HOTĂRÂRE nr. 551 din 23 mai 2024privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Ministerului Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, și trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, în domeniul public al orașului Drăgănești-Olt, județul Olt
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 29 mai 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și art. 292 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil, aflat in domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă trecerea imobilului prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, în domeniul public al orașului Drăgănești-Olt, județul Olt.(2) Trecerea imobilului prevăzut la alin. (1) în domeniul public al orașului Drăgănești-Olt, județul Olt, se face în vederea utilizării ca spațiu destinat desfășurării activității Primăriei Orașului Drăgănești-Olt.  +  Articolul 3(1) În cazul în care nu se respectă destinația imobilului care trece în domeniul public al orașului Drăgănești-Olt, județul Olt, și termenul de punere în funcțiune a obiectivului realizat prin investiție, de 5 ani de la data semnării protocolului de predare-primire, imobilul revine în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile art. 292 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. (2) Entitatea care va monitoriza realizarea scopului propus este Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  București, 23 mai 2024.Nr. 551.  +  Anexa nr. 1
  DATE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,
  aflat în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
  Nr. crt.Nr. M.F.Codul de clasificație propusAdresă și vecinătățiPersoana juridică ce administrează imobilulCUIDenumirea, destinațiaDescrierea tehnică conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/ 2011Baza legalăValoarea de inventar - lei -
  1Se atribuie de M.F.8.29.08Țara: România, orașul: Drăgănești-Olt, strada Nicolae Titulescu nr. 150 B, județul OltLa nord: str. Nicolae Titulescu și teren proprietate U.A.T. Drăgănești-Olt; la sud: strada Colonel Năstase Ion;la est: blocul D6; la vest: teren proprietate U.A.T. Drăgănești-OltStatul român, în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, CUI - 4416952Construcții administrativ și social cultural Cartea funciară nr. 50553-C1 a orașului Drăgănești-Olt; nr. niveluri: 4; suprafață construită la sol de 242 mp; construcție cu fundație din beton armat, grinzi și stâlpi din beton armat, zidărie din BCA, suprafață desfășurată de 680 mp, S + P + 2E, compusă din: subsol: garaj, obiecte confiscate, antetezaur, arhivă, sas, casa scării; parter: windfang, pază, sală ghișee plăți, încasări, numărătoare bani, casa scării, șef birou, control cheltuieli, control venituri, wc; etaj 1: casa scării, secretariat, șef circumscripție, t.v.a., hol, contabilitate proprie, contabilitate trezorerie, compartiment prelucrare automată a datelor, impozite și taxe, wc; etaj 2: casa scării, hol, 2 birouri operatori, sală pregătire profesională, wcAutorizație de construire nr. 36 din 25.08.1994; Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 22.899 din 11.12.2003 1.507.523
   +  Anexa nr. 2
  DATE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului care trece din administrarea
  Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova,
  în domeniul public al orașului Drăgănești-Olt, județul Olt
  Număr M.F.Codul de clasificațieDenumireaAdresaPersoana juridică de la care se transmite imobilul/CUIPersoana juridică la care se transmite bunul/CUICaracteristicile tehnice și valoarea de inventar ale imobilului care se transmite în domeniul public al orașului Drăgănești-OltValoarea de inventar- lei -
  Se atribuie de M.F.8.29.08Construcții administrativ și social culturalȚara: România, orașul: Drăgănești-Olt, strada Nicolae Titulescu nr. 150 B, județul OltStatul român, în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova/CUI 4416952Orașul Drăgănești-Olt, județul Olt/CUI 5209912Cartea funciară nr. 50553-C1 a orașului Drăgănești-Olt; nr. niveluri: 4; suprafață construită la sol de 242 mp; construcție cu fundație din beton armat, grinzi si stâlpi din beton armat, zidărie din BCA, suprafață desfășurată de 680 mp, S + P + 2E, compusă din: subsol: garaj, obiecte confiscate, antetezaur, arhivă, sas, casa scării; parter: windfang, pază, sală ghișee, plăți, încasări, numărătoare bani, casa scării, șef birou, control cheltuieli, control venituri, wc; etaj 1: casa scării, secretariat, șef circumscripție, t.v.a., hol, contabilitate proprie, contabilitate trezorerie, compartiment prelucrare automată a datelor, impozite și taxe, wc; etaj 2: casa scării, hol, 2 birouri operatori, sală pregătire profesională, wc1.507.523
  ----