ANEXE din 23 aprilie 2024privind aprobarea domeniilor și programelor de studii universitare de master acreditate și a numărului maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2024-2025
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 bis din 29 aprilie 2024  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 413 din 23 aprilie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 29 aprilie 2024.
   +  Anexa nr. 1
  Domeniile și programele de studii universitare
  de master, locațiile geografice de
  desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare
  program de studii universitare, formă de învățământ
  sau limbă de predare, precum și numărul
  maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar
  2024-2025, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
  1. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocațiageograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăMatematică didacticăPiteștiromânăIF120100
  2InformaticăTehnici avansate pentru prelucrarea informațieiPiteștienglezăIF120100
  3ChimieChimie criminalistică*)PiteștiromânăIF12050
  4Inginerie chimicăAplicații ale chimiei în expertize juridice**)BucureștiromânăIF120550
  Controlul calității și securitatea produselor alimentare**)BucureștiromânăIF120
  Biomateriale pentru ingineria țesuturilor/ Biomaterials for tissue engineering**)BucureștienglezăIF120
  Expertizarea alimentelor, produselor chimice și materialelor**)BucureștiromânăIF120
  Ingineria proceselor chimice**)BucureștiromânăIF120
  Materiale compozite avansate cu destinații speciale**)BucureștiromânăIF120
  Micro - și nanomateriale**)BucureștiromânăIF120
  Polimeri și biopolimeri inteligenți/ Smart polymers and biopolymers**)BucureștienglezăIF120
  Procesarea și designul avansat al materialelor/ Advanced materials processing and design**)BucureștienglezăIF120
  Produse farmaceutice și cosmetice**)BucureștiromânăIF120
  Protecția consumatorului. Controlul calității produselor**)BucureștiromânăIF120
  Știința și ingineria materialelor oxidice avansate și nanomateriale**)BucureștiromânăIF120
  Știința și ingineria polimerilor**)BucureștiromânăIF120
  Biorafinării și bioproduse**)BucureștiromânăIF120
  Tehnologii inovative pentru materii prime secundare/ Innovative Technologies for Secondary Raw Materials**)BucureștienglezăIF120
  5Știința mediuluiMonitorizarea și protecția mediului (interdisciplinar cu domeniile: Horticultură și Biologie)*)PiteștiromânăIF12075
  6Inginerie electricăElectronică de putere și acționări electrice inteligente**)BucureștiromânăIF120345
  Ingineria produselor și serviciilor în electrotehnică**)BucureștiromânăIF120
  Ingineria sistemelor electrice integrate în autovehicule/ Integrated electrical systems engineering in vehicles**)BucureștienglezăIF120
  Inginerie electrică și informatică aplicată**)BucureștiromânăIF120
  Sisteme electrice avansate**)BucureștiromânăIF120
  Sisteme inteligente de instrumentație și măsurare**)BucureștiromânăIF120
  Sisteme de conversie a energiei*)PiteștiromânăIF120
  7Inginerie energeticăEficiență energetică**)BucureștiromânăIF120450
  Energetica orașelor inteligente**)BucureștiromânăIF120
  Hidro-informatică și ingineria apei**)BucureștiromânăIF120
  Informatică aplicată în energetică**)BucureștiromânăIF120
  Monitorizarea și controlul sistemelor eletroenergetice**)BucureștiromânăIF120
  Inginerie energetică/ Energy engineering**)BucureștienglezăIF120
  Inginerie nucleară**)BucureștiromânăIF120
  Servicii energetice**)BucureștiromânăIF120
  Surse regenerabile de energie**)BucureștiromânăIF120
  Monitorizarea și controlul sistemelor electroenergetice/ Power Systems Monitoring and Control**)BucureștienglezăIF120
  8Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleCalcul avansat în sisteme încorporate/ Advanced computing in embedded systems**)BucureștienglezăIF1201100
  Comunicații fără fir avansate/ Advanced wireless communications**)BucureștienglezăIF120
  Comunicații mobile**)BucureștiromânăIF120
  Electronică și informatică aplicată**)BucureștiromânăIF120
  Electronică și informatică medicală**)BucureștiromânăIF120
  Ingineria calității și siguranței în funcționare în electronică și telecomunicații**)BucureștiromânăIF120
  Ingineria informației și a sistemelor de calcul**)BucureștiromânăIF120
  Managementul serviciilor și rețelelor**)BucureștiromânăIF120
  Microelectronică avansată/ Advanced microelectronics**)BucureștienglezăIF120
  Microelectronică și nanoelectronică**)BucureștiromânăIF120
  Microsisteme**)BucureștiromânăIF120
  Optoelectronică**)BucureștiromânăIF120
  Sisteme inteligente pentru transporturi**)BucureștiromânăIF120
  Sisteme telematice pentru transporturi**)BucureștiromânăIF120
  Tehnici avansate pentru imagistica digitală**)BucureștiromânăIF120
  Tehnologii integrate avansate în electronica auto**)BucureștiromânăIF120
  Tehnologii multimedia în aplicații de biometrie și securitatea informației**)BucureștiromânăIF120
  Tehnologii multimedia pentru producția de conținut în domeniul audiovizualului și comunicațiilor**)BucureștiromânăIF120
  Tehnologii software avansate pentru comunicații**)BucureștiromânăIF120
  Telecomunicații**)BucureștiromânăIF120
  Electric Vehicle Propulsion and Control**)BucureștienglezăIF120
  Sisteme inteligente pentru transporturi/ Intelligent Transport Systems**)BucureștienglezăIF120
  Inginerie electronică și sisteme inteligente*)PiteștiromânăIF120
  Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale*)PiteștiromânăIF120
  9InginerieaerospațialăAvionică și navigație aerospațială**)BucureștiromânăIF120250
  Ingineria transportului aerian/ Air transport engineering**)BucureștienglezăIF120
  Inginerie și management aerospațial**)BucureștiromânăIF120
  Management aeronautic**)BucureștiromânăIF120
  Propulsie aerospațială și protecția mediului**)BucureștiromânăIF120
  Sisteme holistice spațiale**)BucureștiromânăIF120
  Structuri aeronautice și spațiale**)BucureștiromânăIF120
  10IngineriaautovehiculelorCercetare și dezvoltare în ingineria autovehiculelor**)BucureștiromânăIF120250
  Sistemul integrat om-autovehicul-mediu**)BucureștiromânăIF120
  Sisteme și tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor**)BucureștiromânăIF120
  Concepția și managementul proiectării automobilului*)PiteștiromânăIF120
  Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă**)/ Automotive Engineering for Sustainable MobilityPiteștienglezăIF120
  11IngineriatransporturilorLogistica transporturilor**)BucureștiromânăIF120225
  Management în transporturi**)BucureștiromânăIF120
  Transport și trafic urban**)BucureștiromânăIF120
  Transporturi și logistică verzi, inteligente și integrate/ Green, Smart and Integrated Transport and Logistics**)BucureștienglezăIF120
  Managementul transporturilor/ Transport Management**)BucureștienglezăIF120
  Transporturi și siguranță rutieră*)PiteștiromânăIF120
  12Ingineria produselor alimentareTehnologii avansate în industria alimentară**)BucureștiromânăIF120100
  13Calculatoare șitehnologiainformațieiAdministrarea bazelor de date**)BucureștiromânăIF120900
  Arhitecturi avansate de calculatoare**)BucureștiromânăIF120
  e-Guvernare**)BucureștiromânăIF120
  Grafică, multimedia și realitate virtuală**)BucureștiromânăIF120
  Ingineria sistemelor de programe/ Software Engineering**)BucureștienglezăIF120
  Ingineria sistemelor internet**)BucureștiromânăIF120
  Inteligență artificială/ Artificial Intelligence**)BucureștienglezăIF120
  Management în tehnologia informației**)BucureștiromânăIF120
  Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborative/ Management, innovation et technologies des systèmes collaboratifs**)BucureștifrancezăIF120
  Securitatea rețelelor informatice complexe**)BucureștiromânăIF120
  Servicii software avansate**)BucureștiromânăIF120
  Sisteme avansate de securitate/ Advanced cybersecurity**)BucureștienglezăIF120
  Sisteme de calcul paralele și distribuite/ Parallel and distributed computer systems**)BucureștienglezăIF120
  Sisteme de programe financiare/ Financial Computing**)BucureștienglezăIF120
  Sisteme inteligente și vederea artificială**)BucureștiromânăIF120
  Tehnologia informației aplicată în aviație/ Information Technologies Applied in Aviation**)BucureștienglezăIF120
  Calcul cuantic/ Quantum Computing **)BucureștienglezăIF120
  14Ingineria sistemelorAutomatică și informatică industrială**)BucureștiromânăIF120440
  Control avansat și sisteme în timp real**)BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul serviciilor/ Service engineering and management**)BucureștienglezăIF120
  Managementul și protecția informației**)BucureștiromânăIF120
  Prelucrări complexe de semnal în aplicații multimedia**)BucureștiromânăIF120
  Sisteme complexe/ Complex systems**)BucureștienglezăIF120
  Sisteme cyber-fizice/ Cyber physical systems**)BucureștienglezăIF120
  Sisteme informatice în medicină**)BucureștiromânăIF120
  Sisteme inteligente de conducere**)BucureștiromânăIF120
  Sisteme informatice integrate**)BucureștiromânăIF120
  Robotică și automatizări/ Robotics and Automation**)BucureștienglezăIF120
  Analiză avansată de date pentru afaceri)/ Advanced Analytics for Business**)BucureștienglezăIF120
  15Inginerie mecanicăCercetarea, proiectarea și testarea sistemelor biotehnice**)BucureștiromânăIF120570
  Consultanță în proiectarea sistemelor mecanice**)BucureștiromânăIF120
  Controlul zgomotelor și vibrațiilor**)BucureștiromânăIF120
  Evaluarea riscului, siguranței și integrității echipamentelor sub presiune**)BucureștiromânăIF120
  Fenomene de interacțiune vehicul-cale de rulare**)BucureștiromânăIF120
  Ingineria calității și mediului în industriile de proces**)BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul sistemelor și echipamentelor termice**)BucureștiromânăIF120
  Inginerie și proiectare asistate de calculator pentru mașini și structuri mecanice**)BucureștiromânăIF120
  Mecanică de precizie pentru sisteme mecatronice**)BucureștiromânăIF120
  Modelarea și simularea sistemelor mecanice mobile**)BucureștiromânăIF120
  Siguranța și integritatea structurilor**)BucureștiromânăIF120
  Sisteme hidraulice și pneumatice avansate**)BucureștiromânăIF120
  Vehicule feroviare de mare viteză**)BucureștiromânăIF120
  Concepție integrată în ingineria mecanică/ Integrated mechanical engineering design**)BucureștienglezăIF120
  16Inginerie industrialăConcepția integrată a sistemelor tehnologice/ Conception integree des systemes technologiques **)BucureștifrancezăIF120965
  Concepție și management în productică**)BucureștiromânăIF120
  Design industrial și produse inovative**)BucureștiromânăIF120
  Design de produs și inginerie inovativă**)BucureștiromânăIF120
  Echipamente pentru terapii de recuperare**)BucureștiromânăIF120
  Evaluarea calității materialelor și produselor**)BucureștiromânăIF120
  Grafică inginerească și design**)BucureștiromânăIF120
  Ingineria calității**)BucureștiromânăIF120
  Ingineria nanostructurilor și proceselor neconvenționale**)BucureștiromânăIF120
  Ingineria proiectării și fabricării produselor**)BucureștiromânăIF120
  Ingineria securității și sănătății în muncă**)BucureștiromânăIF120
  Ingineria sistemelor industriale/ Ingenierie des systemes industriels**)BucureștifrancezăIF120
  Ingineria și managementul proceselor de sudare și control**)BucureștiromânăIF120
  Inginerie avansată asistată de calculator**)BucureștiromânăIF120
  Inginerie industrială/ Industrial Engineering**)BucureștienglezăIF120
  Logistică industrială**)BucureștiromânăIF120
  Managementul întreprinderilor industriale virtuale**)BucureștiromânăIF120
  Mașini și sisteme de producție**)BucureștiromânăIF120
  Tehnologii și sisteme poligrafice**)BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul fabricației produselor*)PiteștiromânăIF120
  Știința și tehnologia materialelor (interdisciplinar cu domeniile: Ingineria autovehiculelor, Chimie)**)PiteștifrancezăIF90
  Aplicații informatice în inginerie industrială**)BucureștiromânăIF120
  17Științe inginerești aplicateBioinginerie aplicată pentru medicina regenerativă**)BucureștiromânăIF120450
  Biomateriale inteligente și aplicații/ Smart biomaterials and applications**)BucureștienglezăIF120
  Biomateriale metalice**)BucureștiromânăIF120
  Ingineria și aplicațiile laserilor și acceleratorilor**)BucureștiromânăIF120
  Inginerie medicală**)BucureștiromânăIF120
  Modele de decizie, risc și prognoză**)BucureștiromânăIF120
  Optometrie avansată**)BucureștiromânăIF120
  Sisteme dinamice optimale și modele economico-financiare**)BucureștiromânăIF120
  Tehnologii moderne pentru ingineria medicală**)BucureștiromânăIF120
  Teoria codării și stocării informației**)BucureștiromânăIF120
  Analiza inteligentă a datelor**)BucureștiromânăIF120
  18Mecatronică și roboticăMecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)**)BucureștiromânăIF120150
  Robotică (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)**)BucureștiromânăIF120
  Sisteme biotehnice inteligente/ Smart Biotechnical Systems**)BucureștienglezăIF120
  19IngineriamaterialelorSinteza și procesarea materialelor metalice speciale**)BucureștiromânăIF120300
  Substanțe, materiale și sisteme biocompatibile**)BucureștiromânăIF120
  Știința și expertizarea materialelor metalice avansate**)BucureștiromânăIF120
  Știința și managementul testării materialelor**)BucureștiromânăIF120
  Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice**)BucureștiromânăIF120
  Materiale și dispozitive pentru apărare, securitate și situații de criză**)BucureștiromânăIF120
  Sisteme informatice și transformare digitală în procesarea materialelor**)BucureștiromânăIF120
  Materiale și tehnologii avansate pentru domenii speciale**)BucureștiromânăIF120
  20Ingineria mediuluiControlul analitic al calității mediului și tehnici de depoluare**)BucureștiromânăIF120330
  Ingineria mediului**)BucureștiromânăIF120
  Ingineria mediului și managementul calității în domeniul feroviar**)BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul sistemelor biotehnice**)BucureștiromânăIF120
  Inginerie și management în protecția mediului**)BucureștiromânăIF120
  Managementul mediului și dezvoltare durabilă**)BucureștiromânăIF120
  Protecția mediului în industria materialelor metalice**)BucureștiromânăIF120
  21Inginerie și managementAntreprenoriat și ingineria afacerilor/ Business Engineering and Entrepreneurship **)BucureștienglezăIF1201110
  Administrarea și ingineria afacerilor/ Business Administration and Engineering**)BucureștienglezăIF120
  Administrarea și ingineria afacerilor în industrie/ Geschafts- und Industrieverwaltung **)BucureștigermanăIF120
  Antreprenoriat industrial**)BucureștiromânăIF120
  Antreprenoriat, managementul și ingineria afacerilor**)BucureștiromânăIF120
  Calitate în inginerie și managementul afacerilor**)BucureștiromânăIF120
  Calitatea produselor și serviciilor industriale**)BucureștiromânăIF120
  Dezvoltarea și organizarea sistemelor mecatronice/ Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme**)BucureștigermanăIF120
  Excelență sustenabilă și leadership în industrie/ Nachhaltige Geschaftsexzellenz und Leadership in der Industrie**)BucureștigermanăIF120
  Ingineria managerială a sistemelor tehnice**)BucureștiromânăIF120
  Ingineria resurselor umane în organizațiile industriale**)BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul producerii materialelor metalice**)BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul proiectelor complexe**)BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul sistemelor de afaceri**)BucureștiromânăIF120
  Inginerie economică în activități industriale**)BucureștiromânăIF120
  Inginerie economică și managementul afacerilor**)BucureștiromânăIF120
  Managementul facilităților**)BucureștiromânăIF120
  Managementul sistemelor energetice**)BucureștiromânăIF120
  Marketing industrial**)BucureștiromânăIF120
  Managementul logisticii*)PiteștiromânăIF120
  Ingineria și managementul orașelor inteligente**)BucureștiromânăIF120
  Managementul întreprinderilor digitale/ Management of the Digital Enterprises**)BucureștienglezăIF120
  Antreprenoriat în industria de materiale**)BucureștiromânăIF120
  22BiologieBiologie medicală*)PiteștiromânăIF12075
  23DreptCariere juridice*)PiteștiromânăIF60100
  Dreptul contenciosului*)PiteștiromânăIF60
  24ȘtiințeadministrativeAdministrație publică și integrare europeană*)PiteștiromânăIF12075
  25Științe ale comunicăriiComunicare managerială*)BucureștiromânăIF120175
  Tehnologia traducerii automate/ Technologies de la traduction automatiqe*)BucureștifrancezăIF120
  Comunicare organizațională*)PiteștiromânăIF120
  26Asistență socialăManagementul serviciilor sociale și de sănătate*)PiteștiromânăIF120150
  Consiliere în asistență socială*)PiteștiromânăIF120
  27Relațiiinternaționale și studii europeneStudii europene*)BucureștiromânăIF12075
  28AdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilor în comerț, turism și servicii de ospitalitate*)PiteștiromânăIF12050
  29ContabilitateContabilitate managerială și audit contabil*)PiteștiromânăIF120100
  Management contabil și informatică de gestiune*)PiteștiromânăIF120
  30EconomiePolitici economice europene*)BucureștiromânăIF12075
  Economie și finanțe pentru afaceri*)BucureștiromânăIF120
  31FinanțeManagement financiar-bancar și în asigurări*)PiteștiromânăIF12075
  32ManagementManagementul strategic al resurselor umane*)PiteștiromânăIF12080
  Management strategic și dezvoltarea afacerilor/ Strategic management and business development*)PiteștienglezăIF120
  33PsihologiePsihologie clinică - evaluare și intervenție*)PiteștiromânăIF12050
  34Științe ale educațieiManagement educațional*)PiteștiromânăIF120325
  Management educațional*)SlatinaromânăIF120
  Managementul organizațiilor educaționale*)BucureștiromânăIF120
  Educație timpurie*)AlexandriaromânăIF120
  Educație timpurie*)RâmnicuVâlcearomânăIF120
  Consiliere educațională*)PiteștiromânăIF120
  Consiliere și leadership în educație și formare profesională*)BucureștiromânăIF120
  Master didactic în Inginerie mecanică*****)BucureștiromânăIF120
  Master didactic în Inginerie și management*****BucureștiromânăIF120
  35FilologieLimbaje specializate și traducere asistată de calculator (Interdisciplinar cu domeniul Calculatoare și tehnologia informației)*)PiteștiromânăIF120155
  Tendințe actuale ale limbii și literaturii române*)PiteștiromânăIF120
  Traductologie - Limba engleză/ Limba franceză. Traduceri în context european*)Piteștiengleză,francezăIF120
  36IstorieIstoria românilor și a României în context european*)PiteștiromânăIF12030
  37TeologieApologetică și duhovnicie*)PiteștiromânăIF120150
  Ecumenism în noul context european*)PiteștiromânăIF120
  Misiune și slujire prin limbajul mimico- gestual*)PiteștiromânăIF120
  Restaurarea icoanei, a picturii murale și de șevalet*)PiteștiromânăIF120
  Teologie sistematică și practică. Tendințe noi în teologia românească*)PiteștiromânăIF120
  38MuzicăEducație muzicală contemporanăPiteștiromânăIF12050
  39Știința sportului și educației fizicePerformanță în sport*)PiteștiromânăIF120300
  Activități motrice curriculare și extracurriculare*)PiteștiromânăIF120
  Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități*)PiteștiromânăIF120
  Organizare și conducere în sport*)PiteștiromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare
  *****) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat didactic
  (la 17-05-2024, Punctul 1. , Anexa nr. 1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 413 din 23 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 17 mai 2024 )
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Inginerie civilă și instalațiiDezvoltarea urbană și regională*)BucureștiromânăIF120800
  Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri*)BucureștiromânăIF120
  Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri/ Efficacite energetique des instalations techniques du batiment*)BucureștifrancezăIF120
  Energie, confort și dezvoltare durabilă*)BucureștiromânăIF120
  Ingineria infrastructurii transporturilor*)BucureștiromânăIF120
  Inginerie geotehnică*)BucureștiromânăIF120
  Inginerie hidraulică și protecția mediului*)BucureștiromânăIF120
  Inginerie structurală*)BucureștiromânăIF120
  Inginerie structurală/ Ingenierie des structures*)BucureștifrancezăIF120
  Inginerie structurală/ Structural engineering*)BucureștienglezăIF120
  Poduri și tuneluri*)BucureștiromânăIF120
  Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții*)BucureștiromânăIF120
  Tehnologii performante pentru protecția mediului urban*)BucureștiromânăIF120
  Reprezentare digitală și managementul informațiilor în construcții (BIM)*)BucureștiromânăIF90
  Ingineria sistemelor de securitate la incendiu și de securitate fizică în clădiri*)BucureștiromânăIF120
  Sisteme cu surse regenerabile integrate în clădiri*)BucureștiromânăIF120
  2Inginerie geodezicăPlanificare spațială și GIS pentru dezvoltare durabilă*)BucureștiromânăIF12075
  3Inginerie mecanicăSisteme mecanice avansate*)BucureștiromânăIF12075
  4Inginerie și managementManagementul proiectelor în construcții*)BucureștiromânăIF12075
  5Științe ale educațieiManagement educațional*)BucureștiromânăIF120150
  Management și consiliere educațională*)BucureștiromânăIF120
  Tehnologii didactice asistate de calculator (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie civilă și instalații)*)BucureștiromânăIF120
  6FilologieTraducere și interpretare specializată*)Bucureștiromână,engleză,franceză/germană/spaniolăIF12050
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1UrbanismAmenajarea teritoriului și dezvoltare regională*)BucureștiromânăIF120300
  Management urban pentru orașe competitive*)BucureștiromânăIF120
  Mobilitate urbană*)BucureștiromânăIF120
  Peisaj și teritoriu*)BucureștiromânăIF120
  Proiectare urbană*)BucureștiromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Inginerie civilă și instalațiiProiectarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare*)BucureștiromânăIF12050
  2Inginerie geodezicăManagementul integrat al datelor și informațiilor geospațiale*)BucureștiromânăIF12050
  3AgronomieAgricultură durabilă*)BucureștiromânăIF120300
  Ameliorarea plantelor și producerea de sămânță*)BucureștiromânăIF120
  Consultanță agricolă*)BucureștiromânăIF120
  Managementul și expertiza fondului funciar*)BucureștiromânăIF120
  Protecția agroecosistemelor și expertiză fitosanitară*)BucureștiromânăIF120
  4HorticulturăManagementul conservării biodiversității*)BucureștiromânăIF120200
  Științe horticole ecologice*)BucureștiromânăIF120
  Tehnologii integrate de obținere și valorificare a produselor horticole*)BucureștiromânăIF120
  Tehnologii performante, management și marketing vitivinicol*)BucureștiromânăIF120
  5Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăAgribusiness*)BucureștiromânăIF120400
  Agribusiness*)BucureștiromânăIFR120
  Management în agroturism și alimentație publică*)BucureștiromânăIF120
  Management în agroturism și alimentație publică*)BucureștiromânăIFR120
  Management și audit intern*)BucureștiromânăIF120
  Management și dezvoltare rurală*)BucureștiromânăIF120
  Management și dezvoltare rurală*)BucureștiromânăIFR120
  Managementul calității și inovației în domeniul agroalimentar*)BucureștiromânăIF120
  Managementul fermei și dezvoltarea afacerilor agricole/ Farm Management and Agribusiness Development*)BucureștienglezăIF120
  Managementul industriei ospitalității rurale/ Management of Rural Hospitality Industry*)BucureștienglezăIF120
  Managementul ospitalității*)BucureștiromânăIF120
  Biotehnologie și antreprenoriat/ Biotechnology and entrepreneurship*)BucureștienglezăIF120
  Biotehnologie și siguranță alimentară*)
  Biotehnologii în industria farmaceutică*)BucureștiromânăIF120
  Biotehnologii în protecția mediului*)BucureștiromânăIF120
  Biosecuritatea produselor alimentare*)BucureștiromânăIF120
  Controlul și expertiza alimentelor ecologice, Halal și Kosher*)
  Expertiza produselor agroalimentare*)BucureștiromânăIF120
  Siguranța și biosecuritatea produselor alimentare/ Food safety and biosecurity*)BucureștienglezăIF120
  Tehnologii speciale în industria alimentară*)BucureștiromânăIF120
  Antreprenoriat în producțiile animaliere*)BucureștiromânăIF120
  Geomatică pentru ingineria mediului*)
  Ingineria și protecția mediului în spațiul rural*)
  Ingineria și protecția mediului în spațiul rural*)BucureștiromânăIFR120
  Managementul investițiilor în ecosisteme*)BucureștiromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăAlgebră, geometrie și criptografieBucureștiromânăIF120350
  Algebră, geometrie și criptografie/ Algebra, Geometry and CryptographyBucureștienglezăIF120
  Matematică didacticăBucureștiromânăIF120
  Analiză matematică și aplicațiiBucureștiromânăIF120
  Probabilități și statistică în finanțe și științeBucureștiromânăIF120
  Studii avansate în matematică/ Advanced Studies in MatematicsBucureștienglezăIF120
  2InformaticăInteligență artificială/ Artificial Intelligence**)BucureștienglezăIF120500
  Inginerie software**)BucureștiromânăIF120
  Baze de date și tehnologii software*)BucureștiromânăIF120
  Baze de date și tehnologii software*)BucureștiromânăIFR120
  Procesarea limbajului natural/ Natural language Processing**)BucureștienglezăIF120
  Inteligență artificială**)BucureștiromânăIF120
  Securitate și logică aplicată**)BucureștiromânăIF120
  Securitate și logică aplicată/ Security and Applied Logic**)BucureștienglezăIF120
  Sisteme distribuite**)BucureștiromânăIF120
  Știința datelor/ Data Science**)BucureștienglezăIF120
  3FizicăFizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicații**)BucureștiromânăIF120450
  Fizica materialelor avansate și nanostructuri/ Physics of advanced materials and nanostructures**)BucureștienglezăIF120
  Fizică medicală**)BucureștiromânăIF120
  Fizică teoretică și computațională/ Theoretical and Computational Physics**)BucureștienglezăIF120
  Surse de energie regenerabile și alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)*)BucureștiromânăIF120
  Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicații/ Physics of Atom, Nucleus, Elementary Particles, Astrophysics and Applications**)BucureștienglezăIF120
  Fizica mediului și a materialelor ecologice/ Environmental Physics and Eco-Friendly Materials**)BucureștienglezăIF120
  Fotonică, plasmă și laseri/ Photonics, Plasma and Lasers**)BucureștienglezăIF120
  4ChimieBiomolecule**)BucureștiromânăIF120200
  Chimia materialelor avansate**)BucureștienglezăIF120
  Chimia medicamentelor și produselor cosmetice**)BucureștiromânăIF120
  5GeografieClimatologie și resurse de apă*)BucureștiromânăIF120600
  Dezvoltare teritorială inteligentă*)BucureștiromânăIF120
  Geodemografie și vulnerabilități socio- teritoriale*)BucureștiromânăIF120
  Geografie aplicată și dezvoltare regională*)BucureștiromânăIF120
  Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru*)BucureștiromânăIF120
  Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate*)BucureștiromânăIF120
  Managementul dezastrelor*)BucureștiromânăIF120
  Managementul resurselor și activităților turistice*)BucureștiromânăIF120
  Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale*)BucureștiromânăIF120
  Sisteme informaționale geografice*)BucureștiromânăIF120
  6Știința mediuluiEvaluarea integrată a stării mediului**)BucureștiromânăIF120200
  Managementul integrat al capitalului natural**)BucureștiromânăIF120
  Politici de mediu pentru dezvoltarea durabilă**)BucureștiromânăIF120
  Sustenabilitatea sistemelor socioecologice**)/ Sustenability of SocioEcological SystemsBucureștienglezăIF120
  Geomatică avansată pentru cercetarea mediului/ Advanced Geomatics for Environmental Research**)BucureștienglezăIF120
  7Inginerie geologicăEvaluarea bazinelor de sedimentare și a resurselor minerale*)BucureștiromânăIF120200
  Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural și cultural (interdisciplinar cu domeniul: Știința mediului)*)BucureștiromânăIF120
  Geofizică aplicată/ Applied geophysics*)BucureștienglezăIF120
  Inginerie geologică și geotehnică ambientală*)BucureștiromânăIF120
  8BiologieBiologie medicală*)BucureștiromânăIF120550
  Biochimie clinică aplicată*)BucureștiromânăIF120
  Bioinformatică medicală*)BucureștiromânăIF120
  Laborator medical*)BucureștiromânăIF120
  Biochimie și biologie moleculară**)BucureștiromânăIF120
  Bioinformatică aplicată în științele vieții/ Applied bioinformatics for life science**)BucureștienglezăIF120
  Genetică aplicată și biotehnologie**)BucureștiromânăIF120
  Microbiologie aplicată și imunologie**)BucureștiromânăIF120
  Neurobiologie**)BucureștiromânăIF120
  Biochimie aplicată și biologie moleculară**)/ Applied Biochemistry and Molecular BiologyBucureștienglezăIF120
  9DreptȘtiințe penale*)BucureștiromânăIF60650
  Carieră judiciară*)BucureștiromânăIF60
  Dreptul afacerilor*)BucureștiromânăIF60
  Drept privat*)BucureștiromânăIF60
  Drept fiscal*)BucureștiromânăIF60
  Achizitii publice, concesiuni, parteneriat public-privat*)BucureștiromânăIF60
  Arbitrajul international*)BucureștienglezăIF60
  Drept internațional public*)BucureștiromânăIF60
  Dreptul muncii, relații de muncă și industriale**)BucureștiromânăIF60
  Dreptul Uniunii Europene**)BucureștiromânăIF60
  Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului*)BucureștiromânăIF60
  Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale*)BucureștifrancezăIF60
  Drept economic european*)BucureștigermanăIF60
  Dreptul noilor tehnologii*)BucureștienglezăIF60
  10ȘtiințeadministrativeManagementul achizițiilor publice*)BucureștiromânăIF120400
  Administrarea relațiilor publice și asistență managerială*)BucureștiromânăIF120
  Administrarea și dezvoltarea resurselor umane*)BucureștiromânăIF120
  Administrație publică și eficiența sistemului administrativ*)BucureștiromânăIF120
  Administrație și politici publice în Uniunea Europeană*)BucureștiromânăIF120
  Managementul crizelor*)BucureștiromânăIF120
  Managementul informației și al documentelor*)BucureștiromânăIF120
  Politici publice pentru domeniile energiei, schimbărilor climaterice și sustenabilității/ Public Policy for Energy, Climate Change and Sustainability*)BucureștienglezăIF120
  11Științe ale comunicăriiCampanii de comunicare în publicitate și relații publice*)BucureștiromânăIF120780
  Consultanță și expertiză în publicitate*)BucureștiromânăIF120
  Comunicare și resurse umane*)BucureștiromânăIF120
  Gestionarea informației în societatea contemporană*)BucureștiromânăIF120
  Jurnalism și comunicare politică*)BucureștiromânăIF120
  Jurnalism tematic*)BucureștiromânăIF120
  Managementul instituțiilor mass-media*)BucureștiromânăIF120
  Mass-media, dezvoltare, societate/ Medias, developpement, societe*)BucureștifrancezăIF120
  Publicitate și comunicare digitală/ Advertising and digital Communication*)BucureștienglezăIF120
  Modele de comunicare și relații publice*)BucureștiromânăIF120
  Cercetare aplicativă în Științele comunicării**)BucureștiromânăIF120
  Producție multimedia și audio-video*)BucureștiromânăIF120
  Modă, publicitate, consum*)BucureștiromânăIF120
  12SociologieCercetare sociologică avansată**)BucureștiromânăIF120675
  Managementul resurselor umane*)BucureștiromânăIF120
  Antropologie, dezvoltare comunitară și regională*)BucureștiromânăIF120
  Cercetare în sociologie/ Research in sociology**)BucureștienglezăIF120
  Devianță socială și criminalitate*)BucureștiromânăIF120
  Politici publice și management în administrația publică*)BucureștiromânăIF120
  Sociologia consumului și marketing*)BucureștiromânăIF120
  Sondaje de opinie, marketing și publicitate*)BucureștiromânăIF120
  Studii de securitate*)BucureștiromânăIF120
  Management intercultural*)/ Intercultural ManagementBucureștienglezăIF120
  Comunicare și studii interculturale*)/ Communication and Intercultural StudiesBucureștienglezăIF120
  13Asistență socialăConsiliere în asistența socială*)BucureștiromânăIF120375
  Grupuri de risc și servicii sociale de suport*)BucureștiromânăIF120
  Managementul serviciilor sociale și de sănătate*)BucureștiromânăIF120
  Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri*)BucureștiromânăIF120
  Probațiune*)BucureștiromânăIF120
  14Relațiiinternaționale și studii europeneAfaceri publice internaționale/ International Public Affairs*)BucureștienglezăIF120150
  Relații internaționale**)BucureștiromânăIF120
  Studii europene**)BucureștiromânăIF120
  Tehnici diplomatice*)BucureștiromânăIF120
  15Științe politicePolitica în Europa. State, frontiere și societăți**)BucureștifrancezăIF120225
  Politică comparată**)BucureștienglezăIF120
  Politicile egalității de șanse în context românesc și european*)BucureștiromânăIF120
  16AdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilor mici și mijlocii*)BucureștienglezăIF120250
  Administrarea afacerilor mici și mijlocii*)BucureștiromânăIF120
  Consultanță în afaceri*)BucureștiromânăIF120
  Consultanță în afaceri/ Business consulting*)BucureștienglezăIF120
  Economie comportamentală/ Behavioural economics (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)*)BucureștienglezăIF120
  Administrarea afacerilor/ Business Administration (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)*)BucureștienglezăIF120
  17Cibernetică și statisticăAnaliză de date în afaceri*)BucureștienglezăIF12050
  18MarketingStrategii de marketing online și managementul vânzărilor*)BucureștiromânăIF12050
  19PsihologiePsihologie aplicată în domeniul securității naționale*)BucureștiromânăIF120650
  Psihologie judiciară*)BucureștiromânăIF120
  Psihologia sportului*)BucureștiromânăIF120
  Psihologie educațională și consiliere psihologică*)BucureștiromânăIF120
  Psihologie clinică și psihoterapia copilului și familiei*)BucureștiromânăIF120
  Psihodiagnoză, psihoterapie experiențială unificatoare (PEU) și dezvoltare personală*)BucureștiromânăIF120
  Psihologia muncii, transporturilor și serviciilor*)BucureștiromânăIF120
  Psihologia sănătății - cercetare clinică și optimizare comportamentală*)BucureștiromânăIF120
  Psihologie clinică - evaluare și intervenție terapeutică*)BucureștiromânăIF120
  Psihologie organizațională și managementul resurselor umane*)BucureștiromânăIF120
  Psihologia traumei - evaluare clinică și intervenție terapeutică*)BucureștiromânăIF120
  Sănătate ocupațională și performanța resursei umane*)BucureștiromânăIF120
  Psihoterapie focalizată pe emoții*)BucureștiromânăIF120
  Terapii cognitiv-comportamentale*)BucureștiromânăIF120
  Comportament organizațional și consiliere psihologică*)BucureștiromânăIF120
  20Științe ale educațieiManagement educațional*)BucureștiromânăIFR1201100
  Management educațional*)BuzăuromânăIF120
  Management educațional*)FocșaniromânăIF120
  Consiliere școlară și în carieră*)BucureștiromânăIF120
  Didactici inovative în învățământul primar*)BucureștiromânăIF120
  Educație timpurie (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)*)BucureștiromânăIF120
  Formarea formatorilor*)BucureștiromânăIF120
  Învățare, inovare și coaching în educație*)BucureștiromânăIF120
  Managementul și evaluarea organizațiilor și programelor educaționale*)BucureștiromânăIF120
  Mentoratul în educație*)BucureștiromânăIF120
  Pedagogii alternative și arta teatrală în educație (interdisciplinar cu domeniul: Teatru și artele spectacolului)*)BucureștiromânăIF120
  Psihopedagogia școlii incluzive*)BucureștiromânăIF120
  Tehnologii informatice și de comunicații în educație (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare și tehnologia informației)*)BucureștiromânăIF120
  Terapia logopedică în procesele de comunicare*)BucureștiromânăIF120
  Masterat didactic în Biologie*****)BucureștiromânăIF120
  Masterat didactic în Chimie*****)BucureștiromânăIF120
  Masterat didactic în Filosofie*****)BucureștiromânăIF120
  Masterat didactic în Fizică*****)BucureștiromânăIF120
  Masterat didactic în Geografie*****)BucureștiromânăIF120
  Masterat didactic în Istorie*****)BucureștiromânăIF120
  Masterat didactic în Limbă și literatură (limba română, franceză, germană)*****)BucureștiromânăIF120
  21FilologieStudii americane*)BucureștienglezăIF1201000
  Limba rusă aplicată. Tehnici de traducere*)BucureștirusăIF120
  Cultura și limbajul organizațiilor europene*)Bucureștiromână -engleză;franceză;germană;spaniolăIF120
  Cultură și civilizație ebraică**)BucureștiromânăIF120
  Didactici ale disciplinelor filologice*)BucureștiromânăIF120
  Digitalizarea în științe umaniste/ Digital Humanities*)BucureștienglezăIF120
  Etnologie, antropologie culturală și folclor*)BucureștiromânăIF120
  Masterat european pentru formarea interpreților de conferință*)Bucureștiromână -engleză;franceză;germană;spaniolăIF120
  Lingvistica limbii engleze. Metode și aplicații*)BucureștienglezăIF120
  Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalități*)BucureștiromânăIF120
  Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice*)BucureștigermanăIF120
  Lingvistică teoretică și aplicată**)BucureștiromânăIF120
  Studii culturale balcanice*)BucureștiromânăIF120
  Studii culturale britanice*)BucureștienglezăIF120
  Studii est-asiatice*)BucureștiromânăIF120
  Studii franceze și francofone*)BucureștifrancezăIF120
  Studii literare**)BucureștiromânăIF120
  Teoria și practica editării*)BucureștiromânăIF120
  Traducere specializată și studii terminologice*)Bucureștiromână -engleză;franceză;germană;spaniolăIF120
  Traducerea textului literar contemporan*)BucureștienglezăIF120
  Traductologie latino-romanică*)BucureștiromânăIF120
  Masterat de studii hispanice/ Master de estudios hispanicos*)BucureștispaniolăIF120
  22FilosofieFilosofie și gândire critică*)BucureștiromânăIF120350
  Etică aplicată în societate, afaceri și organizații*)BucureștiromânăIF120
  Filosofie analitică/ Analytic Philosophy**)BucureștienglezăIF120
  Filosofie, politică și economie/ Philosophy, politics and economics*)BucureștienglezăIF120
  Istoria și circulația ideilor filosofice*)BucureștiromânăIF120
  Științe cognitive (Mind the Brain!)/ Cognitive Science (Mind the Brain!)*)BucureștienglezăIF120
  Studii de dezvoltare internațională și etica relațiilor internaționale*)BucureștiromânăIF120
  Consiliere filosofică*)BucureștiromânăIF120
  23IstorieExperimente ale modernității*)BucureștiromânăIF120500
  Interfețe culturale în preistorie și antichitate*)BucureștiromânăIF120
  Istoria artei și filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul: Filosofie)*)BucureștiromânăIF120
  Istoria comunismului în România*)BucureștiromânăIF120
  Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec. XIX - XXI)*)BucureștiromânăIF120
  Istoria și practica relațiilor internaționale*)BucureștiromânăIF120
  Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporană*)BucureștiromânăIF120
  Istorie și politică militară în România secolelor XIX - XXI*)BucureștiromânăIF120
  Politică și societate în secolul al XX-lea*)BucureștiromânăIF120
  Studii medievale (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)*)BucureștiromânăIF120
  Istorie globală și relații internaționale*)BucureștiromânăIF120
  Societate, stat, război în secolele XVIII-XX*)BucureștiromânăIF120
  Științele antichității, medievistică și arheologie*)BucureștiromânăIF120
  24TeologieTeologie aplicată*)BucureștiromânăIF120500
  Managementul economic și administrarea unităților bisericești*)BucureștiromânăIF120
  Pastorație și viață liturgică*)BucureștiromânăIF120
  Pastorație și viață liturgică*)ChișinăuromânăIF120
  Pastorație și viață liturgică*)RomaromânăIF120
  Spiritualitate creștină și viață sănătoasă*)BucureștiromânăIF120
  Artă sacră în contemporaneitate*)BucureștiromânăIF120
  Asistența socială a bisericii*)BucureștiromânăIF120
  Comunicare biblică și eclesială*)BucureștiromânăIF120
  Comunicare și comuniune eclezială în spațiul ortodox*)BucureștiromânăIF120
  Exegeză și ermineutică biblică*)BucureștiromânăIF120
  Istorie și tradiție creștină*)BucureștiromânăIF120
  Patrimoniu creștin european*)BucureștiromânăIF120
  Teologia și misiunea socială a bisericii*)BucureștiromânăIF120
  Turism și patrimoniu religios*)BucureștiromânăIF120
  Doctrină și cultură creștină*)BucureștiromânăIF120
  25Studii culturaleCultură și politică în context european și internațional*)BucureștiromânăIF120205
  Societate, multimedia, spectacol (SMS) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)**)BucureștiromânăIF120
  Studii culturale Slave: Rusia și țările slave din Europa Centrala și de Est**)BucureștiromânăIF120
  Studii religioase - Texte și tradiții (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)**)BucureștiromânăIF120
  Teoria și practica imaginii (TPI) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)**)BucureștiromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare
  *****) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat didactic
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MedicinăBiofizică medicală și biotehnologie celulară*)BucureștiromânăIF120200
  Cercetări și intervenții operaționale în managementul serviciilor medico-sociale și al sănătății publice*)BucureștiromânăIF120
  Nutriție și siguranță alimentară*)BucureștiromânăIF120
  2FarmacieMonitorizarea și analiza studiilor clinice**)BucureștiromânăIF12050
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1DreptDreptul european al afacerilor*)BucureștiromânăIF60120
  Drept antreprenorial*)BucureștiromânăIF120
  2ȘtiințeadministrativeAdministrație publică și integrare europeană*)BucureștiromânăIF120225
  Administrație și management public*)BucureștiromânăIF120
  Managementul resurselor umane în sectorul public*)BucureștiromânăIF120
  3AdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilor*)BucureștienglezăIF1201175
  Administrarea afacerilor comerciale*)BucureștiromânăIF120
  Administrarea afacerilor în turism*)BucureștiromânăIF120
  Antreprenoriat și administrarea afacerilor*)BucureștifrancezăIF120
  Antreprenoriat și administrarea afacerilor*)BucureștigermanăIF120
  Business*)BucureștiromânăIF120
  Excelență în business și servicii/ Excellence in business and services*)BucureștienglezăIF120
  Geopolitică și afaceri*)BucureștiromânăIF120
  Management și marketing în turism*)BuzăuromânăIF120
  Managementul calității, expertize și protecția consumatorului*)BucureștiromânăIF120
  MBA Româno-Canadian*)BucureștienglezăIF120
  MBA Româno-Francez INDE*)BucureștienglezăIF120
  MBA Româno-Francez INDE*)BucureștienglezăIFR120
  Afaceri digitale și inovație*)BucureștienglezăIF120
  Antreprenoriat /Entrepreneurship*)BucureștienglezăIF120
  Informații pentru afaceri/ Business intelligence*)BucureștienglezăIF120
  Vânzări și dezvoltare organizațională*)BucureștiromânăIF120
  Administrarea afacerilor în industriile creative și culturale*)BucureștienglezăIF120
  Analize de afaceri*)BucureștienglezăIF120
  MBA în energie*)BucureștienglezăIF120
  4Cibernetică și statisticăAnaliza afacerilor și controlul performanței întreprinderii*)BucureștiromânăIF120225
  Cibernetică și economie cantitativă**)BucureștiromânăIF120
  Statistică aplicată și data science**)BucureștiromânăIF120
  Analitica aplicată a datelor/ Applied Data Analytics*)BucureștienglezăIF120
  5InformaticăeconomicăBaze de date-suport pentru afaceri*)BucureștiromânăIF120375
  E-Business*)BucureștiromânăIF120
  Informatică economică**)BucureștiromânăIF120
  Securitatea informatică*)BucureștienglezăIF120
  Sisteme informatice pentru managementul resurselor și proceselor economice*)BucureștiromânăIF120
  6ContabilitateAnaliză financiară și evaluare*)BucureștiromânăIF120600
  Concepte și practici de audit la nivel național și internațional*)BucureștiromânăIF120
  Contabilitate internațională*)BucureștiromânăIF120
  Contabilitate, audit și informatică de gestiune*)BucureștiromânăIF120
  Contabilitate, audit și informatică de gestiune/ Accounting, Audit and Management Informatic System*)BucureștienglezăIF120
  Contabilitate, control și expertiză*)BucureștiromânăIF120
  Contabilitatea și fiscalitatea entităților economice*)BucureștiromânăIF120
  Informatică de gestiune*)BucureștiromânăIF120
  7EconomieComunicare în afaceri*)BucureștiromânăIF120350
  Economia și administrarea afacerilor agroalimentare*)BucureștiromânăIF120
  Economie europeană**)BucureștiromânăIF120
  Managementul proiectelor de dezvoltare rurală și regională*)BucureștiromânăIF120
  Dezvoltarea durabilă a afacerilor și organizațiilor economice*)BucureștiromânăIF120
  8FinanțeFiscalitate*)BucureștiromânăIF120450
  Finanțe aplicate/ Master of Applied Finance*)BucureștienglezăIF120
  Finanțe corporative*)BucureștiromânăIF120
  Finanțe și bănci - DOFIN*)BucureștiromânăIF120
  Management financiar și investiții*)BucureștiromânăIF120
  Bănci centrale și instituții financiare - BANCAS*)BucureștiromânăIF120
  Tehnici actuariale - TACT*)BucureștiromânăIF120
  9ManagementManagementul proiectelor*)BucureștiromânăIF120800
  Consultanță în management și dezvoltarea afacerilor*)BucureștiromânăIF120
  Management și marketing internațional*)BucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilor*)BucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilor*)Piatra-NeamțromânăIF120
  Managementul afacerilor/ Business Management*)BucureștienglezăIF120
  Managementul afacerilor mici și mijlocii*)BucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilor mici și mijlocii*)DevaromânăIF120
  Managementul afacerilor prin proiecte*)BucureștiromânăIF120
  Managementul resurselor umane*)BucureștiromânăIF120
  Managementul serviciilor de sănătate*)BucureștiromânăIF120
  10MarketingCercetări de marketing*)BucureștiromânăIF120525
  Managementul marketingului*)BucureștiromânăIF120
  Marketing online*)BucureștiromânăIF120
  Marketing strategic*)BucureștiromânăIF120
  Marketing și comunicare în afaceri*)BucureștiromânăIF120
  Managementul relațiilor cu clienții/ Customer Relationship Management*)BucureștienglezăIF120
  Relații publice în marketing*)BucureștiromânăIF120
  11Economie și afaceri internaționaleComunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică*)BucureștienglezăIF120525
  Diplomație în economia internațională*)BucureștiromânăIF120
  Economie internațională și afaceri europene*)BucureștiromânăIF120
  Logistică internațională*)BucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilor internaționale*)BucureștienglezăIF120
  Managementul riscului financiar internațional*)BucureștiromânăIF120
  Comerț exterior*)BucureștiromânăIF120
  12Științe ale educațieiMaster didactic în Economie*****)BucureștiromânăIF12060
  13FilologieLimbi moderne și comunicare în afaceri internaționale/ Modern Languages and International Business Communication*)BucureștienglezăIF12075
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare
  *****) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat didactic
  8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MuzicăEducație muzicală contemporană și culturi muzicale religioase**)BucureștiromânăIF120250
  Jazz și culturi muzicale pop**)BucureștiromânăIF120
  Sinteză muzicologică**)BucureștiromânăIF120
  Stil și limbaj compozițional**)BucureștiromânăIF120
  Stilistică dirijorală**)BucureștiromânăIF120
  Stilistică interpretativă instrumentală și vocală**)BucureștiromânăIF120
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare
  9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Arte vizualeArtă murală și spațiul public*)BucureștiromânăIF120210
  Arte grafice*)BucureștiromânăIF120
  Arte textile ambientale*)BucureștiromânăIF120
  Ceramică - sticlă - metal*)BucureștiromânăIF120
  Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural*)BucureștiromânăIF120
  Design de interior și pentru spațiul public*)BucureștiromânăIF120
  Design de obiect și comunicații vizuale*)BucureștiromânăIF120
  Design de scenă și spectacol*)BucureștiromânăIF120
  Educație prin arte vizuale*)BucureștiromânăIF120
  Fotografie și imagine dinamică*)BucureștiromânăIF120
  Modă și costum vestimentar*)BucureștiromânăIF120
  Pictură*)BucureștiromânăIF120
  Sculptură*)BucureștiromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Teatru și artele spectacoluluiArta actorului*)BucureștiromânăIF120200
  Scriere dramatică*)BucureștiromânăIF120
  Arta regizorului de teatru*)BucureștiromânăIF120
  Arta scenografului*)BucureștiromânăIF120
  Artă coregrafică*)BucureștiromânăIF120
  Design lumină și sunet în artele spectacolului*)BucureștiromânăIF120
  Coregrafie și performanță în dans*)BucureștiromânăIF120
  Pedagogie teatrală*)BucureștiromânăIF120
  Teatrologie - management și marketing cultural*)BucureștiromânăIF120
  Teatru de animație*)BucureștiromânăIF120
  Antreprenoriat și management al organizațiilor teatrale*)BucureștiromânăIF120
  Teatru comunitar și terapeutic*)BucureștiromânăIF120
  Studii de teatru și performance**)BucureștiromânăIF120
  2Cinematografie și mediaArta montajului de film*)BucureștiromânăIF120150
  Arta regiei de film*)BucureștiromânăIF120
  Arta sunetului de film*)BucureștiromânăIF120
  Design pentru noile media/ New media design*)BucureștienglezăIF120
  Film de animație*)BucureștiromânăIF120
  Filmologie*)BucureștiromânăIF120
  Producție de film*)BucureștiromânăIF120
  Scenaristică*)BucureștiromânăIF120
  Tehnologii interactive pentru arte performative și media/ Interactive technologies for performing and media arts*)BucureștienglezăIF120
  Arta designului de jocuri/ Art of Game Design*)BucureștienglezăIF120
  Arta imaginii de film*)BucureștiromânăIF120
  Film documentar*)BucureștiromânăIF120
  Arhive audiovizuale: prezervare și curatoriere/Audiovisual Archives: Preservation and Programming*)BucureștienglezăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare
  11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1Știința sportului și educației fizicePerformanță în sport*)BucureștiromânăIF120375
  Educație fizică și activități motrice de timp liber*)BucureștiromânăIF120
  Management și marketing în structurile, activitățile și evenimentele sportive*)BucureștiromânăIF120
  Nutriție și remodelare corporală*)BucureștiromânăIF120
  Recuperare- reeducare motrică și somato- funcțională*)BucureștiromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1DreptDrept și guvernare europeană*)BucureștiromânăIF12075
  Dreptul colectivităților locale*)BucureștiromânăIF120
  2ȘtiințeadministrativeManagementul sectorului public*)BucureștiromânăIF120500
  Managementul sectorului public*)BucureștiromânăIFR120
  Puterea executivă și administrația publică*)BucureștiromânăIF120
  Puterea executivă și administrația publică*)BucureștiromânăIFR120
  Integritate publică și politici anticorupție*)BucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilor publice*)BucureștiromânăIF120
  Managementul sectorului public/ Public Sector Management*)BucureștienglezăIF120
  Spațiul public european*)BucureștiromânăIF120
  Spațiul public european*)BucureștiromânăIFR120
  Studii administrative europene*)BucureștiromânăIF120
  Studii administrative europene*)BucureștiromânăIFR120
  3Științe ale comunicăriiComunicare audiovideo*)BucureștiromânăIF1201275
  Comunicare managerială și resurse umane*)BucureștiromânăIF120
  Comunicare managerială și resurse umane*)BucureștiromânăIFR120
  Leadership și comunicare politică*)BucureștiromânăIF120
  Comunicare și afaceri europene/ Communication and EU Affairs*)BucureștienglezăIF120
  Comunicare și relații publice*)BucureștiromânăIF120
  Comunicare și relații publice*)BucureștiromânăIFR120
  Management educațional și comunicare instituțională*)BucureștiromânăIF120
  Management educațional și comunicare instituțională*)BucureștiromânăIFR120
  Management și comunicare în afaceri*)BucureștiromânăIF120
  Management și comunicare în afaceri*)BucureștiromânăIFR120
  Managementul proiectelor*)BucureștiromânăIF120
  Managementul proiectelor*)BucureștiromânăIFR120
  Publicitate*)BucureștiromânăIF120
  Social media și marketing online*)BucureștiromânăIF120
  Brand management și comunicare corporativă*)BucureștiromânăIF120
  Comunicare și publicitate/ Communication and Advertising*)BucureștienglezăIF120
  Managementul proiectelor/ Project Management*)BucureștienglezăIF120
  Marketing, publicitate și relații publice/ Marketing, Advertising and Public Relations*)BucureștienglezăIF120
  Comunicare digitală și inovare/ Digital Communication and Innovation*)BucureștienglezăIF120
