GHID SPECIFIC din 26 aprilie 2024privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului necompetitiv de proiecte - cod: PNRR/2024/C.7/I.8/1, componenta C7 - Transformare digitală, investiția 8 - Carte de identitate electronică și semnătura digitală, jalonul 174 - Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărții de identitate electronice
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 bis din 29 aprilie 2024  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 75 din 26 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 29 aprilie 2024.
   +  PREAMBUL Prezentul ghid reprezintă un îndrumar pentru accesarea fondurilor nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență (denumit în continuare PNRR), Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătura digitală, Jalonul 174 Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărții de identitate, de către solicitanții de finanțare nerambursabilă. Acest document nu exonerează solicitanții de obligația respectării legislației în vigoare la nivel național și european. În caz de contradicție între prevederile prezentului ghid și prevederile legislației în vigoare, acestea din urmă prevalează. Prezentul ghid se aplică apelului necompetitiv de proiecte - cod: PNRR/2024/C.7/I.8/1 Interpretarea informațiilor incluse în cererea de finanțare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte aprobat și publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne: https://www.mai.gov.ro/pnrr/apel-proiecte/. Apelul de proiecte se lansează prin aplicația pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul PNRR. Platforma poate fi accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro.  +  IMPORTANT: Se recomandă ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare solicitanții să se asigure că au fost parcurse toate informațiile prezentate în acest document și că au fost înțelese toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din fonduri europene aferente PNRR. De asemenea, se recomandă ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte, solicitanții să consulte periodic pagina de internet https://www.mai.gov.ro/pnrr/pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.  +  Definirea unor termeni și expresii În sensul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos au semnificația stabilită prin actele normative specifice, și, după caz, prezintă abrevieri corespunzătoare, după cum urmează:(1) Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) - instrument de sprijin al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 instituit potrivit Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare;(2) Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)- reprezintă documentul strategic al României care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de investiții pentru aplicarea MRR la nivel național, potrivit Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, emisă la data de 11 decembrie 2023;(3) Coordonator național al PNRR (CN) - prevăzut la art. 3 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (denumit în continuare MIPE) îndeplinește calitatea de coordonator național (denumit în continuare CN) al PNRR și punct unic de contact în relația cu Comisia Europeană (denumită în continuare CE);(4) Coordonator de reforme și/sau investiții (CR/I) - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021. Potrivit art. 2 alin. (2) lit. b) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 31/2023 privind stabilirea sistemului de management și control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare și reziliență pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență - componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 - Carte de identitate electronică și semnătura digitală, MAI are calitatea de coordonator de investiție pentru PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, investiția 8 - Carte de identitate electronică și semnătura digitală;(5) Responsabil de investiție (RI) din cadrul MAI - Direcția Fonduri Externe Nerambursabile (denumită în continuare DFEN) este structura MAI responsabilă de managementul fondurilor europene nerambursabile alocate MAI prin MRR pentru implementarea PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătura digitală;(6) Decizia de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, emisă la data de 11 decembrie 2023 (CID);(7) Acord de tip operațional (AO) - reprezintă acordul încheiat între România, prin MIPE, și CE, ca urmare a CID, astfel cum este prevăzut la art. 20 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/241;(8) Acord de finanțare - angajament juridic încheiat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare, între MIPE, în calitate de coordonator național al PNRR, și coordonatorii de reforme și/sau investiții, inclusiv investiții specifice locale prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile aplicabile fondurilor europene, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a jaloanelor și a țintelor aferente reformelor și/sau investițiilor ce fac obiectul acordului cuprinzând informațiile prevăzute în mecanismul de implementare și control din anexa la CID;(9) Ghid - reprezintă actul administrativ emis de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, cuprinzând regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR;(10) Beneficiari - reprezintă entități de drept public sau privat, care, în baza unui raport juridic stabilit prin contract/decizie/ordin de finanțare cu coordonatorii de reforme și/sau investiții, cu responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale sau cu intermediarii financiari, implementează și derulează în mod direct proiectele, inclusiv organizații nonguvernamentale, care primesc sprijin din fonduri europene, inclusiv în cadrul unui instrument financiar;(11) Beneficiar real - orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate, conform prevederilor art. 4 din Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;(12) Contract de finanțare - reprezintă actul juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării reformelor și/sau investițiilor prevăzute în cadrul PNRR, încheiat între coordonatorii de reforme și/sau investiții, respectiv responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale și beneficiari pentru acordarea finanțării necesare implementării proiectului, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate, cuprinzând informațiile prevăzute în cadrul mecanismului de implementare și control din anexa la Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, emisă la data de 11 decembrie 2023;(13) Decizie de finanțare - reprezintă actul unilateral intern al coordonatorului de reforme și/sau investiții prin care se acordă asistență financiară, în cadrul aceleași entități juridice, în vederea implementării reformelor și/sau investițiilor prevăzute în cadrul PNRR;(14) Dublă finanțare - reprezintă finanțarea acordată cu încălcarea prevederilor art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 și art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;(15) Conflict de interese - are înțelesul prevăzut la art. 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 și la art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea 1 Informații despre apelul de proiecte1.1. Pilonul II Transformare digitală(1) Componenta 7 Transformare digitală:a) Abordează provocările în materie de digitalizare legate de administrația publică, cum ar fi fragmentarea, interoperabilitatea ca obstacol major în dezvoltarea serviciilor digitale axate pe utilizatorul final, barierele birocratice în calea obținerii autorizațiilor de construcție necesare pentru construirea de rețele, competențele digitale de bază și avansate reduse, expunerea la riscuri cibernetice.b) Obiectivul componentei este de a aborda toate aceste provocări și de a realiza o infrastructură digitală coerentă și integrată în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor, furnizând, în același timp, instrumentele necesare (cum ar fi conectivitatea, dezvoltarea competențelor sau securitatea cibernetică) pentru tranziția către o economie și o societate digitalizate.c) Componenta cuprinde 4 reforme și 17 investiții.(2) Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală:a) Obiectivul acestei investiții este de a sprijini tranziția și adoptarea cărții electronice de identitate de către cetățenii români. Investiția este esențială pentru facilitarea interacțiunii digitale dintre entitățile publice/private și cetățeni.b) MAI este coordonator al Investiției 8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală.(3) Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătura digitală constă în:a) Eliberarea a 5 milioane de cărți de identitate electronice în perioada de implementare a Planului național de redresare și reziliență. Cartea de identitate electronică va stoca două certificate digitale: i) unul care va permite autentificarea pentru utilizarea serviciilor online ale administrației publice, care va fi utilizabil din momentul eliberării cărții de identitate electronice și ii) unul opțional pentru semnătura electronică calificată, eliberat de furnizorii de servicii de certificare calificată, care va putea fi achiziționat de către cetățeni;b) Dezvoltarea și punerea în aplicare a 11 servicii publice online, cu un nivel de sofisticare de cel puțin "3", care să fie accesibile prin utilizarea cărții de identitate electronice. Aceste servicii publice online vor include următoarele componente: infrastructură IT C pentru dezvoltarea, furnizarea și continuitatea sporită a serviciilor accesate prin intermediul cărții de identitate electronice, soluții de virtualizare pentru îmbunătățirea disponibilității infrastructurii în vederea asigurării accesului la serviciile electronice și extinderea actualei "copii de rezervă și recuperare în caz de dezastru" cu soluții modulare;c) Dezvoltarea unui sistem de alertă timpurie cu privire la riscurile de securitate (inclusiv riscurile cibernetice);d) Desfășurarea unei campanii de sensibilizare care să încurajeze utilizarea pe scară largă a cărții de identitate electronice și, implicit, a serviciilor publice electronice aferente acesteia.(4) Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026.(5) Conform Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, emisă la data de 11 decembrie 2023, Investiția cuprinde:a) Ținta 173 - Cetățeni pentru care se eliberează cartea de identitate electronică (5 milioane) termen T2 2026; Descrierea țintei: Cartea de identitate va respecta cerințele Comisiei Europene privind securitatea documentelor, în conformitate cu obiectivele stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1157. Cartea de identitate electronică va stoca două certificate digitale:– unul obligatoriu pentru semnătura electronică avansată, înregistrat pe toate cărțile de identitate electronice, valabil în România și utilizabil din momentul eliberării cărții de identitate electronice;– un certificat opțional pentru semnătura electronică calificată, eliberat de furnizorii de servicii de certificare calificată (naționali/alții decât naționali), valabil și pentru serviciile terților, valabil în România și în UE, care va putea fi achiziționat de către cetățeni.b) Jalonul 174 - Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărții de identitate electronice (Serviciile publice online sunt implementate, sistemul de alertă timpurie este dezvoltat, campania de sensibilizare este desfășurată)- Termen T2 2026. Descrierea jalonului: Trebuie să fie accesibile prin utilizarea cărții de identitate electronice 11 servicii publice online, cu un nivel de sofisticare de cel puțin "3". Aceste servicii publice online trebuie să includă următoarele componente: infrastructură IT C pentru dezvoltarea, furnizarea și continuitatea sporită a serviciilor accesate prin intermediul unei cărți de identitate electronice, soluții de virtualizare pentru îmbunătățirea disponibilității infrastructurii în vederea asigurării accesului la serviciile electronice și extinderea actualei "copii de rezervă și recuperare în caz de dezastru" cu soluții modulare. Trebuie să fie finalizată dezvoltarea unui sistem de alertă timpurie cu privire la riscurile de securitate (inclusiv riscurile cibernetice). Trebuie să fie finalizată punerea în aplicare a unei campanii de sensibilizare care să încurajeze utilizarea pe scară largă a cărții de identitate electronice și, implicit, a serviciilor publice electronice aferente acesteia.(6) Alocarea financiară aferentă Jalonului 174 Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărții de identitate este de 80 milioane de euro;(7) Descrierea investiției se regăsește în Decizia de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, emisă la data de 11 decembrie 2023, toate documentele putând fi consultate pe site-ul MIPE și pe site-ul MAI pagina pnrr.mai.gov.ro.1.2. Tipul apelului de proiecte, durata, modalitatea și perioada de depunere a propunerilor de proiecte(1) Prezentul apel de proiect este de tip necompetitiv, cu cerința îndeplinirii pragului de calitate stabilit pentru acordarea finanțării în limita bugetului alocat. Proiectul poate să obțină un punctaj de la 0 la 100. Pentru a putea fi selectat în vederea finanțării, acesta trebuie să acumuleze minim 60 de puncte (pragul de calitate).(2) Apelul se deschide la data publicării acestuia pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home. și are ca termen limită de depunere data de ....... .(3) În cadrul acestui apel nu se are în vedere utilizarea mecanismului supracontractării prevăzut la art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021.(4) Modalitatea de depunere: electronic pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home.(5) Proiectele ce vor fi finanțate în cadrul acestui apel de proiecte trebuie să îndeplinească condițiile stabilite în acest ghid.(6) Pentru a urmări eventualele modificări/clarificări ale condițiilor stabilite, precum și alte comunicări relevante, se recomandă ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte, să fie consultată periodic pagina web www.mai/pnrr/.(7) Pentru cazurile în care platforma nu funcționează, cererile de finanțare se vor transmite, electronic, la adresa de corespondență electronică dfen@mai.gov.ro, urmând ca imediat ce platforma va funcționa să fie depusă pe aceasta.(8) În situația în care pe parcursul apelului de proiecte intervin modificări ale cadrului legal, acestea vor fi direct aplicabile, fără a fi necesară modificarea ghidului.(9) În cazuri temeinic justificate, termenul de depunere poate fi prelungit.1.3. Calendar apel: evaluare, contractare, implementare(1) Lansare apel -> 29 aprilie 2024(2) Depunere proiect -> 29 iunie 2024(3) Evaluare și contractare -> 31 august 2024(4) Implementare -> până la 30 iunie 20261.4. Alocarea financiară a apelului de proiecte(1) Bugetul total estimat este de 80 milioane euro, finanțare nerambursabilă, fără TVA, echivalentul a 397.464.000 lei.(2) Valoarea eligibilă maximă alocată proiectului
  Valoarea eligibilă maximă alocată investiției (EUR, fără TVA)80.000.000Valoarea eligibilă maximă alocată proiectului (RON, fără TVA) – estimare*397.464.000 lei
  * la cursul InforEuro din luna martie 2024 (luna precedentă lunii elaborării apelului - 1 eur. = 4.9683 lei).
  (3) Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile nu este eligibilă din PNRR, aceasta va fi asigurată din bugetul de stat, cu respectarea Ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului finanțelor nr. 1745/1481/2023.
  1.5. Contribuția investiției la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și din domeniul digital(1) În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241, suma alocată în cadrul prezentului apel contribuie la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și din domeniul digital, după cum urmează:a) Contribuția la indicatorii din domeniul digital (procent din valoarea proiectului): 100%1.6. Obiectivele apelului(1) Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestui apel, proiectele trebuie să contribuie la realizarea obiectivului Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală din cadrul Componentei 7 Transformare digitală din PNRR - de a sprijini tranziția și adoptarea cărții electronice de identitate de către cetățenii români, prin îndeplinirea Jalonului 174 - Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărții de identitate electronice, astfel cum este prevăzut în CID.(2) Descrierea Jalonului 174, potrivit CID:a) Trebuie să fie accesibile prin utilizarea cărții de identitate electronice 11 servicii publice online, cu un nivel de sofisticare de cel puțin "3". Aceste servicii publice online trebuie să includă următoarele componente: infrastructură IT C pentru dezvoltarea, furnizarea și continuitatea sporită a serviciilor accesate prin intermediul unei cărți de identitate electronice, soluții de virtualizare pentru îmbunătățirea disponibilității infrastructurii în vederea asigurării accesului la serviciile electronice și extinderea actualei "copii de rezervă și recuperare în caz de dezastru" cu soluții modulare.b) Trebuie să fie finalizată dezvoltarea unui sistem de alertă timpurie cu privire la riscurile de securitate (inclusiv riscurile cibernetice).c) Trebuie să fie finalizată punerea în aplicare a unei campanii de sensibilizare care să încurajeze utilizarea pe scară largă a cărții de identitate electronice și, implicit, a serviciilor publice electronice aferente acesteia.(3) Solicitantul este obligat să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la măsura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivului Investiției și Jalonului 174, conform Cererii de finanțare (Anexa nr. 1 la prezentul Ghid).1.7. Indicatorii apelului de proiecte(1) Indicatorii calitativi ai jalonului 174 care trebuie atinși în trimestrul 2 - 2026, potrivit CID:a) Servicii publice online implementate;b) Sistemul de alertă timpurie dezvoltat;c) Campania de sensibilizare desfășurată.
  Jalon 174Indicatori calitativiIndicatori cantitativiUnitate de măsurăValoare la începutul implementării proiectuluiValoare la finalul implementării investițieiTermen de realizare
  Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărții de identitate electroniceServicii publice online11serv.011Trimestrul 2 2026
  Sistem de alertă timpurie1sist.01Trimestrul 2 2026
  Campanie de sensibilizare1camp.01Trimestrul 2 2026
  (2) Indicatorii specifici ai proiectului sunt indicatorii stabiliți de către solicitant pentru monitorizarea și atingerea rezultatelor proiectului.a) Aceștia trebuie să fie circumscriși indicatorilor stabiliți pentru îndeplinirea Jalonului, în sensul că solicitantul trebuie să furnizeze informații relevante prin care fundamentează că proiectul propus contribuie la îndeplinirea indicatorilor Jalonului prezentați la punctul (1).b) Solicitantul trebuie să se asigure că proiectul propus va respecta și se va încadra în indicatorii de monitorizare propuși în cadrul AO.c) La stabilirea indicatorilor se va avea în vedere ca aceștia să fie cuantificabili/măsurabili și să furnizeze informații relevante pentru măsurarea îndeplinirii jalonului la care proiectul contribuie.d) Realizarea indicatorilor este monitorizată pe parcursul proiectului și atingerea valorilor țintă este obligatorie.(3) Indicatorii comuni sunt prevăzuți în Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 pentru stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența și sunt utilizați pentru raportarea cu privire la progresele înregistrate de MRR și în vederea monitorizării și a evaluării mecanismului din perspectiva realizării obiectivului general și a obiectivelor specifice indicate la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2021/241, fiind comuni tuturor statelor membre beneficiare.a) Proiectul propus spre finanțare trebuie să contribuie la atingerea indicatorului comun "utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate", cu unitatea de măsură "utilizatori per an".1.7.4. Grup țintă(1) Grupul țintă este reprezentat de populația generală și instituțiile statului român.(2) În cadrul proiectului, solicitantul va furniza informații justificate (documente relevante, trimiteri la rapoarte, studii etc) cu privire la:a) descrierea grupului/grupurilor țintă, după caz;b) cuantificarea grupului țintă;c) impactul proiectului asupra grupului țintă.
  1.8. Durata proiectului(1) Durata proiectului reprezintă perioada de implementare a activităților proiectului, și anume perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului/deciziei de finanțare și data finalizării ultimei activități prevăzute în cadrul proiectului.(2) Activitățile trebuie derulate în termenele prevăzute și aprobate în CID (trimestrul 2, 2026).1.9. Ajutorul de stat(1) În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, sunt incompatibile cu piața internă a UE ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția derogărilor prevăzute de tratate.(2) Prin prezentul ghid nu sunt finanțate proiectele care intră sub incidența ajutorului de stat sau în cadrul cărora sunt identificate elemente de natura ajutorului de stat. Investițiile/serviciile necesare implementării acestor măsuri vor fi achiziționate printr-o procedură competitivă, transparentă, nediscriminatorie și necondiționată, nefiind incidente astfel prevederile legislației din domeniul ajutorului de stat.
   +  Secţiunea a 2-a Reguli pentru acordarea finanțării2.1. Activități eligibile Scopul apelului este de a acorda finanțare proiectelor care contribuie la îndeplinirea Jalonului 174 din cadrul Investiției 8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală, Componenta 7 Transformare digitală. Raportat la indicatorii stabilități prin CID pentru Jalonul 174 și la documentele de programare a PNRR, în cadrul prezentului apel de proiecte sunt eligibile următoarele activități, astfel:(1) 11 servicii publice online, cu un nivel de sofisticare de cel puțin "3" accesibile prin utilizarea cărții de identitate electronice.a) infrastructură IT C pentru dezvoltarea, furnizarea și continuitatea sporită a serviciilor accesate prin intermediul unei cărți de identitate electronice:– achiziția de infrastructură software și produse software care să permită dezvoltarea/instalarea de aplicații precum software/licențe/abonamente necesare dezvoltării, testării și livrării a 11 servicii electronice, la nivelul minim 3 de sofisticare care să fie accesate folosind cartea de identitate electronică;– achiziția de servicii pentru dezvoltarea serviciilor electronice;– achiziția de cursuri/instruire necesare dezvoltatorilor pe bază internă.b) soluții de virtualizare pentru îmbunătățirea disponibilității infrastructurii în vederea asigurării accesului la serviciile electronice:– achiziția de infrastructura hardware și software pentru livrarea și asigurarea continuității ridicate a serviciilor electronice care vor fi dezvoltate și accesate prin intermediul cardului eID.– achiziția de echipamente/sisteme necesare procesării și stocării, echipamente de rețea (rețea), infrastructură software (software personalizat, servicii IT C), produse software (pentru funcționarea sistemului, componenta de virtualizare, componenta de containerizare, licențe pentru baze de date etc.) care permit instalarea de aplicații informatice care vor sta la baza livrării și continuității serviciilor electronice dezvoltate.c) extinderea actualei "copii de rezervă și recuperare în caz de dezastru" cu soluții modulare.– achiziția de soluții modulare, ce implică utilizarea unor unități mobile de stocare și recuperare, care vor asigura integritatea și recuperarea datelor în eventualitatea unor probleme majore, cum ar fi pierderea de date, incident de securitate, defecțiune hardware sau întreruperea critică a serviciului.(2) Sistem de alertă timpurie cu privire la riscurile de securitate (inclusiv riscurile cibernetice).a) Activitățile eligibile vizează:– achiziția de infrastructură hardware și software și cursuri/instruire în vederea evaluării integrate și predictive a datelor și informațiilor multisursă pentru anticiparea, prevenirea și contracararea amenințărilor și riscurilor non-tehnice;– achiziția de infrastructură hardware și software și cursuri/instruire în scopul operaționalizării unor Centre Operaționale de Securitate (SOC) sectoriale pentru anticiparea, prevenirea și combaterea riscurilor tehnice asociate: () infrastructurii IT C pentru susținerea emiterii cărții de identitate electronică; () infrastructurii IT C pentru semnătura electronică avansată; () infrastructurii IT C care susține serviciile electronice ale MAI accesate în CEI; () infrastructurii IT C de asigurare a managementului post emitere a CEI;– achiziția de infrastructură hardware și software și cursuri/instruire în scopul înființării unui laborator pentru detectarea timpurie a aplicațiilor informatice malițioase;– achiziția de infrastructură hardware și software și cursuri/instruire pentru backup și recuperarea în caz de dezastru a sistemului de avertizare timpurie.b) Activitățile enumerate mai sus vor viza dezvoltarea sistemului astfel încât acesta să realizeze în mod automat colectarea, procesarea, validarea și evaluarea integrată a datelor și a informațiile multisursă pentru a anticipa, detecta, preveni și contracara amenințările și riscurile de securitate asociate cu emiterea și utilizarea cărții de identitate electronice pentru a accesa serviciile publice digitale de către cetățeni.c) Activitățile privind implementarea sistemului de avertizare timpurie trebuie să țină cont de nevoia de integrare cu sistemul și soluțiile operative existente la nivelul Cert-INT, în scopul optimizării capacității de monitorizare, detecție și contracarare a amenințărilor cibernetice. Pentru a îndeplini cerințele de rezistență ale sistemului, acesta va avea backup și recuperare în caz de dezastru.(3) Punerea în aplicare a unei campanii de sensibilizare care să încurajeze utilizarea pe scară largă a cărții de identitate electronice și, implicit, a serviciilor publice electronice aferente acesteia.– achiziția de echipamente, materiale și servicii, după caz, necesare pentru producerea de videoclipuri, podcasturi, tutoriale video și materiale informative;– achiziția de servicii de difuzare a spoturilor video și audio în mass-media și în aer liber (reclamă pe panouri stradale, transport public și zone comerciale);– achiziția de servicii de organizare de evenimente publice de promovare, întâlniri/conferințe;– achiziția de info-chioșcuri interactive pentru afișarea informațiilor utile legate de cartea electronică de identitate și beneficiile acesteia;– achiziția unui sistem de înregistrare și stocare post-difuzare pentru posturi radio-TV ce va fi folosit pentru monitorizarea campaniei.(4) Informare și publicitate, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală pentru PNRR.(5) Toate activitățile eligibile vor fi însoțite, după caz, de avizele, autorizațiile, studiile, aprobările etc. necesare aprobării acestora în concordanță cu legislația incidentă în vigoare și, implicit, implementării proiectului.2.2. Solicitanți eligibili(1) Pot solicita finanțare în cadrul acestui apel, individual/în parteneriat, următoarele instituții:– Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației– Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală de Protecție Internă,– Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția de Informare și Relații Publice,– Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor.(2) Vor fi avute în vedere și dispozițiile aplicabile cuprinse la capitolul VII ("Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat") din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022, cu modificările și completările ulterioare.2.3. Eligibilitatea cheltuielilor2.3.1. Baza legală:(1) Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare;(2) Regulamentul Delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența;(3) Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;(4) Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din 29 octombrie 2021 cu anexele aferente;(5) Decizia de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, emisă la data de 11 decembrie 2023;(6) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare;(7) Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;(8) Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului finanțelor nr. 1745/1481/2023 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind utilizarea formularului "Declarație privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale";(9) Instrucțiunile coordonatorului național al PNRR, pentru contractele/deciziile de finanțare semnate după data (publicării) acestora;(10) Legislația aplicabilă în vigoare la data semnării contractului/deciziei de finanțare.2.3.2. Valoarea totală a proiectului:(1) Valoarea totală a proiectului se compune din:a) Valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA);b) Sume aferente TVA - valoarea TVA aferentă valorii cheltuielilor eligibile din PNRR;c) Finanțare publică națională - valoarea totală care nu este eligibilă, din cadrul proiectului.2.3.3. Condițiile de eligibilitate a cheltuielilor: Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 și ale contractului/deciziei de finanțare:(1) Contribuie la atingerea obiectivelor PNRR/Jalonul 174, sunt necesare și sunt utilizate pentru implementarea proiectului, respectiv contribuie clar, direct și exclusiv la atingerea obiectivelor și scopului proiectului, la obținerea rezultatelor și indicatorilor aferenți proiectului;(2) Sunt efectuate în conformitate cu legislația aplicabilă, în special privind achizițiile, obligațiile fiscale și sociale aplicabile, protecția mediului, respectarea drepturilor fundamentale, evitarea neregulilor și a neregulilor grave, egalitatea de șanse și prevenirea discriminării, protecția datelor cu caracter personal;(3) Sunt realiste, rezonabile, fundamentate adecvat prin documentele justificative anexate la cererea de finanțare, inclusiv centralizatorul cu denumirile sugestive ale ofertelor, respectând principiul bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economicitatea și eficiența, în funcție de rezultatele obținute și obiectivele îndeplinite;(4) Sunt efectuate de către beneficiar și/sau partener, după caz, în perioada de eligibilitate stabilită prin contractul/decizia de finanțare (cheltuielile sunt considerate ca fiind efectuate atunci când acestea au fost facturate și plătite, iar bunurile/serviciile/lucrările au fost livrate/prestate/executate);(5) Sunt identificabile și verificabile, respectiv sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului și/sau partenerului, după caz, în conformitate cu practicile și normele contabile aplicabile;(6) Sunt fundamentate prin documentele justificative tehnice și financiare obligatorii pentru asigurarea pistei de audit;(7) Respectă toate prevederile contractului/deciziei de finanțare, precum și instrucțiunile emise de RI;(8) Respectă cerințele și obligațiile stabilite prin Manualul de Identitate Vizuală pentru PNRR;(9) Sunt efectuate cu respectarea cerințelor, termenelor și condițiilor stabilite prin ghidul al apelului;(10) Sunt prevăzute în bugetul estimat al proiectului, se încadrează în linia de cost estimată.2.3.4. Categoriile de cheltuieli eligibile:(1) Sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli care sunt directe și indispensabile îndeplinirii activităților prevăzute la punctul 2.1., astfel:a) Cheltuieli cu infrastructura hardware și software;b) Cheltuieli cu achiziția de servicii;c) Cheltuieli ocazionate de cursuri/instruiri/campanii informare și publicitate.