ORDIN nr. 444 din 25 martie 2019pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 9 aprilie 2019    Văzând Referatul de aprobare al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale nr. S.P. 4.043 din 25.03.2019,având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Sănătății, prin Direcția politica medicamentului, a dispozitivelor și tehnologiilor medicale, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, Colegiul Farmaciștilor din România și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. (la 17-12-2020, sintagma: Direcția politica medicamentului și a dispozitivelor medicale a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. 2.089 din 9 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1249 din 17 decembrie 2020 )  +  Articolul 3(1) Prezentul ordin intră în vigoare în 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Dosarele depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin se soluționează potrivit legislației în vigoare la data depunerii.  +  Articolul 4Articolul 1 lit. b), g) și i), art. 2 alin. (10), art. 12, 13, art. 31-40 din anexa la prezentul ordin transpun dispozițiile art. 1 pct. 20 din Directiva 2011/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 de modificare a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman în ceea ce privește prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanțul legal de aprovizionare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 174 din 1 iulie 2011.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 962/2009 pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea farmaciilor și drogheriilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 3 august 2009, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Sorina Pintea
    București, 25 martie 2019.Nr. 444.  +  ANEXĂNORMEprivind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice