ORDIN nr. 542 din 13 mai 2024pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea dezvoltării de capacități de producție pe gaz, flexibile, pentru producerea de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență (CHP) în sectorul încălzirii centralizate
EMITENT
 • MINISTERUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 21 mai 2024  Având în vedere:– Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE, cu modificările și completările ulterioare; – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1.001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care sprijină investițiile în vederea modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice a anumitor state membre, cu modificările ulterioare;– Comunicarea Comisiei 2022/C 80/01 - Orientări privind ajutorul de stat pentru climă, protecția mediului și energie 2022, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 18.02.2022;– Decizia Comisiei SA.101723 (2022/N) - România - Ajutor pentru investiții privind centrală de cogenerare cu gaze naturale în rețeaua de termoficare din 30 septembrie 2022, cu modificările din Decizia Comisiei C(2024) 1551 final - Amendament la SA.101723 care susține investițiile în centrale de cogenerare de înaltă eficiență care utilizează gaze naturale în rețelele de termoficare;– Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, republicată, cu completările ulterioare;– Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– art. 6 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 376/2003; – Hotărârea Guvernului nr. 122/2015 pentru aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței energetice;– Hotărârea Guvernului nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul eficienței energetice;– Hotărârea Guvernului nr. 203/2019 privind aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței energetice IV;– Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021 pentru aprobarea Planului național integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice 2021-2030;– Avizul favorabil al Consiliului Concurenței nr. 1.772 din 12.02.2024 privind Schema de ajutor de stat privind sprijinirea dezvoltării de capacități de producție pe gaz, flexibile, pentru producerea de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență (CHP) în sectorul încălzirii centralizate;– Referatul Direcției generale ajutor de stat și fonduri europene nr. 233.950/DGASFE din 22.04.2024 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea dezvoltării de capacități de producție pe gaz, flexibile, pentru producerea de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, din Fondul pentru modernizare - programul-cheie 5, domeniul de investiții 5.1 - Suport pentru sprijinirea investițiilor de cogenerare de înaltă eficiență,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare,ministrul energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de stat privind sprijinirea dezvoltării de capacități de producție pe gaz, flexibile, pentru producerea de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcția generală ajutor de stat și fonduri europene din cadrul Ministerului Energiei va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  p. Ministrul energiei,
  Constantin Saragea,
  secretar general
  București, 13 mai 2024.Nr. 542.  +  ANEXĂSCHEMĂ DE AJUTOR DE STATprivind sprijinirea dezvoltării de capacități de producțiepe gaz, flexibile, pentru producerea de energie electricăși termică în cogenerare de înaltă eficiență (CHP) însectorul încălzirii centralizate