(2) Pot fi realizate cheltuieli cu:a) achiziția de infrastructură software și produse software care să permită dezvoltarea/instalarea de aplicații precum software/licențe/abonamente necesare dezvoltării, testării și livrării a 11 servicii electronice, la nivelul minim 3 de sofisticare care să fie accesate folosind cartea de identitate electronică;b) achiziția de servicii pentru dezvoltarea serviciilor electronice;c) achiziția de cursuri/instruire necesare dezvoltatorilor pe bază internă sau posibilitatea de a angaja dezvoltatori temporari specializați din surse externe;d) achiziția de infrastructura hardware și software pentru livrarea și asigurarea continuității ridicate a serviciilor electronice care vor fi dezvoltate și accesate prin intermediul cardului eID;e) achiziția de echipamente/sisteme necesare procesării și stocării, echipamente de rețea (rețea), infrastructură software (software personalizat, servicii IT C), produse software (pentru funcționarea sistemului, componenta de virtualizare, componenta de containerizare, licențe pentru baze de date etc.) care permit instalarea de aplicații informatice care vor sta la baza livrării și continuității serviciilor electronice dezvoltate;f) achiziție soluții de backup and disaster recovery modulare, ce implică utilizarea unor unități mobile de stocare și recuperare, care vor asigura integritatea și recuperarea datelor în eventualitatea unor probleme majore, cum ar fi pierderea de date, incident de securitate, defecțiune hardware sau întreruperea critică a serviciului;g) achiziția de infrastructură hardware și software și cursuri/instruire în vederea evaluării integrate și predictive a datelor și informațiilor multisursă pentru anticiparea, prevenirea și contracararea amenințărilor și riscurilor non-tehnice;h) achiziția de infrastructură hardware și software și cursuri/instruire în scopul operaționalizării unor Centre Operaționale de Securitate (SOC) sectoriale pentru anticiparea, prevenirea și combaterea riscurilor tehnice asociate:– infrastructurii IT C pentru susținerea emiterii cărții de identitate electronică;– infrastructurii IT C pentru semnătura electronică avansată;– infrastructurii IT C care susține serviciile electronice ale MAI accesate în CEI;– infrastructurii IT C de asigurare a managementului post emitere a CEI.i) achiziția de infrastructură hardware și software și cursuri/instruire în scopul înființării unui laborator pentru detectarea timpurie a aplicațiilor informatice malițioase;j) achiziția de infrastructură hardware și software și cursuri/instruire pentru backup și recuperarea în caz de dezastru a sistemului de avertizare timpurie;k) achiziția de echipamente, materiale și servicii, după caz, necesare pentru producerea de videoclipuri, podcasturi, tutoriale video și materiale informative;l) achiziția de servicii de difuzare a spoturilor video și audio în mass-media și în aer liber (reclamă pe panouri stradale, transport public și zone comerciale);m) achiziția de servicii de organizare de evenimente publice de promovare, întâlniri/conferințe;n) achiziția de info-chioșcuri interactive pentru afișarea informațiilor utile legate de cartea electronică de identitate și beneficiile acesteia;o) achiziția unui sistem de înregistrare și stocare post-difuzare pentru posturi radio-TV ce va fi folosit pentru monitorizarea campaniei;p) achiziția de materiale de informare și publicitate, conform Manualului de Identitate Vizuală pentru PNRR;q) cheltuieli cu materiale consumabile, echipamente IT C (dotarea echipei de proiect) utilizate în scopul implementării proiectului;r) achiziția de servicii de audit extern tehnic specific, prin care se va certifica astfel că proiectul este implementat în locația menționată în contract, că este în stare de funcționare și că, din punct de vedere tehnic și de securitate, respectă obligațiile asumate prin contractul de finanțare;s) achiziția de servicii de audit extern financiar, prin care se va certifica astfel faptul că proiectul, din punct de vedere economic și financiar, respectă obligațiile asumate prin contractul de finanțare.2.3.5. Categoriile de cheltuieli neeligibile:(1) Sunt neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuielile efectuate după data de expirare a contractului;b) cheltuielile care nu respectă condițiile de eligibilitate;c) cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată (TVA);d) cheltuielile bugetare naționale recurente, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2021/241;e) cheltuieli aferente echipamentelor second-hand;f) cheltuieli cu amortizarea;g) cheltuieli pentru operarea obiectivelor de investiții;h) cheltuieli cu amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;i) cheltuieli cu provizioane pentru pierderi sau eventuale debite viitoare;j) cheltuieli cu pierderile determinate de schimbul valutar;k) cheltuieli privind închirieri de imobile;l) cheltuieli cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și autorizațiilor, realizarea studiilor de fezabilitate și a studiilor tehnice stabilite de standarde și normative pentru pregătirea proiectului.(2) Cheltuielile cu managementul proiectului (inclusiv salarii) sunt considerate neeligibile, fiind incluse în categoria cheltuielilor recurente.(3) Beneficiarii pot derula procedurile de atribuire a contractelor necesare implementării proiectelor de investiții publice, cu includerea în documentele achiziției aferente a unei condiții suspensive referitoare la aprobarea finanțării proiectului din PNRR, conform art. 23 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.124/2021.2.4. Eligibilitatea solicitantului Pot beneficia de finanțare nerambursabilă solicitanții (individual/în parteneriat) specificați la punctul 2.2. din prezenta secțiune, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate, prevăzute în cadrul Declarației de eligibilitate (Anexa nr.2 la prezentul ghid):(1) Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași grup țintă, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități. Nu a mai obținut finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii. În acest caz, finanțarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanțarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate.(2) Solicitantul este direct responsabil de pregătirea, managementul și realizarea proiectului, nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat și este responsabil pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului.(3) Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună sau, în cazul în care instituția a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.(4) Solicitantul îndeplinește condițiile sau cerințele pentru care este lansat apelul.(5) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a vreunui contract anterior, din cauza nerespectării obligațiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziție sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile din bugetul Uniunii Europene.(6) Reprezentantul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare.(7) Reprezentantul legal al solicitantului nu furnizează informații incorecte care pot genera inducerea gravă în eroare a RI în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte.(8) Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate referitoare la solicitant și reprezentantul său legal, se completează Declarația de eligibilitate (Anexa nr.2 la prezentul ghid).2.5. Eligibilitatea proiectului Proiectul trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:(1) Proiectul conține activități specifice și necesare pentru atingerea rezultatelor previzionate, în concordanță cu cele prevăzute la punctul 1.6.;(2) Proiectul este implementat pe teritoriul României;(3) Proiectul va asigura standardele de securitate și confidențialitate a informațiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);(4) Proiectul pentru care se solicită finanțare respectă prevederile naționale și comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, neutralitatea tehnologică, achizițiile publice, precum și orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor din PNRR, ca de exemplu, evitarea dublei finanțări, a conflictului de interese, a corupției și fraudei etc.;(5) Proiectul respectă prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru PNRR, realizat în conformitate cu prevederile art.34 din Regulamentul (UE) 2021/241, disponibil la https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2023/03/Manual-Identitate-Vizuala-PNRR.pdf.;(6) Proiectul îndeplinește criteriile necesare de calitate din etapa de evaluare (prag de calitate de minim 60 puncte);(7) Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate ale proiectului se completează Declarația de eligibilitate de către solicitant și/sau partener, după caz (Anexa nr.2 la prezentul ghid).2.6. Angajamente ale solicitantului Solicitantul este obligat să completeze o declarație (Anexa nr.3 la prezentul ghid) prin care se angajează:(1) Să asigure condițiile de desfășurare optimă a activităților proiectului;(2) Să asigure contribuția proprie și să finanțeze costurile neeligibile care îi revin, aferente proiectului;(3) Să nu încerce să obțină informații confidențiale legate de stadiul evaluării proiectului și să nu încerce să influențeze personalul RI/comisia de evaluare/experții evaluatori în timpul procesului de evaluare;(4) Să finanțeze cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului;(5) Să asigure folosința bunurilor/serviciilor pentru scopul declarat în proiect;(6) Să asigure funcționarea funcționarea/funcționalitatea bunurilor/echipamentelor, soluțiilor hardware și software achiziționate pentru cel puțin durata minimă normată de viață a acestora, în conformitate cu prevederile naționale în vigoare;(7) Să asigure capacitatea operațională și administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane suficiente și resurse materiale necesare);(8) Să asigure obligatoriu garanția și mentenanța echipamentelor achiziționate, prin contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverși furnizori sau prin surse proprii;(9) Să respecte pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației comunitare și naționale aferente P.N.R.R./Mecanismului de redresare și reziliență, precum și în domeniul dezvoltării durabile, neutralității tehnologice, egalității de șanse și nediscriminării și egalității de gen, protecția mediului, achiziții publice, informare și publicitate;(10) Să nu furnizeze informații false în cadrul Cererii de finanțare și anexelor la aceasta;(11) Să respecte și să aplice toate instrucțiunile MAI-RI în legătură cu implementarea proiectului, precum și să utilizeze platformele informatice aplicabile fondurilor PNRR puse la dispoziție de către MIPE, necesare pentru asigurarea monitorizării și verificării modului de implementare a activităților proiectului.  +  Secţiunea a 3-a Principiile aplicabile și pașii necesari accesării finanțării PNRR În vederea accesării fondurilor alocate prin cererea de finanțare, proiectul trebuie să parcurgă etapele descrise mai jos.3.1. Depunerea cererii de finanțare(1) Cererea de finanțare este compusă din formularul cererii de finanțare (Anexa nr. 1 la prezentul ghid).(2) Cererea de finanțare poate fi depusă începând cu data lansării oficiale a apelului de proiecte (data publicării acestuia) și până la închiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare (data de ......., ora .....).(3) Cererea de finanțare și celelalte documente însoțitoare solicitate se semnează electronic de către reprezentantul legal al beneficiarului sau de împuternicitul acestuia (conform instrucțiunilor din cuprinsul formularelor respective sau din prezentul ghid) și se depun exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home, cu respectarea termenului limită de depunere menționat în GS. Cererile de finanțare sunt înregistrate la nivelul RI.(4) Depunerea în format de hârtie (la sediul RI) sau modificarea formatelor standard conduce la respingerea cererii de finanțare în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității.3.2. Evaluarea cererii de finanțare(1) Cererea de finanțare depusă va parcurge un proces de evaluare, cu două etape distincte, prevăzute la punctele 3.2.1. și 3.2.2.(2) În cadrul fiecărei etape pot fi solicitate, din partea MAI-RI, cel mult două runde de clarificări, situații în care termenele de evaluare se suspendă până la primirea răspunsului.(3) Termenul de răspuns la clarificări este de regulă 5 zile lucrătoare, în funcție de situația concretă, în caz contrar evaluarea se va realiza pe baza informațiilor disponibile.(4) În cazuri temeinic justificate, la cererea solicitantului, MAI-RI poate acorda o singură dată prelungirea termenului de răspuns la clarificări.(5) Clarificările furnizate nu pot modifica substanțial conținutul cererii de finanțare depuse (inclusiv anexele acesteia).3.2.1. Verificarea conformității administrative și a eligibilității(1) Cererea de finanțare depusă intră în procesul de verificare a conformității administrative și a eligibilității, în cadrul căreia se va urmări îndeplinirea criteriilor de verificare (Anexa nr. 11 la prezentul ghid).(2) Neîndeplinirea criteriilor obligatorii, conduce la respingerea cererii de finanțare.(3) În cazul neîndeplinirii anumitor criterii se solicită furnizarea de clarificări.(4) Această etapă se realizează, de regulă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de finanțare.(5) După finalizarea acestei etape, MAI-RI informează solicitantul cu privire la rezultatul verificării (respingere sau aprobare, și trecere în etapa de evaluare tehnică și financiară).3.2.2. Evaluarea tehnică și financiară(1) Cererea de finanțare acceptată în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității intră în etapa de evaluare tehnică și financiară, în cadrul căreia se va urmări îndeplinirea criteriilor de evaluare (Anexa 12 la prezentul ghid).(2) Cererea de finanțare poate să obțină un punctaj de la 0 la 100. Pentru a putea fi selectată în vederea finanțării, acesta trebuie să acumuleze minim 60 de puncte (pragul de calitate).(3) Fiecare dintre cele 4 criterii de evaluare (relevanța proiectului, calitatea/maturitatea proiectului, rezonabilitatea cheltuielilor, sustenabilitatea proiectului) sunt eliminatorii, în sensul că presupun acumularea unui punctaj minim alocat conform Anexei 12, fiecărui criteriu pentru a se putea trece la următorul criteriu.(4) Etapa de evaluare tehnică și financiară se realizează, de regulă, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data informării solicitantului cu privire la rezultatul verificării conformității administrative și a eligibilității.(5) În situația în care sunt depuse mai multe proiecte, ierarhizarea acestora se realizează pe baza punctajului obținut, în sens descrescător.(6) După finalizarea acestei etape, MAI-RI informează solicitantul cu privire la rezultatul evaluării (respingere sau aprobare).3.3. Depunerea și soluționarea contestațiilor(1) După comunicarea rezultatului procesului de evaluare (verificarea conformității administrative și a eligibilității sau evaluarea tehnică și financiară), dacă solicitantul nu este de acord cu acest rezultat, poate formula câte o singură contestație, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii înștiințării privind rezultatele verificării conformității administrative și a eligibilității, respectiv a înștiințării privind evaluarea tehnică și financiară. Contestațiile depuse după acest termen vor fi respinse, rezultatul obținut în cadrul procesului de evaluare fiind menținut.(2) Contestatarul nu poate să depună documente noi în susținerea cauzei și nu poate să modifice conținutul cererii de finanțare.(3) Contestațiile trebuie să conțină și să respecte toate cerințele legate de:a) Identificarea contestatarului, prin: denumire solicitant, adresa, numele și funcția reprezentantului legal;b) Identificarea proiectului, prin: numărul unic de înregistrare alocat Cererii de finanțare și titlul proiectului;c) Obiectul contestației (ce anume se solicită prin formularea contestației) va viza exclusiv motivația prezentată în informarea de aprobare/respingere;d) Motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația (dispozițiile legale naționale și/sau europene, principiile încălcate);e) Mijloace de probă (acolo unde există);f) Semnătura reprezentantului legal;g) Data formulării contestației.(4) Contestațiile sunt analizate și soluționate, în termen de 15 de zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în evidența MAI-RI.(5) Cu ocazia soluționării contestației, punctajul acordat poate fi modificat, atât în sensul creșterii, cât și al scăderii punctajului de evaluare contestat. Decizia de soluționare a contestației se va comunica solicitantului.3.4. Contractarea proiectului(1) Proiectele care au obținut minim 60 de puncte (pragul minim de calitate) în etapa de evaluare tehnică și financiară vor intra în etapa de contractare.(2) Selecția în vederea contractării se realizează pe baza punctajului obținut, în sens descrescător, până la epuizarea alocării financiare a apelului de proiecte.(3) În funcție de tipul beneficiarului, se va încheia, după caz, fie o decizie de finanțare, conform Anexei nr. 13, fie un contract de finanțare, conform Anexei nr. 14, având în vedere definirea acestor termeni în cadrul prezentului ghid. Contractul/decizia de finanțare va fi transmis/ă spre semnare beneficiarului.(4) În cazul în care, de la momentul depunerii cererii de finanțare spre evaluare și până la momentul contractării au intervenit modificări în ceea ce privește reprezentantul legal sau alte aspecte cuprinse în declarație, solicitantul va depune în maxim 5 zile lucrătoare Declarația de eligibilitate a solicitantului și/sau partenerului, după caz, conform Anexei 2.3.5. Principii general aplicabile(1) Procesul de evaluare și contractare a proiectelor depuse în cadrul prezentului apel se derulează cu asigurarea transparenței și imparțialității, prin:a) Consultarea MIPE cu privire la ghidul specific al apelului de proiecte și modificările acestuia, în conformitate cu procedurile interne ale RI și cu cele stabilite de coordonatorul național PNRR;b) Publicarea ghidului spre consultare publică;c) Publicarea tuturor modificărilor intervenite cu privire la apelul de proiecte și/sau ghidul;d) Publicarea criteriilor în funcție de care se realizează evaluarea și contractarea proiectului, precum și a numărului de puncte alocate fiecărui criteriu și a aspectelor privind modalitatea de acordare a punctajului;e) Aplicarea unitară și obiectivă a criteriilor de evaluare și contractare a proiectului;f) Comunicarea rezultatului procesului de evaluare și contractare;g) Stabilirea unor condiții clare, nediscriminatorii și obiective de contestare a rezultatului procesului de evaluare, precum și de soluționare a eventualelor contestații;h) Adoptarea tuturor măsurilor necesare evitării situațiilor de conflict de interese și de incompatibilitate în procesul de evaluare și contractare a proiectului.(2) Până la semnarea contractului, inclusiv în etapa de depunere și soluționare contestații, toată corespondența dintre solicitantul finanțării și MAI-RI se va derula, în format electronic, prin platforma pnrr.gov.ro, iar dacă platforma nu funcționează va fi transmisă prin corespondență oficială electronică, utilizând adresa de e-mail indicată în cererea de finanțare (la rubrica "Persoana de contact").  +  Secţiunea a 4-a Reguli privind implementarea și monitorizarea proiectelor(1) MAI-RI monitorizează proiectele aferente Investiției C7-I8 CEI, în vederea asigurării îndeplinirii obligațiilor ce decurg din CID și AO, respectiv a tuturor indicatorilor aferenți Jalonului 174, cât și a indicatorilor comuni specifici.(2) Procesul de monitorizare și raportare în relația cu beneficiarii proiectelor începe după semnarea contractelor de finanțare/emiterea deciziilor de finanțare și durează pe toată perioada de implementare efectivă a acestora, continuând apoi cu monitorizarea obligațiilor de sustenabilitate, conform prevederilor contractului/deciziei de finanțare.(3) Rolul procesului de monitorizare și raportare a proiectelor este de a colecta, prelucra, agrega și raporta datele și informațiile privind implementarea acestora, prin:a) verificarea progresului realizat în vederea îndeplinirii indicatorilor stabiliți, pe baza datelor furnizate de beneficiar, analizând rapoartele de progres, în relație cu obiectivele și rezultatele urmărite, graficele estimate de implementare a activităților, achizițiile publice planificate și alte elemente prevăzute în contractele/deciziile de finanțare;b) identificarea în timp util a eventualelor probleme/riscuri și a măsurilor corective/preventive, inclusiv actualizarea rezultatelor și indicatorilor, dacă schimbarea situației de fapt impune acest lucru;c) monitorizarea sustenabilității proiectelor.(4) Beneficiarii derulează proiectele în conformitate cu prevederile contractelor/deciziilor de finanțare încheiate cu MAI-RI, care sunt de adeziune și care conțin obligații privind implementarea fizică și financiară a acestora, inclusiv în ceea ce privește realizarea raportărilor necesare monitorizării proiectului.(5) Obligațiile beneficiarului cu privire la raportări, precum și modul prin care MAI-RI realizează monitorizarea sunt prevăzute în Contractul/decizia de finanțare ale căror modele sunt cuprinse în anexele nr. 13 și 14 la prezentul ghid, Capitolul IX - Raportare, verificare și monitorizare.(6) Beneficiarul are obligația de a permite desfășurarea acțiunilor de monitorizare și control ale coordonatorului național-MIPE, inclusiv instituțiile abilitate respectiv MAI-RI în cadrul proiectului, precum și de a pune la dispoziția echipelor de monitorizare și control toate documentele solicitate de aceștia.(7) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile legale în domeniul achizițiilor publice.(8) MAI-RI emite instrucțiuni în legătură cu implementarea proiectului pentru asigurarea monitorizării și verificării modului de implementare a activităților proiectului.(9) Beneficiarul are obligația de a utiliza platformele informatice puse la dispoziție de MIPE pentru gestionarea fondurilor alocate din PNRR, conform normelor aplicabile în vigoare.(10) Alte condiții obligatorii privind implementarea proiectului sunt redate în contractul/decizia de finanțare.  +  Secţiunea a 5-a Prevenirea neregulilor grave, a dublei finanțări5.1. Prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupție)(1) Solicitantul și, după caz, partenerul acestuia au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupție), atât în faza de evaluare, selecție și contractare a proiectului propus spre finanțare din PNRR, cât și în cea de implementare a acestuia, în conformitate cu prevederile legale incidente.(2) Cererea de finanțare va fi respinsă în cazul în care se constată că solicitantul și/sau partenerul a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze evaluatorii/personalul MAI-RI în timpul procesului de evaluare și contractare.5.2. Prevenirea dublei finanțări - principiul acordării necumulative și interzicerea dublei finanțări(1) Se consideră dublă finanțare situațiile prin care se încalcă prevederile art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 și art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.(2) Investițiile PNRR pot beneficia de sprijin din partea altor programe și instrumente ale UE, cu condiția ca acest sprijin să nu acopere aceleași costuri.(3) Aceleiași acțiuni i se poate acorda doar o singură finanțare din PNRR, în favoarea aceluiași beneficiar. Beneficiarul informează de îndată cu privire la finanțările multiple pentru aceeași acțiune. Aceleași cheltuieli/costuri nu pot fi finanțate în niciun caz de două ori.(4) O acțiune poate fi finanțată în comun, din linii bugetare separate, de mai mulți beneficiari competenți.(5) Solicitantul și, după caz, partenerul acestuia vor completa Declarația privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări (Anexa nr. 4 la prezentul ghid). Obligațiile beneficiarului cu privire la prevenirea neregulilor grave sunt prevăzute în Contractul/decizia de finanțare ale căror modele sunt prevăzute în Anexele nr. 13 și 14 la prezentul ghid, la Capitolul 4 - Conflict de interese și Capitolul 10 - Nereguli.(6) În vederea evitării dublei finanțări solicitantul și după caz, partenerul acestuia, vor furniza MAI-RI toate informațiile solicitate astfel cum sunt prevăzute în cererea de finanțare (punctul 2 Complementaritatea cu alte finanțări. Evitarea dublei finanțări).  +  Secţiunea a 6-a Respectarea principiilor orizontale(1) Cerințele minime privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor se referă la facilitarea tuturor condițiilor care să conducă la respectarea principiilor prevăzute în "Pilonul european al drepturilor sociale".(2) În procesul de pregătire a cererii de finanțare, precum și în etapele de implementare și sustenabilitate a proiectului, solicitantul/beneficiarul respectă legislația națională și europeană aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate, din perspectiva accesului cetățenilor la servicii digitale, prin intermediul cărții electronice de identitate. Astfel, se urmărește facilitarea interacțiunii digitale dintre entitățile publice/private și cetățeni, cu efecte majore privind simplificarea relației cu autoritățile publice, creșterea calității și accesibilității serviciilor publice furnizate de către MAI și a altor servicii publice care vor fi accesate prin intermediul cărții electronice de identitate.(3) Solicitantul și după caz, partenerul, vor completa cererea de finanțare (punctul 13) și Declarația de angajament (Anexa nr. 3 la prezentul ghid).  +  Secţiunea a 7-a Respectarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ"(1) Nicio măsură inclusă în PNRR nu ar trebui să cauzeze un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu.(2) Solicitantul și/sau partenerul acestuia, după caz, trebuie să demonstreze că proiectele depuse în cadrul prezentului apel respectă principiul "de a nu prejudicia în mod semnificativ". În acest sens, se va completa Declarația solicitantului și a partenerului privind respectarea principiului «de a nu prejudicia în mod semnificativ» (Anexa nr. 6 la prezentul ghid) și autoevaluarea (Anexa nr. 7 la prezentul ghid).(3) Proiectul trebuie să descrie în cererea de finanțare modalitatea prin care sunt respectate prevederile principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ menționat în anexa la PNRR pentru Componenta 7/Investiția 8/Jalonul 174.  +  Secţiunea a 8-a Beneficiarul real(1) Noțiunea de beneficiar real este definită potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative(2) În înțelesul art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, astfel cum aceasta a fost transpusă prin Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere obligațiile stabilite de art.22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241, datele privind beneficiarul real vor fi comunicate de către solicitanți și partenerii acestora încă din faza de depunere a cererii de finanțare respective:a) Pentru solicitanții ai căror acționari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.b) Pentru solicitanții care au în structura acționariatului entități juridice străine, autoritatea responsabilă colectează de la solicitant o declarație pe proprie răspundere data de către reprezentantul legal, conform prevederilor art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice străine (cel puțin numele, prenumele, data nașterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019.c) Pentru solicitanții străini, înregistrați în afara României, aceștia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din țara ofertantului, însoțit de traducerea în limba română, certificate de traducători autorizați, în condițiile legii.d) Pentru solicitanții de tipul asociațiilor și fundațiilor, autoritatea responsabilă colectează de la aceștia un extras de la Ministerul Justiției (Registrul Național ONG) privind beneficiarul real ai asociației/fundației; în cazul în care asociația/fundația este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, colectează o declarație pe propria răspundere data de către reprezentantul legal/președinte, conform prevederilor art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu completările și modificările ulterioare.(3) În sensul celor prevăzute la punctul (2), solicitantul și după caz, partenerul, vor completa punctul 12 - Beneficiarul Real din cererea de finanțare.(4) Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241, coroborat cu art. 6 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, MAI-RI are obligația colectării următoarelor categorii de date standardizate și de a asigura accesul la acestea:a) numele destinatarului final al fondurilor;b) numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achizițiile publice;c) numele și prenumele, precum și data nașterii beneficiarului real al destinatarului fondurilor sau al contractantului.(5) Pe parcursul implementării proiectelor, solicitantul și/sau partenerul acestuia, după caz, au obligația obținerii datelor privind beneficiarul real al fondurilor PNRR. În acest sens, aceștia trebuie să prezinte date relevante cu privire la câștigătorii procedurilor de achiziție publică realizate în cadrul proiectelor, în baza extrasului din registrul comerțului solicitat de aceștia.  +  Secţiunea a 9-a Măsuri de informare și publicitate sau reguli generale și specifice de identitate vizuală(1) Obligativitatea asigurării de către toți beneficiarii fondurilor a vizibilității finanțării din partea Uniunii este prevăzută în art.34 din Regulamentul (UE) 2021/241. În scopul asigurării unei identități vizuale integrate și pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, proiectul va respecta Manualul de Identitate Vizuală pentru PNRR, care se aplică tuturor proiectelor, reformelor și investițiilor finanțate din pachetul Next Generation EU prin MRR.(2) Proiectul va cuprinde măsurile minime de informare și publicitate prevăzute în ghidul specific al apelului de proiecte, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și potrivit strategiei de comunicare a PNRR (secțiunea 3.5 din Plan), după cum urmează:a) Emiterea de comunicate de presă privind începerea și finalizarea proiectului.b) Amplasarea unui panou publicitar temporar în fiecare locație a proiectului unde se finanțează un obiectiv fizic (de infrastructură sau de construcții), ce va fi înlocuit, după finalizarea proiectului, cu o placă permanentă, care trebuie să fie vizibilă și să aibă dimensiuni adecvate.c) Instalarea unui panou temporar la sediul beneficiarului care a achiziționat bunurile, în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție de bunuri și înlocuirea acestuia, după finalizarea proiectului, cu o placă permanentă, care trebuie să fie vizibilă și să aibă dimensiuni adecvate, pentru proiectele de achiziție de bunuri a căror finanțare depășește 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA).d) Aplicarea, la sediul de implementare a proiectului, a unui afiș/panou de dimensiunea A2, pentru proiectele a căror valoare nu depășește 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA).e) Aplicarea, la loc vizibil, a unui autocolant care să conțină elementele informative obligatorii, în cazul achizițiilor de echipamente mijloace fixe care depășesc valoarea de 2.500 lei, fără TVA, și au o durată de viață mai mare de un an).  +  Secţiunea a 10-a Modificarea ghidului(1) Ghidul specific al apelului de proiecte și anexele acestuia pot fi revizuite în următoarele cazuri:a) modificări ale cadrului legal de implementare a PNRR/amendarea componentelor PNRR;b) instrucțiuni emise de coordonatorul național al PNRR;c) recomandări/decizii/concluzii/rapoarte ale entităților având atribuții în verificarea, controlul și auditarea fondurilor europene și naționale (de ex. MIPE), MAI-RI poate emite clarificări în aplicarea prevederilor prezentului ghid.(2) Pentru asigurarea principiului transparenței, orice clarificare/modificare adusă prezentului ghid al apelului de proiecte se publică pe site-ul MAI, pe pagina https://www.mai.gov.ro/pnrr/.  +  Secţiunea a 11-a Anexe11.1. Documente ce însoțesc cererea de finanțare(1) Anexa nr. 1: Cererea de finanțare;(2) Anexa nr. 2: Declarația de eligibilitate a solicitantului și a partenerului - se retransmite în cazul în care, de la momentul depunerii cererii de finanțare spre evaluare și până la momentul contractării, au intervenit modificări în ceea ce privește reprezentantul legal sau alte aspecte cuprinse în declarație;(3) Anexa nr. 3: Declarația de angajament a solicitantului și a partenerului;(4) Anexa nr. 4: Declarația solicitantului și a partenerului privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări;(5) Anexa nr. 5: Declarația privind respectarea legislației europene și naționale incidente, pentru achizițiile publice demarate și/sau derulate - se depune exclusiv de solicitanții și partenerii care, potrivit legislației incidente, au calitatea de autorități contractante, pentru acțiunile demarate anterior depunerii cererii de finanțare la MAI-RI, constând în realizarea de achiziții publice;(6) Anexa nr. 6: Declarația solicitantului și a partenerului privind respectarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ";(7) Anexa nr. 7: Autoevaluare privind respectarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ" - C.7/I.8;(8) Anexa nr.8: Declarația de consimțământ a solicitantului și a partenerului privind prelucrarea datelor cu caracter personal - se completează și se semnează, în nume propriu, de către reprezentantul legal sau de împuternicitul acestuia, după caz, precum și de persoana de contact menționată în cererea de finanțare;(9) Anexa nr. 9: Model centralizator documente justificative costuri;(10) Anexa nr. 10: Declarație de angajament pentru colectarea datelor privind beneficiarul real al fondurilor.11.2. Documente aferente verificării și evaluării cererii de finanțare(1) Anexa nr. 11: Grila cuprinzând criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității;(2) Anexa nr. 12: Grila cuprinzând criteriile de evaluare tehnică și financiară.11.3. Documente aferente contractării (în funcție de tipul beneficiarului)(1) Anexa nr. 13: Modelul Deciziei de finanțare - Condiții de finanțare (parte integrantă a deciziei de finanțare) - exclusiv pentru solicitanții care sunt structuri din cadrul MAI;(2) Anexa nr. 14: Modelul Contractului de finanțare;(3) Anexa nr. 15: Modelul Acordului de parteneriat.11.4. Alte documente solicitate(1) Actul administrativ de împuternicire - se transmite în situația în care documentele, deși trebuie semnate de reprezentantul legal al solicitantului/partenerului (potrivit instrucțiunilor din cuprinsul formularelor respective sau din prezentul ghid), sunt completate și semnate de către împuternicit (în nume propriu sau pentru reprezentantul legal)(2) Actul administrativ de împuternicire nu este solicitat într-un format impus.  +  Anexa nr. 1 la Ghid
  CERERE DE FINANȚARE
  - Model -
  Denumirea instituției solicitante:Conform solicitanților eligibili menționați în ghidul specific al apelului de proiecte
  Statutul juridic al instituției solicitante:
  Reprezentantul legalFuncție, nume și prenume
  Persoana de contact (inclusiv date de contact - nr. de telefon și e-mail):Se va completa cu persoana responsabilă de elaborarea cererii de finanțare, precum și datele de contact (nr. de telefon și e-mail).
