HOTĂRÂRE nr. 394 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2016  Notă
  Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 336 din 12 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 19 aprilie 2023 prevede:
  Articolul IV(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea pentru Digitalizarea României are obligația de a asigura implementarea prevederilor care presupun dezvoltări/modificări la nivelul fluxurilor deja dezvoltate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, cu excepția prevederilor care presupun implementarea unei noi modalități de derulare a unei proceduri de atribuire, online sau offline, pentru care termenul de implementare este de 150 de zile.(2) Prevederile la care se referă alin. (1) devin aplicabile la momentul în care dezvoltările/modificările necesare vor deveni operaționale în SEAP.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 254 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Bogdan Pușcaș
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului
  și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Cristian Ghinea
  Ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională,
  Marius-Raul Bostan
  Ministrul transporturilor,
  Dan Marian Costescu
  p. Ministrul energiei,
  Georgeta Corina Popescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  București, 2 iunie 2016.Nr. 394.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractuluisectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale