HOTĂRÂRE nr. 474 din 30 aprilie 2024privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părți din acesta, în suprafață de 36,00 ha, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 15 mai 2024  Având în vedere Decizia civilă nr. 1.690/R/2011/20.12.2011 a Tribunalului Vaslui, pronunțată în Dosarul nr. 1.286/244/2009,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 864, 867 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 288 alin. (1), art. 299, art. 361 alin. (1) și art. 362 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 6 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură a suprafeței de 36,00 ha, potrivit anexei nr. 2, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate privată.  +  Articolul 3Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură va pune la dispoziția Comisiei locale Boțești pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, județul Vaslui, suprafața de teren prevăzută la art. 2, pe bază de protocol de predare-primire încheiat în condițiile legii.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a poziției din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la suprafața de teren prevăzută la art. 1.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuț Barbu
  Președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților,
  Cristina Florentina Stanca
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 30 aprilie 2024.Nr. 474.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul
  public al statului în administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din subordinea
  Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Nr. MFCodul de clasificareDenumireaDescrierea tehnicăAdresaAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventar- lei -
  *)8.05.05Teren - amenajare piscicolăSuprafața: 823.926 mp CF 71631 Tătărani; CF 71632 Tătărani; CF 71617 Tătărani; CF 71614 Tătărani; CF 74169 Boțești; CF 74181 Boțești; CF 74173 Boțești; CF 74170 Boțești; CF 74180 BoțeștiȚara: România; județul: Vaslui; comuna Tătărani; comuna Boțești20092.298.324
  *) Nr. MF se acordă la înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia,
  având suprafața de 36,00 ha, teren aflat în administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură,
  în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
  Nr. MFCodul de clasificareDenumireaDescrierea tehnicăAdresaValoare de inventar(lei)Baza legală
  8.05.05 (parțial)Teren - amenajare piscicolăSuprafața: 360.000 mp Date cadastrale: T52-P1488; CF74181 BoțeștiȚara: România; județul: Vaslui; comuna Boțești990.637Decizia civilă nr. 1.690/R/2011/20.12.2011 a Tribunalului Vaslui, Dosar nr. 1.286/244/2009
  ------