NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 18 ianuarie 2024privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților, centrelor de colectare, transportatorilor și mijloacelor de transport rutier din domeniul sănătății și protecției animalelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 bis din 7 februarie 2024  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 10 din 18 ianuarie 2024, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 109 din 7 februarie 2024.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta normă sanitară veterinară stabilește procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților de creștere/îngrășare/reproducție a animalelor, a stațiilor de spălare și dezinfecție a mijloacelor de transport animale vii, a centrelor de colectare, transportatorilor și a mijloacelor de transport rutier din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, prevăzută în anexele nr. 2 și 3.(2) Exploatațiile nonprofesionale, unitățile în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară, mijloacele de transport aparținând fermierilor care își transportă propriile animale, cu excepția porcinelor, pe distanțe mai mici de 50 de kilometri față de propria gospodărie, atunci când condițiile geografice impun transportul anumitor categorii de animale în vederea transhumanței sezoniere, precum și unitățile exceptate prin alte acte normative, nu sunt supuse procedurii de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară stabilite prin prezenta normă.  +  Articolul 2 În sensul prezentei norme sanitare veterinare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autorizație sanitar-veterinară = documentul emis de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 7, în baza căruia este permisă desfășurarea activității unităților, a mijloacelor de transport animale vii de scurtă durată și a transportatorilor de scurtă și de lungă durată descrise în anexa nr. 3; în cadrul unităților care dețin animale autorizația se emite pentru o singură specie;b) certificat de autorizare sanitar-veterinară = documentul emis de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 G în baza căruia este permisă funcționarea mijlocului de transport de lungă durată, supus controlului sanitar-veterinar, menționat în anexa nr. 3;c) certificat de înregistrare sanitar-veterinară - documentul emis de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 8 și în anexele nr. 8 A-8 C, în baza căruia este permisă desfășurarea activității unităților și a mijloacelor de transport care efectuează transporturi de animale vii pe o distanță de până la 65 de km, descrise în anexa nr. 2; (la 18-06-2024, Litera c) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1. , Articolul II din ORDINUL nr. 115 din 11 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 18 iunie 2024 ) d) operator = orice persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică cu caracter patrimonial sau nepatrimonial care desfășoară activități supuse controlului sanitar-veterinar;e) activități supuse controlului sanitar-veterinar = activitățile desfășurate în cadrul unităților supuse controlului sanitar-veterinar care sunt prevăzute în anexa nr. 1;f) unități = obiective amenajate și dotate corespunzător în care se desfășoară activități supuse controlului sanitar-veterinar, prevăzute/definite în anexa nr. 1;g) animale terestre = păsări, mamifere terestre, albine și bondari;h) animale acvatice = animale din următoarele specii, în toate etapele de dezvoltare, inclusiv ouăle, spermatozoizii sau gameții: i) orice pește din supraclasa Agnatha și din clasele Chondrichthyes, Sarcopterygii și Actinopterygii; ii) orice moluscă acvatică din încrengătura Mollusca; iii) orice crustaceu acvatic din subîncrengătura Crustacea;i) acvacultură = înseamnă deținerea de animale acvatice într-un cadru în care acestea rămân proprietatea uneia sau a mai multor persoane fizice sau juridice pe întreaga perioadă a creșterii sau cultivării lor, până la data încheierii recoltării, cu excluderea recoltării sau capturii, în scopul consumului uman, de animale acvatice sălbatice care sunt apoi deținute până la sacrificare fără a fi hrănite;j) călătorie de scurtă durată = transportul animalelor vii, în scopuri comerciale, într-o călătorie de până la 8 ore, începând cu momentul în care este încărcat primul animal și până la descărcarea ultimului animal;k) călătorie de lungă durată = transportul animalelor vii, în scopuri comerciale, într-o călătorie care depășește 8 ore, începând cu momentul în care este încărcat primul animal și până la descărcarea ultimului animal;l) interzicerea activității = măsura de interzicere a activității, prin retragerea în vederea anulării a autorizației sanitar-veterinare, în urma emiterii actului privind interzicerea activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 A;m) încetarea activității în urma solicitării operatorului = măsura de încetare a activității, prin predarea, în vederea anulării, a autorizației sanitar-veterinare/certificatului de înregistrare sanitar-veterinară, în urma emiterii actului privind încetarea activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 B, survenită în urma cererii depuse de către operator la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană respectiv a municipiului București;n) suspendarea activității = măsura de suspendare a activității prin emiterea unui act al cărui model este prevăzut în anexa nr. lit. 11 A, cu menținerea autorizației sanitar-veterinare;o) suspendarea activității în urma solicitării operatorului = măsura de suspendare a activității pentru o perioadă maximă de 3 luni, în urma emiterii actului privind suspendarea activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 lit. B, survenită în urma cererii depuse de către operator la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană respectiv a municipiului București;p) reluarea activității = măsura dispusă de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană respectiv a municipiului București, în urma emiterii actului privind reluarea activității, conform modelului redat în anexa nr. 12, în baza căreia operatorul a cărui activitate a fost suspendată își reia activitatea;q) aviz de principiu = documentul emis de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană respectiv a municipiului București, care atestă conformitatea proiectului depus spre analiză cu legislația aplicabilă în domeniu la data emiterii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15.  +  Capitolul II Înregistrarea sanitar-veterinară a unităților care desfășoară activități supuse controlului sanitar-veterinar și a mijloacelor de transport animale vii pentru distanțe de până la 65 km  +  Articolul 3 Se supun înregistrării sanitar-veterinare de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București unitățile și mijloacele de transport prevăzute în anexa nr. 2.(1) În vederea înregistrării sanitar-veterinare a unităților prevăzute în anexa nr. 2, cu excepția exploatațiilor apicole familiale și a mijloacelor de transport, reprezentatul legal al operatorului depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București următoarele documente:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului si certificatul de înregistrare, pentru persoanele juridice care funcționează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice/forme asociative care funcționează în baza altor acte normative depun documentele echivalente în baza cărora s-au constituit și își desfășoară activitatea, documente din care să reiasă denumirea, sediul social, punctul de lucru, tipul de activitate desfășurată, precum și copia documentului de înregistrare la administrația fiscală, care cuprinde codul de identificare fiscală - CIF;c) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosință asupra spațiului în care își desfășoară activitatea, deținut în condițiile legislației în vigoare, cu menționarea coordonatelor GPS sau, în cazul mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, documentul care atestă că deține în proprietate sau prin contract de închiriere un mijloc de transport înregistrat/autorizat de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pentru transportul animalelor vii, potrivit legii, și copia certificatului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară emis de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pentru mijlocul de transport;d) memoriu tehnic din care să reiasă categoriile, speciile, numărul de animale deținute sau pe care intenționează să le dețină în unitate și capacitatea unității;e) declarația pe propria răspundere că îndeplinește și respectă condițiile sanitar-veterinare prevăzute de legislația în vigoare pentru desfășurarea activității solicitate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 A, respectiv 14 C, în cazul exploatațiilor comerciale de tip A, obștilor și composesoratelor;f) planul de încadrare în zonă, planul de amplasare și, după caz, schița de detaliu a unității cu descrierea fluxului tehnologic, unde este cazul, sau descrierea condițiilor minime de sănătate și bunăstare a animalelor;g) actul de identitate al administratorului, după caz, al persoanei împuternicite, precum și împuternicirea în situația în care persoana care face solicitarea nu este aceeași cu administratorul unității;h) dovada achitării taxei, conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;i) contract de servicii încheiat cu un medic veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii și împuternicit de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București;j) contract cu o unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizată sanitar-veterinar. (la 18-06-2024, Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2. , Articolul II din ORDINUL nr. 115 din 11 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 18 iunie 2024 ) (1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), persoanele fizice, deținători și crescători de animale de companie care solicită înregistrarea sanitară-veterinară a unității canisă/felisă, depun următoarele acte:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;b) cartea de identitate, în copie;c) copie a actului doveditor al dreptului de proprietate/ folosință asupra spațiului în care își desfășoară activitatea, deținut în condițiile legislației în vigoare;d) dovada achitării taxei, conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014, cu modificările și completările ulterioare;e) declarații pe propria răspundere că:(i) respectă dispozițiile legale în vigoare privind protecția animalelor, posedă cunoștințe și aptitudini necesare pentru a înțelege biologia și etologia animalelor de companie;(ii) respectă normele privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân;(iii) în cazul animalelor moarte direcționează cadavrele către unități autorizate sanitar veterinar - cimitire pentru animale de companie. (la 18-06-2024, Articolul 3 , Capitolul II a fost completat de Punctul 3. , Articolul II din ORDINUL nr. 115 din 11 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 18 iunie 2024 ) (2) În vederea înregistrării sanitar-veterinare a exploatațiilor comerciale de tip A, obștilor, composesoratelor, reprezentatul legal al operatorului acestora depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pe lângă documentele solicitate la alin. (1) lit. a) - k) și următoarele documente:a) programul de biosecuritate în cazul exploatațiilor de porcine și păsări, care se verifică și se aprobă de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București;b) declarația pe propria răspundere că în exploatație se vor respecta normele de protecție a animalelor.c) exploatațiile comerciale de tip A/obștile/composesoratele se înregistrează pentru una sau mai multe specii de animale, cu excepția celor pentru specia porcină; exploatațiile comerciale de tip A de porcine se înregistrează separat. (la 16-02-2024, Litera c), Alineatul (2), Articolul 3, Capitolul II a fost modificată de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 35 din 14 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2024 ) (3) În vederea înregistrării sanitar-veterinare a exploatațiilor apicole familiale, proprietarul/deținătorul legal al familiilor de albine depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, următoarele documente:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;b) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosință asupra spațiului în care își desfășoară activitatea, deținut în condițiile legislației în vigoare;c) actul doveditor al înregistrării familiilor de albine în registrul agricol;d) declarația pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 14, modelul E, din care să rezulte că:i) îndeplinește condițiile sanitar-veterinare prevăzute de legislația în vigoare pentru desfășurarea activității;ii) exploatația/stupina este inclusă în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor.(4) Pentru înregistrarea sanitar-veterinară a mijloacelor de transport animale vii pentru distanțe de până la 65 km, precum și a mijloacelor de transport câini aparținând adăposturilor pentru animale, după caz ale serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân prevăzute în anexa nr. 2, proprietarul/utilizatorul mijlocului de transport depune la sediul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București următoarele acte:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului și certificatul de înregistrare;c) cartea de identitate și certificatul de înmatriculare a autovehiculului din care să reiasă că mijlocul de transport este omologat pentru transportul animalelor vii/acvatice;d) actul de identitate al administratorului sau al solicitantului pentru persoanele fizice.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), persoanele fizice, deținători și crescători de animale care solicită înregistrarea sanitară-veterinară a mijloacelor de transport proprii destinate transportului propriilor animale, depun următoarele acte:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;b) cartea de identitate și certificatul de înmatriculare a autovehiculului, din care să reiasă faptul că mijlocul de transport este omologat pentru transportul animalelor vii;c) atestatul de producător;d) extras din SNIIA,e) declarația pe proprie răspundere că mijlocul de transport nu este/nu a fost înregistrat sanitar-veterinar în alt județ conform anexei nr. 14 lit. F,f) declarația pe proprie răspundere că mijlocul de transport nu este utilizat în călătorii de lungă durată.(6) Pentru înregistrarea sanitar-veterinară a mijloacelor de transport ale adăposturilor pentru animale aparținând consiliilor județene, consiliilor locale sau ale asociațiilor și fundațiilor, inclusiv a celor ce aparțin serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân din subordinea consiliilor locale, certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului și certificatul de înregistrare vor fi înlocuite cu copia documentului de înregistrare la administrația fiscală, care conține codul de identificare fiscală.(7) Cu excepția cererii și a declarațiilor pe propria răspundere, celelalte documente aferente dosarului depus în vederea înregistrării sanitar-veterinare, se prezintă în fotocopie, însoțite de original, în vederea verificării.(8) Magazinele pentru comercializarea hranei pentru animale de companie, accesoriilor și produselor cosmetice destinate acestora desfășoară activitatea de comerț cu amănuntul a hranei pentru animale de companie, accesoriilor și produselor cosmetice destinate acestora numai după ce au fost înregistrate sanitar-veterinar, în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară, de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.(9) În vederea înregistrării sanitar-veterinare a magazinului pentru comercializarea hranei pentru animale de companie, accesoriilor și produselor cosmetice destinate acestora, reprezentantul legal al unității depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea, câte un dosar pentru fiecare punct de lucru care trebuie să cuprindă următoarele documente:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 lit.T;b) copie a certificatului unic de înregistrare și a certificatului constatator emis de oficiul registrului comerțului pentru activitatea specifică pentru care solicită înregistrarea;c) copie a actului doveditor al dreptului de proprietate/folosință asupra spațiului în care își desfășoară activitatea, deținut în condițiile legislației în vigoare;d) dovada achitării în contul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială urmează să își desfășoare activitatea unitatea respectivă, a tarifului de înregistrare prevăzut în legislația sanitar-veterinară în vigoare;e) declarația pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 lit. U.(10) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București înregistrează cererea scrisă din partea reprezentantului legal al unității și verifică documentele prevăzute la alin. (9) lit. b) - e) anexate cererii scrise.(11) În cazul depunerii unei cereri și/sau documentației incomplete, solicitantul este informat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii și documentației aferente, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare.(12) În maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către reprezentantul legal al unității a documentației complete, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 lit. C.(13) Prin excepție de la prevederile alin. (9), unitățile care solicită o autorizație/înregistrare sanitar-veterinară în conformitate cu legislația în vigoare pentru activități din domeniul farmaceutic veterinar și desfășoară și activități de comerț a hranei pentru animale de companie, accesoriilor și produselor cosmetice destinate acestora depun, odată cu documentația de autorizare/înregistrare prevăzută de legislația specifică, doar notificarea activității de comerț a hranei pentru animale de companie, accesoriilor și produselor cosmetice destinate acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 lit. V și declarația pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 lit. U, fiind scutite de depunerea celorlalte documente și de achitarea tarifului prevăzut la alin. (9) lit. d).(14) Prin excepție de la prevederile alin. (9), unitățile care solicită o autorizație/înregistrare sanitar-veterinară în conformitate cu legislația în vigoare pentru activități în domeniul produselor alimentare și desfășoară și activități de comerț a hranei pentru animale de companie, accesoriilor și produselor cosmetice destinate acestora depun, odată cu documentația de autorizare/înregistrare prevăzută de legislația specifică, doar notificarea activității de comerț a hranei pentru animale de companie, accesoriilor și produselor cosmetice destinate acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 lit. V și declarația pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 lit. U, fiind scutite de depunerea celorlalte documente și de achitarea tarifului prevăzut la alin. (9) lit. d).(15) Prin excepție de la prevederile alin. (9), unitățile care solicită o autorizație/înregistrare sanitar-veterinară în conformitate cu legislația în vigoare pentru activități în domeniul hranei pentru animale și desfășoară și activități de comerț a hranei pentru animale de companie, accesoriilor și produselor cosmetice destinate acestora depun, odată cu documentația de autorizare/înregistrare prevăzută de legislația specifică, doar notificarea activității de comerț a hranei pentru animale de companie, accesoriilor și produselor cosmetice destinate acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 lit. V și declarația pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 lit. U, fiind scutite de depunerea celorlalte documente și de achitarea tarifului prevăzut la alin. (9) lit. d).(16) După primirea notificării și a declarației pe propria răspundere, pentru situațiile prevăzute la alin. (13) - (15), direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 lit. C, în maxim 10 zile lucrătoare.(17) Unitățile prevăzute la alin. (8), (13), (14), (15) care doresc să desfășoare și activități de comerț online a hranei pentru animale de companie, accesoriilor și produselor cosmetice destinate acestora sau doresc să desfășoare doar activități de comerț online a hranei pentru animale de companie, accesoriilor și produselor cosmetice destinate acestora depun la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, notificarea activității de comerț a hranei pentru animale de companie, accesoriilor și produselor cosmetice destinate acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 lit. V și declarația pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 lit. U.(18) Abrogat. (la 18-06-2024, Alineatul (18) , Articolul 3 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 4. , Articolul II din ORDINUL nr. 115 din 11 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 18 iunie 2024 ) (19) Orice modificare a fluxului tehnologic, datorată modernizărilor și/sau extinderilor, se notifică direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și impune reluarea procedurii de înregistrare sanitar-veterinară cu perceperea taxei prevăzute de legislația în vigoare.(20) Pentru modificări administrative care nu necesită întocmirea referatului de evaluare, se emite un nou certificat de înregistrare fără a fi percepută taxa pentru eliberarea acestuia.  +  Capitolul III Autorizarea sanitar-veterinară a unităților care desfășoară activități supuse controlului sanitar-veterinar  +  Articolul 4(1) Se supun autorizării sanitar-veterinare de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, unitățile prevăzute în anexa nr. 3.(2) În vederea autorizării sanitar-veterinare a unităților prevăzute în anexa nr. 3, reprezentatul legal al operatorului depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, următoarele documente:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;b) certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului și certificatul de înregistrare, pentru persoanele juridice care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice care funcționează în baza altor acte normative vor depune documentele echivalente în baza cărora s-au constituit și își desfășoară activitatea, documente din care să reiasă denumirea, sediul social, punctul de lucru, tipul de activitate desfășurată, precum și copia documentului de înregistrare la administrația fiscală, care cuprinde codul de identificare fiscală - CIF;c) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosință asupra spațiului în care își desfășoară activitatea, deținut în condițiile legislației în vigoare, cu menționarea coordonatelor GIS;d) programul de biosecuritate și planul de urgență în cazul exploatațiilor de animale prevăzute în anexa nr. 3, lit. A, care va fi verificat și aprobat de către direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București;e) planul de încadrare în zonă, planul de amplasare, și după caz, schița de detaliu a unității cu descrierea fluxului tehnologic unde este cazul;f) memoriul tehnic justificativ cuprinzând descrierea activităților ce urmează a se desfășura și a obiectivului, inclusiv categoria, specia, numărul de animale deținute sau de material germinativ pe care intenționează să le dețină în unitate și capacitatea unității; prin excepție, în cazul exploatațiilor de acvacultură acesta va respecta modelul prevăzut la anexa nr. 6 lit. B;g) contract de servicii încheiat cu un medic veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii, împuternicit de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, conform atribuțiilor prevăzute în Ordonanța Guvernului României nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare, cu modificările și completările ulterioare, care să efectueze acțiunile cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, caprinelor și ecvideelor și alte acțiuni prevăzute în programe naționale, pe care autoritatea trebuie să le pună în aplicare, precum și a oricăror activități specifice profesiei de medic veterinar pentru obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 lit. A - G, lit. I și lit. T;h) contract cu o unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizată sanitar-veterinar pentru obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 lit. A - G, lit. I și lit. T;i) abrogată; (la 18-06-2024, Litera i) , Alineatul (2) , Articolul 4 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 5. , Articolul II din ORDINUL nr. 115 din 11 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 18 iunie 2024 ) j) actul de identitate al administratorului, după caz al persoanei împuternicite, precum și împuternicirea în situația în care persoana care face solicitarea nu este aceeași cu administratorul firmei;k) în cazul adăposturilor pentru animale aparținând consiliilor județene, consiliilor locale sau asociațiilor și fundațiilor se va depune și declarația pe propria răspundere că unitatea dispune de personal suficient, care este instruit astfel încât să dețină aptitudinile și capacitățile adecvate asigurării activităților de preluare a animalelor care fac obiectul ordinului de plasare în adăpost și cunoștințele necesare îngrijirii speciilor de animale domestice care urmează a fi plasate în adăpost, precum și copia contractului încheiat cu unul sau mai multe adăposturi publice/private pentru câini, în vederea preluării acestora atunci când sunt emise ordine de plasare în adăpost, în cazurile în care nu există facilități de cazare pentru canide;l) dovada achitării taxei, conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;m) documentul emis de autoritatea locală competentă pe domeniul protecției mediului, din care rezultă că unitatea este autorizată sau se află în curs de autorizare numai pentru unitățile de tip stație de spălare și dezinfecție mijloace de transport animale vii.(3) Cu excepția cererii, celelalte documente aferente dosarului depus în vederea autorizării sanitar-veterinare, se prezintă în fotocopie, însoțite de original, în vederea verificării.(4) Orice modificare a fluxului tehnologic, datorată modernizărilor și/sau extinderilor, se notifică direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, cu cel puțin 45 de zile înainte și impune reluarea procedurii de autorizare sanitar-veterinară cu perceperea taxelor aferente.(5) Pentru modificări administrative care nu necesită întocmirea referatului de evaluare și pentru care se emite o nouă autorizație sanitar-veterinară nu vor fi percepute taxe pentru eliberarea acestora.  +  Capitolul IV Procesarea documentelor/actelor de înregistrare/autorizare  +  Articolul 5(1) În vederea înregistrării/autorizării sanitar-veterinare a obiectivelor prevăzute în anexele nr. 2 și nr. 3 (cu excepția obiectivului prevăzut în anexa 2 lit. F pct. 2 - magazin pentru comercializarea hranei pentru animale de companie, accesoriilor și produselor cosmetice destinate acestora), direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București înregistrează cererea și verifică, în termen de 20 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin personalul de specialitate, îndeplinirea cerințelor de funcționare prevăzute de legislația specifică pentru unitățile cu privire la care se solicită înregistrarea/autorizarea, inclusiv aspectele privind programul de biosecuritate, în cazul exploatațiilor comerciale de porcine și păsări.(2) Personalul de specialitate din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București se deplasează la fața locului și întocmește un referat de evaluare pentru unitatea respectivă, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 lit. A - lit. S și 3 lit. A - lit. W, în funcție de obiectivul supus înregistrării/autorizării.  +  Articolul 6 Cu ocazia întocmirii referatului de evaluare la fața locului, medicul veterinar oficial responsabil din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, va prelua imagini edificatoare ale unității/mijlocului de transport supus înregistrării/autorizării sanitar- veterinare, care vor fi arhivate electronic pentru o perioadă de 3 ani de la momentul preluării.  +  Articolul 7(1) Pentru unitățile în care sunt îndeplinite cerințele sanitar-veterinare, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii referatului de evaluare, certificatul de înregistrare/autorizația sanitar-veterinară, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 7 lit. A și nr. 8.(2) Numărul de înregistrare unic atribuit unității, înscris în certificatul de înregistrare/autorizația sanitar- veterinară include codul ISO 3166-1 alpha-2 al României;(3) Pentru obiectivele care, conform prevederilor anexei nr. 1 sunt considerate unități izolate, în certificatul de înregistrare/autorizația sanitar-veterinară, la rubrica unitate se înscrie sintagma "unitate izolată" urmată de tipul de unitate.(4) În cazul în care, în urma verificării de către personalul de specialitate responsabil din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, se constată neîndeplinirea condițiilor sanitar-veterinare, în referatul de evaluare a unității sunt înscrise, sub semnătura reprezentantului legal al operatorului, toate constatările și măsurile dispuse.(5) După remedierea deficiențelor înscrise în referatul de evaluare, operatorul solicită, în scris, direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, reverificarea unității/mijlocului de transport.(6) Dacă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării referatului de evaluare operatorul nu remediază deficiențele constatate și nu solicită reevaluarea unității, documentația se clasează și se reia procedura de înregistrare/autorizare.  +  Capitolul V Autorizarea sanitar-veterinară a transportatorilor rutieri/aerieni, a mijloacelor de transport animale vii destinate călătoriilor de scurtă și de lungă durată, a punctelor de control și a punctelor de ieșire a animalelor vii  +  Articolul 8(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite autorizația sanitar-veterinară, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 7, pentru operatorii care desfășoară activități comerciale de transport de animale vii.(2) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite autorizația sanitar-veterinară de transport animale vii, pentru călătorii rutiere de scurtă durată, de până la 8 ore, conform modelului de la lit. D prevăzut în anexa nr. 7, pe baza depunerii de către operator a următoarei documentații:a. cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;b. certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului și certificatul de înregistrare, pentru persoanele juridice care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice care funcționează în baza altor acte normative vor depune documentele echivalente în baza cărora s-au constituit și își desfășoară activitatea, documente din care să reiasă denumirea, sediul social, punctul de lucru, tipul de activitate desfășurată, precum și copia documentului de înregistrare la administrația fiscală, care cuprinde codul de identificare fiscală - CIF, în cazul operatorilor dintr-o țară terță dovada scrisă că sunt reprezentați în România, conform prevederilor legale în vigoare;c. declarație scrisă pe proprie răspundere că dispune de personal, echipamente și proceduri operaționale suficiente și corespunzătoare, care permit respectarea legislației în vigoare, conform modelului prevăzut la anexa nr. 14 lit. D;d. declarația scrisă pe propria răspundere că operatorul sau reprezentanții legali ai acestuia nu au fost înregistrați pentru încălcări grave ale legislației comunitare și/sau ale legislației naționale privind protecția animalelor în ultimii 3 ani anteriori datei la care se solicită autorizația sanitar-veterinară, conform modelului prevăzut la anexa nr. 14 lit. D.e. copia actului de identitate al administratorului sau al solicitantului pentru persoanele fizice;f. dovada achitării taxei, conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru sigurana alimentelor, cu modificările și completările ulterioare,g. în cazul punctelor de ieșire maritime, la dosar va fi depusă și copia autorizației punctului de control situat în apropiere sau copia contractului încheiat cu un punct de control situat la cel mult 120 de km distanță față de punctul de ieșire maritim.(3) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București verifică în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) și emite autorizația sanitar-veterinară de transportator animale vii pentru călătorii rutiere de scurtă durată, de până la 8 ore, conform modelului de la lit. D din anexa nr. 7.(4) Autorizația sanitar-veterinară de transportator animale vii pentru călătorii rutiere de lungă durată, peste 8 ore, este emisă, conform modelului de la lit. E din anexa nr. 7, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:1. documentele solicitate la alin. (2) lit. a) - f);2. depunerea suplimentară a următoarelor documente:(i) procedurile care permit transportatorilor să urmărească și să înregistreze circulația mijloacelor de transport animale vii aflate sub responsabilitatea lor și să contacteze conducătorii respectivi în orice moment în timpul călătoriilor de lungă durată;(ii) planurile pentru situații de urgență,(iii) copia valabilă a certificatului de competență profesională pentru conducătorii și însoțitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului nr. 1.255/97/CE, pentru toți conducătorii și însoțitorii care efectuează călătorii de lungă durată.(5) Autorizația emisă pentru transportatori de lungă durată este valabilă pentru toate tipurile de călătorii.(6) Operatorul își menține același cod de autorizare în situația în care depune documentația de prelungire a autorizației anterior datei de expirare a acesteia.(7) Autorizația sanitar-veterinară de transportator aerian animale vii este emisă, conform modelului E din anexa nr. 7, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:1. documentele solicitate la alin. (2) lit. a) - f);2. proceduri operaționale care permit transportatorilor să poată comunica cu echipajul pe durata călătoriilor aeriene;3. planurile pentru situații de urgență.(8) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București verifică, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii depuse de operatorul, îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (4) și emite autorizația sanitar-veterinară de transportatori animale vii pentru toate călătoriile, inclusiv pentru cele de lungă durată care are valabilitate de 5 ani, în cazul în care aceste condiții sunt îndeplinite.  +  Articolul 9(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite autorizația sanitar-veterinară pentru mijloace de transport animale vii, utilizate pentru călătorii rutiere de scurtă durată, conform modelului de la lit. F din anexa nr. 7, pe baza depunerii de către operator a următoarelor documente:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;b) autorizația transportatorului;c) actul de identitate al administratorului sau/și împuternicire pentru persoana care depune documentația dacă este alta decât administratorul firmei;d) declarația pe propria răspundere că mijlocul de transport animale vii nu face obiectul vreunei cereri sau vreunei autorizări emise de altă autoritate competentă în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene conform modelului prevăzut la anexa nr. 14 lit. B;e) memoriul tehnic justificativ al mijlocului de transport;f) cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al autovehiculului din care să reiasă că mijlocul de transport este omologat pentru transportul animalelor vii;g) imagini fotografice reprezentative ale facilităților mijlocului de transport;h) copia autorizației de transportator însoțit de original în vederea verificării;i) fișa de evaluare a mijlocului de transport, efectuată de medicul veterinar oficial, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 lit. P;j) dovada achitării taxei, conform Ordinului președintelui ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru sigurana alimentelor, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prin excepție, persoanele fizice deținători și crescătorii de animale, care solicită autorizarea mijloacelor de transport pentru animale proprii, pentru călătorii rutiere de scurtă durată vor depune următoarele documente:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;b) actul de identitate al solicitantului pentru persoanele fizice;c) atestatul de producător;d) extras din SNIIA din care să rezulte că deține animale;e) cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al autovehiculului din care să reiasă că mijlocul de transport este omologat pentru transportul animalelor vii;f) copia autorizației de transportator însoțit de original în vederea verificării;g) dovada achitării taxei, conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru sigurana alimentelor, cu modificările și completările ulterioare.(3) Mijlocul de transport trebuie să îndeplinească condițiile generale pentru transportul de animale conform prevederilor art. 3 din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE, cu amendamentele ulterioare.(4) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București verifică, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii depuse de operator, îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) și (2), utilizând referatul de evaluare specific prevăzut în anexa nr. 3 lit. P și în cazul în care sunt îndeplinite condițiile din referat, emite autorizația sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport animale vii utilizate pentru călătorii rutiere de scurtă durată, conform modelului de la lit. F din anexa nr. 7.  +  Articolul 10(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite certificatul de autorizare sanitar-veterinară pentru mijloace de transport utilizate pentru călătorii rutiere de lungă durată, pe baza depunerii de către operator a următoarei documentații:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;b) actul de identitate al administratorului sau al solicitantului, pentru persoanele fizice;c) declarație pe proprie răspundere conform modelului B din anexa nr. 14 că, mijlocul de transport nu face obiectul vreunei cereri sau vreunei autorizări emise de altă autoritate competentă în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene;d) dovada utilizării pentru transportul ecvideelor domestice, altele decât ecvideele înregistrate, și pentru animalele domestice din speciile bovine, ovine, caprine și porcine a unui sistem de navigație prevăzut la art. 6 alin. (9) din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE;e) certificatul privind atestarea competenței profesionale pentru conducători și însoțitori, în conformitate cu art. 17 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE;f) memoriul tehnic justificativ al mijlocului de transport;g) cartea de identitate și certificatul de înmatriculare a autovehiculului din care să reiasă că mijlocul de transport este omologat pentru transportul animalelor vii;h) dovada achitării taxei, conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare.(2) Mijlocul de transport trebuie să respecte cerințele prevăzute la capitolele II și VI din anexa nr. I la Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE.(3) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București verifică în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii depuse de către operator, documentația prevăzută la alin. (1), precum și îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) și în cazul în care sunt îndeplinite condițiile din referat, emite certificatul de autorizare sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport animale vii, utilizate pentru călătorii rutiere de lungă durată, conform modelului de la lit. G din anexa nr. 7.(4) Sunt exceptate de la prevederile prezentului articol mijloacele pentru transportul ecvideelor înregistrate conform prevederilor art. 2 pct. 5 al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/963 al Comisiei din 10 iunie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) 2016/429,(UE) 2016/1012 și (UE) 2019/6 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește identificarea și înregistrarea ecvinelor și de stabilire a unor modele de documente de identificare pentru aceste animale.  +  Articolul 11 Autorizațiile sanitar-veterinare prevăzute la art. 8 alin. (2) și (4), art. 9 alin. (1) și (2), precum și certificatele de autorizare sanitar-veterinară pentru mijloace de transport animale vii, utilizate pentru călătorii rutiere de lungă durată, primesc un cod unic, de la direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, codul unic acordat este înscris în registrul de transportatori, descris la capitolul VIII.  +  Articolul 12(1) Autorizațiile sanitar-veterinare și certificatele de autorizare sanitar-veterinare pentru operatorii care desfășoară activități de transport animale vii sunt valabile 5 ani.(2) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București înregistrează în formă electronică autorizațiile sanitar-veterinare și certificatele de autorizare sanitar-veterinară privind activitatea de transport animale vii.(3) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor publică pe site-ul propriu situația privind autorizațiile sanitar-veterinare și certificatele de autorizare sanitar-veterinară pentru activitatea de transport animale vii.  +  Articolul 13(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite certificatul de autorizare sanitar-veterinară pentru mijloace de transport animale acvatice, conform modelului de la lit. C din anexa nr. 7, pentru călătoriile de scurtă durată sau conform modelului din anexa nr. 2 lit. L, pentru călătoriile de lungă durată, pe baza depunerii de către operator a următoarei documentații:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;b) actul de identitate al administratorului sau al solicitantului, pentru persoanele fizice;c) declarație pe proprie răspundere conform modelului B din anexa nr. 14, că mijlocul de transport nu face obiectul vreunei cereri sau vreunei autorizări emise de altă autoritate competentă în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene;d) memoriul tehnic justificativ al mijlocului de transport;e) cartea de identitate și certificatul de înmatriculare a autovehiculului din care să reiasă că mijlocul de transport este omologat pentru transportul animalelor acvatice;f) dovada achitării taxei, conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;(2) Pentru autorizația sanitar-veterinară emisă pentru mijloacele de transport animale acvatice vii, se întocmește referatul de evaluare specific, prevăzut în anexa nr. 3 lit. S.  +  Articolul 14(1) Fiecare transportator de animale vii deține, pentru fiecare vehicul utilizat pentru transportul de animale, un registru de evidență a transportului de animale vii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 lit. A și nr. 9 lit. B.(2) Registrul de evidență prevăzut la alin. (1) se păstrează minim 3 ani de la expirarea autorizației emise pentru respectivul vehicul.  +  Articolul 15(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite autorizația sanitar-veterinară pentru funcționarea punctului de control, conform modelului B din anexa nr. 7, care poate fi limitată pentru o anumită specie sau pentru anumite categorii de animale ori statusuri de sănătate.(2) În vederea obținerii autorizației pentru punctul de control, operatorul depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București documentația prevăzută la art. 4 alin. (2) dacă punctul de control îndeplinește în prealabil toate cerințele prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 1.255/97 al Consiliului din 25 iunie 1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de așteptare și de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 174 din 2 iulie 1997, cu amendamentele ulterioare.(3) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București înregistrează documentația și verifică, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin personalul de specialitate, îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2).(4) Personalul de specialitate din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București întocmește la unitate un referat de evaluare, conform modelului specific prevăzut în anexa nr. 3 lit. H.(5) Pentru unitățile în care sunt îndeplinite cerințele sanitare veterinare, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii referatului de evaluare, autorizația sanitar-veterinară pentru punctul de control, conform modelului B din anexa nr. 7.(6) În cazul în care, în urma verificării se constată neîndeplinirea condițiilor sanitare veterinare, în referatul de evaluare a punctului de control sunt înscrise, sub semnătura reprezentantului legal al operatorului, toate constatările și măsurile dispuse.(7) După remedierea deficiențelor înscrise în referatul de evaluare, operatorul solicită în scris la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, reverificarea unității.(8) Dacă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării referatului de evaluare operatorul nu remediază deficiențele constatate și nu solicită reevaluarea unității, documentația se clasează și se reia procedura de autorizare.(9) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București suspendă sau interzice activitățile în cazul în care la punctul de control nu sunt respectate prevederile legale în vigoare sau în cazul modificării statusului de sănătate a zonei în care este localizat.(10) Autorizația sanitar-veterinară poate fi emisă numai atunci când direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București s-a asigurat că la punctul de control sunt respectate condițiile prevăzute de legislația în vigoare.(11) Autorizațiile sanitar-veterinare pentru punctele de control au un cod unic, care este acordat de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.(12) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor înregistrează în Nomenclatorul Național al Unităților Autorizate pentru activități de import/export și comerț intracomunitar punctele de control autorizate sanitar-veterinar.(13) În vederea acordării numărului unic de înregistrare/codului, care va fi înregistrat în Nomenclatorul Național al Unităților Autorizate pentru activități de import/export și comerț intracomunitar, direcția sanitar- veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană respectiv a municipiului București, ulterior autorizării transmite Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor copia autorizației sanitar- veterinare emise împreună cu o copie a referatului de evaluare întocmite în cadrul procedurii de autorizare.(14) Direcția de specialitate din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite un număr unic de înregistrare/cod pentru punctul de control în Nomenclatorul Național al Unităților Autorizate pentru activități de export și comerț intracomunitar și comunică în scris direcției sanitar- veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, numărul unic de înregistrare/codul atribuit unității, în termen de 5 de zile lucrătoare de la primirea dosarului.(15) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor înaintează Comisiei Europene lista punctelor de control autorizate, prin direcția de reglementare.  +  Capitolul VI Acordarea avizului de principiu  +  Articolul 16(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București poate acorda, la solicitarea operatorului, avizul de principiu care atestă conformitatea proiectului depus spre analiză cu legislația aplicabilă în domeniu la data emiterii; în acest sens, operatorul depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, cu cel puțin 45 zile înainte de începerea lucrărilor, următoarele documente:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6A;b) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosință asupra spațiului în care își desfășoară activitatea, deținut în condițiile legislației în vigoare, cu menționarea coordonatelor GIS;c) planul de încadrare în zonă;d) proiectul planului unității cu fluxurile tehnologice și evidențierea echipamentelor și utilajelor;e) memoriul tehnic justificativ, cuprinzând descrierea activităților ce urmează a se desfășura și a obiectivului, inclusiv categoria, specia, numărul de animale deținute sau de material germinativ pe care intenționează să le dețină în unitate și capacitatea unității;f) chitanța care atestă că a fost achitat tariful pentru verificările efectuate în vederea certificării conformității cu legislația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a documentației depuse, respectiv 50% din tariful, potrivit legislației în vigoare, perceput pentru autorizarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor; acesta se achită de către reprezentantul legal al unității în contul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, la depunerea documentației.(2) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, evaluează documentele transmise de operatori și în cel mult 20 de zile lucrătoare de la primirea notificării emit sau nu avizul de principiu.(3) În cazul în care, în urma verificării documentației prevăzute la alin. (1), precum și a verificării la fața locului a amplasării obiectivului în zonă se constată conformitatea cu legislația sanitar-veterinară în vigoare, directorul executiv al direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București emite avizul de principiu conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, care este înaintat reprezentantului legal al unității, în care precizează că documentația depusă este conformă cu legislația sanitar- veterinară în vigoare, și aplică ștampila direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București pe planul cu amplasarea obiectivului în zonă și pe proiectul planului unității cu fluxurile tehnologice și evidențierea echipamentelor și utilajelor, atestând pe aceste documente, sub semnătură, faptul că sunt "conforme cu legislația sanitar-veterinară în vigoare", făcând mențiunea "vizat la data de .......".  +  Capitolul VII Cerințe privind autorizarea și funcționarea unităților care desfășoară operațiuni de colectare păsări de curte/ungulate, a centrelor de colectare câini/pisici/dihori domestici, precum și a celorlalte unități prevăzute în Regulamentul (CE) nr, 429/2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor, care desfășoară activități de export/import sau comerț intracomunitar cu animale vii sau material germinativ  +  Articolul 17 Pentru desfășurarea activității de export/import sau comerț intracomunitar cu animale vii/material germinativ, din unități care desfășoară operațiuni de colectare păsări de curte/ungulate, din centrele de colectare câini/pisici/dihori domestici, precum și din celelalte unități prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 429/2016, operatorul depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, documentația prevăzută la art. 4 alin. (2).  +  Articolul 18(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, prin personalul de specialitate, verifică dosarul și îndeplinirea condițiilor sanitar-veterinare prevăzute de legislația specifică în vigoare.(2) În baza evaluării efectuate la nivelul unităților, reprezentantul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București întocmește referatul de evaluare conform modelelor prevăzute în anexa nr. 3 lit. A-S.(3) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite autorizația sanitar-veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 lit. A și transmite Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor copia autorizației sanitar-veterinare emise pentru unitatea respectivă, împreună cu o copie a referatului de evaluare întocmite în cadrul procedurii de autorizare, în vederea acordării numărului unic de înregistrare/codului, care va fi înregistrat în Nomenclatorul Național al Unităților Autorizate pentru activități de import/export și comerț intracomunitar, prevăzut în anexa nr. 13 lit. E și pentru actualizarea în sistemul Trade Control and Expert System, denumit în continuare TRACES, în conformitate cu prevederile art. 45 din Regulamentul UE nr. 1715/2019 de stabilire a normelor privind funcționarea sistemului de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale și a componentelor sistemice ale acestuia ("Regulamentul IMSOC").(4) Direcția de specialitate din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite un număr unic de înregistrare/cod pentru respectiva unitate în Nomenclatorul Național al Unităților Autorizate pentru activități de export și comerț intracomunitar.(5) Direcția de specialitate din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor transmite în scris direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, numărul unic de înregistrare/codul atribuit unității, în termen de 5 de zile lucrătoare de la primirea dosarului.(6) După primirea numărului unic de înregistrare/codului, direcția sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, prin responsabilul TRACES desemnat va înregistra numărul unic de înregistrare/codul atribuit unității în TRACES NT, la secțiunea care vizează detaliile organizației.(7) În cazul unităților autorizate pentru comercializarea materialului germinativ provenit de la bovine, porcine, ovine, caprine și ecvidee între statele membre sau pe teritoriul țărilor terțe, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pune la dispoziția publicului registrul menționat la art. 24 prin intermediul site-ului său web și informează Comisia Europeană.  +  Articolul 19 Expedierea animalelor vii sau a materialului germinativ în cadrul activităților de comerț intracomunitar sau de export se realizează numai din unitățile cărora li s-a acordat numărul unic de înregistrare/codul din Nomenclatorul Național al Unităților Autorizate pentru activități de import export și comerț intracomunitar.  +  Articolul 20(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București verifică unitățile care desfășoară operațiuni de colectare păsări de curte/ungulate, centrele de colectare câini/pisici/dihori domestici, precum și celelalte unități prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 429/2016 care desfășoară activități de import, export sau comerț intracomunitar cu animale vii sau material germinativ ori de câte ori este necesar.(2) În funcție de rezultatul evaluării, se dispune, după caz, menținerea autorizării sanitar-veterinare a unităților descrise la alin. (1), suspendarea activității ori retragerea în vederea anulării a autorizației sanitar-veterinare, fiind emise actele al căror model este prevăzut în anexele nr. 10 lit. A și 11 lit. A.(3) Orice modificare ulterioară survenită în activitatea unităților pentru care a fost emis un număr/cod unic de înregistrare, va fi comunicată, de către direcția sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, prin responsabilul TRACES desemnat în termen de 15 zile lucrătoare către direcția de specialitate din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în vederea actualizării Nomenclatorului Național al Unităților Autorizate pentru activități de import - export și comerț intracomunitar.  +  Articolul 21(1) Unitățile care desfășoară operațiuni de colectare păsări de curte/ungulate, centrele de colectare câini/pisici/dihori domestici, precum și celelalte unități prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 429/2016 care desfășoară activități de import, export sau comerț intracomunitar pentru care s-a dispus suspendarea activității pot solicita, în scris, la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, reverificarea unității ulterior remedierii neconformităților pentru care s-a dispus suspendarea.(2) Activitatea unităților pentru care s-au dispus măsuri de suspendare a activității se poate relua numai după ce unitatea a remediat deficiențele constatate, în termenul stabilit.(3) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București verifică remedierea deficiențelor constatate, întocmește o notă de constatare cu privire la remedierea acestora și dispune reluarea activității, în condițiile prevăzute la capitolul IX.  +  Articolul 22(1) În unitățile care desfășoară operațiuni de colectare păsări de curte/ungulate perioada de staționare trebuie să respecte prevederile art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 688/2020 din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală pentru circulația în interiorul Uniunii a animalelor terestre și a ouălor pentru incubație.(2) În situații excepționale, atunci când animalele nu au făcut obiectul acțiunii de comerț intracomunitar/export, comercializarea acestora din unitățile care desfășoară operațiuni de colectare ungulate către alte exploatații comerciale de pe teritoriul României este permisă numai cu respectarea perioadei de carantinare în exploatația de destinație, conform reglementărilor comunitare și naționale aplicabile.(3) Comercializarea animalelor din unitățile care desfășoară operațiuni de colectare ungulate/păsări de curte către unități de sacrificare se poate realiza în condițiile impuse de legislația națională în vigoare, respectiv însoțite de certificatul sanitar-veterinar, documentul pentru informațiile referitoare la lanțul alimentar și formularul de mișcare, eliberate de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit.  +  Articolul 23(1) În centrele de colectare câini, pisici și dihori domestici, perioada de staționare va fi de minim 48 de ore, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 2035/2019 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație.(2) Animalele de companie pot fi cazate în centrele de colectare, în vederea efectuării operațiunilor de comerț intracomunitar sau export numai dacă:a) provin din unități autorizate/înregistrate sanitar - veterinar,b) sunt identificate și, după caz, înregistrate în RECS,c) sunt însoțite de carnete de sănătate valide, completate, semnate și parafate de medicul veterinar și, după caz, de pașaport,d) sunt respectate cerințele legale referitoare la vaccinarea antirabică a acestora,e) există corespondență între codul microcipului și datele înscrise în documentele însoțitoare, respectiv carnet de sănătate și, după caz, pașaport,f) în cazul câinilor, dacă există corespondență între codul microcipului, datele înregistrate în RECS și datele înscrise în documentele însoțitoare, respectiv carnet de sănătate și, după caz, pașaport.(3) Operatorii din centrele de colectare/adăposturile pentru câini, pisici și dihori domestici țin registre de evidență privind animalele colectate în care sunt înscrise următoarele date: specia, vârsta estimată, data și ora intrării în centrul de colectare, unitatea de origine, numărul transponderului, seria și numărul carnetului de sănătate, seria și numărul pașaportului, data vaccinării antirabice, data deparazitării pentru echinoccocus multilocularis, data și ora încărcării, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport cu care urmează să fie deplasate animalele, numărul autorizației mijlocului de transport, numărul autorizației transportatorului.(4) Administratorii centrelor de colectare câini, pisici și dihori domestici sau a adăposturilor, după caz medicii veterinari cu care aceștia au încheiat contract păstrează/arhivează pentru o perioadă de 3 ani carnetele de sănătate ale câinilor care au făcut obiectul comerțului intracomunitar sau exportului.(5) Expedierea animalelor din adăposturile pentru câini, pisici și dihori domestici în vederea comerțului intracomunitar se efectuează numai dacă acestea au fost adăpostite în respectiva unitate timp de cel puțin 21 de zile înainte de plecare, după ce au fost supuse unui examen clinic efectuat de medicul veterinar oficial, numai dacă au fost vaccinate antirabic cu respectarea cerințelor de valabilitate pentru vaccinurile antirabice, prevăzute în anexa III de la Regulamentul (CE) nr. 576/2013 privind circulația necomercială a animalelor de companie și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 și numai dacă respectivele animale au fost înregistrate în registrul de evidență descris la alin. (3). (la 18-06-2024, Alineatul (5) , Articolul 23 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 6. , Articolul II din ORDINUL nr. 115 din 11 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 18 iunie 2024 ) (6) Responsabilitatea privind protecția animalelor de companie pe durata călătoriei revine în sarcina administratorilor centrelor de colectare/adăposturilor de origine.  +  Capitolul VIII Obligațiile direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București cu privire la registrele de transportatori și operatori de unități înregistrați și autorizați  +  Articolul 24(1) Fiecare direcție sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, întocmește conform art. 101 din Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor, registre pentru toate unitățile autorizate și înregistrate, pentru transportatori, respectiv pentru mijloacele de transport înregistrate și autorizate, conform modelelor din anexa nr. 13 lit. A - D.(2) Registrele vor conține cel puțin următoarele informații:a) pentru unitățile care dețin animale: numărul de înregistrare unic atribuit unității; numărul și concluzia referatului de evaluare, data înregistrării la autoritatea competentă; denumirea și adresa operatorului unității menționându-se adresa sediului social și punctul de lucru, coordonatele geografice (latitudine/longitudine) tipul de unitate, specia, categoria și capacitatea unității, sistemul de creștere, perioada de activitate (permanent/sezonier);b) pentru transportatori/mijloace de transport: numărul de înregistrare unic atribuit, numărul și concluzia referatului de evaluare, data înregistrării la autoritatea competentă, denumirea și adresa operatorului unității menționându-se adresa sediului social și punctul de lucru, tipul de transport (scurtă/lungă durată), mijlocul de transport (numărul de înmatriculare și numărul de identificare) specia și categoriile de vârstă pentru care s-a emis autorizația/certificatul de înregistrare, numărul de punți, capacitatea de transport;c) pentru alte unități decât cele de la lit. a) și b) (cu excepția obiectivului prevăzut în anexa nr. 2 lit. F pct. 2 - magazin pentru comercializarea hranei pentru animale de companie, accesoriilor și produselor cosmetice destinate acestora) tipul de unitate, numărul de înregistrare unic atribuit, numărul și concluzia referatului de evaluare, data înregistrării la autoritatea competentă, denumirea și adresa operatorului unității cu menționarea adresei sediului social și a punctului de lucru.  +  Capitolul IX Controale și măsuri  +  Articolul 25(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București monitorizează unitățile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, reactualizând, ori de câte ori este nevoie, lista acestora.(2) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, se constată că nu sunt îndeplinite condițiile legale de funcționare, se notifică operatorului verificat și se dispun următoarele măsuri, după caz:a) sancționarea contravențională în conformitate cu prevederile legale în vigoare;b) suspendarea activității operatorului;c) interzicerea desfășurării activității operatorului.(3) În cazul suspendării activității, medicul veterinar oficial consemnează în nota de constatare întocmită la unitate motivația tehnică a acestei măsuri, în temeiul căreia direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, emite actul privind suspendarea activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 lit. A.(4) Termenul de remediere a deficiențelor, trebuie să fie realist și se stabilește de comun acord cu operatorul, dar nu poate fi mai mare de 45 de zile de la data întocmirii notei de constatare.(5) Termenul de remediere a deficiențelor, prevăzut la alin. (4) curge de la data notificării către operator a notei de constatare și după expirare, poate fi prelungit cu cel mult 3 luni, la cererea expresă a solicitantului, adresată direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.(6) În cazul suspendării activității operatorului, reluarea acesteia se dispune de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București numai după ce operatorul înștiințează, printr-o adresă scrisă, remedierea deficiențelor constatate, iar direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București efectuează verificarea la fața locului a modului în care au fost remediate deficiențele.(7) Ulterior verificării remedierii deficiențelor, medicul veterinar oficial întocmește o notă de constatare, iar direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite actul/documentul privind reluarea activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.(8) Dacă operatorul nu remediază deficiențele, respectiv nu solicită reverificarea unității în termenul menționat în actul privind suspendarea activității, la împlinirea acestuia se emite de drept fără notificare prealabilă actul de interzicere a activității, conform modelului din anexa nr. 10 lit. A și se notifică Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul operatorul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii actului de interzicere a activității.(9) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București retrage, în vederea anulării, certificatul de înregistrare/autorizația sanitar-veterinară a unităților, atunci când, în urma acțiunilor de control efectuate de personalul de specialitate, se constată nerespectarea prevederilor legale pentru care acestea au fost înregistrate/autorizate sanitar-veterinar și se dispune interzicerea desfășurării activității.(10) Reluarea activităților pentru care a fost emis actul privind interzicerea activității se realizează după corectarea neconformităților, prin parcurgerea procedurii de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.(11) În situația în care suspendarea activității survine ca urmare a solicitării operatorului, reluarea activității se va realiza ulterior înregistrării cererii privind reluarea activității și după efectuarea unei verificări pe teren în urma căreia se constată îndeplinirea cerințelor specifice în baza cărora a fost emisă autorizația sau certificatul de înregistrare sanitar-veterinară.(12) În cazul unităților reglementate prin prezenta normă, care funcționează fără certificatul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizația sanitar-veterinară, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiul București notifică Oficiului Registrului Comerțului și dispune măsurile necesare pentru reducerea riscurilor privind sănătatea și bunăstarea animalelor și aplică sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare.(13) În cazul exploatațiilor comerciale, suspendarea, după caz, interzicerea activității, presupune suspendarea/interzicerea introducerii și/sau expedierii de animale în/din exploatațiile respective pe durata dispunerii acestor măsuri, cu excepția aprobărilor acordate de către autoritatea competentă.(14) Tarifele percepute în vederea emiterii autorizației sau certificatului de înregistrare pentru unitățile și mijloacele de transport animale vii supuse controlului sanitar-veterinar sunt prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul X Dispoziții tranzitorii  +  Articolul 26(1) Unitățile care dețin autorizație sanitar-veterinară o mențin.(2) Cu excepția exploatațiilor comerciale de tip A de porcine, unitățile care dețin certificat de înregistrare sanitar-veterinară îl mențin; reprezentantul legal al acestor unități va depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București o copie a contractului de servicii încheiat cu un medic veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii și împuternicit de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în cazurile prevăzute de prezentul ordin.(3) Pentru exploatațiile comerciale de tip A de porcine care dețin certificat de înregistrare sanitar-veterinară, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, după o nouă evaluare, în baza documentației actualizate, pot emite autorizația sanitar-veterinară, respectiv certificatul de înregistrare fără a mai fi percepute tarifele prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pentru unitățile care dețin certificat de înregistrare sanitar-veterinară și care, conform prevederilor prezentei norme, sunt supuse autorizării sanitar-veterinare, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, după o nouă evaluare, în baza documentației actualizate, pot emite autorizația sanitar-veterinară fără a mai fi percepute tarifele prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014, cu modificările și completările ulterioare.(5) Reevaluarea unităților prevăzute la alin. (3) și (4) și emiterea autorizației sanitar-veterinare/certificatului de înregistrare sanitar-veterinară se efectuează la solicitarea operatorului, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei norme.(6) În situația în care în urma reevaluării se constată că unitatea nu respectă cerințele de funcționare pentru care a fost înregistrată, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București procedează în conformitate cu prevederile capitolului IX - Controale și măsuri.(7) În cazul unităților înregistrate, pentru care va fi necesară o perioadă de tranziție în vederea alinierii la cerințele impuse în urma intrării în vigoare a prezentei norme, termenele de îndeplinire a condițiilor vor fi înscrise într-un program de conformare asumat de operator, program a cărui perioadă de implementare nu trebuie să depășească termenul prevăzut la alin. (5).(8) Pentru unitățile care sunt în faza de proiect și urmează a fi înființate se poate elibera un aviz de principiu la cererea operatorului, prin care se atestă conformitatea proiectului depus spre analiză cu legislația aplicabilă în domeniu la data emiterii, în conformitate cu procedura descrisă la art. 16.(9) Pentru unitățile pentru care operatorul nu a solicitat reevaluarea în termenul prevăzut la alin. (5), certificatul de înregistrare își pierde valabilitatea. (la 16-02-2024, Articolul 26 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 35 din 14 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2024 )  +  Articolul 27Certificatele de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară pentru categoriile de mijloace de transport animale vii pentru călătorii rutiere rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care a fost emis certificatul respectiv. (la 16-02-2024, Articolul 27 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 35 din 14 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2024 )  +  Articolul 28Unitățile prevăzute la art. 3 alin. (8) și (13)-(15) au obligația de a se înregistra în conformitate cu prevederile prezentei norme, în termen de 180 de zile de la publicarea acesteia. (la 16-02-2024, Articolul 28 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 35 din 14 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2024 )  +  Capitolul XI Dispoziții finale  +  Articolul 29 Cererea operatorului, depusă în vederea parcurgerii procedurii de autorizare/înregistrare conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare, este procesată de personalul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București în maxim 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete.  +  Articolul 30(1) După înregistrarea la registratura direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, cererea este repartizată de directorul executiv, în vederea soluționării, structurii cu atribuții în domeniul autorizării, înregistrării, TRACES și gestiunii activității de import-export. (la 18-06-2024, Alineatul (1) , Articolul 30 , Capitolul XI a fost modificat de Punctul 7. , Articolul II din ORDINUL nr. 115 din 11 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 18 iunie 2024 ) (2) În cazul unei cereri sau documentații incomplete, solicitantul este informat în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii unor documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de procesare a cererii, prevăzut la art. 28, precum și a faptului că nedepunerea documentelor suplimentare în termen duce la clasarea solicitării.(3) În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mult 5 zile lucrătoare de la constatarea motivului de respingere a cererii.  +  Articolul 31 Documentația necesară pentru înregistrarea sanitar-veterinară, obținerea avizului de principiu sau autorizarea sanitar-veterinară conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare se poate depune și prin mijloace de comunicare la distanță, inclusiv online, scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenția pentru Agenda Digitală a României, situație în care trebuie să se garanteze conformitatea documentelor cu originalul.  +  Articolul 32 Unitățile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar care funcționează în baza autorizării/înregistrării sanitar-veterinare își desfășoară activitatea atât timp cât sunt îndeplinite condițiile sanitar-veterinare conform cerințelor legislației specifice care a stat la baza emiterii autorizației/certificatului de înregistrare sanitar- veterinară.  +  Articolul 33 Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București evaluează toate unitățile/mijloacele de transport supuse controlului sanitar-veterinar, din punct de vedere al respectării cerințelor pe baza cărora au fost înregistrate/autorizate sanitar-veterinar și dispune măsuri conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 34 În situația în care o autoritate centrală sau locală notifică suspendarea/ridicarea autorizației pentru o unitate care este autorizată/înregistrată și de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, aceasta are obligația de a verifica dacă unitatea respectă condițiile specifice care au stat la baza autorizării/înregistrării sanitar-veterinare și decide dacă menține sau nu documentul de autorizare/înregistrare raportat exclusiv la legislația aplicabilă domeniului sanitar-veterinar; ulterior, rezultatul controlului este comunicat autorității centrale sau locale care a emis notificarea.  +  Articolul 35Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară
  DEFINIȚII
  Unități supuse controlului sanitar-veterinar
  1. acvariu public - loc cu spații amenajate în care se desfășoară activități pentru adăpostirea și întreținerea animalelor acvatice, destinate prezentării vizitatorilor;2. adăpost pentru animale - unitate amenajată și dotată astfel încât să asigure adăpostirea, hrănirea, asistența sanitar-veterinară și protecția ecvideelor, bovinelor, ovinelor, caprinelor, suinelor, câinilor și pisicilor domestice care au fost rătăcite, sălbăticite, pierdute, abandonate sau, după caz, care fac obiectul unui ordin de plasare, al căror statut sanitar este posibil să nu fie cunoscut pentru toate la data intrării în unitate;3. adăpost pentru câini - spații împrejmuite, amenajate și dotate pentru adăpostirea și hrănirea câinilor fără stăpân; în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;4. adăpost pentru câini, pisici și dihori domestici - unitate autorizată în conformitate cu cerințele Regulamentului delegat (UE) 2019/2035 și cu prevederile legislației naționale specifice, în care sunt adăpostite/hrănite/întreținute animale, care urmează să fie deplasate în alte state membre;5. bazin pentru pescuit sportiv/recreativ - bazin sau altă instalație unde populația piscicolă este întreținută pentru scopuri sportive/recreative și poate fi destinată consumului uman;6. canisă/felisă - unitate împrejmuită, având spații și locuri amenajate pentru adăpostirea, creșterea, reproducția și selecția câinilor/pisicilor de rasă, câinilor utilitari și cei destinați unor servicii publice/scopuri speciale sau comercializării;7. centru de colectare câini/pisici și dihori domestici - o unitate în care aceste animale care au același statut sanitar și sunt colectate de la mai multe unități;8. centru de colectare ungulate/păsări - unitate în care se colectează ungulate/păsări destinate comerțului intracomunitar sau exportului în țări terțe și care au același statut sanitar;9. complex de vânătoare - exploatație împrejmuită destinată creșterii și reproducției vânatului sălbatic în scopul populării fondului de vânătoare dar și pentru recoltarea acestuia prin acțiuni de vânătoare;10. crescătorie de vânat - exploatație împrejmuită destinată creșterii și reproducției vânatului sălbatic în scopul asigurării de material biologic necesar acțiunilor de populare a fondurilor de vânătoare;11. delfinariu - unitate special amenajată care adăpostește delfini în vederea organizării unor reprezentații cu delfini;12. exploatație de acvacultură - orice unitate de producție constituită în scopul obținerii de profit sau non-profit, publică sau privată, care realizează oricare din activitățile legate de creșterea, deținerea sau cultivarea animalelor de acvacultură;13. exploatație apicolă comercială - unitate de stupi delimitată, cu vatră permanentă și cu organizare specifică, în care se desfășoară activități principale de producere a mierii, în vederea comercializării putând desfășura și activități pastorale;14. exploatație apicolă comercială pentru material biologic - unitate de stupi delimitată, cu vatră permanentă și cu organizare specifică, în care se desfășoară activități de creștere și selecție a mătcilor și/sau coloniilor/familiilor/roiurilor de albine și secundar de producție a mierii, în vederea comercializării, putând desfășura și activități pastorale;15. exploatație apicolă familială - unitate de stupi delimitată, cu vatră permanentă și cu organizare specifică, în care se desfășoară activități din domeniul apiculturii, inclusiv activități pastorale, deținută de persoane fizice care nu desfășoară activități de comerț cu caracter profesional;16. exploatație comercială - exploatație de animale, autorizată sanitar-veterinar deținută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice organizate în condițiile legii sau alte entități de drept public sau privat, înregistrată în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor;17. exploatație comercială de tip A - exploatație de animale deținută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condițiile legii, înregistrate și autorizate de oficiul registrului comerțului, înregistrată în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor și care este înregistrată sanitar-veterinar;18. exploatații de iepuri și animale de blană - unitate organizată în care se desfășoară activități de creștere a animalelor pentru producția de carne și/sau blănuri;19. exploatație pentru creșterea animalelor din alte specii unitate cu organizare specifică în care se cresc animale din alte specii decât cele din unitățile prevăzute la anexele 2 și 3;20. exploatație nonprofesională - exploatație de animale, înregistrată în SNIIA și deținută de persoane fizice neînregistrate la Camera de Comerț și Industrie a României;21. formațiune dezinfecție, dezinsecție și deratizare proprie - grup format din personal propriu, care deține echipamente și instrumente necesare desfășurării activității de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în unitatea proprie sub controlul sanitar-veterinar al medicului veterinar de liberă practică cu care unitatea are contract;22. hipodrom - teren/obiectiv special amenajat pentru desfășurarea concursurilor hipice, prevăzut cu zone pentru spectatori, unde se pot desfășura adăpostirea, antrenarea și testarea cabalinelor;23. magazine pentru comercializarea animalelor de companie/magazine de tip pet-shop - magazine pentru comercializarea animalelor de companie, a peștilor de acvariu și a hranei, accesoriilor și produselor cosmetice și biocide destinate acestora. Animalele trebuie să fie achiziționate din unități autorizate/înregistrate, cu respectarea cerințelor privind identificarea, trasabilitatea, sănătatea și bunăstarea animalelor, cerințe ce trebuie respectate și la activitatea de comercializare;24. magazin pentru comercializarea puilor de o zi - spațiu amenajat corespunzător pentru prezentarea și comercializarea puilor de o zi, cu respectarea cerințelor privind trasabilitatea puilor comercializați;25. magazin pentru comercializarea cu amănuntul a hranei pentru animale de companie, accesoriilor și produselor cosmetice destinate acestora - spații amenajate corespunzător pentru achiziționarea, depozitarea, prezentarea și comercializarea cu amănuntul a hranei pentru animale de companie, accesoriilor și produselor cosmetice destinate acestora;26. manej - loc special amenajat unde se dresează și antrenează ecvideele, în vederea activităților recreative, dotat cu spații amenajate pentru adăpostirea și întreținerea ecvideelor;27. menajerie - spațiu special amenajat în care se desfășoară activități de adăpostire a animalelor domestice și sălbatice, cu excepția carnivorelor din fauna exotică, pentru a fi expuse publicului, fiind interzise activitățile de reproducție;28. mijloc de transport - vehicule rutiere sau feroviare, nave sau aeronave, dotate corespunzător și utilizate pentru transportul animalelor vii;29. mijloc de transport înregistrat sanitar-veterinar - mijloc de transport animale vii pe o distanță de până la 65 km de la locul de plecare până la locul de destinație;30. mijloc de transport rutier al animalelor vii pentru călătorie de scurtă durată - mijloc de transport care îndeplinește condițiile de bunăstare și protecția animalelor în timpul transportului în călătorii de sub 8 ore;31. mijloc de transport rutier al animalelor vii pentru călătorie de lungă durată - mijloc de transport care îndeplinește și condițiile suplimentare de bunăstare și protecția animalelor, în timpul transportului în călătorii de peste 8 ore;32. mijlocitori de afaceri cu animale vii - persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoane juridice, organizate în condițiile legii, care desfășoară activități de cumpărare și vânzare de animale vii în intervalul a 24 de ore, cu mijloace de transport înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea legislației sanitar-veterinare privind mișcarea animalelor și care nu dispun obligatoriu de facilități/spații de adăpostire;33. pensiune pentru animale de companie - unitate cu spații și locuri amenajate în care se desfășoară activități pentru adăpostirea temporară, hrănirea și întreținerea animalelor de companie, așa cum sunt definite în anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 429/2016;34. punct de însămânțare artificială și embriotransfer - spații special amenajate, destinate depozitării materialului seminal și embrionilor în vederea însămânțării artificiale a animalelor;35. puncte de control - punctele de control prevăzute de Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1255/97/CE privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de așteptare și de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE, cu amendamentele ulterioare;36. punct de ieșire a animalelor vii - punct de control la frontieră sau orice alt loc desemnat de către un stat membru al Uniunii Europene prin care animalele părăsesc teritoriul vamal al Comunității Europene;37. salon de cosmetică pentru animale de companie - unitate specializată pentru servicii de igienă la animalele de companie;38. stație de incubație de tip industrial - unitate organizată în care se desfășoară activități pentru recepția ouălor de specii diferite, incubație artificială și livrarea produselor obținute;39. stație de spălare și dezinfecție a mijloacelor de transport - unitate specializată în care se execută acțiuni de igienizare și dezinfecție a mijloacelor de transport animale vii sau a altor mijloace de transport alimente, furaje și subproduse nedestinate consumului uman care necesită a fi dezinfectate înainte de utilizare.40. stațiune de montă - spații destinate cazării și întreținerii reproducătorilor masculi autorizați pentru efectuarea montei naturale;41. stână - așezare păstorească temporară sau permanentă, situată în afara localităților, cuprinzând locul și amenajările necesare pentru adăpostirea animalelor și oamenilor, îngrijirea animalelor cu respectarea condițiilor de sănătate și bunăstare, și unde se pot prepara produse din laptele animalelor deținute;42. școală pentru dresaj canin - unitate organizată cu spații și dotări specifice în care se desfășoară activități pentru adăpostirea, hrănirea și dresarea câinilor;43. târguri de animale vii - unități special amenajate, destinate comerțului intern al animalelor vii;44. transportator - persoana fizică, persoana fizică autorizată sau juridică care transportă animale vii în nume propriu sau în numele unei terțe părți;45. unități de material germinativ - unități cu spații, amenajări și dotări specifice în care se desfășoară activități de colectare, producție, prelucrare și depozitare a materialului germinativ, reprezentate de centrul de colectare a materialului seminal, echipă de colectare de embrioni, echipă de producție de embrioni, unitate de prelucrare a materialului germinativ și unitate de depozitare a materialului germinativ, după cum urmează:a) echipă de colectare de embrioni înseamnă o unitate de material germinativ care este compusă dintr-un grup de profesioniști sau o structură autorizată de autoritatea competentă pentru colectarea, prelucrarea, depozitarea și transportul embrionilor recoltați in vivo de la bovine, porcine, ovine, caprine sau ecvidee;b) echipă de producție de embrioni" înseamnă o unitate de material germinativ care este compusă dintr-un grup de profesioniști sau o structură autorizată de autoritatea competentă pentru colectarea, prelucrarea, depozitarea și transportul oocitelor, precum și pentru producția in vitro, dacă este cazul, cu material seminal depozitat, prelucrarea, depozitarea și transportul embrionilor proveniți de la bovine, porcine, ovine, caprine sau ecvidee;c) unitate de prelucrare a materialului germinativ înseamnă o unitate de material germinativ autorizată de autoritatea competentă pentru prelucrarea, inclusiv, dacă este cazul, sexarea materialului seminal, și depozitarea materialului seminal, a oocitelor sau a embrionilor proveniți de la bovine, porcine, ovine, caprine sau ecvidee care aparțin uneia sau mai multor specii, sau a oricărei combinații de tipuri de material germinativ sau de specii;d) unitate de depozitare a materialului germinativ înseamnă o unitate de material germinativ autorizată de autoritatea competentă pentru depozitarea materialului seminal, a oocitelor sau a embrionilor proveniți de la bovine, porcine, ovine, caprine sau ecvidee care aparțin uneia sau mai multor specii, sau a oricărei combinații de tipuri de material germinativ sau de specii;46. unități specializate care asigură servicii DDD - unități înregistrate sanitar-veterinar specializate în realizarea activităților de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în obiectivele prevăzute în prezenta normă;47. unitate izolată - orice unitate permanentă limitată geografic, creată pe bază voluntară și autorizată în scopul circulației animalelor, în care animalele:a) sunt deținute sau crescute pentru expoziții, în scopuri educaționale, pentru conservarea speciei sau pentru cercetare;b) sunt izolate sau separate de mediul înconjurător și fac obiectul unor măsuri stricte de supravegherea sănătății animalelor și de biosecuritate; sunt considerate unități izolate următoarele tipuri de unități:i) exploatație didactică - unitate de creștere, producție, reproducție și comercializare a diferitelor specii de animale în scop didactic;ii) expoziție de animale - loc cu spații amenajate în cadru organizat, în care se desfășoară activități temporare ocazionale cu caracter limitat în timp pentru cazarea, adăpostirea și prezentarea animalelor vizitatorilor, fără derularea unor activități de comercializare;iii) genotecă de animale - unitate zootehnică specializată în care se desfășoară activități pentru întreținerea unui număr redus de animale cu valoare genetică și linii pure, care aparțin diferitelor specii;iv) grădină zoologică - unitate permanentă care deține animale din speciile sălbatice, în scopul prezentării lor publicului.46. unități de carantină - unități în care animalele sunt izolate și ținute sub observație pe o perioadă specifică de timp, fără contact direct sau indirect cu animalele din afara unității epidemiologice, pentru a evita răspândirea bolilor și, dacă este cazul, sunt supuse unor teste și tratamente;47. exploatație de origine - unitate în care animalele care fac obiectul circulației au fost rezidente în mod continuu, de la naștere sau cel puțin în ultimele 30 de zile.
   +  Anexa nr. 2la norma sanitară veterinară
  UNITĂȚILE ȘI MIJLOACELE DE TRANSPORT
  care efectuează transporturi de animale vii pe o distanță de până la 65 km,
  care se supun înregistrării sanitar-veterinare la direcția sanitar-veterinară și pentru
  siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București
  Nr. crt.Denumirea activității conform nomenclatorului - Clasificarea activităților din economia naționalăDenumirea unității/mijlocului de transport conform legislației specifice
  1Creșterea animalelor Creșterea animalelor, altele decât porcine Creșterea porcinelor1. Exploatație comercială de tip A pentru creșterea uneia sau mai multor specii de animale, altele decât porcine*) 2. Exploatație comercială de tip A de porcine*)
  2Creșterea altor animale1. Canisă/Felisă 2. Pensiune pentru animale de companie
  3Alte activități/servicii1. Școală pentru dresaj câini
  4Activități auxiliare pentru creșterea animalelor1. Stână/Tabără de vară 2. Stațiune de montă 3. Punct de însămânțare artificială și embriotransfer 4. Obști/Composesorate
  5Coafură și alte activități de înfrumusețare1. Salon cosmetic pentru animale de companie
  6Comerț cu amănuntul1. Magazin pentru comercializarea animalelor de companie 2. Magazin pentru comercializarea hranei pentru animale de companie, accesoriilor și produselor cosmetice destinate acestora 3. Magazin pentru comercializarea puilor de o zi
  7Pescuitul în ape dulci1. Bazine pentru pescuit sportiv/recreativ
  8Creșterea cailor și a altor ecvine1. Hipodrom 2. Manej
  9Creșterea altor animale1. Exploatație apicolă familială
  10Activități generale de curățenie a clădirilor Activități specializate de curățenie Alte activități de curățenie1. Formațiune dezinfecție, dezinsecție și deratizare proprie 2. Unități specializate care asigură servicii DDD
  11Transporturi rutiere de mărfuri1. Mijloace de transport animale vii pe o distanță de până la 65 km și mijloacele de transport ale adăposturilor pentru animale
  12Punerea în legătură a cumpărătorilor cu vânzătorii, cumpărarea și vânzarea de mărfuri1. Mijlocitori de afaceri cu animale vii
  13Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor1. Târguri de animale vii 2. Unitate izolată - Expoziție de animale
  *) În cererea formulată de către operator se menționează obligatoriu profilul activității, respectiv:– exploatație de tip familial deținută de persoane fizice (PF);– exploatație de tip creștere și îngrășare deținută de întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF), asociații familiale (AF), persoane fizice autorizate (PFA), persoane juridice (PJ);– exploatație de porcine pentru rase autohtone în pericol de abandon deținută de persoane fizice (PF), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF), asociații familiale (AF), persoane fizice autorizate (PFA), persoane juridice (PJ). (la 16-02-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 35 din 14 februarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 16 februarie 2024 )
   +  Anexa nr. 2 A la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR .............
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR OFICIALĂ
  ............................
  Nr. ..../........

