NORME METODOLOGICE din 6 mai 2020privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile instituțiilor de credit
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 bis din 13 mai 2020  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 2 din 6 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 383 din 13 mai 2020
  Notă
  Conform punctului 3 al articolului V din ORDINUL nr. 5 din 30 septembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 18 octombrie 2022, prevederile art. IV se aplică începând cu raportarea contabilă anuală aferentă exercițiului financiar al anului 2022.
   +  Capitolul I Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea și depunerea raportării contabile anuale1. Generalități1.1. Instituțiile de credit au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, distinct de situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, republicat, cu excepția sucursalelor instituțiilor de credit din alte state membre, care au obligația să întocmească și să depună doar raportări contabile anuale.1.2. Instituțiile de credit depun raportarea contabilă anuală la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în formă scrisă (pe suport de hârtie) și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă. Instituțiile de credit pot depune raportarea contabilă anuală la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili. Depunerea raportării contabile anuale se realizează pe suport magnetic, împreună cu raportarea listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice și semnată, potrivit legii.2. Prezentarea, semnarea, depunerea raportării contabile anuale, precum și reguli generale referitoare la modul de completare a acesteia2.1. Instituțiile de credit întocmesc și depun o raportare contabilă anuală care cuprinde următoarele formulare:a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);b) Contul de profit sau pierdere (cod 20);c) Date informative (cod 30);d) Situația imobilizărilor necorporale și corporale (cod 40);e) Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (cod 50);f) Alte informații (cod 60).2.2. Instituțiile de credit completează datele de identificare (denumirea, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și pe cele referitoare la forma de proprietate, codul unic de înregistrare și identificatorul instituției de credit (codul LEI), în situația în care instituția dispune de acesta, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se trec codurile care delimitează încadrarea instituției de credit. Nomenclatorul formelor de proprietate este prevăzut la cap. XVI din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare. (la 18-10-2022, Punctul 2.2. din Punctul 2. , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul IV din ORDINUL nr. 5 din 30 septembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 18 octombrie 2022 ) (la 29-05-2024, sintagma: cap. VIII a fost înlocuită de Punctul 17. , ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 29 mai 2024 ) 2.2^1. În înțelesul prezentelor norme metodologice, codul LEI reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare. (la 18-10-2022, Punctul 2. din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul IV din ORDINUL nr. 5 din 30 septembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 18 octombrie 2022 ) 2.3. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" a datelor prevăzute la pct. 2.2. conduce la imposibilitatea identificării instituției de credit și, în consecință, se consideră că raportarea nu a fost depusă, instituția de credit fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2.4. Instituțiile de credit completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), inclusiv codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată, din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.2.5. Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.2.6. Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:a) directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție se înțelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției de credit.2.7. Instituțiile de credit care au în subordine sucursale sau alte subunități fără personalitate juridică verifică și centralizează informațiile aferente acestora, întocmind raportarea contabilă anuală cu respectarea prevederilor din prezentul ordin. Formularele de raportare contabilă anuală reprezintă situații globale, respectiv situații care privesc ansamblul teritoriului național al instituției de credit (sediu social, sucursale și alte sedii secundare aflate în România), precum și toate subunitățile din străinătate.2.8. Formatul electronic al raportării contabile anuale, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor. Programul de asistență este pus la dispoziția instituțiilor de credit gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. (la 29-05-2024, Punctul 2.8. , Punctul 2. , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1. , ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 29 mai 2024 ) 2.9. Raportarea contabilă anuală se depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, la termenul prevăzut în prezentele norme metodologice, împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, o copie a balanței de verificare a conturilor sintetice, precum și o declarație din care să rezulte că toate formularele au fost editate în condițiile prevăzute de prezentele reglementări, întocmirea și, după caz, listarea formularelor s-au făcut pe baza fișierelor puse la dispoziția instituției de credit de către Ministerul Finanțelor, iar completarea datelor s-a efectuat cu respectarea prezentelor reglementări și a instrucțiunilor tehnice privind utilizarea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor. (la 29-05-2024, Punctul 2.9. , Punctul 2. , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2. , ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 29 mai 2024 ) 2.10. O copie a fișierelor conținând formularele, completate cu datele raportării contabile anuale, se păstrează de către instituția de credit, potrivit prevederilor art. 23 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2.11. Raportarea contabilă anuală a organizațiilor cooperatiste de credit trebuie să reflecte operațiunile și situația lor financiară. Raportarea contabilă anuală întocmită de cooperativele de credit trebuie vizată de casa centrală a cooperativelor de credit.2.12. (1) Instituțiile de credit care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la data de 31 decembrie a anului de raportare nu întocmesc raportarea contabilă anuală, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor o declarație pe propria răspundere a administratorului sau a persoanei care are obligația gestionării instituției de credit, care să cuprindă toate datele de identificare:– denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare); – adresa și numărul de telefon; – numărul de înregistrare la registrul comerțului; – identificatorul instituției de credit (codul LEI), în situația în care instituția dispune de acesta;– codul unic de înregistrare; – capitalul social. (la 29-05-2024, Alineatul (1) , Punctul 2.12. , Punctul 2. , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3. , ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 29 mai 2024 ) (2) Declarațiile de inactivitate prevăzute la alin. (1) de la prezentul subpunct se vor depune în format electronic. În vederea depunerii declarațiilor de inactivitate în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, având încorporată, atașată sau asociată logic o semnătură electronică extinsă, instituțiile de credit folosesc programul de asistență prevăzut la subpct. 2.8. (la 29-05-2024, Alineatul (2) , Punctul 2.12. , Punctul 2. , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4. , ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 29 mai 2024 ) 2.13. Instituțiile de credit aflate în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportarea contabilă anuală.3. Termene de depunere3.1. Depunerea raportării contabile anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar.3.2. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a declarației prevăzute la subpct. 2.12 alin. (1) se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.3.3. în cazul în care ultima zi a termenului de depunere este o zi nelucrătoare, raportarea contabilă anuală/ declarația prevăzută la subpct. 2.12 alin. (1) se depune cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.3.4. Netransmiterea fișierelor cu formularele raportării contabile anuale completate cu date, pe baza cărora a fost listată raportarea contabilă anuală, nedepunerea raportării contabile anuale listate și semnate, la termenul prevăzut în prezentele norme metodologice, prezentarea unei raportări contabile anuale care conține date eronate sau necorelate sau nedepunerea declarației prevăzute la subpct. 2.12 alin. (1) se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.4. Informații privind întocmirea raportării contabile anuale4.1. La întocmirea raportării contabile anuale de către instituțiile de credit se au în vedere prevederile Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, republicat, denumite în continuare Reglementări contabile, precum și prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), astfel cum sunt definite la art. 2 din Ordinul Băncii Naționale a României 27/2010, republicat.4.2. Raportarea contabilă anuală se întocmește în limba română și în moneda națională. Elementele exprimate în valută sunt convertite în monedă națională potrivit regulilor prevăzute de Reglementările contabile.4.3. Formularele de raportare contabilă anuală includ reguli de validare implicite care sunt definite în cadrul acestora prin utilizarea următoarelor convenții:a) o poziție marcată cu "X" în cadrul unui formular înseamnă că respectivul punct de date nu este solicitat sau că nu este posibilă raportarea acestuia;b) utilizarea de paranteze în indicarea unui element în cadrul unui formular înseamnă că elementul respectiv trebuie scăzut pentru a obține un rezultat total, dar nu înseamnă că acesta trebuie raportat ca fiind negativ;c) elementele care sunt raportate ca fiind negative sunt identificate în formulare prin includerea semnului "(-)" în fața denumirii acestora.4.4. În vederea întocmirii raportării contabile anuale, instituțiile de credit utilizează, în ceea ce privește data recunoașterii/derecunoașterii în/din bilanț a activelor financiare, fie data tranzacției (data la care entitatea se angajează să cumpere sau să vândă activul), fie data decontării (data la care activul este efectiv livrat), corespunzător politicilor și metodelor de contabilizare aprobate de persoanele care asigură administrarea și/sau conducerea instituțiilor de credit. Metoda utilizată este supusă condiției aplicării consecvente.4.5. Pentru raportarea instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în bilanț și în contul de profit sau pierdere, se utilizează convenția "prețului murdar", respectiv veniturile din dobânzi și cheltuielile cu dobânzile aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere și instrumentelor financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire", precum și veniturile din dividende aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează în cadrul postului de câștiguri/pierderi din aceste categorii de instrumente. Convenția "prețului murdar" trebuie aplicată în mod consecvent pentru toate instrumentele financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere și pentru toate instrumentele financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire".4.6. Informațiile referitoare la contul de profit sau pierdere, precum și cele privind variația diverselor elemente din bilanț au în vedere sumele înregistrate în conturile de cheltuieli și venituri, respectiv operațiunile efectuate de la începutul exercițiului financiar, până la data de referință pentru raportare inclusiv. Aceeași abordare se aplică și în cazul informațiilor care, potrivit prezentelor norme metodologice, se referă la o anumită perioadă.4.7. La elaborarea raportării contabile anuale se are în vedere abordarea de portofoliu.4.8. Portofoliile contabile reprezintă instrumente financiare agregate după reguli de evaluare. Aceste agregări nu includ investițiile în filiale, asocieri în participație și entități asociate, soldurile de încasat la vedere clasificate ca "Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere", precum și instrumentele financiare clasificate ca "Deținute în vederea vânzării" prezentate la elementele "Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării" și "Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării".4.9. În cazul activelor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:a) active financiare deținute în vederea tranzacționării;b) active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere;c) active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;d) active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;e) active financiare evaluate la cost amortizat.4.10. Elementul de activ "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" include instrumente financiare derivate cu sold pozitiv pentru instituția raportoare, deținute în vederea aplicării contabilității de acoperire în conformitate cu IFRS.4.11. în cazul datoriilor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:a) datorii financiare deținute în vederea tranzacționării;b) datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;c) datorii financiare evaluate la cost amortizat.4.12. Elementul de datorii "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" include instrumente financiare derivate cu sold negativ pentru instituția raportoare, deținute în vederea aplicării contabilității de acoperire în conformitate cu IFRS.4.13. Reguli generale de prezentare a informațiilor referitoare la instrumente financiare4.13.1. Active financiare(1) Valoarea contabilă reprezintă valoarea de raportat în bilanț. Valoarea contabilă a activelor financiare include dobânda cumulată.(2) Activele financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "numerar", "instrumente financiare derivate", "instrumente de capital", "titluri de datorie", și "credite și avansuri".(3) «Titlurile de datorie» sunt instrumente de datorie deținute de instituția de credit, emise ca titluri care nu sunt împrumuturi conform Regulamentului (UE) 2021/379 privind posturile din bilanț ale instituțiilor de credit și ale sectorului instituții financiare monetare (reformare) (BCE/2021/2) (denumit în continuare Regulamentul BCE BSI). (la 29-05-2024, Alineatul (3) , Punctul 4.13.1. , Punctul 4.13. , Punctul 4. , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5. , ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 29 mai 2024 ) (4) "Creditele și avansurile" sunt instrumente de datorie deținute de instituțiile de credit, care nu sunt titluri de valoare; acest element include "credite" conform Regulamentului BCE BSI, precum și avansurile care nu pot fi clasificate ca "împrumuturi" conform Regulamentului BCE BSI.(5) "Instrumentele de datorie" includ "credite și avansuri" și "titluri de datorie".(6) Valoarea contabilă brută are următoarea semnificație:a) în cazul instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, cu excepția celor deținute în vederea tranzacționării, valoarea contabilă brută depinde de clasificarea acestora ca performante sau neperformante. în cazul instrumentelor de datorie performante, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea justă. în cazul instrumentelor de datorie neperformante, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea justă la care se adaugă orice modificare cumulată negativă a valorii juste datorată riscului de credit, așa cum este aceasta definită la alin. (7) de la prezentul subpunct. Valoarea contabilă brută nu trebuie să depășească valoarea instrumentului de datorie la recunoașterea inițială. Pentru scopul stabilirii valorii contabile brute, evaluarea instrumentelor de datorie se efectuează la nivel de instrument financiar;b) în cazul instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat sau la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea contabilă înainte de deducerea oricărei pierderi din depreciere;c) în cazul activelor financiare deținute în vederea tranzacționării, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea justă.(7) Modificările cumulate negative ale valorii juste, datorate riscului de credit, reprezintă, în cazul expunerilor neperformante, modificările cumulate de valoare justă datorate riscului de credit, pentru situația în care modificarea cumulată netă este negativă. Modificarea cumulată netă a valorii juste datorată riscului de credit se calculează prin adunarea tuturor modificărilor negative și pozitive de valoare justă datorate riscului de credit care au apărut de la recunoașterea instrumentului de datorie. Evaluarea instrumentelor de datorie se realizează la nivel de instrument financiar.4.13.2. Datorii financiare(1) Valoarea contabilă reprezintă valoarea de raportat în bilanț. Valoarea contabilă a datoriilor financiare include dobânda cumulată.(2) Datoriile financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "instrumente financiare derivate", "poziții scurte", "depozite", "titluri de datorie emise" și "alte datorii financiare".(3) "Depozitele" sunt definite la fel ca în Regulamentul BCE BSI.(4) "Titlurile de datorie emise" sunt instrumente de datorie emise sub formă de titluri de către instituția de credit și care nu sunt depozite conform Regulamentului BCE BSI.(5) "Alte datorii financiare" includ toate datoriile financiare altele decât instrumentele financiare derivate, pozițiile scurte, depozitele și titlurile de datorie emise.(6) "Alte datorii financiare" includ garanțiile financiare date în cazul în care acestea sunt evaluate fie la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.4.2.1(a)], fie la valoarea recunoscută inițial diminuată cu amortizarea cumulată [IFRS 9.4.2.1(c)(ii)]. Angajamentele de creditare se raportează ca "Alte datorii financiare" în cazul în care acestea sunt desemnate ca datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.4.2.1(a)] sau în cazul în care acestea reprezintă angajamente de acordare a unui credit la o rată a dobânzii mai mică decât rata dobânzii de piață [IFRS 9.2.3(c), IFRS 9.4.2.1(d)].(7) în cazul în care angajamentele de creditare, garanțiile financiare și alte angajamente date sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, orice modificare a valorii juste, inclusiv modificările datorate riscului de credit, se raportează ca "alte datorii financiare" și nu ca provizioane pentru "Angajamente și garanții date".(8) "Alte datorii financiare" includ, de asemenea, dividendele de plătit, sumele de plătit înregistrate în conturile de așteptare și de tranzit și sumele de plătit referitoare la decontări viitoare ale tranzacțiilor în titluri de valoare sau ale tranzacțiilor în valută, în cazul în care sumele de plătit pentru tranzacții sunt recunoscute înainte de termenul de plată.4.14. Regulile specifice de întocmire a raportării contabile anuale și formatul formularelor de raportare contabilă anuală, aplicabile instituțiilor de credit, sunt cele prevăzute la cap. II din prezentele norme metodologice, corespondența cu planul de conturi aplicabil instituțiilor care aplică IFRS este prezentată la cap. III, iar corelațiile din cadrul formularelor, precum și între formulare sunt cele prevăzute la cap. IV din prezentele norme metodologice. (la 29-05-2024, Punctul 4.14. , Punctul 4.13. , Punctul 4. , Capitolul I a fost modificat de Punctul 6. , ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 29 mai 2024 )  +  Capitolul II Reguli specifice de întocmire a raportării contabile anuale și formatul formularelor de raportare contabilă anuală, aplicabile instituțiilor de credit1. Formularul cod 10 - Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii(1) Formularul cod 10 este situația financiară care conține informații privind activele, datoriile și capitalurile proprii ale instituției de credit. La completarea acestei situații se vor avea în vedere următoarele precizări:A. Active (formular cod 10.01)a) Poziția "Numerar" include deținerile de bancnote și monede naționale și străine în circulație care sunt utilizate în mod obișnuit pentru a face plăți.b) Poziția "Solduri de numerar la bănci centrale" include soldurile de încasat la vedere la băncile centrale.c) Poziția "Alte depozite la vedere" include soldurile de încasat la vedere la instituții de credit.d) Poziția "Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate" include titlurile de participare deținute în filiale, asocieri în participație și entități asociate, indiferent de metoda de evaluare.e) Activele care nu sunt active financiare și care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate în posturi specifice din bilanț se raportează la poziția "Alte active"; acest post include, printre altele, aur, argint și alte mărfuri, inclusiv atunci când sunt deținute cu intenția de a fi tranzacționate.f) Poziția "Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării" are același înțeles cu cel prevăzut de IFRS 5.B. Datorii (formular cod 10.02)a) Provizioanele pentru "Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare" includ valoarea datoriilor nete privind beneficiile determinate.b) Provizioanele pentru "Alte beneficii pe termen lung pentru angajați" includ valoarea deficitelor din planurile de beneficii ale angajaților pe termen lung enumerate la IAS 19.153. Cheltuielile cumulate din beneficiile pe termen scurt ale angajaților [IAS 19.11(a)], planurile de contribuții determinate [IAS 19.51 (a)] și beneficiile pentru terminarea contractului de muncă [IAS 19.169(a)] se includ la "Alte datorii".c) Provizioanele pentru "Angajamente și garanții date" includ provizioanele aferente tuturor angajamentelor și garanțiilor, indiferent dacă deprecierea angajamentelor și garanțiilor este determinată în conformitate cu IFRS 9, dacă modalitatea de provizionare a acestora urmează prevederile IAS 37 sau dacă acestea sunt tratate ca și contracte de asigurare conform IFRS 17. Datoriile rezultate din angajamente și garanții financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere nu se raportează ca provizioane, deși se datorează riscului de credit, ci ca "alte datorii financiare" în conformitate cu prevederile pct. 4.13.2 alin. (7) din Capitolul I al prezentelor norme metodologice. (la 29-05-2024, sintagma: IFRS 4 a fost înlocuită de Punctul 18. , ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 29 mai 2024 ) d) Poziția "Capital social rambursabil la cerere" include instrumentele de capital emise de instituția de credit, care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate drept capitaluri proprii. Instituțiile de credit includ în cadrul acestei poziții părțile sociale ale organizațiilor cooperatiste de credit care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate drept capitaluri proprii.e) Datoriile care nu sunt datorii financiare și care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate în posturi specifice din bilanț se raportează la "Alte datorii".f) Poziția "Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării" are același înțeles cu cel prevăzut de IFRS 5.C. Capitaluri proprii (formular cod 10.03)a) Instrumentele de capital care sunt instrumente financiare includ contractele care intră sub incidența IAS 32.b) Poziția "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse" include componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (instrumente financiare care comportă atât o componentă de datorie, cât și una de capitaluri proprii) emise de instituția de credit, atunci când sunt separate în conformitate cu IFRS (inclusiv instrumentele financiare compuse cu instrumente derivate încorporate multiple ale căror valori sunt interdependențe).c) Poziția "Alte instrumente de capital emise" include instrumentele de capital care sunt instrumente financiare, altele decât "Capital social" și "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse".d) Poziția "Alte capitaluri proprii" cuprinde toate instrumentele de capital care nu sunt instrumente financiare, inclusiv, printre altele, tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în acțiuni [IFRS 2.10].e) Poziția "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include câștigurile și pierderile cumulate datorate modificărilor de valoare justă ale investițiilor în instrumente de capital pentru care instituția de credit a făcut alegerea irevocabilă de a prezenta modificările de valoare justă în alte elemente ale rezultatului global.f) Poziția "Valoarea ineficacității acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include partea ineficace cumulată care rezultă din operațiuni de acoperire a valorii juste în care elementul acoperit este un instrument de capital evaluat la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. Partea ineficace din acoperire raportată la această poziție este reprezentată de diferența dintre variația cumulată a valorii juste a instrumentului de capital raportată în cadrul poziției "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]" și variația cumulată a valorii juste a instrumentului financiar derivat de acoperire raportată în cadrul poziției "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]" [IFRS 9.6.5.3 și IFRS 9.6.5.8].g) Poziția "Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu" include câștigurile și pierderile cumulate recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, aferente riscului de credit propriu, pentru datoriile desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, indiferent dacă această desemnare are loc la recunoașterea inițială sau ulterior.h) Poziția "Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace]" include rezerva de conversie valutară aferentă părții eficace atât a operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiuni din străinătate derulate pe bază continuă cât și a operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiuni din străinătate care nu se mai aplică, atâta timp cât operațiunile din străinătate rămân recunoscute în bilanț.i) Poziția "Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie [partea eficace]" include rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie aferentă părții eficace a variației de valoare justă a instrumentelor financiare derivate de acoperire, atât în cazul operațiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie derulate pe bază continuă cât și în cazul operațiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie care nu se mai aplică.j) Poziția "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include câștigurile sau pierderile cumulate aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, nete de ajustarea pentru pierderi care este evaluată la data de raportare în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5.k) Poziția "Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate]" include modificările cumulate de valoare justă aferente tuturor elementelor de mai jos:i. valoarea - timp a unei opțiuni, în cazul în care modificările valorii - timp și valorii intrinseci ale respectivei opțiuni sunt separate și doar modificarea valorii intrinseci este desemnată ca instrument de acoperire [IFRS 9.6.5.15];ii. elementul forward al unui contract forward, în cazul în care elementul forward și elementul spot (la vedere) al respectivului contract forward sunt separate și doar modificarea elementului spot al contractului forward este desemnată ca instrument de acoperire;iii. spread-ul valutar aferent unui instrument financiar, în cazul în care acest spread este exclus de la desemnarea instrumentului financiar respectiv ca instrument de acoperire [IFRS 9.6.5.15, IFRS 9.6.5.16].l) Poziția "Rezerve din reevaluare" include valoarea rezervelor care rezultă din prima adoptare a IAS care nu au fost transferate la alte tipuri de rezerve.m) Poziția "Alte rezerve" include alte rezerve decât cele prezentate separat la celelalte elemente de capitaluri proprii și poate include rezerve legale și rezerve statutare.n) Poziția "Acțiuni proprii" include toate instrumentele financiare care au caracteristicile instrumentelor de capital proprii care au fost redobândite de către instituție, atâta timp cât acestea nu sunt vândute sau amortizate.(2) Formatul formularelor aferente codului 10 - Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii este următorul:
  Județul . . . . . . . . . .|_|_| Instituția de credit: . . . . . . . . . . Adresă: localitate: . . . . . . . . . . sector . . . . . . . . . . strada . . . . . . . . . . nr.: . . . . . . . . . . Telefon. . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . Număr din registrul comerțului . . . . . . . . . .Forma de proprietate . . . . . . . . . .|_|_| Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . . Cod clasă CAEN . . . . . . . . . .|_|_|_|_| Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . . Cod clasă CAEN . . . . . . . . . .|_|_|_|_| Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . .|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Codul LEI
  Notă
  Conform punctului 3 al articolului IV din ORDINUL nr. 5 din 30 septembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 18 octombrie 2022, la capitolul II „Reguli specifice de întocmire a raportării contabile anuale și formatul formularelor de raportare contabilă anuală, aplicabile instituțiilor de credit“, la punctul 1 alineatul (2), în cuprinsul antetului formularului aferent codului 10 „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 31 decembrie...“, după rândul „Cod unic de înregistrare“ se introduce un nou rând, intitulat „Codul LEI (va fi completat în situația în care instituția de credit dispune de cod LEI):“.
   + 
  SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
  la data de 31 decembrie ..........
  10-lei-
  10.01 - ACTIVECodPozițieExercițiu financiar
  PrecedentÎncheiat
  AB12
  Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere (poz.020+030+040)010
  Numerar020
  Solduri de numerar la bănci centrale030
  Alte depozite la vedere040
  Active financiare deținute în vederea tranzacționării (poz.060+070+080+090)050
  Instrumente financiare derivate060
  Instrumente de capital070
  Titluri de datorie080
  Credite și avansuri090
  Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.097+098+099)096
  Instrumente de capital097
  Titluri de datorie098
  Credite și avansuri099
  Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.120+130)100
  Titluri de datorie120
  Credite si avansuri130
  Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (poz.142+143+144)141
  Instrumente de capital142
  Titluri de datorie143
  Credite si avansuri144
  Active financiare evaluate la cost amortizat (poz.182+183)181
  Titluri de datorie182
  Credite si avansuri183
  Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire240
  Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii250
  Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate (poz.261+262+263)260
  Titluri de participare contabilizate la cost261
  Titluri de participare evaluate la valoareajustă prin profit sau pierdere262
  Titluri de participare evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global263
  Imobilizări corporale (poz.280+290)270
  Imobilizări corporale280
  Investiții imobiliare290
  Imobilizări necorporale (poz.310+320)300
  Fond comercial310
  Alte imobilizări necorporale320
  Creanțe privind impozitele (poz.340+350)330
  Creanțe privind impozitul curent340
  Creanțe privind impozitul amânat350
  Alte active360
  Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării370
  TOTAL ACTIVE(poz.010+050+096+100+141+181+240+250+260+270+300+330+360+370)380
  10.02 - DATORIICodPozitieExercițiufinanciar
  Precedentîncheiat
  AB12
  Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării (poz.020+030+040+050+060)010
  Instrumente financiare derivate020
  Poziții scurte030
  Depozite040
  Titluri de datorie emise050
  Alte datorii financiare060
  Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.080+090+100)070
  Depozite080
  Titluri de datorie emise090
  Alte datorii financiare100
  Datorii financiare evaluate la cost amortizat (poz.120+130+140)110
  Depozite120
  Titluri de datorie emise130
  Alte datorii financiare140
  Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire150
  Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii160
  Provizioane (poz.180+190+200+210+220+230)170
  Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare180
  Alte beneficii pe termen lung pentru angajați190
  Restructurare200
  Aspectejuridice nesoluționate și litigii fiscale210
  Angajamente și garanții date220
  Alte provizioane230
  Datorii privind impozitele (poz.250+260)240
  Datorii privind impozitul curent250
  Datorii privind impozitul amânat260
  Capital social rambursabil la cerere270
  Alte datorii280
  Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării290
  TOTAL DATORII(poz.010+070+110+150+160+170+240+270+280+290)300
  10.03 - CAPITALURI PROPRIICodPozițieExercițiul financiar
  Precedentîncheiat
  AB12
  Capital social (poz.020+030)010
  Capital vărsat020
  Capital subscris nevărsat030
  Prime de capital040
  Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social (poz.060+070)050
  Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse060
  Alte instrumente de capital emise070
  Alte capitaluri proprii080
  Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global (poz.095+128)090
  Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.100+110+120+122+320+330+360)095
  Imobilizări corporale100
  Imobilizări necorporale110
  Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate120
  Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării122
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global320
  Valoarea ineficacității acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global330
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]340
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]350
  Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu360
  Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.130+140+150+155+165+170)128
  Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace]130
  Conversia valutară140
  Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie [partea eficace]150
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global155
  Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate]165
  Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării170
  Rezultatul reportat190
  Rezerve din reevaluare200
  Alte rezerve210
  (-) Acțiuni proprii240
  Profit sau (-) pierdere aferent(ă) exercițiului250
  (-) Repartizarea profitului255
  (-) Dividende interimare260
  TOTAL CAPITALURI PROPRII (poz.010+040+ 050+080+090+190+200+210+240+250+255+260)300
  TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII310
  Administrator, Numele și prenumeleÎntocmit Numele și prenumele
  Semnătura . . . . . . . . . .Calitatea Semnătura. . . . . . . . . .
  Nr. de înregistrare în organismul profesional . . . . . . . . . .
  Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar ale acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției de credit. (la 28-04-2021, Formatul formularului de raportare anuală cod 10 - Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 31 decembrie, alineatul (2), Punctul 1, Capitolul II a fost modificat de pct. 1 din ANEXA la ORDINUL nr. 3 din 22 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 bis din 28 aprilie 2021 )
  2. Formularul cod 20 - Contul de profit sau pierdere(1) Formularul cod 20 este situația financiară care conține informații privind veniturile și cheltuielile legate de activitatea instituțiilor de credit. La întocmirea acesteia se vor avea în vedere următoarele precizări:a) Veniturile din dobânzi și cheltuielile cu dobânzile din instrumente financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere și din instrumente financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire" se raportează ca parte a câștigurilor sau pierderilor din respectivele categorii de instrumente.b) Poziția "Venituri din dobânzi aferente altor active" include valorile aferente veniturilor din dobânzi care nu au fost incluse la alte elemente, cum ar fi veniturile din dobânzi aferente numerarului, soldurilor de numerar la bănci centrale și altor depozite la vedere și activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării, precum și veniturile nete din dobânzi din activele nete aferente beneficiilor determinate.c) Dobânda aferentă datoriilor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective se raportează în cadrul poziției "Venituri din dobânzi aferente datoriilor". Aceste datorii și dobânda aferentă dau naștere unui randament pozitiv pentru instituția de credit.d) Poziția "Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii" include valorile aferente cheltuielilor cu dobânzile care nu au fost incluse la alte elemente, cum ar fi cheltuielile cu dobânzile aferente datoriilor incluse în grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării, cheltuielile derivate din majorările valorii contabile a unui provizion reflectând trecerea timpului sau cheltuielile nete cu dobânzile din datorii nete aferente beneficiilor determinate.e) Dobânda aferentă activelor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective se raportează în cadrul poziției "Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor". Aceste active și dobânda aferentă dau naștere unui randament negativ pentru instituția de credit.f) Veniturile din dividende aferente instrumentelor de capital, inclusiv dividende aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează ca parte a câștigurilor sau pierderilor din respectivele clase de instrumente.g) Veniturile din dividende aferente instrumentelor de capital desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global cuprind dividendele aferente instrumentelor derecunoscute în cursul perioadei și dividendele aferente instrumentelor deținute la sfârșitul perioadei de raportare.h) Veniturile din dividende aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate cuprind veniturile din dividende aferente titlurilor de participare deținute în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate la cost sau evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.i) Poziția "Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net" include câștiguri și pierderi din reevaluarea și derecunoașterea instrumentelor financiare clasificate ca deținute în vederea tranzacționării. Acest element include, de asemenea, câștiguri și pierderi aferente instrumentelor financiare derivate de risc de credit evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, utilizate pentru administrarea riscului de credit al unui instrument financiar sau al unei părți a unui instrument financiar care este desemnat ca fiind evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere, precum și venituri și cheltuieli din dividende și dobânzi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării.j) Poziția "Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net" include, de asemenea, valoarea recunoscută în contul de profit sau pierdere pentru riscul de credit propriu al datoriilor desemnate la valoarea justă, în situația în care recunoașterea modificărilor riscului de credit propriu în alte elemente ale rezultatului global creează sau amplifică o necorelare contabilă [IFRS 9.5.7.8J. în cadrul acestei poziții se includ, de asemenea, câștigurile și pierderile aferente instrumentelor acoperite care sunt desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în situația în care această desemnare este utilizată pentru administrarea riscului de credit, precum și veniturile și cheltuielile cu dobânzile aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.k) Poziția "Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net" nu include câștigurile aferente instrumentelor de capital pe care instituția de credit alege să le evalueze la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [IFRS 9.5.7.1(b)].l) În situația în care o modificare a modelului de afaceri conduce la reclasificarea unui activ financiar în cadrul unui portofoliu contabil diferit, câștigurile sau pierderile din reclasificare se raportează în cadrul pozițiilor relevante ale portofoliului contabil în care activul financiar este reclasificat, în conformitate cu următoarele prevederi:i. în cazul în care un activ financiar este reclasificat din categoria de evaluare la cost amortizat în portofoliul contabil al activelor financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.2], câștigurile sau pierderile datorate reclasificării se raportează în cadrul poziției "Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net" sau "Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net", după caz;ii. în cazul în care un activ financiar este reclasificat din categoria de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global în categoria de evaluare la valoare justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.7], câștigurile sau pierderile cumulate recunoscute anterior în alte elemente ale rezultatului global și reclasificate în profit sau pierdere se raportează în cadrul poziției "Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net" sau "Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net", după caz.m) Poziția "Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net" cuprinde câștigurile și pierderile aferente instrumentelor de acoperire și elementelor acoperite, inclusiv cele aferente elementelor acoperite evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, altele decât instrumentele de capital, în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste în conformitate cu prevederile IFRS 9.6.5.8. Poziția include, de asemenea, partea ineficace a variației valorii juste a instrumentelor de acoperire în cadrul unei operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie. Reclasificările rezervei din acoperirea fluxurilor de trezorerie sau a rezervei din acoperirea investiției nete într-o operațiune din străinătate sunt recunoscute în cadrul acelorași poziții ale contului de profit sau pierdere care sunt impactate de fluxurile de trezorerie aferente elementelor acoperite. Poziția "Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net" include, de asemenea, câștigurile și pierderile din operațiuni de acoperire a investițiilor nete în operațiuni din străinătate. Această poziție include și câștigurile din operațiuni de acoperire a pozițiilor nete.n) Poziția "Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net" include câștigurile și pierderile din derecunoașterea activelor nefinanciare, cu excepția cazului în care acestea sunt clasificate ca deținute în vederea vânzării.(n^1) Poziția "Contribuții în numerar la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor" include sumele reprezentând contribuții la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor, în cazul în care acestea sunt plătite în numerar. În situația în care contribuția îmbracă forma unui angajament de plată, acest angajament de plată trebuie inclus în cadrul poziției "Provizioane sau (-) reluări de provizioane", dacă angajamentul de plată dă naștere unei obligații în conformitate cu standardul contabil aplicabil. (la 28-04-2021, Alineatul (1) din Punctul 2. , Capitolul II a fost completat de Punctul 2. din ANEXA la ORDINUL nr. 3 din 22 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 bis din 28 aprilie 2021 ) o) Poziția "Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net" include valorile care rezultă din ajustarea valorilor contabile brute ale activelor financiare pentru reflectarea fluxurilor de trezorerie contractuale renegociate sau modificate [IFRS 9.5.4.3 și Anexa A la IFRS 9]. Câștigurile sau pierderile din modificare nu includ impactul modificărilor sumei reprezentând pierderile de credit așteptate, care se raportează în cadrul poziției "Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere".p) Poziția "Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente și garanții date" include cheltuielile nete cu provizioanele aferente tuturor angajamentelor și garanțiilor ce intră în aria de aplicare a IFRS 9, IAS 37 sau IFRS 17, în conformitate cu prevederile pct. 1 alin. (1) lit. B. (c) din prezentul capitol. Orice modificare de valoare justă a angajamentelor și garanțiilor financiare evaluate la valoarea justă se raportează în cadrul poziției "Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net". Provizioanele includ, prin urmare, valoarea deprecierii aferente angajamentelor și garanțiilor pentru care deprecierea este determinată în conformitate cu IFRS 9 sau a căror provizionare urmează prevederile IAS 37 sau care sunt tratate drept contracte de asigurare în conformitate cu IFRS 17. (la 29-05-2024, sintagma: IFRS 4 a fost înlocuită de Punctul 18. , ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 29 mai 2024 ) q) Poziția "Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" include toate câștigurile sau pierderile din depreciere aferente instrumentelor de datorie care rezultă din aplicarea regulilor de depreciere prevăzute de IFRS 9.5.5, indiferent dacă pierderile de credit așteptate în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5 sunt estimate pe următoarele 12 luni sau pe durata de viață și inclusiv câștigurile sau pierderile din depreciere aferente creanțelor comerciale, activelor aferente unui contract și creanțelor din operațiuni de leasing [IFRS 9.5.5.15].r) Poziția "Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" include, de asemenea, sumele aferente operațiunilor de write-off care exced valoarea ajustării pentru pierderi la data operațiunii de write-off și care sunt, prin urmare, recunoscute ca pierdere în mod direct în contul de profit sau pierdere, precum și recuperările din sumele care au făcut anterior obiectul operațiunilor de write-off, înregistrate în mod direct în contul de profit sau pierdere. La raportarea în cadrul acestei poziții a sumelor aferente operațiunilor de write-off se vor avea în vedere următoarele precizări:i. Operațiunea de write-off reprezintă un eveniment de derecunoaștere și este legată de un activ financiar (write-off total) sau de o parte a acestuia (write-off parțial), inclusiv în cazul în care modificarea unui activ conduce la situația în care instituția de credit renunță la drepturile sale de colectare a fluxurilor de trezorerie în ceea ce privește respectivul activ sau o parte a acestuia. Sumele ce au făcut obiectul unor operațiuni de write-off includ sume generate de reducerea valorii contabile a activelor financiare, recunoscută direct în profit sau pierdere (care fac obiectul raportării în cadrul acestei poziții), precum și sume generate de reducerea valorii ajustărilor pentru pierderi, în contrapartidă cu valoarea contabilă a activelor financiare (care nu fac obiectul raportării în cadrul acestei poziții);ii. Sumele aferente unei operațiuni de write-off includ valoarea parțială, respectiv totală a principalului, dobânzii și comisioanelor restante aferentă oricărui instrument de datorie, care a fost derecunoscută, prin utilizarea oricăreia dintre metodele descrise la lit. i, întrucât instituția de credit nu are așteptări rezonabile de recuperare a fluxurilor de trezorerie contractuale;iii. în cadrul acestei poziții se raportează toate sumele care au făcut obiectul unor operațiuni de write-off în cursul perioadei de raportare, recunoscute direct în profit sau pierdere în conformitate cu prevederile subpct.i, și nu doar acele sume care fac încă obiectul unei activități de executare la sfârșitul perioadei de raportare.s) Poziția "Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte" include profitul sau pierderea generată de activele imobilizate și grupurile destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării și care nu pot fi considerate activități întrerupte.(2) Formatul formularului aferent codului 20 - Contul de profit sau pierdere este următorul: (la 09-05-2023, Alineatul (2) din Punctul 2. , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 6 din 20 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) 3. Formularul cod 30 - Date informative(1) În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 101, 102 și 103 coloana 1, instituțiile de credit care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.(2) Rândul 103 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de instituțiile de credit care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).(3) La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.(4) La rândurile 501 și 502 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.(5) Formatul formularului aferent codului 30 - Date informative este următorul:
  DATE INFORMATIVE
  la data de 31 decembrie ..........
  30-lei-
  I. Date privind rezultatul înregistratCodpozițieNumărunitățiSume
  AB12
  Unități care au înregistrat profit101
  Unități care au înregistrat pierdere102
  Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere103
  II. Date privind plățile restanteCodpozițieTotal col.2 + 3din care:
  PentruactivitateacurentăPentru activitatea de investiții
  AB123
  Plăți restante - total(poz.202+206+212 la 216+221+222+227), din care:201
  Furnizori restanți - total (poz. 203 la 205), din care:202
  - peste 30 de zile203
  - peste 90 de zile204
  - peste 1 an205
  Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (poz.207 la 211), din care:206
  - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate207
  - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate208
  - contribuția pentru pensia suplimentară209
  - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj210
  - alte datorii sociale211
  Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri212
  Obligații restante față de alți creditori213
  Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:214
  - contribuția asiguratorie pentru muncă214a
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale215
  Împrumuturi primite nerambursate la scadență - total (poz.217 la 220), din care:216
  - restante până la 30de zile217
  - restante după 30 de zile218
  - restante după 90 de zile219
  - restante după 1 an220
  Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite221
  Depozite bănesti primite nerambursate la scadență - total (poz.223 la 226), din care:222
  - restante până la 30de zile223
  - restante după 30 de zile224
  - restante după 90 de zile225
  - restante după 1 an226
  Dobânzi neplătite aferente depozitelor bănesti primite227
  III. Număr de salariațiCodpozițieExercițiul financiar
  Precedentîncheiat
  AB12
  Număr mediu de salariați301
  Numărul efectiv de salariați existenți la sfârsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie302
  IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restanteCodpozițieSume
  AB1
  Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:401
  - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat402
  Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1)403
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:404
  - impozitul datorat la bugetul de stat405
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:406
  - impozitul datorat la bugetul de stat407
  Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:408
  - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor409
  - subvenții aferente veniturilor, din care:410
  - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)411
  - subvenții pentru energie din surse regenerabile412
  - subvenții pentru combustibili fosili413
  Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:414
  - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat415
  - creanțe restante de la entități din sectorul privat416
  V. Tichete acordate salariațilorCodpozițieSume
  AB1
  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților501
  Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații502
  VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)CodpozițieExercițiul financiar
  Precedentîncheiat
  AB12
  Cheltuieli de cercetare-dezvoltare601
  - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile602
  - după surse de finanțare (poz. 604 + 605), din care:603
  - din fonduri publice604
  - din fonduri private605
  - după natura cheltuielilor (poz. 607 + 608), din care:606
  - cheltuieli curente607
  - cheltuieli de capital608
  VII. Cheltuieli de inovare ***)CodpozițieExercițiufinanciar
  Precedentîncheiat
  AB12
  Cheltuieli de inovare701
  - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile702
  VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratoriiCodpozițieExercițiul financiar
  Precedentîncheiat
  AB12
  Cheltuieli cu colaboratorii801
  IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statuluiCodpozițieExercițiul financiar
  Precedentîncheiat
  AB12
  Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare901
  Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune902
  Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate903
  X. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioareCodpozițieExercițiul financiar
  PrecedentÎncheiat
  AB12
  Valoarea contabilă netă a bunurilor*21000
  XI. Capital social vărsat****)CodpozițieExercițiul financiar
  Precedentîncheiat
  ABSumeCol.l%*3Col.2SumeCol.3%*3Col.4
  Capital social vărsat*3 (poz. 1110+1113 + 1117+1118+1119+1120), din care:1100XX
  - deținut de instituții publice (poz. 1111 + poz.1112), din care:1110
  - deținut de instituții publice de subordonare centrală1111
  - deținut de instituții publice de subordonare locală1112
  - deținut de societățile cu capital de stat, din care:1113
  - cu capital integral de stat1114
  - cu capital majoritar de stat1115
  - cu capital minoritar de stat1116
  - deținut de regii autonome1117
  - deținut de societățile cu capital privat1118
  - deținut de persoane fizice1119
  - deținut de alte entități1120
  XII. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome****)CodpozițieExercițiul financiar
  Precedentîncheiat
  AB12
  Total sume, din care:1121
  - către instituții publice centrale1122
  - către instituții publice locale1123
  - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice deține/ dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora1124
  XIII. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome****)CodpozițieExercițiul financiar
  Precedentîncheiat
  AB12
  Total sume, din care:1130
  - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:1131
  - către instituții publice centrale1132
  - către instituții publice locale1133
  - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice deține/ dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora1134
  - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:1135
  - către instituții publice centrale;1136
  - către instituții publice locale;1137
  - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice deține/ dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora1138
  XIV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportatCodpozițieExercițiul financiar
  Precedentîncheiat
  AB12
  Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat1139
  XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018CodpozițieSume
  AB1
  Dividende interimare repartizate*41140
  XVI. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****)CodpozițieExercițiul financiar
  PrecedentÎncheiat
  AB12
  Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:1141
  - creanțe preluate prin cesiune de la persoanejuridice afiliate1142
  Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:1143
  - creanțe preluate prin cesiune de la persoanejuridice afiliate1144
  XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similareCodpozițieExercițiul financiar
  PrecedentÎncheiat
  AB12
  Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare, din care:1145
  - inundații1146
  - secetă1147
  - alunecări de teren1148
  *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1.197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2.152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. (la 09-05-2023, Nota **) din Alineatul (5), Punctul 3. , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 6 din 20 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1.197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2.152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. (la 09-05-2023, Nota ***) din Alineatul (5), Punctul 3. , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 6 din 20 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) ****) Se raportează doar de către instituțiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate și funcționează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare și la care statul este acționar sau deține direct sau indirect o participație.*****) Pentru creanțele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*1 Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase, etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc).*2 Se va completa de către instituțiile de credit cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.*3 La secțiunea XI „Capital social vărsat”, la poz. 1110 - 1120 în col. 2 și col.4, instituțiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.*4 La această poziție se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la poz. 1121.
  Administrator, Numele și prenumeleÎntocmit Numele și prenumele
  Semnătura. . . . . . . . . .Calitatea Semnătura . . . . . . . . . .
  Nr. de înregistrare în organismul professional. . . . . . . . . .
  Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar ale acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției de credit. (la 28-04-2021, Formatul formularului aferent codului 30 - Date informative, alineatul (5), Punctul 3, Capitolul II a fost modificat de pct. 4 din ANEXA la ORDINUL nr. 3 din 22 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 bis din 28 aprilie 2021 )
  4. Formularul cod 40 - Situația imobilizărilor necorporale și corporale(1) în cadrul formularului "Situația imobilizărilor necorporale și corporale" (cod 40) se prezintă valoarea, respectiv costul istoric sau valoarea reevaluată, a imobilizărilor necorporale și corporale, amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale și corporale și valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente imobilizărilor necorporale și corporale. în cadrul acestui formular, la "Situația ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informațiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.(2) Formatul formularelor*) aferente codului 40 - Situația imobilizărilor necorporale și corporale este următorul:*) Formatul formularelor este reprodus în facsimil.
  Situația imobilizărilor necorporale și corporale
  40A-lei-
  Elemente de imobilizări*CodpozițieValori brute
  SoldinițialCreșteri*1)Reduceri*2)Soldfinal
  TotalDin care: dezmembrări si casări
  AB12345
  I. Imobilizări necorporale, din care:100X
  Imobilizări necorporale în curs101X
  Fondul comercial102X
  Alte imobilizări necorporale103X
  II. Imobilizări corporale, din care:104
  Imobilizări corporale în curs105
  Terenuri și amenajări de terenuri106X
  Construcții107
  Instalații tehnice și mijloace de transport108
  Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale109
  Investiții imobiliare110
  * informațiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluata/ valoarea justa a imobilizărilor, după caz.*1) Se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate.*2) Se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate.
  Situația amortizării imobilizărilor necorporale și corporale
  40B-lei-
  Elemente de imobilizăriCodpozițieSoldinițialAmortizare în cursul anului*1)Reducerea/ eliminarea în cursul anului a valorii amortizării*2)Amortizare la sfârșitul anului
  AB1234
  I. Imobilizări necorporale, din care:200
  Alte imobilizări necorporale201
  II. Imobilizări corporale, din care:202
  Terenuri și amenajări de terenuri203
  Construcții204
  Instalații tehnice și mijloace de transport205
  Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale206
  Investiții imobiliare207
  *1) Se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate.*2) Se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate.
  Situația ajustărilor pentru depreciere
  40C-lei-
  Elemente de imobilizări*CodpozițieSold inițialAjustări constituite în cursul anuluiAjustări reluate la venituriSold final
  AB1234
  I. Imobilizări necorporale, din care:300
  Imobilizări necorporale în curs301
  Fondul comercial302X
  Alte imobilizări necorporale303
  II. Imobilizări corporale, din care:304
  Imobilizări corporale în curs305
  Terenuri si amenajări de terenuri306
  Construcții307
  Instalații tehnice si mijloace de transport308
  Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale309
  Investiții imobiliare310
  * se înscriu informațiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere aferente imobilizărilor
  Administrator,Numele și prenumeleÎntocmitNumele și prenumele
  Semnătura ……………………..CalitateaSemnătura………………….
  Nr. de înregistrare în organismul profesional…………………
  Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției de credit. (la 29-05-2024, Alineatul (2) , Punctul 4. , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7. , ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 29 mai 2024 )
  5. Formularul cod 50 - Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere(1) La completarea formularelor 50A - 50H se vor avea în vedere următoarele precizări:A. Venituri și cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente (formular cod 50A)(a) Veniturile din dobânzi se clasifică după cum urmează:i. venituri din dobânzi aferente activelor financiare și altor active;ii. venituri din dobânzi aferente datoriilor financiare cu rată negativă a dobânzii efective.(b) Cheltuielile cu dobânzile se clasifică după cum urmează:i. cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare și altor datorii;ii. cheltuieli cu dobânzile aferente activelor financiare cu rată negativă a dobânzii efective.(c) Veniturile din dobânzi aferente activelor financiare și veniturile din dobânzi aferente datoriilor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective includ veniturile din dobânzi aferente titlurilor de datorie și creditelor și avansurilor, precum și veniturile din dobânzi aferente depozitelor, instrumentelor de datorie emise și altor datorii financiare cu o rată negativă a dobânzii efective.(d) Cheltuielile cu dobânzile aferente datoriilor financiare și cheltuielile cu dobânzile aferente activelor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective includ cheltuielile cu dobânzile aferente depozitelor, titlurilor de datorie emise și altor datorii financiare, precum și cheltuielile cu dobânzile aferente titlurilor de datorie și creditelor și avansurilor cu o rată negativă a dobânzii efective.(e) Pentru scopul formularului cod 50A, toate instrumentele, indiferent de portofoliul în care sunt incluse, sunt luate în considerare.B. Câștiguri sau pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare, care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (formular cod 50B)(a) Câștigurile și pierderile din derecunoașterea activelor financiare și a datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere sunt clasificate după tipul de instrument financiar și după portofoliul contabil. Pentru fiecare element, se raportează câștigul sau pierderea netă realizată rezultată din tranzacția derecunoscută. Valoarea netă reprezintă diferența dintre câștigurile realizate și pierderile realizate.(b) Formularul cod 50B se aplică activelor și datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, precum și instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.C. Câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, defalcate pe tipuri de risc (formular cod 50C)(a) Câștigurile și pierderile din active financiare și datorii financiare deținute în vederea tranzacționării sunt clasificate după tipul de risc; fiecare element din clasificare reprezintă valoarea netă realizată și nerealizată (câștiguri minus pierderi) a riscului suport (rată a dobânzii, instrumente de capital, curs de schimb valutar, credit, mărfuri și altele) asociat expunerii, inclusiv instrumentele financiare derivate asociate.(b) Câștigurile și pierderile din diferențele de curs valutar se includ la elementul unde sunt incluse celelalte câștiguri sau pierderi rezultate din instrumentul convertit.(c) Câștigurile și pierderile din active și datorii financiare, altele decât instrumentele financiare derivate, se includ în categoriile de risc după cum urmează:i. instrumente de rată a dobânzii: care includ tranzacționarea de credite și avansuri, depozite și titluri de datorie (deținute sau emise);ii. instrumente de capital: care includ tranzacționarea de acțiuni, cote ale OPCVM și alte instrumente de capital;iii. tranzacționare valutară: care include exclusiv tranzacționarea pe valute;iv. instrumente de risc de credit: care includ tranzacționarea de instrumente de tip credit link note;v. mărfuri: acest element include numai instrumentele financiare derivate, deoarece câștigurile și pierderile aferente mărfurilor deținute în vederea tranzacționării se raportează la poziția "Alte venituri din exploatare" sau "Alte cheltuieli de exploatare", în conformitate cu prevederile lit. G. (c) din prezentul capitol;vi. altele: care include tranzacționarea de instrumente financiare care nu pot fi clasificate la alte elemente.D. Câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile (formular cod 50D) Poziția "Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" include numai câștigurile și pierderile datorate modificării riscului de credit propriu al emitenților datoriilor desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în cazul în care instituția de credit raportoare a ales să recunoască aceste câștiguri și pierderi în profit sau pierdere, întrucât recunoașterea în alte elemente ale rezultatului global ar fi creat sau ar fi amplificat o neconcordanță contabilă.E. Câștiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire (formular cod 50E)(a) Toate câștigurile și pierderile din contabilitatea de acoperire sunt clasificate după tipul de contabilitate de acoperire: acoperirea valorii juste, acoperirea fluxurilor de trezorerie și acoperirea investițiilor nete în operațiuni din străinătate. Câștigurile și pierderile aferente acoperirii valorii juste sunt repartizate între instrumentul de acoperire și elementul acoperit. Câștigurile și pierderile aferente instrumentelor de acoperire nu includ câștigurile și pierderile aferente acelor elemente ale instrumentelor de acoperire care nu sunt desemnate ca instrumente de acoperire în conformitate cu prevederile IFRS 9.6.2.4. Aceste instrumente care nu sunt desemnate ca instrumente de acoperire se raportează în conformitate cu prevederile pct. 1 alin. (1) lit. C. (k) din prezentul capitol. Câștigurile și pierderile din contabilitatea de acoperire includ, de asemenea, câștiguri și pierderi din operațiuni de acoperire a unui grup de elemente cu poziții de risc care se compensează (operațiuni de acoperire a unei poziții nete).(b) Poziția "Modificări de valoare justă aferente elementului acoperit, atribuibile riscului acoperit" include, de asemenea, câștiguri și pierderi aferente elementelor acoperite, dacă aceste elemente sunt instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, în conformitate cu prevederile IFRS 9.4.1.2A [IFRS 9.6.5.8].F. Câștiguri sau pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare (formular cod 50F) Câștigurile sau pierderile din derecunoașterea activelor nefinanciare sunt clasificate pe tipuri de activ; fiecare element - rând include câștigul sau pierderea aferentă activelor care au fost derecunoscute. Alte active includ alte imobilizări corporale, imobilizări necorporale și investiții care nu sunt raportate în altă parte.G. Alte venituri și cheltuieli de exploatare (formular cod 50G)(a) Alte venituri și cheltuieli de exploatare sunt clasificate după cum urmează: ajustări ale valorii juste a imobilizărilor corporale evaluate folosind modelul de evaluare la valoarea justă; venituri din închiriere și cheltuieli directe de exploatare aferente investițiilor imobiliare; venituri și cheltuieli aferente contractelor de leasing operațional, altele decât investițiile imobiliare și alte venituri și cheltuieli de exploatare.(b) Poziția "Leasing operațional, altul decât investițiile imobiliare" include, la coloana "Venituri", randamentul obținut, iar la coloana "Cheltuieli", costurile suportate de instituția de credit în calitate de locator în activitățile de leasing operațional, altele decât cele cu active clasificate ca investiții imobiliare. Costurile pentru instituția de credit în calitate de locatar sunt incluse la elementul "Alte cheltuieli administrative" din cadrul formularului cod 20 - Contul de profit sau pierdere.(c) Câștigurile sau pierderile din derecunoașterea și reevaluările deținerilor de aur, alte metale prețioase și alte mărfuri evaluate la valoarea justă minus costurile generate de vânzare se raportează la poziția "Altele" din cadrul coloanelor "Venituri", respectiv "Cheltuieli".H. Câștiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (formular cod 50H)(a) Câștigurile și pierderile aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, sunt clasificate după tipul de risc; fiecare element din clasificare reprezintă valoarea netă realizată și nerealizată (câștiguri minus pierderi) a instrumentului financiar.(b) Câștigurile sau pierderile datorate reclasificării activelor financiare din portofoliul contabil al activelor financiare evaluate la cost amortizat în portofoliul contabil al activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.2], se raportează în cadrul poziției "din care: câștiguri sau pierderi datorate reclasificării activelor la cost amortizat".(2) Formatul formularelor aferente codului 50 - Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere este următorul:
  DEFALCAREA ANUMITOR ELEMENTE DIN CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
  la data de 31 decembrie ..........
  Venituri și cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente
  50A- lei -
  DobânziCod pozițieVenituriCheltuieli
  Exercițiul financiar precedentExercițiul financiar încheiatExercițiul financiar precedentExercițiul financiar încheiat
  AB1234
  Titluri de datorie020
  Credite și avansuri080
  Alte active150
  Depozite160
  Titluri de datorie emise230
  Alte datorii financiare240
  Alte datorii260
  DOBÂNZI270

  Câștiguri sau pierderi din derecunoașterea activelor și
  datoriilor financiare, care nu sunt evaluate la valoarea
  justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente
  50B- lei -
  Cod pozițieCâștiguri/ (-) Pierderi
  Exercițiul financiar precedentExercițiul financiar încheiat
  AB12
  Titluri de datorie020
  Credite și avansuri030
  Depozite040
  Titluri de datorie emise050
  Alte datorii financiare060
  CÂȘTIGURI SAU (-) PIERDERI DIN DERECUNOAȘTEREA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE CARE NU SUNT EVALUATE LA VALOARE JUSTĂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE - NET070

  Câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor
  financiare deținute în vederea
  tranzacționării, defalcate pe tipuri de risc
  50C- lei -
  Cod pozițieCâștiguri/ (-) Pierderi
  Exercițiul financiar precedentExercițiul financiar încheiat
  AB12
  Instrumente pe rata dobânzii și instrumente derivate conexe010
  Instrumente de capital și instrumente derivate conexe020
  Tranzacții valutare și instrumente derivate care au legătură cu monede străine și aur030
  Instrumente de risc de credit și instrumente derivate conexe040
  Instrumente derivate pe mărfuri050
  Altele060
  CÂȘTIGURI SAU (-) PIERDERI AFERENTE ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE DEȚINUTE ÎN VEDEREA TRANZACȚIONĂRII - NET070

  Câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor
  financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea
  justă prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile
  50Dlei -
  Cod pozițieCâștiguri/ (-) PierderiModificările valorii juste datorate riscului de credit
  Exercițiul financiar precedentExercițiul financiar încheiatExercițiul financiar precedentExercițiul financiar încheiat
  AB1234
  Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere010XX
  Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere020
  CÂȘTIGURI SAU (-) PIERDERI AFERENTE ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE DESEMNATE CA FIIND EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE030XX

  Câștiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire
  50E- lei -
  Cod pozițieCâștiguri/ (-) Pierderi
  Exercițiul financiar precedentExercițiul financiar încheiat
  AB12
  Modificări de valoare justă aferente instrumentului de acoperire a riscurilor [inclusiv operațiuni întrerupte]010
  Modificări de valoare justă aferente elementului acoperit, atribuibile riscului acoperit020
  Partea ineficace din acoperirea fluxurilor de trezorerie, recunoscută în profit sau pierdere030
  Partea ineficace din acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate, recunoscută în profit sau pierdere040
  CÂȘTIGURI SAU (-) PIERDERI DIN CONTABILITATEA DE ACOPERIRE - NET050
   + 
  Câștiguri sau pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare
  50F-lei-
  CodpozițieCâștiguri/(-) Pierderi
  ExercițiulfinanciarprecedentExercițiulfinanciarîncheiat
  AB12
  Imobilizări corporale010
  Investiții imobiliare020
  Imobilizări necorporale030
  Alte active040
  CÂȘTIGURI SAU (-) PIERDERI DIN DERECUNOAȘTEREA ACTIVELOR NEFINANCIARE050
  (la 28-04-2021, Formatul formularului de raportare anuală cod 50F - Câștiguri sau pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, alineatul (2), Punctul 5, Capitolul II a fost modificat de pct. 5 din ANEXA la ORDINUL nr. 3 din 22 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 bis din 28 aprilie 2021 )

  Alte venituri și cheltuieli de exploatare
  50G- lei -
  Cod pozițieVenituriCheltuieli
  Exercițiul financiar precedentExercițiul financiar încheiatExercițiul financiar precedentExercițiul financiar încheiat
  AB1234
  Modificările valorii juste aferente imobilizărilor corporale evaluate folosind modelul valorii juste010
  Investiții imobiliare020
  Leasing operațional, altul decât investițiile imobiliare030
  Altele040
  ALTE VENITURI ȘI CHELTUIELI DE EXPLOATARE050

  Câștiguri sau pierderi aferente activelor financiare
  nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la
  valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente
  50H- lei -
  Cod pozițieCâștiguri/ (-) Pierderi
  Exercițiul financiar precedentExercițiul financiar încheiat
  AB12
  Instrumente de capital020
  Titluri de datorie030
  Credite și avansuri040
  CÂȘTIGURI SAU (-) PIERDERI AFERENTE ACTIVELOR FINANCIARE NEDESTINATE TRANZACȚIONĂRII, EVALUATE OBLIGATORIU LA VALOAREA JUSTĂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE, NET090
  din care: câștiguri sau pierderi datorate reclasificării activelor la cost amortizat100
  Administrator,
  Numele și prenumeleÎntocmit
  Numele și prenumele
  SemnăturaCalitatea
  .................Semnătura
  .................
  Nr. de înregistrare în organismul profesional
  .................
  Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar ale acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției de credit.
  6. Formularul cod 60 - Alte informații(1) La întocmirea acestei situații se vor avea în vedere următoarele precizări:a) (a) Formularul cod 60A - Active grupate pe categorii de operațiuni prezintă informații referitoare la valoarea contabilă brută, amortizări și ajustări pentru pierderi așteptate constituite, precum și valoarea contabilă netă a tuturor activelor instituțiilor de credit, grupate pe categorii de operațiuni, astfel:i. operațiuni de trezorerie și operațiuni interbancare care regrupează, în principal, operațiunile efectuate cu instituțiile de credit;ii. operațiuni cu clientela, care reflectă operațiunile efectuate cu clienții, alții decât instituțiile de credit;iii. operațiuni cu titluri și operațiuni diverse;iv. active imobilizate; șiv. acționari sau asociați.b) Activele financiare restante (active financiare restante, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi așteptate pe durata de viață și nu au fost depreciate la momentul recunoașterii inițiale), activele financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, activele financiare depreciate la data raportării și activele financiare depreciate la recunoașterea inițială sunt evidențiate pe lângă fiecare clasă de activ, în cadrul unor poziții distincte care includ și creanțele atașate și sumele de amortizat aferente fiecărei categorii.c) Formularul cod 60B - Depozite atrase de la clientela nebancară prezintă informații privind depozitele atrase de la clientela nebancară, mai puțin depozitele evaluate la valoarea justă. Conform liniilor tabelului, acestea sunt detaliate pe tipuri de depozite, respectiv conturi curente, depozite la vedere, depozite la termen, depozite colaterale, depozite rambursabile după notificare, precum și certificate de depozit și carnete și librete de economii, nenegociabile. Accepțiunea termenilor este cea prevăzută de Regulamentul BCE BSI.d) Datoriile atașate și sumele de amortizat reprezentând dobânzi de plătit, calculate potrivit înțelegerilor contractuale și neajunse la scadență, precum și celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii, se înscriu la poziția "Datorii atașate și sume de amortizat".e) Formularul cod 60C - Rezerve pentru riscuri bancare prezintă aceste rezerve, detaliate pe următoarele categorii:i. rezerva generală pentru riscul de credit constituită, până la finele exercițiului financiar al anului 2003, din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit;ii. rezerva generală pentru riscul de credit constituită din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor;iii. fondul pentru riscuri bancare generale constituit pentru exercițiile financiare 2004 - 2006 din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit.f) Formularul cod 60D prezintă alte active și datorii contingente.g) Formularul cod 60E prezintă numărul de clienți ai instituției de credit. Pentru completarea acestui formular se vor avea în vedere persoanele cu care, în desfășurarea activităților prevăzute la art. 18 și la art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, instituția de credit a negociat o tranzacție care se derulează și în prezent, precum și orice persoană care beneficiază de serviciile instituției de credit.h) Formularul cod 60F - Unele elemente de capitaluri proprii prezintă diferențele rezultate din ajustările efectuate cu ocazia aplicării IAS 29, aferente capitalului social/capitalului de dotare, rezultatul reportat total, rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, rezultatul reportat provenit din ajustări cerute de aplicarea IAS 29 ca urmare a aplicării IFRS ca bază a contabilității, rezultatul reportat provenit din provizioane specifice, rezultatul exercițiului financiar și repartizarea profitului.(2) Formatul formularelor aferente codului 60 - Alte informații este următorul:  + 
  Active grupate pe categorii de operațiuni
  60A-lei-
  Denumirea indicatoruluiCodpozițieAmortizări si ajustări pentru pierderi așteptate (-)*Valoare contabilăValoare contabilă brută
  ExercițiulfinanciarprecedentExercițiulfinanciarîncheiatExercițiulfinanciarprecedentExercițiulfinanciarîncheiatExercițiulfinanciarprecedentExercițiulfinanciarîncheiat
  AB123456
  Operațiuni de trezorerie și operațiuni interbancare100
  - Casa si alte valori110
  - Casa113
  - Numerar în ATM-uri si ASV-uri116
  - Alte valori119
  - Cont curent si depozite la BNR, creanțe atașate și sume de amortizat120
  - Conturi de corespondent la instituții de credit (nostro) și creanțe atasate130
  - Depozite la instituții de credit, creanțe atasate și sume de amortizat140
  - Credite acordate instituțiilor de credit, creanțe atasate si sume de amortizat150
  - Operațiuni reverse repo si titluri luate cu împrumut, creanțe atasate și sume de amortizat160
  - Valori de recuperat, creanțe atasate și sume de amortizat170
  - Operațiuni între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiași rețele, creanțe atașate si sume de amortizat180
  - Active financiare restante, creanțe atașate și sume de amortizat190
  - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanțe atașate și sume de amortizat195
  - Active financiare depreciate la data raportării, creanțe atașate și sume de amortizat200
  - Active financiare depreciate la recunoașterea inițială, creanțe atașate și sume de amortizat210
  Operațiuni cu clientela300
  - Creanțe comerciale, creanțe atașate și sume de amortizat310
  - Credite de trezorerie, creanțe atașate și sume de amortizat320
  - Credite de consum si vânzări în rate, creanțe atașate și sume de amortizat330
  - Credite pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior, creanțe atașate și sume de amortizat340
  - Credite pentru finanțarea stocurilor si pentru echipamente, creanțe atașate și sume de amortizat350
  - Credite pentru investiții imobiliare, creanțe atașate și sume de amortizat360
  - Alte credite acordate clientelei, creanțe atașate și sume de amortizat370
  - Credite acordate instituțiilor financiare, creanțe atașate și sume de amortizat380
  - Operațiuni reverse repo si titluri luate cu împrumut, creanțe atașate și sume de amortizat390
  - Conturi curente debitoare, creanțe atașate și sume de amortizat400
  - Valori de recuperat, creanțe atașate și sume de amortizat410
  - Active financiare restante, creanțe atașate și sume de amortizat420
  - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanțe atașate și sume de amortizat425
  - Active financiare depreciate la data raportării, creanțe atașate și sume de amortizat430
  - Active financiare depreciate la recunoașterea inițială, creanțe atașate și sume de amortizat440
  - Creanțe comerciale - abordarea simplificată, creanțe atașate și sume de amortizat450
  Operațiuni cu titluri și operațiuni diverse500
  - Active financiare deținute în vederea tranzacționării510
  din care, credite și creanțe511
  - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere520
  din care, credite și creanțe521
  - Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global530
  din care, credite și creanțe531
  - Instrumente de datorie la cost amortizat540
  - Active financiare nedestinatetranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere550
  din care, credite și creanțe551
  - Instrumente derivate560
  - Conturi de decontare privind operațiunile cu titluri si creanțe atașate570
  - Decontări intrabancare și între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiași rețele580
  - Beneficii ale angajaților și conturi asimilate590
  - Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate600
  - Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate610
  - Debitori diverși, creanțe atașate și sume de amortizat620
  - Decontări din operațiuni în asocieri în participate630
  - Conturi de stocuri640
  - Conturi de regularizare650
  - Active financiare restante, creanțe atașate și sume de amortizat660
  - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanțe atașate si sume de amortizat665
  - Active financiare depreciate la data raportării, creanțe atașate și sume de amortizat670
  - Active financiare depreciate la recunoașterea inițială, creanțe atașate și sume de amortizat680
  - Active aferente unui contract - abordarea simplificată, creanțe atașate și sume de amortizat690
  Creanțe comerciale din operațiuni diverse - abordarea simplificată, creanțe atașate și sume de amortizat695
  Active imobilizate700
  - Credite subordonate, creanțe atașate și sume de amortizat710
  - Titluri de participare deținute în filiale, în entități asociate și în entități controlate în comun720
  - Dotări pentru unitățile proprii din străinătate730
  - Imobilizări în curs, imobilizări necorporale si corporale740
  - Creanțe din operațiuni de leasing financiar, creanțe atașate și sume de amortizat750
  - Active financiare restante, creanțe atașate și sume de amortizat760
  - Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanțe atașate și sume de amortizat765
  - Active financiare depreciate la data raportării, creanțe atașate și sume de amortizat770
  - Active financiare depreciate la recunoașterea inițială, creanțe atașate și sume de amortizat780
  - Creanțe din operațiuni de leasing financiar - abordarea simplificată, creanțe atașate și sume de amortizat790
  Acționari sau asociați (+/-)*800
  Total900
  * Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul (-).
  (la 29-05-2024, Formatul formularului de raportare anuală cod 60A de la alineatul (2) , Punctul 6. , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8. , ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 29 mai 2024 ) Depozite atrase de la clientela nebancară
  60B- lei -
  Denumirea indicatoruluiCodpozițieExercițiul financiar
  PrecedentAÎncheiat
  AB12
  Depozite atrase de la clientela nebancară100
  Conturi curente110
  Conturi de depozite120
  - Depozite la vedere121
  - Depozite la termen122
  - Depozite colaterale123
  - Depozite rambursabile după notificare124
  Certificate de depozit, carnete și librete de economii130
  - Certificate de depozit131
  - Carnete și librete de economii132
  Datorii atașate și sume de amortizat140

  Rezerve pentru riscuri bancare
  60C- lei -
  Denumirea indicatoruluiCodpozițieExercițiul financiar
  PrecedentÎncheiat
  AB12
  Rezerve pentru riscuri bancare100
  Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit110
  Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit120
  Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale130

  Alte active și datorii contingente
  60D- lei -
  Denumirea indicatoruluiCod pozițieExercițiul financiar
  PrecedentÎncheiat
  ABl2
  Alte active contingente100
  Alte datorii contingente200

  Număr de clienți
  60E- lei -
  Denumirea indicatoruluiCodpozițieExercițiul financiar
  PrecedentÎncheiat
  AB12
  Număr clienți, din care :010
  - Persoane fizice020
  - Persoane juridice030

  Unele elemente de capitaluri proprii
  60F- lei -
  Denumirea indicatoruluiCodpozițieExercițiul financiar
  PrecedentÎncheiat
  AB12
  Diferențe din ajustarea la inflație, aferente capitalului social/ capitalului de dotare*)100
  Rezultatul reportat total, din care:110
  - rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29*)120
  - rezultat reportat provenit din ajustări cerute de aplicarea IAS 29 ca urmare a aplicării IFRS ca bază a contabilității*)130
  - rezultat reportat provenit din provizioane specifice*)140
  Rezultatul exercițiului financiar*)150
  Repartizarea profitului160
  *) sumele negative vor fi precedate de semnul (-).
  Administrator,
  Numele și prenumeleÎntocmit
  Numele și prenumele
  SemnăturaCalitatea
  Semnătura
  .................
  Nr. de înregistrare în organismul profesional
  ................................................
  Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției de credit.
   +  Capitolul IIICorespondența cu Planul de conturi pentru instituțiile care aplică IFRS^1 (la 29-05-2024, Titlul capitolului III a fost modificat de Punctul 9. , ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 29 mai 2024 ) 1. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (cod 10)
  10.
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  10.01 - ACTIVE
  0101 și 2101 + 102 + 109 + 1111 + 1112 + ex. 1115±ex.*2) 1171 + 121 + 1271 + 1311 + ex. 1314 ±ex. 1317+ 1411 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare*3))) - ex. 1632
  0201 și 2101 +102
  0301 și 21111 + 1112 + ex. 1115 ± ex. 1171 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
  0401 și 2109 + 121 + 1271 + 1311 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1411 ± ex. 1417 + ex. 181 + ex. 182 + ex. 183 + ex. 184 - (+ ex. 191 + ex. 192 + ex. 197 + ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
  0501 și 23011 + 311 (solduri debitoare)*4)
  0601 și 2311 (solduri debitoare)
  0701 și 230111
  0801 și 230112
  0901 și 230113
  0961 și 2305
  0971 și 23051
  0981 și 23052
  0991 și 23053
  1001 și 230212 + 30213
  1201 și 230212
  1301 și 230213
  1411 și 2303 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 3566
  1421 și 23031
  1431 și 23032 + ex. 3037 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 3566
  1441 și 23033 + ex. 3037 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 3566
  1811 și 21113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± 152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 304 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 ± 386 - (± 391 + 3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold debitor)^5- ex. 1632 - 2632 - ex. 3566 - 408 - 4732
  1821 și 2304 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - (± 391) - ex. 3566
  1831 și 21113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± 152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 ± 386 - (3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold debitor) - ex. 1632 - 2632 - ex. 3566 - 408 - 4732
  2401 și 2312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare)
  2501 și 2316 (solduri debitoare)
  2601 și 2411+412 + 413-491
  2611 și 2411-491
  2621 și 2412
  2631 și 2413
  2701 și 2432 + 442 + ex. 443 - 4612 - ex. 462 - 49212 - 4923 - ex. 4924
  2801 și 2432 + 4421 + 4422 + 4423 + 4424 + ex. 443 - 46121- 46122 - 46123- 46124 - ex. 462 - 49212 - 49231 - 49232 - 49233 - 49234 - ex. 4924
  2901 și 24425 + ex. 443 - 46125 - ex. 462 - 49235 - ex. 4924
  3001 și 2431 + 441 + ex. 443 - 4611- ex. 462 - 49211 - 4922 - ex. 4924
  3101 și 24411 -49221
  3201 și 2431 +4419+ ex. 443 -4611-ex. 462-49211 - 49222-ex. 4924
  3301 și 23531 (solduri debitoare)
  3401 și 235311 (solduri debitoare)
  3501 și 235312 (solduri debitoare)
  3601 și 2341 (sold debitor) + ex. 3515 + ex. 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 ± ex. 355 + 3611 + ex. 3612 + 3613 + 362 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 3799 (solduri debitoare) - ex. 393 +421
  3701 și 2ex. 3612 + 363 - ex. 393
  10.02 - DATORII
  0101 și 23012 + 311 (solduri creditoare)
  0201 și 2311 (solduri creditoare)
  0301 și 230121
  0401 și 230122
  0501 și 230123
  0601 și 230129
  0701 și 23022
  0801 și 230221
  0901 și 230222
  1001 și 230229
  1101 și 2112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± 162 ± 199 (solduri aferente datoriilor financiare*6)) ± 232 ± 241 + 2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± 262 ± 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 321 ± 322 ± 325 ± 326 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 + 354 ± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 ± 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 472 ± 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + 531 + 532 ± 537 + 508 (sold creditor) - 1631 - 2631 - ex. 3556 - 4731 - 538
  1201 și 2112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 232 ± 241 +2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5312 + 5322 ± ex. 537 - ex. 1631 - ex. 2631 - ex. 3556 - ex. 538
  1301 și 2± 321 ± 322 ± 325 ± 326 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5311 + 5321 ± ex. 537 - ex. 3556 - ex. 538
  1401 și 2± 162 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 262 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 + 354 ± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 472 + 508 (sold creditor) - ex. 1631 - ex. 2631 - ex. 3556-4731
  1501 și 2312 (solduri creditoare) + 313 (solduri creditoare) + 314 (solduri creditoare) + 315 (solduri creditoare)
  1601 și 2316 (solduri creditoare)
  1701 și 2551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 559
  1801 și 25523 + 5525 + ex. 5527
  1901 și 25526
  2001 și 2554
  2101 și 2553
  2201 și 2551
  2301 și 25521 + 5522 + ex. 5527 + 5529 + 555 + 559
  2401 și 23531 (solduri creditoare)
  2501 și 235311 (solduri creditoare)
  2601 și 235312 (solduri creditoare)
  2801 și 2341 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3514 + 3516 + 3517 + 3518 + ex. 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 ± ex. 356 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 376 + 3799 (solduri creditoare)
  10.03 - CAPITALURI PROPRII
  0101 și 2501± 504
  0201 și 25012 ± ex. 504
  0301 și 25011± ex. 504
  0401 și 2511 - 5291
  0501 și 2502 + 527 ± ex. 5292 ± ex. 524
  0601 și 2527 ± ex. 524
  0701 și 2502 ± ex. 5292 ± ex. 524
  0801 și 2± 525 ± ex. 5292 ± ex. 524
  0901 și 2516 ± 521 ± 522 ± 523 ± 526 ± 528 ± ex. 5292 ± ex. 524
  0951 și 2516 ± 5221 ± 5232 ± 5233 ± ex. 526 ± 528 ± ex. 5292 ± ex. 524
  1001 și 25162 + ex. 5163 ± ex. 524
  1101 și 25161 + ex. 5163 ± ex. 524
  1201 și 2± ex. 5292 ± ex. 524
  1221 și 2± ex. 526 ± ex. 524
  3201 și 2±5221 ±ex. 524
  3301 și 2± 5232 ± 5233 ± ex. 524
  3401 și 2± 5233 ± ex. 524
  3501 și 2± 5232 ± ex. 524
  3601 și 2± 528 ± ex. 524
  1281 și 2± 521±5222 ± 5223 ± 5231 ±5234 ± ex. 526 ± ex. 524
  1301 și 2± ex. 5231 ± ex. 524
  1401 și 2± 521 ± ex. 524
  1501 și 2± ex. 5231 ± ex. 524
  1551 și 2± 5222 ± 5223 ± ex. 524
  1651 și 2± 5234 ± ex. 524
  1701 și 2± ex. 526 ± ex. 524
  1901 și 2± ex. 524 ±5811 ±5814±5815±5816±5817
  2001 și 2± 5812 ± 5813
  2101 și 2512 + 513 +514 + 517 + 519± ex. 524
  2401 și 2(-) 503
  2501 și 2±591
  2551 și 2-592
  2601 și 2-3553
  (la 29-05-2024, Subformularul 10.01. de la Punctul 1, Capitolul III a fost modificat de Punctul 10. , ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 29 mai 2024 ) ^1 Corespondența conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv, aceasta putând fi adaptată în funcție de specificul operațiunilor, cu respectarea conținutului conturilor prevăzute de Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare. Pentru completarea acelor poziții din formulare, pentru care nu a fost prevăzută corespondența cu planul de conturi, instituțiile de credit trebuie să își adapteze modul de ținere a evidenței pentru a fi în măsură să răspundă cerințelor de raportare în vigoare. (la 29-05-2024, Nota ^1 de la punctul 1, aferentă titlului Capitolului III a fost modificată de Punctul 9. , ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 29 mai 2024 ) *2) Sintagma "ex." se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde conținutului poziției din situațiile financiare la care se referă. *3) Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferente activelor financiare *4) în cazul conturilor bifuncționale, sintagma "solduri debitoare", respectiv, "solduri creditoare" se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncțional.^5 În cazul conturilor bifuncționale, sintagma «sold debitor», respectiv «sold creditor» se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifuncțional (debitor sau creditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia, indiferent de natura lor. (la 29-05-2024, Nota^5 de la Punctul 1. , Capitolul III a fost modificată de Punctul 10. , ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 29 mai 2024 ) *6) Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferente datoriilor financiare (la 28-04-2021, Punctul 1, Capitolul III a fost modificat de pct. 6 din ANEXA la ORDINUL nr. 3 din 22 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 bis din 28 aprilie 2021 )
  2. CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE (cod 20)
  20
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  0101 și 27011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018 - 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 - 6627 + 70331 + 70341 + ex. 7037 + 7038 - 66327 + 7041 + 7043 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7053 + 7058 - 66447 + 7619 + 7629 + 76329 + 76439 + 76449
  0411 și 270331 + ex. 7038
  0511 și 2ex. 7011 + 70132 + 70133 + ex. 70134 + 70142 + 7015 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + ex. 7027 + 7028 - 6627 + 70341 + ex. 7037 + ex. 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - 66447 + ex. 7619 + ex. 7629 + ex. 76329 + ex. 76439 + 76449
  0801 și 2ex. 7011 + 7012 + 70131 + ex. 70134 + 70141 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + ex. 7037
  0851 și 2ex. 7017 + ex. 7027 + ex. 7037 + 7043 + 7053 + ex. 7619 + ex. 7629 + ex. 76329 + ex. 76439
  0901 și 26011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6043 + 6051 + 6052 + 6053 + 6657 + 6619 + 6629 + 66329 + 66439 + 66449
  1201 și 26011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + ex. 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + ex. 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6051 + 6052 + ex. 6619 + ex. 6629 + ex. 66329 + ex. 66439
  1401 și 2ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6657
  1451 și 2ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6043 + 6053 + ex. 6619 + ex. 6629 + ex. 66329 + ex. 66439 + 66449
  1601 și 270333 + 7054
  1911 și 2ex. 70333
  1921 și 2ex. 70333 + 7054
  1931 și 27054
  1941 și 2ex. 70333
  2001 și 27019 + 7029 + 7039 + 7049 + 7059 + 7069 + 7071 + 7072 + 7077 + 708
  2101 și 26019 + 6029 + 6039 + 6049 + 6059 + 6069 + 6071 + 6072 + 6077 + 608
  2201 și 270336 + 70342 + 7036 + ex. 7037 + ex. 767 - 6033 - 6034 - ex. 6037 - ex. 668
  2311 și 270336 - 6033
  2411 și 270342 + ex. 767 - 6034 - ex. 668
  2601 și 27036 + ex. 7037 - ex. 6037
  2701 și 2ex. 7037 - ex. 6037
  2801 și 270311 + 70312 + ex. 7061 + 70741 + 70742 + 70743 + 70744 + 70745 + 70746 + 70749 - 60311 - 60312 - 60313 - ex. 6061 - 60741 - 60742 - 60743 - 60744 - 60745 - 60746 - 60749
  2871 și 27035 - 6035
  2901 și 270321 + 70322 - 60321 - 60322 - 60323
  3001 și 270747 + 70751 + 70752 + 70753 - 60747 - 60751 - 60752 - 60753
  3101 și 2ex. 7061 - ex. 6061
  3301 și 2746 + ex. 749 + 7055 - ex. 609 - 646 - 6055
  3401 și 27042 + 7045 + 709 + 741 + 742 + 744 + 747 + 748 + ex. 749 + 781
  3501 și 26045 + ex. 609 + 6311 + 6312 + 644 + 647 + ex. 649 + 681
  3601 și 26042 + 611 + 612 + 617 + ex. 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex. 649
  3701 și 2611 + 612 + 617
  3801 și 26042 + ex. 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex. 649
  3811 și 26342
  3821 și 263421
  3831 și 263423
  3851 și 2ex. 621
  3901 și 2651 + 652 + 653
  4001 și 2ex. 652 + ex. 653
  4101 și 2ex. 652 + ex. 653
  4201 și 2651 + ex. 653
  4251 și 27618 + 7628 + 76318 + 76328 + 76438 + 76448 - 6618 - 6628 - 66318 - 66328 - 66438 - 66448
  4261 și 2ex. 76318 - ex. 66318
  4271 și 27618 + 7628 + ex. 76318 + 76328 + 76438 + 76448 - 6618 - 6628 - ex. 66318 - 66328 - 66438 - 66448
  4301 și 26651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + 6659 - 765
  4351 și 2ex. 6659 - ex. 7659
  4401 și 2ex. 6651 - ex. 7651
  4501 și 2ex. 6651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + ex. 6659 - ex. 7651 - 7652 - 7653 - 7654 - 7655 - ex. 7659
  4601 și 26611 + 6612 + 6613 + 6615 + 6621 + 6622 + 6623 + 6624 + 6625 + 6631 + 66321 + 66324 + 66431 + 66432 + 66433 + 66434 + 66435 + 66441 + 66442 + 66443 + 66445 + ex. 668 - 7611 - 7612 - 7613 - 7615 - 7621 - 7622 - 7623 - 7624 - 7625 - 7631 - 76321 - 76324 - 76431 - 76432 - 76433 - 76434 - 76435 - 76441 - 76442 - 76443 - 76445 - ex. 767
  4811 și 266311 + ex. 668 - 76311 - ex. 767
  4911 și 26611 + 6612 + 6613 + 6615 + 6621 + 6622 + 6623 + 6624 + 6625 + 66312 + 66321 + 66324 + 66431 + 66432 + 66433 + 66434 + 66435 + 66441 + 66442 + 66443 + 66445 + ex. 668 - 7611 - 7612 - 7613 - 7615 - 7621 - 7622 - 7623 - 7624 - 7625 - 76312 - 76321 - 76324 - 76431 - 76432 - 76433 - 76434 - 76435 - 76441 - 76442 - 76443 - 76445 - ex. 767
  5101 și 26641 - 7641
  5201 și 26633 + 6642 - 7633 - 7642
  5301 și 2ex. 66421 + ex. 66423 + ex. 66424 - ex. 76421 - ex. 76423 - ex. 76424
  5401 și 2ex. 66423 + ex. 66424 - ex. 76423 - ex. 76424
  5501 și 2ex. 66422
  5601 și 2ex. 66421 + ex. 66422 + ex. 66424 - ex. 76421 - 76422 - ex. 76424
  5701 și 26633 - 7633
  5801 și 2ex. 74997
  5851 și 2701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + 709 + 741 + 742 + 744 + 746 + 747 + 748 + 749 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 781
  6001 și 2ex. 74997 - 633
  6201 și 2ex. 691 + ex. 692 + ex. 693 – ex. 791 – ex. 793
  6231 și 2ex. 693
  6261 și 2– ex. 793
  6601 și 2ex. 691 + ex. 692 + ex. 693 – ex. 791 – ex. 793
  6631 și 2ex. 693
  6661 și 2– ex. 793
  6701 și 2± 591
  (la 29-05-2024, Tabelul de la Punctul 2. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11. , ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 29 mai 2024 ) (la 09-05-2023, Punctul 2, Capitolul III a fost modificat de Punctul 4 si 5 din Anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 6 din 20 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 )
  3. DEFALCAREA ANUMITOR ELEMENTE DIN CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE (cod 50)
  Venituri și cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente (cod 50A)
  CodpozițieColoanaPlan de conturi
  0201 și 2ex. 70331 + 70341 + ex. 7038
  3 și 4ex. 6037
  0801 și 2ex. 7011 + 70132 + 70133 + ex. 70134 + 70142 + 7015 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + ex. 7027 + 7028 - 6627 + ex. 70331 + ex. 7037 + ex. 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - 66447 + ex. 7619 + ex. 7629 + ex. 76329 + ex. 76439 + 76449
  3 și 4ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6043 + 6053 + ex. 6619 + ex. 6629 + ex. 66329 + ex. 66439 + 66449
  1501 și 2ex. 7011 + 7012 + 70131 + ex. 70134 + 70141 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + ex. 7037 + ex. 7619 + ex.76329
  3 și 4ex. 6017 + ex. 6037 + ex. 6619 + ex. 66329
  1601 și 2ex. 7017 + ex. 7027 + ex. 7053 + ex. 7619 + ex. 7629
  3 și 46011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + ex. 6051 + ex. 6052 + ex. 6619 + ex. 6629
  2301 și 2ex. 7037 + ex. 7053 + ex.76329
  3 și 46036 + ex. 6037 + ex. 6051 + ex. 6052 + ex.66329
  2401 și 2ex. 7017 + ex. 7027 + ex. 7037 + 7043 + ex. 7619 + ex. 7629 + ex.76329 + ex.76439
  3 și 4ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6041 + ex. 6619 + ex. 6629 + ex.66329 + ex.66439
  2601 și 2ex. 7017 + ex. 7027 + ex. 7037
  3 și 4ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6657
  2701 și 27011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018 - 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 - 6627 + 70331 + 70341 + ex. 7037 + 7038 - 66327 + 7041 + 7043 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7053 + 7058 - 66447 + 7619 + 7629 + 76329 + 76439 + 76449
  3 și 46011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6043 + 6051 + 6052 + 6053 + 6657 + 6619 + 6629 + 66329 + 66439 + 66449
  (la 29-05-2024, Corespondența cu planul de conturi*) aferentă pozițiilor din cadrul formularului „Venituri și cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente (cod 50A)“ de la Punctul 3. , Capitolul III a fost modificată de Punctul 12. , ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 29 mai 2024 )
  Câștiguri sau pierderi din derecunoașterea activelor și
  datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă
  prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente
  (cod 50B)
  50B
  CodpozițieColoanaPlan de conturi
  0201 și 2ex. 70336 - ex. 6033 + 70342 - 6034
  0301 și 2ex. 70336 + ex. 767 - ex. 6033 - ex. 668
  0401 și 2ex. 7037 - ex. 6037
  0501 și 27036 + ex. 7037 - ex. 6037
  0601 și 2ex. 7037 - ex. 6037
  0701 și 270336 + 70342 + 7036 + ex. 7037 + ex. 767 - 6033 - 6034 - ex. 6037 - ex. 668

  Câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor
  financiare deținute în vederea tranzacționării,
  defalcate pe tipuri de risc
  (cod 50C)
  50C
  CodpozițieColoanaPlan de conturi
  0101 și 2ex. 70311 + ex. 70312 + 70741 + ex. 70749 - ex. 60311 - ex. 60312 - ex. 60313 - 60741 - ex. 60749
  0201 și 2ex. 70311 + 70742 + ex. 70749 - ex. 60311 - ex. 60313 - 60742 - ex. 60749
  0301 și 2ex. 7061 + 70743 + ex. 70749 - ex. 6061 - 60743 - ex. 60749
  0401 și 2ex. 70311 + ex. 70312 + 70744 + ex. 70749 - ex. 60311 - ex. 60312 - ex. 60313 - 60744-ex. 60749
  0501 și 270745 + ex. 70749 - 60745 - ex. 60749
  0601 și 2ex. 70311 + ex. 70312 + 70746 + ex. 70749 - ex. 60311 - ex. 60312 - ex.60313 - 60746-ex. 60749
  0701 și 270311 + 70312 + ex. 7061 + 70741 + 70742 + 70743 + 70744 + 70745 + 70746 + 70749 - 60311 - 60312 - 60313 - ex. 6061 - 60741 - 60742 - 60743 - 60744 - 60745 - 60746 - 60749

  Câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor
  financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă
  prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile
  (cod 50D)
  50D
  CodpozițieColoanaPlan de conturi
  0101 și 270321 - 60321 - ex. 60323
  0201 și 270322 - 60322 - ex. 60323
  3 și 4ex. 70322 - ex. 60322
  0301 și 270321 + 70322 - 60321 - 60322 - 60323

  Câștiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire
  (cod 50E)
  50E
  CodpozițieColoanaPlan de conturi
  0101 și 270751 + 70752 - 60751 - 60752
  0201 și 270753 - 60753
  0301 și 2ex. 70747 - ex. 60747
  0401 și 2ex. 70747 - ex. 60747
  0501 și 270747 + 70751 +70752 + 70753 - 60747 - 60751 - 60752 - 60753
   + 
  Câștiguri sau pierderi din derecunoașterea
  activelor nefinanciare (cod 50F)
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  0101 și 2ex. 7462 - ex. 6462
  0201 și 2ex. 7462 - ex. 6462
  0301 și 27461 -6461
  0401 și 2ex. 749 + 7055 - ex. 609 - 6055
  0501 și 2746 + ex. 749 + 7055 - ex. 609 - 646 - 6055
  (la 28-04-2021, Corespondența cu planul de conturi a formularului Câștiguri sau pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare (cod 50F) , Punctul 2, Capitolul III a fost modificată de pct. 9 din ANEXA la ORDINUL nr. 3 din 22 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 bis din 28 aprilie 2021 )

  Alte venituri și cheltuieli de exploatare
  (cod 50G)
  50G
  CodpozițieColoanaPlan de conturi
  0101 și 27472 + ex. 7473
  3 și 46472 + ex. 6473
  0201 și 2744 + ex. 7473
  3 și 4644 + ex. 6473
  0301 și 27042
  3 și 4ex. 609 + ex. 649
  0401 și 27045 + 709 + 741 +742 +7471 + ex. 7473 + 748 + ex. 749 + 781
  3 și 46045 + ex. 609 + 6311 + 6312 + 6471 + ex. 6473 + ex. 649 + 681
  0501 și 27042 + 7045 + 709 + 741 + 742 + 744 + 747 + 748 + ex. 749 + 781
  3 și 46045 + ex. 609 + 6311 + 6312 + 644 + 647 + ex. 649 + 681
  (la 29-05-2024, Formularul „Alte venituri și cheltuieli de exploatare (cod 50G)“ de la Punctul 3. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 13. , ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 29 mai 2024 )
  Câștiguri sau pierderi aferente activelor financiare
  nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la
  valoarea justă prin profit sau pierdere,
  defalcate pe instrumente
  (cod 50H)
  50H
  CodpozițieColoanaPlan de conturi
  0201 și 2ex. 7035 - ex. 6035
  0301 și 2ex. 7035 - ex. 6035
  0401 și 2ex. 7035 - ex. 6035
  0901 și 27035 -6035
  l001 și 2ex. 7035 - ex. 6035
  4. ALTE INFORMAȚII (cod 60)  + 
  Active grupate pe categorii de operațiuni
  (cod 60A)
  CodpozițieColoanaPlan de conturi
  1001 și 2-(1911 + 19121 + 19122 + 1913 (solduri creditoare) + 1921 + 19221 + 19222 + 1923 (solduri creditoare) +197)
  3 și 4101 + 102 + 109 + 111 ± 1171 + 121 + 1271 ± 131 ± 141 ± 152 ± 161 ± 1741 ± 1761 ± 1781 ± 1782 ± 1783 ± 1784 ± 181 ± 182 ± 183 ± 184 - (197 ± 199 (solduri aferente activelor financiare)) - 1632 - (1911 + 19121 + 19122 ± 1913 + 1921 + 19221 + 19222 ± 1923)
  5 și 6101 + 102 + 109 + 111 ± 1171 + 121 + 1271 ± 131 ± 141 ± 152 ± 161 ± 1741 ± 1761 ± 1781 ± 1782 ± 1783 ± 1784 ± 181 ± 182 ± 183 ± 184 - (± 199 (solduri aferente activelor financiare)) - 1632 + 1913 (solduri debitoare) + 1923 (solduri debitoare)
  1101 și 2-(ex. 1911 + ex. 1921)
  3 și4101 + 102+ 109-(ex. 1911+ ex. 1921)
  5 și 6101 + 102+109
  1131 și 2-
  3 și4101
  5 și 6101
  1161 și 2-
  3 și4102
  5 și 6102
  1191 și 2-(ex. 1911 + ex. 1921)
  3 și4109- (ex. 1911 + ex. 1921)
  5 și 6109
  1201 și 2-(ex. 1911 + ex. 1921)
  3 și 4111 ± 1171 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 - (ex. 1911+ ex. 1921)
  5 și 6111 ± 1171 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
  1301 și 2-(ex. 1911 + ex. 1921)
  3 și 4121 + 1271 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632-(ex. 1911+ ex. 1921)
  5 și 6121 + 1271 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
  1401 și 2-(ex. 1911 + ex. 1921)
  3 și 41311 + 1312 + 1313 + 1314 ± 1317 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 - (ex. 1911 +ex. 1921)
  5 și 61311 + 1312 + 1313 + 1314 ± 1317 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
  1501 și 2-(ex. 1911 + ex. 1921)
  3 și 41411 + 1412 ± 1417 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 - (ex. 1911 + ex. 1921)
  5 și 61411 + 1412 ± 1417 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
  1601 și 2-(ex. 1911 + ex. 1921)
  3 și 41521 + 1522 + 1523 + 1524 ± 1527 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 - (ex. 1911 +ex. 1921)
  5 și 61521 + 1522 + 1523 + 1524 ± 1527 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
  1701 și 2-(ex. 1911 + ex. 1921)
  3 și 41611 ± 1617 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 - (ex. 1911+ ex. 1921)
  5 și 61611 ± 1617 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
  1801 și 2-(ex. 1911 + ex. 1921)
  3 și 417411 + 17412 + 17611 ± 17417 ± 17617 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 - (ex. 1911 +ex. 1921)
  5 și 617411 + 17412 + 17611 ± 17417 ± 17617 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
  1901 și 2-(ex. 1911 + ex. 1921)
  3 și 4± 1781 ± 181 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 - (ex. 1911+ ex. 1921)
  5 și 6± 1781 ± 181 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
  1951 și 2-(19121 + 19221)
  3 și 4± 1782 ± 182 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632-(19121 + 19221)
  5 și 6± 1782 ± 182 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
  2001 și 2-(19122+ 19222+ ex. 197)
  3 și 4± 1783 ± 183 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 - (19122+ 19222)
  5 și 6± 1783 ± 183 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
  2101și 2- (1913 (solduri creditoare) + 1923 (solduri creditoare) + ex. 197)
  3 și 4± 1784 ± 184 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632-(± 1913 ± 1923)
  5 și 6± 1784 ± 184 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 + 1913 (solduri debitoare) + 1923 (solduri debitoare)
  3001și2- (2911 + 29121 + 29122 + 29123 + 2913 (solduri creditoare) + 2921 + 29221 + 29222 + 29223 + 2923 (solduri creditoare) + 297)
  3 și 4± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ±25171 ±261 ±281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) - 2632 - (2911 + 29121 + 29122 + 29123 ± 2913 + 2921 + 29221 + 29222 + 29223 ± 2923)
  5 și 6± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ±25171 ±261 ±281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 299 (solduri aferente activelor financiare)) - 2632 + 2913 (solduri debitoare) + 2923 (solduri debitoare)
  3101 și 2-(ex. 2911 + ex. 2921)
  3 și 42011 ± 2017 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632 - (ex. 2911+ex. 2921)
  5 și 62011 ± 2017 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
  3201 și 2-(ex. 2911 + ex. 2921)
  3 și 42021 ± 2027 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632 - (ex. 2911+ex. 2921)
  5 și 62021 ± 2027 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
  3301 și 2-(ex. 2911+ex. 2921)
  3 și 42031 + 2032 ± 2037 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632 - (ex. 2911 + ex. 2921)
  5 și 62031 + 2032 ± 2037 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
  3401 și 2-(ex. 2911 + ex. 2921)
  3 și 42041 + 2042 ± 2047 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632 - (ex. 2911+ ex. 2921)
  5 și 62041 + 2042 ± 2047 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
  3501 și 2-(ex. 2911 + ex. 2921)
  3 și 42051 + 2052 ± 2057 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632 - (ex. 2911+ ex. 2921)
  5 și 62051 + 2052 ± 2057 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
  3601 și 2-(ex. 2911+ex. 2921)
  3 și 42061 ± 2067 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632-(ex. 2911+ex. 2921)
  5 și 62061 ± 2067 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
  3701 și 2-(ex. 2911 + ex. 2921)
  3 și 42091 ± 2097 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632 - (ex. 2911+ex. 2921)
  5 și 62091 ± 2097 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
  3801 și 2-(ex. 2911 + ex. 2921)
  3 și 42311 + 2312 ± 2317 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632 - (ex. 2911+ ex. 2921)
  5 și 62311 + 2312 ± 2317 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
  3901 și 2-(ex. 2911 + ex. 2921)
  3 și 42431 + 2432 + 2433 + 2434 ± 2437 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632 - (ex.2911 + ex. 2921)
  5 și 62431 + 2432 + 2433 + 2434 ± 2437 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
  4001 și 2-(ex. 2911 + ex. 2921)
  3 și 42511 (solduri debitoare) ± 25171 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632 - (ex. 2911+ ex. 2921)
  5 și 62511 (solduri debitoare) ±25171 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
  4101 și 2-(ex. 2911 + ex. 2921)
  3 și 42611 ± 2617 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632 - (ex. 2911+ex. 2921)
  5 și 62611 ± 2617 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
  4201 și 2-(ex. 2911+ex. 2921)
  3 și 4±281 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632 - (ex. 2911+ex. 2921)
  5 și 6±281 -(± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
  4251 și 2-(29121 +29221)
  3 și 4± 282 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632 - (29121 +29221)
  5 și 6± 282 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
  4301 și 2-(29122 +29222 + ex. 297)
  3 și 4± 283 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632- (29122 + 29222)
  5 și 6± 283 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
  4401și 2- (2913 (solduri creditoare) + 2923 (solduri creditoare) + ex. 297)
  3 și 4± 284 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632 — (± 2913 ± 2923)
  5 și 6± 284 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632 + 2913 (solduri debitoare) + 2923 (solduri debitoare)
  4501 și 2-(29123 +29223 + ex. 297)
  3 și 4± 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632 - (29123 + 29223)
  5 și 6± 285 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
  5001 și 2- (3911 + 39121 + 39122 + 3913 (solduri creditoare) + ex. 3921 + 39221 + 39222 + 39223 + 39224 + 3923 (solduri creditoare) + 3927 + 393 + 52231 + 52232 + 52233 ± 52234)
  3 și 43011 + 3021 + 303 + 304 + 305 + 311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare) + 316 (solduri debitoare) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor) + 3515 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (solduri debitoare) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 3551 + 3552 + ex. 3556 ± ex. 3557 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare) ± 381 ± 382 ± 383 ± 384 ± 385 ± 386 - (3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (3911 + 39121 + 39122 ± 3913 + ex. 3921 + 39221 + 39222 + 39223 + 39224 ± 3923 + 393)
  5 și 63011 + 3021 + 303 + 304 + 305 + 311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare) + 316 (solduri debitoare) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor) + 3515 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (solduri debitoare) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 3551 + 3552 + ex. 3556 ± ex. 3557 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare) ± 381 ± 382 ± 383 ± 384 ± 385 ± 386 - (± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 + 3913 (solduri debitoare) + 3923 (solduri debitoare) + 52231 + 52232 + 52233 ± 52234
  5101 și 2-
  3 și43011
  5 și 63011
  5111 și 2-
  3 și430113
  5 și 630113
  5201 și 2-
  3 și43021
  5 și 63021
  5211 și 2-
  3 și430213
  5 și 630213
  5301și2- ex. 52231
  3 și43031 + 3032 + 3033 + 3037 - ex. 3566
  5 și 63031 + 3032 + 3033 + 3037 - ex. 3566 + ex. 52231
  5311 și 2- ex. 52231
  3 și43033 + ex.3037 - ex. 3566
  5 și 63033 + ex. 3037 - ex. 3566 + ex. 52231
  5401 și 2-ex. 3911
  3 și43041 + 3047 - ex. 3566 - ex. 3911
  5 și 63041 +3047-ex. 3566
  5501 și 2-
  3 și43051 +3052 + 3053
  5 și 63051 +3052 + 3053
  5511 și 2-
  3 și43053
  5 și 63053
  5601 și 2-
  3 și 4311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare)
  5 și 6311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare)
  5701și2-ex. 3921
  3 și 4333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - ex. 3921
  5 și 6333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  5801 și 2-ex. 3921
  3 și4341 (sold debitor) + 342 (sold debitor) - ex. 3921
  5 și 6341 (sold debitor) + 342 (sold debitor)
  5901 și 2-ex. 3921
  3 și 43515 + 35192 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3921
  5 și 63515 + 35192- (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare))
  6001 și 2-
  3 și43521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262
  5 și 63521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262
  6101 și 2-
  3 și 43531 (solduri debitoare) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392
  5 și 63531 (solduri debitoare) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392
  6201 și 2-ex. 3921
  3 și 43551 + 3552 + ex. 3556 ± ex. 3557 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - ex. 3921
  5 și 63551 + 3552 + ex. 3556 ± ex. 3557 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  6301 și 2- ex. 3921
  3 și43571 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3921
  5 și 63571 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare))
  6401 și 2-393
  3 și4361 +362 + 363 -393
  5 și 6361 +362 + 363
  6501 și 2-ex. 3921
  3 și 4316 (solduri debitoare) + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare) - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3921
  5 și 6316 (solduri debitoare) + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare) - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare))
  6601 și 2-(ex. 3911 + ex. 3921 + ex. 52231)
  3 și 4±381 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (ex. 3911 + ex. 3921)
  5 și 6±381 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 + ex. 52231
  6651 și 2-(39121 +39221 +52232)
  3 și 4± 382 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - (39121 +39221)
  5 și 6± 382 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 + 52232
  6701 și 2- (39122 + 39222 + ex. 3927 + 52233)
  3 și 4± 383 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex.3566-(39122 + 39222)
  5 și 6± 383 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 + 52233
  6801și2- (3913 (solduri creditoare) + 3923 (solduri creditoare) + ex. 3927 ± 52234)
  3 și 4± 384 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex.3566 - (± 3913 ± 3923)
  5 și 6± 384 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 + 3913 (solduri debitoare) + 3923 (solduri debitoare) ± 52234
  6901 și 2- (39223 + ex. 3927)
  3 și 4± 385 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 -39223
  5 și 6± 385 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
  6951 și 2- (39224 + ex. 3927)
  3 și 4±386 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 - 39224
  5 și 6± 386 – (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) – ex. 3566
  7001și2- (461 + 462 + 491 + 492 + 4931 + 49321 + 49322 + 49323 + 4933 (solduri creditoare) + 4937 + 4941 + 49421 + 49422 + 49423 + 4943 (solduri creditoare) + 4951 + 49521 + 49522 + 4953 (solduri creditoare) + 4957 + 4961 + 49621 + 49622 + 4963 (solduri creditoare))
  3 și 4401 + 402 ± 407 + 41 + 421 + 43 + 44 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) + 4957 ± 4959) - 408 - 4732 - (461 + 462 + 491 + 492 + 4931 + 49321 + 49322 + 49323 ± 4933 + 4941 + 49421 + 49422 + 49423 ± 4943 + 4951 + 49521 + 49522 ± 4953 +4961 + 49621 + 49622 ± 4963)
  5 și 6401 + 402 ± 407 + 41 + 421 + 43 + 44 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 4959) - 408 - 4732 + 4933 (solduri debitoare) + 4943 (solduri debitoare) + 4953 (solduri debitoare) + 4963 (solduri debitoare)
  7101 și 2- (ex. 4951 + ex. 4961)
  3 și 4401 + 402 ± 407 - (± ex. 4959) - ex. 408 - (ex. 4951 + ex. 4961)
  5 și 6401 + 402 ± 407 - (± ex. 4959) - ex. 408
  7201 și 2-491
  3 și 4411 +412 + 413-491
  5 și 6411 +412 + 413
  7301 și 2-
  3 și 4421
  5 și 6421
  7401 și 2-(461 +462 + 492)
  3 și4431 + 432 + 441 + 442 + 443 - (461 + 462 + 492)
  5 și 6431 + 432 + 441 + 442 + 443
  750lși2-(ex. 4931 + ex. 4941)
  3 și 44711 + 4712 + 4713 ± 4717 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 4732 - (ex. 4931 + ex. 4941)
  5 și 64711 + 4712 + 4713 ± 4717 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 4732
  7601 și 2- (ex. 4931 + ex. 4941+ ex. 4951+ ex. 4961)
  3 și 4± 481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 408 - ex. 4732 - (ex. 4931+ ex. 4941+ ex. 4951+ ex. 4961)
  5 și 6± 481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 408 - ex. 4732
  7651 și 2- (ex. 49321 + ex. 49421+ ex. 49521+ ex. 49621)
  3 și 4± 482 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 408 - ex. 4732 - (ex. 49321 + ex. 49421+ ex. 49521+ ex. 49621)
  5 și 6± 482 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 408 - ex. 4732
  7701 și 2- (ex. 49322+ ex. 4937 + ex. 49422+ ex. 49522+ ex. 4957 + ex. 49622)
  3 și 4± 483 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 408 - ex. 4732 - (ex. 49322 + ex. 49422+ ex. 49522 + ex. 49622)
  5 și 6± 483 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 408 - ex. 4732
  7801 și2- (4933 (solduri creditoare) + ex. 4937 + 4943 (solduri creditoare) + 4953 (solduri creditoare) + ex. 4957 + 4963 (solduri creditoare))
  3 și 4± 484 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 408 - ex. 4732 - (± 4933 ± 4943 ± 4953 ± 4963)
  5 și 6± 484 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 408 - ex. 4732 + 4933 (solduri debitoare) + 4943 (solduri debitoare) + 4953 (solduri debitoare) + 4963 (solduri debitoare)
  7901 și 2- (49323 + ex. 4937 + 49423)
  3 și 4± 485 - (ex.4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 4732 - (49323 + 49423)
  5 și 6± 485 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 4732
  8001 și 2- ex. 3921
  3 și 4508 (sold debitor) + 3553 ± ex. 3557 - ex. 3921
  5 și 6508 (sold debitor) + 3553 ± ex. 3557
  (la 29-05-2024, Formularul Cod 60A din Punctul 4, Capitolul III a fost modificat de Punctele 14 si 15 din ANEXA din ORDINUL nr. 2 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 29 mai 2024 )