  Denumirea instituției partenere:Conform partenerilor eligibili menționați în ghidul specific al apelului de proiecte
  Statutul juridic al instituției partenere:
  Titlul proiectului:
  Valoarea totală estimată a proiectului (RON):Valoarea totală estimată a proiectului (inclusiv TVA si, după caz, inclusiv cheltuielile neeligibile) va fi calculată în funcție de rezultatele așteptate și activitățile planificate.Se va avea în vedere o estimare cât mai realistă a valorii totale a proiectului, ținând cont de estimările prezentate Comisiei Europene cu ocazia revizuirii PNRR.
  Durata estimată a proiectului:X luniAceasta se stabilește în funcție de rezultatele ce se doresc a fi atinse și nu poate depăși termenul limită pentru realizarea jalonului 174 la care proiectul contribuie.
  Componenta PNRR:Se va indica componenta PNRR în cadrul căreia este propus spre finanțare proiectul (Componenta nr. 7 „Transformare digitală”).
  Investiția PNRR:Se va preciza investiția aferentă componentei PNRR indicate mai sus, în cadrul căreia este propus spre finanțare proiectul (Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată, Jalonul 174 punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărții de identitate electronice).
  (Cererea de finanțare se va completa ținând cont de indicațiile de la fiecare secțiune, precum și de prevederile ghidului specific al apelului de proiecte.)  +  Date Financiare - Conturi Bancare
  Cod IBANContBancaSucursalaAdresa
  1. Justificarea proiectului: În vederea justificării proiectului, se vor prezenta elemente precum cele de mai jos:a) nevoile și problemele identificate și cum își propune proiectul să contribuie la satisfacerea nevoilor și soluționarea problemelor identificate; În cazul în care se solicită spre finanțare o acțiune deja începută (de ex., achiziție demarată anterior depunerii cererii de finanțare), beneficiarul trebuie să demonstreze necesitatea demarării acțiunii înainte de semnarea/emiterea/semnarea contractului/deciziei de finanțare;b) competența solicitantului, inclusiv a partenerului, dacă este cazul, de a implementa proiectul propus în sensul satisfacerii nevoilor și soluționării problemelor identificate;c) contribuția proiectului la obiectivele investiției prevăzute în PNRR, conform ghidului specific al apelului de proiecte;d) contribuția proiectului la jalonul 174 din PNRR, raportat la descrierea acestuia din Decizia de punere în aplicare a consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României (CID), adoptată la data de 11 decembrie 2023;e) contribuția preconizată la atingerea indicatorului comun "utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate", conform ghidului specific al apelului de proiecte;f) contribuția la obiectivele PNRR privind realizarea indicatorilor din domeniul digital, conform ghidului specific al apelului de proiecte.2. Complementaritatea cu alte finanțări. Evitarea dublei finanțări: Se vor indica proiectele implementate de solicitant și, după caz, de partenerii acestuia, în domeniul vizat de prezentul apel, în ultimii 5 ani, indiferent de sursa de finanțare și de stadiul acestora (finalizate, nefinalizate, în curs de implementare). Se vor indica doar proiectele în cadrul cărora au fost derulate activități care au legătură cu nevoile și problemele vizate de acest proiect. Pentru fiecare proiect, se vor completa succint următoarele informații:
  Titlul proiectului:
  Beneficiarul proiectului (solicitant și, după caz, partener):
  Perioada de implementare:
  Numărul contractului de finanțare:
  Sursa de finanțare (fonduri externe nerambursabile, fonduri externe rambursabile, bugetul de stat, alte surse):
  Programul de finanțare:
  Stadiul proiectului:
  Detaliile proiectului:Obiective:Rezultate:Activități:
  Evitarea dublei finanțări:Se vor menționa aspectele din care rezultă că nu există dublă finanțare, în sensul că pentru acțiunile din proiectul indicat în această secțiune nu se solicită finanțare prin prezenta cerere.
  3. Obiectivul proiectului Se va indica obiectivul pe care proiectului își propune să-l atingă, conform indicațiilor din ghidul specific al apelului de proiecte.4. Rezultatele urmărite ale proiectului Se vor indica rezultatele pe care proiectul își propune să le obțină, în strânsă corelație cu indicatorii și rezultatele investiției, conform tabelului de la pct. 7, coloana Valoare la finalul implementării proiectului.5. Activitățile proiectului La stabilirea activităților proiectului se va urmări ca acestea să respecte criteriile de eligibilitate stabilite în ghidul specific al apelului de proiecte, astfel încât să se asigure atingerea rezultatelor, ținându-se cont inclusiv de mecanismul de verificare a îndeplinirii țintelor și de indicatorii de monitorizare, prevăzuți în ghidul specific. În descrierea activității se va detalia rolul fiecărui partener în implementarea proiectului, precum și bugetul alocat pentru implementarea activității/activităților asumate de fiecare partener. Se va avea în vedere corelarea activităților cu cheltuielile eligibile.
  RezultatulActivitatea
  Rezultat: [se trece rezultatul]1. [Denumirea activității][Descrierea activității]Responsabilii de implementare: [beneficiarii responsabili de implementare - solicitant și, dacă este cazul, partener]
  2. [Denumirea activității][Descrierea activității]Responsabilii de implementare: [beneficiarii responsabili de implementare - solicitant și, dacă este cazul, partener]
  Informare și publicitate:[se vor descrie activitățile de informare și publicitate privind proiectul. Proiectul va cuprinde măsurile minime de informare și publicitate prevăzute în ghidul specific al apelului de proiecte, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și potrivit strategiei de comunicare PNRR (secțiunea 3.5 din Plan)]
  Notă: Se vor adăuga/elimina rânduri în funcție de situația concretă. Se vor prezenta, după caz, avizele, autorizațiile etc. necesare implementării proiectului, în concordanță cu legislația incidentă în vigoare.
  6. Grupul țintă vizat Potrivit ghidului specific al apelului de proiecte, grupul țintă este reprezentat de populația generală și instituțiile statului român. Se vor furniza informații justificate (documente relevante, trimiteri la rapoarte, studii etc.) cu privire la grupul țintă vizat de proiectul propus, astfel: descrierea grupului țintă, cuantificarea grupului țintă, impactul proiectului asupra grupului țintă.a) descrierea grupului/grupurilor țintă, după caz;b) cuantificarea grupului țintă (cu menționarea sursei de informații);c) impactul proiectului asupra grupului țintă.7. Indicatorii proiectului Macheta privind indicatorii proiectului se va completa cu valoarea aferentă indicatorului de rezultat la finalul implementării proiectului, corelat cu cele descrise la pct. 4.
  Indicator comunUnitate măsură
  Utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizateutilizatori/an
  Jalon 174Indicatori calitativiIndicatori cantitativiUnitate de măsurăValoare la începutul implementării proiectuluiValoare la finalul implementării investițieiTermen de realizare
  Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărții de identitate electroniceServicii publice online11serv.011Trimestrul 2 2026
  Sistem de alertă timpurie1sist.01Trimestrul 2 2026
  Campanie de sensibilizare1camp.01Trimestrul 2 2026
  La stabilirea indicatorilor se va avea în vedere ca aceștia să fie cuantificabili/măsurabili. Realizarea indicatorilor este monitorizată pe parcursul proiectului și atingerea valorilor țintă este obligatorie.
  8. Graficul temporal al activităților
  Anul*Anul*
  Luna 1**Luna 2Luna 3Luna 4Luna 5Luna 6Luna 7Luna 8Luna 9Luna 10Luna 11Luna 12Luna 13Luna 14Luna 15Luna 16Luna 17Luna 18Luna 19Luna 20Luna 21Luna 22Luna 23Luna 24
  Durata proiectului123456789101112131415161718192021222324
  Rezultatul proiectului***
  Activitatea 1*********
  Activitatea n
  Managementul proiectului
  Informare și publicitate
  Note: * se va completa anul calendaristic; ** se va completa luna calendaristică estimată pentru începerea proiectului; Pentru activitățile demarate anterior depunerii cererii de finanțare se va indica doar timpul estimat rămas pentru implementarea acestora de la momentul preconizat al intrării în vigoare a contractului/deciziei de finanțare. Dacă activitatea este finalizată, se va menționa acest lucru după denumirea activității și nu se va marca durata acesteia; *** se va completa rezultatul proiectului conform cererii de finanțare; **** se vor completa activitățile corespunzătoare rezultatului; ***** se va marca cu "X" durata activității; (Se va introduce graficul activităților pentru beneficiar și, după caz, pentru partener.)
  9. Planul achizițiilor*1)*1) Pentru achizițiile ce urmează a fi derulate se vor trece datele estimative (luna și anul), iar pentru cele finalizate sau în curs se vor trece datele concrete (ziua, luna, anul) sau estimate, după caz.
  Nr.crt.Titlul achiziției și autoritatea contractantăObiectul achizițieiCPVTipul contractului de achiziție (servicii/ furnizare/ lucrări)Valoarea achiziției (RON, fără TVA)Tipul proceduriiData publicării proceduriiData publicării rezultatului proceduriiData semnării contractului de achiziție
  1.
  2.
  3.
  (Se vor introduce achizițiile planificate pentru beneficiar și, după caz, pentru parteneri.)
  10. Bugetul proiectului
  Beneficiar/ partenerValoarea totală a proiectului (cu TVA)Valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA)Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRRValoarea totală care nu este eligibilă
  (lei)(lei)(lei)(lei)
  01 = 2 + 3 + 4234
  Beneficiar (lider de parteneriat, după caz)
  Partener
  Total
  Din care:
  Componenta grant PNRR
  Cuantum TVA
  11. Sustenabilitatea proiectului Se vor preciza următoarele elemente:a) identificarea resurselor financiare și umane necesare susținerii rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia pe perioada de sustenabilitate. Solicitantul/partenerul se angajează că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la efectuarea plății finale;b) posibilitatea continuării proiectului cu un altul, în situația în care acesta reprezintă doar o etapă în rezolvarea problemei prezentate;c) transferabilitatea rezultatelor - potențialul de multiplicare a rezultatelor obținute în urma implementării proiectului la diferite niveluri (local, regional, sectorial, național).12. Beneficiarul real Se vor completa datele privind beneficiarul real, potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 129/2019*2) și având în vedere obligațiile stabilite de art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241*3), în conformitate cu prevederile ghidului specific. *2) Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; *3) Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.13. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea Se va preciza modalitatea prin care va fi respectată legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare și accesibilitate în implementarea proiectului, inclusiv pe perioada de sustenabilitate a acestuia.14. Analiză respectării principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ" (Do no significant harm - DNSH) Se va preciza modalitatea prin care sunt respectate prevederile principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ"(DNSH) menționat în anexa DNSH la PNRR pentru Investiția 8 - Componenta 7.*4) *4) Disponibile la https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29. Analiza DNSH Componenta 7. Transformare digitală este disponibilă la https://mfe.gov.ro/pnrr/.15. Contribuția investiției la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul digital Se vor avea în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 și descrierea Jalonului 174.16. Riscuri Se vor descrie principalele constrângeri și riscuri identificate pentru implementarea proiectului și pentru asigurarea sustenabilității acestuia.
  Nr.crt.Riscul identificatMăsurile de atenuare a riscului
  1.[descrierea riscului identificat]Probabilitate - mică/ medie/ mareImpact - mic/ mediu/ mare[descrierea măsurilor de atenuare a riscului]
  17. Modelul tabelului pentru bugetul cererii de finanțare este redat în continuarea prezentului model de cerere. Reprezentant legal al Beneficiarului/liderului de parteneriat: Nume: ........ Data: ........ Semnătura: .......
  Denumirea instrumentului de finanțare:Mecanismul de redresare și reziliență (MRR)/ Planul național de redresare și reziliență (PNRR)
  Titlul proiectului:
  Beneficiar:
  Denumirea rezultatului proiectului și a activității care contribuire la îndeplinirea acestuia, precum și descrierea cheltuieliiTip cheltuieli(se corelează cu categoriile de cheltuieli eligibile)Achiziția(se corelează cu Planul achizițiilor din Cererea de finanțare)Unitatea de măsurăNumăr de unități/ cantitateCost unitar (lei fără TVA)Valoarea totală ELIGIBILĂ (lei fără TVA)Valoarea NEELIGIBILĂ - TVA (lei)TOTAL proiect (lei)Justificarea costurilor estimate și documente suport
  0000123 = 1 x 24 = cota TVA% x 35=3+4
  REZULTATUL X „ ... ” - ACTIVITATEA Y „ ... ”
  De ex.: bucată, pachet servicii, pachet, per00
  00
  00
  00
  00
  REZULTATUL X „ ... ” - ACTIVITATEA Y „ ... ”
  00
  00
  00
  00
  00
  TOTAL ELIGIBIL (RON)0
  TOTAL NEELIGIBIL (RON)0
  TOTAL PROIECT (RON)0
  Categorii de cheltuieli eligibileValoarea totală ELIGIBILĂ (RON fără TVA)Valoarea NEELIGIBILĂ - TVA (RON)TOTAL proiect (RON)
  Cheltuieli cu infrastructura hardware și software0
  Cheltuieli cu achiziția de servicii0
  Cheltuieli ocazionate de cursuri/instruiri/campanii informare și publicitate0
  TOTAL PROIECT, din care:000
  Contribuție la tranziția digitală:
  Notă: Se vor adăuga/elimina rânduri în funcție de situația concretă. Se recomandă rotunjirea sumelor incluse în bugetul proiectului, superior, până la sute, prin adaos, cu încadrarea în alocarea maximă stabilită prin apelul de proiecte. În coloana "Justificarea costurilor estimate și documente suport" se va oferi o fundamentare a valorii prevăzute pentru fiecare categorie de cheltuială bugetată, care să demonstreze rezonabilitatea acestor valori. În acest sens, pot fi indicate link-uri către diverse website-uri relevante (print screen-uri ale acestor website-uri), prezentarea de oferte de preț de la firme de specialitate/furnizori, de contracte pentru servicii/produse similare etc.
   +  Anexa nr. 2 la Ghid
  DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE
  - Model -
  Subsemnatul/subsemnata, , în calitate de reprezentant legal/împuternicit al , în cadrul proiectului , pentru a putea participa în proiectul menționat, pentru care se solicită finanțare prin PNRR, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că: ● Proiectul propus spre finanțare:– nu este încheiat (finalizat) la momentul depunerii cererii de finanțare sau demarat anterior datei de 1 februarie 2020;– conține activități specifice și necesare pentru atingerea rezultatelor previzionate;– este implementat pe teritoriul României;– va asigura standardele de securitate și confidențialitate a informațiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);– respectă prevederile naționale și europene în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, neutralitatea tehnologică, achizițiile publice, precum și orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor din PNRR, ca de exemplu, evitarea dublei finanțări, a conflictului de interese, a corupției și fraudei, etc.;– respectă prevederile Manualului de Identitate Vizuală (MIV) realizat în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare. ● Instituția pe care o reprezint:– dispune de capacitatea financiară și operațională de a pune în aplicare proiectul propus;– nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași grup țintă și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare. Nu a fost obținută finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii;– nu este în stare de faliment, în situație de insolvență sau de lichidare, activele sale nu sunt administrate de un lichidator sau de o instanță, nu se află în stare de concordat preventiv, de suspendare a activității sau în orice altă situație similară care rezultă în urma unei proceduri similare prevăzute în dreptul UE sau în dreptul intern;– nu este vizată de o hotărâre judecătorească definitivă sau decizie administrativă definitivă prin care s-a stabilit că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale prevăzute în legislația aplicabilă;– nu a fost găsită vinovată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare. ● Este direct responsabilă de pregătirea, managementul și realizarea proiectului, nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat și este responsabilă pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului; ● Nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună sau, în cazul în care instituția a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; ● Îndeplinește condițiile sau cerințele pentru care este lansat apelul; ● Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a vreunui contract anterior, din cauza nerespectării obligațiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziție sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile din bugetul Uniunii Europene; ● Reprezentantul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/europene în vigoare; ● Reprezentantul legal al solicitantului nu furnizează informații incorecte care pot genera inducerea gravă în eroare a RI în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte; ● În bugetul instituției vor fi prevăzute creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectului, în temeiul contractului/deciziei de finanțare încheiat/încheiată cu coordonatorul de reforme și investiții, cu respectarea prevederilor legale incidente. Reprezentant legal/Împuternicit: Nume: ......... Data: ......... Semnătura: ........
   +  Anexa nr. 3 la Ghid
  DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT*1)
  se completează de către solicitant/partener
  - Model -
  *1) Se completează de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către împuternicit Subsemnatul (numele și prenumele reprezentantului legal/împuternicit al instituției solicitante) ....., posesor al CI seria ...., nr. ...., eliberată de ...., CNP ....., în calitate de [funcția reprezentantului legal/împuternicit al instituției solicitante], cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, mă angajez ca eu și instituția pe care o reprezint:1. să asigurăm condițiile de desfășurare optimă a activităților proiectului;2. să asigurăm valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR din cadrul proiectului și, după caz, costurile neeligibile care ne revin, aferente proiectului;3. să finanțăm cheltuielile care ne revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului;4. să asigurăm folosința bunurilor/serviciilor/lucrărilor pentru scopul declarat în proiect;5. să nu încercăm să obținem informații confidențiale legate de stadiul evaluării proiectului sau să influențăm personalul RI/comisia de evaluare/experții evaluatori în timpul procesului de evaluare și contractare;6. să asigurăm funcționarea/funcționalitatea bunurilor/echipamentelor, soluțiilor hardware și software achiziționate pentru cel puțin durata minimă normată de viață a acestora, în conformitate cu prevederile naționale în vigoare;7. să asigurăm capacitatea operațională și administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane suficiente și resurse materiale necesare);8. să asigurăm obligatoriu garanția și mentenanța rezultatului proiectului pe o perioadă de minimum 5 ani de la efectuarea plății finale;9. să respectăm, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației naționale și europene în domeniul dezvoltării durabile, neutralității tehnologice, egalității de șanse și nediscriminării și egalității de gen, protecția mediului, achiziții publice, informare și publicitate;10. să nu furnizăm informații false. Reprezentant legal/Împuternicit: Nume: ........ Data: ........ Semnătura: .....
   +  Anexa nr. 4 la Ghid
  DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTELOR DE
  INTERESE, A FRAUDEI, CORUPȚIEI ȘI DUBLEI FINANȚĂRI
  - Model -
  Subsemnatul/subsemnata, , în calitate de reprezentant legal/împuternicit al , în cadrul proiectului , pentru a putea participa în proiectul sus menționat, pentru care se solicită finanțare din PNRR, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere faptul că:– voi lua toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupție), atât în faza de elaborare, depunere și contractare a proiectului propus spre finanțare din PNRR, cât și în cea de implementare a acestuia, în conformitate cu prevederile legale incidente;– proiectul propus spre finanțare (în întregime sau parțial) nu face obiectul unei alte solicitări de sprijin financiar care să acopere aceleași costuri;– proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare (în întregime sau parțial) nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași grup țintă și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare. Nu a fost obținută finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii. Declar, prin prezenta, că la data semnării declarației, nu cunosc să existe un conflict de interese care să afecteze activitățile proiectului. Reprezentant legal/Împuternicit: Nume: ...... Data: ...... Semnătura: ......
   +  Anexa nr. 5 la Ghid
  DECLARAȚIE
  PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI NAȚIONALE ȘI EUROPENE
  INCIDENTE PENTRU ACHIZIȚIILE PUBLICE DEMARATE ȘI/SAU DERULATE
  - Model -
  Subsemnatul/subsemnata, , în calitate de reprezentant legal/împuternicit al , în cadrul proiectului , pentru a putea participa în proiectul anterior menționat pentru care se solicită finanțare din PNRR, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere faptul că toate achizițiile publice prevăzute în proiect, demarate și/sau derulate până la data prezentei, respectă legislația națională și europeană incidentă. Reprezentant legal/Împuternicit: Nume: ...... Data: ...... Semnătura: ......
   +  Anexa nr. 6 la Ghid
  Declarația privind respectarea
  «principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ»
  ("Do no significant harm" - DNSH)
  - Model -
  Subsemnatul/a ......, posesor al CI seria ...., nr. ...., eliberată de ....., CNP ....., în calitate de reprezentant legal al ........., cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune și este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere că:1. Cererea de finanțare pentru proiectul ...... respectă în integralitate principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), denumit în continuare principiul DNSH, în conformitate cu Comunicarea Comisiei "Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021*1) și în temeiul Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, pe durata întregului ciclu de viață a investiției. *1) De completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.2. Astfel, proiectul ......, nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:(a) atenuarea schimbărilor climatice;(b) adaptarea la schimbările climatice;(c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;(d) tranziția către o economie circulară;(e) prevenirea și controlul poluării;(f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.3. Autoevaluarea cererii de finanțare din punct de vedere al respectării principiului DNSH pentru proiectul ......., din anexa la prezenta declarație este realizată în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei și în temeiul Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.4. Autoevaluarea cererii de finanțare pentru proiectul ......, din anexa la prezenta declarație cuprinde date și informații corecte, reale și, după caz, conforme cu documentația tehnică care însoțește cererea de finanțare.5. În cadrul documentației de atribuire pentru echipamentele IT, respectiv bunuri/servicii/echipamente/dotări din cadrul proiectului este inclusă obligația de a trata și de a asigura în mod corespunzător conformitatea lucrărilor cu principiul DNSH, în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01), cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei și în temeiul Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.6. Pe perioada de operare și la finalul ciclului de viață a investiției se asigură în mod corespunzător conformitatea investiției cu principiul DNSH, în conformitate cu autoevaluarea din anexa la prezenta declarație.7. Raportarea privind asigurarea conformității investiției cu principiul DNSH se va realiza inclusiv pe perioada de implementare și de valabilitate a contractului/deciziei de finanțare corespunzător cererii de finanțare, potrivit termenelor și condițiilor contractului/deciziei de finanțare. Atașez prezentei declarații autoevaluarea modului în care proiectul pentru care se solicită finanțare din PNRR respectă principiul DNSH: [Se completează documentul de autoevaluare aplicabil proiectului propus. Se păstrează doar denumirea acestuia.] Modelul autoevaluării respectării principiului DNSH - C.7/I.8 este redat în anexa nr.7 la ghid. Reprezentant legal/Împuternicit: Nume: ...... Data: ...... Semnătura: ......
   +  Anexa nr. 7 la Ghid
  Autoevaluare privind respectarea
  principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ
  ("Do no significant harm" - DNSH)
  Proiectul [titlul proiectului]
  Componenta C.7
  Investiția I.8
  - Model -
  Partea 1 - Pentru fiecare măsură, vă rugăm să indicați care dintre obiectivele de mediu de mai jos, astfel cum sunt definite la articolul 17 ("Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu") din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul privind taxonomia), necesită o evaluare de fond a măsurii conform principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "do no significant harm"): [Pentru completarea prezentei anexe se va avea în vedere analiza respectării principiului DNSH anexată la Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătură digitală, iar solicitanții de finanțare au posibilitatea de a completa, în mod justificat, obiectivele de mediu în cadrul celor 2 liste, în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență 2021/C58/01 ("Orientările tehnice DNSH") 1. În cadrul părții 1 a listei, se vor filtra cele șase obiective de mediu pentru a le identifica pe cele care necesită o evaluare de fond (prevăzută în partea a doua a listei). În cazul în care se răspunde cu DA pentru un obiectiv de mediu în Partea 1 a listei, respectivul obiectiv de mediu va parcurge evaluarea de fond din Partea 2 a listei. În cazul în care se răspunde cu NU pentru un obiectiv de mediu în Partea 1 a listei, acel obiectiv de mediu nu va mai parcurge evaluarea din Partea 2 a listei de verificare.]
  Vă rugăm să indicați care dintre obiectivele de mediu de mai jos necesită o evaluare aprofundată a măsurii, conform principiului DNSHDaNuJustificare în cazul selectării răspunsului „Nu”
  Atenuarea schimbărilor climatice
  Adaptarea la schimbările climatice
  Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și marine
  Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora
  Prevenirea și controlul poluării aerului, apei sau solului
  Protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor
  Partea a 2 -a - Pentru fiecare măsură, vă rugăm să răspundeți la întrebările de mai jos, pentru acele obiective de mediu identificate în partea 1 ca necesitând o evaluare de fond: [Solicitantul de finanțare trebuie să furnizeze o evaluare de fond a proiectului, conform principiului DNSH, în cazul obiectivelor de mediu care necesită efectuarea acestei evaluări. Astfel, solicitantul va răspunde la întrebările de mai jos, pentru acele obiective de mediu identificate în partea 1 ca necesitând o evaluare de fond, ținând seama de cerințele de examinare prevăzute în coloana privind evaluarea de fond, de mai jos, făcând totodată referire la documentația tehnico-economică, avizele și acordurile obținute/care vor fi obținute pentru proiectul/oferta depusă.]
  ÎntrebăriNuEvaluarea de fond
  Atenuarea schimbărilor climatice: Se așteaptă ca măsura să conducă la emisii semnificative de GES?
  Adaptarea la schimbările climatice. Se preconizează că măsura va duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului viitor preconizat asupra măsurii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor?
  Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora:Se preconizează că măsura: (i) va duce la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, cu excepția incinerării deșeurilor periculoase nereciclabile sau(ii) va duce la ineficiențe semnificative în utilizarea directă sau indirectă a oricăror resurse naturale în orice etapă a ciclului său de viață, care nu sunt reduse la minimum prin măsuri adecvate sau(iii) va cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară?