  4SociologieAntropologie*)BucureștiromânăIF120200
  Sociologie aplicată: devianță și ordine socială*)BucureștiromânăIF120
  Studii Rome*)BucureștiromânăIF120
  Studii vizuale și societate*)BucureștiromânăIF120
  5Relațiiinternaționale și studii europeneMasterat în studii latino - americane/ Latin American studies masterBucureștienglezăIF120150
  Masterat în studii latino - americane/ Master universitario de estudios latinos americanosBucureștispaniolăIF120
  6Științe politiceEvaluarea politicilor și a programelor publice europene*)BucureștiromânăIF1201180
  Securitate și tehnologie/ Security and Technology*)BucureștienglezăIF120
  Analiza și soluționarea conflictelor*)BucureștiromânăIF120
  Dezvoltare regională și cooperare internațională*)Bucureștiromână,francezăIF120
  Dezvoltare, cooperare internațională și ajutor umanitar/ Development, International Cooperation and Humanitarian Aid*)BucureștienglezăIF120
  Diplomație și negocieri internaționale*)BucureștiromânăIF120
  Guvernare și societate*)BucureștiromânăIF120
  Management și guvernare*)BucureștiromânăIF120
  Masterat în politică și societate europeană/ European Politics and Society*)BucureștienglezăIF120
  Politică și economie europeană*)BucureștiromânăIF120
  Politici publice și integrare europeană**)BucureștiromânăIF120
  Politici, gen și minorități*)BucureștiromânăIF120
  Relații internaționale și integrare europeană**)BucureștiromânăIF120
  Securitate și diplomație/ Security and Diplomacy*)BucureștienglezăIF120
  Studii aprofundate de relații internaționale și integrare europeană**)BucureștiromânăIF120
  Studii de mediu și dezvoltare durabilă/ Enviromental Studies and Sustainable Development*)BucureștienglezăIF120
  Studii de muncă/ Labour Studies*)BucureștienglezăIF120
  Științe politice*)BucureștiromânăIF120
  Dezvoltare intrenațională și migrație**)Bucureștiromână,englezăIF120
  7ManagementAntreprenoriat și management strategic*)BucureștiromânăIF120150
  Management și branding corporativ*)BucureștiromânăIF120
  Management și inovare digitală/ Management and digital innovation*)BucureștienglezăIF120
  Managementul programelor și investițiilor/ Programs and investments management*)BucureștienglezăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare
  13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1InformaticăProgramare avansată și baze de date*)Alba IuliaromânăIF12050
  2Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleSisteme electronice inteligente avansate*)Alba IuliaromânăIF12030
  3Inginerie geodezicăSisteme informaționale cadastrale și management imobiliar*)Alba IuliaromânăIF12050
  4Ingineria mediuluiEvaluarea, monitorizarea și auditul mediului*)Alba IuliaromânăIF12050
  5DreptȘtiințe penale și criminalistică*)Alba IuliaromânăIF60120
  Instituții de drept privat*)Alba IuliaromânăIF60
  6ȘtiințeadministrativeAsistență managerială și administrativă*)Alba IuliaromânăIF12050
  7SociologieDezvoltarea și managementul resurselor umane*)Alba IuliaromânăIF12075
  8Asistență socialăProiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătate*)Alba IuliaromânăIF12075
  9AdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilor în comerț, turism și servicii*)Alba IuliaromânăIF120100
  Administrarea dezvoltării regionale durabile*)Alba IuliaromânăIF120
  Administrarea afacerilor/ Business Administration*)Alba IuliaenglezăIF120
  10ContabilitateSistemul informațional contabil în asistarea deciziilor manageriale*)Alba IuliaromânăIF120110
  Auditul și controlul agenților economici*)Alba IuliaromânăIF120
  11FinanțeBănci, asigurări și piețe financiare*)Alba IuliaromânăIF12050
  Fiscalitate și management financiar*)Alba IuliaromânăIF120
  12MarketingMarketing și promovarea vânzărilor*)Alba IuliaromânăIF12050
  13Științe ale educațieiManagement educațional*)Alba IuliaromânăIF120125
  Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici*)Alba IuliaromânăIF120
  14FilologieLimbă, literatură și cultură engleză în context european/ English Language, Literature and Culture in the European Context**)Alba IuliaenglezăIF120150
  Literatură și cultură românească în context european*)Alba IuliaromânăIF120
  15IstorieCercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric*)Alba IuliaromânăIF120100
  Identități regionale în Europa central- răsăriteană**)Alba IuliaromânăIF120
  16TeologieMediere interculturală și interreligioasă*)Alba IuliaromânăIF120100
  Teologie comparată**)Alba IuliaromânăIF120
  17MuzicăMuzică religioasă și folclor muzical*)Alba IuliaromânăIF12030
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare
  14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăModelare matematică în știință și tehnologie*)AradenglezăIF12050
  2InformaticăInformatică aplicată în științe, tehnologie și economie*)AradromânăIF12050
  Studii avansate de informatică aplicată/ Advanced studies in Applied Computer Scince*)AradenglezăIF120
  3Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăInginerie și management în agribusiness*)AradromânăIF12050
  4Ingineria produselor alimentareManagementul calității produselor alimentare**)AradromânăIF12060
  5Ingineria sistemelorAutomatizări și sisteme inteligente*)AradromânăIF12050
  6Inginerie industrialăProductica sistemelor industriale*)AradromânăIF12065
  Ingineria și managementul calității*)AradromânăIF120
  7Ingineria mediuluiEvaluarea și controlul calității mediului**)AradromânăIF12050
  8Inginerie și managementIngineria și managementul sistemelor tehnice complexe*)AradromânăIF12060
  9ȘtiințeadministrativeAdministrație publică în context european*)AradromânăIF12050
  10Științe ale comunicăriiComunicare managerială și resurse umane*)AradromânăIF12050
  11Asistență socialăServicii de asistență socială*)AradromânăIF12050
  12AdministrareaafacerilorAntreprenoriat și administrarea afacerilor*)AradromânăIF12050
  13ContabilitateExpertiză contabilă și audit*)AradromânăIF12050
  14FinanțeFinanțe corporative*)AradromânăIF12050
  15ManagementManagement și finanțare în administrația publică*)AradromânăIF120100
  Strategii și politici de management*)AradromânăIF120
  16PsihologieConsiliere și evaluare psihologică*)AradromânăIF12050
  17Științe ale educațieiPsihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici*)AradromânăIF120150
  Pedagogie interactivă*)AradromânăIF120
  Politici și strategii ale formării competențelor pentru cariera didactică*)AradromânăIF120
  18FilologieLimbă și literatură. Tendințe actuale*)AradromânăIF120100
  Lingvistică aplicată - Perspective moderne în didactica limbii engleze / Applied Linguistics - Modern Perspectives in ELT*)AradenglezăIF120
  19TeologieCredință și viață. Studii de teologie publică./ Faith and Life. Studies in Public Theology.*)AradenglezăIF120150
  Doctrină și cultură creștină**)AradromânăIF120
  Pastorație și viață liturgică*)AradromânăIF120
  Teologie publică*)AradromânăIF120
  20Arte vizualeDesign și dezvoltare de produs*)AradromânăIF12050
  21Știința sportului și educației fiziceSport și performanță motrică*)AradromânăIF12050
  Activități motrice curriculare și extracurriculare*)AradromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare
  15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1InformaticăInformatică aplicată în științe și tehnologie*)BacăuromânăIF12050
  2Inginerie chimicăChimia moleculelor bioactive - obținere, valorificare, controlul și asigurarea calității*)BacăuromânăIF12050
  3Inginerie energeticăEchipamente și tehnologii moderne în energetică*)BacăuromânăIF12030
  4Ingineria produselor alimentareȘtiința și ingineria produselor alimentare ecologice*)BacăuromânăIF12050
  Enologie, somelierie și ecoturism*)BacăuromânăIF120
  5Calculatoare șitehnologiainformațieiTehnologia informației aplicată în industrie**)BacăuromânăIF12060
  6Inginerie mecanicăManagementul exploatării echipamentelor de proces*)BacăuromânăIF12060
  7Inginerie industrialăManagementul fabricației produselor industriale**)BacăuromânăIF120100
  Strategii în asigurarea calității în industrie**)BacăuromânăIF120
  Managementul securității și sănătății în muncă**)BacăuromânăIF120
  8Mecatronică și roboticăMecatronică avansată*)BacăuromânăIF12050
  9Ingineria mediuluiManagementul protecției mediului în industrie**)BacăuromânăIF12060
  10Inginerie și managementManagementul sistemelor industriale de producție și servicii*)BacăuromânăIF12050
  11BiologieBiologie medicală*)BacăuromânăIF12075
  Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului*)BacăuromânăIF120
  12Științe ale comunicăriiComunicare în spațiul public*)BacăuromânăIF12050
  13AdministrareaafacerilorManagementul și administrarea afacerilor mici și mijlocii*)BacăuromânăIF12050
  14ContabilitateContabilitate, audit și expertiză contabilă*)BacăuromânăIF12050
  15MarketingMarketing și comunicare în afaceri*)BacăuromânăIF12050
  16Științe ale educațieiStrategii inovative în educație*)BacăuromânăIF12060
  17FilologieCultură și literatură română*)BacăuromânăIF120225
  Limba engleză. Practici de comunicare*)BacăuenglezăIF120
  Limba franceză. Practici de comunicare*)BacăufrancezăIF120
  18Știința sportului și educației fiziceActivități motrice curriculare și de timp liber*)BacăuromânăIF120150
  Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională*)BacăuromânăIF120
  Performanță sportivă*)BacăuromânăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare
  16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăStructuri matematice fundamentale**)BrașovromânăIF12050
  2InformaticăAplicații pentru telefonul mobil și tehnologii internet în E-business*)BrașovgermanăIF120200
  Tehnologii internet/ Internet technologies*)BrașovenglezăIF120
  Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft*)BrașovromânăIF120
  3Inginerie civilă și instalațiiModernizare energetică în mediul construit*)BrașovromânăIF12075
  Ingineria construcțiilor sustenabile*)BrașovromânăIF120
  Hazarduri naturale și evaluarea riscului în inginerie civilă/ Natural hazards and risk assesment in civil engineering**)BrașovenglezăIF120
  Instalații pentru clădiri eficiente energetic*)BrașovromânăIF120
  Management de proiect în regenerarea urbană*)BrașovenglezăIF120
  4Inginerie electricăSisteme electrice avansate/ Advanced Electrical Systems**)BrașovenglezăIF12060
  5Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleSecuritate cibernetică/ Cyber Security*)BrașovenglezăIF12080
  Sisteme electronice și de comunicații integrate**)BrașovromânăIF120
  6IngineriaautovehiculelorAutovehiculul și mediul*)BrașovromânăIF120200
  Autovehiculul și mediul*)BrașovromânăIFR120
  Autovehiculul și tehnologiile viitorului**)BrașovromânăIF120
  Securitate rutieră, transport și interacțiunea cu mediul**)BrașovromânăIF120
  Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor*)/ Virtual Engineering in Automotive DesignBrașovenglezăIF120
  Sisteme de comandă și control pentru autovehicule*)BrașovromânăIF120
  7Inginerie forestierăEcodesign de mobilier și restaurare*)BrașovromânăIF12060
  Structuri avansate din lemn și tehnologii inovative**)BrașovromânăIF120
  Design de mobilier și tehnologii digitale/ Furniture Design and Digital Technologies*)BrașovenglezăIF120
  Tehnologia lemnului pentru construcții*)BrașovromânăIF120
  8SilviculturăManagement și sisteme tehnice în exploatări forestiere**)BrașovromânăIF120200
  Managementul ecosistemelor forestiere**)BrașovromânăIF120
  Silvicultură multifuncțională/ Multiple Purpose Forestry**)BrașovenglezăIF120
  Silvicultură europeană/ European Forestry****)BrașovenglezăIF120
  9Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăManagement în ospitalitate și eco- agroturism*)BrașovromânăIF12050
  10Ingineria produselor alimentareSisteme de procesare și controlul calității produselor agroalimentare*)BrașovromânăIF12060
  Inginerie gastronomică*)BrașovenglezăIF120
  11Ingineria sistemelorSisteme avansate în automatică și tehnologii informatice**)BrașovromânăIF12050
  12Inginerie mecanicăMetode practice integrate în ingineria sistemelor de propulsie/ Practical integrated methods for propulsion systems*)BrașovenglezăIF120150
  Simulare și testare în inginerie mecanică**)BrașovromânăIF120
  13Inginerie industrialăIngineria securității și sănătății în muncă**)BrașovromânăIF120325
  Design de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului**)BrașovromânăIF120
  Ingineria fabricației inovative**)BrașovromânăIF120
  Ingineria proceselor de fabricație avansate*)BrașovenglezăIF120
  Ingineria proceselor de fabricație avansate*)BrașovromânăIF120
  Ingineria sudării materialelor avansate**)BrașovromânăIF120
  Managementul calității**)BrașovromânăIF120
  14Mecatronică și roboticăSisteme mecatronice pentru industrie și medicină*)BrașovromânăIF12075
  15IngineriamaterialelorIngineria și managementul materialelor avansate**)BrașovromânăIF12050
  16Ingineria mediuluiManagement integrat de mediu*)BrașovromânăIF12060
  17Inginerie și managementManagementul afacerilor în industrie**)BrașovromânăIF12060
  Managementul afacerilor industriale și antreprenoriat**)BrașovenglezăIF120
  18MedicinăMedicină tradițională chineză**)BrașovenglezăIF120170
  Managementul strategiilor preventive și politici de sănătate**)BrașovromânăIF120
  Managementul și strategiile îngrijirilor paliative**)BrașovromânăIF120
  19DreptDrept privat aprofundat*)BrașovromânăIF120200
  Legislație europeană și carieră judiciară*)BrașovromânăIF120
  Sisteme și instituții de drept internațional și european*)BrașovromânăIF120
  Științe penale aprofundate*)BrașovromânăIF120
  20SociologieGestiunea campaniilor de imagine*)BrașovromânăIF120150
  Gestiunea și dezvoltarea resursei umane*)BrașovromânăIF120
  21Asistență socialăAsistență și dezvoltare comunitară*)BrașovromânăIF12075
  22AdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilor în turism*)BrașovromânăIF12050
  23InformaticăeconomicăSisteme informatice integrate pentru afaceri*)BrașovromânăIF12050
  24ContabilitateAudit intern*)BrașovromânăIF120100
  Politici contabile, audit și control de gestiune*)BrașovromânăIF120
  25FinanțeManagement financiar-bancar*)BrașovromânăIF12050
  26ManagementManagement și strategii de afaceri*)BrașovromânăIF12075
  27MarketingPolitici și strategii de marketing*)BrașovromânăIF12075
  28Economie și afaceri internaționaleRelații economice internaționale*)BrașovromânăIF12050
  29PsihologiePsihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie*)BrașovromânăIF120150
  Psihologia muncii, organizațională și resurse umane*)BrașovromânăIF120
  Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională*)BrașovromânăIF120
  30Științe ale educațieiPsihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici*)BrașovromânăIF120100
  Formarea și managementul resurselor umane în educație*)BrașovromânăIF120
  Educație și consiliere în context intercultural*)BrașovenglezăIF120
  31FilologieCultură și discurs în spațiul anglo-american*)BrașovenglezăIF120320
  Cultură și discurs în spațiul anglo-american*)BrașovenglezăIFR120
  Inovare culturală**)BrașovromânăIF120
  Limba și literatura română - identitate în multiculturalism*)BrașovromânăIF120
  Limba și literatura română - identitate în multiculturalism*)BrașovromânăIFR120
  Studii de limba și literatura română*)BrașovromânăIF120
  Studii de limbă și literatură germană din perspectivă interculturală*)BrașovgermanăIF120
  Studii lingvistice pentru comunicare interculturală**)BrașovenglezăIF120
  Traducere și interpretariat din limba franceză în limba română*)Brașovfranceză,românăIF120
  Studii de limbă și de cultură franceză*)BrașovfrancezăIF120
  32MuzicăMeloterapie*)BrașovromânăIF12075
  Stil și performanță în interpretarea instrumentală și vocală*)BrașovromânăIF120
  Tehnica și arta muzicală din sec. al XX-lea*)BrașovromânăIF120
  33Știința sportului și educației fiziceEducație fizică școlară și activități motrice de timp liber*)BrașovromânăIF120200
  Profilaxie și recuperare motrică și somato- funcțională prin exercițiu fizic*)BrașovromânăIF120
  Diagnoză și prognoză psihomotrică**)BrașovromânăIF120
  Performanță sportivă și management în sport*)BrașovromânăIF120
  Performanță umană în antrenamentul sportiv*)BrașovenglezăIF120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare
  ****) Specializări evaluate de către Agenția pentru Asigurarea Calității prin Acreditarea programelor de Studii din Germania AQAS
  17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumire program de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumăr de credite de studiu transferabileNr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1MatematicăMatematici fundamentale pentru învățământ*)Baia MareromânăIF12050
  2InformaticăInformatică și inginerie software*)Baia MareromânăIF12050
  3ChimieChimie fundamentală pentru învățământ*)Baia MareromânăIF12050
  Chimie pentru analize de laborator*)Baia MareromânăIF120
  4Inginerie civilă și instalațiiInginerie geotehnică**)Cluj-NapocaromânăIF120450
  Inginerie structurală**)Cluj-NapocaromânăIF120
  Clădiri verzi**)Cluj-NapocaromânăIF120
  Construcții durabile din beton**)Cluj-NapocaromânăIF120
  Ingineria infrastructurii transporturilor**)Cluj-NapocaromânăIF120
  Ingineria instalațiilor**)Cluj-NapocaromânăIF120
  Proiectarea avansată a structurilor din lemn și metal**)Baia MareromânăIF120
  Instalații pentru orașe regenerative*)Cluj-NapocaenglezăIF120
  Inteligența artificială în ingineria civilă și managementul construcțiilor**)