  Depozite atrase de la clientela nebancară
  (cod 60B)
  60B
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  1001 și 22511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 2631
  1101si 22511 (solduri creditoare) ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
  1201 și 22531 + 2532 + 2533 + 2534 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
  1211și 22531 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
  1221 și 22532 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
  1231 și 22533 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
  1241 și 22534 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
  1301 și 22541 + 2542 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
  1311 și 22541 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
  1321 și 22542 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
  1401 și 2± 25172 ± 2537 ± 2547 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 2631

  Rezerve pentru riscuri bancare
  (cod 60C)
  60C
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  1001 și 2514
  1101 și 25141
  1201 și 25142
  1301 și 25143

  Alte active și alte datorii contingente
  (cod 60D)
  60D
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  1001 și 2993
  2001 și 2994

  Unele elemente de capitaluri proprii
  (cod 60F)
  60F
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  1001 și 2± ex. 5813 ± ex. 58173
  1101 și 2±581± ex. 524
  1201 și 2±5813
  1301 și 2±58173
  1401 și 2±58171
  1501 și 2±591
  1601 și 2-592
   +  Capitolul IV Controlul raportării contabile anuale a instituțiilor de creditA. Corelații din cadrul formularelor de raportare contabilă anualăA.1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10)I. Active (10.01) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1 și 2, trebuie respectate următoarele corelații: 010 = 020 + 030 + 040 050 = 060 + 070 + 080 + 090 096 = 097 + 098 + 099 100 = 120 + 130 141 = 142 + 143 + 144 181 = 182 + 183 260 = 261 + 262 + 263 270 = 280 + 290 300 = 310 + 320 330 = 340 + 350 380 = 010 + 050 + 096 + 100 + 141 + 181 + 240 + 250 + 260 + 270 + 300 + 330 + 360 + 370II. Datorii (cod 10.02) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1 și 2, trebuie respectate următoarele corelații: 010 = 020 + 030 + 040 + 050 + 060 070 = 080 + 090 + 100 110 = 120 + 130 + 140 170 = 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 240 = 250 + 260 300 = 010 + 070 + 110 + 150+ 160 + 170 + 240 + 270 + 280 + 290III. Capitaluri proprii (10.03)Controlul verticalPentru fiecare dintre coloanele 1 și 2, trebuie respectate următoarele corelații: 010 = 020 + 030 050 = 060 + 070 090 = 095 + 128 095 = 100 + 110 + 120 + 122 + 320 + 330 + 360 128 = 130 + 140 + 150 + 155 + 165 + 170300 = 010 + 040 + 050 + 080 + 090 + 190 + 200 + 210 + 240 + 250 + 255 + 260 (la 28-04-2021, Subpunctul III, punctul A.1., litera A, Capitolul IV a fost modificat de pct. 11 din ANEXA la ORDINUL nr. 3 din 22 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 bis din 28 aprilie 2021 ) A.2. Contul de profit sau pierdere (cod 20)Controlul verticalPentru fiecare dintre coloanele 1 și 2, trebuie respectate următoarele corelații:010 = 041 +051 +080 + 085090= 120+ 140 + 145160= 191 + 192192= 193 + 194220 = 231 +241 +260 + 270355 = 010 - 090 - 150+ 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350360 = 370 + 380 390 = 400 + 410 + 420 425 = 426 + 427 430 = 435 + 440 + 450460 = 481 +491520 = 530 + 540 + 550 + 560 + 570610 = 010 - 090 - 150 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 -350 - 360 - 385 - 390 + 425 - 430 -460 - 510- 520 + 580 + 600630 = 610-620640 = 650 - 660670 = 630 + 640 (la 28-04-2021, Punctul A.2., litera A, Capitolul IV a fost modificat de pct. 12 din ANEXA la ORDINUL nr. 3 din 22 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 bis din 28 aprilie 2021 ) A.3. Date informative (cod 30)I. Date privind rezultatul înregistrat Coloana 1 101 + 102 + 103 = 1II. Date privind plățile restantea) Controlul orizontal col.1 = col.2 + col.3b) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1,2 și 3, trebuie respectate următoarele corelații: 201 = 202 + 206 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 221 + 222 + 227 202 = 203 + 204 + 205 206 = 207 + 208 + 209 + 210 + 211 216 = 217 + 218 + 219 + 220 222 = 223 + 224 + 225 + 226XI. Capital social vărsat Controlul vertical Pentru coloana 1 trebuie respectate următoarele corelații: 1100 = 1110 + 1113 + 1117 + 1118 + 1119 + 1120 1110 = 1111 + 1112A.4. Situația imobilizărilor necorporale și corporale (cod 40)I. Situația imobilizărilor necorporale și corporale (cod 40A)a) Controlul orizontal Pentru fiecare linie din formularul cod 40A trebuie respectată următoarea corelație: col. 5 = col. 1 + col. 2 - col. 3b) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1,2,3,4 și 5, trebuie respectate următoarele corelații: 100 = 101 + 102 + 103 104 = 105 + 106 + 107 + 108 + 109 + 110II. Situația amortizării imobilizărilor necorporale și corporale (cod 40B)a) Controlul orizontal Pentru fiecare linie din formularul cod 40B trebuie respectată următoarea corelație: col. 4 = col. 1 + col. 2 - col. 3b) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1,2,3 și 4, trebuie respectate următoarele corelații: 200 = 201 202 = 203 + 204 + 205 + 206 + 207III. Situația ajustărilor pentru depreciere (cod 40C)a) Controlul orizontal Pentru fiecare linie din formularul cod 40C trebuie respectată următoarea corelație: col. 4 = col. 1 + col. 2 - col. 3b) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1,2,3 și 4, trebuie respectate următoarele corelații: 300 = 301 + 302 + 303 304 = 305 + 306 + 307 + 308 + 309 + 310A.5. Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (cod 50)I. Venituri și cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente (cod 50A) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1,2,3 și 4, trebuie respectată următoarea corelație: 270 = 020 + 080 + 150 + 160 + 230 + 240 + 260II. Câștiguri sau pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (cod 50B) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1 și 2, trebuie respectată următoarea corelație: 070 = 020 + 030 + 040 + 050 + 060III. Câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, defalcate pe tipuri de risc (cod 50C) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1 și 2, trebuie respectată următoarea corelație: 070 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060IV. Câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile (cod 50D) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1 și 2, trebuie respectată următoarea corelație: 030 = 010 + 020V. Câștiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire (cod 50E) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1 și 2, trebuie respectată următoarea corelație: 050 = 010 + 020 + 030 + 040VI. Câștiguri sau pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare (cod 50F)Controlul verticalPentru fiecare dintre coloanele 1 și 2, trebuie respectată următoarea corelație:050 = 010 + 020 + 030 + 040 (la 28-04-2021, Subpunctul VI, punctul A.5., litera A, Capitolul IV a fost modificat de pct. 13 din ANEXA la ORDINUL nr. 3 din 22 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 bis din 28 aprilie 2021 ) VII. Alte venituri și cheltuieli de exploatare (cod 50G) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1,2,3 și 4, trebuie respectată următoarea corelație: 050 = 010 + 020 + 030 + 040VIII. Câștiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (cod 50H) Controlul vertical 090 = 020 + 030 + 040A.6. Alte informații (cod 60)I. Active grupate pe categorii de operațiuni (cod 60A)a) Controlul orizontalPentru liniile 100-450, 510-521, 540-650 și 690-800 se respectă următoarele corelații:col. 5 = col. 3 - col. 1col. 6 = col. 4 - col. 2b) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 trebuie respectate următoarele corelații: 110 = 113 + 116 + 119 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 195 + 200 + 210 300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 425 + 430 + 440 + 450 500 = 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 665 + 670 + 680 + 690 + 695700 = 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 765 + 770 + 780 + 790 900 = 100 + 300 + 500 + 700 + 800 (la 29-05-2024, Punctul I. , Litera A.6. , Litera A. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 16. , ANEXĂ din ORDINUL nr. 2 din 23 mai 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 29 mai 2024 ) II. Depozite atrase de la clientela nebancară (cod 60B) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1 și 2, trebuie respectate următoarele corelații: 100 = 110 + 120 + 130 + 140 120 = 121 + 122 + 123 + 124 130 = 131 + 132III. Rezerve pentru riscuri bancare (cod 60C) Controlul vertical Pentru fiecare dintre coloanele 1 și 2, trebuie respectată următoarea corelație: 100 = 110 + 120 + 130B. Corelații între formularele de raportare contabilă anuală1. Corelații între formularele cod 10, cod 20 și cod 30
  Formular cod 10.03 col.2RelațiaFormular cod 20 col.2RelațiaFormular cod 30 col.2
  Dacă 250 ≥ 0: 250=Dacă 670 ≥ 0: 670=101
  Dacă 250 < 0: -250=Dacă 670 < 0: -670=102
  2. Corelații între formularul cod 40 și formularul cod 10
  Formular cod 40RelațiaFormular cod 10.01
  40A.100(col.5) - 40B.200(col.4) -40C.300(col.4)=300(col.2)
  40A.104(col.5) - 40B.202(col.4) -40C.304(col.4)=270(col.2)
  3. Corelații între formularul cod 50 și formularul cod 20
  Formular cod 50RelațiaFormular cod 20
  50A.150(col.1)=080(col.1)
  50A.150(col.2)=080(col.2)
  50A.260(col.3)=140(col.1)
  50A.260(col.4)=140(col.2)
  50A.270(col.1)=010(col.1)
  50A.270(col.2)=010(col.2)
  50A.270(col.3)=090(col.1)
  50A.270(col.4)=090(col.2)
  50A(160 + 230 + 240 + 260)(col.1)=085(col.1)
  50A(160 + 230 + 240 + 260)(col.2)=085(col.2)
  50A(020 + 080+ 150)(col.3)=145(col.1)
  50A(020 + 080+ 150)(col.4)=145(col.2)
  50B.070(col.1)=220(col.1)
  50B.070(col.2)=220(col.2)
  50C.070(col.1)=280(col.1)
  50C.070(col.2)=280(col.2)
  50D.030(col.1)=290(col.1)
  50D.030(col.2)=290(col.2)
  50E.050(col.1)=300(col.1)
  50E.050(col.2)=300(col.2)
  50F.050(col.1)=330(col.1)
  50F.050(col.2)=330(col.2)
  50G.050(col.1)=340(col.1)
  50G.050(col.2)=340(col.2)
  50G.050(col.3)=350(col.1)
  50G.050(col.4)=350(col.2)
  50H.090(col.1)=287(col.1)
  50H.090(col.2)=287(col.2)
  4. Corelații între formularul cod 60 și formularul cod 10
  Formular cod 60RelațiaFormular cod 10.03
  60F.110(col.1)=10.03(190 + 200)(col.1)
  60F.110(col.2)=10.03(190 + 200)(col.2)
  ----