  REFERAT DE EVALUARE
  pentru înregistrarea exploatațiilor (comerciale de tip A/obștilor/composesoratelor)
  de bovine, ovine, caprine, suine*) și păsări*)
  *) în cazul exploatațiilor de suine și păsări se aplică suplimentar cerințele legislației sanitar- veterinare în vigoare cu privire la asigurarea condițiilor de biosecuritate Subsemnatul ................, medic veterinar oficial în cadrul Circumscripției Sanitar - Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale ................, având în vedere documentația înregistrată la Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor ................ sub nr. ......., din data de ................, privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară de funcționare a unității ................ din localitatea ................ aparținând ................ cu sediul în localitatea ................ C.N.P/C.U.I ................ nr. de înregistrare ............ strada ................, nr. ..., județ ................, coordonate GPS ................ unde se desfășoară activități ................ În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat și am constatat următoarele:1. Clădiri în funcțiune:a) nr. clădiri ................b) nr. încăperi/suprafață ................c) concordanța dintre schițele depuse la dosar și situația din teren ................................2. Caracteristici constructive:a) materiale de construcție: pavimente, pereți, plafoane ................................b) sisteme de aprovizionare cu apă rece și caldă ................................c) sistem de canalizare ................................d) spațiu destinat depozitării gunoiului de grajd ................................3. Asigurarea condițiilor de biosecuritate *). *) în cazul exploatațiilor de suine și păsări se aplică suplimentar cerințele legislației sanitar- veterinare în vigoare cu privire la asigurarea condițiilor de biosecuritatea) Integritatea împrejmuirii detalii constructiveb) există posibilitatea pătrunderii persoanelor neautorizate/a animalelor în zona de producțiec) dezinfector rutier funcțional/dotări pentru decontaminarea mijloacelor de transport care intră/ies din exploatație**)d) dezinfector pietonal la intrarea și ieșirea din exploatație**) **) numai pentru exploatațiile de porcine și păsărie) spațiu destinat pentru schimbul hainelor și încălțămintei de stradă/filtru sanitar-veterinar funcționalf) echipament de protecțieg) spațiul de producție este separat de alte obiectiveh) există concordanță între programul de biosecuritate depus la dosar și situația din unitatei) distanța față de cea mai apropiată exploatație de animale din aceeași specie4. Descrierea fluxului tehnologic corelat cu respectarea normelor de protecție și bunăstarea animalelor conform legislației specifice pe specii și categorii de animale: ...................................................................5. Capacități în funcțiune:a) capacitatea maximă de cazare pentru animale a exploatației ........b) Adăposturile asigură condiții de sănătate și bunăstare animal specific specie deținute ................c) spații pentru depozitarea furajelor ........d) spații pentru materiile prime ........e) modul de asigurarea a furajelor: ........................................6. Acțiunile de dezinfecție, dezinsecție, deratizare:a) echipa proprie atestată ........b) contract cu o unitate specializată autorizată ........ nr. ........ data ........7. Cerințe sanitar-veterinare:a) exploatația este înregistrată în RNE ................b) exploatația și animalele sunt identificate și înregistrate în BND ................c) exploatația și animalele sunt incluse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor ........................8. Deținătorul are abilități/cunoștințe adecvate în ceea ce privește:a) îngrijirea, manipularea și administrarea corespunzătoare a hranei ....... [] da [] nub) asigurarea/aplicarea tehnicilor adecvate de dezinfecție și igienă necesare pentru a împiedica răspândirea bolilor transmisibile ....... [] da [] nuc) deținerea unor cunoștințe minime cu privire la caracteristicile comportamentale ale animalelor și recunoașterea semnelor primare de boală ....... [] da [] nu9. Autorizații/avize de funcționare emise de alte organe abilitate (dacă este cazul): ............................10. Alte aspecte: ..................11. CONCLUZII:a) Unitatea ÎNDEPLINEȘTE condițiile pentru înregistrarea sanitar-veterinară conform prevederilor legislației sanitar - veterinare în vigoare, pentru ........., unde se desfășoară activități: .............., specificate în cererea înregistrată cu nr. ...../...........b) NU ÎNDEPLINEȘTE condițiile de înregistrare sanitar-veterinară conform prevederilor legislației sanitar-veterinare în vigoare.c) NU CORESPUNDE activității: ............................, declarate.
  Medic veterinar oficial,(semnătura, ștampila)Reprezentantul legal(numele și prenumele, semnătura)
   +  Anexa nr. 2 B la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR .............
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR OFICIALĂ
  .............
  Nr. ........ data ..............

