ORDIN nr. 421 din 22 aprilie 2024privind modificarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 21 mai 2024  Având în vedere dispozițiile art. 4 lit. c) și ale art. 20 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 și 125 bis din 14 februarie 2023, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 44, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44(1) Registratorul/Registratorul-șef soluționează cererea prin încheiere de admitere sau respingere.2. La articolul 45 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) numele și prenumele registratorului/registratorului-șef și ale asistentului registrator;3. La articolul 45 alineatul (2), litera o) se modifică și va avea următorul cuprins: o) semnătura registratorului/registratorului-șef și a asistentului registrator sau sigiliul electronic al Agenției Naționale în cazurile prevăzute de lege;4. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Laurențiu-Alexandru Blaga
  București, 22 aprilie 2024.Nr. 421.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 4 la regulament)Dosarul nr. ...../.../......20......
  ÎNCHEIERE REEXAMINARE/DE RESPINGERE REEXAMINARE
  Nr. ....................
  Registrator-șef: ..........................Asistent registrator: ..........................Asupra cererii introduse de .........................., având ca obiect reexaminarea Încheierii nr. ...../....../.../20...... privind .......................... în cartea funciară, în baza: .........................., fiind/nefiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. ...... din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, tariful achitat în sumă de 0 lei, cu documentul de plată:– ...............,.............................................................................,pentru serviciul având codul .......................,având în vedere nota de admitere/respingere a inspectorului de cadastru și/sau referatul asistentului registrator în sensul că există/nu există impedimente la înscriere, se constată următoarele:*) .......................................................*) Se va completa motivarea în drept și în fapt a încheierii.DISPUNE: Admiterea/Respingerea cererii de reexaminare cu privire la: – imobilul ............. înscris în cartea funciară nr. ............. a (localității) unității administrativ-teritoriale ............, cu nr. cadastral ............., proprietatea lui .............. de sub B ......;– se înscrie/se intabulează/se notează .................. cu titlu de ................, în cota de .............. de sub B/C ..........., în favoarea ............ .Prezenta se va comunica părților: ...............................................Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru și publicitate imobiliară/judecătoria în circumscripția căruia/căreia se află imobilul, se înscrie în cartea funciară și se soluționează de instanța judecătorească competentă.**)**) Cu excepția situațiilor prevăzute la art. 52 alin. (1) din Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023.
  Data soluționării
  .................
  Registrator-șef,
  .................
  Asistent registrator,
  .................
  Document care conține date cu caracter personal, protejat de prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și ale Legii nr. 190/2018, cu modificările ulterioare.Dosarul nr. ....../....../.../20......
  ÎNCHEIERE Nr. ..............
  Registrator: ...................Asistent registrator: ....................Asupra cererii introduse de ......................... privind ................. în cartea funciară, în baza:– ............................................................................................,fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. ..... din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, tariful achitat în sumă de .............. lei, cu documentul de plată:– ..........................................................................................,pentru serviciul având codul .................................,văzând referatul asistentului registrator în sensul că nu există impedimente la înscriere,DISPUNE: Admiterea cererii cu privire la: – imobilul înscris în cartea funciară nr. .......... a (localității) unității administrativ-teritoriale ............ cu nr. cadastral ..........., proprietatea lui .............. de sub B ...............;– se înscrie/se intabulează/se notează ................ cu titlu de ................, în cota de .............. de sub B/C .............., în favoarea ................................... .Prezenta se va comunica părților: ..................................................Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru și publicitate imobiliară în circumscripția căruia se află imobilul, se înscrie în cartea funciară și se soluționează de către registratorul-șef.*)*) Cu excepția situațiilor prevăzute la art. 52 alin. (1) din Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023.
  Data soluționării
  .................
  Registrator,
  .................
  Asistent registrator,
  .................
  Document care conține date cu caracter personal, protejat de prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și ale Legii nr. 190/2018, cu modificările ulterioare.Dosarul nr. ....../....../....../20......
  ÎNCHEIERE DE RESPINGERE Nr. .............
  Registrator ..................................Asistent registrator ................................Asupra cererii introduse de .......................... privind .......................... în cartea funciară, în baza:– .............................................................................................,pentru care s-a achitat tariful în sumă de .......... lei, cu documentul de plată:– ............................................................................................,pentru serviciul având codul ..........................,având în vedere nota de respingere a inspectorului de cadastru și/sau referatul asistentului registrator în sensul că există impedimente la înscriere, se constată următoarele:*) ......................*) Se va completa motivarea în drept și în fapt a încheierii.DISPUNE: Respingerea cererii cu privire la:. – imobilul înscris în cartea funciară nr. .............. a (localității) unității administrativ-teritoriale .............. cu nr. cadastral ............., proprietatea lui .................... de sub B .....................Prezenta se va comunica părților: .....................Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru și publicitate imobiliară în circumscripția căruia se află imobilul, se înscrie în cartea funciară și se soluționează de către registratorul-șef.**)**) Cu excepția situațiilor prevăzute la art. 52 alin. (1) din Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023.
  Data soluționării
  .................
  Registrator,
  .................
  Asistent registrator,
  .................
  Document care conține date cu caracter personal, protejat de prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și ale Legii nr. 190/2018, cu modificările ulterioare.
  -----