NORMĂ nr. 7 din 17 aprilie 2024pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 15 mai 2024    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și d), art. 3 alin. (1) lit. b) și ale art. 6 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (3) lit. b) și art. 28 alin. (8) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 6 martie 2024,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:  +  Articolul INorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 și 976 bis din 29 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexă, la capitolul 2 „Dispoziții și principii generale“, la secțiunea 2.1 „Dispoziții generale“, punctul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:27. (1) Companiile de brokeraj și subunitățile acestora prevăzute la pct. 3 depun la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor situații financiare anuale pe baza datelor din evidența contabilă, în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, împreună cu documentele prevăzute de acestea.(2) Ministerul Finanțelor și Autoritatea de Supraveghere Financiară pot solicita entităților de la alin. (1) să prezinte în situațiile financiare anuale unele informații suplimentare față de cele care trebuie prezentate în concordanță cu prezentele reglementări.2. La anexă, la capitolul 2 „Dispoziții și principii generale“, la secțiunea 2.4 „Principii generale de raportare financiară“, la punctul 51, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prevederile prezentului punct referitoare la înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor și la înregistrarea provizioanelor se aplică și la întocmirea situațiilor financiare interimare și a raportărilor periodice întocmite potrivit legii. O asemenea metodă de recunoaștere trebuie aplicată consecvent de la o perioadă de raportare la alta.3. La anexă, la capitolul 2 „Dispoziții și principii generale“, la secțiunea 2.5 „Politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări și evenimente ulterioare datei bilanțului“, la subsecțiunea 2.5.1 „Politici contabile“, după punctul 62 se introduce un nou punct, punctul 62^1, cu următorul cuprins:62^1. (1) Companiile de brokeraj care, în baza prevederilor de la pct. 62, decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului procedează la ajustarea sumelor evidențiate în contul 105 «Rezerve din reevaluare» în funcție de modalitatea în care, pe perioada în care a fost efectuată reevaluarea, au transferat sumele în rezultatul reportat (contul 1175 «Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare»), după cum urmează:a) companiile de brokeraj care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în contul de rezultat reportat, pe măsura amortizării activului, închid rezerva din reevaluare (soldul contului 105 «Rezerve din reevaluare») pe seama imobilizării căreia îi corespunde rezerva respectivă (articol contabil 105 «Rezerve din reevaluare» = 21 x Imobilizări corporale);b) companiile de brokeraj care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în contul de rezultat reportat, la scoaterea din evidență a imobilizării pentru care s-a constituit rezerva respectivă, procedează astfel:– transferă din contul 105 «Rezerve din reevaluare» în contul 1175 «Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare» rezerva corespunzătoare sumelor amortizate din valoarea imobilizării;– reduc valoarea imobilizării cu rezerva din reevaluare aferentă valorii care nu a fost amortizată (articol contabil 105 «Rezerve din reevaluare» = 21 x Imobilizări corporale).(2) În scopul determinării cheltuielilor cu amortizarea, costul imobilizărilor corporale la data schimbării de politică contabilă, în condițiile alin. (1), este valoarea rămasă în urma ajustărilor prevăzute la acel alineat.(3) Companiile de brokeraj care modifică politica contabilă aplicabilă imobilizărilor corporale în sensul că decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului aplică prevederile alin. (1), prin excepție de la cerințele pct. 63 alin. (1).(4) Companiile de brokeraj care, în baza prevederilor de la pct. 62, decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului vor urmări ca aplicarea acestei opțiuni să nu conducă la subevaluarea activelor respective, față de valoarea care ar fi fost recunoscută în bilanț dacă acele imobilizări corporale nu ar fi fost reevaluate.(5) Prevederile prezentului punct se aplică indiferent dacă reevaluarea a fost efectuată prin aplicarea unui indice sau prin recalcularea valorii nete a imobilizării.4. La anexă, la capitolul 3 „Reguli generale de evaluare“, la secțiunea 3.1 „Evaluarea la data intrării în entitate“, punctul 76 se modifică și va avea următorul cuprins:76. (1) Reducerile comerciale acordate de furnizor și înscrise pe factura de achiziție ajustează în sensul reducerii costului de achiziție al bunurilor. Atunci când achiziția de produse și primirea reducerii comerciale sunt tratate împreună, reducerile comerciale primite ulterior facturării ajustează, de asemenea, costul de achiziție al bunurilor.