PROCEDURĂ din 29 martie 2024de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 bis din 19 aprilie 2024  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 621/1.227/1.028/129/20.637/2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 19 aprilie 2024.
   +  Capitolul I Dispoziții generale și definiții  +  Articolul 1 Obiectivul principal al programului IMM PLUS constă în sprijinirea accesului la lichidități pentru desfășurarea activității curente și finanțarea investițiilor realizate de către întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv start-up-uri și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, de către instituțiile de credit, a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din Ucraina, precum și încurajarea și stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și a unităților administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, care realizează proiecte de investiții în sectorul construcțiilor.  +  Articolul 2 Criteriile de eligibilitate pentru instituțiile de credit care acordă finanțări garantate în cadrul Programului sunt următoarele:a) se încadrează în categoria instituțiilor de credit, inclusiv unitățile teritoriale ale acestora;b) au acoperire teritorială la nivel național și/sau județean;c) acordă finanțări în lei destinate beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale componentelor Programului;d) acordă finanțările pe baza analizei încadrării beneficiarului în condițiile Programului, precum și a capacității de rambursare a potențialilor beneficiari, efectuată în conformitate cu propriile norme de creditare în vigoare;e) prevăd în mod expres în contractele de finanțare costurile cu dobânda, exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni și, separat, costurile cu comisioanele aferente finanțărilor garantate, incluse în marjă;f) nu percep comision de rambursare anticipată și nu includ în contractele de finanțare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestora;g) acordă finanțările pentru o durată maximă de 72 de luni în cazul creditelor de investiții (inclusiv perioada de grație), respectiv 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, fără posibilitatea prelungiri acestora. În cazul creditelor pentru capital de lucru/liniilor de credit cel puțin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit. În cazul refinanțării creditelor de investiții, maturitatea creditului acordat nu poate depăși 72 de luni de la momentul acordării inițiale. În cazul refinanțării creditelor pentru capital de lucru, maturitatea creditului acordat nu poate depăși 36 luni de la momentul acordării inițiale cu obligativitate ca, în cel puțin ultimele 12 luni de valabilitate a garanției să aplice graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.h) În cadrul schemei de ajutor de stat nu sunt eligibile creditele acordate pentru refinanțarea creditelor acordate pentru implementarea de proiecte finanțate cu fonduri europene și a creditelor de investiții și/sau a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru garantate în cadrul programelor guvernamentale de garantare aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare. Refinanțarea creditelor de investiție și/sau a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este posibila numai pentru soldul acestora, fără a exista posibilitatea de majorare a soldului refinanțat.  +  Articolul 3 Definiții:a) perioada de valabilitate a garanției - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanției și data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, în baza garanției acordate de stat prin mandatul încredințat F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz;b) declararea exigibilității finanțării garantate - trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale instituției de credit ca urmare a producerii riscului de credit și desființarea beneficiului rambursării creditului conform graficului de rambursare convenit cu instituția de credit, după caz;c) convenție privind implementarea Programului - document-cadru, prevăzut în Anexa nr. 3 încheiat între MF și F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, care cuprinde, în principal, termenii și condițiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., și clauze privind drepturile și obligațiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea și executarea garanțiilor acordate în cadrul Programului.d) convenție de garantare și plată a granturilor - document semnat între F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, în calitate de mandatari ai MF, și finanțator, prin care se stabilesc termenii și condițiile aplicabile garanțiilor de stat, prevăzut în Anexa nr. 4e) acordul de finanțare - actul juridic, încheiat între F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, în calitate de administratori ai schemei, instituția de credit și beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acorda granturi în baza schemei de ajutor de stat și a componentelor acesteia - IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, INNOVATION PLUS și CONSTRUCT PLUS.f) ajutor de stat -sub formă de garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederile secțiunii 2.1 din Cadrul temporar de criză și de tranziție, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru;g) ajutor de stat - sub formă de grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni. În situația în care pe perioada de valabilitate a creditului nivelul componentei de dobândă de plătit depășește cuantumul nominal prevăzut pentru componenta de dobândă prin acordul de finanțare, valoarea ajutorului de stat efectiv plătit este plafonat la acest nivel, iar beneficiarul are obligația de a plăti diferența. Prin excepție, beneficiarii componentei AGRO PLUS din domeniul agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate și nu beneficiază de dobândă finanțată de la bugetul de stat în baza prezentei scheme de ajutor de stat. Ajutoarele de stat, prevăzute la lit. f) și g) se cumulează și se acordă în limita echivalentului în lei al sumei de 2.250.000 de euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 280.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare și 335.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului și acvaculturii. În cazul UAT-urilor, valoarea ajutorului de stat acordat nu poate depăși echivalentul în lei a 2.250.000 de euro/per UAT. În cazul în care beneficiarul își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activități se respectă plafonul aferent și că, în total, nu se depășește cuantumul maxim total de 2.250.000 euro pe întreprindere, cu excepția întreprinderilor care își desfășoară activitatea exclusiv în sectoarele agriculturii primare, cărora li se aplică un plafon de 280.000 euro, respectiv sectoarele pescuitului și acvaculturii, caz în care nu se va depăși cuantumul maxim total de 335.000 euro pe întreprindere. În cazul în care beneficiarul a accesat un credit de investiție și/sau credit/linie de credit pentru finanțarea capitalului de lucru dar care figurează ca fiind rambursat anticipat la momentul solicitării unei noi garanții în temeiul secțiunii 2.1., se vor lua în calcul și granturile facilitaților rambursate în vederea încadrării în limitele maximale prevăzute mai sus. Ajutoarele acordate pe baza schemelor aprobate în temeiul secțiunii 2.1. din Cadrul temporar de criza și de tranziție, care sunt rambursate înainte de acordarea unor noi ajutoare, în același temei, nu trebuie luate în considerare pentru a se stabili dacă s-au depășit plafoanele prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 18/2024, denumită în continuare OUG nr. 18/2024.  +  Capitolul II Durata programului și alocarea plafoanelor de garantare  +  Articolul 4 Perioada de derulare a Programului Programul IMM PLUS va deveni operațional la data emiterii deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană, iar contractele de garantare și acordurile de finanțare aferente programului vor fi emise până la 30 iunie 2024. Plata dobânzilor se efectuează până la data de 31 iulie 2026 inclusiv.  +  Articolul 5(1) Din plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate pe întreaga perioadă de valabilitate a schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM PLUS, respectiv până la data de 30 iunie 2024, în sumă totală de 11.100.000.000 lei, suma de 9.120.000.000 lei defalcată pe componentele de mai jos, se alocă astfel:a) Pentru componenta IMM ROMÂNIA PLUS, plafonul total de 5.892.370.000 lei, se alocă integral F.N.G.C.I.M.M.;b) Pentru componenta AGRO PLUS, plafonul total de 127.630.000 lei, se alocă astfel: ● suma de 27.630.000 lei se alocă F.G.C.R; ● suma de 100.000.000 lei se alocă F.N.G.C.I.M.M;c) Pentru componenta IMM PROD PLUS, plafonul total de 1.000.000.000 lei, se alocă integral F.N.G.C.I.M.M.;d) Pentru componenta CONSTRUCT PLUS, plafonul total de 2.000.000.000 lei, se alocă astfel: ● F.N.G.C.I.M.M. - suma de 900.000.000 lei se alocă pentru subcomponenta IMM CONSTRUCT PLUS și suma de 100.000.000 lei pentru subcomponenta UAT CONSTRUCT PLUS; ● F.R.C.- suma de 900.000.000 lei se alocă pentru subcomponenta IMM CONSTRUCT PLUS și suma de 100.000.000 lei pentru subcomponenta UAT CONSTRUCT PLUS.e) Pentru componenta INNOVATION PLUS, plafonul total de 100.000.000 lei, se alocă integral F.R.C..(2) În vederea acordării de garanții, F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, aprobă/formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare prevăzut la alin.(1) în favoarea instituțiilor de credit participante în cadrul componentelor Programului, în baza solicitărilor formulate de acestea.(3) În cazul în care nivelul plafonului solicitat de un finanțator este inferior celui calculat conform prevederilor alin. (2), în propunerea de alocare se include suma solicitată de finanțator.(4) Plafoanele alocate instituțiilor de credit participante în program se utilizează pentru acordarea garanțiilor pentru toate categoriile de facilități de credit acordate în cadrul Programului.(5) F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituțiile de credit a plafonului alocat și să efectueze realocări între componentele/subcomponentele schemei de ajutor de stat în favoarea aceluiași finanțator, în limita plafonului total alocat fiecărui finanțator, și/sau realocări între instituțiile de credit, în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate și de ritmul de acordare a garanțiilor.(6) După alocarea inițială a plafoanelor totale prevăzute la alin. (1), operațiunea de suplimentare a plafoanelor alocate finanțatorilor se poate realiza bilunar, pentru solicitările primite până la data de 15 a lunii de referință, respectiv până în ultima zi lucrătoare din luna calendaristică de referință, în baza solicitărilor de realocare consolidate primite de la toți finanțatorii care au transmis solicitări de suplimentare până la finalul perioadei analizate, dacă se constată îndeplinirea de către finanțatori a următoarelor condiții cumulative:a) înregistrează un grad de consum de peste 70% din plafonul alocat finanțatorului în interiorul intervalului pentru care se formulează operațiunea de realocare;b) finanțatorul/finanțatorii a/au transmis solicitare/solicitări de suplimentare justificată/e până cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a intervalului pentru care se formulează operațiunea de către FNGCIMM/FGCR/FRC; solicitările de suplimentare transmise de către finanțatori în acest interval vor fi centralizate, analizate în vederea întocmirii operațiunii de suplimentare pentru intervalul următor, și analizate de către FNGCIMM/FGCR/FRC, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării fiecărui interval.(7) Prin excepție de la prevederile alin (6) referitoare la termenele de realizare a operațiunilor de suplimentare, în cazul în care operațiunea de suplimentare se efectuează în ultima luna calendaristică din perioada de referință de derulare a programului, procedura de realocare se efectuează săptămânal, în termen de două zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărei săptămâni, pentru toate solicitările de suplimentare transmise de către finanțatori până în ultima zi calendaristică a fiecărei săptămâni.(8) Operațiunile de suplimentare a plafonului se realizează prioritar prin realocarea plafonului alocat în favoarea aceluiași finanțator între componentele Programului gestionate de un fond de garantare. În situația în care onorarea necesarului de plafon nu poate fi realizată prin realocarea între componentele/subcomponentele schemei de ajutor de stat în favoarea aceluiași finanțator, suplimentarea plafonului de garantare până la concurența sumei solicitate de finanțator/rezultate din calcul, se poate realiza prin diminuarea plafoanelor alocate pentru aceeași componentă în favoarea finanțatorilor care au realizat un grad de consum situat sub media consumului înregistrat de toți finanțatorii participanți din plafonul alocat pentru componenta respectivă de la începutul anului. Diminuările se efectuează pro-rata în raport cu plafonul disponibil, până la concurența sumei propuse pentru suplimentare. În cadrul unei proceduri de realocare consolidate pe finanțatori prin diminuarea alocărilor efectuate în favoarea altor finanțatori în cadrul aceleiași componente, onorarea solicitărilor justificate de suplimentare transmise de finanțatorii participanți în Program se realizează până la concurența sumei solicitate de finanțator/necesarului estimat pe baza consumului de plafoane realizat de la începutul anului de referință până în ultima zi lucrătoare a intervalului pentru care se formulează propunerea de realocare, în raport cu perioada rămasă până la sfârșitul Programului.(9) În situația în care valoarea totală a plafonului de garantare solicitat pentru suplimentare de către finanțatori este mai mare decât valoarea plafonului disponibil pentru realocare/componenta/subcomponenta programului, se va estima plafonul necesar de garantare/finanțator în raport cu media zilnica de consum, până la epuizarea integrala a plafonului total disponibil pe componentă/subcomponentă;(10) În situația în care valoarea plafonului reieșit din calcul, propus pentru suplimentare, este mai mică decât valoarea unei garanții medii din cadrul componentei Programului, propunerea de suplimentare a valorii plafonului va fi egală cu valoarea garanției medii din cadrul respectivei componente;(11) Plafoanele finanțatorilor suplimentate în conformitate cu prevederile alin. (5) - (8) nu se pot diminua prin operațiuni de realocare efectuate într-un interval de 30 de zile calendaristice calculate de la data punerii plafoanelor suplimentare la dispoziția finanțatorilor, pe parcursul derulării programului, excepție făcând ultima lună de derulare a Programului, când acest interval va fi de 15 zile calendaristice.(12) Prin excepție de la prevederile alin.(11), în situația în care, în ultima lună de derulare a Programului se efectuează proceduri de suplimentare/realocare, plafoanele de garantare alocate finanțatorilor care înregistrează grade de consum ale plafoanelor de garantare alocate de 0%, se pot realoca integral în favoarea finanțatorilor care au transmis solicitări justificate de suplimentare a plafoanelor alocate.(13) Dacă numărul de zile în care se estimează că se epuizează integral plafonul de garantare în cadrul componentei Programului este mai mic sau egal cu 30 zile, această situație se asimilează celei prevăzute la alin. (11), caz în care, în situația efectuării unei proceduri de realocare, plafoanele alocate finanțatorilor care înregistrează grade de consum ale plafoanelor de garantare alocate de 0%, se pot realoca integral în favoarea finanțatorilor care au transmis solicitări justificate de suplimentare a plafoanelor alocate și respectă condițiile programului.(14) În situația în care un finanțator care a solicitat suplimentarea plafonului de garantare și îndeplinește condiția de atingere a pragului minim de consum de 70%, însă media consumului înregistrat de acesta în cadrul componentei/subcomponentei programului se situează sub media consumului înregistrat de toți finanțatorii participanți în cadrul componentei/subcomponentei programului, plafonul disponibil al acestuia va fi inclus în plafonul de realocat de la finanțatorii pentru care se propune diminuarea plafonului de garantare, în scopul onorarii solicitărilor de suplimentare primite din partea finanțatorilor care au justificat necesitatea suplimentarii și care înregistrează un grad de consum situat peste media consumului înregistrat în cadrul componentei/subcomponentei;(15) Procedurile de realocare prin operațiuni de diminuare a plafoanelor alocate altor finanțatori în cadrul aceleiași componente a Programului se stopează în cazul în care media consumului de plafon înregistrat pe o componenta/subcomponenta a Programului, atinge cel puțin valoarea de 95% și plafonul disponibil existent pe componenta/subcomponenta este mai mic sau egal cu suma de 10.000.000 lei. După atingerea acestor praguri de relevanță, se formulează exclusiv propuneri de realocare a plafoanelor de garantare de la o componenta/subcomponenta la alta a Programului pentru același finanțator.  +  Capitolul III Sectoarele/domeniile de activitate neeligibile  +  Articolul 6 În cadrul componentelor Programului nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții activitățile finanțate din sectoarele/domeniile:a) intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare,b) asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare,c) tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de către agențiile imobiliare,d) activități de jocuri de noroc și pariuri,e) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu excepția fabricării băuturilor alcoolice nedistilate și a băuturilor pe bază de alcool CAEN 1102, CAEN 1103, CAEN 1104, CAEN 1105 și CAEN 1106,f) substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope,g) activități de închiriere și leasing,h) activități de investigare și protecție, cu excepția activității de protecție și gardă și activității de servicii privind sistemele de securizare.  +  Articolul 7 Sectoarele/domeniile de activitate eligibile pentru activitățile finanțate în cadrul Programului(1) În cadrul componentei IMM ROMÂNIA PLUS pot fi finanțate activități din toate sectoarele/domeniile de activitate, cu excepția:a) sectoarelor/domeniilor neeligibile prevăzute la art. (6);b) sectoarelor/domeniilor eligibile în cadrul componentelor AGRO PLUS, RURAL PLUS și codurilor CAEN eligibile în cadrul componentelor IMM PROD PLUS, INNOVATION PLUS și CONSTRUCT PLUS.(2) Achiziția de noi tehnologii/echipamente care îmbunătățesc rezultatele și productivitatea companiei și/sau orice invenție (inclusiv tehnologii/echipamente noi care nu sunt încă pe piață), precum și promovarea exportului, indiferent de domeniul de activitate/cod CAEN eligibil, sunt incluse în cadrul componentei INNOVATION PLUS. Prin cheltuială cu caracter inovator se înțelege orice cheltuială care contribuie la retehnologizarea unui proces, unei activități, creșterea productivității mijloacelor fixe, achiziționate și/sau dezvoltate în interiorul companiei, indiferent de domeniul de activitate, precum și cheltuielile aferente achiziționării sau încorporării unor produse/soluții noi din punctul de vedere al progresului tehnologic, validate prin brevete, patente, mărci, și cheltuielile operaționale accesorii finanțării obiectului de activitate prin programul INNOVATION PLUS.(3) În cadrul componentei INNOVATION PLUS pot fi finanțate activitățile din domeniile/sectoarele de activitate fără a se tine cont de codul CAEN, cu excepția:a) sectoarelor/domeniilor neeligibile prevăzute la art. (6);b) sectoarelor/domeniilor eligibile în cadrul componentelor AGRO PLUS și RURAL PLUS.  +  Capitolul IV Finanțarea și garantarea  +  Articolul 8(1) În baza prezentei proceduri de implementare se acordă ajutor de stat sub formă de garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederile secțiunii 2.1 din Cadrul temporar de criză și de tranziție, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru. Valoarea creditului garantat de stat și/sau procentul de garantare a creditului pot fi ajustate de către instituția de credit în vederea încadrării în plafoanele menționate la art. 6 alin. (1) din OUG 18/2024, după caz.(2) Pentru creditele/liniile de credit prevăzute la alin. (1), valoarea maximă a finanțărilor acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 10.000.000 lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 5.000.000 lei.(3) Facilitățile prevăzute la alin. (1) se acordă în favoarea unui beneficiar eligibil organizat sub forma unei entități economice. În cazul în care mai multe entități economice distincte formează o singură entitate economică, legăturile dintre respectivele entități se vor evalua în funcție de existența unei influențe dominante sau decisive. Se vor evalua participațiile deținute și elementele care atestă exercitarea efectivă a controlului, prin evaluarea gradului de implicare directă sau indirectă în activitatea economică desfășurată de întreprinderea controlată. În acest caz, se va analiza acea unitate economică considerate întreprindere relevantă, care are calitatea de beneficiar al Programului.  +  Articolul 9 În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili, instituțiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.  +  Articolul 10 Costul total al creditelor și garanției acordate în cadrul Programului IMM PLUS, se compune din:a) rata dobânzii - rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă, diferențiată astfel:a1) componenta IMM ROMÂNIA PLUS - pentru creditele de investiții, marja este de maximum 1,5% pe an, pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru marja este de maximum 1,9% pe an;a2) componenta IMM PROD PLUS - pentru creditele de investiții acordate în condițiile Programului, marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an și de maximum 1,9% pe an pentru creditele destinate acoperirii cheltuielilor de reconversie;a3) componenta CONSTRUCT PLUS - pentru creditele de investiții marja este de maximum 1,5% pe an iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an.;a4) componenta AGRO PLUS - pentru creditele de investiții marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an;a5) componenta INNOVATION PLUS - pentru creditele de investiții marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an; Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc.);b) comisionul de risc - comisionul de risc datorat MF de către beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, și, după caz, până la data plății valorii de executare a garanției de către MF, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției și categoria beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, sau, după caz, la data plății valorii de executare a garanției de către MF, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției sau, după caz, până la data plății valorii de executare a garanției prin plata diferenței de către beneficiar către MF, respectiv evidențierea diminuării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., dacă este cazul. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanției. Pentru garanțiile acordate beneficiarilor în cadrul Programului se aprobă comisionul de risc astfel:(i) pentru beneficiarii ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii: la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4 - 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat;(ii) pentru beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și a UAT-urilor se percep comisioane de risc la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4 - 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat. Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea: Comision de risc = [valoarea*1)/soldul*2) garanției la 31 decembrie a anului anterior x procent comision anual x nr. luni de garantare din anul respectiv*3)]/12; *1) În anul acordării garanției, comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare, în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanției. *2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior. *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.c) comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, este de 0,20% pe an calculate la valoarea/soldul garanției și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul MF - Acțiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate Programului. Comisionul de administrare se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, sau, după caz, până la data plății valorii de executare a garanției de către MF, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției estimat(ă) la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, sau, după caz, la data plății valorii de executare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar sau restituirea către MF efectuată de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz. În cazul renunțării la garanție, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanțelor, dacă creditul nu a fost utilizat, în contul de cheltuieli bugetare din care a fost efectuată plata inițial, dacă restituirea se realizează în același an bugetar, respectiv potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care sumele respective provin din finanțarea bugetară a anilor precedenți. Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea: Comision de administrare = [valoarea*1)/soldul*2) garanției la 31 decembrie a anului anterior x procent comision anual x nr. luni de garantare din anul respectiv*3)]/12 *1) În anul acordării garanției, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare, în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanției. *2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior. *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat. În cazul în care cererea de plată este formulată după expirarea perioadei de valabilitate a finanțării, comisionul de administrare și de risc se datorează până la scadența finală a finanțării garantate prevăzută în contractul de credit. Dacă cererea de plată se transmite în interiorul perioadei de derulare a finanțării garantate, comisionul de administrare și de risc se datorează până la data plății efective a valorii de executare a garanției fără a depăși scadența finală a finanțării garantate prevăzute în contractul de credit.  +  Articolul 11(1) Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții (inclusiv perioada de grație), fără posibilitate de prelungire. În cazul refinanțării creditelor de investiții, maturitatea creditului acordat nu poate depăși 72 de luni de la momentul acordării inițiale. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru durata maximă a finanțărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru/liniilor de credit cel puțin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției se aplică graficul de rambursare în rate, fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit. În cazul refinanțării creditelor pentru capital de lucru, maturitatea creditului acordat nu poate depăși 36 luni de la momentul acordării inițiale cu obligativitate ca, în cel puțin ultimele 12 luni de valabilitate a garanției să aplice graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.(2) Durata garanțiilor acordate nu poate depăși 6 ani pentru creditele de investiții și 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.  +  Articolul 12 Garanțiile creditului(1) În cazul creditelor de investiții, finanțarea garantată de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, proporțional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiție valoarea de piața a activelor aduse în garanție trebuie să fie mai mare sau cel puțin egala cu valoarea finanțată. În cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de soft-uri, beneficiarul prezintă și alte garanții colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părților sociale, prezintă și alte garanții asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În cazul creditelor acordate pentru refinanțarea altor credite de investiții se va menține structura de garanții aferenta creditului refinanțat. În acest sens instituția de credit care acordă creditul pentru refinanțare va transmite o declarație prin care confirmă, pe proprie răspundere, menținerea structurii de garanții a creditului refinanțat, cu obligativitatea instituirii ipotecii legale mobiliare/imobiliare asupra bunului care face obiectul refinanțării, precum și precizarea ca finanțarea acordata inițial nu a fost utilizată pentru implementarea proiectelor finanțate prin fonduri europene și/sau ajutoare de stat. Ipoteca astfel constituită va avea rangul I, iar în situația în care bunul care face obiectul refinanțării este ipotecat în favoarea instituției care a acordat prima finanțare, se va urmări ca după acordarea refinanțării ipoteca legală să fie de rangul I, prin radierea ipotecii intabulate în favoarea instituției care a acordat prima finanțare(2) Stabilirea gradului de acoperire cu garanții se efectuează de către instituția de credit în conformitate cu reglementările sale interne.(3) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, garanția de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii schemei de ajutor de stat la instituția de creditare. În cazul creditelor acordate pentru refinanțarea altor credite pentru capital de lucru, se instituie ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii componentei în cadrul căreia se acorda creditul de refinanțare la instituția de credit care acordă creditul pentru refinanțare. În acest caz instituția de credit care acordă creditul pentru refinanțare va transmite o declarație prin care confirmă că finanțarea acordată inițial nu a fost utilizată pentru implementarea proiectelor finanțate prin fonduri europene și/sau ajutoare de stat.(4) Ipotecile legale prevăzute la alin. (1) și (3) se instituie în baza prevederilor OUG nr. 18/2024 în favoarea statului român, prin de Ministerul Finanțelor, și instituției de credit, proporțional cu riscul asumat, și sunt valabile până la stingerea creanțelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.(5) Ipotecile legale prevăzute la alin. (1) și (3) se înscriu în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul național de publicitate mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operațiunile de înscriere, modificare, reînnoire și radiere se efectuează de către instituția de credit.(6) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, acordă garanția de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.(7) În cazul garanțiilor de stat acordate în cadrul schemei de ajutor de stat, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. și F.G.C.R., după caz, mandatează instituțiile de credit finanțatoare să încheie contractele de garanție pentru garanțiile colaterale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți, atât în favoarea acestora, cât și a statului român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de cocreditori, precum și să efectueze formalitățile legale de publicitate ale garanțiilor colaterale. Sunt exceptate de la formalitățile legale de publicitate biletul la ordin, fideiusiunea, precum și orice alte garanții colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități.(8) Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de soft-uri, beneficiarul prezintă și alte garanții colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.(9) În cazul în care prin program se finanțează o achiziție de soft, beneficiarul are obligația de a constitui pe lângă garanția legală aferentă bunul achiziționat din credit și garanții colaterale (depozite colaterale) pe întreaga perioadă de valabilitate a garanției în valoare de minim 10% din valoarea investiției aferenta softului.(10) În cazul creditelor aferente componentei CONSTRUCT PLUS pentru susținerea proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ - teritoriale, în situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care să acopere în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare.  +  Articolul 13(1) În cazul în care instituția de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanțiilor constituite, altele decât garanția de stat prin eliberarea/înlocuirea garanțiilor accesorii finanțării garantate, va trebui să solicite și să obțină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz în condițiile stabilite prin procedura de acordare a garanțiilor de stat, a grantului, stabilirea plafoanelor de garantare și bugetului pe componente și regulile de gestionare a plafoanelor de garantare, plata ajutoarelor de stat specifice fiecărei componente din cadrul schemei de ajutor de stat, precum și convențiile de garantare și plată a grantului și convențiile de implementare.(2) Mandatul prevăzut la art. 12 alin. (7) se consideră acordat și în privința modificărilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 14 Modificările privind structura acționariatului/asociaților, fuziunile, schimbarea sediului social al beneficiarului, precum și elementele specifice procesului de monitorizare a garanțiilor acordate, cum ar fi diminuarea valorii garanției ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate a liniilor de credit și după expirarea perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții, inclusiv în cazul rambursărilor parțiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanției, se notifică F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, de către instituția de credit pe adresa de email aferentă/aplicație informatica.  +  Articolul 15 Data la care încetează răspunderea statului în baza garanției acordate prin intermediul F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, în numele și în contul său, este:a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;b) data la care se stinge integral obligația de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;c) data la care MF plătește valoarea de executare a garanției;d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor referitoare la plata garanției;e) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, a comunicării instituției de credit cu privire la renunțarea la garanție.  +  Articolul 16Caracteristicile garanției de stat și dispozițiile aplicabile acestora(1) Garanția emisă de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, în numele și în contul statului are următoarele caracteristici principale:a) este irevocabilă - furnizorul protecției nu își poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanția sau de a crește costul efectiv al garanției, cu excepția cazului în care cumpărătorul protecției nu plătește la scadență costul protecției;b) este necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecției nu deține controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plățile scadente;c) este directă și expresă - protecția furnizată de garanție este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit și nu poate fi pus la îndoială;d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituției de credit, depusă în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în contractul de garantare și convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu instituția de credit;e) acoperă maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit. Valoarea maximă a finanțărilor acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 10.000.000 lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 5.000.000 lei.f) valoarea garanției se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporțional cu procentul de garantare.g) garanția are durată determinată și se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic și oneros.(2) Garanțiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2023 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică, altele decât instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, seria L11, din 17 ianuarie 2015.  +  Capitolul V Raportarea și plata ajutorului de stat  +  Articolul 17(1) Plata sumelor cuvenite beneficiarilor cu titlu de grant în cadrul Programului se realizează conform Mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat asociată Programului IMM PLUS prevăzut în anexa nr. 2.(2) Instituția de credit va asuma și va transmite lunar F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, până pe data de 15 a lunii curente, pentru luna anterioară, raportarea privind valoarea de plată a grantului, respectiv componenta de dobândă, acordata beneficiarilor în cadrul Programului IMM PLUS - componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, INNOVATION PLUS și CONSTRUCT PLUS, formatul raportărilor, modalitatea de asumare a acestora, precum și modul de transmitere către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, sunt agreate și detaliate în convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu instituțiile de credit, respectiv în convenția privind implementarea Programului.  +  Articolul 18 Plata ajutorului de stat sub formă de grant, reprezentând valoarea cumulată a comisionului de administrare și a dobânzilor, se efectuează trimestrial până la data de 31 iulie 2026 inclusiv, în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, la titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.46 "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, conform prevederilor schemei de ajutor de stat IMM PLUS, prevăzută în anexa la O.U.G. 18/2024, emisă și transmisă trimestrial de administratorii schemei, până la data de 15 ale lunii următoare încheierii trimestrului. Decizia de plată se emite în prima lună a trimestrului pentru plata ajutorului de grant aferent trimestrului anterior. Formatul deciziei de plată pentru componentele comision de administrare și dobândă este prevăzut în anexa nr. 2a la Convenția privind implementarea Programului IMM PLUS.".  +  Articolul 19 Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se realizează de către MF, în calitate de ordonator principal de credite exclusiv în baza Deciziei de plată emise de către administratorii schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea și modul de determinare a cuantumului obligației de plată.  +  Articolul 20 Plata pentru componentele comision de administrare și dobândă se efectuează în lei, în termen de 10 zile lucrătoare. Termenele curg de la data înregistrării deciziei de plată emise trimestrial de către administratorii schemei, la Registratura generală a MF.  +  Capitolul VI Sursa de plată a grantului și a valorii de executare a garanției  +  Articolul 21(1) Ministerul Finanțelor subvenționează valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare în procent de 100% pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției și dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții pe o perioada de maximum 12 luni de la data acordării creditului, în limita sumelor aprobate în buget cu această destinație.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), beneficiarii componentei AGRO PLUS din domeniul agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate și nu beneficiază de dobândă finanțată de la bugetul de stat în baza prezentei scheme de ajutor de stat.(3) Sumele rezultate din plata valorii de executare a garanțiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pentru componentele Programului, în numele și contul statului, se plătesc instituției de credit de către Ministerul Finanțelor de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.50 "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat", pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, și se recuperează de la beneficiarul programului în condițiile prevăzute în prezentul ordin.(4) Pentru toate categoriile de credite garantate în cadrul programului, pierderile trebuie suportate proporțional cu procentul de garantare și în același mod de către instituția de credit și statul român, prin Ministerul Finanțelor.  +  Capitolul VII Implementarea componentelor IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, INNOVATION PLUS și CONSTRUCT PLUS  +  Articolul 22Înregistrarea beneficiarilor în program(1) Înregistrarea beneficiarilor în program se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:a) solicitantul de finanțare garantată, trebuie să se înregistreze în aplicația online disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro la secțiunea imminvestplus.b) înscrierea online se desfășoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului alocat componentei și a bugetului aprobat al Programului;c) fiecare potențial beneficiar aplicant trebuie să bifeze opțiunea pentru Programul IMM PLUS pe componentele acesteia: IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, INNOVATION PLUS și CONSTRUCT PLUS și să completeze online datele de identificare, să atașeze declarația IMM în format .pdf, completată și semnată pe formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, declarația privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și opțiunea pentru tipul de credit solicitat; În cazul bifării subcomponentei de susținere a proiectelor de investiții pentru UAT-uri, solicitantul trebuie să completeze online datele de identificare, să atașeze o copie după codul unic de înregistrared) aplicația software va genera automat solicitantului numărul de înregistrare, precum și un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării. După efectuarea verificării datelor și elementelor înregistrate de potențialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului.(2) F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pune la dispoziția instituției de credit selectate de potențialul beneficiar aplicant, în format electronic, datele și documentele înregistrate de acesta, precum și acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.(3) Instituția de credit analizează cererea beneficiarului și adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare, până la valoarea maximă prevăzută la art. 8 alin (2) din prezenta procedura.  +  Articolul 23(1) Acordarea și derularea garanțiilor de stat se realizează pe baza unor convenții de garantare și plată a granturilor încheiate între F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, și instituțiile de credit participante în cadrul componentelor Programului. Modelul convenției de garantare și plată a granturilor este prevăzut în anexa nr. 3. Convențiile de garantare și plată a granturilor se încheie de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pentru componentele Programului IMM PLUS pentru care sunt administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 18/2024.(2) Creditele prevăzute la art. 8 alin (2) se acordă în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale instituțiilor de credit, cu încadrarea în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, condițiile de acordare a garanțiilor de stat și cu respectarea regulilor de gestionare a plafoanelor.(3) Instituția de credit transmite F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, direct sau prin unitățile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garanției de stat, după aprobarea creditului de către structurile sale competente, prin intermediul aplicației web dedicate pentru F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz. În mod excepțional, în cazul indisponibilității aplicației web dedicate sau a imposibilității de transmitere a documentației prin intermediul acesteia, documentația de garantare se poate transmite și prin e-mail, la adresa convenită între F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, și instituțiile de credit.(4) Solicitarea de garantare însoțită de formularul Cunoașterea clientelei se transmite de către instituția de credit împreună cu următoarele documente:4.1. Pentru beneficiarii de tip IMM:a) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria I.M.M., pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 și 2, după caz, la Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, completată și semnată olograf sau electronic de beneficiarul finanțării înainte de data solicitării de garantare; sau, după caz, declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, completată și semnată olograf sau electronic de beneficiarul finanțării înainte de data solicitării de garantare de către instituția de credit (Anexa nr. 5a la Convenția de garantare și plată a granturilor);b) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate, prevăzută în Anexa nr. 5b la Convenția de garantare și plată a granturilor, emisă și semnată olograf sau electronic înainte de data solicitării de garantare;c) Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu datele disponibile la data emiterii, din care să rezulte că nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) Certificatul de atestare fiscală al beneficiarului finanțării din care să rezulte situația fiscală a acestuia, valabil la data solicitării de garantare; în cazul în care valabilitatea documentului a expirat până la data aprobării garanției, instituția de credit va transmite un alt document valabil; În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat;e) Rezultatul consultării Oficiului Național al Registrului Comerțului materializat în extrasul certificatului constatator obținut de la RECOM Online, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către salariatul finanțatorului;f) Rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăți din care să rezulte că nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2023 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți, cu modificările și completările ulterioare;g) Cazierul judiciar și certificatul de cazier fiscal ale administratorilor, din care să rezulte că nu au fapte înscrise în acestea, documente valabile la data solicitării garanției. În cazul administratorilor persoane fizice și/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declarație autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal/judiciar, precum și că nu sunt înregistrați fiscal în România Declarațiile autentificate se vor emite în limba română. În cazul în care sunt emise și autentificate în altă limbă decât cea română este obligatorie traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat și autentificarea acestora. Declarațiile autentice nu trebuie să depășească 30 de zile de la data solicitării garanției în cazul cazierului fiscal și 180 de zile de la data solicitării garanției în cazul cazierului judiciar.4.2. Pentru beneficiarii componentei CONSTRUCT PLUS de tip UAT:a) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate, prevăzută în Anexa nr. 5c la Convenția de garantare și plată a granturilor, emisă și semnată olograf sau electronic înainte de data solicitării de garantare;b) Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu datele disponibile la data emiterii din care să rezulte că nu figurează cu credite restante la data solicitării de acordare a garanției;c) hotărârea beneficiarului privind aprobarea valorii de investiție a proiectului, după caz (în copie);d) hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea garanției de stat (în copie);e) certificat de înregistrare fiscală emis de organul fiscal, după caz;f) certificat de atestare fiscală din care să rezulte situația fiscală a beneficiarului. În cazul în care înregistrează obligații fiscale restante se va prezenta dovada achitării acestora;g) copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanților legali;h) copie de pe hotărârea instanței judecătorești de numire a reprezentanților legali;i) hotărârea beneficiarului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli (în copie);j) avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Împrumuturile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat nu se încadrează în limitele prevăzute la art. 63 alin. (10) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.k) dovada aprobării finanțării, respectiv hotărârea consiliului local privind aprobarea contractării creditului cu garanția F.N.G.C.I.M.M. sau F.R.C., după caz.(5) F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, analizează solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de instituția de credit conform prevederilor alin. (4) și a următoarelor informații și documente obținute de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pentru IMM-uri:a) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvență, la data aprobării garanției, în vederea verificării dacă împotriva beneficiarului nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;b) datele financiare aferent ultimilor doi ani fiscali încheiați obținute de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, de pe site-ul oficial al MF;(6) Informațiile prevăzute la alin. (5) pot fi obținute de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, și de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, încheie un contract de furnizare de servicii.(7) Pentru beneficiarii subcomponentei CONSTRUCT PLUS de susținere a proiectelor de investiții de scara mică pentru UAT-uri, F.N.G.C.I.M.M. sau F.R.C., după caz, analizează solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de instituția de credit conform prevederilor alin. (3) și a următoarelor informații și documente obținute de F.N.G.C.I.M.M. sau F.R.C., după caz:– site-ul MF - Registrul situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale, respectiv– Registrul situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale pentru a se verifica faptul ca UAT-ul nu este în situație de criza financiara sau în insolvență la data solicitării de acordare a garanțiilor de stat.(8) După verificarea documentelor și datelor prevăzute la alin. (4) - (7) F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, comunică instituției de credit decizia sa în termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte și complete a documentelor.(9) Ultima zi în care instituțiile de credit pot transmite solicitarea de garantare și documentele prevăzute la alin. (4), corecte și complete, este data de 21 iunie 2024 ora 23:59.(10) F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, transmite instituției de credit contractul de garantare și acordul de finanțare semnate olograf sau electronic, după caz, în cel puțin 4 exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.(11) În termen de 30 zile lucrătoare de la primirea acestora, instituția de credit și beneficiarul semnează contractul de garantare și acordul de finanțare. După semnare, instituția de credit remite F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare și ale acordului de finanțare. În cazul în care beneficiarul și instituția de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.(12) Tragerile din finanțarea garantată în cadrul Programului vor fi autorizate de către instituțiile de credit la dispoziția beneficiarului după înscrierea ipotecilor legale mobiliare/imobiliare și a ipotecilor/garanțiilor convenționale, dacă este cazul, în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate.(13) Beneficiarul va efectua minimum o tragere din creditul pentru realizarea de investiții/creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, în conformitate cu reglementările interne ale instituțiilor de credit, tragerea/tragerile din creditul garantat putând fi efectuate numai pentru finanțarea obiectivului de investiții și/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data acordării garanției.(14) Rambursarea sau, după caz, reîntregirea liniei de credit se poate realiza pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit, cu excepția ultimelor 12 luni de valabilitate a garanției când se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.(15) Creditele de investiții/creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.(16) Contractul de garantare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părților, obiectul și durata contractului, perioada de grație, individualizarea și descrierea ipotecilor legale, termenii și condițiile de acordare și plată a garanției, valoarea maximă a garanției acordate în monedă națională, modalitatea de calcul și termenul de plată al comisionului de administrare și modalitatea de calcul al comisionului de risc, cazurile și modalitatea de recuperare a creanțelor rezultate din plata garanțiilor, precum și celelalte drepturi și obligații ale părților.(17) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectațiune al beneficiarilor organizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, contractul de garantare va avea ca părți și persoana/persoanele fizice proprietare a/ale bunului și va cuprinde și clauze privind acordul persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.(18) Acordul de finanțare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părților, tipul de credit acordat beneficiarului, obiectul și durata contractului, termenii și condițiile de acordare a acestuia, modalitatea de plată a sumelor cuvenite beneficiarului sub formă de grant, raportarea ajutorului de stat sub formă de grant, modalitatea de revocare a acordului de finanțare, cazurile și modalitatea de recuperare a creanțelor rezultate din nerespectarea condițiilor de acordare a ajutorului de stat, precum și celelalte drepturi și obligații ale părților.(19) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, acordă garanția de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.  +  Articolul 24 Majorarea/diminuarea valorii garanției(1) Orice majorare a valorii garanției sau a procentului de garantare se consideră, din punct de vedere procedural, o nouă acordare.(2) În situația în care beneficiarii creditelor de investiții și/sau creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru se confruntă cu dificultăți financiare temporare și instituțiile de credit au aprobat restructurări cu încadrarea în perioada de creditare aprobată inițial, garanția acordată de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, își menține valabilitatea.  +  Articolul 25(1) În cazul garanțiilor de stat acordate în cadrul programului, F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, mandatează instituțiile de credit finanțatoare să încheie contractele de garanție pentru garanțiile colaterale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți, atât în favoarea acestora, cât și a statului român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de cocreditori, precum și să efectueze formalitățile legale de publicitate ale garanțiilor colaterale. Sunt exceptate de la formalitățile legale de publicitate biletul la ordin, fideiusiunea, precum și orice alte garanții colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin contractul de garantare se acordă reprezentanților legali ai instituției de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităților de înscriere, modificare a înscrierii, reînnoire și radiere atât a garanțiilor colaterale, cât și a ipotecilor imobiliare și/sau mobiliare, prevăzute la art. 12 alin. (1) și (3), constituite de beneficiari și/sau de terți garanți, după caz, în favoarea instituției de credit și statului român, în cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz.(3) Pentru formalitățile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, instituția de credit trebuie să obțină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz. Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit sau asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, vor avea rangul I la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, și până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanției. În cazul în care prin Program se finanțează o investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul Programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, finanțate prin Program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de finanțator și statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcției finalizate. Garanțiile reale prevăzute la art. 12 alin. (1) vor avea rangul I la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, și până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanției. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, care vor putea avea rang secund în situația în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM PLUS.(4) În cazul în care instituția de credit nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit, cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza documentației care atestă respingerea cererii de plată a garanției. În solicitarea instituției de credit trebuie menționat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicate de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz.(5) În cazul în care instituția de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicate de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, la momentul comunicării de către instanța de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit, cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanției.(6) Se acordă F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, cât și a ipotecilor convenționale constituite de beneficiarul finanțării în vederea garantării creditului. Mandatul special se acordă prin contractul de garantare atât pentru ipotecile individualizate, cât și pentru ipotecile convenționale în care statul român are calitatea de cocreditor.(7) Se acordă F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanța.(8) Se acordă F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convențională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinației părților comune, superficii privind utilitățile publice, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară.(9) Beneficiarii Programului au obligația de a efectua orice lucrare de intervenție și/sau extindere în condițiile legii și de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară sub condiția extinderii ipotecii asupra ameliorațiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.(10) Se acordă F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, cu condiția utilizării integrale a sumelor obținute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program și în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții. În cazurile în care sumele obținute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferența va fi pusă la dispoziția beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanțator.  +  Articolul 26(1) Instituția de credit are obligația de a solicita beneficiarului finanțării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanțării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață a bunului adus în garanție. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a bunului, finanțatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanțator în baza unei convenții încheiate între beneficiar și finanțator.(2) Dreptul la despăgubirile rezultate din polițele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituției de credit și statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare. În situația în care ipoteca imobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Programului IMM PLUS este o garanție colaterală, respectiv ipoteca convențională și nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din polița de asigurare sunt cesionate în favoarea instituției de credit și a statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanție comunicată de instituția de credit prin solicitarea de garantare.(3) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor imobile admise în garanția creditului, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăși echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului și/sau terțul garant, după caz.