  Prevenirea și controlul poluării: Se preconizează că măsura va duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol?
  Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor: Se preconizează că măsura va fi:(i) nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau(ii) nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune?
  Atenuarea schimbărilor climatice: Se așteaptă ca măsura să conducă la emisii semnificative de gaze cu efect de seră?
  Reprezentant legal/Împuternicit: Nume: ...... Data: ...... Semnătura: ......
   +  Anexa nr. 8 la Ghid
  DECLARAȚIA DE CONSIMȚĂMÂNT
  PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  - Model -
  Subsemnatul/subsemnata, , CNP ....., posesor/posesoare a CI seria ...., nr. ...., domiciliat/ă în ........, e-mail ......., telefon ....., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al sau persoană de contact în cadrul proiectului , declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Afacerilor Interne (MAI) să fie autorizat, prin compartimentele responsabile cu evaluarea și contractarea proiectului (MAI-RI), să proceseze datele mele personale/ale entității juridice pe care o reprezint, în cadrul activității de evaluare și contractare, în baza Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucreze, stocheze/arhiveze datele conform normelor legale incidente. De asemenea, prin prezenta declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice, cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific al apelului de proiecte, acordând inclusiv dreptul MAI/MIPE/AA/DNA/DLAF și a altor instituții implicate în sistemul de control și/sau audit al fondurilor aferente PNRR de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc în procesul de verificare și contractare și implementare a cererii de finanțare aferente proiectului cu titlul . Declar că am luat cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul (UE) 2016/679, inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente. Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este prin intermediul sistemului informatic PNRR și/sau adresa de email ..... . Declar că am înțeles această declarație de consimțământ și că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin modalitățile de mai sus, în scopurile descrise în această declarație. Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimțământul în orice moment printr-o cerere scrisă, întemeiată, datată și semnată, transmisă MAI-RI, prin modului Comunicare - proiecte.pnrr.gov.ro, exceptând cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în legătură cu raportul de muncă/serviciu. Reprezentant legal/Împuternicit: Nume: ...... Data: ...... Semnătura: ......
   +  Anexa nr. 9 la Ghid
  CENTRALIZATOR DOCUMENTE JUSTIFICATIVE COSTURI
  - Model -
  Nr.crt.Categorii de cheltuieli eligibileUnitate de măsurăTip cheltuială - descrierePreț unitar estimat(lei)CantitateTotal cheltuială buget(lei cu TVA)Val. totală eligibilă din PNRR(lei fără TVA)Oferta 1/contracte similare/alte documente justificative, preț unitar(lei fără TVA)Oferta 2/contracte similare/alte documente justificative, preț unitar(lei fără TVA)Obs.
  123456 = 4 x 57= 6 - TVA8912
  Reprezentant legal/Împuternicit: Nume: ...... Data: ...... Semnătura: ......
   +  Anexa nr. 10 la Ghid
  DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT PENTRU COLECTAREA
  DATELOR PRIVIND BENEFICIARUL REAL AL FONDURILOR
  Prin prezenta, subsemnatul(a), ......, posesor(oare) al(a) .... seria ...., nr. ...., eliberat(ă) de către ..... la data de ....., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al (entitatea) ....., care are calitatea de beneficiar/partener, în contextul depunerii Cererii de Finanțare pentru proiectul ......., în cadrul apelului de proiecte cod: PNRR/2024/C.7/I.8/1, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019*1), că mă angajez să colectez și să furnizez date cu privire la beneficiarul real al fondurilor, în înțelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, așa cum sunt ele reglementate de obligațiile impuse de art. 22 alin 2 lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241, cu respectarea Regulamentul (UE) 2018/1046, art. 6, astfel: *1) Art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare:(1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate.(2) Noțiunea de beneficiar real include cel puțin:a) în cazul societăților supuse înregistrării în registrul comerțului și entităților corporative străine:1. persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participare în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital al unei societăți într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entități corporative străine, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior, și anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administrație/supraveghere, directori cu competențe delegate de la administratorul/consiliul de administrație, membrii directoratului. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 și cu prezentul punct, precum și a dificultăților întâmpinate în procesul de verificare a identității beneficiarului real;b) în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare - toate persoanele următoare:1. constituitorul/constituitorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii;2. fiduciarul/fiduciarii;3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează fiducia sau construcția juridică similară;4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:1. asociații sau fondatorii;2. membrii în consiliul director;3. persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia;4. în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), și al entităților care administrează și distribuie fonduri:1. persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități;4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze și evidența măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 și prezentul punct.a) numele destinatarului final al fondurilor;b) numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achizițiile publice;c) prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real al destinatarului fondurilor sau al contractantului, în înțelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (26);d) listă cuprinzând toate măsurile de implementare a reformelor și a proiectelor de investiții în cadrul PNRR, cuantumul total al finanțării publice pentru măsurile respective și cuantumul fondurilor plătite în cadrul mecanismului și în cadrul altor fonduri ale Uniunii; în scopul auditării și controlării și pentru a furniza informații comparabile privind utilizarea fondurilor în ceea ce privește măsurile de implementare a reformelor și a proiectelor de investiții în cadrul planului de redresare și de reziliență, de a colecta următoarele categorii de date standardizate și de a asigura accesul la acestea. Reprezentant legal/Împuternicit: Nume: ...... Data: ...... Semnătura: ......
   +  Anexa nr. 11 la Ghid
  CRITERII DE EVALUARE
  CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ ȘI ELIGIBILITATE
  APEL DE PROIECTE
  pentru cereri de finanțare aferente Planului
  Național de Redresare și Reziliență
  Componenta 7 - Transformare digitală
  Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătura digitală
  Jalonul 174 Punerea în aplicare a măsurilor de
  sprijin pentru implementarea cărții de identitate electronice
  Titlu apel: PNRR/2024/C.7/I.8/1
  - Model -
  1. Conformitate administrativă
  Nr.crt.CriteriuEvaluator 1Evaluator 2Mențiuni
  Da/Nu/ Nu este cazulObs.Da/Nu/ Nu este cazulObs.
  1.Cererea de finanțare este depusă în termenul prevăzut în ghidul specific al apelului de proiecte, prin aplicația pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul PNRR (platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro)?În cazul în care răspunsul este „nu”, cererea de finanțare se respinge și nu se mai verifică celelalte criterii
  3.Cererea de finanțare și documentele anexate sunt completate conform formatului prevăzut în ghidul specific al apelului de proiecte?În cazul în care solicitantul a modificat formatele standard (modificare pe fond), cererea de finanțare se respinge și nu se mai verifică celelalte criterii.
  4.Cererea de finanțare este însoțită de documentele prevăzute în ghidul specific al apelului de proiecte?În cazul în care răspunsul este “nu”, se solicită transmiterea documentului/ documentelor.
  5.Cererea de finanțare și anexele acesteia sunt semnate cu semnătură electronică de către reprezentantul legal sau împuternicit?În cazul în care răspunsul este “nu”, cererea de finanțare se respinge și nu se mai verifică celelalte criterii
  6.În cazul în care cererea de finanțare este semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, există actul administrativ de împuternicire?În cazul în care răspunsul este “nu”, se solicită transmiterea documentului.
  7.Cererea de finanțare conține, după caz, avizele, autorizațiile etc. necesare implementării proiectului, în concordanță cu legislația incidență în vigoare?În cazul în care răspunsul este “nu”, se solicită transmiterea documentului/ documentelor, pentru a putea trece în etapa următoare
  2. Eligibilitate
  Nr.crt.CriteriuEvaluator 1Evaluator 2Mențiuni
  Da/Nu/ Nu este cazulObs.Da/Nu/ Nu este cazulObs.
  1.Solicitantul/partenerul (dacă e cazul) fac parte din categoria de beneficiari eligibili și îndeplinesc condițiile stabilite în ghidul specific al apelului de proiecte?Criteriu eliminatoriu (Se probează cu Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea solicitantului (conform anexă la ghid)
  2.Proiectul propus spre finanțare urmărește atingerea obiectivului investiției din PNRR și atingerea țintei aferente Investiției 8, așa cum se precizează în ghidul specific al apelului de proiecte?Criteriu eliminatoriu
  3.Proiectul propus spre finanțare respectă principiul acordării necumulative și interzicerii dublei finanțări, conform prevederilor ghidului specific al apelului de proiecte?Criteriu eliminatoriu. Se probează prin Declarația privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări) și verificările realizate, conform procedurii specifice.
  4.Proiectul propus spre finanțare respectă principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ - DNSH, conform prevederilor ghidului specific al apelului de proiecte?Criteriu eliminatoriu. Se probează prin Declarația privind respectarea principiului DNSH și Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH).
  5.Valoarea totală eligibilă a proiectului se încadrează în limitele prevăzute în ghidul specific al apelului de proiecte?Criteriu eliminatoriu
  6.Durata proiectului respectă condițiile stabilite prin ghidul specific al apelului de proiecte?Criteriu eliminatoriu
  7.Proiectul cuprinde măsurile minime de informare și publicitate prevăzute în ghidul specific al apelului de proiecte, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală?În cazul în care răspunsul este “nu”, se va solicita completarea cererii de finanțare
  8.Solicitantul/partenerul se angajează că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la efectuarea plății finale?În cazul în care răspunsul este “nu”, se va solicita completarea cererii de finanțare
  9.Solicitantul/partenerul face dovada capacității de finanțare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile, dacă este cazul?În cazul în care răspunsul este “nu”, se va solicita completarea cererii de finanțare
  Concluzii:Cererea de finanțare îndeplinește/nu îndeplinește toate criteriile de conformitate administrativă și eligibilitate.
   +  Anexa nr. 12 la Ghid
  CRITERII
  DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ
  APEL DE PROIECTE
  pentru cereri de finanțare aferente Planului Național
  de Redresare și Reziliență
  Componenta 7 - Transformare digitală
  Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătura digitală
  Jalonul 174 Punerea în aplicare a măsurilor de
  sprijin pentru implementarea cărții de identitate electronice
  Titlu apel: PNRR/2024/C.7/I.8/1
  - Model -
  Nr.crt.CriteriiPunctaj acordat/ maximPunctaj evaluator 1Punctaj evaluator 2Explicații
  1. Relevanța proiectului/35Dacă punctajul obținut la acest criteriu nu este de minimum 20 puncte, proiectul nu va fi evaluat în continuare și va fi declarat respins
  1.1Contribuția proiectului la obiectivul Investiției 8 CEI prevăzută în PNRR, inclusiv, la jalonul 174 din PNRR/20
  /5- Proiectul contribuie la obiectivul Investiției 8 CEI din PNRR, așa cum este prezentat în ghidul specific al apelului de proiecte și în CID?
  /10- Proiectul contribuie la atingerea jalonului 174 din PNRR, raportat la descrierea acestuia din CID, conform prevederilor ghidului specific al apelului de proiecte?
  /5- Proiectul contribuie la realizarea indicatorilor comuni, așa cum sunt prezentate în ghidul specific al apelului de proiecte?
  1.2.Nevoia la care răspunde proiectul/10
  /5- Nevoile sunt identificate și prezentate coerent, iar modul de satisfacere a acestora poate fi realizat prin intermediul proiectului?
  /5- Solicitantul și partenerul, dacă este cazul, au competențele, experiența și atribuțiile necesare/relevante să implementeze proiectul propus?
  1.3.Identificarea și descrierea grupului țintă/5
  /3- Grupul țintă este identificat, dimensionat/cuantificat clar și coerent (cu menționarea sursei de informații), fiind reprezentat de persoanele direct sprijinite în cadrul proiectului (cu informații referitoare la impact/ persoane la nivelul cărora se așteaptă un efect ca urmare a intervenției)?
  /2- Grupul țintă inclus în proiect este relevant din perspectiva obiectivelor proiectului propus?
  2. Calitatea proiectului/35Punctaj evaluator 1Punctaj evaluator 2Dacă punctajul obținut la acest criteriu nu este de minim 22 puncte, proiectul nu va fi evaluat în continuare și va fi declarat respins
  2.1.Coerența proiectului, respectiv corespondența dintre obiectivul proiectului, rezultatele, activitățile și indicatorii de proiect/15Pentru activitățile demarate anterior depunerii cererii de finanțare, precum și pentru rezultatele atinse sau valorile indicatorilor realizate/obținute până la această dată, se va urmări menționarea acestor aspecte în cererea de finanțare.
  /2Obiectivul proiectului, rezultatele, activitățile și indicatorii de proiect sunt corelate?
  /4Rezultatele proiectului sunt clar definite, și decurg din descrierea activităților propuse în vederea obținerii acestora?
  /5Activitățile proiectului sunt planificate realist și contribuie la atingerea rezultatelor urmărite, ținându-se cont inclusiv de mecanismul de verificare a îndeplinirii jalonului 174, conform ghidului specific al apelului de proiecte, dacă este cazul (etc)?
  /4Indicatorii proiectului permit măsurarea atingerii rezultatelor proiectului și furnizează informații relevate pentru măsurarea îndeplinirii țintelor la care proiectul contribuie?
  2.2.Planul achizițiilor/10
  /2Sunt cuprinse atât procedurile de achiziție, cât și achizițiile directe prevăzute în cadrul proiectului, atât cele demarate/efectuate până la depunerea cererii de finanțare (dacă e cazul), cât și cele preconizate după depunerea acesteia?
  /2Valoarea estimată a achiziției corespunde procedurii aplicate (încadrarea în pragurile legale)?
  /4Durata de derulare a achiziției, de la data publicării acesteia până la data publicării rezultatului achiziției este realistă, în concordanță cu procedura aplicată și corelată cu succesiunea logică a activităților realizate în vederea obținerii rezultatelor, ținându-se cont inclusiv de indicatorii de monitorizare din ghidul specific al apelului de proiecte, dacă este cazul?
  /2Achizițiile prevăzute respectă principiul nedivizării contractelor cu obiecte similare, în contracte de valoare mică?
  2.3.Constrângerile și riscurile legate de implementarea/ sustenabilitatea proiectului/5
  /2Principalele constrângeri și riscuri legate de implementarea/sustenabilitatea proiectului sunt identificate?
  /3Sunt stabilite măsuri de atenuare/contracarare a riscurilor identificate?
  2.4.Capacitatea operațională și de management a solicitantului/5
  /5Solicitantul/partenerul demonstrează o capacitate (resurse financiare, tehnice și umane) adecvată finalizării cu succes a proiectului?
  3. Cheltuielile proiectului/25Punctaj evaluator 1Punctaj evaluator 2Dacă punctajul obținut la acest criteriu nu este de minim 15 puncte, proiectul nu va fi evaluat în continuare și va fi declarat respins
  3.1.Resursele financiare și eficiența cheltuielilor/25
  /5Cheltuielile prevăzute respectă prevederile privind eligibilitatea și se încadrează în categoriile și limitele de cheltuieli stabilite prin ghidul specific al apelului de proiecte?
  /5Bugetul proiectului este corelat cu toate activitățile și achizițiile proiectului?
  /5Estimarea costurilor este realistă, rezonabilă și fundamentată adecvat prin documentele justificative anexate la cererea de finanțare, inclusiv centralizatorul cu denumirile sugestive ale ofertelor, așa cum se prevede în ghidul specific al apelului de proiecte (de ex: link-uri către web-site-uri relevante, screenshot- uri, prezentare de oferte de preț de la firme de specialitate/furnizori, de contracte pentru servicii/produse similare etc.)?
  /5Costurile estimate sunt necesare pentru atingerea rezultatelor așteptate?
  /5Bugetul este calculat corect, iar valoarea TVA este încadrată corect la cheltuieli neeligibile?
  4. Sustenabilitatea proiectului/5Punctaj evaluator 1Punctaj evaluator 2Dacă punctajul obținut la acest criteriu nu este de minim 3 puncte, proiectul nu va fi evaluat în continuare și va fi declarat respins
  4.1.Sustenabilitatea rezultatelor proiectului/5
  /2Sunt identificate resursele financiare și umane necesare susținerii rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia pe perioada de sustenabilitate?
  /1Este prevăzută posibilitatea continuării proiectului cu un altul, în situația în care acesta reprezintă doar o etapă în rezolvarea problematicii prezentate?
  /2Este descrisă transferabilitatea rezultatelor - potențialul de multiplicare a rezultatelor obținute în urma implementării proiectului?
  Punctaj total maximPunctaj total obținutPunctaj evaluator 1Punctaj evaluator 2Observații
  100/100/100
  Concluzii:- Punctajul aferent fiecărui criteriu de evaluare depășește/nu depășește pragurile minime stabilite;- Punctajul total obținut este de ....... puncte (pragul minim de calitate este de 60 puncte);- Proiectul îndeplinește/nu îndeplinește condițiile pentru a trece în etapa de contractare.
   +  Anexa nr. 13 la Ghid
  DECIZIE DE FINANȚARE
  Nr. ..... din .....
  în cadrul
  Planului Național de Redresare și Reziliență
  Componenta 7 - Transformare digitală
  Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătura digitală
  Jalon 174 Punerea în aplicare a măsurilor de
  sprijin pentru implementarea cărții de identitate
  Titlu apel: PNRR/2024/C.7/I.8/1
  - Model -
  Având în vedere prevederile:– Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare,– Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012,– Deciziei de punere în aplicare a consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României (CID), adoptată la data de 11 decembrie 2023,– Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19,– Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Ordonanța de urgență nr. 124/2021), cu modificările și completările ulterioare,– Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare,– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate,– Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 31/2023 privind stabilirea sistemului de management și control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare și reziliență pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență - componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată,– Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. .... pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului necompetitiv de proiecte PNRR/2024/C.7/I.8/1, Componenta 7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată, Jalonul 174 Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărții de identitate electronice (denumit în continuare Ghid specific sau Ghid),– Ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului finanțelor nr. 1745/1481/2023 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind utilizarea formularului "Declarație privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale",– Acordului de finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență nr. 36424 din 30.03.2022, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național, și Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de coordonator de reforme/investiții,– Manualul de identitate vizuală elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și cu orice alte prevederi naționale și ale Uniunii Europene, incidente, denumite în continuare "Legea aplicabilă", Părțile: Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, având sediul principal înregistrat în municipiul București, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, România, cod poștal 010086, telefon 021 206 9290, fax: 021 3135298, cod de înregistrare fiscală 4267095, în calitate de coordonator de investiție pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, denumit în continuare PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată, reprezentat legal de către secretarul general; Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, denumită în continuare MAI-RI, în calitate de responsabil de investiție pentru PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată, reprezentată legal de către directorul direcției; Direcția Generală Financiară, denumită în continuare MAI-RF, în calitate de responsabil financiar pentru PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată, reprezentată legal de către directorul general al direcției; pe de o parte și ..........., în calitate de lider de parteneriat, având sediul principal înregistrat în municipiul ............, str. ........... nr. ...., sector/județ ......., România, cod poștal ......, telefon ........, fax ......., poștă electronică ...., cod de înregistrare fiscală ........., reprezentat legal de domnul/doamna .........., ......... (funcție) și ..........., în calitate de partener, având sediul principal înregistrat în municipiul ......, str. ........ nr. ..., sector/județ ....., România, cod poștal ............, telefon ..........., fax ......, poștă electronică ........., cod de înregistrare fiscală ..........., reprezentat legal de domnul/doamna ........., ........ (funcție), pe de altă parte, au convenit încheierea prezentei decizii de finanțare pentru acordarea finanțării nerambursabile în baza cererii de finanțare și a documentelor aferente (anexe la cererea de finanțare), denumită în continuare Anexa nr. 2 - Cererea de finanțare (care reprezintă Anexa nr. 1 a Ghidului specific), astfel cum au rezultat în urma procesului de evaluare și contractare, în următoarele condiții:  +  Secţiunea CONDIȚII SPECIALE  +  Articolul 1 Obiectul contractului de finanțare(1) Obiectul prezentei decizii de finanțare îl reprezintă stabilirea drepturilor și obligațiilor părților, precum și termenii și condițiile aplicabile pentru acordarea de către MAI-RI, în cadrul PNRR, finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, denumit în continuare MRR, a finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului "......", astfel cum acesta este descris în Anexa nr. 2 - Cererea de finanțare (care reprezintă Anexa nr. 1 a Ghidului specific) și celelalte anexe ale contractului de finanțare.(2) Finanțarea nerambursabilă se acordă în termenii și condițiile stabilite în prezenta decizie de finanțare și în anexele care fac parte integrantă din aceasta, cu modificările și completările ulterioare,(3) Beneficiarul acceptă finanțarea și se angajează să implementeze proiectul pe propria răspundere, conform scopului acestuia, cu respectarea cadrului legal de implementare a PNRR, precum și cu respectarea instrucțiunilor emise de MAI-RI.(4) Cadrul legal de implementare a PNRR prevalează oricăror altor dispoziții incidente contrare.(5) Nicio prevedere a prezentei decizii de finanțare nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru neîndeplinirea altor obligații legale ce revin părților ca urmare a prevederilor legislației naționale și europene în vigoare.(6) În cazul în care există contradicții sau diferențe între prevederile prezentei decizii de finanțare, pe de o parte și cele ale legislației naționale sau europene în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.  +  Articolul 2 Durata deciziei de finanțare(1) Prezenta decizie de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acesteia și își încetează valabilitatea în termen de .... luni (dar nu mai târziu de 30 iunie 2026), după aprobarea de către MAI-RI a raportului final al proiectului și după ce MAI-RI transmite solicitarea de fonduri centralizată și declarația de gestiune aferentă investiției, către coordonatorul național și Autoritatea de Certificare și Plată.(2) Perioada de implementare a proiectului, așa cum este precizată în Anexa nr. 2 - Cererea de finanțare (care reprezintă Anexa nr. 1 a Ghidului specific), este de .... luni (max. .... luni), calculată începând cu ......, data intrării în vigoare a deciziei de finanțare și până la data de ......, inclusiv (nu mai târziu de 30 iunie 2026) și reprezintă perioada de timp în care beneficiarul trebuie să finalizeze toate activitățile proiectului.(3) În mod excepțional, la perioada de implementare a proiectului prevăzută la alin. (2) se poate adăuga și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea deciziei de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.(4) În cazul justificate, beneficiarul poate solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului (dar nu mai târziu de 30 iunie 2026), în condițiile prevăzute în prezenta decizie de finanțare.(5) Perioada de implementare a proiectului nu poate depăși termenul limită de realizare indicat în ghidul specific al apelului de proiecte, cu excepția cazului în care există o modificare a componentelor PNRR cu privire la acest termen.(6) Dacă proiectul nu este finalizat până la data prevăzută la art. 2 alin. (2), beneficiarul se angajează să asigure din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după această perioadă.(7) Prevederile prezentei decizii de finanțare sunt valabile inclusiv în perioada de păstrare a evidențelor menționată la art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.  +  Articolul 3 Valoarea proiectului(1) Valoarea totală a proiectului care face obiectul prezentei decizii de finanțare este de: ........ lei (suma în cifre; suma în litere), din care:
  Beneficiar/ partenerValoarea totală a proiectului (cu TVA)Valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA)Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRRValoarea totală care nu este eligibilă
  (lei)(lei)(lei)(lei)
  01 = 2 + 3 + 4234
  Beneficiar (lider de proiect, după caz)
  Partener
  Total
  Din care:
  Componenta grant PNRR
  Cuantum TVA
  (2) Valoarea totală a proiectului se prevede la nivel de credite de angajament și de credite bugetare, în bugetul propriu al beneficiarului, pe baza deciziei de finanțare, la titlul distinct din clasificația bugetară referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente PNRR (Titlul XII - Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR), după cum urmează:a) Fonduri europene nerambursabile (cod 60.01) - valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA) a proiectului.b) Sume aferente TVA (cod 60.03) - valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR din cadrul proiectului.c) După caz, finanțare publică națională (cod 60.02) - valoarea totală care nu este eligibilă, din cadrul proiectului.(3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, beneficiarul-lider de proiect și, după caz, partenerul/partenerii acestuia cuprind în bugetele proprii sumele aferente valorii eligibile și neeligibile, corespunzătoare activităților proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul de finanțare.(4) Valoarea eligibilă și neeligibilă aprobată prin prezentul contract de finanțare poate fi modificată, în condițiile prevăzute de prezentul contract de finanțare.(5) Proiectul implementat din fonduri europene nerambursabile aferente PNRR este considerat acțiune multianuală. Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziție publică aferente proiectului, pot fi anuale sau multianuale.(6) Nu se acordă prefinanțare în cadrul prezentului contract.
   +  Articolul 4 Suspendarea și anularea finanțării(1) Prezenta decizie de finanțare încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de către părțile contractante, a obligațiilor care le revin conform prevederilor contractuale, cu menținerea obligațiilor privind păstrarea evidențelor/sustenabilitatea investiției pentru o perioadă de 5 ani.(2) Decizia de finanțare încetează la expirarea perioadei de valabilitate prevăzute la art. 2 alin. (1) sau prin anularea deciziei de finanțare.(3) Beneficiarul poate solicita MAI-RI, în cazuri temeinic justificate și care nu sunt datorate exclusiv culpei beneficiarului, încetarea finanțării, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanțare.(4) În situația neîndeplinirii cu intenție, de către beneficiar, a obligațiilor contractuale, care au condus la neînceperea implementării proiectului într-un termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a deciziei de finanțare, MAI-RI își rezervă dreptul de a anula decizia de finanțare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta.(5) În situația neîndeplinirii cu intenție, de către beneficiar, a obligațiilor contractuale, care au condus la nedemararea, în termen de 6 luni, a uneia dintre activitățile prin care se asigură atingerea rezultatelor proiectului, MAI-RI își rezervă dreptul de a anula decizia de finanțare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta, cu obligația restituirii în întregime, în termen de maxim 15 zile de la data comunicării notificării de anulare, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul deciziei de finanțare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.(6) Dacă se constată neconcordanța între starea de fapt dovedită și cele declarate de către beneficiar la momentul evaluării și contractării proiectului cu privire la evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări, MAI-RI își rezervă dreptul de a anula decizia de finanțare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta, cu obligația restituirii în întregime, în termen de maxim 15 zile de la data comunicării notificării de anulare, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul deciziei de finanțare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.(7) MAI-RI poate decide anularea deciziei de finanțare în situația în care sunt constatate neregulile menționate la art. 4 alin. (6) și descrise în Cap. 10 din Anexa nr. 1 - Condiții generale și mai poate decide anularea deciziei de finanțare de plin drept, fără intervenția instanței judecătorești și fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta.(8) În toate situațiile în care MAI-RI constată că se impune anularea deciziei de finanțare, beneficiarul va fi notificat/informat cu privire la decizia de anulare și obligațiile subsecvente acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.(9) Beneficiarul poate solicita MAI-RI suspendarea aplicării prevederilor deciziei de finanțare, în vederea prelungirii perioadei de implementare, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) și art. 2 alin. (4) din prezenta decizie de finanțare în cazuri temeinic justificate și care nu sunt datorate exclusiv culpei beneficiarului.(10) În situația în care Comisia Europeană, denumită în continuarea CE suspendă plățile și/sau acordurile privind contribuția financiară nerambursabilă din PNRR, finanțarea asociată țintelor vizate continuă a fi asigurată din bugetul de stat până la comunicarea deciziei CE de ridicare a suspendării plăților și/sau acordurilor respective, în conformitate cu dispozițiile legale incidente.(11) În situația în care CE suspendă plățile și/sau acordurile privind contribuția financiară nerambursabilă din PNRR ca urmare a îndeplinirii parțiale a țintelor aferente uneia sau mai multor tranșe de plată stabilite potrivit CID, dacă decizia de finanțare este asociată țintelor respective, finanțarea va fi asigurată din bugetul de stat pentru o perioadă de maxim 6 luni de la data comunicării deciziei CE, în conformitate cu dispozițiile legale incidente.(12) În situația în care CE dezangajează contribuția financiară nerambursabilă din PNRR asociată țintelor, MAI-RI suspendă parțial activitățile aferente țintelor respective din cadrul deciziei de finanțare, până la identificarea de noi surse de finanțare, sau solicită anularea deciziei de finanțare, cu obligația restituirii în întregime, în termen de maxim 15 zile de la data încetării, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul deciziei de finanțare din fonduri europene nerambursabile din PNRR, în conformitate cu dispozițiile legale incidente.  +  Articolul 5 Comunicarea între părți(1) Orice comunicare între părți în legătură cu prezentul contract se efectuează în scris, inclusiv prin mijloace electronice.(2) MAI-RI poate comunica inclusiv prin instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prezentei decizii de finanțare.(3) Comunicările dintre părți pot fi trimise prin poștă/curier, fax sau poștă electronică, utilizând datele de contact indicate de părți în prezentul contract de finanțare.(4) Comunicările dintre părți realizate prin poștă/curier și fax trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.(5) În cazul comunicărilor dintre părți realizate prin fax sau e-mail trebuie să existe confirmarea de primire a acestora.(6) Transmiterea corespondenței legate de prezentul contract de finanțare se face utilizând următoarele coordonate: Pentru beneficiar: Adresa: .......... Tel: ............. Fax: ............. E-mail: .......... Pentru MAI-RI: Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Fonduri Externe Nerambursabile Adresa: Piața Revoluției nr. 1A, Sector 1, București, cod poștal 010086 Tel: 021.264.87.76 Fax: 021.206.09.05 E-mail: pnrr@mai.gov.ro Pentru MAI-RF: Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Financiară Adresa: Str. Eforie nr. 3, Sector 5, București, cod poștal 050036 Tel: 021.264.86.48 Fax: 021.264.85.45 E-mail: dgf@mai.gov.ro(7) Orice modificări intervenite cu privire la datele/coordonatele de contact menționate la alin. (6) trebuie notificate de către partea vizată, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data apariției modificării.  +  Articolul 6 Dispoziții finale(1) Prezenta decizie de finanțare - Secțiunea condiții specifice poate fi modificată, la cererea părților, ca urmare a modificării legislației aplicabile și/sau a necesității de armonizare a observațiilor CE.(2) Orice modificare a Anexei nr. 1 - condiții generale din cadrul prezentei decizii de finanțare se realizează unilateral, la nivelul MAI-RI, cu informarea ulterioară a beneficiarului.(3) Limba deciziei de finanțare și a tuturor comunicărilor scrise este limba română, cu excepția comunicărilor scrise adresate/destinate entităților din altă țară, când se poate utiliza și limba engleză.(4) Prezenta decizie de finanțare este încheiată în trei exemplare originale, în limba română, având aceeași forță juridică, respectiv un exemplar pentru MAI-RI, un exemplar pentru MAI-RF și un exemplar pentru Beneficiar.  +  Articolul 7 Anexele deciziei de finanțare Următoarele documente sunt anexate la prezenta decizie de finanțare și fac parte integrantă din aceasta, având aceeași forță juridică:– Anexa nr. 1 - Condiții generale aplicabile finanțării nerambursabile din cadrul PNRR - componenta 7 - Investiția 8;– Anexa nr. 2 - Cererea de finanțare (care reprezintă Anexa nr. 1 a Ghidului specific) cu documentele aferente (anexe la cererea de finanțare).
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNEORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITEBENEFICIAR
  SECRETAR GENERALReprezentant legal
  RESPONSABIL DE INVESTIȚIE
  Ministerul Afacerilor InterneDirecția Fonduri Externe NerambursabileDirectorVIZA CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
  RESPONSABIL FINANCIAR
  Ministerul Afacerilor Interne Direcția Generală FinanciarăDirector GeneralAVIZ DE LEGALITATE
  VIZA CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
  AVIZ DE LEGALITATE DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂDirector General
   +  Anexa nr. 1
  CONDIȚII GENERALE
   +  CUPRINS Precizări prealabile CAPITOLUL 1 - Drepturile și obligațiile părților Secțiunea 1 - Drepturile și obligațiile MAI-RI Secțiunea a 2-a - Drepturile și obligațiile beneficiarului Secțiunea a 3-a - Angajamente comune ale părților CAPITOLUL 2 - Acordarea finanțării Secțiunea 1 - Fluxul financiar Secțiunea a 2-a - Eligibilitatea cheltuielilor CAPITOLUL 3 - Modificări și completări ale contractului de finanțare CAPITOLUL 4 - Conflict de interese CAPITOLUL 5 - Protecția intereselor financiare ale Uniunii Secțiunea 1 - Verificări privind utilizarea finanțării CAPITOLUL 6 - Raportare, monitorizare și verificare Secțiunea 1 - Raportarea în cadrul proiectului Secțiunea a 2-a - Monitorizarea proiectului Secțiunea a 3-a - Verificarea în cadrul proiectului CAPITOLUL 7 - Recuperarea finanțării CAPITOLUL 8 - Răspunderea părților, forța majoră și cazul fortuit Secțiunea 1 - Răspunderea părților Secțiunea a 2-a Forța majoră și cazul fortuit CAPITOLUL 9 - Soluționarea litigiilorCAPITOLUL 10 - NereguliCAPITOLUL 11 - Legea incidentăCAPITOLUL 12 - TransparențaCAPITOLUL 13 - Publicarea datelor CAPITOLUL 14 - Confidențialitatea CAPITOLUL 15 - Prelucrarea datelor cu caracter personal CAPITOLUL 16 - Măsuri de informare și publicitate CAPITOLUL 17 - Dreptul de proprietate și utilizarea bunurilor și a rezultatelor CAPITOLUL 18 - Sustenabilitatea proiectului  +  Precizări prealabile(1) Definiții și abrevieri:– Mecanismul de redresare și reziliență (MRR): instrument de sprijin al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 instituit potrivit Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;– Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): documentul strategic elaborat de România prin care sunt stabilite prioritățile investiționale și reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă. Corelat cu obiectivele tranziției verzi și digitale urmărite de CE. PNRR este finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, denumit în continuare MRR (pilonul principal al instrumentului financiar NextGenerationEU);– Coordonatorul național al PNRR (CN): Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, îndeplinește calitatea de coordonator național al PNRR și punct unic de contact în relația cu CE.– Decizia de punere în aplicare a consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României (CID), adoptată la data de 11 decembrie 2023;– Acord de tip operațional (AO): acordul încheiat între România, prin MIPE, și CE, ca urmare a CID, astfel cum este prevăzut la art. 20 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/241;– Indicatori comuni: Indicatori ce sunt stabiliți prin Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 pentru stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența și care sunt utilizați pentru raportarea cu privire la progresele înregistrate de Mecanismul de redresare și reziliență și în vederea monitorizării și a evaluării mecanismului din perspectiva realizării obiectivului general și a obiectivelor specifice indicate la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2021/241, fiind comuni tuturor statelor membre beneficiare. Pentru investițiile coordonate de MAI, este relevant un singur indicator comun, respectiv indicatorul "Utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate/Users of new and upgraded public digital services, products and processes", pentru Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătură digitală din cadrul componentei 7 - Transformarea digitală;– Cover note (notă-sinteză): Raportare solicitată de către CE privind stadiul îndeplinirii unui jalon/unei ținte care este parte dintr-o anumită cerere de plată. Raportarea este însoțită de documente care justifică alegerea jalonului/țintei respective;– Coordonator de reforme și/sau investiții (CR/I): MAI este coordonator pentru componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătură digitală;– Investiție: O acțiune sau un grup de acțiuni interconectate care implică realizarea de cheltuieli pentru crearea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii fizice ori pentru măsuri ce vizează dezvoltarea capitalului uman, sprijin pentru inovare, cercetare și dezvoltare și alte tipuri de cheltuieli, așa cum sunt descrise în cadrul PNRR;– Responsabil de investiție (MAI-RI): structura MAI responsabilă de managementul fondurilor europene nerambursabile, alocate MAI prin MRR pentru implementarea PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală;– Ghid: actul administrativ emis de către coordonatorii de reforme și/sau investiții - Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului necompetitiv de proiecte - cod: PNRR/2024/C.7/I.8/1, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătura digitală, Jalonul 174 Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărții de identitate electronice;– Proiect: o acțiune sau un grup de acțiuni interconectate, necesare pentru îndeplinirea țintelor din cadrul PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală, Jalonul 174 Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărții de identitate electronice;– Decizie de finanțare a proiectului: act unilateral intern al coordonatorului de reforme și/sau investiții (MAI), prin care se acordă asistență financiară, în cadrul aceleași entități juridice, în vederea implementării Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală, Jalonul 174 din componenta C7 - Transformare digitală a PNRR, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate, cuprinzând informațiile prevăzute în cadrul mecanismului de implementare și control din anexa la CID;– Beneficiar: entitate de drept public care, în baza unui raport juridic stabilit cu MAI-RI, implementează și derulează în mod direct proiectele aferente PNRR;– Partener de proiect: entitate cu personalitate juridică, înregistrată în România, implicată activ în implementarea unui proiect, în conformitate cu acordul de parteneriat încheiat cu beneficiarul lider de proiect;– Parteneriat: formă de cooperare între entități de drept public și/sau privat care urmăresc realizarea în comun a proiectelor, pentru care a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților;– Raport intermediar de progres al proiectului: document standard de raportare întocmit de beneficiar la fiecare trei luni din cadrul perioadei de implementare/eligibilitate a proiectului, transmis către RI, respectiv către RF, la termenele și corespunzător perioadelor de referință stabilite în decizia de finanțare, cuprinzând atât progresul fizic al implementării proiectului, cât și raportarea financiară aferentă;– Raport final al proiectului: document standard de raportare întocmit de beneficiar la sfârșitul perioadei de implementare/eligibilitate a proiectului, transmis către RI, respectiv către RF, la termenul stabilit în decizia de finanțare, cuprinzând atât progresul fizic pe întreaga durată de implementare a proiectului, cât și raportarea financiară aferentă, pe de o parte, ultimei perioade de raportare, precum și întregii perioade de implementare/eligibilitate a proiectului, pe de altă parte - raportul financiar final;– Sustenabilitatea proiectului: intervalul de timp stabilit prin decizia de finanțare în care, după finalizarea proiectului prin aprobarea, de către RI, a raportului său final, proiectul trebuie să continue să fie operațional. La stabilirea perioadei de timp de sustenabilitate se are în vedere scopul de a promova menținerea efectelor proiectului și de a asigura faptul că sprijinul financiar acordat proiectului generează beneficii maxime grupului țintă și beneficiarilor finali.(2) În prezenta decizie de finanțare, cu excepția situațiilor când rezultă altfel din context sau când există o prevedere contrară:a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care includ pluralul includ și singularul;b) cuvintele care includ un gen, includ toate genurile;c) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel.(3) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte normative subsecvente, inclusiv actele ce reglementează aceleași situații/relații sociale/împrejurări printr-un alt act normativ, urmare a abrogării celui în vigoare.(4) Decizia de finanțare stabilește cadrul juridic general în care se va desfășura relația contractuală dintre MAI-RI și beneficiar și, după caz, cu acesta din urmă prin intermediul acordului de parteneriat dintre beneficiarul-lider de proiect și partener, care constituie parte integrantă a prezentei decizii de finanțare. Raporturile juridice dintre MAI-RI și beneficiar sunt guvernate de prezenta decizie de finanțare care, împreună cu dispozițiile prevăzute în fiecare dintre documentele aferente/anexate acesteia, reprezintă legea părților.(5) Decizia de finanțare constituie întreaga și singura relație contractuală dintre părți și exclude orice alte comunicări, negocieri sau înțelegeri scrise sau verbale dintre părți realizate înaintea semnării deciziei de finanțare.(6) Niciun amendament sau o altă derogare de la decizia de finanțare nu are efect decât dacă se consemnează în scris, se datează, se referă expres la contract și se semnează de reprezentanții legali ai părților sau de către persoanele împuternicite în acest sens de către aceștia.(7) În cazul în care, orice prevedere din decizia de finanțare devine, la un moment dat, nulă/anulată/interzisă de lege/inaplicabilă/invalidă/contrară/neexecutabilă conform legii aplicabile, decizia de finanțare nu este afectată sau prejudiciată de aceasta. Părțile trebuie să depună eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data semnării deciziei de finanțare.  +  Capitolul 1 Drepturile și obligațiile părților Prezenta decizie de finanțare obligă părțile să respecte întocmai și cu bună credință fiecare dispoziție a acesteia, în conformitate cu principiul obligativității, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanțare.  +  Secţiunea 1 Drepturile și obligațiile MAI-RI(1) MAI-RI are dreptul să emită instrucțiuni în vederea executării prezentei decizii de finanțare, care au caracter obligatoriu pentru beneficiar.(2) MAI-RI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor acestuia, inclusiv verificarea eventualelor solicitări justificate transmise de beneficiar privind modificările contractuale.(3) MAI-RI are dreptul să-i solicite beneficiarului rapoarte intermediare de progres, raport final, alte rapoarte, previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor datei la care se realizează raportarea, informări precum și orice alte documente și situații privind implementarea proiectului.(4) MAI-RI are obligația de a primi, de a centraliza estimările de cheltuieli transmise de către beneficiari și de a le transmite către CN și Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor, după obținerea avizului de specialitate, conform procedurilor interne.(5) MAI-RI are dreptul să efectueze monitorizarea și verificarea proiectului, inclusiv prin efectuarea de controale administrative și controale la fața locului și să solicite declarații, documente, informații etc./în legătură cu proiectul, pe toată perioada de implementare/eligibilitate a acestuia, precum și în perioada de sustenabilitate.(6) MAI-RI are obligația ca, după primirea de la beneficiar a documentelor aferente proiectului (rapoarte intermediare de progres, raport final, documente justificative privind activitățile, achizițiile și cheltuielile, etc) ordonate și întocmite potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI, să verifice și să autorizeze, conform procedurilor sale interne și cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanțare, cheltuielile efectuate din cadrul proiectului.(7) MAI-RI are obligația să acorde asistență beneficiarului prin furnizarea informațiilor sau a clarificărilor necesare pentru implementarea proiectului.(8) MAI-RI are obligația de a informa beneficiarul cu privire la orice decizie luată, precum și cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările formulate de diverse entități competente, care au impact asupra proiectului.(9) În urma verificării rapoartelor financiare intermediare de progres și a celui final, MAI-RI are obligația să-l notifice pe beneficiar cu privire la sumele transferate de către Ministerul Finanțelor, aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de beneficiar și autorizate de MAI-RI.(10) MAI-RI are obligația de a suspenda sumele utilizate/estimate a fi utilizate de beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată o sesizare de neregulă gravă, iar procurorul a dispus trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, MAI-RI are obligația de a se asigura de recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave și de a monitoriza stingerea creanțelor bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave.(11) MAI-RI are obligația să ia toate măsurile pentru identificarea beneficiarilor reali, direcți sau indirecți, ai fondurilor nerambursabile acordate în cadrul PNRR și să solicite toate informațiile necesare cu privire la aceștia, pentru îndeplinirea obligațiilor prevederilor prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(12) MAI-RI are obligația de a desfășura activități de informare și comunicare aferente investiției și de a monitoriza beneficiarul cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor.(13) MAI-RI are obligația de a-l informa pe beneficiar cu privire la data aprobării raportului final al proiectului.  +  Secţiunea a 2-a Drepturile și obligațiile beneficiarului(1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale ghidului specific și ale Legii aplicabile.(2) În raport cu MAI-RI, beneficiarului îi revine responsabilitatea exclusivă pentru implementarea și realizarea proiectului, inclusiv pentru parteneri în cazul proiectului implementate în parteneriat, pe care beneficiarul se angajează să-l implementeze pe propria sa răspundere, cu maxim de profesionalism și eficiență, în concordanță cu cele mai bune practici în domeniul vizat, conform scopului proiectului și pentru obținerea rezultatelor și atingerea indicatorilor prevăzuți în Anexa nr. 2 - Cererea de finanțare (care reprezintă Anexa nr. 1 a Ghidului specific) și documentele aferente (anexe la cererea de finanțare), cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanțare. În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine exclusiv beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.(3) În situația proiectului implementat în parteneriat, beneficiarul-lider de parteneriat semnează decizia de finanțare al proiectului pentru toți partenerii, astfel încât acesta are obligația să se asigure că partenerii săi de proiect iau act de drepturile și obligațiile care le revin acestora conform deciziei de finanțare. De asemenea, beneficiarul-lider de parteneriat are obligația informării prompte, corecte și complete a partenerilor de proiect în legătură cu orice aspecte privind proiectul care îi afectează și pe aceștia (de ex., modificări aduse deciziei de finanțare a proiectului care nu implică și revizuirea corespunzătoare a acordului de parteneriat, instrucțiuni/informări/solicitări ale MAI-RI, recomandări/constatări rezultate ca urmare a unor misiuni de monitorizare/verificare/audit etc.).(4) Beneficiarul/partenerul se angajează, irevocabil și necondiționat, că finanțarea nerambursabilă, precum și bunurile/livrabilele obținute din aceasta, sunt utilizate numai în scopul implementării proiectului vizat de prezenta decizie de finanțare și respectă cadrul legal indicat la art. 1 alin. (4) din decizia de finanțare.(5) În cazul în care unul dintre partenerii de proiect se retrage sau nu își îndeplinește obligațiile asumate conform acordului de parteneriat încheiat cu beneficiarul-lider de parteneriat, acesta din urmă are obligația de a prelua activitățile partenerului respectiv.(6) Beneficiarul-lider de parteneriat și, după caz, partenerii, sunt obligați să se asigure de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de către partenerii înregistrați fiscal în România, inclusiv a achizițiilor directe, conform normelor legale în vigoare și a prevederilor prezentei decizii de finanțare. Beneficiarul-lider de parteneriat este obligat să se asigure că determinarea/stabilirea tipurilor de proceduri de achiziție publică în cadrul proiectului se realizează la nivelul întregului proiect, indiferent de modul de împărțire a activităților între beneficiarul-lider de parteneriat și partenerii săi, instituții publice din România.(7) Beneficiarul/partenerul poate derula procedurile de atribuire a contractelor de execuție lucrări, asistență tehnică și a altor categorii de contracte necesare implementării proiectului de investiții publice, cu includerea în documentele achiziției aferente a unei condiții suspensive referitoare la aprobarea finanțării prin PNRR.(8) Beneficiarul/partenerul are obligația să prevadă, în caietele de sarcini și în contractele de achiziție publică care vizează dezvoltări de sisteme/aplicații informatice, faptul că toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant/membrii asocierii, aferente produsului/serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă.(9) În scopul atribuirii contractelor de achiziție necesare pentru implementarea proiectului, beneficiarul/partenerul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și europene aplicabile în domeniu, sub sancțiunea aplicării, conform reglementărilor legale incidente în vigoare, de corecții financiare cu privire la cheltuielile efectuate din finanțarea nerambursabilă cu nerespectarea/încălcarea acestei legislații.(10) Dacă beneficiarul/partenerul derulează un proces de selecție și recrutare de experți/consultanți pentru implementarea activităților proiectului, acesta aplică legislația în domeniul achizițiilor publice, fiind exceptate de la aplicarea acesteia doar situațiile în care beneficiarul/partenerul încheie contracte de muncă cu respectivii experți/consultanți, precum și alte situații prevăzute de lege, cu condiția respectării eligibilității cheltuielilor.(11) Beneficiarul/partenerul are obligația de a încărca, în sistemul informatic al PNRR, toate documentele achiziției stabilite prin Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare pentru implementarea proiectului, în format pdf., sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al beneficiarului/persoanei împuternicite, după caz.(12) Beneficiarul/partenerul are obligația să ia toate măsurile pentru identificarea beneficiarilor reali, direcți sau indirecți, ai fondurilor nerambursabile acordate în cadrul PNRR și să solicite toate informațiile necesare cu privire la aceștia, pentru îndeplinirea obligațiilor prevederilor prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(13) Ofertanții declarați câștigători ai procedurilor de achiziții publice realizate de către Beneficiar sunt obligați să pună la dispoziția autorităților contractante informațiile cu privire la beneficiarul real a fondurilor alocate din PNRR, în înțelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, așa cum sunt ele reglementate de obligațiilor impuse de art. 22 alin 2 lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului. Această obligație va fi introdusă de Autoritatea Contractantă în anunțurile/invitațiile aferente tuturor procedurilor lansate în cadrul secțiunii de stabilire a criteriilor de calificare și selecție, respectiv "Condiții de participare" , atât pentru Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale cât și pentru Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și servicii, astfel datele privind beneficiarul real vor fi colectate de la ofertanți încă din faza depunerii ofertelor/documentelor suport DUAE, respectiv:a) pentru ofertanții ai căror acționari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras ONRC.b) pentru ofertantul/ofertanții declarat(i) câștigător(i) are/au în structura acționariatului entități juridice străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertant o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice străine (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.c) pentru ofertanții străini, înregistrați în afara României, aceștia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din gara ofertantului, însoțit de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizați, în condițiile legii.d) pentru ofertanții de tipul asociațiilor și fundațiilor, autoritatea contractantă colectează de la aceștia un extras de la Ministerul Justiției (Registrul Național ONG) privind beneficiarii reali ai asociației/fundației; în cazul în care asociația/fundația este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertanți o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal/președinte, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu modificările și completările ulterioare.(14) Beneficiarul/partenerul se angajează ca toate măsurile sprijinite prin proiect să respecte legislația de mediu națională și europeană relevantă, inclusiv conformitatea cu principiul "de a nu prejudicia în mod semnificativ-DNSH", pe toată perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, precum și în perioada de sustenabilitate a acestuia.(15) Beneficiarul/partenerul are obligația să țină, pentru fiecare proiect, o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.(16) Fiecare solicitare de fonduri transmisă de beneficiar/partener trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.(17) Beneficiarul are obligația de a transmite MAI-RI rapoarte intermediare de progres, raport final, alte rapoarte, previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor datei la care se realizează raportarea, informări, precum și orice alte documente și situații privind implementarea proiectului, solicitate de MAI-RI/prevăzute în decizia de finanțare, în termenele și condițiile stabilite în prezenta decizie de finanțare și în instrucțiunile MAI-RI.(18) Beneficiarul/partenerul are obligația arhivării și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar (UE, Euratom) 2018/1.046, respectiv timp de 5 ani de la data plății soldului sau, în absența unei astfel de plăți, de la data efectuării ultimei raportări.(19) Beneficiarul/partenerul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților europene și naționale cu atribuții de verificare, control și audit, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită în scris declarații, documente, informații. Beneficiarul are obligația de a asigura fără întârziere accesul neîngrădit al acestora pe toată perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, precum și în perioada de sustenabilitate a acestuia.(20) În îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (18), beneficiarul/partenerul va acorda, în termenul solicitat, drepturile de acces necesare personalului desemnat în acest sens de către autoritățile/entitățile naționale și internaționale cu atribuții de monitorizare, evaluare, verificare, control și audit în cadrul PNRR, la locurile și spațiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice, la bunurile achiziționate/lucrările executate/livrabilele obținute, precum și la toate documentele și fișierele informatice privind gestionarea tehnică și financiară a proiectului. În acest sens, documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate, inclusiv electronic, astfel încât să permită verificarea facilă a acestora, sub sancțiunea restituirii, corespunzător documentelor justificative lipsă, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanțare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.(21) Beneficiarul/partenerul are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de monitorizare/evaluare/verificare/control/audit ale autorităților/entităților naționale și internaționale cu atribuții de monitorizare/evaluare/verificare/control/audit în cadrul PNRR.(22) Beneficiarul/partenerul are obligația de a realiza toate măsurile de informare și publicitate în conformitate cu prevederile din Cap. 16 din Anexa nr. 1 - Condiții generale a prezentei decizii de finanțare.(23) Beneficiarul/partenerul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul implementării proiectului. MAI-RI este degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților, de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentei decizii de finanțare.(24) Beneficiarul are obligația să informeze MAI-RI despre orice situație care poate determina întârzierea și/sau anularea deciziei de finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. În urma analizei, MAI-RI poate decide suspendarea și/sau anularea deciziei de finanțare cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente.(25) Beneficiarul/partenerul are obligația să informeze MAI-RI în scris și fără întârziere, orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanților săi, precum și orice alte informații care pot fi relevante în relația sa cu MAI-RI, orice astfel de modificare/informație fiind opozabilă MAI-RI doar de la data primirii notificării de către MAI-RI. Aceste informații se pot referi, dar fără a se limita la, orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii contractului de finanțare.(26) Beneficiarul/partenerul are obligația să pună în aplicare prevederile instrucțiunilor emise de către CN și de către MAI prin RI, în calitate de coordonator de investiții și/sau reforme.  +  Secţiunea a 3-a Angajamente comune ale părților(1) Părțile se angajează:a) să îndeplinească în mod corespunzător obligațiile, atribuțiile și responsabilitățile ce le revin în baza prezentei decizii de finanțare, cu respectarea principiilor transparenței, parteneriatului, a unui management adecvat și a bunei gestiuni financiare, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale și cu procedurile interne;b) să nu utilizeze informațiile și documentele ce rezultă din activitatea de executare a prezentului contract sau la care au acces în vederea implementării prezentului contract, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale privind transparența, accesul la informații, precum și protecția datelor cu caracter personal;c) să întreprindă toate diligențele necesare pentru prevenirea, depistarea, constatarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61 alin. (2) și (3) din Regulamentul financiar (UE) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, și să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care poate afecta buna implementare a proiectului prevăzut1 la art.1 alin. (1) din prezentul contract.d) să țină o evidență strictă și să păstreze toate datele, rapoartele, corespondența și documentele legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, așa cum este reglementat de legislația națională și europeană incidentă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a deciziei de finanțare, definită în conformitate cu art. 2 alin. (1).(2) Părțile utilizează reguli și proceduri care să asigure respectarea următoarelor principii:a) o bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței;b) respectarea principiilor de liberă concurență și de tratament egal și nediscriminatoriu;c) transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin MRR;d) prevenirea apariției fraudei și corupției prin identificarea și analiza factorilor de risc și vulnerabilităților;e) prevenirea apariției situațiilor de conflict de interese în cursul procesului de evaluare și contractare, precum și ulterior;f) evitarea dublei finanțări - reformele și proiectele de investiții finanțate în cadrul MRR pot beneficia de finanțare din partea altor programe și instrumente ale Uniunii Europene, cu condiția ca acest sprijin să nu acopere aceleași costuri.  +  Capitolul 2 Acordarea finanțării  +  Secţiunea 1 Fluxul financiar(1) Beneficiarul transmite MAI-RI, în condițiile și la termenele prevăzute la Cap. 1 Secțiunea a 3-a și Cap. 6 Secțiunea 1 din Anexa nr. 1 - Condiții generale a prezentei decizii de finanțare, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, în vederea verificării și autorizării acestora.(2) În vederea verificărilor de către MAI-RI, cheltuielile efectuate de beneficiar în cadrul proiectului și declarate în cuprinsul raportărilor financiare intermediare de progres/raportării finale trebuie să fie însoțite de documente justificative aferente acestora, precum și de cele aferente atât achizițiilor care au stat la baza cheltuielilor raportate, cât și a activităților pentru implementarea cărora s-au derulat achizițiile și s-au efectuat cheltuielile respective. Categoriile de documente justificative necesare pentru verificarea progresului activităților proiectului, achizițiilor derulate și cheltuielilor efectuate în cadrul acestuia, precum și condițiile de fond și formă pe care acestea trebuie să le îndeplinească spre a fi acceptate se detaliază prin instrucțiuni ale MAI-RI.(3) În situația efectuării de plăți în valută în cadrul proiectului, se va solicita contravaloarea acestora în lei la cursul BNR din data întocmirii documentelor de plată în valută.(4) După verificarea administrativă și a conformității financiare, conform reglementărilor interne, a cheltuielilor efectuate și declarate în cadrul proiectului, MAI-RI autorizează solicitările de fonduri și transmite Ministerului Finanțelor și, spre informare, către CN, solicitările de fonduri corespunzătoare cheltuielilor autorizate.(5) Pe baza solicitărilor de fonduri transmise de MAI-RI, Ministerul Finanțelor virează în conturile de venituri deschise pe numele MAI-RI la Trezoreria Statului [(contul de venituri bugetare 20.A.49.02.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul curent" și, respectiv, contul de venituri bugetare 20.A.49.02.02 "Venituri ale bugetului de stat - sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul anterior") sumele aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de beneficiar și autorizate de MAI-RI];(6) După încasarea fondurilor solicitate în conturile de venituri deschise la Trezoreria statului și luarea la cunoștință cu privire la aceasta, în termen de 5 zile lucrătoare, MAI-RI notifică beneficiarul cu privire la sumele transferate de către Ministerul Finanțelor în aceste conturi.(7) Pe baza notificării primite de la MAI-RI, beneficiarul înregistrează în conturi în afara bilanțului transferurile de sume aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR. Dovada efectuării acestei înregistrări se comunică MAI-RI, în termen de 5 zile lucrătoare de la data operațiunii.(8) Pentru derularea operațiunilor financiare în lei aferente proiectului, beneficiarul are obligația să deschidă, la unitățile Trezoreriei statului, conturi de credite bugetare deschise și repartizate și conturi de cheltuieli bugetare, conform Normelor metodologice, astfel: Conturi de cheltuieli bugetare 23.A "Cheltuieli ale bugetului de stat" articolele 60.01 "Fonduri europene nerambursabile", 60.02 "Finanțare publică națională", 60.03 "Sume aferente TVA" din care beneficiarii dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 01.A "Credite bugetare deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate integral din bugetul de stat".