(2) Dacă reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziție acoperă în totalitate contravaloarea bunurilor achiziționate, acestea se înregistrează în contabilitate la valoarea justă, pe seama veniturilor curente (contul 758 «Alte venituri din exploatare») în cazul stocurilor, respectiv a veniturilor în avans (contul 475 «Subvenții pentru investiții»), în cazul imobilizărilor corporale și necorporale. Veniturile în avans aferente acestor imobilizări se reiau în contul de profit și pierdere pe durata de viață a imobilizărilor respective.(3) Reducerile comerciale primite ulterior facturării corectează costul stocurilor la care se referă, dacă acestea mai sunt în gestiune. Dacă stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt în gestiune, acestea se evidențiază distinct în contabilitate (contul 609 «Reduceri comerciale primite»), pe seama conturilor de terți.(4) Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale și necorporale identificabile reprezintă venituri în avans (contul 475 «Subvenții pentru investiții»), fiind reluate în contul de profit și pierdere pe durata de viață rămasă a imobilizărilor respective.(5) Reducerile comerciale primite ulterior facturării unor imobilizări corporale și necorporale care nu pot fi identificabile reprezintă venituri ale perioadei (contul 758 «Alte venituri din exploatare»).(6) Reducerile comerciale legate de prestările de servicii, primite ulterior facturării, respectiv acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidențiază distinct în contabilitate (contul 609 «Reduceri comerciale primite», respectiv contul 709 «Reduceri comerciale acordate») pe seama conturilor de terți.(7) În cazul în care reducerile comerciale reprezintă evenimente ulterioare datei bilanțului care conduc la ajustarea situațiilor financiare anuale, acestea se înregistrează la data bilanțului în contul 408 «Furnizori - facturi nesosite», respectiv în contul 418 «Clienți - facturi de întocmit» și se reflectă în situațiile financiare ale exercițiului pentru care se face raportarea, pe baza documentelor justificative. Reducerile care urmează a fi primite, înregistrate la data bilanțului în contul 408 «Furnizori - facturi nesosite», corectează costul stocurilor la care se referă, dacă acestea mai sunt în gestiune.(8) Reducerile comerciale pot fi, de exemplu:a) rabaturile - se primesc pentru defecte de calitate și se practică asupra prețului de vânzare;b) remizele - se primesc în cazul vânzărilor superioare volumului convenit sau dacă cumpărătorul are un statut preferențial; șic) risturnele - sunt reduceri de preț calculate asupra ansamblului tranzacțiilor efectuate cu același terț, în decursul unei perioade determinate.5. La anexă, la capitolul 3 „Reguli generale de evaluare“, la secțiunea 3.4 „Evaluarea alternativă la valoarea justă“, la subsecțiunea 3.4.1 „Reevaluarea imobilizărilor corporale“, punctul 116 se modifică și va avea următorul cuprins:116. În cazul în care se efectuează reevaluarea, în notele explicative trebuie prezentate următoarele informații:a) dacă a fost implicat un evaluator autorizat, potrivit legii;b) pentru fiecare categorie de imobilizări corporale reevaluată, valoarea contabilă care ar fi fost recunoscută dacă activele ar fi fost înregistrate la cost istoric;c) surplusul din reevaluare, indicând modificarea aferentă perioadei.6. La anexă, la capitolul 3 „Reguli generale de evaluare“, după secțiunea 3.4 „Evaluarea alternativă la valoarea justă“ se introduce o nouă secțiune, secțiunea 3.4^1, cuprinzând punctele 122^1 și 122^2, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea 3.4^1 Evaluarea titlurilor de stat recunoscute ca imobilizări financiare122^1. Prin derogare de la prevederile pct. 58 alin. (1), în cazul achiziționării de titluri de stat pentru care suma plătită la achiziție este mai mare decât suma care urmează a fi rambursată la scadență, diferența dintre cele două valori este înregistrată în contul 471 «Cheltuieli înregistrate în avans»/analitic distinct. Această diferență va fi recunoscută în contul de profit și pierdere linear, pe perioada deținerii titlurilor respective.122^2. Dacă suma plătită pentru achiziționarea titlurilor de stat este mai mică decât suma care urmează a fi rambursată la scadență, entitatea recunoaște titlurile achiziționate la valoarea care urmează a fi rambursată la scadență. În acest caz, diferența dintre cele două valori se înregistrează în contul 472 «Venituri înregistrate în avans», urmând a fi recunoscută în contul de profit și pierdere linear, pe perioada deținerii titlurilor respective.7. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecțiunea 4.4.1 „Reguli de evaluare de bază“, la punctul 139, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Atunci când elementele care au stat la baza stabilirii inițiale a duratei de utilizare economică s-au modificat, companiile de brokeraj stabilesc o nouă perioadă de amortizare, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentele reglementări. Modificarea duratei de utilizare economică reprezintă modificare de estimare contabilă.(6) Pe perioada neutilizării activului, amortizarea nu este nici întreruptă, nici diminuată în funcție de utilizarea redusă a acestuia, cu excepția cazului în care activul este complet amortizat. Cu toate acestea, în cazul utilizării metodei de amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu, cheltuielile de amortizare pot fi zero atunci când nu există producție, amortizarea bazându-se în acest caz pe utilizarea activului.8. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecțiunea 4.4.1 „Reguli de evaluare de bază“, la punctul 141, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanțului.9. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecțiunea 4.4.3 „Imobilizări corporale“, punctul 182 se modifică și va avea următorul cuprins:182. În categoria imobilizărilor corporale se urmăresc distinct: investițiile imobiliare. Pentru acestea se aplică regulile generale de recunoaștere, evaluare și amortizare, aplicabile imobilizărilor corporale.10. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecțiunea 4.4.3 „Imobilizări corporale“, la punctul 192, literele b) și d) se abrogă.11. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecțiunea 4.4.3 „Imobilizări corporale“, punctul 193 se modifică și va avea următorul cuprins:193. În cazul în care o companie de brokeraj decide să cedeze o investiție imobiliară, cu sau fără amenajări suplimentare, entitatea continuă să trateze proprietatea imobiliară ca investiție imobiliară până în momentul în care aceasta este scoasă din evidență.12. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecțiunea 4.4.3 „Imobilizări corporale“, punctul 207 se modifică și va avea următorul cuprins:207. Prevederile pct. 206 referitoare la suportarea liniară a cheltuielilor, respectiv a veniturilor, pe durata contractului, se aplică și în cazul stimulentelor acordate cu ocazia încheierii de contracte de închiriere sau de alte contracte care presupun acordarea de stimulente pentru atragerea chiriașilor.13. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecțiunea 4.4.3 „Imobilizări corporale“, la punctul 212, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:212. (1) Componentele unor elemente de imobilizări corporale pot necesita înlocuirea la intervale regulate de timp.14. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecțiunea 4.4.3 „Imobilizări corporale“, la punctul 213, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Costul reviziilor și inspecțiilor curente, altele decât cele recunoscute ca o componentă a imobilizării, reprezintă cheltuieli ale perioadei.15. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecțiunea 4.4.3 „Imobilizări corporale“, la punctul 219 litera a), punctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins:(i) sub rezerva respectării condițiilor de la lit. b), o scădere a datoriei majorează rezerva din reevaluare din capitalurile proprii, cu excepția cazului în care ea trebuie recunoscută în contul de profit și pierdere în măsura în care reia o reducere din reevaluarea aceluiași activ, care a fost recunoscută anterior drept cheltuială;.16. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecțiunea 4.4.3 „Imobilizări corporale“, la punctul 221, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Prevederile alin. (4) se aplică și în cazul investițiilor imobiliare pentru care nu au fost găsiți încă chiriași.17. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecțiunea 4.4.3 „Imobilizări corporale“, la punctul 223, alineatul (4) se abrogă.18. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecțiunea 4.4.5 „Imobilizări financiare“, la punctul 228, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:(4) Acțiunile primite de entitate ca urmare a încorporării rezervelor sau a primelor de capital în capitalul social al societății la care sunt deținute participațiile se evidențiază în contabilitate pe seama conturilor de active corespunzătoare naturii participației deținute, respectiv de rezerve (contul 106 «Rezerve»). La cedarea acțiunilor respective, contravaloarea rezervelor corespunzătoare se transferă la venituri (articol contabil 106 «Rezerve» = 768 «Alte venituri financiare»).(5) În cazul în care societatea la care sunt deținute participațiile își reduce capitalul social ca urmare a acoperirii pierderii contabile reportate sau a altor pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii și acoperite din capitalul social, micșorarea numărului de acțiuni deținute sau reducerea valorii lor nominale, după caz, se evidențiază în contabilitatea entității care deține participațiile pe seama cheltuielilor financiare (contul 668 «Alte cheltuieli financiare»), respectiv a conturilor de active corespunzătoare naturii participației deținute.(6) În situația în care se aplică prevederile alin. (5), rezerva corespunzătoare acțiunilor prevăzute la alin. (4) se transferă la venituri la cedarea acțiunilor respective.19. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.5 „Active circulante“, la subsecțiunea 4.5.2 „Stocuri“, punctul 237 se abrogă.20. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.6 „Terți“, la punctul 261, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Dacă un client plătește o sumă înainte ca societatea să transfere acestuia un bun sau un serviciu, în momentul încasării societatea înregistrează o datorie față de client. În acest caz, datoria față de client reprezintă obligația societății de a transfera clientului bunurile sau serviciile pentru care a încasat suma respectivă.(4) Societatea scoate din evidență acea datorie și recunoaște venituri atunci când transferă bunurile sau serviciile respective și, prin urmare, își îndeplinește obligația contractuală.21. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.6 „Terți“, la punctul 265, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Sumele înregistrate în conturile 409 «Furnizori - debitori» și 419 «Clienți - creditori» nu fac obiectul evaluării în funcție de cursul valutar, la finele lunii, respectiv la finele exercițiului financiar.22. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.6 „Terți“, la punctul 265, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Prevederile alin. (5) se aplică, de asemenea, avansurilor în valută acordate entităților afiliate, asociate și entităților controlate în comun, respectiv încasate de la acestea.23. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.6 „Terți“, la punctul 288, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Prevederile prezentului punct se aplică inclusiv în cazul în care angajații primesc beneficii direct de la societatea-mamă a entității raportoare sau de la o altă societate din grup.(6) În situația prevăzută la alin. (5), dacă tranzacția din cadrul grupului presupune angajamente de rambursare prin care entitatea plătește pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate angajaților, aceasta contabilizează acordarea instrumentelor de capitaluri proprii în mod distinct de angajamentul de rambursare din cadrul grupului.24. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.10 „Provizioane“, la subsecțiunea 4.10.2 „Categorii de provizioane“, la punctul 335 alineatul (1), prima liniuță se modifică și va avea următorul cuprins:– alte beneficii pe care entitatea urmează să le plătească angajaților sau persoanelor dependente de aceștia, care nu sunt legate de restructurare, pensii sau terminarea contractului de muncă;25. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.11 „Subvenții“, la punctul 341, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Subvențiile guvernamentale reprezintă asistența acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o entitate în schimbul conformării, în trecut sau în viitor, cu anumite condiții referitoare la activitatea de exploatare a entității. Subvențiile exclud acele forme de asistență guvernamentală cărora nu li se poate atribui, în mod rezonabil, o anumită valoare, precum și acele tranzacții cu guvernul care nu se pot distinge de operațiunile comerciale normale ale entității.26. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.13 „Capitaluri proprii“, la subsecțiunea 4.13.1 „Capital“, la punctul 358, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Capitalul social prezentat în situațiile financiare anuale trebuie să corespundă cu cel înregistrat la oficiul registrului comerțului.27. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.13 „Capitaluri proprii“, la subsecțiunea 4.13.2 „Prime legate de capital“, după punctul 363 se introduce un nou punct, punctul 363^1 cu următorul cuprins:363^1. Companiile de brokeraj care participă la operațiuni de reorganizare, potrivit legii, și decid să păstreze rezervele constituite pentru scopuri fiscale pot repune rezervele respective pe seama primelor de capital (articol contabil 1042 «Prime de fuziune/divizare» = 1068 «Alte rezerve»), în limita primelor aferente operațiunilor respective.28. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.13 „Capitaluri proprii“, la subsecțiunea 4.13.6 „Distribuirea de dividende în cursul exercițiului financiar“, după punctul 369^2 se introduce un nou punct, punctul 369^3, cu următorul cuprins:369^3. (1) Companiile de brokeraj care primesc dividende în condițiile pct. 369^1 evidențiază sumele corespunzătoare acestora pe seama datoriilor (articol contabil 461 «Debitori diverși»/analitic distinct = 467 «Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende»).(2) Regularizarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează pe seama dividendelor cuvenite în baza situațiilor financiare anuale aprobate, conform legii, ale societății care a optat să efectueze repartizări interimare de dividende (articole contabile 461 «Debitori diverși» = 761 «Venituri din imobilizări financiare» și 467 «Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende» = 461 «Debitori diverși»/analitic distinct).29. La anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.17 „Dispoziții speciale cu privire la contul de profit și pierdere“, la subsecțiunea 4.17.1 „Venituri“, punctul 376 se modifică și va avea următorul cuprins:376. (1) Sumele colectate de o companie de brokeraj în numele unor terțe părți, inclusiv în cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial încheiate potrivit legii, nu reprezintă venit din activitatea curentă, chiar dacă din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată persoanele care acționează în nume propriu sunt considerate cumpărători revânzători. În această situație, veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.(2) Răspunderea în ceea ce privește încadrarea operațiunilor care presupun colectarea de sume în numele unor terțe părți revine companiei de brokeraj.30. La anexă, la capitolul 6 „Note explicative la situațiile financiare anuale“, la secțiunea 6.4 „Părți legate“, punctul 423 se modifică și va avea următorul cuprins:423. Elementele de natură similară pot fi prezentate agregat, cu excepția cazului în care prezentarea separată este necesară pentru înțelegerea efectelor tranzacțiilor cu părțile legate asupra situațiilor financiare ale entității.31. La anexă, la capitolul 11^1 „Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit“, la secțiunea 11^1.2 „Entități și sucursale care au obligația de a transmite rapoarte cu privire la impozitul pe profit“, la punctul 512^4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:512^4. (1) Filialele mari și mijlocii, definite conform pct. 10 alin. (4), controlate de către o societate-mamă de cel mai înalt rang dintr-un stat terț, publică și asigură accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mamă de cel mai înalt rang pentru cel mai recent dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, atunci când veniturile consolidate au depășit la data bilanțului său, pentru fiecare dintre respectivele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare consolidate.32. La anexă, la capitolul 11^1 „Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit“, la secțiunea 11^1.2 „Entități și sucursale care au obligația de a transmite rapoarte cu privire la impozitul pe profit“, la punctul 512^4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazul unui grup a cărui societate-mamă de cel mai înalt rang este dintr-un stat terț, obligația de publicare a raportului, prevăzută de prezentul punct, poate fi îndeplinită de oricare entitate afiliată din cadrul grupului, cuprinsă în aria de aplicabilitate a prezentelor reglementări.33. La anexă, la capitolul 11^1 „Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit“, la secțiunea 11^1.3 „Conținutul raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit“, la punctul 512^7, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul în care cadrul de raportare financiară aplicabil la întocmirea situațiilor financiare anuale nu definește indicatorul cifră de afaceri netă, veniturile care trebuie prezentate conform prezentei secțiuni corespund veniturilor, astfel cum sunt acestea definite de IFRS-uri/cadrul de raportare financiară pe baza căruia se întocmesc situațiile financiare anuale, cu excepția ajustărilor de valoare și a dividendelor primite de la entități afiliate.(2^2) Pentru a se evita raportarea de mai multe ori a sumei câștigurilor acumulate, suma câștigurilor acumulate ale unei entități care a deschis sucursala trebuie atribuită jurisdicției fiscale în care își are sediul acea entitate. Jurisdicția respectivă poate fi situată în UE sau într-o țară terță. Prevederile prezentului alineat se aplică indiferent dacă sucursalele sunt deschise într-unul sau mai multe state membre.34. La anexă, la capitolul 11^1 „Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit“, la secțiunea 11^1.3 „Conținutul raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit“, la punctul 512^7, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul cuprins:(13^1) În aplicarea alin. (13), dacă mai multe entități afiliate generează rezultat impozabil pe un teritoriu căruia îi corespunde un singur regim fiscal, informația raportată se determină prin agregarea informațiilor corespunzătoare tuturor entităților afiliate și sucursalelor supuse acelui regim fiscal.35. La anexă, la capitolul 11^1 „Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit“, la secțiunea 11^1.3 „Conținutul raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit“, la punctul 512^7, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (14^1), cu următorul cuprins:(14^1) În înțelesul alin. (14), la stabilirea unei anumite activități este avut în vedere locul de unde este condusă respectiva activitate. Deoarece informațiile referitoare la venituri se referă la operațiunile unei entități stabilite pe teritoriul unei țări, subiect al unui singur regim fiscal, acestea sunt atribuibile numai acelui regim fiscal.36. La anexă, la capitolul 11^1 „Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit“, la