(4) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor imobile admise în garanția creditului, pentru despăgubirile a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează între 20% și până la 50% din suma asigurată, plata despăgubirilor se efectuează de societatea de asigurări către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului și/sau terțul garant, după caz, cu acordul instituției de credit și al statului, reprezentat de către MF, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor mobile admise în garanția creditului, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare direct furnizorului de servicii care a efectuat reparația bunului mobil sau proprietarului bunului mobil, respectiv beneficiarul programului și/sau terțul garant, după caz, în cazul în care acesta a efectuat plata reparației.(6) În cazul daunelor totale produse bunurilor imobile și/sau mobile admise în garanția creditului, după ce MF a plătit instituției de credit suma rezultată din executarea garanției, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către instituția de credit și stat, reprezentat prin MF, cu înștiințarea prealabilă a acestora, proporțional cu procentul de garantare aplicat la soldul finanțării garantate restante, până la concurența creanțelor rezultate din trecerea la restanță a întregii finanțări garantate și plata garanției de către MF.(7) Suma încasată de MF, prin unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul prevederilor alin. (6), se face venit la bugetul de stat și se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.(8) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor imobile și/sau mobile admise în garanția creditului, înainte de depunerea de către instituția de credit la F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, a cererii de plată, acoperă integral soldul finanțării garantate, la solicitarea instituțiilor de credit, MF își exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către instituția de credit, cu condiția ca instituția de credit să nu solicite executarea garanției și să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanțării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, și se află în curs de soluționare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit este emis sub condiția retragerii cererii de plată a garanției. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.(9) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care instituția de credit le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (8) nu acoperă integral soldul finanțării garantate în cadrul Programului, la solicitarea instituției de credit, MF își exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit, cu condiția utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parțială a finanțării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, și se află în curs de soluționare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit este emis sub condiția actualizării cererii de plată cu valoarea rezultată ca urmare a utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parțială a finanțării garantate restante în cadrul Programului. Instituția de credit poate depune cererea de plată, pentru diferența rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporțional cu procentul de garantare. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.(10) În situația valorificării bunului mobil admis în garanția creditului ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de maximum 15 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea bunului mobil, beneficiarul/terțul garant/asigurătorul, după caz, virează sumele încasate către instituția de credit și stat, reprezentat prin MF, proporțional cu procentul de garantare, în condițiile alin. (6), sau după caz, către instituțiile de credit în condițiile alin. (8) sau alin. (9), până la concurența soldului finanțării garantate, respectiv a creanței/creanțelor rezultate din trecerea la restanță a întregului sold al finanțării garantate și plata garanției de către MF.(11) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăți în legătură cu drepturile izvorâte din polița de asigurare a bunului imobil/mobil admis în garanția creditului, precum și în cazul încasării sumei menționate la alin. (10), instituția de credit are obligația înștiințării F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, și MF cu privire la natura și valoarea sumelor virate, precum și cu privire la data efectuării plății în contul MF deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.(12) Dacă MF a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanției și înscrisul se află în curs de întocmire la F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, acesta diminuează creanța rezultată prin plată și informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (11) și data încasării acestora. Dacă înscrisul a fost întocmit de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, și transmis Agenției Naționale de Administrare Fiscală, MF informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (11) și data încasării acestora.  +  Capitolul VIII Plata garanțiilor, recuperarea creanțelor și dispoziții finale  +  Articolul 27(1) Cererea de plată se depune de către instituția de credit, ulterior trecerii integrale la restanță a finanțării garantate nerambursate și după executarea garanției ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea de către beneficiar a cel puțin 60 de zile calendaristice de la data trecerii integrale la restanță a finanțării garantate, dar nu mai târziu de 180 de zile calendaristice calculate de la data trecerii integrale la restanță a creditului, împreună cu următoarele documente:a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;b) cererile de executare silită a beneficiarului și a tuturor terților garanți înregistrate la executorul judecătoresc și/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvență a beneficiarului/declarația de creanță, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanța competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod pașnic, a bunului afectat garanției, dacă a intervenit o astfel de situație, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, ipotecile legale constituite asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți (constituite pentru garantarea creditele de investiții în situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit), pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;c) prima/primele poliță/polițe de asigurare, precum și cea/cele mai recentă/recente poliță/polițe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv polița PAD, dacă este cazul, încheiată/încheiate de beneficiar/terții garanți pe toată perioada de valabilitate a creditului pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, cesionate în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, proporțional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;d) extrasele de carte funciară și/sau extrasele din registrele de evidență și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanțiile accesorii finanțării garantate, din care să rezulte intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român, prin, MF și instituției de credit, după caz, proporțional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligațiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităților legale de publicitate, garanțiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități;e) extrasul contului curent la data cererii de plată aferent ultimei luni de finanțare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;f) extrasul contului de credit și restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc, întreaga valoare a finanțării garantate nerambursate și data trecerii la restanță a acesteia, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;g) notificarea transmisă de instituția de credit către beneficiarul finanțării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate, însoțită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanță anticipat sau la scadenta finala a soldului finanțării garantate;h) originalul declarației pe propria răspundere a instituției de credit referitoare la respectarea prevederilor art. 10, pct. 1 - 5, după caz, din Anexa la O.U.G. nr. 18/2024, după caz, cu privire la tragerile efectuate de beneficiar până la prima utilizare a creditului/prima utilizare integrală a liniei de credit;i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligațiilor fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.(2) În situația în care finanțarea garantată pentru care se solicită plata garanției este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite Fondului după regularizarea finanțării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat, iar suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanțarea restantă - valoare depozit colateral) * procent de garantare.(3) Documentația care trebuie să însoțească cererea de plată se depune/transmite la sediul social al F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, într-un singur exemplar, îndosariat, paginat și opisat.(4) F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, poate solicita instituției de credit, dacă este cazul, completarea documentației, în termen de 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, iar aceasta este obligată să le depună în termen de 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz. Documentele solicitate în completare se depun de către instituția de credit la sediul F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 28 alin. (1), se vor atașa de F.N.G.C.I.M.M., F.C.G.R. sau F.R.C., după caz, la documentația depusă odată cu cererea de plată și vor fi luate în considerare la soluționarea acesteia.  +  Articolul 28(1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, aprobă sau respinge cererea de plată.(2) F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, aprobă cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 27, a asumării de către finanțator a obligațiilor prevăzute la art. 10 pct. 1-5 după caz, din Schema de ajutor de stat, prevăzută în Anexa la O.U.G. nr. 18/2024, după caz, și a respectării de către instituția de credit a obligațiilor prevăzute la art. 2 lit. e) și f), art. 13 alin. (1) și art. 26 alin. (1) și (2) din Procedura de implementare a Programului IMM PLUS.(3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată instituția de credit nu și-a îndeplinit obligația de a transmite contractele de garantare și acordurile de finanțare, în original, obligația F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, de a soluționa cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze și în privința termenului prevăzut la alin. (7).(4) F.N.G.C.I.M.M., F.C.G.R. sau F.R.C., după caz, respinge cererea de plată a garanției, în condițiile depunerii documentației de plată ulterior expirării termenului de 180 zile calendaristice calculat de la data trecerii integrale la restanță a creditului, transmiterii incomplete a documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzute la art. 27 și/sau a neasumării de către instituția de credit a obligațiilor prevăzute la art. 10 pct. 1-5, din Schema de ajutor de stat, Anexa la OUG nr. 18/2024, după caz, a nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor prevăzute la art. 2 lit. e) și f), art. 13 alin. (1) și art. 26 alin. (1) și (2), precum și în situația în care pentru beneficiarul finanțării a fost emisa o Decizie de recuperare/stopare a ajutorului de stat, ca urmare a utilizării finanțării garantate pentru activități neeligibile/neautorizate în cadrul Programului, acestea fiind considerate esențiale în analiza cererii de plata, neputând fi complinite prin prezentarea altor documente sau prin îndeplinirea în alt mod a obligațiilor prevăzute de prezenta procedură.(5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției se comunică instituției de credit și MF cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original.(6) F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, restituie cererea de plată și documentele care o însoțesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului.(7) Plata garanției se face de către MF într-un cont unic al instituției de credit indicat în cererea de plată a garanției, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, a cererii de plată.(8) Sumele garantate de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, în numele și contul statului se plătesc instituției de credit de către MF de la bugetul de stat, prin bugetul MF - Acțiuni generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, și se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanțării garantate, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 29(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, MF transmite F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, dovada efectuării plății.(2) După primirea dovezii efectuării plății potrivit alin. (1), F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, întocmește un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia. Titlul de creanță se comunică debitorului - beneficiar al finanțării garantate, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății prevăzute la alin. (1). F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, transmite înscris spre știință și instituției de credit, scanat, la o adresă de e-mail comunicată prin cererea de plată.(3) În cazul în care comunicarea înscrisului potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afișarea, la sediul F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, sau pe pagina de internet a acestuia, a unui anunț în care se menționează că a fost emis titlul de creanță bugetară pe numele debitorului.(4) Anunțul prevăzut la alin. (3) se menține afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării acestuia și conține următoarele elemente:a) denumirea debitorului;b) adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului;c) numărul și data emiterii titlului de creanță bugetară.(5) În cazul în care înscrisul se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului.(6) Termenul de plată voluntară a obligației rezultate din executarea garanției este de 15 zile de la data comunicării înscrisului.(7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), înscrisul devine titlu executoriu.(8) Titlul executoriu prevăzut la alin. (7) se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanței bugetare rezultate din executarea garanției de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanței bugetare, în condițiile Codului de procedură fiscală, împreună cu următoarele documente:a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul-beneficiar al finanțării garantate (confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, din care rezultă efectuarea procedurii de afișare);b) contractul de garantare însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau semnat cu semnături electronice. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță;c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul.(9) Dobânzile și penalitățile de întârziere aferente sumelor rezultate din plata către instituțiile de credit a valorii de executare a garanțiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R sau F.R.C., după caz, se calculează și se comunică, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din executarea garanției de stat și până la data stingerii inclusiv și sunt recuperate de către acestea.(10) Instituția de credit poate retrage cererea de plată în condițiile prevăzute în reglementările sale interne și cu respectarea condițiilor Programului.(11) F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz a cererii de plată transmise de către instituția de credit, și restituie acesteia documentația aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menținerea valabilității garanției cu respectarea condițiilor Programului.(12) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituția de credit transmite F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, va modifica valoarea de executare a garanției printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.(13) Addendumul se comunică instituției de credit și MF în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plății de către MF și fără a depăși termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanției la F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz.(14) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenței, anterior efectuării de MF a plății valorii de executare a garanției de stat către instituția de credit, MF poate mandata direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau, după caz, ANAF să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanțării garantate ca o creanță sub condiție, pe baza documentației aferente acordării garanției transmisă de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, după caz.(15) În situația finalizării executării silite imobiliare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanției plătite finanțatorului de către Ministerul Finanțelor și a tuturor accesoriilor aferente, precum și în situația recuperării integrale a creanței bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanției de către beneficiar, Ministerul Finanțelor emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I sau rang secund, după caz, în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(16) Instituțiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipotecă legală de rang I sau rang secund, după caz, în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală însoțite de acordul Ministerului Finanțelor.  +  Capitolul IX Recuperarea creanțelor  +  Articolul 30(1) Creanțele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate și plătite instituției de credit în cadrul programului sunt asimilate creanțelor bugetare a căror colectare și recuperare se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.(2) Pentru sumele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, prin program, în numele și contul statului, se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform dispozițiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din plata garanției de stat și până la data stingerii inclusiv și sunt comunicate și recuperate de către acestea.(3) În cazul creditelor de investiții, în vederea recuperării sumelor rezultate din plata garanțiilor, valorificarea activelor finanțate prin credit, a ipotecilor legale constituite asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți (constituite pentru garantarea creditele de investiții în situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit), care fac obiectul contractului de garantare în cadrul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (1) se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(4) Prin derogare de la prevederile art. 258 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, sumele provenite din valorificarea potrivit alin. (3) se eliberează și se distribuie proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți, între statul român, prin Ministerul Finanțelor, și instituția de credit după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu urmărirea și conservarea bunurilor al căror preț se distribuie.(5) Organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sunt obligate să înștiințeze din oficiu instituția de credit în favoarea căreia au fost înscrise ipotecile legale, pentru a participa la distribuirea prețului.(6) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va consemna de îndată de către executorul fiscal din cadrul organului fiscal competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, într-un proces-verbal, care se va semna de toți creditorii îndreptățiți.(7) Instituția de credit va introduce în contractele de credit și în contractele de garanție accesorii încheiate cu beneficiarii în vederea constituirii garanțiilor colaterale prevăzute la art. 2 lit. h) din anexa la OUG 18/2024, precum și a celor constituite pentru garantarea creditelor de investiții, altele decât obiectul finanțat prin credit și garanția de stat, clauze din care să rezulte calitatea de cocreditor garantat a statului român, prin Ministerul Finanțelor.