(9) Finanțarea în cadrul investiției va fi acordată, în baza solicitării de fonduri depusă de beneficiar, însoțită de documentele justificative. Beneficiarul are obligația ca fiecare cerere de transfer transmisă să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.(10) Beneficiarul are obligația actualizării și transmiterii, către MAI-RI, a Graficului estimativ privind termenele de depunere a solicitării de fonduri.  +  Secţiunea a 2-a Eligibilitatea cheltuielilor(1) Cheltuielile efectuate de către beneficiar sunt eligibile dacă sunt în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă și, de asemenea, dacă îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute în Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului necompetitiv de proiecte. În mod excepțional, se poate finanța o acțiune deja începută după data de 01.02.2020 numai în cazul în care beneficiarul poate demonstra, în mod corespunzător, necesitatea demarării acțiunii înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanțare. Se au în vedere eventualele cheltuieli angajate (de exemplu încheierea de contracte de achiziție publică) și/sau încheiate de beneficiar (de exemplu, plăți realizate în executarea contractelor de achiziție publică încheiate) înainte de data intrării în vigoare a deciziei de finanțare. Nu se poate acorda retroactiv finanțare din PNRR pentru acțiuni deja încheiate la momentul depunerii cererii de finanțare sau demarate anterior datei de 1 februarie 2020.(2) În urma verificărilor, MAI-RI își rezervă dreptul ca, pe toată durata de valabilitate a deciziei de finanțare prevăzută la art. 2 alin. (1) să declare neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prezentei secțiuni.(3) Data efectuării unei cheltuieli se consideră data recepției bunului/serviciului/lucrării care a condus la realizarea acelei cheltuieli.(4) Cheltuielile aferente activităților derulate după expirarea perioadei de implementare a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2), se suportă exclusiv de către beneficiar din bugetul propriu, acestea reprezentând cheltuieli neeligibile.(5) Categoriile de cheltuieli eligibile și neeligibile ale proiectului sunt prevăzute în Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului necompetitiv de proiecte.(6) Nedetectarea de către MAI-RI a neconformităților privind cheltuielile nu afectează dreptul acestuia de a declara ulterior, oricând pe parcursul executării deciziei de finanțare, ca fiind neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a verificării/monitorizării/controlului/auditului.  +  Capitolul 3 Modificări și completări ale deciziei de finanțare(1) Părțile au dreptul, pe întreaga perioada de implementare/eligibilitate a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezenta decizie de finanțare, să modifice clauzele și/sau anexele acesteia, în scris, prin notificare sau act adițional, după caz, în condițiile detaliate în cuprinsul Cap. 3 din Anexa nr. 1 - Condiții generale și cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanțare.(2) În ceea ce privește modificarea clauzelor și/sau anexelor deciziei de finanțare prin notificare, aceasta poate interveni prin notificare realizată unilateral de MAI-RI, prin notificare realizată de beneficiar care nu necesită acordul MAI-RI sau prin notificare realizată de beneficiar care necesită acordul prealabil al MAI-RI.(3) Prin notificare realizată unilateral de MAI-RI se pot opera următoarele modificări ale clauzelor și/sau anexelor deciziei de finanțare:a) modificări privind datele prevăzute la art. 5 alin. (6) din prezenta decizie de finanțare, și anume datele/coordonatele de contact ale MAI-RI (sediu/adresă, telefon, fax, email), persoane de contact (nume și prenume, poziția/rolul în cadrul MAI-RI) etc.;b) modificări privind decizia de finanțare determinate de schimbări în ceea ce privește cadrul legal de implementare a PNRR (altele decât cele care se realizează prin act adițional);c) condiții generale ale deciziei de finanțare.(4) Modificările realizate prin notificare unilaterală a MAI-RI îi sunt opozabile beneficiarului de la momentul comunicării notificării, în condițiile Cap.3 din Anexa nr. 1 - Condiții generale a prezentei decizii de finanțare. Excepțional, modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător în situația în care, prin respectiva notificare, se confirmă modificări intervenite în ceea ce privește cadrul legal de implementare a PNRR.(5) Prin notificare realizată de beneficiar fără acordul MAI-RI se pot opera următoarele modificări ale clauzelor și/sau anexelor deciziei de finanțare:a) modificări privind datele prevăzute la art. 5 alin. (6) din prezenta decizie de finanțare, și datele/coordonatele de contact ale beneficiarului (sediu/adresă, telefon, fax, email), persoanele de contact ale beneficiarului (nume și prenume, poziția rolul în cadrul beneficiarului);b) modificări privind reprezentantul legal al beneficiarului sau privind persoana împuternicită de către reprezentantul legal al beneficiarului să semneze documente oficiale privind proiectul, destinate MAI-RI.(6) În cazul în care beneficiarul realizează modificarea deciziei de finanțare prin notificare fără acordul MAI-RI în conformitate cu alin. (5) lit. a) și b), acesta are obligația de a o transmite către MAI-RI, împreună cu anexele modificate ale deciziei de finanțare (dacă este cazul), în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data apariției modificării.(7) Modificările realizate prin notificare a beneficiarului fără acordul MAI-RI îi sunt opozabile MAI-RI de la momentul primirii notificării, în condițiile Cap.3 din Anexa nr. 1 - Condiții generale a prezentei decizii de finanțare.(8) Prin notificare realizată de beneficiar cu acordul prealabil al MAI-RI se pot opera modificări ale deciziei de finanțare, altele decât cele care se realizează de beneficiar prin notificare fără acordul MAI-RI sau prin act adițional.(9) În cazul în care beneficiarul solicită modificarea deciziei de finanțare prin notificare cu acordul MAI-RI, acesta are obligația de a transmite către MAI-RI solicitarea, conform modelului pus la dispoziție de MAI-RI inclusiv anexele deciziei de finanțare/secțiunile acestora propuse a fi modificate, cu cel puțin 10 zile înainte de termenul de la care se intenționează să intre în vigoare respectivele modificări. MAI-RI poate accepta reducerea acestui termen, la 3 zile, la cererea justificată a beneficiarului, aprobată prin notă justificativă de către ordonatorul de credite al beneficiarului.(10) Versiunea revizuită a cererii de finanțare va conține toate modificările anterioare aprobate, reprezentând astfel versiunea actualizată a cererii de finanțare. Notificarea intră în vigoare și produce efecte de la data aprobării acesteia de către MAI-RI.(11) Prin act adițional se pot opera următoarele modificări ale clauzelor și/sau anexelor deciziei de finanțare:a) modificări ale duratei activităților proiectului, fără a aduce atingere obiectivului și indicatorilor de rezultat ai proiectului;b) modificări intervenite în bugetul proiectului, în situația în care acestea determină modificarea valorii totale eligibile și neeligibile aprobate, conform art. 3 din prezenta decizie de finanțare;c) realocări bugetare între valorile alocate rezultatelor/activităților, dacă acestea depășesc 10% din valoarea aprobată inițial și/sau plafonul de 15 milioane lei;(12) În cazul în care beneficiarul solicită modificarea prin act adițional a deciziei de finanțare, acesta are obligația de a transmite către MAI-RI solicitarea și justificarea acesteia, inclusiv anexele deciziei de finanțare/secțiunile acestora propuse a fi modificate, cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul de la care se intenționează ca modificarea să intre în vigoare și, cel mai târziu, cu 30 de zile înainte de sfârșitul perioadei de implementare/a proiectului prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta decizie de finanțare. MAI-RI poate accepta reducerea acestor termene la cererea justificată a beneficiarului, aprobată prin notă justificativă de către ordonatorul de credite al beneficiarului.(13) Actul adițional intră în vigoare și produce efecte la data semnării lui de către ultima parte.(14) Modificările clauzelor și/sau anexelor deciziei de finanțare solicitate de beneficiar trebuie să fie bine justificate, să nu afecteze scopul și obiectivele proiectului, să nu pună în pericol stabilitatea financiară a proiectului, să nu pună în discuție decizia de acordare a finanțării și să respecte cadrul legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanțare.(15) MAI-RI își rezervă dreptul de a aproba sau nu modificările clauzelor și/sau anexelor deciziei de finanțare solicitate de beneficiar.(16) Modificările clauzelor și/sau anexelor deciziei de finanțare, solicitate de beneficiar și aprobate de către MAI-RI, nu reprezintă o confirmare a eligibilității cheltuielilor efectuate de beneficiar în temeiul respectivelor modificări. Orice modificare a deciziei de finanțare nu-l exonerează pe beneficiar de răspundere în ceea ce privește respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanțare.(17) Prezenta decizie de finanțare, în integralitatea sa, precum și toate drepturile și obligațiile care decurg din executarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii și/sau a novației prin schimbarea de debitor.  +  Capitolul 4 Conflict de interese Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislației naționale și/sau europene incidente în vigoare, precum și în conformitate cu instrucțiunile CN și să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.  +  Capitolul 5 Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene  +  Secţiunea 1 Verificări privind utilizarea finanțării(1) MAI-RI verifică dacă finanțarea a fost utilizată în mod corespunzător în conformitate cu toate normele aplicabile, în special în ceea ce privește prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.(2) MAI-RI colectează și asigură, cu respectarea legii, accesul la următoarele categorii standardizate de date în scopul auditului și controlului și pentru a furniza informații comparabile privind utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile de punere în aplicare a reformelor și a investițiilor în cadrul PNRR:a) numele destinatarului final al fondurilor;b) numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achizițiile publice;c) prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real (beneficiarilor reali) al (ai) destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit prin art.4 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare;(3) În sensul prevederilor alin. (1), CE poate solicita informații suplimentare și poate efectua audituri ale sistemelor la fața locului. Aceste audituri de sistem pot fi efectuate în funcție de riscuri, iar părțile se angajează să sprijine și să faciliteze acțiunile CE în acest sens. Dacă este necesar, CE poate fi asistată de experți externi independenți sau de societăți de audit externe.(4) În baza art. 22 alin. (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2021/241, precum și a Acordului privind contribuția financiară și a Acordului de împrumut, CN poate reduce în mod proporțional sprijinul nerambursabil acordat MAI în cadrul PNRR și, după caz, poate recupera orice sumă datorată bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului național în cazuri de fraudă, corupție și conflict de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii.(5) În situația în care CE dezangajează fondurile asociate jalonului 174, MAI-RI suspendă parțial activitățile aferente din cadrul deciziei de finanțare aflată în derulare, până la identificarea, de către Beneficiar, de noi surse de finanțare sau, după caz, condiționează suspendarea de restituirea sumelor plătite, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Verificări și controale efectuate de CE, de Oficiul European de Luptă Antifraudă, de Curtea de Conturi Europeană și de Parchetul European, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Direcția Națională Anticorupție și Autoritatea de Audit(1) Pe lângă controalele prevăzute în Acordul privind contribuția financiară și Acordul de împrumut între CE și România, Comisia își poate exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar și poate efectua verificări, analize, controale și audituri pentru punerea în aplicare a PNRR în ceea ce privește:a) prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea art. 11 din Acordul privind contribuția financiară;b) aplicarea art. 4 alin. (2) din Acordul privind contribuția financiară;c) informațiile și justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă și a țintei/jalonului într-o cerere de plată. Astfel de verificări, analize, controale și audituri pot fi efectuate în cursul punerii în aplicare a PNRR și timp de 5 ani de la data plății finale și pot acoperi sistemul informatic utilizat pentru a colecta și furniza date care sunt utilizate pentru a justifica îndeplinirea țintelor/jaloanelor. Aceste proceduri sunt notificate în mod oficial de către CE. Dacă se consideră necesar, CE poate fi asistată de experți externi independenți sau de societăți de audit externe.(2) Raportat la prerogativele de control enunțate la alin. (1), părțile au obligația păstrării și furnizării documentelor justificative adecvate.(3) Următoarele organisme își pot exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 și pot efectua analize, verificări, audituri și investigații:– Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în temeiul Regulamentului (UE) 883/2013 a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) 2185/96 a Parlamentului European și a Consiliului;– Parchetul European (EPPO) în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1939 a Parlamentului European și a Consiliului, în măsura în care EPPO este competent;– Curtea de Conturi Europeană (CCE), în temeiul art. 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al art. 257 din Regulamentul financiar;– Autorități naționale precum: Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Autoritatea de Audit (AA).(4) Părțile convin și cooperează în vederea verificărilor, analizelor, auditurilor și investigațiilor realizate de organismele evidențiate la alin. (3) și furnizează toate informațiile și documentele solicitate în scopul lor.(5) Părțile se angajează să asigure funcționarilor CE, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și, în măsura în care este competent, EPPO și reprezentanților autorizați ai acestora, acces la amplasamentele și sediile în care se implementează proiectul, precum și la orice documente și date informatice privind implementarea proiectului și să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita activitatea acestora. Accesul agenților autorizați ai CE, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și EPPO se acordă în condiții de strictă confidențialitate față de terți, fără a aduce atingere obligațiilor de drept public care le revin, cu notificarea prealabilă sau prin solicitare directă.  +  Capitolul 6 Raportare, monitorizare și verificare  +  Secţiunea 1 Raportarea în cadrul proiectului(1) La solicitarea MAI-RI, beneficiarul va transmite rapoarte privind progresul tehnic și/sau financiar referitoare la stadiul implementării proiectului, potrivit formatelor standard solicitate.(2) Beneficiarul transmite MAI-RI rapoarte intermediare de progres, raport final, rapoarte privind indicatorii de performanță anuali, alte rapoarte, informări, precum și orice alte documente și situații privind implementarea proiectului, solicitate de MAI-RI/prevăzute în decizia de finanțare, în termenele, condițiile și formatul stabilite în prezenta decizie de finanțare și în instrucțiunile MAI-RI.(3) Beneficiarul va transmite, în primele 2 zile lucrătoare ale primei luni din trimestrul următor celui pentru care se face raportarea, raportul intermediar de progres al proiectului, întocmit potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI.(4) În mod excepțional, în cazul proiectelor care au demarat și în cadrul cărora au fost efectuate cheltuieli din bugetul de stat înainte de intrarea în vigoare a deciziei de finanțare, primul raport intermediar de progres al proiectului trebuie depus cel mai târziu în termen de 15 zile lucrătoare de la data semnării deciziei de finanțare.(5) Raportul intermediar de progres al proiectului va fi realizat pe formatul transmis de CN/MAI-RI cuprinde cel puțin următoarele informații, corespunzătoare perioadei vizate de respectivul raport:(i) progresul fizic al implementării proiectului (descrierea progresului activităților, a rezultatelor și indicatorilor proiectului raportat la îndeplinirea țintelor corespunzătoare; măsuri de informare/publicitate privind proiectul; stadiul derulării achizițiilor în cadrul proiectului; probleme, riscuri sau nereguli identificate în implementarea proiectului; informații cu privire la eventualele blocaje intervenite în implementarea investițiilor etc.);(ii) raportarea financiară (cheltuielile eligibile efectuate în trimestrul anterior în cadrul activităților proiectului (sume utilizate aferente asistenței financiare nerambursabile și sumele aferente asistenței financiare rambursabile), descrierea acestora și detalierea pe categorii, conform bugetului aprobat al proiectului etc., inclusiv documentele justificative.(6) Raportul final se transmite de beneficiar în termen de 30 zile după ultima zi de implementare a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezenta decizie de finanțare.(7) Raportul final cuprinde cel puțin următoarele informații:(i) progresul fizic al proiectului pe întreaga durată de implementare a acestuia (descrierea progresului activităților, a rezultatelor și indicatorilor proiectului raportat la îndeplinirea jalonului corespunzător; măsuri de informare/publicitate privind proiectul; stadiul derulării achizițiilor în cadrul proiectului; probleme, riscuri sau nereguli identificate în implementarea proiectului; informații cu privire la eventualele blocaje intervenite în implementarea investițiilor etc.);(ii) Raportarea financiară aferentă ultimei perioade de raportare (cheltuielile eligibile efectuate în cadrul activităților proiectului, descrierea acestora și detalierea pe categorii, conform bugetului aprobat al proiectului etc., inclusiv documentele justificative).(8) Raportarea privind indicatorii de performanță anuali cuprinde cel puțin următoarele informații, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice și/sectoriale:(i) gradul de realizare a indicatorilor;(ii) modalitatea de respectare a graficului de activități;(iii) numărul de contracte de achiziție de bunuri/prestări servicii/furnizare de produse încheiate;(iv) alți indicatori stabiliți în funcție de diversitatea Investiției 8-C7-Jalon 174, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice și/sectoriale.(9) În cazul în care termenul de transmitere a documentelor de monitorizare și raportare coincide cu o zi nelucrătoare, atunci acesta se prelungește până la data corespunzătoare următoarei zile lucrătoare.  +  Secţiunea a 2-a Monitorizarea proiectului(1) Monitorizarea proiectului se realizează de către MAI-RI, atât prin intermediul rapoartelor și al celorlalte documente justificative menționate în alineatele precedente, cât și prin efectuarea de misiuni de monitorizare la fața locului, conform procedurilor interne proprii.(2) Misiunile MAI-RI de monitorizare la fața locului au ca scop verificarea, prin raportare la respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanțare, a modalității de implementare a proiectului, a progresului efectiv realizat, a gradului de realizare a obiectivelor și indicatorilor proiectului, a modalității de păstrare a documentelor proiectului, îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor PNRR etc.  +  Secţiunea a 3-a Verificarea în cadrul proiectului(1) În vederea verificărilor de către MAI-RI, cheltuielile efectuate de beneficiar în cadrul proiectului și declarate în cuprinsul raportărilor financiare intermediare de progres/raportării finale trebuie să fie însoțite de documente justificative aferente acestora, precum și de cele aferente atât achizițiilor care au stat la baza cheltuielilor raportate, cât și a activităților pentru implementarea cărora s-au derulat achizițiile și s-au efectuat cheltuielile respective. Categoriile de documente justificative necesare pentru verificarea progresului activităților proiectului, achizițiilor derulate și cheltuielilor efectuate în cadrul acestuia, precum și condițiile de fond și formă pe care acestea trebuie să le îndeplinească spre a fi acceptate se detaliază prin instrucțiuni ale MAI-RI.(2) MAI-RI efectuează, în conformitate cu procedurile interne proprii și cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanțare, verificarea progresului activităților proiectului, a achizițiilor derulate și a cheltuielilor efectuate în cadrul acestuia, precum și orice alte verificări privind proiectul (de exemplu, previziunile cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor). MAI, prin structurile de specialitate responsabile, efectuează aceste verificări după primirea de la beneficiar a tuturor documentelor justificative aferente proiectului (rapoarte de progres, raport final, documente justificative privind activitățile, achizițiile și cheltuielile proiectului etc.), ordonate și întocmite potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI.(3) Pe parcursul verificării, MAI-RI poate solicita beneficiarului informații suplimentare legate de documente justificative transmise, inclusiv solicitări legate de absența unor documente relevante sau de neîndeplinirea condițiilor de formă/de fond necesare, acestuia revenindu-i obligația de a transmite un răspuns în termenul stabilit de MAI-RI.  +  Capitolul 7 Recuperarea finanțării(1) În cazul în care, în urma derulării activităților de constatare menționate la art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, CN și MAI-RI stabilesc, prin acte administrative, creanțe bugetare/fiscale, CN/MAI-RI, după caz, efectuează demersuri pentru recuperarea creanțelor în cauză.(2) CN și MAI-RI efectuează demersuri pentru recuperarea sumelor reprezentând dobânzi rezultate din stabilirea creanțelor bugetare/fiscale.  +  Capitolul 8 Răspunderea părților, forța majoră și cazul fortuit  +  Secţiunea 1 Răspunderea părților(1) Niciuna dintre părți nu este și nu poate fi ținută răspunzătoare pentru daunele/prejudiciile cauzate unui terț din vina celeilalte părți sau cauzate celeilalte părți de către un terț în îndeplinirea prezentului contract și/sau scopul implementării proiectului sau în legătură cu aceasta.(2) Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părți prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere și/sau defectuoasă a obligațiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului contract de finanțare.(3) În cazul constatării de către instituțiile îndreptățite, a nerealizării investiției, sau a neexecutării culpabile a unei obligații, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părțile semnatare ale acestui contract, aceasta atrage răspunderea civilă a părții aflate în culpă, în condițiile legii.  +  Secţiunea a 2-a Forța majoră și cazul fortuit(1) În sensul prezentei decizii de finanțare, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, care nu se datorează greșelii sau vinei părților, intervenit după intrarea în vigoare a deciziei de finanțare și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă.(2) Sunt considerate situații de forță majoră evenimente precum războaie, revoluții, calamități catastrofe naturale, epidemii, embargou și alte evenimente similare.(3) Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezenta decizie de finanțare, pe toată perioada în care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți (de exemplu, defectele echipamentelor/materialelor sau întârzierile în asigurarea disponibilității lor, conflictele de muncă/grevele, dificultățile financiare etc.).(4) Partea care invocă forța majoră are obligația de a o notifica celeilalte părți în termen de 5 zile de la data apariției, precum și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acesteia. Partea care invocă forța majoră are obligația transmiterii celeilalte părți și a documentului prin care s-a constatat existența cazului de forță majoră, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia de către entitatea competentă. De asemenea, partea care invocă forța majoră are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră în termen de 5 zile de la încetare.(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, atunci aceasta nu este exonerată de răspundere și suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.(6) Suspendarea executării deciziei de finanțare operează de drept de la momentul notificării MAI-RI cu privire la situația de forță majoră, dovedită conform prevederilor legale, pe toată perioada de acțiune a acesteia. Încetarea suspendării executării deciziei de finanțare operează de drept din ziua imediat următoare primirii comunicării prevăzute la Cap. 8 din Anexa nr. 1 - Condiții generale a prezentei decizii de finanțare.(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentei decizii de finanțare pentru o perioadă mai mare de 3 luni, părțile contractante se întâlnesc într-un termen de cel mult 10 zile calendaristice de la expirarea acestei perioade pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau anulare a deciziei de finanțare.(8) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.  +  Capitolul 9 Soluționarea litigiilor(1) Prezenta decizie de finanțare obligă părțile să respecte întocmai și cu bună credință fiecare clauză a acesteia, în conformitate cu principiul obligativității contractuale dintre părți.(2) Părțile contractante depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea deciziei de finanțare.(3) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la apariția acestora, divergențele contractuale nu se soluționează amiabil, litigiul se soluționează de către instanțele românești competente material din raza teritorială a municipiului București.  +  Capitolul 10 Nereguli(1) Termenii de "neregulă", "dublă finanțare", "neregulă gravă", respectiv "fraudă", "corupție", "conflict de interese" și "încălcare gravă a unei obligații prevăzute în contractul de finanțare" au înțelesul dat de legislația națională și europeană incidentă.(2) Beneficiarul se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice neregulă dintre cele enumerate la pct. (1), inclusiv pe parcursul achizițiilor și execuției contractelor de achiziție în cadrul proiectului.(3) Pentru a asigura prevenirea neregulilor, personalul implicat în proiect din cadrul beneficiarului/partenerului are obligația să semneze "Declarațiile privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări", conform modelelor stabilite de MAI-RI.(4) În cazul identificării unei suspiciuni de neregulă pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul are obligația ca, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data identificării acesteia, să notifice MAI-RI cu privire la aceasta, oferind și informațiile necesare (de exemplu, dispoziția care a fost încălcată, natura și valoarea cheltuielii afectate de neregulă, momentul când a fost comisă neregula, practicile folosite în comiterea neregulii, modalitatea în care neregula a fost descoperită, identitatea persoanelor implicate etc.), precum și orice alte informații solicitate de MAI-RI.(5) MAI-RI ia toate măsurile necesare pentru prevenirea și constatarea neregulilor menționate la pct. (1), pentru stabilirea creanțelor bugetare și/sau a corecțiilor financiare rezultate din nereguli, în conformitate cu legislația națională și europeană incidentă în materie.(6) MAI-RI ia toate măsurile pentru stingerea creanțelor bugetare menționate la aliniatul anterior prin recuperarea sumelor corespunzătoare și eliminarea sau diminuarea consecințelor asupra implementării proiectului, inclusiv prin suspendarea autorizării tuturor sumelor/cheltuielilor declarate de beneficiar sau, după caz, prin suspendarea solicitării de fonduri corespunzătoare cheltuielilor autorizate ori prin constatarea rezilierii contractului de finanțare, de plin drept, fără intervenția instanței judecătorești și fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens. În situațiile menționate anterior în care MAI-RI decide suspendarea sau anularea deciziei de finanțare, informează beneficiarul în acest sens.(7) În cazul existenței unei suspiciuni de neregulă, MAI-RI poate decide asupra efectuării unor misiuni de verificare, caz în care beneficiarul are obligația de a prezenta, în termenele stabilite, toate informațiile și documentele solicitate, inclusiv pe cele care vizează partenerul, precum și de a acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea în bune condiții a activității de verificare.(8) În cazul constatării unor indicii de fraudă, corupție sau conflicte de interese, MAI-RI solicită realizarea investigațiilor de specialitate de către instituțiile îndrituite (de exemplu EPPO, OLAF, DLAF, DNA, Agenția Națională de Integritate etc.) și aduce acest fapt la cunoștința beneficiarului.(9) În scopul realizării activității de prevenire și constatare a neregulilor, respectiv de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din nereguli, MAI-RI aplică, potrivit procedurilor interne proprii, prevederile legislației naționale în materie, precum și pe cele ale Uniunii Europene, inclusiv prevederile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046. Beneficiarul transmite MAI-RI, în condițiile și la termenele prevăzute la Cap.1 Secțiunea a 3-a din Anexa nr. 1 - Condiții generale a prezentei decizii de finanțare, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, în vederea verificării și autorizării acestora.  +  Capitolul 11 Legea incidentă(1) Prezenta decizie de finanțare și orice obligații care decurg din sau în legătură cu acesta sunt reglementate de și se interpretează în conformitate cu legislația națională.(2) Prevederile prezentei decizii de finanțare sunt guvernate, interpretate, înțelese și aplicate în conformitate cu cadrul legal indicat la art. 1 alin. (4), precum și cu prevederile art. 1 alin. (5) din prezenta decizie de finanțare.  +  Capitolul 12 Transparența(1) Părțile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: denumirea coordonatorului național (MIPE), denumirea coordonatorului de investiție (MAI), denumirea proiectului, valoarea totală a finanțării acordate, datele de începere și de finalizare ale contractului, principalii indicatori, beneficiarii finali/grupul țintă, precum plățile efectuate în cadrul prezentei decizii de finanțare.(2) Decizia de finanțare și anexele acesteia, cu modificările ulterioare, constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu respectarea condițiilor prevăzute în cadrul prezentului contract de finanțare, precum și în cadrul legislației în vigoare.  +  Capitolul 13 Publicarea datelor(1) Prelucrarea, stocarea și colectarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în scopul implementării, monitorizării, verificării, auditării proiectului, al îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și în scop statistic.(2) Datele colectate în conformitate cu art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 vor fi disponibile autorităților îndrituite fără a fi necesare măsuri administrative suplimentare, direct din sistemul informatic cu notificarea prealabilă sau prin solicitarea directă de la toate entitățile implicate în implementarea PNRR. Astfel, accesul la documente și informații și accesul la fața locului al autorităților îndrituite, notificat de către auditor/controlor, este garantat. În acest sens, documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate, inclusiv electronic, astfel încât să permită verificarea facilă a acestora, sub sancțiunea restituirii, corespunzător documentelor justificative lipsă, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul deciziei de finanțare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.  +  Capitolul 14 Confidențialitatea(1) Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile contractuale și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora.(2) Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezenta decizie de finanțare.  +  Capitolul 15 Prelucrarea datelor cu caracter personal(1) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezenta decizie de finanțare și anexele acesteia privind furnizarea informațiilor, documentelor etc., necesare desfășurării activităților de monitorizare, verificare și audit de către autoritățile/entitățile naționale și internaționale cu atribuții în acest sens în cadrul PNRR, MAI-RI și beneficiarul se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum și a informațiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează concurența loială și proprietatea intelectuală.(2) MAI-RI și beneficiarul sunt exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante în acest sens;b) informația era deja publică sau devine publică din motive care nu țin de acțiunea sau omisiunea părților contractante;c) există o obligație de dezvăluire a informației prevăzută de lege sau dispusă de instanța de judecată.(3) Nerespectarea obligației de confidențialitate îndrituiește partea vătămată să pretindă daune-interese părții culpabile pentru prejudiciul astfel suferit.  +  Capitolul 16 Măsuri de informare și publicitate(1) MAI-RI și beneficiarul sunt responsabili de îndeplinirea obligațiilor cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv atunci când este cazul, afișând emblema Uniunii Europene și o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: "Finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU", precum și prin oferirea de informații specifice coerente, concrete și proporționale, cu respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală a PNRR, elaborat de CN.(2) Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele măsuri minime, obligatorii, de informare și publicitate:a) să emită comunicate de presă privind începerea și finalizarea proiectului, care să cuprindă cel puțin următoarele informații: titlu, denumire beneficiar și parteneri (dacă există), scop, obiective, rezultate urmărite/obținute, perioada de implementare, valoarea finanțării din PNRR;b) pe perioada de implementare a proiectului, să amplaseze un panou publicitar temporar în fiecare locație a proiectului unde se finanțează un obiectiv fizic (de infrastructură sau de construcții). După finalizarea proiectului, beneficiarul înlocuiește panoul publicitar temporar cu o placă comemorativă permanentă, care trebuie să fie vizibilă și să aibă dimensiuni adecvate.c) pentru proiectele de achiziție de bunuri a căror finanțare depășește 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA), să instaleze un panou temporar la sediul beneficiarului care a achiziționat bunurile, în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție de bunuri. După finalizarea proiectului, beneficiarul înlocuiește panoul publicitar temporar cu o placă comemorativă permanentă, care trebuie să fie vizibilă și să aibă dimensiuni adecvate.d) în cazul proiectelor a căror valoare nu depășește 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA), să aplice la sediul de implementare a proiectului, un afiș/panou de dimensiunea A2.c) în cazul achizițiilor de echipamente mijloace fixe care depășesc valoarea de 2.500 lei, fără TVA, și au o durată de viață mai mare de un an, să aplice, la loc vizibil, un autocolant care să conțină următoarele elemente informative obligatorii: logo-ul Uniunii Europene, inclusiv textul: "Finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU", sigla Guvernului României, logo-ul PNRR.(3) Beneficiarul/partenerul își îndeplinește obligațiile privind informarea și publicitatea în conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuală pentru PNRR și cu instrucțiunile CN și comunicările MAI-RI.(4) Beneficiarul raportează MAI-RI, conform prevederilor Cap. 16 din Anexa nr. 1 - Condiții generale a prezentei decizii de finanțare, cu privire la îndeplinirea obligațiilor sale vizând informarea și publicitatea.(5) Beneficiarul se asigură că toți cei implicați/participanți în proiect sunt informați cu privire la faptul că finanțarea este acordată prin PNRR.(6) Beneficiarul este responsabil pentru informarea grupului țintă despre proiectul derulat, cu finanțare din PNRR.(7) Beneficiarul va transmite MAI-RI, spre avizare, anterior realizării efective a acestora, mostre/machete ale materialelor/elementelor de informare și publicitate privind proiectul și finanțarea acordată prin PNRR. MAI-RI verifică dacă mostrele/machetele respective îndeplinesc cerințele aplicabile.  +  Capitolul 17 Dreptul de proprietate și utilizarea bunurilor și a rezultatelor(1) Dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor achiziționate/dobândite în implementarea proiectului, precum și a oricăror rezultate/livrabile prevăzute în decizia de finanțare sunt și rămân proprietatea exclusivă a beneficiarului. Fac obiectul dreptului de proprietate inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi patrimoniale de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării deciziei de finanțare.(2) Drepturile patrimoniale de autor și/sau de proprietate industrială preexistente la data încheierii contractului de finanțare nu fac obiectul prevederilor alineatului precedent, cu condiția ca acestea să nu fie incluse în cadrul deciziei de finanțare.(3) Beneficiarul se angajează să utilizeze bunurile achiziționate și rezultatele/livrabilele obținute în cadrul deciziei de finanțare pentru implementarea proiectului și în scopul declarat al acestuia.  +  Capitolul 18 Sustenabilitatea proiectului(1) Intervalul de timp de 5 ani după aprobarea de către MAI-RI a raportului final al proiectului constituie perioada de sustenabilitate a proiectului.(2) Pentru perioada de sustenabilitate se are în vedere promovarea și menținerea efectelor proiectului și asigurarea faptului că sprijinul financiar acordat proiectului generează beneficii maxime grupului țintă și beneficiarilor finali.(3) Orice transfer de bunuri achiziționate din bugetul proiectului, prevăzut în cererea de finanțare a se efectua către partenerii beneficiarului și/sau utilizatorilor finali ai proiectului, trebuie realizat până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului. Copii ale documentelor prin care se face transferul trebuie să fie anexate raportului final.(4) Beneficiarul/partenerul se obligă ca, în perioada de sustenabilitate a proiectului, să păstreze în proprietatea sa și să continue să le utilizeze în scopul pentru care au fost finanțate, orice livrabile realizate/bunuri dobândite în cadrul proiectului.
