ORDIN nr. 3 din 23 mai 2024pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțelor, aplicabile instituțiilor financiare nebancare
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 29 mai 2024    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (5) din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, precum și al art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Banca Națională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțelor, aplicabile instituțiilor financiare nebancare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.(2) Normele metodologice aprobate prin prezentul ordin se aplică entităților prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) și h) din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare, denumite în înțelesul prezentului ordin instituții financiare nebancare.  +  Articolul 2Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-șefi și orice alte persoane care au obligația gestionării patrimoniului instituțiilor financiare nebancare răspund, potrivit legii, pentru însușirea și aplicarea corectă a acestor reglementări. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum și pentru exactitatea și realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în raportarea contabilă anuală pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțelor (denumită în continuare raportare contabilă anuală), prevăzută de prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă anuală aferentă exercițiului financiar al anului 2023.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
    Mugur Constantin Isărescu
    București, 23 mai 2024.Nr. 3.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații ale MinisteruluiFinanțelor, aplicabile instituțiilor financiare nebancare