(8) Sumele rezultate atât din executarea inițiată de către instituția de credit a garanțiilor colaterale constituite de beneficiar în favoarea instituției de credit și a statului român, cât și din încasările amiabile, din care se deduc dobânzile și comisioanele aferente creditului, precum și cheltuielile ocazionate de recuperarea creanței, vor diminua, proporțional cu procentele de garantare, creanța rezultată din valoarea de executare a garanției plătite instituției de credit de statul român. Instituția de credit în favoarea căreia au fost înscrise ipotecile legale este obligată să înștiințeze, din oficiu, organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru a participa la distribuirea prețului.(9) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea oricărei sume potrivit alin. (8), instituția de credit va distribui și va vira suma cuvenită statului român care se face venit la bugetul de stat, însoțită de o comunicare în care vor fi menționate următoarele elemente: numele și datele de identificare ale debitorului, numărul contractului de garantare, suma recuperată și data încasării acesteia de către instituția de credit, valoarea deducerilor efectuate, suma virată fiecărui creditor și indicarea garanției executate.(10) În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea tuturor procedurilor de valorificare a garanțiilor accesorii finanțării garantate, instituția de credit va transmite o informare către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în care vor fi prezentate rezultatele obținute după finalizarea procedurilor. Comunicarea va fi însoțită de documentele din care rezultă încheierea procedurilor de valorificare a garanțiilor și sumele recuperate, precum și documentele justificative din care rezultă valoarea creanțelor instituției de credit și a cheltuielilor de executare, la data finalizării fiecărei proceduri de valorificare a garanțiilor.(11) După finalizarea tuturor procedurilor de valorificare, în cazul constatării unor diferențe între sumele virate potrivit alin. (9) și datele din documentele justificative potrivit alin. (10), părțile vor proceda la regularizare.(12) Pentru întârzieri la plata sumei cuvenite statului român conform prevederilor alin. (9), instituția de credit datorează dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru creanțele fiscale care se calculează de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor și se individualizează într-un înscris care constituie titlu executoriu. Înscrisul împreună cu dovada comunicării acestuia către instituția de credit se transmite spre recuperare către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, urmând ca recuperarea acestor sume să se realizeze conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Sumele astfel recuperate se fac venit la bugetul de stat.(13) Dacă creanțele rezultate din plata garanțiilor acordate pentru creditele de investiții în cadrul programului nu au fost acoperite integral, fie ca urmare a distribuirii prevăzute la alin. (9) și (11), fie în cazul în care activele finanțate prin credit sau celelalte garanții constitute la creditele de investiții nu au putut fi valorificate potrivit legii, atunci, în scopul recuperării integrale a creanței, organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală aplică prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(14) Pentru recuperarea valorii de executare a garanțiilor plătite instituției de credit pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate în cadrul programului, suplimentar față de sumele recuperate prevăzute la alin. (9), organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sunt abilitate să aplice prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la recuperarea integrală a creanțelor datorate în temeiul contractului de garantare.(15) În cazul debitorilor care intră în procedura insolvenței, după efectuarea de către MF a plății valorii de executare a garanțiilor de stat acordate și comunicarea de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală a documentelor prevăzute la art. 29 alin. (8), înscrierea la masa credală pentru creanța rezultată din plata valorii de executare a garanției de stat se realizează de către acestea.(16) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum și cele recuperate ca urmare a punerii în executare a garanțiilor reglementate la art. 12 alin. (2) și (3) din Schema de Ajutor de Stat de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, proporțional cu procentul de garantare, în limita creanței rezultate din valoarea de executare a garanției de stat se fac venit la bugetul de stat și se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.(17) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenței, după efectuarea de către MF a plății valorii de executare a garanției de stat către instituția de credit, F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., după caz, transmite înscrisul prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată și direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sau, după caz, ANAF, în vederea înscrierii de către acestea la masa credală a valorii de executare a garanției ca o creanță certă, lichidă și exigibilă, precum și documentația aferentă acordării garanției  +  Articolul 31Anexele nr. 1a-1d și 2-4 fac parte integrantă din prezenta anexă.  +  Anexa nr. 1a la ANEXĂ
  Domenii/Sectoare de activitate eligibile
  aferente componentei IMM PROD PLUS*)
  *) Se exclud cheltuielile cu caracter inovator definite la art. 2 lit. a) pct. 6 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2024. 1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile 1320 Producția de țesături 1330 Finisarea materialelor textile 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) 1393 Fabricarea de covoare și mochete 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. 1420 Fabricarea articolelor din blană 1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie 1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte 1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament 1520 Fabricarea încălțămintei 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite 1711 Fabricarea celulozei 1712 Fabricarea hârtiei și cartonului 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton 1723 Fabricarea articolelor de papetărie 1724 Fabricarea tapetului 1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a. 2011 Fabricarea gazelor industriale 2012 Fabricarea coloranților și a pigmenților 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) 2052 Fabricarea cleiurilor 2053 Fabricarea uleiurilor esențiale 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2060 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții 2229 Fabricarea altor produse din material plastic 2311 Fabricarea sticlei plate 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate 2313 Fabricarea articolelor din sticlă 2314 Fabricarea fibrelor din sticlă 2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 2320 Fabricarea de produse refractare 2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2351 Fabricarea cimentului 2352 Fabricarea varului și ipsosului 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții 2363 Fabricarea betonului 2364 Fabricarea mortarului 2365 Fabricarea produselor din azbociment 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 2391 Fabricarea de produse abrazive 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje 2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel 2431 Tragere la rece a barelor 2432 Laminare la rece a benzilor înguste 2433 Producția de profile obținute la rece 2434 Trefilarea firelor la rece 2441 Producția metalelor prețioase 2442 Metalurgia aluminiului 2443 Producția plumbului, zincului și cositorului 2444 Metalurgia cuprului 2445 Producția altor metale neferoase 2451 Turnarea fontei 2452 Turnarea oțelului 2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare 2454 Turnarea altor metale neferoase 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice 2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală) 2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 2561 Tratarea și acoperirea metalelor 2562 Operațiuni de mecanică generală 2571 Fabricarea produselor de tăiat 2572 Fabricarea articolelor de feronerie 2573 Fabricarea uneltelor 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel 2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2612 Fabricarea altor componente electronice 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație 2652 Producția de ceasuri 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie 2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice 2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității 2720 Fabricarea de acumulatori și baterii 2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2790 Fabricarea altor echipamente electrice 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete) 2812 Fabricarea de motoare hidraulice 2813 Fabricarea de pompe și compresoare 2814 Fabricarea de articole de robinetărie 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat 2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice) 2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a. 2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a. 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule 3011 Construcția de nave și structuri plutitoare 3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement 3020 Fabricarea materialului rulant 3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale 3091 Fabricarea de motociclete 3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi 3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3103 Fabricarea de saltele și somiere 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare 3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 3230 Fabricarea articolelor pentru sport 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice 3291 Fabricarea măturilor și periilor 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3511 Producția de energie electrică 3521 Producția gazelor
   +  Anexa nr. 1b la Anexă
  Domenii/Sectoare de activitate eligibile
  aferente componentei CONSTRUCT PLUS*)
  *) Se exclud cheltuielile cu caracter inovator definite la art. 2 lit. a) pct. 6 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2024.A. Pentru beneficiarii încadrați în categoria IMM-urilor 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară 4120 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane 4213 Construcția de poduri și tuneluri 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații 4291 Construcții hidrotehnice 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a. 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor 4312 Lucrări de pregătire a terenului 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții 4321 Lucrări de instalații electrice 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții 4331 Lucrări de ipsoserie 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 4339 Alte lucrări de finisare 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 7111 Activități de arhitectură 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 7120 Activități de testări și analize tehniceB. Pentru beneficiarii UAT 8411 Servicii de administrație publică general
   +  Anexa nr. 1c la Anexă
  Domenii/Sectoare de activitate eligibile
  aferente componentei IMM ROMÂNIA PLUS*)
  *) Se exclud cheltuielile cu caracter inovator definite la art. 2 lit. a) pct. 6 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2024.A. 210 Silvicultură și alte activități forestiere 220 Exploatarea forestieră 230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 240 Activități de servicii anexe silviculturii 510 Extracția cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg) 520 Extracția cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg) 610 Extracția petrolului brut 620 Extracția gazelor naturale 710 Extracția minereurilor feroase 721 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie 729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase 811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei 812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului 891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale 892 Extracția turbei 893 Extracția sării 899 Alte activități extractive n.c.a. 910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale 990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor 1811 Tipărirea ziarelor 1812 Alte activități de tipărire n.c.a. 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 1814 Legătorie și servicii conexe 1820 Reproducerea înregistrărilor 1910 Fabricarea produselor de cocserie 1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului 2446 Prelucrarea combustibililor nucleari 3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă 3211 Baterea monedelor 3311 Repararea articolelor fabricate din metal 3312 Repararea mașinilor 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice 3314 Repararea echipamentelor electrice 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor 3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a. 3319 Repararea altor echipamente 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale 3512 Transportul energiei electrice 3513 Distribuția energiei electrice 3514 Comercializarea energiei electrice 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 3812 Colectarea deșeurilor periculoase 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3900 Activități și servicii de decontaminare 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe 4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători 4932 Transporturi cu taxiuri 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 4942 Servicii de mutare 4950 Transporturi prin conducte 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă 5030 Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 5110 Transporturi aeriene de pasageri 5121 Transporturi aeriene de marfă 5122 Transporturi spațiale 5210 Depozitări 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 5222 Activități de servicii anexe transportului pe apă 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene 5224 Manipulări 5229 Alte activități anexe transporturilor 5310 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal 5320 Alte activități poștale și de curier 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere 5590 Alte servicii de cazare 5610 Restaurante 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a. 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor 5811 Activități de editare a cărților 5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare 5813 Activități de editare a ziarelor 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor 5819 Alte activități de editare 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator 5829 Activități de editare a altor produse software 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune 5912 Activități de postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune 5914 Proiecția de filme cinematografice 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală 6010 Activități de difuzare a programelor de radio 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) 6130 Activități de telecomunicații prin satelit 6190 Alte activități de telecomunicații 6201 Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe 6312 Activități ale portalurilor web 6391 Activități ale agențiilor de știri 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a. 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii 6622 Activități ale agenților și brokerilor de asigurări 6831 Agenții imobiliare 6910 Activități juridice 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal 7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management 7311 Activități ale agențiilor de publicitate 7312 Servicii de reprezentare media 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice 7410 Activități de design specializat 7420 Activități fotografice 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. 7500 Activități veterinare 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului 7830 Servicii de furnizare și management al forței de muncă 7911 Activități ale agențiilor turistice 7912 Activități ale tur-operatorilor 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică 8010 Activități de protecție și gardă 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare 8110 Activități de servicii-suport combinate 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor 8122 Activități specializate de curățenie 8129 Alte activități de curățenie 8130 Activități de întreținere peisagistică 8211 Activități combinate de secretariat 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 8292 Activități de ambalare 8299 Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a. 8412 Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, exclusiv protecția socială 8413 Reglementarea și eficientizarea activităților economice 8421 Activități de servicii externe 8422 Activități de apărare națională 8423 Activități de justiție 8424 Activități de ordine publică și de protecție civilă 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora 8430 Activități de protecție socială obligatorie 8510 Învățământ preșcolar 8520 Învățământ primar 8531 Învățământ secundar general 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional 8541 Învățământ superior nonuniversitar 8542 Învățământ superior universitar 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional 8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) 8553 Școli de conducere (pilotaj) 8559 Alte forme de învățământ n.c.a. 8560 Activități de servicii-suport pentru învățământ 8610 Activități de asistență spitalicească 8621 Activități de asistență medicală generală 8622 Activități de asistență medicală specializată 8623 Activități de asistență stomatologică 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală 8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusive spitale 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8790 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a. 8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare n.c.a. 9001 Activități de interpretare artistică (spectacole) 9002 Activități-suport pentru interpretare artistică (spectacole) 9003 Activități de creație artistică 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor 9102 Activități ale muzeelor 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 9104 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale 9311 Activități ale bazelor sportive 9312 Activități ale cluburilor sportive 9313 Activități ale centrelor de fitness 9319 Alte activități sportive 9321 Bâlciuri și parcuri de distracții 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a. 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale 9412 Activități ale organizațiilor profesionale 9420 Activități ale sindicatelor salariaților 9491 Activități ale organizațiilor religioase 9492 Activități ale organizațiilor politice 9499 Activități ale altor organizații n.c.a. 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 9512 Repararea echipamentelor de comunicații 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină 9523 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele 9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice 9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor 9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a. 9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și ale produselor din blană 9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare 9603 Activități de pompe funebre și similare 9604 Activități de întreținere corporală 9609 Alte activități de servicii n.c.a. 9700 Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic 9810 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu 9820 Activități ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii 9900 Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritorialeB. Domeniile/Sectoarele de activitate eligibile pe componenta IMM ROMÂNIA PLUS care nu au caracter inovator*) *) Se exclud cheltuielile cu caracter inovator definite la art. 2 lit. a) pct. 6 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2024, și cele asociate promovării exporturilor. 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) 4519 Comerț cu alte autovehicule 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule 4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a. 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții 4664 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate 4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 4690 Comerț cu ridicata nespecializat 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și softwareului în magazine specializate 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate 4743 Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine specializate 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate 4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor 721 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