   +  Anexa nr. 14 la Ghid
  CONTRACT DE FINANȚARE
  Nr. ....... din .....
  în cadrul
  Planului Național de Redresare și Reziliență
  Componenta 7 - Transformare digitală
  Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătura digitală
  Jalon 174 Punerea în aplicare a măsurilor de
  sprijin pentru implementarea cărții de identitate
  Titlu apel: PNRR/2024/C.7/I.8/2
  - Model -
  Având în vedere prevederile:– Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare,– Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012,– Deciziei de punere în aplicare a consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României (CID), adoptată la data de 11 decembrie 2023,Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19,– Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Ordonanța de urgență nr. 124/2021), cu modificările și completările ulterioare,– Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare,– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate,– Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 31/2023 privind stabilirea sistemului de management și control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare și reziliență pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență - componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată,– Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. .... pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului necompetitiv de proiecte PNRR/2024/C.7/I.8/1, Componenta 7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătura digitală, Jalonul 174 Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărții de identitate electronice (denumit în continuare Ghid specific sau Ghid),– Ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului finanțelor nr. 1745/1481/2023 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind utilizarea formularului "Declarație privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale",– Acordului de finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență nr. 36424 din 30.03.2022, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național, și Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de coordonator de reforme/investiții,– Manualului de identitate vizuală elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și cu orice alte prevederi naționale și ale Uniunii Europene, incidente, denumite în continuare "Legea aplicabilă", Părțile: Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, având sediul principal înregistrat în municipiul București, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, România, cod poștal 010086, telefon 021 206 9290, fax: 021 3135298, cod de înregistrare fiscală 4267095, în calitate de coordonator de investiție pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, denumit în continuare PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată, reprezentat legal de către secretarul general; Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, denumită în continuare MAI-RI, în calitate de responsabil de investiție pentru PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată, reprezentată legal de către directorul direcției; Direcția Generală Financiară, denumită în continuare MAI-RF, în calitate de responsabil financiar pentru PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată, reprezentată legal de către directorul general al direcției; pe de o parte și ........., în calitate de lider de parteneriat, având sediul principal înregistrat în municipiul ........., str. ...... nr. ...., sector/județ ....., România, cod poștal ......, telefon ....., fax ......, poștă electronică ..........., cod de înregistrare fiscală ........, reprezentat legal de domnul/doamna ......, ....... (funcție) și ........., în calitate de partener, având sediul principal înregistrat în municipiul ......, str. ...... nr. ..., sector/județ ........, România, cod poștal ........, telefon ......, fax ......, poștă electronică ......., cod de înregistrare fiscală ........, reprezentat legal de domnul/doamna ....., ....... (funcție), pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului contract de finanțare pentru acordarea finanțării nerambursabile în baza cererii de finanțare și a documentelor aferente (anexe la cererea de finanțare), denumită în continuare Anexa nr.2 - Cererea de finanțare (care reprezintă Anexa nr. 1 a Ghidului specific), astfel cum au rezultat în urma procesului de evaluare și contractare, în următoarele condiții:  +  Secţiunea CONDIȚII SPECIALE  +  Articolul 1 Obiectul contractului de finanțare(1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă stabilirea drepturilor și obligațiilor părților, precum și termenii și condițiile aplicabile pentru acordarea de către MAI-RI, în cadrul PNRR, finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, denumit în continuare MRR, a finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului ".....", astfel cum acesta este descris în Anexa nr. 2 - Cererea de finanțare (care reprezintă Anexa nr. 1 a Ghidului specific) și celelalte anexe ale contractului de finanțare.(2) Finanțarea nerambursabilă se acordă în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract de finanțare și în anexele care fac parte integrantă din acesta, cu modificările și completările ulterioare,(3) Beneficiarul acceptă finanțarea și se angajează să implementeze proiectul pe propria răspundere, conform scopului acestuia, cu respectarea cadrului legal de implementare a PNRR, precum și cu respectarea instrucțiunilor emise de MAI-RI.(4) Cadrul legal de implementare a PNRR prevalează oricăror altor dispoziții incidente contrare.(5) Nicio prevedere a prezentului contract de finanțare nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru neîndeplinirea altor obligații legale ce revin părților ca urmare a prevederilor legislației naționale și europene în vigoare.(6) În cazul în care există contradicții sau diferențe între prevederile prezentului contract de finanțare, pe de o parte și cele ale legislației naționale sau europene în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.  +  Articolul 2 Durata contractului de finanțare(1) Prezentul contract de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acestuia de către ultima parte și își încetează valabilitatea în termen de .... luni (dar nu mai târziu de 30 iunie 2026), după aprobarea de către MAI-RI a raportului final al proiectului și după ce MAI-RI transmite solicitarea de fonduri centralizată și declarația de gestiune aferentă investiției, către coordonatorul național și Autoritatea de Certificare și Plată.(2) Perioada de implementare a proiectului, așa cum este precizată în Anexa nr. 2 - Cererea de finanțare (care reprezintă Anexa nr. 1 a Ghidului specific), este de .... luni (max. .... luni), calculată începând cu ....., data intrării în vigoare a contractului de finanțare și până la data de ...., inclusiv (nu mai târziu de 30 iunie 2026) și reprezintă perioada de timp în care beneficiarul trebuie să finalizeze toate activitățile proiectului.(3) În mod excepțional, la perioada de implementare a proiectului prevăzută la alin. (2) se poate adăuga și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.(4) În cazul justificate, beneficiarul poate solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului (dar nu mai târziu de 30 iunie 2026), în condițiile prevăzute în prezentul contract de finanțare.(5) Perioada de implementare a proiectului nu poate depăși termenul limită de realizare indicat în ghidul specific al apelului de proiecte, cu excepția cazului în care există o modificare a componentelor PNRR cu privire la acest termen.(6) Dacă proiectul nu este finalizat până la data prevăzută la art. 2 alin. (2), beneficiarul se angajează să asigure din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după această perioadă.(7) Prevederile prezentului contract de finanțare sunt valabile inclusiv în perioada de păstrare a evidențelor menționată la art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.  +  Articolul 3 Valoarea proiectului(1) Valoarea totală a proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare este de: ...... lei (suma în cifre; suma în litere), din care:
  Beneficiar/ partenerValoarea totală a proiectului (cu TVA)Valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA)Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRRValoarea totală care nu este eligibilă
  (lei)(lei)(lei)(lei)
  01 = 2 + 3 + 4234
  Beneficiar (lider de proiect, după caz)
  Partener
  Total
  Din care:
  Componenta grant PNRR
  Cuantum TVA
  (2) Valoarea totală a proiectului se prevede la nivel de credite de angajament și de credite bugetare, în bugetul propriu al beneficiarului, pe baza contractului de finanțare, la titlul distinct din clasificația bugetară referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente PNRR (Titlul XII - Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR), după cum urmează:a) Fonduri europene nerambursabile (cod 60.01) - valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA) a proiectului.b) Sume aferente TVA (cod 60.03) - valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR din cadrul proiectului.c) După caz, finanțare publică națională (cod 60.02) - valoarea totală care nu este eligibilă, din cadrul proiectului.(3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, beneficiarul-lider de proiect și, după caz, partenerul/partenerii acestuia cuprind în bugetele proprii sumele aferente valorii eligibile și neeligibile, corespunzătoare activităților proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul de finanțare.(4) Valoarea eligibilă și neeligibilă aprobată prin prezentul contract de finanțare poate fi modificată, în condițiile prevăzute de prezentul contract de finanțare.(5) Proiectul implementat din fonduri europene nerambursabile aferente PNRR este considerat acțiune multianuală. Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziție publică aferente proiectului, pot fi anuale sau multianuale.(6) Nu se acordă prefinanțare în cadrul prezentului contract.
   +  Articolul 4 Încetarea, rezilierea, denunțarea unilaterală și suspendarea contractului de finanțare(1) Prezentul contract de finanțare încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de către părțile contractante, a obligațiilor care le revin conform prevederilor contractuale, cu menținerea obligațiilor privind păstrarea evidențelor/sustenabilitatea investiției pentru o perioadă de 5 ani.(2) Contractul de finanțare încetează prin acordul de voință al părților, prin rezilierea acestuia sau la expirarea perioadei de valabilitate prevăzute la art. 2 alin. (1) din prezentul contract de finanțare.(3) Beneficiarul poate solicita MAI-RI, în cazuri temeinic justificate și care nu sunt datorate exclusiv culpei beneficiarului, încetarea contractului de finanțare prin acordul de voință al părților, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanțare.(4) În situația neîndeplinirii cu intenție, de către beneficiar, a obligațiilor contractuale, care au condus la neînceperea implementării proiectului într-un termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, MAI-RI își rezervă dreptul de a rezilia contractul de finanțare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta.(5) În situația neîndeplinirii cu intenție, de către beneficiar, a obligațiilor contractuale, care au condus la nedemararea, în termen de 6 luni, a uneia dintre activitățile prin care se asigură atingerea rezultatelor proiectului, MAI-RI își rezervă dreptul de a rezilia contractul de finanțare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta, cu obligația restituirii în întregime, în termen de maxim 15 zile de la data comunicării notificării de anulare, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanțare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.(6) Dacă se constată neconcordanța între starea de fapt dovedită și cele declarate de către beneficiar la momentul evaluării și contractării proiectului cu privire la evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări, MAI-RI își rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul de finanțare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta, cu obligația restituirii în întregime, în termen de maxim 15 zile de la data comunicării notificării de reziliere, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanțare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.(7) MAI-RI poate decide rezilierea contractului de finanțare în situația în care sunt constatate neregulile menționate la art. 4 alin. (6) și descrise în Cap. 10 din Anexa nr. 1 - Condiții generale și mai poate decide rezilierea contractului de finanțare, de plin drept, fără intervenția instanței judecătorești și fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta.(8) În toate situațiile în care MAI-RI constată că se impune rezilierea contractului de finanțare, beneficiarul va fi notificat/informat cu privire la decizia de reziliere și obligațiile subsecvente acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.(9) Beneficiarul poate solicita MAI-RI suspendarea aplicării prevederilor contractului de finanțare, în vederea prelungirii perioadei de implementare, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) și art. 2 alin. (4) din prezentul contract de finanțare în cazuri temeinic justificate și care nu sunt datorate exclusiv culpei beneficiarului.(10) În situația în care Comisia Europeană, denumită în continuarea CE suspendă plățile și/sau acordurile privind contribuția financiară nerambursabilă din PNRR, contractul de finanțare asociat țintelor vizate continuă a fi finanțat din bugetul de stat până la comunicarea deciziei CE de ridicare a suspendării plăților și/sau acordurilor respective, în conformitate cu dispozițiile legale incidente.(11) În situația în care CE suspendă plățile și/sau acordurile privind contribuția financiară nerambursabilă din PNRR ca urmare a îndeplinirii parțiale a țintelor aferente uneia sau mai multor tranșe de plată stabilite potrivit CID, dacă contractul de finanțare este asociat țintelor respective, acesta continuă a fi finanțat din bugetul de stat pentru o perioadă de maxim 6 luni de la data comunicării deciziei CE, în conformitate cu dispozițiile legale incidente.(12) În situația în care CE dezangajează contribuția financiară nerambursabilă din PNRR asociată țintelor, MAI-RI suspendă parțial activitățile aferente țintelor respective din cadrul contractului de finanțare, până la identificarea de noi surse de finanțare, sau solicită încetarea contractului, cu acordul părților, cu obligația restituirii în întregime, în termen de maxim 15 zile de la data încetării, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanțare din fonduri europene nerambursabile din PNRR, în conformitate cu dispozițiile legale incidente.  +  Articolul 5 Comunicarea între părți(1) Orice comunicare între părți în legătură cu prezentul contract se efectuează în scris, inclusiv prin mijloace electronice.(2) MAI-RI poate comunica inclusiv prin instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prezentului contract.(3) Comunicările dintre părți pot fi trimise prin poștă/curier, fax sau poștă electronică, utilizând datele de contact indicate de părți în prezentul contract de finanțare.(4) Comunicările dintre părți realizate prin poștă/curier și fax trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.(5) În cazul comunicărilor dintre părți realizate prin fax sau e-mail trebuie să existe confirmarea de primire a acestora.(6) Transmiterea corespondenței legate de prezentul contract de finanțare se face utilizând următoarele coordonate: Pentru beneficiar: Adresa: ....... Tel: .......... Fax: .......... E-mail: ....... Pentru MAI-RI: Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Fonduri Externe Nerambursabile Adresa: Piața Revoluției nr. 1A, Sector 1, București, cod poștal 010086 Tel: 021.264.87.76 Fax: 021.206.09.05 E-mail: pnrr@mai.gov.ro Pentru MAI-RF: Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Financiară Adresa: Str. Eforie nr. 3, Sector 5, București, cod poștal 050036 Tel: 021.264.86.48 Fax: 021.264.85.45 E-mail: dgf@mai.gov.ro(7) Orice modificări intervenite cu privire la datele/coordonatele de contact menționate la alin. (6) trebuie notificate de către partea vizată, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data apariției modificării.  +  Articolul 6 Dispoziții finale(1) Prezentul contract de finanțare - Secțiunea condiții specifice poate fi modificat, la cererea părților, ca urmare a modificării legislației aplicabile și/sau a necesității de armonizare a observațiilor CE.(2) Orice modificare a Anexei nr. 1 - condiții generale din cadrul prezentului contract de finanțare se realizează unilateral, la nivelul MAI-RI, cu informarea ulterioară a beneficiarului.(3) Limba contractului de finanțare și a tuturor comunicărilor scrise este limba română, cu excepția comunicărilor scrise adresate/destinate entităților din altă țară, când se poate utiliza și limba engleză.(4) Prezentul contract de finanțare este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, având aceeași forță juridică, respectiv un exemplar pentru MAI-RI, un exemplar pentru MAI-RF și un exemplar pentru Beneficiar.  +  Articolul 7 Anexele contractului de finanțare Următoarele documente sunt anexate la prezentul contract de finanțare și fac parte integrantă din acesta, având aceeași forță juridică:– Anexa nr. 1 - Condiții generale aplicabile contractului de finanțare nerambursabilă din cadrul PNRR -componenta 7-Investiția 8 - Jalonul 174;– Anexa nr. 2 - Cererea de finanțare (care reprezintă Anexa nr. 1 a Ghidului specific) cu documentele aferente (anexe la cererea de finanțare).