  REFERAT DE EVALUARE
  PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA SANITAR-VETERINARĂ
  A UNITĂȚII DE TIP CANISĂ/FELISĂ
  Subsemnatul ..............., medic veterinar oficial în cadrul .............., având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .............. sub nr. .......... din data de .............. privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru canisă/felisă aparținând: Operatorul economic .............. adresa ............................ CNP/C.U.I. nr. .............. cod poștal .............. telefon .............. e-mail ............................ coordonate GPS .............. reprezentat legal de către ............................, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat cerințele pe care le îndeplinește unitatea de tip canisă/felisă, constatând următoarele:1. Clădiri în funcțiune și caracteristici:a) numărul de clădirib) numărul total de încăperi/suprafațăc) există sisteme de aprovizionare cu apă rece și caldă ....... [ ] da[ ] nud) există sistem de canalizare ....... [ ] da[ ] nue) se previne accesul persoanelor străine/ neautorizate ....... [ ] da[ ] nuf) este permis accesul vizitatorilor în spațiile/zonele exterioare ....... [ ] da[ ] nug) sunt asigurate spații special destinate activității de comercializare a animalelor ....... [ ] da[ ] nuh) sunt asigurate toate măsurile astfel încât să nu se permită accesul altor animale străine sau al animalelor sălbatice ....... [ ] da[ ] nu2. Cazarea animalelor:1) animalele sunt cazate separat în funcție de vârstă, sex, stare de sănătate, grad de agresivitate ....... [ ] da[ ] nu [ ] neaplicabil2) mamele care alăptează sunt cazate împreună cu puii lor ....... [ ] da[ ] nu3) spațiile de cazare permit animalelor posibilitatea suficientă de mișcare ....... [ ] da[ ] nu4) spațiile de cazare/adăposturile sunt dotate/echipate cu accesorii care permit animalelor să își exprime/să își dezvolte în totalitate caracteristicile comportamentale ....... [ ] da[ ] nu5) animalele au acces permanent la apă proaspătă ....... [ ] da[ ] nu6) vasele de apă și hrană pot fi ușor curățate și dezinfectate cu ușurință ....... [ ] da[ ] nu7) vase de hrană sunt poziționate astfel încât să nu fie contaminate cu urină/ fecale ....... [ ] da[ ] nu8) pardoselile sunt astfel construite încât să împiedice acumularea apei ....... [ ] da[ ] nu9) pardoselile sunt ușor de curățat și dezinfectat ....... [ ] da[ ] nu10) în exteriorul unității există teren de alergare pentru câini ....... [ ] da[ ] nu11) se asigură accesul animalelor în spații exterioare ....... [ ] da[ ] nu [ ] neaplicabil12) spațiile/refugiile exterioare asigură protecție împotriva intemperiilor ....... [ ] da[ ] nu [ ] neaplicabil13) există spații adecvate pentru depozitarea hranei ....... [ ] da[ ] nu14) Microclimatul14.1) există sistem de ventilație ....... [ ] da[ ] nu14.2) temperatura este corelată cu vârsta, după caz, cu starea de sănătate ....... [ ] da[ ] nu14.3) se asigură lumină naturală suficientă ....... [ ] da[ ] nu14.4) se asigură suplimentar lumină artificială ....... [ ] da[ ] nu Alte facilități/dotări: ..............................................3. Evidențe și personal:1) există registre de intrări/ieșiri a animalelor ....... [ ] da[ ] nu2) se asigură o evidență a persoanelor care achiziționează animale ....... [ ] da[ ] nu3) persoanele responsabile cu comercializarea animalelor cunosc prevederile legale în vigoare cu privire la identificarea animalelor (câinilor) ....... [ ] da[ ] nu4) persoanele responsabile cu comercializarea animalelor cunosc obligațiile referitoare la necesitatea de a înmâna cumpărătorilor instrucțiuni scrise cu privire la nevoile etologice, fiziologice, de protecție și de bunăstare ale animalelor ....... [ ] da[ ] nu5) se asigură spațiu suficient pentru personalul care îngrijește animalele ....... [ ] da[ ] nu4. Concluzii: [ ] unitatea de tip canisă/felisă îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar-veterinară. [ ] unitatea de tip canisă/felisă nu îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.5. Propuneri: Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară: Da ........... [ ] Nu ........... [ ]
  Medic veterinar oficial,....................................(nume, semnătura, ștampila)Reprezentantul legal al unității..................................................(numele, semnătura)
   +  Anexa nr. 2 C la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR .............
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR OFICIALĂ
  ..................
  Nr. ..... data ............

  REFERAT DE EVALUARE
  PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA SANITAR-VETERINARĂ
  A UNITĂȚII DE TIP PENSIUNE/ȘCOALĂ PENTRU DRESAJ CANIN
  Subsemnatul .................., medic veterinar oficial în cadrul .................., având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .................. sub nr. ....... din data de ......... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea pensiune/școală pentru dresaj canin aparținând: Operatorul economic .................. adresa .................. CNP/C.U.I. nr. ..................cod poștal .................. telefon .................. e-mail .................. coordonate GPS .................. reprezentat legal de către .................., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat cerințele pe care le îndeplinește unitatea de tip pensiune/școală pentru dresaj canin aparținând, constatând următoarele:1. Clădiri în funcțiune și caracteristici:a) numărul de clădiri ....b) numărul total de încăperi/suprafață .....c) există sisteme de aprovizionare cu apă rece și caldă .... [ ] da [ ] nu [ ] neaplicabild) există sistem de canalizare .... [ ] da [ ] nue) sunt asigurate toate măsurile astfel încât să nu se permită accesul altor animale străine sau al animalelor sălbatice .... [ ] da [ ] nu2. Cazarea animalelor:1. animalele sunt cazate separat în fUncție de vârstă, sex, stare de sănătate, grad de agresivitate .... [ ] da [ ] nu2. mamele care alăptează sunt cazate împreună cu puii lor .... [ ] da [ ] nu3. spațiile de cazare permit animalelor posibilitatea suficientă de mișcare .... [ ] da [ ] nu4. boxele individuale corespund următoarelor standarde minime:a) pentru câini talie mare - 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp .... [ ] da [ ] nub) pentru câini talie mijlocie - 110cm x 148 cm sau 1,92mp .... [ ] da [ ] nuc) pentru câini talie mică -91cm x 122 cm sau 1,10 mp .... [ ] da [ ] nu5. Dacă animalele sunt întreținute în spații deschise, există următoarele facilități: .....................6. animalele au acces permanent la apă proaspătă .... [ ] da [ ] nu7. vasele de apă și hrană pot fi ușor curățate și dezinfectate cu ușurință .... [ ] da [ ] nu8. vasele de hrană sunt poziționate astfel încât să nu fie contaminate cu urină/ fecale .... [ ] da [ ] nu9. pardoselile sunt astfel construite încât să împiedice acumularea apei .... [ ] da [ ] nu10. pardoselile sunt ușor de curățat și dezinfectat .... [ ] da [ ] nu11. pereții împiedică scurgerea apei și a dejecțiilor de la o cușcă la alta .... [ ] da [ ] nu12. pereții dintre cuști/boxe au înălțime de cel puțin 185cm .... [ ] da [ ] nu13. boxele permit cu ușurință drenarea dejecțiilor .... [ ] da [ ] nu14. se asigură accesul animalelor în spații exterioare .... [ ] da [ ] nu15. boxele/cuștile exterioare sunt confecționate din ....................16. boxele/refugiile exterioare asigură protecție împotriva intemperiilor .... [ ] da [ ] nu17. în exteriorul unității există teren de alergare pentru câini .... [ ] da [ ] nu18. există boxe destinate izolării animalelor cu semne de boală sau agresive .... [ ] da [ ] nu19. există spații adecvate pentru depozitarea hranei .... [ ] da [ ] nu20. Microclimatul20.1. există sistem de ventilație .... [ ] da [ ] nu20.2. temperatura este corelată cu vârsta, după caz, cu starea de sănătate .... [ ] da [ ] nu20.3. se asigură lumină naturală suficientă .... [ ] da [ ] nu20.4. se asigură suplimentar lumină artificială .... [ ] da [ ] nu21. pentru dresajul animalelor sunt utilizate următoarele echipamente ...............22. mijloacele de dresaj utilizate nu provoacă traume/suferințe animalelor .... [ ] da [ ] nu [ ] neaplicabil Alte facilități/dotări: ............................................3. Evidențe și personal:1. există registre de intrări/ieșiri a animalelor .... [ ] da [ ] nu2. se asigură o evidență cu privire la proprietarii animalelor aflate în pensiune .... [ ] da [ ] nu3. se asigură spațiu suficient pentru personalul care îngrijește animalele .... [ ] da [ ] nu4. personalul care asigură dresajul este instruit în acest sens .... [ ] da [ ] nu [ ] neaplicabil5. există dovezi referitoare la instruirea persoanelor responsabile cu dresajul .... [ ] da [ ] nu [ ] neaplicabil4. Concluzii: [ ] unitatea de tip pensiune/școală pentru dresaj canin aparținând îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar-veterinară. [ ] unitatea de tip pensiune/școală pentru dresaj canin aparținând nu îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.5. Propuneri: Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară: Da .... [ ] Nu .... [ ]
  Medic veterinar oficial,....................................(nume, semnătura, ștampila)Reprezentantul legal al unității..................................................(numele, semnătura)
   +  Anexa nr. 2 D la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ...............
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR OFICIALĂ
  ...............
  Nr. ..... data ..........

  REFERAT DE EVALUARE
  pentru autorizarea/neautorizarea sanitar-veterinară
  a unității de tip adăpost pentru animale *
  Subsemnatul, , medic veterinar oficial în cadrul , având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor cu nr. din data de privind solicitarea emiterii autorizației sanitar-veterinare pentru adăpostul pentru animale aparținând: Operatorul economic, .............., adresa ......................., coordonate GPS CNP/C.U.I. nr. ..............., cod poștal .........., telefon ........., fax .............., e-mail ....................., reprezentat legal de către ..................., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat cerințele pe care le îndeplinește unitatea de tip adăpost pentru animale, constatând următoarele:1. Personal:1.1. Există evidențe din care rezultă că personalul a fost instruit și deține aptitudini, capacități și cunoștințe adecvate privind protecția și bunăstarea animalelor .... [ ] conform [ ] neconform1.2. Există evidențe care atestă că personalul care deservește adăpostul a fost instruit astfel încât să intervină atunci când este necesară preluarea animalelor care fac obiectul ordinului de plasare în adăpost .... [ ] conform [ ] neconform1.3. Există evidențe care atestă că personalul a fost instruit să recunoască semnele de boală sau alte modificări survenite în comportamentul animalelor .... [ ] conform [ ] neconform2. Clădiri și adăposturi:a) numărul de clădiri ................b) numărul total de țarcuri/boxe ......... din care:– ecvidee ................– bovine .................– rumegătoare mici........– porcine ................– câini ..................– pisici, dihori domestici ...............2.1. Spațiile de cazare sunt construite din materiale rezistente, care pot fi curățate și dezinfectate cu ușurință .... [ ] conform [ ] neconform2.2. Există delimitare evidentă între boxele/țarcurile/padocurile în care sunt cazate animale din specii diferite .... [ ] conform [ ] neconform2.3. Accesul animalelor din exteriorul adăpostului către spațiile de cazare (boxe) se face cu ușurință, calea de acces nu permite contactul între animale din specii diferite .... [ ] conform [ ] neconform2.4. Există un sistem adecvat pentru colectarea apelor uzate .... [ ] conform [ ] neconform Materialele utilizate pentru pereții boxelor/țarcurilor/cuștilor/padocurilor sunt:2.5. Proiectarea, construirea și întreținerea clădirilor și echipamentelor s-au realizat astfel încât să se asigure condiții corespunzătoare de igienă .... [ ] conform [ ] neconform2.6. Clădirile și echipamentele sunt construite astfel încât să nu existe margini ascuțite sau proeminente care pot produce leziuni traumatice animalelor .... [ ] conform [ ] neconform2.7. Se respectă cerințele minime de securitate necesare pentru prevenirea și protecția împotriva incendiilor, animalele pot fi evacuate rapid, în caz de urgență .... [ ] conform [ ] neconform2.8. Boxele/Țarcurile comune sunt construite astfel încât animalele să se poată așeza și ridica simultan, iar lungimea jgheaburilor de adăpare și furajare permite accesul simultan la apă și hrană .... [ ] conform [ ] neconform2.9. Pardoselile sunt construite din materiale care pot fi ușor curățate/dezinfectate și nu permit alunecarea animalelor .... [ ] conform [ ] neconform2.10. Animalele au acces permanent la lumina naturală, dar există și surse pentru iluminatul artificial .... [ ] conform [ ] neconform2.11. Circulația aerului, temperatura, umiditatea relativă a aerului și concentrația de gaze pot fi menținute în limite care nu dăunează animalelor .... [ ] conform [ ] neconform2.12. Animalelor li se asigură protecția necesară împotriva intemperiilor .... [ ] conform [ ] neconform2.13. Libertatea de mișcare a animalelor nu este îngrădită într-o manieră care ar putea cauza suferințe sau vătămări inutile .... [ ] conform [ ] neconform2.14. Există boxe/cuști special amenajate pentru adăpostirea pisicilor și/sau dihorilor domestici, care corespund cerințelor minime .... [ ] conform [ ] neconform2.15. Atunci când pisicile sunt adăpostite în cuști etajate, sunt luate toate măsurile pentru a preveni căderea dejecțiilor, a hranei sau a așternutului în cuștile de la nivel inferior .... [ ] conform [ ] neconform2.16. Pentru animalele de talie mare (ecvidee/bovine) sunt amenajate boxe individuale astfel: boxe în sistem liber .... [ ] boxe în sistem legat .... [ ]2.17. Boxele individuale pentru ecvidee corespund standardelor minime .... [ ] conform [ ] neconform2.18. Pentru ecvidee, boxele individuale oferă acces la un padoc exterior care are cel puțin 600 mp .... [ ] conform [ ] neconform2.19. Incinta adăpostului este împrejmuită cu gard .... [ ] conform [ ] neconform2.20. Instalațiile de furajare și adăpare sunt proiectate, construite și amplasate astfel încât să fie redus la minimum riscul de contaminare a hranei și apei sau eventuale efecte dăunătoare ale competiției dintre animale .... [ ] conform [ ] neconform2.A. Dispoziții aplicabile adăposturilor/refugiilor pentru câini1. Pardoselile sunt în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, împiedicând acumularea apei pe zonele de acces .... [ ] conform [ ] neconform2. Pardoselile sunt din ciment etanșat .... [ ] conform [ ] neconform3. Pereții împiedică scurgerea apei și dejecțiilor de la o cușcă la alta .... [ ] conform [ ] neconform4. Pereții dintre cuștile pentru câini au înălțime de cel puțin 185 cm .... [ ] conform [ ] neconform5. Pereții cuștilor sunt din:a) cărămidă tencuită și vopsită .... [ ] conform [ ] neconformb) metal încastrat în beton .... [ ] conform [ ] neconformc) beton .... [ ] conform [ ] neconformd) plasă de sârmă .... [ ] conform [ ] neconform6. Cuștile exterioare pentru câini sunt confecționate din:a) plasă pe stâlpi metalici .... [ ] conform [ ] neconformb) lemn .... [ ] conform [ ] neconform7. Adăpostul are drenaj și instalații corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii de deșeuri zilnice .... [ ] conform [ ] neconform8. Terenul de alergare are drenare care împiedică contaminarea cu urină și fecale a altor terenuri .... [ ] conform [ ] neconform9. Cuștile exterioare sunt acoperite .... [ ] conform [ ] neconform10. Terenurile de alergare au împrejmuiri adecvate și porți cu sisteme de închidere sigure (încuietori, lacăte) pentru a preveni evadarea animalelor .... [ ] conform [ ] neconform11. Locurile împrejmuite au:a) apă potabilă în permanență .... [ ] conform [ ] neconformb) vasele de apă și hrană pot fi ușor curățate și dezinfectate .... [ ] conform [ ] neconformc) vase de hrană poziționate astfel încât să nu fie contaminate cu urină și fecale .... [ ] conform [ ] neconform12. Spațiile neîncălzite au obligatoriu scânduri pentru odihnă și culcușuri .... [ ] conform [ ] neconform13. Culcușul câinilor tineri este dotat cu pături, prosoape, cutii de carton care pot fi înlocuite sau dezinfectate ușor ............ [ ] conform [ ] neconform14. Animalele sunt cazate separat în funcție de starea de sănătate, vârstă, sex, grad de agresivitate ........... [ ] conform [ ] neconform3. Mamele care alăptează sunt cazate împreună cu pui lor .......... [ ] conform [ ] neconform1. Cuștile/boxele individuale pentru câini corespund următoarelor standarde minime:a) 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp ............... [ ] conform [ ] neconformb) cuștile comune nu adăpostesc mai mult de 4 câini pe o suprafață de 6.5 mp ......... [ ] conform [ ] neconform,4. Transportul animalelor:– Este asigurat prin intermediul propriului mijloc de transport rutier autorizat/înregistrat sanitar-veterinar ......... [ ]– Este asigurat prin contract încheiat cu transportatori rutieri care dețin mijloace de transport autorizate/înregistrate sanitar-veterinar ........... [ ]5. Contract cu medic veterinar de liberă practică ...........6. Contract cu unitate de neutralizare .................7. Concluzii: [ ] Unitatea de tip adăpost pentru animale îndeplinește cerințele pentru autorizarea sanitar-veterinară. [ ] Unitatea de tip adăpost pentru animale nu îndeplinește cerințele pentru autorizarea sanitar-veterinară.8. Propuneri: Se va emite autorizația sanitar-veterinară: Da ........... [] Nu ........... []
  Medic veterinar oficial,....................................(semnătura, parafa, ștampila)Reprezentantul legal al unității..................................................(numele, semnătura)
   +  Anexa nr. 2 Ela norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA
  ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR OFICIALĂ
  ..............
  Nr. ...... data ..........