   +  Anexa nr. 1d la Anexă
  Domenii/Sectoare de activitate eligibile
  aferente componentei AGRO PLUS
  111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase 112 Cultivarea orezului 113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor 114 Cultivarea trestiei-de-zahăr 115 Cultivarea tutunului 116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 121 Cultivarea strugurilor 122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale 123 Cultivarea fructelor citrice 124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase 125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi 126 Cultivarea fructelor oleaginoase 127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic 129 Cultivarea altor plante permanente 130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire 141 Creșterea bovinelor de lapte 142 Creșterea altor bovine 143 Creșterea cailor și a altor cabaline 144 Creșterea cămilelor și a camelidelor 145 Creșterea ovinelor și caprinelor 146 Creșterea porcinelor 147 Creșterea păsărilor 149 Creșterea altor animale 150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) 161 Activități auxiliare pentru producția vegetală 162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor 163 Activități după recoltare 164 Pregătirea semințelor 170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii 311 Pescuitul maritim 312 Pescuitul în ape dulci 321 Acvacultura maritimă 322 Acvacultura în ape dulci 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a. 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor 1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor 1052 Fabricarea înghețatei 1061 Fabricarea produselor de morărit 1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie 1073 Fabricarea macaroanelor, tăiețeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare 1081 Fabricarea zahărului 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 1102 Fabricarea vinurilor din struguri 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare 1105 Fabricarea berii 1106 Fabricarea malțului 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
   +  Anexa nr. 2 la Anexă
  Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor
  cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat IMM PLUS
  Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS beneficiarii care contractează credite de investiții și/sau credite/linii de credit pentru capital de lucru în cadrul:– componentelor Programului IMM PLUS, respectiv: IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 2.250.000 de euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 280.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare și 335.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului și acvaculturii. Prin excepție, beneficiarii componentei AGRO PLUS din domeniul agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate și nu beneficiază de dobândă finanțată de la bugetul de stat în baza schemei de ajutor de stat aferentă Programului IMM PLUS. În cazul UAT-urilor, valoarea grantului acordat nu poate depăși echivalentul în lei a 2.250.000 de euro. Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare. Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanțelor, denumit în continuare MF, de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, și, după caz, până la data plății valorii de executare a garanției de către M.F., ca procent diferențiat în funcție de durata garanției fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, sau, după caz, la data plății valorii de executare a garanției de către M.F, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar către MF, respectiv evidențierea diminuării acestuia de către FNGCIMM/FGCR/FRC, dacă este cazul. Comisionul de administrare este datorat F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, de către beneficiarul Programului. Comisionul de administrare este calculat de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, și este virat de instituția de credit. Pe durata derulării Schemei de ajutor de stat asociată Programului, obligația de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat. Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, sau, după caz, la data plății valorii de executare a garanției de către M.F, în funcție de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenței de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz. Nivelul comisionului de administrare este de 0,20% și se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției în funcție de durata garanției fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Dobânzile aferente creditelor de investiții și creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru sunt datorate finanțatorului de către beneficiarul Programului. Pe durata de derulare a Schemei de ajutor de stat asociată programului, pentru perioada de maximum 12 de luni de la data acordării creditului, valoarea dobânzii este acordată beneficiarului Programului, cu excepția beneficiarilor componentei AGRO PLUS din domeniul agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii, de către MF, sub formă de grant. Valoarea dobânzii calculată pentru maxim 12 luni este limita maximală ce nu poate fi depășită și după încetarea plații acesteia de către MF, respectiv după încetarea perioada de maxim 12 de luni de la data acordării creditului (data primei utilizări), beneficiarii Programului achită finanțatorului dobânda datorată. În situația în care pe perioada de valabilitate a creditului nivelul componentei de dobândă de plătit depășește cuantumul nominal prevăzut pentru componenta de dobândă prin Acordul de finanțare, valoarea ajutorului de stat efectiv plătit este plafonată la acest nivel, iar beneficiarul are obligația de a plăti diferența. Schema mecanismului de transfer al fondurilor pentru plata granturilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru Programul IMM PLUS - componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS,:
  Nr.crt.ActivitateDocumente-suportResponsabilTermen
  1.F.N.G.C.I.M.M./ F.G.CR./ F.R.C. comunică trimestrial către MF sumele totale ce trebuie alocate din grant în vederea acoperirii costului total al finanțării însoțite de detalierea pe : dobânzi și comisioane de administrareDecizia de plată referitoare la sumele de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./ F.G.C.R./ F.R.C. pentru plata ajutorului de stat aferent dobânzilor și comisioanelor de administrare în cadrul programului IMM PLUS conform prevederilor Schemei de ajutor de stat asociate ProgramuluiF.N.G.C.I.M.M./ F.G.C.R/ F.R.C, in calitate de administrator al schemeiTrimestrial, pe toată perioada de derulare a schemei de ajutor de stat, până pe data de 15 a primei luni a trimestrului următor, pentru trimestrul anterior.
  2.MF virează trimestrial în contul de tranzit al F.N.G.C.I.M.M./ F.G.C.R/ F.R.C. deschis la ......... (cont curent deschis la o instituție de credit) dobânda și comisionul de administrareVirament bancarMF, în calitate de furnizor de ajutor de statÎn termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării deciziilor de plată referitoare la sumele de virat în contul F.N.G.C.I.M.M./ F.G.C.R/ F.R.C, la Registratura generală a MF
  3.F.N.G.C.I.M.M./ F.G.C.R/ F.R.C virează fiecărui finanțator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de furnizorul de ajutor de stat.Virament bancarF.N.G.C.I.M.M./ F.C.G.R/ F.R.C, în calitate de administrator al schemei.În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la pct.2 în contul F.N.G.C.I.M.M./ F.G.C.R/ F.R.C
  4.F.N.G.C.I.M.M./ F.G.CR./ F.R.C. comunică lunar către MF sumele totale ce trebuie alocate din grant în vederea acoperirii costului total al comisionului de riscSituația garanțiilor acordate și a comisionului de risc - Anexa 2c la Convenția privind implementarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS componentele – IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRCT PLUS, INNOVATION PLUS .F.N.G.C.I.M.M./ F.G.C.R/ F.R.C, in calitate de administrator al schemeiLunar, pe toată perioada de derulare a schemei de ajutor de stat, cel mai târziu până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea, prin intermediul poștei electronice
   +  Anexa nr. 3 la Anexă
  CONVENȚIE
  privind implementarea schemei de ajutor
  de stat IMM PLUS pentru componentele acesteia - IMM ROMÂNIA
  PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS
  Încheiată în temeiul art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, denumită în continuare OUG nr. 18/2024, între: Ministerul Finanțelor, autoritate a administrației publice centrale, cu sediul în municipiul București, str. Libertății nr. 16, sectorul 5, reprezentat de .........., în calitate de .........., denumit în continuare M.F., și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN/Fondul Român de Contragarantare - S.A./Fondul de Garantare a Creditului Rural S.A. - IFN, cu sediul social în municipiul București, str. ............., înmatriculat în registrul comerțului sub nr. ....., cod unic de înregistrare ........, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. ......... și în Registrul special al IFN sub nr. ......., reprezentat de ............, în calitate de ............., și de ..........., în calitate de .........., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.,/F.G.C.R. ...........În scopul derulării următoarelor componente ale schemei de ajutor de stat IMM PLUS: IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS și CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) lit. a) - e) din Anexa la OUG nr. 18/2024, părțile convin încheierea prezentei convenții de implementare, în condițiile prevăzute în continuare.  +  Capitolul I Obiectul convenției  +  Articolul 1Prezenta convenție reglementează termenii și condițiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M./F,G,C,R,/F.R.C, după caz, de către MF, precum și drepturile și obligațiile părților privind acordarea, monitorizarea, raportarea, executarea garanțiilor și acordarea granturilor prevăzute la art. 3 - 6 din Schema de ajutor de stat IMM PLUS și componentele acesteia - IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS, prevăzută în Anexa la OUG nr. 18/2024, în cadrul componentelor IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS, denumite în continuare IMM ROMÂNIA PLUS, Programul AGRO PLUS, Programul IMM PROD PLUS Programul CONSTRUCT PLUS și Programul INNOVATION PLUS.  +  Articolul 2 Componentele schemei de ajutor de stat sunt următoarele:(1) IMM ROMÂNIA PLUS, de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv start-upuri, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie de către instituțiile de credit, cu excepția activităților cuprinse în cadrul celorlalte componente, respectiv AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, RURAL PLUS, INNOVATION PLUS.(2) AGRO PLUS, de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, inclusiv start-upuri, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie;(3) IMM PROD PLUS, pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor realizate de către întreprinderile mici și mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-upuri, precum și de către întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie, pentru următoarele obiective:– încurajarea producției autohtone de bunuri de larg consum, creșterea capacității de producție;– reconversia de la intermediere la producție;– digitalizarea activității;– alinierea/îmbunătățirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul proceselor de producție;(4) CONSTRUCT PLUS destinată proiectelor privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor și unitățile administrativ-teritoriale, cu două subcomponente:– subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-upuri;– subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor;(5) INNOVATION PLUS, în vederea sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie care dețin o componentă de inovare, a celor care realizează invenții și inovații și a susținerii activităților care promovează exportul IMM-urilor și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, constând în activități care să conducă la stimularea exporturilor românești, respectiv la susținerea tranzacțiilor internaționale și a investițiilor românești în străinătate, stimularea comerțului online și a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare, și care activează în industria exportatoare nepoluantă.  +  Articolul 3(1) În cadrul componentelor IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS se acordă garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederile pct. 2.1 din Cadrul temporar de criză și de tranziție pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei 2023/C 101/03, cu modificările și completările ulterioare denumită în continuare Cadrul temporar de criză și de tranziție, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.(2) Pentru creditele/liniile de credit prevăzute la alin. (1), valoarea maximă a finanțărilor acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 10.000.000 lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 5.000.000 lei.(3) Durata maximă a finanțărilor prevăzute la alin. (2) este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanțărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru cel puțin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.(4) Durata garanțiilor acordate nu poate depăși 6 ani pentru creditele de investiții și 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, fără posibilitate de prelungire.(5) În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili, instituțiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.(6) În cazul beneficiarilor schemei de ajutor de stat, care au contractat credite de investiții și/sau credite/linii de credit garantate conform art. 3 alin. (2), cu excepția creditelor acordate beneficiarilor componentei AGRO PLUS din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii, MF finanțează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și creditelor pentru investiții în procent de 100% pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării creditului, din bugetul MF - Acțiuni generale, de la titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.46 "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. Plata componentei de dobândă se efectuează până la data de 31 iulie 2026 inclusiv.(7) Schema de ajutor de stat prevăzută în Anexa la OUG nr. 18/2024, este implementată de către M.F., prin F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R., în conformitate cu atribuțiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu legislația în materie de ajutor de stat conform căreia MF are calitatea de furnizor de ajutor de stat, iar calitatea de administrator al acestei scheme de ajutor de stat este delegată F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R. prin efectul legii.  +  Articolul 4(1) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) lit. a)-e) coroborate cu cele ale art. 12 alin. (1) din anexa la OUG nr. 18/2024, prin prezenta convenție F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R este mandatat să garanteze în numele și pe contul statului creditele acordate de către instituțiile de credit beneficiarilor definiți la art. 2 lit. a) din Anexa la OUG nr. 18/2024, eligibili în cadrul componentelor Programului IMM PLUS conform art. 7 din anexa la OUG nr. 18/2024, și se încadrează în normele și procedurile interne ale instituțiilor de credit participante în Program.(2) Valoarea garanției de stat acoperă maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederile pct. 2.1 din Cadrul temporar de criză și de tranziție, datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor pentru realizarea de investiții, al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Valoarea maximă a finanțărilor acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 10.000.000 lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 5.000.000 lei.  +  Articolul 5(1) Costul total al creditelor și garanției acordate în cadrul Programului IMM PLUS, se compune din:b) rata dobânzii - rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă, diferențiată astfel:a1) componenta IMM ROMÂNIA PLUS - pentru creditele de investiții, marja este de maximum 1,5% pe an, pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru marja este de maximum 1,9% pe an;a2) componenta IMM PROD PLUS - pentru creditele de investiții acordate în condițiile Programului, marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an, și de maximum 1,9% pe an pentru creditele destinate acoperirii cheltuielilor de reconversie;a3) componenta CONSTRUCT PLUS- pentru creditele de investiții marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an.;a4) componenta AGRO PLUS - pentru creditele de investiții marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an.;a5) componenta INNOVATION PLUS - pentru creditele de investiții marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc.);b) comisionul de risc - comisionul de risc datorat MF de către beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M/F.G.C.R./F.R.C., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, și, după caz, până la data plății valorii de executare a garanției de către M.F, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției și categoria beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, sau, după caz, la data plății valorii de executare a garanției de către M.F., în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției sau, după caz, până la data înregistrării a cererii de plată, prin plata diferenței de către beneficiar către MF, respectiv evidențierea diminuării acestuia de către FNGCIMM/FGCR /FRC, dacă este cazul. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanției. Pentru garanțiile acordate beneficiarilor în cadrul Programului se percep comisioane de risc, astfel:a) pentru beneficiarii ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii: la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4 - 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat;b) pentru beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mari, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și a UAT-urilor se percep comisioane de risc la nivelul celor aferente întreprinderilor mari, respectiv: la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4 - 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat. Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea: Comision de risc = (valoarea*1) / soldul*2) garanției la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)) / 12 *1) În anul acordării garanției comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanției. *2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior. *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat. Procentul comisionului de risc va fi stabilit prin ordin al ministrului finanțelor diferențiat în funcție de durata și beneficiarul garanției de stat, cu respectarea paragrafului paragrafului 47 lit. b) din Cadrul temporar de criza și de tranzițiec) comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., pentru perioada de derulare a schemei de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul MF - Acțiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate Programului. Comisionul de administrare se calculează de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției sau, după caz, până la data plății de către MF a valorii de executare a garanției,, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției estimat la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Pentru anul 2024, nivelul comisionului de administrare este de 0,20% p.a., calculat la valoarea/soldul garanției. Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, sau, după caz, până la data plății de către MF a valorii de executare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. În cazul renunțării la garanție, comisionul de administrare se restituie MF, dacă creditul nu a fost utilizat. Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea: Comision de administrare = (valoarea*1)/soldul*2) garanției la data de 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12. *1) În anul acordării garanției, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanției. *2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior. *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat." În cazul în care cererea de plată este formulată după expirarea perioadei de valabilitate a finanțării, comisionul de administrare și de risc se datorează până la scadența finală a finanțării garantate prevăzută în contractual de credit. Dacă cererea de plată se transmite în interiorul perioadei de derulare a finanțării garantate, comisionul de administrare și de risc se datorează până la data plății efective a valorii de executare a garanției fără a depăși scadenta finala a finanțării garantate prevăzute în contractul de credit.(2) Subvențiile se plătesc sub formă de granturi acordate beneficiarilor creditelor garantate în cadrul Programului prin intermediul unui mecanism de plată reglementat prin convențiile de garantare și plată a granturilor încheiate de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R. cu instituțiile de credit. Sumele necesare pentru plata granturilor sunt aprobate anual. Plata granturilor se realizează în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniul ajutorului de stat în vigoare. Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat asociata programului din bugetul MF - Acțiuni generale către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R. este prevăzut în anexa nr. 1 la Procedura de implementare a Programului IMM PLUS - componentele: IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS.(3) Sumele rezultate din plata valorii de executare a garanțiilor de stat acordate de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R. în numele și în contul statului pentru creditele obținute de beneficiarii eligibili în cadrul Programului, se plătesc instituției de credit de către M.F. de la bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acțiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M. /F.R.C./F.G.C.R. și se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la beneficiarii programului, în condițiile legii.  +  Capitolul II Conținutul mandatului  +  Articolul 6 M.F., în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligații:a) să propună Guvernului plafonul garanțiilor care pot fi emise conform Programului;b) să stabilească anual, prin ordin al ministrului finanțelor, nivelul comisionului de risc cuvenit M.F. cu respectarea paragrafului 47 lit. b) din Cadrul temporar de criza și de tranziție, și al comisionului de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R. datorat de beneficiarul Programului;c) în baza deciziei de aprobare a cererii de plată a garanției și a Addendumului, dacă este cazul, transmise de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R. conform prevederilor cap. IV, să efectueze plata valorii de executare a garanției din bugetul de stat în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. a cererii de plată. Sumele necesare pentru plata valorii de executare a garanției de stat, se plătesc instituției de credit de către M.F. de la bugetul de stat prin bugetul M.F. - Acțiuni generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50;d) să transmită F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. dovada efectuării plății valorii de executare a garanției de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății;e) să transmită F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. eventuale clarificări necesare pentru executarea operațiunilor ce decurg din mandatul primit;f) să informeze F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R./F.R.C. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 10 alin. (1).  +  Articolul 7 F.N.G.C.I.M.M. ./F.G.C.R./F.R.C., în calitate de mandatar, are următoarele obligații:a) să publice pe pagina oficială web a F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. lista cu instituțiile de credit participante în vederea acordării creditelor prevăzute la art. 3 alin. (1) din prezenta Convenție de implementare, pentru beneficiarii eligibili, în condițiile Programului;b) să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituțiile de credit a plafonului alocat și să efectueze realocări între componentele/subcomponentele schemei de ajutor de stat în favoarea aceluiași finanțator, în limita plafonului total alocat fiecărui finanțator, și/sau realocări între instituțiile de credit, în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate și de ritmul de acordare a garanțiilor;c) să încheie convenții de garantare și de plată a granturilor cu instituțiile de credit participante în Program pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS, conform modelului standard aprobat;d) să predea M.F. o copie certificată a convenției de garantare și de plată a granturilor încheiate cu instituțiile de credit;e) să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute prin dispozițiile O.U.G. nr. 18/2024, pe baza documentelor și informațiilor furnizate de instituția de credit, în baza analizei efectuate în conformitate cu reglementările proprii;f) să analizeze solicitările de garantare formulate de instituțiile de credit referitoare la modificarea clauzelor contractuale, după aprobarea creditelor pentru realizarea de investiții și creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru de către structurile competente ale acestora, pe baza informațiilor furnizate de acestea și în funcție de tipul modificării și a analizei situației economico-financiare a solicitantului, efectuată în conformitate cu reglementările proprii și convențiile de garantare și plată a granturilor încheiate cu instituțiile de credit;g) să notifice instituției de credit aprobarea/respingerea solicitării de acordare a garanției și să îi comunice, după caz, valoarea comisionului de administrare și a comisionului de risc;h) să semneze și să transmită instituției de credit exemplarele originale ale contractului de garantare și ale acordului de finanțare, în fUncție de numărul semnatarilor;i) să organizeze evidența contractelor de garantare valabile;j) să monitorizeze garanțiile acordate în cadrul Programului, prin urmărirea lunară a stadiului derulării soldului garanției, pe baza situațiilor furnizate de către instituția de credit, conform prevederilor convenției de garantare și plată a granturilor;k) să transmită M.F. cel mai târziu până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea, prin intermediul poștei electronice, situația garanțiilor emise/aprobate, rezultate din centralizarea datelor colectate conform lit. j) utilizând formularele din anexele nr. 2a, 2b, 2c, 2d la prezenta convenție;l) să aprobe cererea de plată a garanției numai în condițiile expres prevăzute la Cap. VIII din "Procedura de implementare a Programului IMM PLUS - componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS", în convențiile de garantare și plată a granturilor încheiate cu instituțiile de credit și în contractele de garantare încheiate cu instituțiile de credit și cu beneficiarii;m) să comunice deciziile de aprobare/respingere a cererilor de plată instituției de credit și M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poșta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original;n) să comunice M.F. Addendum-ul la decizia de aprobare a cererilor de plată sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției, în ziua aprobării acestuia, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original;o) să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C a cererii de plata transmisa de instituția de credit și să comunice decizia de revocare instituției de credit și M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poșta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original;p) să restituie instituției de credit cererea de plată și documentele care o însoțesc, în cazul în care acestea au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile calendaristice de la data trecerii integrale la restanta a principalului sau la solicitarea instituției de credit;q) să întocmească înscrisul prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia și să îl comunice debitorului beneficiar al finanțării garantate, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății din partea M.F. și instituției de credit, scanat, la o adresa de e-mail comunicată prin cererea de plata-;r) să publice pe pagina oficială web a F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. anunțurile în care se menționează că au fost emise titluri de creanță bugetară pe numele debitorilor;s) să înainteze organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanțelor bugetare rezultate din plata garanțiilor acordate în cadrul Programului, următoarele documente: înscrisul prevăzut la lit. q), împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul beneficiar al finanțării garantate, însoțite de contractul de garantare și actele adiționale încheiate la acesta, după caz, în original, și de extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară;ș) să transmită MF o copie după adresa ANAF prin care se confirmă înregistrarea în evidența fiscală a sumei plătite de Ministerul Finanțelor;t) să țină o evidență a garanțiilor acordate în cadrul Programului, distinctă de evidența garanțiilor acordate în nume propriu sau în cadrul altor programe;ț) să emită acordul de modificare/radiere din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la art. 12 din "Procedura de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, și INNOVATION PLUS", precum și a ipotecilor convenționale constituite de beneficiarul finanțării în vederea garantării creditului;u) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, în condițiile prevăzute în Convenția de garantare și plată a granturilor, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanța;v) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipoteca convențională, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară, în condițiile prevăzute în Convenția de garantare și plată a granturilor;w) să emită acordul cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, cu condiția utilizării integrale a sumelor obținute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS, după caz, și în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții. În cazurile în care sumele obținute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferența va fi pusă la dispoziția beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanțator;x) să îndeplinească orice alte atribuții care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfășurări a Programului - componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS, solicitate de M.F.;y) să informeze MF, într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, cu privire la intrarea în procedura de insolvență/faliment a beneficiarilor Programului pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS pentru înscrierea la masa credală a valorii finanțării garantate.z) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenței, după efectuarea de către MF a plății valorii de executare a garanției de stat către instituția de credit, F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., după caz, transmite înscrisul prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată și direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sau, după caz, ANAF, în vederea înscrierii de către acestea la masa credală a valorii de executare a garanției ca o creanță certă, lichidă și exigibilă, precum și documentația aferentă acordării garanției;  +  Articolul 8 M.F., în calitate de furnizor al schemei de ajutor de stat, are următoarele obligații:a) să vireze trimestrial, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, în lei, componentele de grant, reprezentând subvenția de dobândă și comisioane de administrare, aprobate de administratorul schemei, în contul deschis de F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. și înscris în Decizia de plată prevăzută în anexa nr. 1a la prezenta convenție; termenul curge de la data înregistrării deciziei de plată emise de către administratorii schemei, la Registratura generală a M.F.b) să transmită F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. și instituției de credit, eventuale clarificări necesare pentru executarea operațiunilor ce decurg din mandatul primit;c) să informeze F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 10 alin. (1);  +  Articolul 9 F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat conform atribuțiilor delegate, are următoarele obligații:a) să publice pe site-ul său textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum și forma și conținutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia;b) să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei;c) să cuantifice pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate, în vederea verificării respectării criteriilor din reglementările europene în domeniu și să păstreze documentația timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat. Aceste înregistrări conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat.;d) să transmită Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și de minimis, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 441/2022, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;e) să încarce în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei de ajutor de stat, a acordurilor de finanțare, a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;f) să transmită lunar un tablou de bord către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare și inovare - Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.g) să monitorizeze întreprinderile beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituțiilor de credit finanțatoare, iar beneficiarul și instituțiile de credit care au acordat creditele de investiții și/sau creditele/liniile de credit pentru capital de lucru trebuie să accepte și să faciliteze controlul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei;h) să vireze în termenele stabilite, fiecărei instituții de credit valoarea cumulată a granturilor reprezentând dobânda lunară;i) să transmită trimestrial, în prima luna a trimestrului următor, către M.F. notificările de plată aferente comisionului de administrare pentru garanțiile acordate în trimestrul anterior sau în baza notificării de plată anuale pentru garanțiile în sold la 31 decembrie a anului anterior, în perioada în care aceste comisioane sunt suportate de la bugetul de stat;j) să transmită lunar către M.F. notificările aferente comisionului de risc pentru garanțiile acordate în luna anterioară sau în baza notificării anuale pentru garanțiile în sold la 31 decembrie a anului anterior, în perioada în care aceste comisioane sunt suportate de la bugetul de stat;k) în situația în care F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat și/sau cele ale Acordului de finanțare, să solicite acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și reglementării interne de recuperare aprobate de F.N.G.C.I.M./F.G.C.R./F.R.C.. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE;l) să efectueze calculul/regularizarea comisionului de risc pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul programului conform prevederilor art. 10 lit. b) din "Procedura de implementare a Programului IMM PLUS - componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS" și să raporteze valoarea acestuia cumulat pe fiecare instituție de credit;m) să regularizeze comisionul de administrare pentru întreaga perioadă de derulare a creditului conform prevederilor art. 10 lit. c) din "Procedura de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS".  +  Capitolul III Raportări  +  Articolul 10(1) Pe parcursul derulării prezentei convenții, F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. va transmite M.F. următoarele raportări:a) situația utilizării plafoanelor de garantare de către instituțiile de credit, prevăzută în anexa nr. 2a;b) situația garanțiilor acordate și a comisionului de risc, prevăzută în anexa nr. 2b;c) situația scadențarului estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate prevăzută în anexa nr. 2c;d) situația rambursărilor de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate, prevăzută în anexa nr. 2d.e) (2) Anexele nr. 2a - 2d, semnate de către reprezentantul F.N.G.C.I.M.M. ./F.G.C.R./F.R.C., se transmit lunar în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă.(3) În cazul în care pentru monitorizarea și raportarea datoriei publice, anexele de raportare către M.F. trebuie completate cu informații suplimentare, actualizarea formatului de raportare se face cu acordul direcției de specialitate din cadrul M.F.(4) La solicitarea M.F., F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R./F.R.C. va transmite informații referitoare la estimările privind executările de garanții reprezentând valoarea plăților pe care M.F. urmează să le efectueze în contul instituțiilor de credit atât pentru anul în curs, cât și proiecțiile pentru următorii 3 ani.  +  Articolul 11(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală raportează direcțiilor de specialitate din cadrul M.F. situația stingerii creanțelor bugetare datorate de beneficiarii Programului.(2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare încheierii trimestrului.  +  Capitolul IV Plata garanției  +  Articolul 12(1) Cererea de plată se aprobă/se respinge de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. conform prevederilor cap. VIII din "Procedura de implementare a Programului IMM PLUS - componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS".(2) La solicitarea instituției de credit de retragere a cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției, dacă solicitarea este transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată la F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R./F.R.C.  +  Articolul 13(1) F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. transmite M.F. decizia/addendumul de aprobare/respingere a cererii de plată pentru fiecare garanție, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poșta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, vizat cu mențiunea "bun de plată" în cazul aprobării cererii de plată.(2) Decizia de aprobare a cererii de plată reprezintă documentul justificativ pe baza căruia M.F. efectuează plata valorii de executare a garanției către Finanțator în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M ./F.G.C.R./F.R.C. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. a cererii de plată.