ORDIN nr. 641 din 18 martie 2024pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Telepeș Sărmașu și persoanelor fizice Macarie Iacob, Pogăcean Martian, Ștefan de Fay, Fay A. Ștefan Vasile Andrei, Esztegar Sarolta, Udvar Ștefan și Hartmath Ileana, Unitatea de Producție VIII Luduș, județul Mureș
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 15 mai 2024  Având în vedere Referatul de aprobare nr. R/3.685 din 29.02.2024 al Direcției generale păduri și strategii în silvicultură,în conformitate cu Avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 194 din 31.07.2019 și ținând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 17.657 din 29.01.2024 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Mureș,în temeiul prevederilor art. 22 alin. (1^2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Telepeș Sărmașu și persoanelor fizice Macarie Iacob, Pogăcean Martian, Ștefan de Fay, Fay A. Ștefan Vasile Andrei, Esztegar Sarolta, Udvar Ștefan și Hartmath Ileana, Unitatea de Producție VIII Luduș, județul Mureș, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Direcția generală păduri și strategii în silvicultură din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor transmite prezentul ordin proprietarilor prevăzuți la art. 1, care răspund de aplicarea și respectarea prevederilor acestuia.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Ionuț Sorin Banciu,
  secretar de stat
  București, 18 martie 2024.Nr. 641.-----