  REFERAT DE EVALUARE
  pentru înregistrarea/neînregistrarea sanitar-veterinară a unității de tip
  STÂNĂ/TABĂRĂ DE VARĂ
  Subsemnatul ............, medic veterinar oficial în cadrul .............., având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ............ cu nr. ..... din data de ....... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru obiectivul stână/tabără de vară, aparținând operatorului economic, ............, adresa ..........., CNP/C.U.I. nr. ......., cod poștal ......, telefon ......., fax ........, e-mail ......., reprezentat legal de către ..........., pentru punctul de lucru din ........... coordonate GPS ........., cod exploatație .......... În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat cerințele pe care le îndeplinește unitatea de tip adăpost pentru animale, constatând următoarele:1. Efectivul de animale deținut. din care:– bovine ........– rumegătoare mici .........– ecvidee ..........– câini ciobănești .........1.1. Efectivul de animale deținut este în concordanță cu cel din BND .......... [ ] conform [ ] neconform2. Descrierea obiectivuluia) numărul de clădiri și suprafața .........b) numărul de padocuri/țarcuri și suprafața ............c) suprafața acestora asigură cazarea în condiții de bunăstare a efectivul de animale deținut ............. [ ] conform [ ] neconformd) Materialele utilizate pentru pereții țarcurilor/padocurilor sunt: ● sunt construite astfel încât să nu existe margini ascuțite sau proeminente care pot produce leziuni traumatice animalelor .......... [ ] conform [ ] neconform ● Padocurile/țarcurile sunt proiectate și construite astfel încât nu este posibilă ieșirea necontrolată a animalelor deținute ........... [ ] conform [ ] neconform ● Există o delimitare evidentă între țarcurile/padocurile în care sunt cazate animale din specii diferite ................ [ ] conform [ ] neconform ● Accesul animalelor la intrarea/ieșirea din țarcuri se face cu ușurință, fără a se crea aglomerări ........... [ ] conform [ ] neconform ● Proiectarea, construirea și întreținerea padocurilor/țarcurilor permit menținerea unor condiții corespunzătoare de igienă ........... [ ] conform [ ] neconform ● Există posibilitatea strămutării padocurilor/țarcurilor în situația în care condițiile de igienă nu mai corespund (iarba din padoc s-a deteriorat și s-a format noroi) ............ [ ] conform [ ] neconform3. Alte cerințe ● Există spații special amenajate/de izolare pentru animalele bolnave sau proaspăt fătate care respectă cerințele de sănătate și bunăstare animală .......... [ ] conform [ ] neconform ● Se respectă cerințele minime de securitate necesare pentru prevenirea și protecția împotriva incendiilor, animalele pot fi evacuate rapid, în caz de urgență ................ [ ] conform [ ] neconform ● Amplasamentul stânei permite evacuarea de urgență a animalelor în situația în care apar fenomene meteo extreme (inundații, alunecări de teren, animalele pot fi evacuate rapid, în caz de urgență ............. [ ] conform [ ] neconform ● Exista surse de iluminat adecvate (mobile sau fixe) pentru a realiza inspecția animalelor în orice moment ........... [ ] conform [ ] neconform ● Există echipamente pentru conducerea la păscut a animalelor fără aplicarea de rele tratamente ............. [ ] conform [ ] neconform ● Locul special amenajat pentru muls (strunga) asigură condiții corespunzătoare pentru efectuarea acestei manopere în condiții bune de igienă ............. [ ] conform [ ] neconform ● Animalele sunt protejate de atacul animalelor sălbatice printr-un sistem eficient (gard electric) ........... [ ] conform [ ] neconform ● Există facilități și stocuri de furaje care permit hrănirea suplimentară a animalelor în condiții de vreme nefavorabilă când nu este posibil pășunatul ............. [ ] conform [ ] neconform ● Dacă există sursă de apă și dacă aceasta este potabilă ........... [ ] conform [ ] neconform ● Facilitățile de hrănire și adăpare sunt proiectate, construite și amplasate astfel încât să fie redus la minimum riscul de contaminare a hranei și apei sau eventuale efecte dăunătoare ale competiției dintre animale ............ [ ] conform [ ] neconform ● Exploatația este înregistrată în RNE ............ [ ] conform [ ] neconform ● Exploatația și animalele sunt identificate și înregistrate în BND ............ [ ] conform [ ] neconform ● Exploatația și animalele sunt incluse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor .............. [ ] conform [ ] neconform ● Este ținută evidența animalelor luate "în ciobănie " pe perioada de pășunat de la alți proprietari ................ [ ] conform [ ] neconform ● Autorizații/avize de funcționare emise de alte organe abilitate: ...................4. Personalul ● Există personal instruit și care deține aptitudini, capacități și cunoștințe adecvate privind protecția și bunăstarea animalelor .............. [ ] conform [ ] neconform ● Personalul a fost instruit să recunoască semnele de boală sau alte modificări survenite în comportamentul animalelor .............. [ ] conform [ ] neconform ● Personalul care deservește obiectivul este suficient în raport cu efectivul de animale ................ [ ] conform [ ] neconform5. Concluzii: [ ] Unitatea STANĂ/TABĂRĂ DE VARĂ îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar- veterinară și se emite certificatul de înregistrare [ ] Unitatea STANĂ/TABĂRĂ DE VARĂ nu îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar- veterinară și nu se emite certificatul de înregistrare
  Medic veterinar oficial,(nume, prenume, semnătura si ștampila)Reprezentantul legal al unității(numele, semnătura)
   +  Anexa nr. 2 Fla norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA
  ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR OFICIALĂ
  ....................
  Nr. ...... data ........

  REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA
  SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂȚII DE TIP
  STAȚIUNE DE MONTĂ/PUNCT DE ÎNSĂMÂNȚARE ARTIFICIALĂ
  Subsemnatul ............, medic veterinar oficial în cadrul ..............., având în vedere documentația înregistrată la Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor ............. sub nr. ...... din data de ........ privind solicitarea emiterii autorizației sanitar-veterinare pentru unitatea de material germinativ de tip stațiune de montă/punct de însămânțare artificială: Operatorul economic ............. adresa ............ CNP/C.U.I. nr .............. cod poștal ....... telefon ......... fax ......... e-mail .......... reprezentat legal de către ........., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește autorizarea unităților de material germinativ și cerințele de trasabilitate și de sănătate animală pentru circulația în interiorul Uniunii a materialului germinativ provenit de la anumite animale terestre deținute și ale Regulamentului delegat (UE) 2020/686 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește autorizarea unităților de material germinativ și cerințele de trasabilitate și de sănătate animală pentru circulația în interiorul Uniunii a materialului germinativ provenit de la anumite animale terestre deținute, constatând următoarele:1. Clădiri și adăposturi:a) numărul de clădiri ..............b) numărul total de spații /padocuri/boxe ............. din care pentru*): ................ *) dacă este cazul, vor fi detaliate toate categoriile/speciile de animale1.1. Proiectarea, construirea și întreținerea clădirilor s-a realizat astfel încât să nu permit accesul persoanelor neautorizate să fie împiedicat în mod efectiv ................ [ ] da [ ]nu1.2. Proiectarea, construirea și întreținerea clădirilor s-a realizat astfel încât să nu permit contactul cu animalele din exterior sau pătrunderea acestora în încăperile/spațiile interioare ............... [ ] da [ ] nu1.3. Spațiile/padocurile/boxele permit realizarea inspecției zilnice a animalelor și monitorizare a stării de sănătate ............. [ ] da [ ] nu1.4. Zonele în care sunt adăpostite animalele, căile de acces, podelele, pereții, rampele și orice alte echipamente sau materiale care intră în contact cu animalele pot fi curățate și dezinfectate cu ușurință ................ [ ] da [ ] nu1.5. Există echipamente adecvate în scopul încărcării și descărcării ungulatelor ............. [ ] da[ ] nu1.6. Există proceduri operaționale cu privire la realizarea acțiunilor de curățire și de dezinfecție, etapele specific și personalul responsabil ....................... [ ] da[ ] nu1.7. Există echipamente adecvate pentru curățarea și dezinfectarea instalațiilor, a ustensilelor, a rampelor și a mijloacelor de transport utilizate ................. [ ] da [ ] nu1.8. Există spații adecvate pentru izolarea animalelor care nu au trecut testele necesare sau care prezintă semne sau simptome ale unei boli de categoria D relevante ............ [ ] da [ ] nu1.9. Există o încăpere pentru depozitarea materialului germinativ (nu trebuie să se afle neapărat în același loc) .............. [ ] da [ ] nu1.10. În încăperea de depozitare a materialului germinativ există containere de depozitare distincte, atribuite pentru fiecare tip de material germinativ și specie, în cazul depozitării mai multor tipuri de material germinativ sau material germinativ provenit de la mai multe specii ...................... [ ] da [ ] nu1.11. Există încăperi/spații distincte destinate depozitării așternutului și a furajelor ............... [ ] da [ ] nu1.12. Există un sistem adecvat pentru colectarea apelor uzate .................... [ ] da [ ] nu1.13. Există o zonă separată pentru depozitarea dejecțiilor ................ [ ] da [ ] nu1.14. Există spații adecvate pentru depozitarea cadavrelor ................ [ ] da [ ] nu1.15. Spațiile de cazare/padocurile/boxele permit cu ușurință drenarea dejecțiilor lichide .................... [ ] da [ ] nu1.16. Există o încăpere separate destinată desfășurării în bune condiții a activității medicului veterinar oficial ..................... [ ] da [ ] nu Materialele utilizate pentru construcția clădirilor/spațiilor/padocurilor/boxelor sunt: .............................2. Personal: Există evidențe din care rezultă că personalul a fost instruit și deține abilități/cunoștințe adecvate în ceea ce privește:a) îngrijirea, manipularea și administrarea corespunzătoare a hranei ................... [ ] da [ ] nub) asigurarea/aplicarea tehnicilor adecvate de dezinfecție și igienă necesare pentru a împiedica răspândirea bolilor transmisibile ...................... [ ] da [ ] nuc) deținerea unor cunoștințe minime cu privire la caracteristicile comportamentale ale ungulatelor și recunoașterea semnelor primare de boală .................. [ ] da [ ] nu Există contract cu un medic veterinar organizat în condițiile legii în care se regăsesc responsabilitățile pentru toate operațiunile specific tipului de unitate de material germinativ supusă autorizării*) .................. [ ] da [ ] nu *) acesta poate fi împuternicit, conform prevederilor legale, pentru realizarea acțiunilor sanitar- veterinare obligatorii conform programelor pe care ANSVSA le pune în aplicare3. Concluzii: [ ] unitatea de tip stațiune de montă/punct de însămânțare artificială îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinară. [ ] unitatea de tip stațiune de montă/punct de însămânțare artificială și embriotransfer nu îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinară.4. Propuneri: Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară: Da ............. Nu .............
  Medic veterinar oficial,(numele, semnătura, ștampila)Reprezentantul legal al unității(numele, semnătura)
   +  Anexa nr. 2 Gla norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA
  ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  .................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR OFICIALĂ
  ..............
  Nr. ........ data .........

  REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA
  SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂȚII DE TIP SALON
  COSMETICĂ PENTRU ANIMALE DE COMPANIE
  Subsemnatul ................, medic veterinar oficial în cadrul ............, având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ........... sub nr. ...... din data de ............ privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea frizerie/coafor canin aparținând: Operatorul economic ............... adresa ............... CNP/C.U.I. nr. ............. cod poștal ........ telefon ........... e-mail .......... coordonate GPS ........... reprezentat legal de către ............., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat cerințele pe care le îndeplinește unitatea frizerie/coafor canin, constatând următoarele:1. Cerințe privind amenajarea spațiului și dotările unității:a) numărul de clădiri ...............b) numărul total de încăperi/suprafață .............c) există concordanță între schițele depuse la dosar și situația constatată în teren cu ocazia evaluării ................. [] da [] nud) spațiul destinat activității și materialele utilizate pot fi curățate și dezinfectate cu ușurință .................. [] da [] nue) este asigurat un flux corespunzător astfel încât să nu se intersecteze activitatea prestată cu alte activități care se desfășoară în aceeași clădire/incintă ....................... [] da [] nuf) Unitatea deține intrumentar specific și echipamentele necesare pentru efectuarea în siguranță a operațiunilor de tundere și igienizare:1. masă cosmetică cu facilități de contenție ............... [] da [] nu2. instrumentar pentru tuns și tăiat unghiile ............... [] da [] nu3. sterilizator instrumentar ...................... [] da [] nu4. cadă pentru spălarea animalelor ................. [] da [] nu5. uscător ......................... [] da [] nu6. trusă de prim ajutor pentru rănirile accidentale .................. [] da [] nu7. Alte dotări .....................g) există facilități pentru asigurarea unor parametri de microclimat optimi desfășurării activității ..... [] da [] nuh) există contract cu unitate de neutralizare pentru părul și fanerele rezultate din activitatea unității .............. [] da [] nui) există spațiu separat pentru depozitarea SNCU .......... [] da [] nu2. Cerințe privind personalul și ținerea evidențelor.a. personalul este calificat conform prevederilor legislației în vigoare (COR 516402) .........b. există documente care atestă calificarea personalului ................. [] da [] nu3) Atunci când sunt utilizate substanțe psihotrope;3.1. există contract cu medicul veterinar de liberă practică care administrează substanța și este prezent pe toată perioada sedării animalelor retive ......... [] da [] nu3.2. utilizarea substanțelor destinate sedării se realizează în conformitate cu prevederile legale aplicabile ............... [] da [] nu3. Concluzii: [ ] unitatea de tip frizerie/coafor canin îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar- veterinară [ ] unitatea de tip frizerie/coafor canin nu îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar- veterinară.4. Propuneri: Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară; Da ......... Nu .............
  Medic veterinar oficial,....................................(nume, semnătura, ștampila)Reprezentantul legal al unității..................................................(numele, semnătura)
   +  Anexa nr. 2 Hla norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA
  ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR OFICIALĂ
  ................
  Nr. ...... data ........

  REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA
  SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂȚII DE TIP PET-SHOP
  Subsemnatul ............., medic veterinar oficial în cadrul Circumscripției Sanitar-Veterinare Zonale nr. ..........., având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .................. sub nr. ........ din data .......... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea de tip pet-shop aparținând: Operatorul economic ............ adresa ............. C.N.P./C.U.I ............. nr. înregistrare .......... cod poștal ......... telefon ........ fax ........ e-mail .......... reprezentată prin .............. Coordonate geografice: latitudine ....., longitudine ....... în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 60/2004 privind protecția animalelor de companie, am verificat documentația și cerințele pe care le îndeplinește unitatea de tip pet-shop, constatând următoarele:A. Cerințe generale privind construcția unității de tip pet-shop:1. Clădiri în funcțiune:a) nr. clădiri .........b) nr. încăperi/suprafață ...........2. Caracteristici constructive:a) materiale de construcție: pavimente, pereți, plafoane .................. [ ] conform [ ] neconformb) sisteme de aprovizionare cu apă rece și caldă ................... [ ] conform [ ] neconformc) canalizare .............. [ ] conform [ ] neconformB. Documente:1. Există registre de intrare/ieșire a animalelor ............... [ ] conform [ ] neconform2. Există procedură de urgență care poate fi aplicată în cazul îmbolnăvirii animalelor ............... [ ] conform [ ] neconform3. Există o evidență privind identitatea și originea fiecărui animal ..............4. Aceste registre sunt păstrate cel puțin 3 ani de la data ultimei completări .............. [ ] conform [ ] neconformC. Clădiri și adăposturi:1. Spațiile au aspect curat, igienic ........... [ ] conform [ ] neconform2. Tavanele și pereții sunt rezistenți, netezi, impermeabili și ușor lavabili ................ [ ] conform [ ] neconform3. Pardoseala este netedă, impermeabilă, nealunecoasă, ușor lavabilă ............. [ ] conform [ ] neconform4. Există spații speciale pentru animale bolnave, vătămate ................ [ ] conform [ ] neconformD. Oficii:1. Există camere pentru păstrarea hranei .............. [ ] conform [ ] neconform2. Camerele destinate depozitării hranei sunt răcoroase, uscate și curate ............. [ ] conform [ ] neconform3. Dotare și facilitat de spălare, decontaminare ............. [ ] conform [ ] neconform4. Proceduri pentru depozitarea și evacuarea ulterioară a cadavrelor ................ [ ] conform [ ] neconformE. Microclimat:1. Există sistem de ventilație .............. [ ] conform [ ] neconform2. Se evită recircularea aerului .............. [ ] conform [ ] neconform3. Temperatura aerului se încadrează în limitele prevăzute pentru fiecare specie în parte ................ [ ] conform [ ] neconform4. Temperatura este corelată cu vârsta ............. [ ] conform [ ] neconform5. Ventilație cu facilitate încălzire/răcire ................ [ ] conform [ ] neconform6. Umiditatea relativă este situată în jurul valorii de 55% [] 10% ............... [ ] conform [ ] neconform7. Se asigură lumină naturală suficientă ............. [ ] conform [ ] neconform8. Lumina suplimentară artificială suficientă ............. [ ] conform [ ] neconform9. Instalațiile de încălzire și ventilație sunt prevăzute cu sisteme de supraveghere (alarmă) ................. [ ] conform [ ] neconformF. Inspecțiile și personalul:1. Se asigură inspecția animalelor cel puțin o dată pe zi ......... [ ] conform [ ] neconform2. Există spălătoare pentru igiena mâinilor personalului dotate cu săpun lichid, substanțe dezinfectante, prosop din hârtie etc. ............... [ ] conform [ ] neconform3. Personalul este calificat ............ [ ] conform [ ] neconformG. Cazarea:1. Materialele constructive pot fi ușor curățate și decontaminate ............... [ ] conform [ ] neconform2. Prin proiectarea și construcția amplasamentelor se evită suferința și rănirea animalelor și se permite satisfacerea nevoilor etologice ............ [ ] conform [ ] neconform3. În cuștile câinilor nu se folosesc grătare .......... [ ] conform [ ] neconform4. Cuștile sunt prevăzute cu un sistem adecvat de drenaj ............. [ ] conform [ ] neconformH. Hrănirea și adăparea:1. Există pungi, saci sau recipiente etanșe pentru ambalarea hranei ........... [ ] conform [ ] neconform2. Există camere reci, congelatoare sau frigidere ............ [ ] conform [ ] neconform3. Dispozitivele de hrănire și adăpare sunt curate ............ [ ] conform [ ] neconformI. Așternutul:1. Așternutul este curat, uscat ............. [ ] conform [ ] neconform2. Așternutul nu are praf, este netoxic ............. [ ] conform [ ] neconform3. Se evită utilizarea rumegușului sau a altor materiale lemnoase tratate chimic ........... [ ] conform [ ] neconformJ. Propuneri: [ ] unitatea de tip pet-shop îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinară [ ] unitatea de tip pet-shop nu îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinarăK. Concluzii: [ ] unitatea de tip pet-shop îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinară [ ] unitatea de tip pet-shop nu îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinară
  MEDIC VETERINAR OFICIAL,(semnătura, parafa, ștampila)REPREZENTANTUL UNITĂȚII(numele, semnătura)
   +  Anexa nr. 2 Ila norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA
  ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ...............
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR OFICIALĂ
  ...............
  Nr. ...... data .........

  REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA
  SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂȚII DE TIP MAGAZIN PUI DE O ZI
  Subsemnatul .............., medic veterinar oficial în cadrul ..........., având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .......... sub nr. ........ din data de .......... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru magazinul pui de o zi aparținând: Operatorul economic ............. adresa ............... CNP/C.U.I. nr. ........... cod poștal ........... telefon ......... e-mail ........... coordonate GPS ......... reprezentat legal de către ..............., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat cerințele pe care le îndeplinește unitatea de tip magazin pui de o zi, constatând următoarele:1. Clădiri în funcțiune și caracteristici:a) numărul de clădiri ................b) numărul total de încăperi/suprafață .................c) există sisteme de aprovizionare cu apă ............ [ ] da [ ] nud) există inadvertențe între schițele depuse la dosar și situația constatată în teren ............ [ ] da [ ] nue) materialele utilizate pentru construcția/amenajarea spațiului nu prezintă riscuri ........... [ ] da [ ] nuf) materialele utilizate pentru construcția/amenajarea spațiului pot fi curățate și dezinfectate cu ușurință ............. [ ] da [ ] nug) este asigurat un flux corespunzător astfel încât să nu se intersecteze activitatea magazinului de pui de o zi cu alte activități care se desfășoară în aceeași clădire/incintă ............ [ ] da [ ] nuh) există echipamente și facilități de asigurare a unui microclimat corespunzător puilor de o zi .......... [ ] da [ ] nui) există echipamente și facilități pentru monitorizarea parametrilor de microclimat ............ [ ] da [ ] nuj) există spațiu (ladă frigorifică ) separat pentru depozitarea în condiții corespunzătoare a puilor morți ............... [ ] da [ ] nu2. Evidențe și personal:1) personalul este instruit privind practicile de lucru [ ] da [ ] nu2) există documente care atestă instruirea [ ] da[ ] nu3) există Registrul pentru evidența păsărilor vii cumpărate și vândute prin vânzare directă conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 14/2014 privind condițiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la comercializarea păsărilor domestice pe teritoriul României din exploatațiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploatațiile nonprofesionale și pentru completarea anexelor nr. 1 și 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010 .............. [ ] da [ ] nu4) există registru de mortalități .................... [ ] da [ ] nu3. Concluzii: [ ] unitatea de tip magazin pui de o zi îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar-veterinară. [ ] unitatea de tip magazin pui de o zi nu îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.4. Propuneri: Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară: Da ........... [ ] Nu ........... [ ]
  Medic veterinar oficial,....................................(nume, semnătura, ștampila)Reprezentantul legal al unității..................................................(numele, semnătura)
   +  Anexa nr. 2 Jla norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA
  ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR OFICIALĂ
  ...............
  Nr. ....... data .........

  REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA
  SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂȚII DE TIP BAZIN DE PESCUIT SPORTIV/RECREATIV
  Subsemnatul ..........., medic veterinar oficial în cadrul .........., având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .............. sub nr. ....... din data de .......... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea bazin de pescuit sportiv aparținând: Operatorul economic ............... adresa ............ CNP/C.U.I. nr. ......... cod poștal ...... telefon ....... e-mail ......... coordonate GPS ......... reprezentat legal de către .............., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat cerințele pe care le îndeplinește unitatea bazin de pescuit sportiv, constatând următoarele:1. Cerințe privind amenajarea, dotările și personalul:a) Spațiu administrativ .....................b) numărul total de bazine/suprafață .....................c) există utilaje pentru activitățile de igienizare și/sau dezinfecție ............... [ ] da [ ] nud) există echipamente și facilități de prelevare/monitorizare a calității apei ............. [ ] da [ ] nue) există echipamente și facilități pentru oxigenarea apei .............. [ ] da [ ] nuf) există spații pentru depozitarea hranei artificiale administrate peștilor ................ [ ] da [ ] nug) materialul piscicol (inclusiv icrele embrionate) este achiziționat din unități supuse controlului sanitar veterinar cu statutul recunoscut ca liber de boli declarabile ............... [ ] da[ ] nuh) există posibilități de monitorizare și control a sursei de alimentare și a locului de evacuare a apei .............. [ ] da [ ] nui) personalul are cunoștințe minime privind semnele de boală și comportamentul peștilor .............. [ ] da [ ]nuj) există dovezi privind instruirea personalului .............. [ ] da [ ] nu2. Cerințe privind ținerea evidențelor:1) există registru de mortalități .................. [ ] da [ ] nu2) există registru de tratamente .................. [ ] da [ ] nu3. Concluzii: [ ] unitatea de tip bazin de pescuit sportiv îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar-veterinară. [ ] unitatea de tip bazin de pescuit sportiv nu îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.4. Propuneri: Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară: Da ............... [ ] Nu ............... [ ]
  Medic veterinar oficial,....................................(nume, semnătura, ștampila)Reprezentantul legal al unității..................................................(numele, semnătura)
   +  Anexa nr. 2 Kla norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA
  ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ...................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR OFICIALĂ
  .................
  Nr. ...... data ..........

  REFERAT DE EVALUARE PENTRU
  ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA
  SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂȚII DE TIP MANEJ/HIPODROM
  Subsemnatul ..............., medic veterinar oficial în cadrul .............., având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ............ sub nr. ........ din data de .......... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea de tip manej/hipodrom aparținând: Operatorul economic ............... adresa ................. CNP/C.U.I. nr. ........... cod poștal ....... telefon ....... e-mail ........ coordonate GPS ........ reprezentat legal de către ..............., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat cerințele pe care le îndeplinește unitatea de tip manej/hipodrom, constatând următoarele:1. Clădiri în funcțiune, capacități de cazare și caracteristici– numărul de clădiri ................– numărul de adăposturi ...................– sistemul de cazare ( boxe individuale, la stănoagă sau cazare în grup) ...............– numărul de țarcuri de antrenament/competiție acoperite/neacoperite ...............– există tribune și dotări specifice desfășurării competițiilor ..............– autorizații de funcționare emise de alte organe abilitate ....................– sunt inadvertențe între schițele depuse la dosar și situația constatată în teren cu ocazia evaluării .........................2. Cerințe generale:a) adăposturile asigură îndeplinirea necesităților cu privire la cerințele bunăstării ecvideelor ................ [ ] da [ ] nub) adăposturile asigură protecție împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile ...................... [ ] da [ ] nuc) terenul de antrenament și căile de acces sunt astfel construite încât nu se cauzează rănirea ecvideelor ......... [ ] da [ ] nud) spațiile de cazare sunt astfel construite și întreținute încât să nu producă rănirea animalelor ........... [ ] da [ ] nue) echipamentul folosit în manipularea, antrenamentul cailor, precum și în competițiile sportive este corespunzător și nu prezintă risc pentru producerea accidentelor .......... [ ] da [ ] nuf) se asigură surse de lumină artificială pentru a se putea realiza inspecția animalelor în orice moment .......... [ ] da [ ] nug) nivelurile de praf, umiditatea relativa a aerului, temperatura și concentrațiile de gaze sunt menținute la un nivel care să nu fie dăunător cailor prin ventilarea adecvată și corespunzătoare a spațiului (natural/artificial) ............ [ ] da [ ] nuh) canalizarea este eficientă, îndepărtând toate scurgerile și dejecțiile în exces ................ [ ] da [ ] nui) amplasamentul echipamentelor de hrănire și adăpare sunt corespunzătoare cu specia și talia animalelor ............ [ ] da [ ] nuj) există spații separate pentru depozitarea în condiții corespunzătoare a stocurilor de hrană și lichide ............. [ ] da [ ] nuk) există materiale și mijloace corespunzătoare pentru efectuarea igienei corporale a animalelor ............... [ ] da [ ] nul) există spații pentru izolarea animalelor bolnave /accidentate ............. [ ] da [ ] num) există un număr suficient de persoane care au competența/cunoștințele necesare pentru a îngriji ecvideele ............... [ ] da [ ] nun) se respectă prevederile referitoare la metodele de înregistrare/identificare ale ecvideelor ........... [ ] da [ ] nuo) exista evidente privind trasabilitatea ecvideele ............ [ ] da [ ] nup) exista contract cu MVLPI ............. [ ] da [ ] nuq) contract cu unitate de neutralizare .............3. Concluzii: [ ] unitatea de tip manej/hipodrom îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinară. [ ] unitatea de tip manej/hipodrom nu îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinară.4. Propuneri: Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară: Da ................ [ ] Nu ................ [ ]
  Medic veterinar oficial,....................................(semnătura, ștampila)Reprezentantul legal al unității..................................................(numele, semnătura)
  Medic veterinar oficial ................... (semnătura, ștampila) Reprezentantul legal al unității ................... (numele, semnătura)
   +  Anexa nr. 2 Lla norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA
  ALIMENTELOR
  NAȚIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITY
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ................

  SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY DIRECTORATE OF
  ................
  CERTIFICAT DE AUTORIZARE SANITAR-VETERINARĂ PENTRU MIJLOACE DE
  TRANSPORT ANIMALE ACVATICE PENTRU CĂLĂTORII RUTIERE DE LUNGĂ DURATĂ
  CERTIFICATE OF SANITARY VETERINARY APPROVAL FOR
  VEHICLES TRANSPORTING AQUATIC ANIMALS ON LONG DISTANCE JOURNEYS
  1. NUMĂRUL CERTIFICATULUI*)1. LICENCE NUMBER
  1.2. Echipat cu Sistem de Navigație:1.2. Equipped with Navigation System:Nu DaNo Yes
  1.3. Condiții de aerare/oxigenare a apei1.3. Conditions of water aeration/oxygenationDa NuYes No
  1.4. Temperatura apei pe timpul transportului ................1.4. Water temperature during transport ......................
  2. Categorii de animale care pot fi transportate2. Types of animals allowed to be transported
  3. Capacitatea de transport (tone)/volum/nr. containere ...............3. Transport capacity (tons)/volume/no. Containers .........
  4. Prezenta autorizație este valabilă până la data de 4. This authorisation is valid until
  5. AUTORITATEA CARE EMITE CERTIFICATUL5. BODY ISSUING THE CERTIFICATE
  5.1. Numele și adresa autorității care emite certificatul5.1. Name and address of the body issuing the certificate
  5.2. Telefon5.2. Telephone5.3. Fax5.3. Fax5.4. E-mail5.4. E-mail
  5.5. Data5.5. Date
  5.8. Numele și semnătura directorului5.8. Name and signature of the official
  *) - Codul unic pentru certificatul de autorizare sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport animale vii, în călătorii rutiere de lungă durată, are următorul format: RO - OO - B - XXX - YYY/Z RO - codul de țară al României; OO - codul județului unde se emite autorizația, în litere; B - pentru călătorii de lungă durată; XXX - numărul operatorului economic transportator, echivalent cu numărul XXX care apare pe autorizația transportatorului; YYY - un număr care se acordă cronologic, pentru fiecare mijloc de transport, în funcție de data eliberării autorizației, începând cu cifra 001; Z - numărul de înmatriculare.
   +  Anexa nr. 2 Mla norma sanitar veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ..................................................CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR OFICIALĂ ...........................................Nr. ......... data ..............
  REFERAT DE EVALUARE
  pentru înregistrarea/neînregistrarea sanitar-veterinară a exploatațiilor apicole familiale
  Subsemnatul, ......................................., medic veterinar oficial în cadrul ........................., având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ................. cu nr. .......... din data de .......... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru exploatația apicolă familială:Operatorul economic ................................., adresa .............................................., CNP/C.U.I. nr. ..........................., cod poștal ............, telefon ........................, e-mail ................................................, coordonate GPS ....................................,. reprezentat legal de către ................................, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat cerințele pe care le îndeplinește exploatația apicolă familială, constatând următoarele:1. Cerințe privind amenajarea, dotările și personalul:1.1. Spațiu administrativ ..........................................................................................................................A. Număr de clădiri și suprafața .......................................................B. Caracteristici constructive ..........................................................C. Date privind numărul de familii de albine .................................................................................................................................................................................................................................D. Date privind accesoriile apicole utilizate ................................................................................................................................................................................................................................E. Date privind realizarea stupăritului pastoral ................................................................................................................................F. Detalii privind măsurile de combatere a agresorilor și a bolilor specifice, în special a varoozei......................................................................................................................................................................................G. Există utilaje pentru activitățile de igienizare și/sau dezinfecție .......................... [ ] da [ ] nuH. Există sisteme de aprovizionare cu apă potabilă .................................... [ ] da [ ] nuI. Există spații pentru materii prime ....................................................... [ ] da [ ] nu2. Cerințe privind ținerea evidențelor:1. Deține carnet de stupină ....................................................... [ ] da [ ] nu3. Concluzii:[ ] Îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.[ ] Nu îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.4. Propuneri:Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară:Da ................................................................................. Nu ................................................................................. 
  Medic veterinar oficial,……………………………………..(nume, semnătura, ștampila)Reprezentantul legal al unității,……………………………………….(numele, semnătura)
  (la 18-06-2024, Anexa nr. 2 M a fost modificată de Punctul 8. , Articolul II din ORDINUL nr. 115 din 11 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 18 iunie 2024 )
   +  Anexa nr. 2 Nla norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA
  ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  .................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR OFICIALĂ
  ............
  Nr. ..... data ..........

  REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA SANITAR-
  VETERINARĂ A UNITĂȚII SPECIALIZATE CARE ASIGURĂ SERVICII DE
  DEZINFECȚIE, DEZINSECȚIE ȘI DERATIZARE/FORMAȚIUNE PROPRIE
  DE DEZINFECȚIE, DEZINSECȚIE ȘI DERATIZARE
  Subsemnatul ............., medic veterinar oficial în cadrul ..............., având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ............ sub nr. ...... din data de .......... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea .............. canin aparținând: Operatorul economic ............. adresa ............ CNP/C.U.I. nr. ........ cod poștal ....... telefon ....... e-mail ....... coordonate GPS ......... reprezentat legal de către ............, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat cerințele pe care le îndeplinește unitatea specializată care asigură servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare/formațiunea proprie de dezinfecție, dezinsecție și deratizare constatând următoarele:1. Clădiri în funcțiune și dotările unității:a) numărul de clădiri ......................b) numărul total de încăperi/suprafață .................c) există vestiar și grup sanitar pentru personal .................. [] da [] nud) există spațiu amenajat pentru păstrarea produselor biocide .................. [ ] da [ ] nu1. spațiul este amplasat separat față de adăposturi sau zone de acces ............. [ ] da [ ] nu2. spațiul este amplasat separat față de spațiile de depozitare a hranei pentru animale .............. [ ] da [ ] nu3. tavanul și pereții sunt rezistenți, netezi, impermeabili și ușor lavabili .............. [ ] da [ ] nu4. pardoseala este netedă, impermeabilă, nealunecoasă, ușor lavabilă ............... [ ] da [ ] nu5. produsele biocide sunt păstrate pe rafturi / paleți din materiale impermeabile, ușor lavabile, ferite de6. razele solare și de surse directe de căldură și/sau îngheț .............. [ ] da [ ] nu7. pentru punerea pe piață a produselor biocide există documente etichete și fișe cu date tehnice de8. securitate în limba română .............. [ ] da [ ] nu9. există spațiu pentru depozitarea echipamentelor și ustensilelor utilizate .............. [ ] da [ ] nu10. există echipamente de protecție pentru prevenirea pericolului de intoxicare a personalului .............. [ ] da [ ] nu11. există facilități de curățare și spălare a echipamentelor și ustensilelor utilizate la efectuarea12. operațiunilor DDD .............. [ ] da [ ] nu13. există sursă de apă potabilă .............. [ ] da [ ] nu14. există facilități de colectare a apelor reziduale .............. [ ] da [ ] nu15. Alte dotări/facilități ..................2. Cerințe privind personalul și ținerea evidențelor: * Unitate specializată:* se completează doar pentru unitatea specializată care asigură servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizarea. personalul care manipulează echipamente/utilizează produse biocide este calificat ca agent DDD ............ [ ] da [ ] nub. există documente care atestă calificarea personalului .......... [ ] da [ ] nu ** Formațiune proprie:** se completează doar pentru formațiunea proprie de dezinfecție, dezinsecție și deratizarea. coordonatorul deține calificare ca agent DDD .............. [ ] da [ ] nub. există documente care atestă calificarea coordonatorului ............. [ ] da [ ] nuc. coordonatorul asigură instruirea întregului personal al formațiunii ................ [ ] da [ ] nu3. Concluzii: [ ] unitatea specializată care asigură servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare/formațiunea proprie de dezinfecție, dezinsecție și deratizare îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar-veterinară. [ ] unitatea specializată care asigură servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare/formațiunea proprie de dezinfecție, dezinsecție și deratizare nu îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.4. Propuneri: Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară: Da ............. [ ] ................. Nu [ ]
  Medic veterinar oficial,....................................(nume, semnătura, ștampila)Reprezentantul legal al unității..................................................(numele, semnătura)
   +  Anexa nr. 2 Ola norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA
  ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR OFICIALĂ
  Nr. ...... data ........

  REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA SANITARĂ
  VETERINARĂ A UNITĂȚII DE TIP STAȚIE DE SPĂLARE ȘI DEZINFECȚIE
  MIJLOACE DE TRANSPORT ANIMALE VII
  Subsemnatul ................, medic veterinar oficial în cadrul ............., având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ............. sub nr. ........ din data de ........... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru .................. aparținând: Operatorul economic .............. adresa ............. CNP/C.U.I. nr. ........... cod poștal ........ telefon ....... email ........ coordonate GPS ........ reprezentat legal de către .............., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat cerințele pe care le îndeplinește unitatea de tip stație de spălare și dezinfecție mijloace de transport animale vii, constatând următoarele:1. Cerințe privind amenajarea spațiului și dotările unității:a) rampa de spălare și materialele utilizate pentru construcția spațiului destinat spălării autovehiculelor pot fi curățate și dezinfectate cu ușurință .............. [ ] DA [ ] NUb) este asigurat un flux corespunzător astfel încât să nu se intersecteze mașinile care au fost dezinfectate cu cele murdare ............... [ ] DA [ ] NUc) există sursă proprie de apă .................. [ ] DA [ ] NUd) există spații adecvate pentru personal (vestiar) ............... [ ] DA [ ] NUe) există facilități pentru colectarea apelor reziduale ............... [ ] DA [ ] NU2. Unitatea deține echipamentele necesare pentru:a) spălarea cu presiune .................. [ ] DA [ ] NUb) aplicarea de detergenți ............. [ ] DA [ ] NUc) aplicarea soluției dezinfectante ................ [ ] DA [ ] NUd) există spațiu special destinat pentru depozitarea materialelor consumabile ............... [ ] DA [ ] NUe) există facilități pentru depozitarea pe categorii a SNCU rezultat în urma activității ...............3. Cerințe privind personalul și ținerea evidențelor:a) există dovezi privind calificarea personalului care utilizează / aplică produsele biocide (efectuarea cursurilor de agent DDD ................. [ ] DA [ ] NUb) există documente care atestă această calificare ............ [ ] DA [ ] NUc) unitatea deține formularistica necesară desfășurării activității ............ [ ] DA [ ] NU4. Autorizații de funcționare emise de alte organe abilitate: .............................................5. Concluzii: [ ] unitatea de tip stație de spălare și dezinfecție mijloace de transport animale vii îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar-veterinară. [ ] unitatea de tip stație de spălare și dezinfecție mijloace de transport animale vii nu îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.6. Propuneri Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară: Da ......... Nu ............
  Medic veterinar oficial,....................................(nume, semnătura, ștampila)Reprezentantul legal al unității..................................................(numele, semnătura)
   +  Anexa nr. 2 Pla norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
  SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  .................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ZONALĂ
  .................
  Nr. ..... data .........

  REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA MIJLOACELOR DE
  TRANSPORT ANIMALE VII PE O DISTANȚĂ DE PÂNĂ LA 65 KM ȘI
  CELE APARȚINÂND ADĂPOSTURILOR PENTRU ANIMALE
  Subsemnatul ..............., medic veterinar oficial în cadrul Circumscripției Sanitar-Veterinare Zonale .......... având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ............. sub nr. ...... din data de ......... privind emiterea certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport animale vii pe distanțe mai mici de 65 km*): *) Mijloacele de transport aparținând consiliilor locale/județene/asociații/fundații pot circula pe teritoriul județului unde au fost înregistrate/unde este situat adăpostul. Operatorul economic ............. adresa ............ telefon ....... fax ....... cod poștal ....... CNP/CUI ......... nr. înregistrare ......... deținător al mijlocului de transport marca ........ cu numărul de înmatriculare ......... în suprafață de (capacitate de transport în mp) ........., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 1/2005/CE privind protecția animalelor în timpul transportului și operațiunilor conexe și de modificare a Directivei 64/432/CEE și 93/119/CEE și a Regulamentului 1255/1997/CE, am verificat documentația și cerințele pe care le îndeplinește mijlocul de transport, constatând următoarele: Cerințe minime privind construcția și dotarea mijloacelor de transport:1. podeaua este rezistentă, nealunecoasă, ușor de curățat și dezinfectat ........... [ ] conform [ ] neconform2. pereții asigură protecție laterală, astfel încât să prevină căderea sau evadarea animalelor ............. [ ] conform [ ] neconform3. înălțimea pereților este corelată estimativ cu specia care urmează a fi transportată ............ [ ] conform [ ] neconform4. podeaua și protecțiile laterale nu prezintă obiecte ascuțite sau contondente care pot provoca răniri sau suferințe ........... [ ] conform [ ] neconform5. acoperișul asigură condiții minime de protecție împotriva factorilor meteorologici nefavorabili ............ [ ] conform [ ] neconform6. dispozitivul de încărcare-descărcare are podea rezistentă, nealunecoasă, cu protecție laterală, care poate fi curățată și dezinfectată corespunzător ........... [ ] conform [ ] neconform7. alte aspecte constatate ........................
  Concluzii:[ ] mijlocul de transport îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar-veterinară[ ] mijlocul de transport nu îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar-veterinarăPropuneri:Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară Da ....................... [ ] Nu ....................... [ ]Specia ...............................................................................................................................Categoria ...................................Nr. maxim de animale care pot fi transporte ..........Greutatea maximă de transport .............
  Medic veterinar oficial,....................................(semnătura, parafa, ștampila)Reprezentantul legal al unității..................................................(numele, semnătura)
   +  Anexa nr. 2 Rla norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA
  ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ...............
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  OFICIALĂ
  ...................
  Nr. ...... data ..........

  REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA SANITAR-
  VETERINARĂ A UNITĂȚII DE TIP MIJLOCITOR DE AFACERI CU ANIMALE VII
  Subsemnatul .........., medic veterinar oficial în cadrul .........., având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ............ sub nr. ........ din data de ........ privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea de tip mijlocitor de afaceri cu animale vii aparținând: Operatorul economic .............. adresa ............... CNP/C.U.I. nr. ........... cod poștal ......... telefon ........ fax ....... e-mail ......... reprezentat legal de către .............., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat cerințele pe care le îndeplinește unitatea de tip mijlocitor de afaceri cu animale vii, constatând următoarele:1. Activitățile privind transportul animalelor: Sunt asigurate prin intermediul propriilor mijloace de transport rutier autorizate/înregistrate sanitar-veterinar ................ [ ] DA [ ] NU Sunt asigurate prin intermediul unor mijloace de transport rutier autorizate/înregistrate sanitar - veterinar pentru care există contracte de închiriere .................. [ ] DA [ ] NU Mijloacele de transport corespund pentru următoarele specii: ............................. ............................. ............................. .............................2. Evidențe Registrul de evidență a animalelor comercializate ...................... Registrele de evidență a mijloacelor de transport (cu excepția celor înregistrate) ........................... ...........................3. Alte cerințe Deține spații de cazare ...................... [ ] DA [ ] NU Deține contract de servicii încheiat cu un medic veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii și împuternicit de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București ................. [ ] DA [ ] NU Deține contract cu o unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizată sanitar-veterinar ...................... [ ] DA [ ] NU4. Concluzii: [ ] unitatea de tip mijlocitor de afaceri cu animale vii îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar-veterinară. [ ] unitatea de tip mijlocitor de afaceri cu animale nu îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar-veterinară.5. Propuneri: Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară: Da ................... [ ] Nu ................... [ ]
  Medic veterinar oficial,....................................(nume, semnătura, ștampila)Reprezentantul legal al unității..................................................(numele, semnătura)
   +  Anexa nr. 2 Sla norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA
  ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  .................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR OFICIALĂ
  ................
  Nr. ....... data .......

  REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA
  SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂȚII DE TIP TÂRG DE ANIMALE VII/EXPOZIȚIE
  Subsemnatul .............., medic veterinar oficial în cadrul ............, având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ............... sub nr. ........ din data de ........ privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea de tip expoziție/târg de animale vii aparținând: Operatorul economic ........... adresa ........... CNP/C.U.I. nr. ........ cod poștal .......... telefon ........ e-mail ....... coordonate GPS ........ reprezentat legal de către .............., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat cerințele pe care le îndeplinește unitatea de tip expoziție/târg de animale vii, constatând următoarele:1. Destinația obiectivului Speciile de animale ce urmează a fi comercializate/expuse și numărul estimat:a) rumegătoare mari ..............b) rumegătoare mici ..............c) ecvidee .............d) porcine ..............e) păsări ..............f) alte specii ................. Programul de funcționare declarat/ perioada desfășurării ..................2. Cerințe structurale1. spațiul destinat prezentării/vânzării animalelor2. este separat funcțional de alte sectoare în care se comercializează alte bunuri .......3. numărul de clădiri și suprafața acestora ........... din care ..............4. numărul de padocuri/țarcuri/boxe și suprafața ..........5. dimensiunile acestora asigură condiții corespunzătoare de bunăstare pentru animalele comercializate ...........6. materialele utilizate pentru pereții țarcurilor/padocurilor sunt: ....................7. există margini ascuțite sau proeminente care pot produce leziuni traumatice animalelor ...........8. padocurile/țarcurile sunt proiectate și construite astfel încât nu este posibilă ieșirea necontrolată a animalelor .........9. există facilități pentru legarea animalelor acolo unde se impune sau cazarea separate a animalelor retive și preîntâmpinarea conflictelor între acestea ............10. există o delimitare evidentă între țarcurile/padocurile în care sunt cazate animale din specii diferite .........11. accesul animalelor la intrarea/ieșirea din țarcuri se face cu ușurință, fără a se crea aglomerări .............12. padocurile/țarcurile sunt prevăzute cu umbrare/copertine care asigură protecția animalelor împotriva fenomenelor meteo (caniculă, ploaie, etc.) și permit menținerea unor condiții corespunzătoare de igienă ...........13. există spații de izolare pentru animalele bolnave ............14. există spațiu special amenajat pentru cadavre ..........15. aleile de acces sunt astfel construite încât se pot spăla și dezinfecta ușor .........3. Împrejmuireaa) detalii constructive .............b) integritatea împrejmuirii ................c) există posibilitatea intrării/ieșirii persoanelor și/sau a animalelor prin alt loc decât cel destinat ...............d) există o singură cale de acces pentru mijloacele de transport animale vii .............e) rampă de descărcare/încărcare pentru animale conformă ............f) deține dezinfector rutier funcțional/dotări pentru decontaminarea mijloacelor de transport care intră/ies din târg ............g) dezinfector pietonal la intrarea/ieșirea din târg .............h) există concordantă între schițele depuse la dosarul de autorizare și situația din teren .............4. Alte cerințea. deține facilități și substanțe dezinfectante/contract cu firmă specializată pentru instituirea de urgență a unor măsuri de control în cazul unei suspiciuni de boală ............b. dacă există sursă de a păși dacă aceasta este potabilă .............c. autorizații/avize de funcționare emise de alte organe abilitate: ............
  A.Concluzii:[ ] unitatea de tip expoziție/târg de animale vii îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar-veterinară[ ] unitatea de tip expoziție/târg de animale vii nu îndeplinește cerințele pentru înregistrarea sanitar-veterinarăB. Propuneri:Se va emite certificatul de înregistrare sanitar-veterinară Da ....................... [ ] Nu ....................... [ ]
  Medic veterinar oficial,....................................(semnătura, ștampila)Reprezentantul legal al unității..................................................(numele, semnătura)
   +  Anexa nr. 2 Tla norma sanitară veterinară
  Cerere de înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce
  desfășoară activități de comerț cu amănuntul a hranei pentru animale de
  companie, a accesoriilor și a produselor cosmetice destinate acestora
  Nr. ...... /.........
  Către: Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ........... Subsemnatul/a ............. posesor al B.I. (C.I), seria ......, nr. ....... în calitate de ............. al unității ............... cu sediul social în localitatea ........, str. ........., nr. ......, sectorul/județul ........ cod poștal .......... căsuța poștală ....... telefon ......., fax ........, e-mail ......., adresa punctului de lucru ........, având număr de ordine în registrul comerțului .......... cod unic de înregistrare .................., activitate principală .............. solicit înregistrarea sanitar-veterinară pentru activitatea de comerț și/sau comerț online cu amănuntul a hranei pentru animale de companie, a accesoriilor și a produselor cosmetice destinate acestora.
  Numele și prenumele în clar și semnătura solicitantuluiData
   +  Anexa nr. 2 Ula norma sanitară veterinară
  Declarație pe propria răspundere în vederea
  înregistrării sanitar - veterinare a unităților
  ce desfășoară activități de comerț cu amănuntul a hranei
  pentru animale de companie, accesorii și produse
  cosmetice destinate acestora
  Subsemnatul/Subsemnata, ............., posesor/posesoare al/a B.I. (C.I) seria ....... nr. ........., eliberat/eliberată de ......, CNP /pașaport nr. ......., eliberat de ......., în calitate de ...............*) al unității .................., cu sediul social în localitatea .........., str. ............. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ......., codul poștal ......., căsuța poștală ........., telefon ........, fax ........, email ........., având număr de ordine în registrul comerțului ........, cod unic de înregistrare ................, adresa punctului de lucru ............, având ca activitate principală ............., cod CAEN ........., și activitate/activități secundară/secundare .........., cod CAEN ........., *) Comerciant/Asociat/Fondator/Administrator/Reprezentant legal. cunosc faptul că falsul în declarații este pedepsit de legea penală și declar pe propria răspundere următoarele:– cunosc și respect prevederile legale în vigoare din sectorul sanitar - veterinar;– unitatea îndeplinește condițiile sanitar - veterinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;– prin activitatea desfășurată nu aduc prejudicii statului român;– prin activitatea desfășurată nu pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor;– activitatea desfășurată nu are impact negativ asupra mediului. Data ............... Semnătura ............... Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii
   +  Anexa nr. 2 V la norma sanitară veterinară
  Notificare privind desfășurarea de activități de comerț cu amănuntul
  a hranei pentru animale de companie, a accesoriilor
  și a produselor cosmetice destinate acestora
  Către, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ..................... Subsemnatul/a ..................... posesor al B.I.(C.I), seria ...., nr. ......., în calitate de ..................... al societății/unității ..................... cu sediul social localitatea ................... str. ................. nr. ... bloc ... scara ... etaj ... ap. ... județ/sector ................ cod poștal ........... căsuța poștală ............... telefon ................ fax ................... e-mail ......................, având număr de ordine în registrul comerțului ................, cod unic de înregistrare ..........., punct de lucru ....................., adresa punctului de lucru ...................., autorizație/înregistrare sanitar-veterinară nr. ........... din data de .............. având ca activitate/activități autorizate/înregistrate sanitar veterinar: ..........................................................
  NOTIFIC
  desfășurarea la punctul de lucru mai sus menționat a activității de comerț cu amănuntul a hranei pentru animale de companie, a accesoriilor și a produselor cosmetice destinate acestora, începând cu data de ................................: și/sau desfășurarea activității de comerț online cu amănuntul a hranei pentru animale de companie a, accesoriilor și a produselor cosmetice destinate acestora, începând cu data de ........................:
  Data: ……………….Semnătura .................................................................numele și prenumele în clar, semnătura
   +  Anexa nr. 3la norma sanitară veterinară
  UNITĂȚILE ȘI MIJLOACELE
  de transport care se supun autorizării sanitar-veterinare la direcția sanitar-veterinară
  și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București
  Nr. crt.Denumirea activității conform nomenclatorului - Clasificarea activităților din economia naționalăDenumirea unității/mijlocului de transport conform legislației specifice
  1Creșterea bovinelor Creșterea ovinelor și caprinelor Creșterea cailor și a altor cabaline Creșterea altor animale Creșterea porcinelor Creșterea păsărilor1. Exploatație comercială de bovine*) 2. Exploatație comercială de ovine*) 3. Exploatație comercială de caprine*) 4. Exploatație comercială de ecvine*) 5. Exploatație comercială de porcine*) 6. Exploatație comercială de păsări*) 7. Unitate izolată - Genotecă de animale
  2Creșterea altor animale1. Exploatație apicolă comercială 2. Exploatație apicolă pentru material biologic 3. Exploatații de iepuri și animale de blană*) 4. Exploatație pentru creșterea animalelor din alte specii nenominalizate 5. Adăpost pentru câini 6. Adăpost pentru animale 7. Adăpost pentru câini, pisici, dihori domestici 8. Complexuri de vânătoare 9. Crescătorie de vânat
  3Activități auxiliare pentru creșterea animalelor1. Stație de incubație tip industrial 2. Unități de colectare ungulate 3. Unități de colectare păsări de curte 4. Centru de colectare câini, pisici, dihori domestici 5. Puncte de control 6. Punct de ieșire animale vii 7. Unități de carantină
  4Activități în ferme mixte - cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor1. Unitate izolată - Exploatație didactică și experimentală
  5Colectarea, prelucrarea și depozitarea materialului germinativ1. Centru de colectare a materialului seminal 2. Unitate de prelucrare a materialului germinativ 3. Unitate de depozitare a materialului germinativ 4. Echipă de colectare embrioni 5. Echipă de producție embrioni
  6Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale1. Unitate izolată - Grădină zoologică 2. Menajerie 3. Acvariu public 4. Delfinariu
  7Acvacultură maritimă sau în ape dulci1. Exploatații de acvacultură
  8Transporturi rutiere de mărfuri1. Transportator animale vii scurtă durată 2. Transportator animale vii lungă durată 3. Mijloc de transport rutier animale vii în călătorii de scurtă durată 4. Mijloc de transport rutier animale vii în călătorii de lungă durată 5. Mijloc de transport animale acvatice vii
  9Transporturi aeriene de marfă1. Transportator aerian animale vii
  10Activități specializate de curățenie Alte activități de curățenie1. Stație de spălare și dezinfecție a mijloacelor de transport animale vii
  *) În cererea formulată de către operatorul economic se menționează obligatoriu profilul activității: exploatație de vaci de lapte, îngrășătorie; exploatație comercială de porcine pentru reproducție, reproducție și selecție, îngrășătorie; exploatație de ovine pentru reproducție/producție lapte, reproducție și selecție, îngrășătorie; exploatație de păsări pentru reproducție, inclusiv stație de incubație; broiler; pui eclozionați, ouă pentru incubat; herghelie, depozit de armăsari; fermă de animale de blană; lagomorfe, precum și capacitatea maximă. (la 18-06-2024, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 8. , Articolul II din ORDINUL nr. 115 din 11 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 18 iunie 2024 )
   +  Anexa nr. 3 A la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
  SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ......................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA
  ALIMENTELOR OFICIALĂ .....................
  Nr. ......../.......................

  REFERAT DE EVALUARE
  pentru autorizarea/neautorizarea sanitar-veterinară*)
  *) Referatul va fi utilizat pentru autorizarea exploatațiilor comerciale, genotecă de animale, exploatații de iepuri și animale de blană, exploatație pentru creșterea animalelor din alte specii nenominalizate, exploatație didactică Subsemnatul ......................., medic veterinar oficial în cadrul ......................., având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ....................... sub nr. .............., din data de .................., privind solicitarea emiterii autorizării sanitar-veterinare de funcționare a unității .................. din localitatea ..................... aparținând ..................... cu sediul în localitatea ..................... C.N.P/C.U.I ............... nr. de înregistrare ................. strada ..............., număr ...,județ .............., unde se desfășoară activități ...................................., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar- veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat și constatat următoarele:1. Clădiri în funcțiune:a) nr. clădiri ..................b) nr. încăperi/suprafață .......2. Caracteristici constructive:a) materiale de construcție: pavimente, pereți, plafoane ...................b) sisteme de aprovizionare cu apă rece și caldă ...........................c) sistem de canalizare ....................................................d) stație de epurare .......................................................2.1. Proiectarea, construirea și întreținerea clădirilor s-a realizat astfel încât să nu permită accesul accesul persoanelor neautorizate să fie împiedicat în mod efectiv .............. [ ] da [ ] nu2.2. Proiectarea, construirea și întreținerea clădirilor s-a realizat astfel încât să nu permită contactul cu animalele din exterior sau pătrunderea acestora în încăperile/spațiile interioare ............. [ ] da [ ] nu2.3. Unitatea este amplasată la o distanță de siguranță față de unitățile învecinate sau de alte locuri în care sunt deținute animale din specii listate pentru bolile listate specifice acestor animale**) .............. [ ] da [ ] nu **) Această prevedere se aplică numai pentru unitățile construite după intrarea în vigoare a prezentului ordin2.4. Spațiile/padocurile/boxele permit realizarea inspecției zilnice a animalelor și monitorizarea stării de sănătate ........ [ ] da[ ] nu2.5. Zonele în care sunt adăpostite animalele, căile de acces, podelele, pereții, rampele și orice alte echipamente sau materiale care intră în contact cu animalele pot fi curățate și dezinfectate cu ușurință ................. [ ] da[ ] nu2.6. Există echipamente adecvate pentru curățarea și dezinfectarea instalațiilor, a ustensilelor, a rampelor și a mijloacelor de transport utilizate ......... [ ] da [ ] nu2.7. Există spații adecvate pentru izolarea animalelor bolnave/cu afecțiuni ............... [ ] da [ ] nu2.8. Există încăperi/spații distincte destinate depozitării așternutului și a furajelor ......... [] da [ ] nu2.9. Există un sistem adecvat pentru colectarea apelor uzate .......... [ ] da [ ] nu2.10 Există o zonă separată pentru depozitarea dejecțiilor .......... [ ] da [ ] nu2.11 Există spații adecvate pentru depozitarea cadavrelor .......... [ ] da[ ] nu2.12. Spațiile de cazare/padocurile/boxele permit cu ușurință drenarea dejecțiilor lichide .......... [ ] da [ ] nu2.13 Sunt disponibile mijloace adecvate pentru capturarea, închiderea, dacă este necesar limitarea mișcării și izolarea animalelor .......... [ ] da [ ] nu3. Condiții de microclimat:a) ventilație ..........b) temperatură ..........c) umiditate ..........d) luminozitate ..........e) dotarea cu aparatură de măsură și control, sisteme de înregistrare a temperaturii, umidității ..........4. Condiții de biosecuritate în funcție de sistemul de creștere:a) Integritatea împrejmuirii .......... detalii constructive ..........b) dezinfector rutier funcțional și pompă de dezinfecție rutieră ..........c) dezinfector pietonal ..........d) filtru sanitar-veterinar funcțional ..........e) sală de mese ..........f) echipament de protecție ..........g) amplasarea pavilionului administrativ în afara spațiului de producție .......... [ ] da [ ] nuh) spațiu frigorific securizat pentru depozitarea cadavrelor și deșeurilor de origine alimentară .......... [ ]da[ ] nui) contract cu unitate specializată de ecarisare .......... [ ] da[ ] nuj) sală de necropsie .......... [ ] da[ ] nuk) rampă încărcare-descărcare amplasată corespunzător .......... [ ] da [ ] nul) aprovizionarea prin transbordare a furajelor .......... [ ] da [] nu5. Personal: Există evidențe din care rezultă că personalul a fost instruit și deține abilități/cunoștințe adecvate în ceea ce privește:a) îngrijirea animalelor, manipularea și administrarea corespunzătoare a hranei .......... [ ] da [ ] nub) asigurarea/aplicarea tehnicilor adecvate de dezinfecție și igienă necesare pentru a împiedica răspândirea bolilor transmisibile .......... [ ] da [ ] nuc) deținerea unor cunoștințe minime cu privire la caracteristicile comportamentale ale animalelor și recunoașterea semnelor primare de boală .... [ ] da [ ] nu6. Descrierea fluxului tehnologic corelat cu respectarea normelor de protecție și bunăstare a animalelor conform legislației specifice pe specii și categorii de animale: ..................................................7. Capacități în funcțiune:a) capacitate construită de cazare pentru animale ......................b) capacitate de cazare utilizată ......................................c) spații pentru depozitarea furajelor .................................d) spații pentru materii prime .........................................e) modul de asigurarea a furajelor:(i) fabrică de nutrețuri combinate proprie .... capacitate de producție/zi .....(ii) stație de măciniș .... capacitate de producție/zi. ........................(iii) alte surse de aprovizionare cu furaje ....................................8. Acțiuni Dezinfecție, Dezinsecție, Deratizare:a) echipa proprie atestată ........................b) contract cu o unitate specializată autorizată ....... nr. ........ data .........c) utilaje specifice ........................d) substanțe biocide ............ denumire .................. cantități ............e) substanțe pentru dezinsecție ........ denumire .................. cantități ............f) substanțe pentru deratizare .........denumire .................. cantități .............g) rampă de dezinfecție ...................................h) echipamente de protecție ...............................9. Alte facilități: .......................................10. CONCLUZII:a) Unitatea îndeplinește condițiile pentru autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislației sanitar-veterinare în vigoare, pentru ........., unde se desfășoară activități: ................, specificate în cererea înregistrată cu nr. ...../....................b) Unitatea nu îndeplinește condițiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislației sanitar-veterinare în vigoare.c) Nu corespunde activității: ................., declarate.12. PROPUNERI: Se va emite autorizația sanitar-veterinară: Da ..... [ ] Nu ..... [ ]
  Medic veterinar oficial,.................................................(semnătura, parafa, ștampila)Reprezentantul legal al operatorului (numele și prenumele, semnătura)
   +  Anexa nr. 3 B la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
  SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR .......................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI
  PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR OFICIALĂ
  ...............................
  Nr. .... data ...............

  REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA
  SANITAR-VETERINARĂ A EXPLOATAȚIILOR APICOLE COMERCIALE
  Subsemnatul ...................., medic veterinar oficial în cadrul ...................., având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .................... sub nr. ..... din data de ............ privind solicitarea emiterii autorizației sanitar-veterinare pentru exploatația comercială apicolă/apicolă pentru material biologic: Operatorul economic ..................... adresa .......................................... CNP/C.U.I. nr. ..................... cod poștal ...... telefon ............. e-mail .............. coordonate GPS ..................... reprezentat legal de către ....................., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat cerințele pe care le îndeplinește exploatația apicolă/apicolă pentru material biologic, constatând următoarele:1. Cerințe privind amenajarea dotările și personalul:1.1 Spațiu administrativ .....................................................A. Număr de clădiri și suprafața .....................................................B. Caracteristici constructive .....................................................C. Date privind numărul de familii de albine ........ .....................................................D. Date privind accesoriile apicole utilizate ....... .....................................................d 1. colectar polen/colectar propolis .................d 2. încălzitor de miere ............................d 3. topitor de ceară .................................d 4. alte accesorii .................................E. Date privind realizarea stupăritului pastoral ................................F. Descrierea fluxului tehnologic................................................G. Detalii privind măsurile de combatere a agresorilor și a bolilor specifice, în special a varoozei .....................................................H. Există utilaje pentru activitățile de igienizare și/sau dezinfecție ..... [ ] da[ ] nuI. Există sisteme de aprovizionare cu apă potabilă ..... [ ] da[ ] nuJ. Există spații pentru materii prime ..... [ ] da[ ] nuK. Detalii privind biosecuritatea:1. este asigurată integritatea împrejmuirii ..... [ ] da[ ] nu2. există delimitare între zona administrativă și spațiile de producție ..... [ ] da[ ] nu3. personalul unității deține competențe în domeniul apiculturii ..... [ ] da[ ] nu2. Cerințe privind ținerea evidențelor:1) există registru de tratamente ..... [ ] da[ ] nu3. Concluzii: [ ] unitatea îndeplinește cerințele pentru autorizarea sanitar-veterinară. [ ] unitatea nu îndeplinește cerințele pentru autorizarea sanitar-veterinară.4. Propuneri: Se va emite autorizația sanitar-veterinară: Da ..... [ ] Nu ..... [ ]
  Medic veterinar oficial,.................................................(nume, semnătura, ștampila)Reprezentantul legal al unității(numele, semnătura)
   +  Anexa nr. 3 Cla norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ..................................................CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ............................................................Nr. ......... data ..............
  REFERAT DE EVALUARE
  pentru autorizarea/neautorizarea sanitar-veterinară a unității de tip adăpost pentru câini
  Subsemnatul, ........................................., medic veterinar oficial în cadrul ........................, având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .................. cu nr. .......... din data de ............ privind solicitarea emiterii autorizației sanitar-veterinare pentru unitatea de tip adăpost pentru câini fără stăpân/cu stăpân, aparținând:Operatorul economic ............................................, adresa ........................................., coordonate GPS ......................, C.N.P./C.U.I. ............., nr. înregistrare ..................., cod poștal ..........., telefon ..........., fax ............, e-mail .............................., reprezentată prin .................În conformitate cu prevederile:1. Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru adăposturile de câini aparținând consiliilor județene și consiliilor locale;2. Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,am verificat documentația și cerințele pe care le îndeplinește unitatea de tip adăpost pentru câini, constatând următoarele:A. Cerințe generale privind construcția adăpostului:1. Clădiri în funcțiune:a) nr. clădiri ...................................................................b) încăperi/suprafață ....................................................2. Caracteristici constructive:a) materiale de construcție: pavimente, pereți, plafoane ............................ [ ] conform [ ] neconformb) sisteme de aprovizionare cu apă rece și caldă ......................................... [ ] conform [ ] neconformc) canalizare ................................................................. [ ] conform [ ] neconformd) stații de epurare .......................................................... [ ] conform [ ] neconformB. Documente1. Există registru de consultații și tratamente ........................................................ [ ] conform [ ] neconform2. Există registru de mortalități ................................................................ [ ] conform [ ] neconform3. Există contract cu unitate de neutralizare ........................................................ [ ] conform [ ] neconform4. Există registre pentru intrarea/ieșirea (adopția) animalelor ............................................ [ ] conform [ ] neconform5. Aceste registre sunt păstrate cel puțin 3 ani de la data ultimei completări ............................... [ ] conform [ ] neconformC. Clădiri și adăposturi1. Se previne accesul persoanelor neautorizate .......................................... [ ] conform [ ] neconform2. Accesul publicului pentru vizionare în spațiile libere exterioare ................................................. [ ] conform [ ] neconform3. Asigurare de spațiu pentru public în vederea adopției/recepției animalelor ............................... [ ] conform [ ] neconform4. Asigurarea de suficient spațiu pentru personal ................................................ [ ] conform [ ] neconform5. Pardoselile sunt în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, împiedicând acumularea apei pe zonele de acces .................. [ ] conform [ ] neconform6. Pardoselile sunt din ciment etanșat ...................................................... [ ] conform [ ] neconform7. Pardoselile sunt ușor de curățat și dezinfectat ................................................... [ ] conform [ ] neconform8. Pereții împiedică scurgerea apei și dejecțiilor de la o cușcă la alta ............................................. [ ] conform [ ] neconform9. Pereții dintre cuști au înălțime de cel puțin 185 cm pentru câini .................................................. [ ] conform [ ] neconform10. Pereții cuștilor sunt din:a) cărămidă tencuită și vopsită ....................................................... [ ] conform [ ] neconformb) metal încastrat în beton ............................................................. [ ] conform [ ] neconformc) beton ..................................................................................... [ ] conform [ ] neconformd) plasă de sârmă ........................................................................ [ ] conform [ ] neconform11. Cuștile exterioare sunt confecționate din:a) plasă pe stâlpi metalici ............................................................. [ ] conform [ ] neconformb) lemn .................................................................................... [ ] conform [ ] neconform12. Adăpostul are drenaj și instalații corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii de deșeuri zilnice ............................................................................................ [ ] conform [ ] neconform13. Terenul de alergare are drenare care împiedică contaminarea cu urină și fecale a altor terenuri ........................................................................................................................ [ ] conform [ ] neconform14. Cuștile exterioare sunt acoperite ................................................ [ ] conform [ ] neconform15. Terenurile de alergare au împrejmuiri adecvate și porți cu sisteme de închidere sigure (încuietori, lacăte) pentru a preveni evadarea animalelor ...........................................................................................................  conform  neconform16. Locurile împrejmuite au:a) apă potabilă în permanență ......................................................... [ ] conform [ ] neconformb) vasele de apă și hrană pot fi ușor curățate și dezinfectate ............... [ ] conform [ ] neconformc) vase de hrană poziționate astfel încât să nu fie contaminate cu urină și fecale ....................... [ ] conform [ ] neconform17. Spațiile neîncălzite au obligatoriu scânduri pentru odihnă și culcușuri ................................... [ ] conform [ ] neconform18. Culcușul câinilor tineri este dotat cu pături, prosoape, cutii de carton care pot fi înlocuite sau dezinfectate ușor .................................. [ ] conform [ ] neconformD. Cazarea animalelor1. Animalele sunt cazate separat în funcție de starea de sănătate, vârstă, sex, grad de agresivitate ......................................... [ ] conform [ ] neconform2. Mamele care alăptează sunt cazate împreună cu puii lor ............................ [ ] conform [ ] neconform3. Cuștile individuale corespund următoarelor standarde minime:a) pentru câini talie mare - 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp ............................. [ ] conform [ ] neconformb) pentru câini talie mijlocie - 110 cm x 148 cm sau 1,92 mp ......................... [ ] conform [ ] neconformc) pentru câini talie mică - 91 cm x 122 cm sau 1,10 mp ............................... [ ] conform [ ] neconformd) cuștile comune nu adăpostesc mai mult de 4 câini pe o suprafață de 6,5 mp ........................... [ ] conform [ ] neconformE. Spațiile pentru intervenții medicale1. Există una sau mai multe săli de chirurgie pentru fiecare adăpost ............................................ [ ] conform [ ] neconform2. Sala pentru eutanasie și locul de depozitare a cadavrelor nu sunt accesibile publicului ...................................... [ ] conform [ ] neconform3. Asistența sanitar-veterinară este asigurată prin cabinete de liberă practică, contract cu cabinet ..........................................F. Oficii1. Există camere pentru păstrarea hranei ........................................... [ ] conform [ ] neconform2. Camerele destinate depozitării hranei sunt răcoroase, uscate și curate .................................... [ ] conform [ ] neconform3. Dotare și facilități de spălare, decontaminare ..................................................... [ ] conform [ ] neconform4. Proceduri pentru depozitarea și evacuarea ulterioară a cadavrelor .................................. [ ] conform [ ] neconformG. Microclimat1. Există sistem de ventilație ...................................................... [ ] conform [ ] neconform2. Temperatura este corelată cu vârsta ................................................ [ ] conform [ ] neconform3. Ventilație cu facilitate încălzire/răcire ................................................ [ ] conform [ ] neconform4. Se asigură lumină naturală suficientă ...................................................... [ ] conform [ ] neconform5. Se asigură lumină suplimentară artificială suficientă ................................. [ ] conform [ ] neconform6. Instalațiile de încălzire și ventilație sunt prevăzute cu sisteme de supraveghere (alarmă) ................................... [ ] conform [ ] neconformH. Alte aspecte .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................I. Concluzii:[ ] Adăpostul pentru câini îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară.[ ] Adăpostul pentru câini nu îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară.
  Medic veterinar oficial,……………………………………..(nume, semnătura, ștampila)Reprezentantul legal,……………………………………….(numele, semnătura)
  Propuneri:Se va emite autorizația sanitar-veterinară:Da ...................................................... [ ]Nu ...................................................... [ ] (la 18-06-2024, Anexa nr. 3 C a fost modificată de Punctul 8. , Articolul II din ORDINUL nr. 115 din 11 iunie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 18 iunie 2024 )
   +  Anexa nr. 3 D la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR .................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR OFICIALĂ ...............
  Nr. .... data .............

  REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA
  SANITAR-VETERINARĂ A STAȚIEI DE INCUBAȚIE DE TIP INDUSTRIAL
  Subsemnatul ............., medic veterinar oficial în cadrul ............., având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ............. sub nr. ..... din data de ............ privind solicitarea emiterii autorizației sanitar-veterinare pentru stația de incubație de tip industrial aparținând: Operatorul economic .......................... adresa .......................... CNP/C.U.I. nr. ............. cod poștal ............. telefon ............. e-mail ............. coordonate GPS ............. reprezentat legal de către ............., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat cerințele pe care le îndeplinește stația de incubație de tip industrial ............., constatând următoarele:1. Activități:A. Incubație ... [ ] da [ ] nuB. Depozit ouă pentru incubat ... [ ] da [ ] nu2. Clădiri în funcțiune și caracteristici:2.1. numărul de clădiri ................2.2. numărul de încăperi/suprafață .....a) materiale de construcție pot fi curățate și dezinfectate cu ușurință ... [ ] da [ ] nub) există sistem de a aprovizionare cu apă rece și caldă ... [ ] da [ ] nuc) există sistem de canalizare ... [ ] da [ ] nud) există spații separate pentru:1. depozitarea și sortarea ouălor ... [ ] da [ ] nu2. dezinfecția ouălor ... [ ] da [ ] nu3. incubația ouălor ... [ ] da [ ] nu4. ecloziunea ouălor ... [ ] da [ ] nu5. sexarea/vaccinarea puilor de o zi ... [ ] da [ ] nu6. ambalarea puilor de o zi ... [ ] da [ ] nue) se asigură principiul circulației unidirecționale a fluxurilor de producție ... [ ] da [ ] nu3. Cerințe privind biosecuritatea și microclimatul:a) puii de o zi sau ouăle pentru incubație deținute în incubator nu intră în contact cu rozătoare sau cu păsări din exteriorul incubatorului ... [ ] da [ ] nub) există dezinfector rutier ... [ ] da [ ] nuc) există dezinfector pietonal ... [ ] da [ ] nud) există facilități pentru dezinfecția instalațiilor, echipamentelor și a mijloacelor de transport ... [ ] da [ ] nue) există filtru sanitar-veterinar cu spațiu distinct pentru servirea mesei ... [ ] da [ ] nuf) personalul are la dispoziție/utilizează echipament de protecție ... [ ] da [ ] nug) pavilionulul administrativ este amplasat în afara spațiului de producție ... [ ] da [ ] nuh) există spații pentru materii prime ... [ ] da [ ] nui) există spațiu frigorific pentru depozitare SNCU ... [ ] da [ ] nuj) spațiul frigorific pentru depozitare SNCU este amplasat astfel încât să să reducă la minim riscul biologic ... [ ] da [ ] nuk) există sistem de iluminat natural și artificial ... [ ] da [ ] nul) există sistem de reglare a temperaturii și umidității ... [ ] da [ ] num) există sistem de reglare a ventilației ... [ ] da [ ] nun) unitatea este dotată cu aparatură de măsurare/control/sisteme de înregistrare a temperaturii și umidității ... [ ] da [ ] nu Scurtă descriere a fluxului tehnologic corelat cu respectarea normelor de protecție și bunăstare a animalelor conform legislației aplicabile - pe specii și categorii de animale ..........................................4. Capacități de producție proiectate:4.1. capacitate de depozitare ouă .......................4.2. capacitate de incubație ............................4.3. capacitatea de ecloziune ...........................5. Personal:5.1. există personal suficient ... [ ] da [ ] nu5.2. personalul a beneficiat de instruire și deține abilități adecvate ... [ ] da [ ] nu5.3. există dovezi privind instruirea personalului ... [ ] da [ ] nu6. Acțiunile DDD sunt asigurate prin:6.1. contract cu o unitate specializată înregistrată sanitar - veterinar nr. .... data ............6.2. echipa proprie atestată prin contract cu medic veterinar instruit7. Cerințe privind programul de control al calității microbiologice:7.1. există un program de control ... [ ] da [ ] nu7.2. unitățile furnizoare a ouălor au programe de testare ... [ ] da [ ] nu Alte aspecte referitoare la activitatea unității ........................................8. Concluzii:8.1. stația de incubație de tip industrial îndeplinește cerințele pentru autorizarea sanitar-veterinară.8.2. stația de incubație de tip industrial nu îndeplinește cerințele pentru autorizarea sanitar-veterinară.9. Propuneri: Se va emite autorizația sanitar-veterinară: Da ..... Nu ......
  Medic veterinar oficial,.................................................(nume, semnătura, ștampila)Reprezentantul legal al unității ..............................................(nume, semnătura)
   +  Anexa nr. 3 E la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR .............
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR OFICIALĂ .........
  Nr. .... data .....

  REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA
  SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂȚII DE TIP CENTRU DE COLECTARE
  UNGULATE/UNITATE DE CARANTINĂ PENTRU ANIMALE
  TERESTRE DEȚINUTE, ALTELE DECÂT PRIMATELE
  Subsemnatul ............., medic veterinar oficial în cadrul ............., având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ............. sub nr. ...... din data de ............. privind solicitarea emiterii autorizației sanitar-veterinare pentru centrul de colectare ungulate/unitate de carantină pentru animale terestre deținute, altele decât primatele, aparținând, Operatorul economic ............. adresa .......................... coordonate GPS ............. CNP/C.U.I. nr. ............. cod poștal ............. telefon ............. fax ............. e-mail .......................... reprezentat legal de către .......................... în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar- veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Regulamentului C.E. nr. 2035/2019 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație, am verificat cerințele pe care le îndeplinește unitatea de tip centru de colectare ungulate/ unitatea de carantină pentru animale terestre deținute, altele decât primatele, constatând următoarele:1. Clădiri și adăposturi:a) numărul de clădiri .........b) numărul total de spații/padocuri/boxe ........... din care pentru*): .............. *) dacă este cazul, vor fi detaliate toate categoriile/speciile de ungulate; unitatea trebuie să adăpostească în orice moment doar aceeași categorie de ungulate din aceeași specie și cu același statut sanitar; prin derogare de la separarea necesară a speciilor de ungulate, animalele din speciile ovină și caprină pot fi adăpostite împreună în orice moment în unitate.1.1. Proiectarea, construirea și întreținerea clădirilor s-a realizat astfel încât să nu permită accesul; accesul persoanelor neautorizate să fie împiedicat în mod efectiv .... [ ] da[ ] nu1.2. Proiectarea, construirea și întreținerea clădirilor s-a realizat astfel încât să nu permită contactul cu animalele din exterior sau pătrunderea acestora în încăperile/spațiile interioare .... [ ] da [ ] nu1.3. Pentru unitatea de carantină - unitatea este amplasată la o distanță de siguranță față de unitățile învecinate sau de alte locuri în care sunt deținute animale din specii listate pentru bolile listate specifice acestor animale*) .... [ ] da[ ] nu *) (această prevedere se aplică numai pentru unitățile construite după intrarea în vigoare a prezentului ordin)1.4. Spațiile/padocurile/boxele permit realizarea inspecției zilnice a animalelor și monitorizarea stării de sănătate .... [ ] da[ ] nu1.5. Zonele în care sunt adăpostite animalele, căile de acces, podelele, pereții, rampele și orice alte echipamente sau materiale care intră în contact cu animalele pot fi curățate și dezinfectate cu ușurință .... [ ] da [ ] nu1.6. Există echipamente adecvate în scopul încărcării și descărcării ungulatelor .... [ ] da [ ] nu1.7. Există proceduri operaționale cu privire la realizarea acțiunilor de curățire și de dezinfecție, etapele specifice și personalul responsabil .. [ ] da [ ] nu1.8. Există proceduri operaționale pentru a preveni contaminarea încrucișată între loturile diferite de animale .... [ ] da [ ] nu1.9. Există echipamente adecvate pentru curățarea și dezinfectarea instalațiilor, a ustensilelor, a rampelor și a mijloacelor de transport utilizate .... [ ] da [ ] nu1.10. Există spații adecvate pentru izolarea animalelor care nu au trecut testele necesare sau care prezintă semne sau simptome ale unei boli de categoria D relevante .... [ ] da [ ] nu1.11. Contract cu unitate de neutralizare .... [ ] da [ ] nu1.12. Există încăperi/spații distincte destinate depozitării așternutului și a furajelor .... [ ] da [ ] nu1.13. Există un sistem adecvat pentru colectarea apelor uzate .... [ ] da [ ] nu1.14. Există o zonă separată pentru depozitarea dejecțiilor .... [ ] da [ ] nu1.15. Există spații adecvate pentru depozitarea cadavrelor .... [ ] da [ ] nu1.16. Spațiile de cazare/padocurile/boxele permit cu ușurință drenarea dejecțiilor lichide .... [ ] da [ ] nu1.17. Există spații suficient de mari, care să includă vestiare, dușuri și cabine de toaletă, la dispoziția personalului însărcinat cu efectuarea controalelor sanitar-veterinare .... [ ] da [ ] nu1.18. Sunt disponibile mijloace adecvate pentru capturarea, închiderea, dacă este necesar limitarea mișcării și izolarea animalelor .... [ ] da [ ] nu1.19 Există o încăpere separată destinată desfășurării în bune condiții a activității medicului veterinar oficial .... [ ] da [ ] nu1.20. Materialele utilizate pentru construcția clădirilor/spațiilor/padocurilor/boxelor sunt: .......................................2. Personal: Există evidențe din care rezultă că personalul a fost instruit și deține abilități/cunoștințe adecvate în ceea ce privește:a) îngrijirea, manipularea și administrarea corespunzătoare a hranei .... [ ] da [ ] nub) asigurarea/aplicarea tehnicilor adecvate de dezinfecție și igienă necesare pentru a împiedica răspândirea bolilor transmisibile .... [ ] da [ ] nuc) deținerea unor cunoștințe minime cu privire la caracteristicile comportamentale ale ungulatelor și recunoașterea semnelor primare de boală .... [ ] da [ ]nud) contract cu medic veterinar de libera practică .... [ ] da [ ] nu3. Concluzii: [ ] unitatea de tip centru de colectare ungulate/ unitate de carantină pentru animale terestre deținute, altele decât primatele îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară. [ ] unitatea de tip centru de colectare ungulate/ unitate de carantină pentru animale terestre deținute, altele decât primatele nu îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară.4. Propuneri Se va emite autorizația sanitar-veterinară: Da ... Nu ...
  Medic veterinar oficial,.................................................(semnătura, ștampila)Reprezentantul legal al unității ..............................................(numele, semnătura)
   +  Anexa nr. 3 F la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR .............
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR OFICIALĂ ................
  Nr. ... data ............

  REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA
  SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂȚII DE TIP CENTRU DE COLECTARE PĂSĂRI DE CURTE
  Subsemnatul ............, medic veterinar oficial în cadrul ............, având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sub nr. ...... din data de ........ privind solicitarea emiterii autorizației sanitar-veterinare pentru centrul de colectare păsări de curte de către: Operatorul economic ........................ adresa ........................ coordonate GPS ............ CNP/C.U.I. nr. ............ cod poștal ............ telefon ............ fax ............ e-mail ........................ reprezentat legal de către ........................, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Regulamentului C.E. nr. 2035/2019 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație, am verificat cerințele pe care le îndeplinește unitatea de tip centru de colectare păsări de curte, constatând următoarele:1. Clădiri și adăposturi:a) numărul de clădiri .......b) numărul total de spații/hale/cuști ....... din care pentru*): ..................... *) dacă este cazul, vor fi detaliate toate categoriile/speciile de păsăric) materialele utilizate pentru construcția clădirilor/halelor/cuștilor sunt: .............................1.1. Proiectarea, construirea și întreținerea clădirilor s-a realizat astfel încât să nu permită pătrunderea din exterior a altor păsări sau a rozătoarelor ... [ ] conform [ ] neconform1.2. Unitatea este construită/amenajată exclusiv pentru adăpostirea păsărilor de curte ... [ ] conform [ ] neconform1.3. Spațiile/halele/cuștile permit realizarea inspecției zilnice a păsărilor și monitorizarea stării de sănătate ... [ ] conform [ ] neconform1.4. Zonele în care sunt adăpostite păsările, căile de acces, podelele, pereții, rampele și orice alte echipamente sau materiale care intră în contact cu animalele pot fi curățate și dezinfectate cu ușurință ... [ ] conform [ ] neconform1.5. Există echipamente adecvate pentru curățarea și dezinfectarea instalațiilor, a ustensilelor, a rampelor și a mijloacelor de transport utilizate ... [ ] conform [ ] neconform1.6. Există instalații de izolare adecvate pentru păsările de curte ... [ ] conform [ ] neconform1.7. Există încăperi/spații distincte destinate depozitării așternutului și a furajelor ... [ ] conform [ ] neconform1.8. Există un sistem adecvat pentru colectarea apelor uzate ... [ ] conform [ ] neconform1.9. Există o zonă separată pentru depozitarea dejecțiilor ... [ ] conform [ ] neconform1.10. Există spații adecvate pentru pentru depozitarea cadavrelor ... [ ] conform [ ] neconform1.11. Există o încăpere separată destinată desfășurării în bune condiții a activității medicului veterinar oficial ... [ ] conform [ ] neconform1.12. Contract cu unitate de neutralizare .............................1.13. Contract cu medic veterinar de liberă practică ..................2. Personal:2.1. Există evidențe din care rezultă că personalul a fost instruit și deține abilități/cunoștințe adecvate în ceea ce privește:a) îngrijirea, manipularea și administrarea corespunzătoare a hranei la păsările de curte ...........b) asigurarea/aplicarea tehnicilor adecvate de dezinfecție și igienă necesare pentru a împiedica răspândirea bolilor transmisibile ..................c) deținerea unor cunoștințe minime cu privire la caracteristicile comportamentale ale păsărilor și recunoașterea semnelor primare de boală ... [ ] conform [ ] neconform3. Concluzii: [ ] unitatea de tip centru de colectare păsări de curte îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară. [ ] unitatea de tip centru de colectare păsări de curte nu îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară.4. Propuneri: Se va emite autorizația sanitar-veterinară: Da ..... [ ] Nu ..... [ ]
  Medic veterinar oficial,.................................................(semnătura, ștampila)Reprezentantul legal al unității ..............................................(numele, semnătura)
   +  Anexa nr. 3 G la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR .............
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR OFICIALĂ ......................
  Nr. ..... data .............

  REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ
  A UNITĂȚII DE TIP CENTRU DE COLECTARE CÂINI, PISICI ȘI DIHORI DOMESTICI
  Subsemnatul ..................., medic veterinar oficial în cadrul ......................, având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ............ sub nr. ........ din data de ................ privind solicitarea emiterii autorizației sanitar-veterinare pentru centrul de colectare câini, pisici și dihori domestici: Operatorul economic ..................... adresa .................. Coordonate GPS ........ CNP/C.U.I. nr. ........... cod poștal ........ telefon ......... fax .......... e-mail .......................... reprezentat legal de către ....................., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Regulamentului C.E. nr. 2035/2019 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație, am verificat cerințele pe care le îndeplinește unitatea de tip centru de colectare câini, pisici și dihori domestici, constatând următoarele:1. Clădiri și adăposturi:a. numărul de clădiri ........b. numărul total de spații/boxe/cuști ........ din care: pentru câini ........ pentru pisici ....... pentru dihori domestici ........1.1. Proiectarea, construirea și întreținerea clădirilor s-a realizat astfel încât să nu permită contactul cu animalele din exterior sau pătrunderea acestora în încăperile/spațiile interioare ... [ ] conform [ ] neconform1.2. Pentru fiecare categorie de animale în parte există spații/boxe/cuști destinate izolării ... [ ] conform [ ] neconform1.3. Nu există o comunicare directă între spațiile/boxe/cuștile destinate cazării animalelor și cele de izolare ... [ ] conform [ ] neconform1.4. Toate spațiile/boxele/cuștile destinate cazării permit cu ușurință vizualizarea și inspectarea tuturor animalelor ... [ ] conform [ ] neconform1.5. Spațiile/boxele/cuștile pentru izolare permit realizarea inspecției amănunțite a animalelor și efectuarea cu ușurință a oricărui tip de tratament sau intervenție ... [ ] conform [ ] neconform1.6. Proiectarea, construirea și întreținerea clădirilor spațiilor/boxelor/cuștilor s-a realizat astfel încât acțiunile de curățire, igienizare, dezinfecție/dezinsecție să se realizeze cu ușurință ori de câte ori este necesar ... [ ] conform [ ] neconform1.7. Pardoseala, pereții laterali, plafonul spațiilor/boxelor/cuștilor destin