secțiunea 11^1.3 „Conținutul raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit“, la punctul 512^7, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (16^1), cu următorul cuprins:(16^1) Atunci când o societate care a omis prezentarea de informații reia prezentarea acestora în cadrul perioadei de cinci ani menționate la alin. (16), raportul publicat va cuprinde informații corespunzătoare exercițiului financiar curent și exercițiilor financiare anterioare pentru care nu a publicat informații, în temeiul alin. (15).37. La anexă, la capitolul 11^1 „Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit“, la secțiunea 11^1.4 „Publicarea și accesibilitatea“, la punctul 512^10, după alineatul (4) se introduc unsprezece noi alineate, alineatele (5)-(15), cu următorul cuprins:(5) Pentru o societate-mamă de cel mai înalt rang sau o societate individuală al cărei exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, primul an de raportare corespunde exercițiului financiar al anului 2023, raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit fiind publicat cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2024.(6) În aplicarea prevederilor alin. (5), pentru a determina dacă societatea-mamă sau societatea individuală are obligație de raportare în primul an de aplicare a prevederilor prezentei norme, aceasta determină dacă veniturile consolidate depășesc cuantumul de 3.700.000.000 lei atât în exercițiul financiar al anului 2022, cât și în exercițiul financiar al anului 2023. Societatea-mamă de cel mai înalt rang sau societatea individuală întocmește raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru exercițiul financiar al anului 2023 dacă veniturile consolidate depășesc cuantumul respectiv în ambele exerciții financiare.(7) Pentru exemplificarea modului de analiză a obligației de raportare se consideră următoarea evoluție a veniturilor consolidate ale societății-mamă de cel mai înalt rang, cu sediul în România: peste cuantumul de 3.700.000.000 lei în exercițiile financiare 2022 și 2023; sub cuantum în exercițiul financiar al anului 2024; peste cuantum în exercițiul financiar al anului 2025; sub cuantumul de 3.700.000.000 lei în exercițiul financiar al anului 2026; în situația exemplificată există obligații de raportare pentru fiecare dintre exercițiile financiare ale anilor 2023, 2024, 2025 și 2026.(8) Dacă o societate raportoare are un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, exercițiul financiar al raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit trebuie să corespundă cu exercițiul financiar al situațiilor financiare anuale consolidate.(9) O filială raportoare al cărei exercițiu financiar este diferit de cel al societății-mamă de cel mai înalt rang își îndeplinește obligațiile de raportare pe baza unui raport care să corespundă exercițiului financiar al societății-mamă de cel mai înalt rang, și nu propriului exercițiu financiar.(10) Entitățile care au un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic publică raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit în termen de 12 luni de la data la care se referă situațiile financiare anuale consolidate; primul raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se publică pentru un exercițiu financiar care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2023.(11) Obligația de întocmire a raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit se referă la exercițiul financiar curent, fără a se impune prezentare de informații corespunzătoare exercițiului financiar precedent celui de raportare.(12) În cazul unei societăți individuale, cuantumul de 3.700.000.000 lei corespunde veniturilor sale individuale, așa cum se reflectă în situațiile financiare anuale ale acesteia.(13) În scopul îndeplinirii obligațiilor de raportare prevăzute de prezenta normă, trimiterea la entități UE are în vedere entități înregistrate în Spațiul Economic European. Ca urmare, rapoartele privind informațiile referitoare la impozitul pe profit trebuie să prezinte informații la nivelul statelor Spațiului Economic European.(14) Entitățile raportoare consideră activitățile din statele Spațiului Economic European similare celor dintr-un alt stat membru. În scop de raportare, entitățile cu sediul într-o țară din Spațiul Economic European se consideră ca fiind cu sediul întrun stat membru, și nu într-un stat terț.(15) La raportarea informațiilor prevăzute de prezenta normă se utilizează formatul stabilit de Comisia Europeană, adoptat în temeiul art. 48c paragraful (4) din Directiva 2013/34/UE.38. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 4 „Conturi de terți“, la grupa 46 „Debitori și creditori diverși“, după contul 465 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (A)“ se introduce un nou cont, contul 467, cu următorul cuprins:467. Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende (P)39. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, denumirea grupei 60 „Cheltuieli privind stocurile“ se modifică și va avea următorul cuprins:60. Cheltuieli privind stocurile și alte consumuri40. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, la grupa 60 „Cheltuieli privind stocurile“, denumirea contului 605 „Cheltuieli privind energia și apa“ se modifică și va avea următorul cuprins:605. Cheltuieli privind utilitățile41. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, la grupa 69 „Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite“, după contul 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit“ se introduce un nou cont, contul 694, cu următorul cuprins:694. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit42. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 7 „Conturi de venituri“, denumirea grupei 78 „Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare“ se modifică și va avea următorul cuprins:78. Venituri din provizioane, amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare43. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 7 „Conturi de venituri“, la grupa 78 „Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare“, denumirea contului 786 „Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare“ se modifică și va avea următorul cuprins:786. Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare44. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 7 „Conturi de venituri“, la grupa 78 „Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare“, după contul 7864 „Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante“ se introduce un nou cont, contul 7865, cu următorul cuprins:7865. Venituri financiare din amortizarea diferențelor aferente titlurilor de stat45. La anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 7 „Conturi de venituri“, după grupa 78 „Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare“ se introduce o nouă grupă de conturi, grupa 79, cuprinzând contul 794, cu următorul cuprins:79. Venituri din impozitul pe profit794. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit46. La anexă, la capitolul 14 „Funcțiunea conturilor“, la clasa 1 „Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi și datorii asimilate“, la grupa 10 „Capital și rezerve“, la funcțiunea contului 106 „Rezerve“, prima liniuță de la înregistrarea în creditul contului se modifică și va avea următorul cuprins:– profitul realizat în exercițiul financiar curent, repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale (129);47. La anexă, la capitolul 14 „Funcțiunea conturilor“, la clasa 4 „Conturi de terți“, la grupa 42 „Personal și conturi asimilate“, la funcțiunea contului 421 „Personal - salarii datorate“, a doua liniuță de la operațiunile care se înregistrează în debitul contului „- valoarea la preț de înregistrare a produselor acordate salariaților ca plată în natură, potrivit legii (345, 347);“ se abrogă.48. La anexă, la capitolul 14 „Funcțiunea conturilor“, la clasa 4 „Conturi de terți“, la grupa 46 „Debitori și creditori diverși“, după funcțiunea contului 465 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar“ se introduce o nouă funcțiune, funcțiunea contului 467, cu următorul cuprins:Contul 467. Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende (P)Cu ajutorul contului 467 «Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende» se ține evidența dividendelor primite în urma repartizărilor efectuate, conform legii, în cursul exercițiului financiar și care urmează să se regularizeze ulterior comunicării dividendelor stabilite în baza situațiilor financiare anuale.Contul 467 «Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende» este un cont de pasiv.În creditul contului 467 «Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende» se înregistrează suma dividendelor primite în urma repartizărilor interimare de dividende (461).În debitul contului 467 «Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende» se înregistrează suma dividendelor primite ca urmare a repartizărilor interimare de dividende și regularizate pe seama dividendelor cuvenite în baza situațiilor financiare anuale (461).Soldul contului reprezintă sumele primite ca dividende, în urma repartizărilor interimare de dividende efectuate, conform legii, în cursul exercițiului financiar.49. La anexă, la capitolul 14 „Funcțiunea conturilor“, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, denumirea grupei 60 „Cheltuieli privind stocurile“ și funcțiunea contului 605 „Cheltuieli privind energia și apa“ se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  GRUPA 60 - «CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE ȘI ALTE CONSUMURI»[...]Contul 605. Cheltuieli privind utilitățileCu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind consumurile de energie, apă, gaze naturale și alte utilități.În debitul contului 605 «Cheltuieli privind utilitățile» se înregistrează:– valoarea consumurilor de energie, apă, gaze naturale și alte utilități (408, 462, 471, 542);– sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).50. La anexă, la capitolul 14 „Funcțiunea conturilor“, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, la grupa 68 „Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare“, funcțiunea contului 686 „Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare“ se modifică și va avea următorul cuprins:Contul 686. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoareCu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor financiare cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare.În debitul contului 686 «Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare» se înregistrează:– valoarea primelor de rambursare a obligațiunilor și a altor datorii, amortizate (169);– valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (296);– valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor din decontări în cadrul grupului și cu acționarii/asociații, constituite sau majorate (495);– valoarea actualizării provizioanelor (151);– valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a investițiilor pe termen scurt, constituite sau majorate (591, 595, 596, 598);– valoarea diferenței dintre suma plătită la achiziția titlurilor de stat și suma rambursată la scadență, aferente titlurilor de stat, amortizată (471).51. La anexă, la capitolul 14 „Funcțiunea conturilor“, la clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, la grupa 69 „Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite“, după funcțiunea contului 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit“ se introduce o nouă funcțiune, funcțiunea contului 694, cu următorul cuprins:Contul 694. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profitCu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, definit potrivit Codului fiscal.În debitul contului 694 «Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit» se înregistrează:– valoarea impozitului pe profit datorat ca urmare a decontărilor între membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (451 și alte conturi în care urmează să se evidențieze datoriile respective).52. La anexă, la capitolul 14 „Funcțiunea conturilor“, descrierea clasei 7 „Conturi de venituri“ se modifică și va avea următorul cuprins:CLASA 7 - «CONTURI DE VENITURI»Din clasa 7 «CONTURI DE VENITURI» fac parte următoarele grupe de conturi:– 70 «Cifra de afaceri netă»;– 72 «Venituri din producția de imobilizări»;– 74 «Venituri din subvenții de exploatare»;– 75 «Alte venituri din exploatare»;– 76 «Venituri financiare»;– 78 «Venituri din provizioane, amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare» și– 79 «Venituri din impozitul pe profit53. La anexă, la capitolul 14 „Funcțiunea conturilor“, la clasa 7 „Conturi de venituri“, denumirea grupei 78 „Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare“ se modifică și va avea următorul cuprins:GRUPA 78 - «VENITURI DIN PROVIZIOANE, AMORTIZĂRI ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE»54. La anexă, la capitolul 14 „Funcțiunea conturilor“, la clasa 7 „Conturi de venituri“, la grupa 78 „Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare“, funcțiunea contului 786 „Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare“ se modifică și va avea următorul cuprins:Contul 786. Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoareCu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor financiare din amortizarea diferențelor favorabile aferente titlurilor de stat achiziționate, precum și a celor din ajustări pentru pierdere de valoare.În creditul contului 786 «Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare» se înregistrează:– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (296);– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu acționarii/asociații (495);– sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea titlurilor de plasament (591, 595, 596, 598);– valoarea diferențelor favorabile aferente titlurilor de stat achiziționate, amortizate (472).55. La anexă, la capitolul 14 „Funcțiunea conturilor“, la clasa 7 „Conturi de venituri“, după grupa 78 „Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare“ se introduce o nouă grupă, grupa 79, cuprinzând funcțiunea contului 794, cu următorul cuprins:GRUPA 79 - «VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT»Contul 794. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profitCu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, definit potrivit Codului fiscal.În creditul contului 794 «Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit» se înregistrează:– valoarea impozitului pe profit de recuperat în urma decontărilor între membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (451 și alte conturi în care urmează să se evidențieze creanțele respective).56. La anexă, capitolul 15 „Formulare referitoare la situațiile financiare anuale pentru companii de brokeraj și subunități ale companiilor de brokeraj“ se abrogă.  +  Articolul IIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Alexandru Petrescu
    București, 17 aprilie 2024.Nr. 7.-------