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNEORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITEBENEFICIAR
  SECRETAR GENERALReprezentant legal
  RESPONSABIL DE INVESTIȚIE
  Ministerul Afacerilor InterneDirecția Fonduri Externe NerambursabileDirectorVIZA CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
  RESPONSABIL FINANCIAR
  Ministerul Afacerilor Interne Direcția Generală FinanciarăDirector GeneralAVIZ DE LEGALITATE
  VIZA CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
  AVIZ DE LEGALITATE DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂDirector General
   +  Anexa nr. 1
  CONDIȚII GENERALE
   +  CUPRINS Precizări prealabile CAPITOLUL 1 - Drepturile și obligațiile părților Secțiunea 1 - Drepturile și obligațiile MAI-RI Secțiunea a 2-a - Drepturile și obligațiile beneficiarului Secțiunea a 3-a - Angajamente comune ale părților CAPITOLUL 2 - Acordarea finanțării Secțiunea 1 - Fluxul financiar Secțiunea a 2-a - Eligibilitatea cheltuielilor CAPITOLUL 3 - Modificări și completări ale contractului de finanțare CAPITOLUL 4 - Conflict de interese CAPITOLUL 5 - Protecția intereselor financiare ale Uniunii Secțiunea 1 - Verificări privind utilizarea finanțării CAPITOLUL 6 - Raportare, monitorizare și verificare Secțiunea 1 - Raportarea în cadrul proiectului Secțiunea a 2-a - Monitorizarea proiectului Secțiunea a 3-a - Verificarea în cadrul proiectului CAPITOLUL 7 - Recuperarea finanțării CAPITOLUL 8 - Răspunderea părților, forța majoră și cazul fortuit Secțiunea 1 - Răspunderea părților Secțiunea a 2-a Forța majoră și cazul fortuit CAPITOLUL 9 - Soluționarea litigiilorCAPITOLUL 10 - NereguliCAPITOLUL 12 - TransparențaCAPITOLUL 13 - Publicarea datelor CAPITOLUL 14 - Confidențialitatea CAPITOLUL 15 - Prelucrarea datelor cu caracter personal CAPITOLUL 16 - Măsuri de informare și publicitate CAPITOLUL 17 - Dreptul de proprietate și utilizarea bunurilor și a rezultatelor CAPITOLUL 18 - Sustenabilitatea proiectului  +  Precizări prealabile(1) Definiții și abrevieri:– Mecanismul de redresare și reziliență (MRR): instrument de sprijin al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 instituit potrivit Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;– Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): documentul strategic elaborat de România prin care sunt stabilite prioritățile investiționale și reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă. Corelat cu obiectivele tranziției verzi și digitale urmărite de CE. PNRR este finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, denumit în continuare MRR (pilonul principal al instrumentului financiar NextGenerationEU);– Coordonatorul național al PNRR (CN): Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, îndeplinește calitatea de coordonator național al PNRR și punct unic de contact în relația cu CE.– Decizia de punere în aplicare a consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României (CID), adoptată la data de 11 decembrie 2023;– Acord de tip operațional (AO): acordul încheiat între România, prin MIPE, și CE, ca urmare a CID, astfel cum este prevăzut la art. 20 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/241;– Indicatori comuni: Indicatori ce sunt stabiliți prin Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 pentru stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența și care sunt utilizați pentru raportarea cu privire la progresele înregistrate de Mecanismul de redresare și reziliență și în vederea monitorizării și a evaluării mecanismului din perspectiva realizării obiectivului general și a obiectivelor specifice indicate la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2021/241, fiind comuni tuturor statelor membre beneficiare. Pentru investițiile coordonate de MAI, este relevant un singur indicator comun, respectiv indicatorul "Utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate/Users of new and upgraded public digital services, products and processes", pentru Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătură digitală din cadrul componentei 7 - Transformarea digitală;– Cover note (notă-sinteză): Raportare solicitată de către CE privind stadiul îndeplinirii unui jalon/unei ținte care este parte dintr-o anumită cerere de plată. Raportarea este însoțită de documente care justifică alegerea jalonului/țintei respective;– Coordonator de reforme și/sau investiții (CR/I): MAI este coordonator pentru componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătură digitală;– Investiție: O acțiune sau un grup de acțiuni interconectate care implică realizarea de cheltuieli pentru crearea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii fizice ori pentru măsuri ce vizează dezvoltarea capitalului uman, sprijin pentru inovare, cercetare și dezvoltare și alte tipuri de cheltuieli, așa cum sunt descrise în cadrul PNRR;– Responsabil de investiție (MAI-RI): structura MAI responsabilă de managementul fondurilor europene nerambursabile, alocate MAI prin MRR pentru implementarea PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală;– Ghid: actul administrativ emis de către coordonatorii de reforme și/sau investiții - Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului necompetitiv de proiecte - cod: PNRR/2024/C.7/I.8/1, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8 Carte de identitate electronică și semnătura digitală, Jalonul 174 Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărții de identitate electronice;– Proiect: o acțiune sau un grup de acțiuni interconectate, necesare pentru îndeplinirea țintelor din cadrul PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală, Jalonul 174 Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărții de identitate electronice;– Contract de finanțare a proiectului: act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării reformelor și/sau investițiilor prevăzute în cadrul PNRR, încheiat între MAI-RI și beneficiari pentru acordarea finanțării necesare implementării proiectului, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate, cuprinzând informațiile prevăzute în cadrul mecanismului de implementare și control din anexa la CID;– Beneficiar: entitate de drept public care, în baza unui raport juridic stabilit cu MAI-RI, implementează și derulează în mod direct proiectele aferente PNRR;– Partener de proiect: entitate cu personalitate juridică, înregistrată în România, implicată activ în implementarea unui proiect, în conformitate cu acordul de parteneriat încheiat cu beneficiarul lider de proiect;– Parteneriat: formă de cooperare între entități de drept public și/sau privat care urmăresc realizarea în comun a proiectelor, pentru care a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților;– Raport intermediar de progres al proiectului: document standard de raportare întocmit de beneficiar la fiecare trei luni din cadrul perioadei de implementare/eligibilitate a proiectului, transmis către RI, respectiv către RF, la termenele și corespunzător perioadelor de referință stabilite în contractul de finanțare, cuprinzând atât progresul fizic al implementării proiectului, cât și raportarea financiară aferentă;– Raport final al proiectului: document standard de raportare întocmit de beneficiar la sfârșitul perioadei de implementare/eligibilitate a proiectului, transmis către RI, respectiv către RF, la termenul stabilit în contractul de finanțare, cuprinzând atât progresul fizic pe întreaga durată de implementare a proiectului, cât și raportarea financiară aferentă, pe de o parte, ultimei perioade de raportare, precum și întregii perioade de implementare/eligibilitate a proiectului, pe de altă parte - raportul financiar final;– Sustenabilitatea proiectului: intervalul de timp stabilit prin contractul de finanțare în care, după finalizarea proiectului prin aprobarea, de către RI, a raportului său final, proiectul trebuie să continue să fie operațional. La stabilirea perioadei de timp de sustenabilitate se are în vedere scopul de a promova menținerea efectelor proiectului și de a asigura faptul că sprijinul financiar acordat proiectului generează beneficii maxime grupului țintă și beneficiarilor finali.(2) În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când rezultă altfel din context sau când există o prevedere contrară:a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care includ pluralul includ și singularul;b) cuvintele care includ un gen, includ toate genurile;c) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel.(3) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte normative subsecvente, inclusiv actele ce reglementează aceleași situații/relații sociale/împrejurări printr-un alt act normativ, urmare a abrogării celui în vigoare.(4) Contractul de finanțare este un contract de adeziune. Acesta stabilește cadrul juridic general în care se va desfășura relația contractuală dintre MAI-RI și beneficiar și, după caz, cu acesta din urmă prin intermediul acordului de parteneriat dintre beneficiarul-lider de proiect și partener, care constituie parte integrantă a prezentului contract de finanțare. Raporturile juridice dintre MAI-RI și beneficiar sunt guvernate de prezentul contract de finanțare care, împreună cu dispozițiile prevăzute în fiecare dintre documentele contractului de finanțare, reprezintă legea părților.(5) Contractul de finanțare constituie întreaga și singura înțelegere dintre părți cu privire la obiectul contractului și exclude orice alte comunicări, negocieri sau înțelegeri scrise sau verbale dintre părți realizate înaintea începerii contractului de finanțare.(6) Niciun amendament sau o altă derogare de la contract nu are efect decât dacă se consemnează în scris, se datează, se referă expres la contract și se semnează de reprezentanții legali ai părților sau de către persoanele împuternicite în acest sens de către aceștia.(7) În cazul în care, orice prevedere din contractul de finanțare devine, la un moment dat, nulă/anulată/interzisă de lege/inaplicabilă/invalidă/contrară/neexecutabilă conform legii aplicabile, contractul de finanțare nu este afectat sau prejudiciat de aceasta. Părțile trebuie să depună eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare.  +  Capitolul 1 Drepturile și obligațiile părților Prezentul contract de finanțare obligă părțile să respecte întocmai și cu bună credință fiecare dispoziție a acestuia, în conformitate cu principiul obligativității contractului de finanțare între părți, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanțare.  +  Secţiunea 1 Drepturile și obligațiile MAI-RI(1) MAI-RI are dreptul să emită instrucțiuni în vederea executării prezentului contract de finanțare, care au caracter obligatoriu pentru beneficiar.(2) MAI-RI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor acestuia, inclusiv verificarea eventualelor solicitări justificate transmise de beneficiar privind modificările contractuale.(3) MAI-RI are dreptul să-i solicite beneficiarului rapoarte intermediare de progres, raport final, alte rapoarte, previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor datei la care se realizează raportarea, informări precum și orice alte documente și situații privind implementarea proiectului.(4) MAI-RI are obligația de a primi, de a centraliza estimările de cheltuieli transmise de către beneficiari și de a le transmite către CN și Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor, după obținerea avizului de specialitate, conform procedurilor interne.(5) MAI-RI are dreptul să efectueze monitorizarea și verificarea proiectului, inclusiv prin efectuarea de controale administrative și controale la fața locului și să solicite declarații, documente, informații etc./în legătură cu proiectul, pe toată perioada de implementare/eligibilitate a acestuia, precum și în perioada de sustenabilitate.(6) MAI-RI are obligația ca, după primirea de la beneficiar a documentelor aferente proiectului (rapoarte trimestriale de progres, raport final, documente justificative privind activitățile, achizițiile și cheltuielile, etc) ordonate și întocmite potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI, să verifice și să autorizeze, conform procedurilor sale interne și cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanțare, cheltuielile efectuate din cadrul proiectului.(7) MAI-RI are obligația să acorde asistență beneficiarului prin furnizarea informațiilor sau a clarificărilor necesare pentru implementarea proiectului.(8) MAI-RI are obligația de a informa beneficiarul cu privire la orice decizie luată, precum și cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările formulate de diverse entități competente, care au impact asupra proiectului.(9) În urma verificării rapoartelor financiare intermediare de progres și a celui final, MAI-RI are obligația să-l notifice pe beneficiar cu privire la sumele transferate de către Ministerul Finanțelor, aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de beneficiar și autorizate de MAI-RI.(10) MAI-RI are obligația de a suspenda sumele utilizate/estimate a fi utilizate de beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată o sesizare de neregulă gravă, iar procurorul a dispus trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, MAI-RI are obligația de a se asigura de recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave și de a monitoriza stingerea creanțelor bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave.(11) MAI-RI are obligația să ia toate măsurile pentru identificarea beneficiarilor reali, direcți sau indirecți, ai fondurilor nerambursabile acordate în cadrul PNRR și să solicite toate informațiile necesare cu privire la aceștia, pentru îndeplinirea obligațiilor prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(12) MAI-RI are obligația de a desfășura activități de informare și comunicare aferente investiției și de a monitoriza beneficiarul cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor.(13) MAI-RI are obligația de a-l informa pe beneficiar cu privire la data aprobării raportului final al proiectului.  +  Secţiunea a 2-a Drepturile și obligațiile beneficiarului(1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale ghidului specific și ale Legii aplicabile.(2) În raport cu MAI-RI, beneficiarului îi revine responsabilitatea exclusivă pentru implementarea și realizarea proiectului, inclusiv pentru parteneri în cazul proiectului implementate în parteneriat, pe care beneficiarul se angajează să-l implementeze pe propria sa răspundere, cu maxim de profesionalism și eficiență, în concordanță cu cele mai bune practici în domeniul vizat, conform scopului proiectului și pentru obținerea rezultatelor și atingerea indicatorilor prevăzuți în Anexa nr. 2 - Cererea de finanțare (care reprezintă Anexa nr. 1 a Ghidului specific) și documentele aferente (anexe la cererea de finanțare), cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanțare. În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine exclusiv beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.(3) În situația proiectului implementat în parteneriat, beneficiarul-lider de parteneriat semnează contractul de finanțare al proiectului pentru toți partenerii, astfel încât acesta are obligația să se asigure că partenerii săi de proiect iau act de drepturile și obligațiile care le revin acestora conform contractului de finanțare. De asemenea, beneficiarul-lider de parteneriat are obligația informării prompte, corecte și complete a partenerilor de proiect în legătură cu orice aspecte privind proiectul care îi afectează și pe aceștia (de ex., modificări aduse contractului de finanțare al proiectului care nu implică și revizuirea corespunzătoare a acordului de parteneriat, instrucțiuni/informări/solicitări ale MAI-RI, recomandări/constatări rezultate ca urmare a unor misiuni de monitorizare/verificare/audit etc.).(4) Beneficiarul/partenerul se angajează, irevocabil și necondiționat, că finanțarea nerambursabilă, precum și bunurile/livrabilele obținute din aceasta, sunt utilizate numai în scopul implementării proiectului vizat de prezentul contract de finanțare și respectă cadrul legal indicat la art. 1 alin. (4) din contractul de finanțare.(5) În cazul în care unul dintre partenerii de proiect se retrage sau nu își îndeplinește obligațiile asumate conform acordului de parteneriat încheiat cu beneficiarul-lider de parteneriat, acesta din urmă are obligația de a prelua activitățile partenerului respectiv.(6) Beneficiarul-lider de parteneriat și, după caz, partenerii, sunt obligați să se asigure de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de către partenerii înregistrați fiscal în România, inclusiv a achizițiilor directe, conform normelor legale în vigoare și a prevederilor prezentului contract de finanțare. Beneficiarul-lider de parteneriat este obligat să se asigure că determinarea/stabilirea tipurilor de proceduri de achiziție publică în cadrul proiectului se realizează la nivelul întregului proiect, indiferent de modul de împărțire a activităților între beneficiarul-lider de parteneriat și partenerii săi, instituții publice din România.(7) Beneficiarul/partenerul poate derula procedurile de atribuire a contractelor de execuție lucrări, asistență tehnică și a altor categorii de contracte necesare implementării proiectului de investiții publice, cu includerea în documentele achiziției aferente a unei condiții suspensive referitoare la aprobarea finanțării prin PNRR.(8) Beneficiarul/partenerul are obligația să prevadă, în caietele de sarcini și în contractele de achiziție publică care vizează dezvoltări de sisteme/aplicații informatice, faptul că toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant/membrii asocierii, aferente produsului/serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă.(9) În scopul atribuirii contractelor de achiziție necesare pentru implementarea proiectului, beneficiarul/partenerul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și europene aplicabile în domeniu, sub sancțiunea aplicării, conform reglementărilor legale incidente în vigoare, de corecții financiare cu privire la cheltuielile efectuate din finanțarea nerambursabilă cu nerespectarea/încălcarea acestei legislații.(10) Dacă beneficiarul/partenerul derulează un proces de selecție și recrutare de experți/consultanți pentru implementarea activităților proiectului, acesta aplică legislația în domeniul achizițiilor publice, fiind exceptate de la aplicarea acesteia doar situațiile în care beneficiarul/partenerul încheie contracte de muncă cu respectivii experți/consultanți, precum și alte situații prevăzute de lege, cu condiția respectării eligibilității cheltuielilor.(11) Beneficiarul/partenerul are obligația de a încărca, în sistemul informatic al PNRR, toate documentele achiziției stabilite prin Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare pentru implementarea proiectului, în format pdf., sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al beneficiarului/persoanei împuternicite, după caz.(12) Beneficiarul/partenerul are obligația să ia toate măsurile pentru identificarea beneficiarilor reali, direcți sau indirecți, ai fondurilor nerambursabile acordate în cadrul PNRR și să solicite toate informațiile necesare cu privire la aceștia, pentru îndeplinirea obligațiilor prevederilor prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(13) Ofertanții declarați câștigători ai procedurilor de achiziții publice realizate de către Beneficiar sunt obligați să pună la dispoziția autorităților contractante informațiile cu privire la beneficiarul real a fondurilor alocate din PNRR, în înțelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, așa cum sunt ele reglementate de obligațiilor impuse de art. 22 alin 2 lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului. Această obligație va fi introdusă de Autoritatea Contractantă în anunțurile/invitațiile aferente tuturor procedurilor lansate în cadrul secțiunii de stabilire a criteriilor de calificare și selecție, respectiv "Condiții de participare" , atât pentru Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale cât și pentru Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și servicii, astfel datele privind beneficiarul real vor fi colectate de la ofertanți încă din faza depunerii ofertelor/documentelor suport DUAE, respectiv:a) pentru ofertanții ai căror acționari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras ONRC.b) pentru ofertantul/ofertanții declarat(i) câștigător(i) are/au în structura acționariatului entități juridice străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertant o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice străine (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările și modificările ulterioare.c) pentru ofertanții străini, înregistrați în afara României, aceștia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din gara ofertantului, însoțit de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizați, în condițiile legii.d) pentru ofertanții de tipul asociațiilor și fundațiilor, autoritatea contractantă colectează de la aceștia un extras de la Ministerul Justiției (Registrul Național ONG) privind beneficiarii reali ai asociației/fundației; în cazul în care asociația/fundația este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertanți o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal/președinte, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările și modificările ulterioare.(14) Beneficiarul/partenerul se angajează ca toate măsurile sprijinite prin proiect să respecte legislația de mediu națională și europeană relevantă, inclusiv conformitatea cu principiul "de a nu prejudicia în mod semnificativ-DNSH", pe toată perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, precum și în perioada de sustenabilitate a acestuia.(15) Beneficiarul/partenerul are obligația să țină, pentru fiecare proiect, o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.(16) Fiecare solicitare de fonduri transmisă de beneficiar/partener trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.(17) Beneficiarul are obligația de a transmite MAI-RI rapoarte intermediare de progres, raport final, alte rapoarte, previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor datei la care se realizează raportarea, informări, precum și orice alte documente și situații privind implementarea proiectului, solicitate de MAI-RI/prevăzute în contractul de finanțare, în termenele și condițiile stabilite în prezentul contract de finanțare și în instrucțiunile MAI-RI.(18) Beneficiarul/partenerul are obligația arhivării și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar (UE, Euratom) 2018/1.046, respectiv timp de 5 ani de la data plății soldului sau, în absența unei astfel de plăți, de la data efectuării ultimei raportări.(19) Beneficiarul/partenerul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților europene și naționale cu atribuții de verificare, control și audit, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită în scris declarații, documente, informații. Beneficiarul are obligația de a asigura fără întârziere accesul neîngrădit al acestora pe toată perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, precum și în perioada de sustenabilitate a acestuia.(20) În îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (18), beneficiarul/partenerul va acorda, în termenul solicitat, drepturile de acces necesare personalului desemnat în acest sens de către autoritățile/entitățile naționale și internaționale cu atribuții de monitorizare, evaluare, verificare, control și audit în cadrul PNRR, la locurile și spațiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice, la bunurile achiziționate/lucrările executate/livrabilele obținute, precum și la toate documentele și fișierele informatice privind gestionarea tehnică și financiară a proiectului. În acest sens, documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate, inclusiv electronic, astfel încât să permită verificarea facilă a acestora, sub sancțiunea restituirii, corespunzător documentelor justificative lipsă, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanțare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.(21) Beneficiarul/partenerul are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de monitorizare/evaluare/verificare/control/audit ale autorităților/entităților naționale și internaționale cu atribuții de monitorizare/evaluare/verificare/control/audit în cadrul PNRR.(22) Beneficiarul/partenerul are obligația de a realiza toate măsurile de informare și publicitate în conformitate cu prevederile din Cap. 16 din Anexa nr. 1 - Condiții generale a prezentului contract.(23) Beneficiarul/partenerul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul implementării proiectului. MAI-RI este degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților, de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare.(24) Beneficiarul are obligația să informeze MAI-RI despre orice situație care poate determina rezilierea și/sau întârzierea executării contractului de finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. În urma analizei, MAI-RI poate decide rezilierea și/sau suspendarea contractului de finanțare cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente.(25) Beneficiarul/partenerul are obligația să informeze MAI-RI în scris și fără întârziere, orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanților săi, precum și orice alte informații care pot fi relevante în relația sa cu MAI-RI, orice astfel de modificare/informație fiind opozabilă MAI-RI doar de la data primirii notificării de către MAI-RI. Aceste informații se pot referi, dar fără a se limita la, orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii contractului de finanțare.(26) Beneficiarul/partenerul are obligația să pună în aplicare prevederile instrucțiunilor emise de către CN și de către MAI-RI.  +  Secţiunea a 3-a Angajamente comune ale părților(1) Părțile se angajează:a) să îndeplinească în mod corespunzător obligațiile, atribuțiile și responsabilitățile ce le revin în baza prezentului contract de finanțare, cu respectarea principiilor transparenței, parteneriatului, a unui management adecvat și a bunei gestiuni financiare, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale și cu procedurile interne;b) să nu utilizeze informațiile și documentele ce rezultă din activitatea de executare a prezentului contract sau la care au acces în vederea implementării prezentului contract, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale privind transparența, accesul la informații, precum și protecția datelor cu caracter personal;c) să întreprindă toate diligențele necesare pentru prevenirea, depistarea, constatarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61 alin. (2) și (3) din Regulamentul financiar (UE) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, și să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care poate afecta buna implementare a proiectului prevăzut la art.1 alin. (1) din prezentul contract.d) să țină o evidență strictă și să păstreze toate datele, rapoartele, corespondența și documentele legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, așa cum este reglementat de legislația națională și europeană incidentă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, definită în conformitate cu art. 2 alin. (1).(2) Părțile utilizează reguli și proceduri care să asigure respectarea următoarelor principii:a) o bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței;b) respectarea principiilor de liberă concurență și de tratament egal și nediscriminatoriu;c) transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin MRR;d) prevenirea apariției fraudei și corupției prin identificarea și analiza factorilor de risc și vulnerabilităților;e) prevenirea apariției situațiilor de conflict de interese în cursul întregii proceduri de evaluare și contractare, precum și ulterior acestei proceduri;f) evitarea dublei finanțări - reformele și proiectele de investiții finanțate în cadrul MRR pot beneficia de finanțare din partea altor programe și instrumente ale Uniunii Europene, cu condiția ca acest sprijin să nu acopere aceleași costuri.  +  Capitolul 2 Acordarea finanțării  +  Secţiunea 1 Fluxul financiar(1) Beneficiarul transmite MAI-RI, în condițiile și la termenele prevăzute la Cap. 1 Secțiunea a 3-a și Cap. 6 Secțiunea 1 din Anexa nr. 1 - Condiții generale a prezentului contract de finanțare, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, în vederea verificării și autorizării acestora.(2) În vederea verificărilor de către MAI-RI, cheltuielile efectuate de beneficiar în cadrul proiectului și declarate în cuprinsul raportărilor financiare intermediare de progres/raportării finale trebuie să fie însoțite de documente justificative aferente acestora, precum și de cele aferente atât achizițiilor care au stat la baza cheltuielilor raportate, cât și a activităților pentru implementarea cărora s-au derulat achizițiile și s-au efectuat cheltuielile respective. Categoriile de documente justificative necesare pentru verificarea progresului activităților proiectului, achizițiilor derulate și cheltuielilor efectuate în cadrul acestuia, precum și condițiile de fond și formă pe care acestea trebuie să le îndeplinească spre a fi acceptate se detaliază prin instrucțiuni ale MAI-RI.(3) În situația efectuării de plăți în valută în cadrul proiectului, se va solicita contravaloarea acestora în lei la cursul BNR din data întocmirii documentelor de plată în valută.(4) După verificarea administrativă și a conformității financiare, conform reglementărilor interne, a cheltuielilor efectuate și declarate în cadrul proiectului, MAI-RI autorizează solicitările de fonduri și transmite Ministerului Finanțelor și, spre informare, către CN, solicitările de fonduri corespunzătoare cheltuielilor autorizate.(5) Pe baza solicitărilor de fonduri transmise de MAI-RI, Ministerul Finanțelor virează în conturile de venituri deschise pe numele MAI-RI la Trezoreria Statului [(contul de venituri bugetare 20.A.49.02.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul curent" și, respectiv, contul de venituri bugetare 20.A.49.02.02 "Venituri ale bugetului de stat - sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul anterior") sumele aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de beneficiar și autorizate de MAI-RI];(6) După încasarea fondurilor solicitate în conturile de venituri deschise la Trezoreria statului și luarea la cunoștință cu privire la aceasta, în termen de 5 zile lucrătoare, MAI-RI notifică beneficiarul cu privire la sumele transferate de către Ministerul Finanțelor în aceste conturi.(7) Pe baza notificării primite de la MAI-RI, beneficiarul înregistrează în conturi în afara bilanțului transferurile de sume aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR. Dovada efectuării acestei înregistrări se comunică MAI-RI, în termen de 5 zile lucrătoare de la data operațiunii.(8) Pentru derularea operațiunilor financiare în lei aferente proiectului, beneficiarul are obligația să deschidă, la unitățile Trezoreriei statului, conturi de credite bugetare deschise și repartizate și conturi de cheltuieli bugetare, conform Normelor metodologice, astfel: Conturi de cheltuieli bugetare 23.A "Cheltuieli ale bugetului de stat" articolele 60.01 "Fonduri europene nerambursabile", 60.02 "Finanțare publică națională", 60.03 "Sume aferente TVA" din care beneficiarii dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 01.A "Credite bugetare deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate integral din bugetul de stat".(9) Finanțarea în cadrul investiției va fi acordată, în baza solicitării de fonduri depusă de beneficiar, însoțită de documentele justificative. Beneficiarul are obligația ca fiecare cerere de transfer transmisă să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.(10) Beneficiarul are obligația actualizării și transmiterii, către MAI-RI, a Graficului estimativ privind termenele de depunere a solicitării de fonduri.  +  Secţiunea a 2-a Eligibilitatea cheltuielilor(1) Cheltuielile efectuate de către beneficiar sunt eligibile dacă sunt în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă și, de asemenea, dacă îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute în Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului necompetitiv de proiecte. În mod excepțional, se poate finanța o acțiune deja începută după data de 01.02.2020 numai în cazul în care beneficiarul poate demonstra, în mod corespunzător, necesitatea demarării acțiunii înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanțare. Se au în vedere eventualele cheltuieli angajate (de exemplu încheierea de contracte de achiziție publică) și/sau încheiate de beneficiar (de exemplu, plăți realizate în executarea contractelor de achiziție publică încheiate) înainte de data intrării în vigoare a contractului de finanțare. Nu se poate acorda retroactiv finanțare din PNRR pentru acțiuni deja încheiate la momentul depunerii cererii de finanțare sau demarate anterior datei de 1 februarie 2020.(2) În urma verificărilor, MAI-RI își rezervă dreptul ca, pe toată durata de valabilitate a contractului de finanțare prevăzută la art. 2 alin. (1) să declare neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prezentei secțiuni.(3) Data efectuării unei cheltuieli se consideră data recepției bunului/serviciului/lucrării care a condus la realizarea acelei cheltuieli.(4) Cheltuielile aferente activităților derulate după expirarea perioadei de implementare a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2), se suportă exclusiv de către beneficiar din bugetul propriu, acestea reprezentând cheltuieli neeligibile.(5) Categoriile de cheltuieli eligibile și neeligibile ale proiectului sunt prevăzute în Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului necompetitiv de proiecte.(6) Nedetectarea de către MAI-RI a neconformităților privind cheltuielile nu afectează dreptul acestuia de a declara ulterior, oricând pe parcursul executării contractului, ca fiind neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a verificării/monitorizării/controlului/auditului.  +  Capitolul 3 Modificări și completări ale contractului de finanțare(1) Părțile au dreptul, pe întreaga perioada de implementare/eligibilitate a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezentul contract de finanțare, să modifice clauzele și/sau anexele contractului de finanțare, în scris, prin notificare sau act adițional, după caz, în condițiile detaliate în cuprinsul Cap. 3 din Anexa nr. 1 - Condiții generale și cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanțare.(2) În ceea ce privește modificarea clauzelor și/sau anexelor contractului de finanțare prin notificare, aceasta poate interveni prin notificare realizată unilateral de MAI-RI, prin notificare realizată de beneficiar care nu necesită acordul MAI-RI sau prin notificare realizată de beneficiar care necesită acordul prealabil al MAI-RI.(3) Prin notificare realizată unilateral de MAI-RI se pot opera următoarele modificări ale clauzelor și/sau anexelor contractului de finanțare:a) modificări privind datele prevăzute la art. 5 alin. (6) din prezentul contract de finanțare, și anume datele/coordonatele de contact ale MAI-RI (sediu/adresă, telefon, fax, email), persoane de contact (nume și prenume, poziția/rolul în cadrul MAI-RI) etc.;b) modificări privind contractul de finanțare determinate de schimbări în ceea ce privește cadrul legal de implementare a PNRR (altele decât cele care se realizează prin act adițional);c) condiții generale ale contractului de finanțare.(4) Modificările realizate prin notificare unilaterală a MAI-RI îi sunt opozabile beneficiarului de la momentul comunicării notificării, în condițiile Cap.3 din Anexa nr. 1 - Condiții generale a prezentului contract de finanțare. Excepțional, modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător în situația în care, prin respectiva notificare, se confirmă modificări intervenite în ceea ce privește cadrul legal de implementare a PNRR.(5) Prin notificare realizată de beneficiar fără acordul MAI-RI se pot opera următoarele modificări ale clauzelor și/sau anexelor contractului de finanțare:a) modificări privind datele prevăzute la art. 5 alin. (6) din prezentul contract de finanțare, și datele/coordonatele de contact ale beneficiarului (sediu/adresă, telefon, fax, email), persoanele de contact ale beneficiarului (nume și prenume, poziția rolul în cadrul beneficiarului);b) modificări privind reprezentantul legal al beneficiarului sau privind persoana împuternicită de către reprezentantul legal al beneficiarului să semneze documente oficiale privind proiectul, destinate MAI-RI.(6) În cazul în care beneficiarul realizează modificarea contractului de finanțare prin notificare fără acordul MAI-RI în conformitate cu alin. (5) lit. a) și b), acesta are obligația de a o transmite către MAI-RI, împreună cu anexele modificate ale contractului de finanțare (dacă este cazul), în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data apariției modificării.(7) Modificările realizate prin notificare a beneficiarului fără acordul MAI-RI îi sunt opozabile MAI-RI de la momentul primirii notificării, în condițiile Cap.3 din Anexa nr. 1 - Condiții generale a prezentului contract de finanțare.(8) Prin notificare realizată de beneficiar cu acordul prealabil al MAI-RI se pot opera modificări ale contractului de finanțare, altele decât cele care se realizează de beneficiar prin notificare fără acordul MAI-RI sau prin act adițional.(9) În cazul în care beneficiarul solicită modificarea contractului de finanțare prin notificare cu acordul MAI-RI, acesta are obligația de a transmite către MAI-RI solicitarea, conform modelului pus la dispoziție de MAI-RI inclusiv anexele contractului de finanțare/secțiunile acestora propuse a fi modificate, cu cel puțin 10 zile înainte de termenul de la care se intenționează să intre în vigoare respectivele modificări. MAI-RI poate accepta reducerea acestui termen, la 3 zile, la cererea justificată a beneficiarului, aprobată prin notă justificativă de către ordonatorul de credite al beneficiarului.(10) Versiunea revizuită a cererii de finanțare va conține toate modificările anterioare aprobate, reprezentând astfel versiunea actualizată a cererii de finanțare. Notificarea intră în vigoare și produce efecte de la data aprobării acesteia de către MAI-RI.(11) Prin act adițional se pot opera următoarele modificări ale clauzelor și/sau anexelor contractului de finanțare:a) modificări ale duratei activităților proiectului, fără a aduce atingere obiectivului și indicatorilor de rezultat ai proiectului;b) modificări intervenite în bugetul proiectului, în situația în care acestea determină modificarea valorii totale eligibile și neeligibile aprobate, conform art. 3 din prezentul contract de finanțare;c) realocări bugetare între valorile alocate rezultatelor/activităților, dacă acestea depășesc 10% din valoarea aprobată inițial și/sau plafonul de 15 milioane lei;(12) În cazul în care beneficiarul solicită modificarea prin act adițional a contractului de finanțare, acesta are obligația de a transmite către MAI-RI solicitarea și justificarea acesteia, inclusiv anexele contractului de finanțare/secțiunile acestora propuse a fi modificate, cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul de la care se intenționează ca modificarea să intre în vigoare și, cel mai târziu, cu 30 de zile înainte de sfârșitul perioadei de implementare/a proiectului prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezentul contract de finanțare. MAI-RI poate accepta reducerea acestor termene la cererea justificată a beneficiarului, aprobată prin notă justificativă de către ordonatorul de credite al beneficiarului.(13) Actul adițional intră în vigoare și produce efecte la data semnării lui de către ultima parte.(14) Modificările clauzelor și/sau anexelor contractului de finanțare solicitate de beneficiar trebuie să fie bine justificate, să nu afecteze scopul și obiectivele, să nu pună în pericol stabilitatea financiară a proiectului, să nu pună în discuție decizia de acordare a finanțării și să respecte cadrul legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanțare.