HOTĂRÂRE nr. 533 din 16 mai 2024pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2024-2028
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 21 mai 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2024-2028, denumită în continuare Strategie națională, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, instituția prefectului, precum și autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului lor de activitate, prevăzute în Strategia națională.  +  Articolul 3Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategia națională se asigură de la bugetul de stat, din fonduri externe nerambursabile, din alte surse legal constituite, în limita prevederilor bugetare aprobate, în condițiile legii, ordonatorilor de credite implicați.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul afacerilor externe,
  Luminița-Teodora Odobescu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Flavius Constantin Nedelcea,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Domnica-Doina Pârcălabu,
  secretar de stat
  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Bogdan-Gruia Ivan
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 16 mai 2024.Nr. 533.  +  ANEXĂSTRATEGIA NAȚIONALĂîmpotriva traficului de persoane pentru perioada 2024-2028