HOTĂRÂRE nr. 489 din 9 mai 2024privind înscrierea unor imobile situate în municipiul Deva, județul Hunedoara, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naționale și completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 15 mai 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (5) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a unor imobile situate în municipiul Deva, județul Hunedoara, trecute în domeniul public al statului în baza hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Deva nr. 412/2023 și nr. 462/2023, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și declararea acestora ca bunuri de interes public național.(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) se utilizează de Ministerul Apărării Naționale pentru desfășurarea activităților specifice domeniului apărării naționale.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naționale și municipiul Deva, județul Hunedoara, prin structurile specializate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Apărării Naționale, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  p. Ministrul apărării naționale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 9 mai 2024.Nr. 489.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor situate în municipiul Deva, județul Hunedoara,
  care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din
  domeniul public al statului și se dau în administrarea
  Ministerului Apărării Naționale
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumirea bunuluiAdresaElementele-cadru de descriere tehnică/Cartea funciară/Nr. cadastralValoarea de inventar a imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei)Actul juridic în baza căruia bunul imobil a fost transmis în domeniul public al statuluiPersoana juridică la care se dă în administrare imobilul/CUI
  *)8.19.01Imobil**)Municipiul Deva, județul HunedoaraTeren, construcții și amenajări la terenuri***)Nr. C.F. 64174 DevaNr. cadastral 641741.383.781,71Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Deva, județul Hunedoara, nr. 412/2023 și nr. 460/2023Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naționale CUI - 11424532
  *)8.19.01Imobil**)Municipiul Deva, județul Hunedoara, Aleea Streiului nr. 62Construcții și teren cotă indiviză***)Nr. C.F. 73333-C1-U1 DevaNr. cadastral 73333-C1-U1Nr. C.F. 73333-C1-U2 DevaNr. cadastral 73333-C1-U2Nr. C.F. 73333-C1-U3 DevaNr. cadastral 73333-C1-U3Nr. C.F. 73333-C1-U4 DevaNr. cadastral 73333-C1-U4Nr. C.F. 73333-C1-U5 DevaNr. cadastral 73333-C1-U5Nr. C.F. 73333-C1-U6 DevaNr. cadastral 73333-C1-U6Nr. C.F. 73333-C1-U7 DevaNr. cadastral 73333-C1-U7Nr. C.F. 73333-C1-U8 DevaNr. cadastral 73333-C1-U8Nr. C.F. 73333-C1-U9 DevaNr. cadastral 73333-C1-U9Nr. C.F. 73333-C1-U10 DevaNr. cadastral 73333-C1-U10Nr. C.F. 73333-C1-U11 DevaNr. cadastral 73333-C1-U11Nr. C.F. 73333-C1-U12 DevaNr. cadastral 73333-C1-U12Nr. C.F. 73333-C1-U13 DevaNr. cadastral 73333-C1-U13Nr. C.F. 73333-C1-U14 DevaNr. cadastral 73333-C1-U14Nr. C.F. 73333-C1-U15 DevaNr. cadastral 73333-C1-U15Nr. C.F. 73333-C1-U16 DevaNr. cadastral 73333-C1-U16Nr. C.F. 73333-C1-U17 DevaNr. cadastral 73333-C1-U17Nr. C.F. 73333-C1-U18 DevaNr. cadastral 73333-C1-U18Nr. C.F. 73333-C1-U19 DevaNr. cadastral 73333-C1-U19Nr. C.F. 73333-C1-U21 DevaNr. cadastral 73333-C1-U21Nr. C.F. 73333-C1-U22 DevaNr. cadastral 73333-C1-U22Nr. C.F. 73333 DevaNr. cadastral 733333.128.526
  *)8.19.01Imobil**)Municipiul Deva, județul Hunedoara, str. Mihail Sadoveanu nr. 48Construcții și teren cotă indiviză***)Nr. C.F. 75496-C1-U3 DevaNr. cadastral 75496-C1-U3Nr. C.F. 75496-C1-U8 DevaNr. cadastral 75496-C1-U8Nr. C.F. 75496 DevaNr. cadastral 75496862.473
  *) Nr. M.F. se acordă de Ministerul Finanțelor odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale.**) După transmiterea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a imobilelor, acestora li se vor atribui indicative numerice pentru identificare și evidență proprie, în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul proprietății imobiliare în Ministerul Apărării Naționale, aprobat prin Dispoziția șefului Direcției domenii și infrastructuri nr. DDI 13/2022.***) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale și care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
  -------