ORDIN nr. 10 din 18 ianuarie 2024pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților, centrelor de colectare, transportatorilor și mijloacelor de transport rutier din domeniul sănătății și protecției animalelor și pentru completarea, respectiv abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 7 februarie 2024  Văzând Referatul de aprobare nr. 1.826 din 25.05.2023, întocmit de Direcția generală sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ținând cont de dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 429/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor,în baza Regulamentului (CE) nr. 2.035/2019 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație,în baza Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97, luând în considerare prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 al Consiliului din 25 iunie 1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de așteptare și de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE,având în vedere prevederile Regulamentului delegat (UE) 2020/686 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește autorizarea unităților de material germinativ și cerințele de trasabilitate și de sănătate animală pentru circulația în interiorul Uniunii a materialului germinativ provenit de la anumite animale terestre deținute,ținând cont de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/999 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește aprobarea unităților de material germinativ și trasabilitatea materialului germinativ provenit de la bovine, porcine, ovine, caprine și ecvine,luând în considerare prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1345 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește înregistrarea și autorizarea unităților care dețin animale terestre și care colectează, produc, prelucrează sau depozitează material germinativ,având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum și ale art. 48 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților, a centrelor de colectare, transportatorilor și a mijloacelor de transport rutier din domeniul sănătății și protecției animalelor, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, respectiv direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3După articolul 12 din Normele privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 12^1Obligațiile centrelor de colectare câini, pisici, dihori domestici(1) Câinii pot fi cazați în centrele de colectare, în vederea efectuării operațiunilor de comerț intracomunitar sau export numai dacă:a) provin din unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar; b) sunt identificați și înregistrați în RECS;c) sunt însoțiți de carnete de sănătate valide, completate, semnate și parafate de medicul veterinar și, după caz, de pașaport eliberat conform prevederilor art. 8 alin. (4) lit. e^1);d) există corespondență între codul microcipului, datele înregistrate în RECS și datele înscrise în documentele însoțitoare, respectiv carnet de sănătate și, după caz, pașaport.(2) Administratorii centrelor de colectare sau, după caz, medicii veterinari cu care aceștia au încheiat contract păstrează/arhivează pentru o perioadă de 3 ani carnetele de sănătate ale câinilor care au făcut obiectul comerțului intracomunitar sau exportului și pentru care au fost eliberate pașapoarte în perioada cazării în centrele de colectare respective.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 45/2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile sanitar-veterinare de funcționare a târgurilor de animale vii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 19 mai 2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor,
  Alexandru Nicolae Bociu
  București, 18 ianuarie 2024.Nr. 10.  +  ANEXĂNORMĂ SANITARĂ VETERINARĂprivind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților, centrelor de colectare, transportatorilor și mijloacelor de transport rutier din domeniul sănătății și protecției animalelor