(3) Plata valorii de executare a garanției se face de către M.F. de la bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acțiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, într-un cont unic al instituției de credit.(4) Dacă ulterior transmiterii cererii de plată de către finanțator către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R./F.R.C. se diminuează valoarea finanțării garantate restante, F.N.G.C.I.M.M./ F.G.C.R./F.R.C. va modifica, în baza solicitării instituției de credit, decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției printr-un addendum pe care îl va transmite M.F., în ziua aprobării, prin fax sau prin poșta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original.  +  Articolul 14(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății valorii de executare a garanției, M.F. transmite F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. dovada efectuării plății, din care să rezulte suma plătită și data efectuării plății.(2) Utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta convenție, F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. întocmește un înscris, care reprezintă titlu de creanță bugetară, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia.(3) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății din partea MF, F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. comunică înscrisul prevăzut la alin. (2) debitorului beneficiar al finanțării garantate, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În cazul în care comunicarea înscrisului nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) - (7) din "Procedura de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS".(4) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul- beneficiar al finanțării garantate, însoțit de contractul de garantare împreună cu actele adiționale încheiate la acesta, după caz, și de documentele prevăzute în procedura de acordare a garanțiilor de stat, a grantului, stabilire a plafoanelor de garantare și bugetului pe componente și regulile de gestionare a plafoanelor de garantare, plata ajutoarelor de stat specifice fiecărei componente din cadrul schemei de ajutor de stat, precum și convențiile de garantare și plată a grantului și convențiile de implementare, se înaintează organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru aplicarea măsurilor de executare silită, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(5) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M./F.G.C.R./F.R.C. acordă garanția de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.(6) Recuperarea creanțelor bugetare rezultate din plata garanțiilor acordate în cadrul Programului se face de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală conform dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(7) Pentru sumele rezultate din executarea garanțiilor, plătite de M.F., debitorul-beneficiar al finanțării garantate datorează dobânzi și penalități de întârziere, calculate și comunicate de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din plata garanției de stat și până la data stingerii, inclusiv, și sunt recuperate de către acestea.(8) Garanțiile legale prevăzute la art. 12 alin. (1) din "Procedura de implementare a Programului IMM PLUS - componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS" se execută de către Agenția Națională de Administrare Fiscală conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările și completările ulterioare.(9) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum și cele recuperate ca urmare a punerii în executare a garanțiilor reglementate la art. 12 alin. (1) din "Procedura de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS" de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, proporțional cu procentul de garantare se fac venit la bugetul de stat și se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.(10) În situația finalizării executării silite imobiliare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanției plătite Finanțatorului de către M.F. și a tuturor accesoriilor aferente, precum și în situația recuperării integrale a creanței bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanției de către beneficiar, M.F. emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(11) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenței, anterior efectuării de Ministerul Finanțelor a plății valorii de executare a garanției de stat către instituția de credit, Ministerul Finanțelor poate mandata direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau, după caz, ANAF, să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanțării garantate ca o creanță sub condiție, pe baza documentației aferente acordării garanției transmise Ministerului Finanțelor de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R., anterior termenului-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului.  +  Capitolul V Confidențialitate  +  Articolul 15(1) Părțile sunt obligate să păstreze confidențialitatea asupra tuturor faptelor, datelor și informațiilor referitoare la activitatea desfășurată, precum și asupra oricărui fapt, oricărei date sau informații, aflate la dispoziția lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finanțărilor garantate ori informații referitoare la contractele încheiate cu clienții sau serviciile prestate pentru aceștia, cu asigurarea liberului acces la informațiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.(2) În înțelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană juridică ce beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părților în contextul derulării Programului.  +  Articolul 16 Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părților au obligația să păstreze confidențialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informații despre care au luat cunoștință în cursul exercitării atribuțiilor lor în cadrul derulării Programului și al executării prezentei convenții și nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligație subzistă și după încetarea activității în cadrul entităților semnatare ale prezentei convenții.  +  Articolul 17 Obligația de păstrare a confidențialității, impusă de prevederile art. 15 și 16, nu poate fi opusă unei autorități care, potrivit legii, are dreptul de a solicita accesul la astfel de informații.  +  Capitolul VI Răspundere contractuală. Jurisdicție  +  Articolul 18(1) Părțile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor ce le revin potrivit prezentei convenții și legislației corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepția cazurilor în care nerespectarea se datorează forței majore, faptei celeilalte părți ori îndeplinirii unei activități impuse de lege.(2) F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații din conținutul mandatului acordat de M.F.  +  Articolul 19 Orice neînțelegeri decurgând din interpretarea sau din aplicarea prevederilor prezentei convenții vor fi soluționate de părți pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de instanțele judecătorești competente.  +  Capitolul VII Alte clauze  +  Articolul 20 Comunicările referitoare la prezenta convenție se vor face la adresele și către persoanele menționate în continuare:M.F. - Direcția generală de trezorerie și datorie publică– director general telefon/fax:– director general adjunct - back office telefon:............; fax:.............. MF - Direcția generală ajutor de stat– director general telefon:............; fax:.............. F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. - Departamentul - director coordonator telefon:............; fax:..............  +  Articolul 21 Orice modificare sau revizuire a prezentei convenții se va face în scris, cu acordul părților și cu respectarea legislației în vigoare.  +  Articolul 22Anexele nr. 1, 1a și 2a - 2d fac parte integrantă din prezenta Convenție.  +  Articolul 23(1) Prezenta Convenție se completează cu prevederile din legislația în vigoare aplicabilă.(2) Modificările și completările legislației aplicabile Programului IMM PLUS - componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD , CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei convenții, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 24(1) Prezenta convenție intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a garanțiilor acordate în cadrul Programului IMM PLUS - componentele IMM ROMÂNIA pLuS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS , CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS și își încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilității contractelor de garantare încheiate de F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., dar nu mai devreme de îndeplinirea tuturor drepturilor și obligațiilor asumate de părți prin convenție.(2) Prezenta convenție a fost semnată de M.F. la data de ............ și de F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R./F.R.C. la data de ............., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original și constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru M.F. și unul pentru F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R./F.R.C.  +  Anexa nr. 1 la Anexa nr. 3 FONDUL ................................ Str. .................. nr. ..., localitatea ..................... Persoana de contact .................., telefon ................. Înscris nr. ...... din data de.............. Către:..................*), *) Se vor completa elementele de identificare ale debitorului și adresa acestuia. Spre știință:..........**) **) Organul fiscal competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Întrucât la termenul din data de .............. beneficiarul .............., cu sediul social în localitatea .............., str. .............. nr. ..., bloc ..., scară ...., etaj ...., apartament ...., sectorul/județul .............., telefon .............., fax , e-mail ............................, înregistrat la registrul comerțului cu numărul .............., cod unic de înregistrare .............., nu a achitat creditul acordat în cadrul Programului IMM PLUS - componenta .............., de instituția de credit ..............***), cu sediul în localitatea .............., str. .............. nr. ..., bloc ..., etaj ..., sectorul/județul .............., și a fost executată garanția acordată prin Contractul de garantare nr. .... din data de.............., s-a întocmit, în temeiul art. 14 alin. (1) din anexa la OUG nr. 18/2024 și al art. 30 alin. (2) din "Procedura de implementare a Programului IMM PLUS - componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS", prezentul înscris, prin care s-au individualizat următoarele sume de plată: ***) Se completează denumirea instituției de credit finanțatoare care a acordat creditul garantat în cadrul Programului IMM PLUS.
  Natura obligației bugetareScadența obligației bugetare****)Nr. contractului de garantare a creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru garantate în cadrul Componentei .......Cuantumul sumei datorate - lei -
  ****) Se completează data plății garanției de către Ministerul Finanțelor.
  Sumele menționate mai sus se achită în contul .............. Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu și numărul contractului de garantare a creditului. Dacă în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului înscris nu achitați sau nu faceți dovada stingerii obligațiilor înscrise în acesta, în temeiul dispozițiilor art. 30 alin. (7) din "Procedura de implementare a Programului IMM PLUS - componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS", prezentul înscris devine titlu executoriu, în baza căruia organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor proceda la recuperarea creanțelor bugetare, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Pentru suma rezultată din executarea garanției de stat, datorați obligații fiscale accesorii conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, care se calculează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenței acestora până la data stingerii inclusiv, și se recuperează de către acestea în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Pentru orice nelămuriri sau obiecții în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menționat. Data emiterii .............. Director, Numele și prenumele .............. Semnătura .............. L.S.
   +  Anexa nr. 1ala Anexa nr. 3
  DECIZIE DE PLATĂ
  a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C.,
  după caz, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat
  asociată Programului IMM PLUS - componentele IMM INVEST ROMÂNIA,
  AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS
  Către: Ministerul FinanțelorDirecția Generala Ajutor de Stat În temeiul art. ... din schema de ajutor de stat IMM PLUS, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2024, va solicităm plata ajutorului de stat, în suma ........ lei, stabilit de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, în calitate de administrator al schemei pentru componenta/componentele ......., pentru trimestrul..., reprezentând comisionul de administrare și componenta de dobănda conform următorului centralizator. Centralizatorul sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C, după caz:
  Nr. crt.Instituția de creditValoare totală grant (lei), din care:Componenta de dobândăComponenta comision de administrare(lei)
  Va rugăm să virați suma de ........... lei în contul nostru curent nr. ................... deschis la ..................... Director General,
   +  Anexa 2a la Anexa nr. 3
  SITUAȚIA
  utilizării plafonului de garantare la data de .........
  RON
  Nr.crt.Denumire instituție de creditNumăr contracte in derularePlafon alocatValoarea garanțiilor emisePlafon neutilizat
  123456
  Banca 1
  ...
  TOTAL
  Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./ F.G.C.R., Mod de completare– Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare în cadrul Programului IMM PLUS - componenta ............– Se completează cu informațiile privind numărul și valoarea garanțiilor emise, cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.– Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit.
   +  Anexa 2b la Anexa nr. 3
  SITUAȚIA
  garanțiilor emise de către
  F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R. și a comisionului de risc
  aferent la data de ..............
  RON
  Nr crt.Denumirea Instituției de creditValoare garantată emisăValoarea garanțiilor repuseAlte intrăriTotal intrăriValoarea comisionului de risc aferent garanțiilor emise pe perioada ajutorului de statValoarea comisionului de risc aferent garanțiilor emise după încetarea ajutorului de stat
  în luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anului
  123456789 = 3 + 5 + 110 = 4 + 6 + 811121314
  BANCA 1
  BANCA 2
  TOTAL
  Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R. Mod de completare– Acest formular se completează în cadrul programului IMM INVEST plus-componenta ............., cu valoarea garanțiilor emise în luna de raportare, inclusiv garanțiile emise la care s-a renunțat până la sfârșitul lunii de raportare, dar și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, precum și alte intrări reprezentând diferențele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituțiilor de credit, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului, până la sfârșitul lunii de raportare.– Valoarea comisionului de risc aferent garanțiilor emise atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.– Informațiile se raportează agregat, la nivel de instituție de credit.
   +  Anexa 2c la Anexa nr. 3
  SCADENȚARUL ESTIMATIV
  al rambursărilor de rate de capital aferente
  împrumuturilor Garantate de către
  F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R,
  la data de .............
  RON
  Nr crt.Denumirea instituției de creditRambursări de capital în primul an al contractului de credit (în valuta contract)Rambursări de capital în al 2-lea an al contractului de credit (în valuta contract)Rambursări de capital în al 3-lea an al contractului de credit (în valuta contract)Rambursări de capital în al 4-lea an al contractului de credit (în valuta contract)Rambursări de capital în al 5-lea an al contractului de credit (în valuta contract)Rambursări de capital în al 6-lea an al contractului de credit (în valuta contract)Rambursări de capital în al 7-lea an al contractului de credit (în valuta contract)TOTAL
  12345678910
  BANCA 1
  BANCA 2
  TOTAL
  Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R. Mod de completare– Pentru garanțiile aflate în portofoliu pentru componenta ........ în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe instituții de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.
   +  Anexa 2d la Anexa nr. 3
  RAMBURSĂRILE
  de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor
  împrumuturilor Garantate de către
  F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R, la data de.........
  RON
  Nr crt.Denumire Instituției de creditRambursări de capital efectuateRenunțări / Diminuări la contracte de garantareValoare garanții refuzate la platăValoarea garanțiilor plătiteTotal ieșiri
  în luna de raportareîn anul de raportareîn luna de raportareîn anul de raportareîn luna de raportareîn anul de raportareîn luna de raportareÎn anul de raportareîn luna de raportareîn anul de raportare
  1234567891011 = 3 + 5 + 7 + 912 = 4 + 6 + 8 + 10
  BANCA 1
  BANCA 2
  TOTAL
  Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R. Mod de completare– Prin acest formular se raportează în cadrul programului IMM INVEST PLUS-componenta ........... rambursările de capital efectuate de beneficiari, renunțările la contractele de garantare, diminuările aferente valorii contractelor de garantare, valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluționate cu refuz la plată conform deciziilor de respingere emise de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R, precum și valoarea contractelor de garantare cu cereri de plata soluționate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanțelor în lei, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului, până la sfârșitul lunii de raportare.– Informațiile se raportează agregat, la nivel de instituție de credit.
   +  Anexa nr. 4 la Anexă
  CONVENȚIE
  de garantare și plată a granturilor pentru Programul IMM PLUS
  și a componentelor acestuia - IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS,
  IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS
  Încheiată între următoarele părți: Finanțatorul ................, cu sediul social în ................, str. ................, nr. ..., telefon/fax ................, cod unic de înregistrare ................, înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. ................ și în Registrul Bancar sub nr................., reprezentat de ................ în calitate de ................ și de ................ în calitate de ................, denumit în continuare instituție de credit/finanțator, Și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN/Fondul de Garantare a Creditului Rural S.A. IFN S.A. /Fondul Român de contragarantare s.A. cu sediul social în București, str. ................, nr. ..., sectorul ...., înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. ......, cod unic de înregistrare ................., reprezentat de ................., în calitate de ................., și de ................., în calitate de ................., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C, după caz, sau Fond. În scopul derulării schemei de ajutor de stat IMM PLUS - prin componentele acesteia- IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS denumită în continuare Programul, părțile convin încheierea prezentei convenții de garantare și plată a granturilor în condițiile prevăzute în continuare.  +  Capitolul 1 DEFINIȚII  +  Articolul 1.1. Termenii folosiți în prezenta convenție de garantare și plată a granturilor au următoarele semnificații:a) Beneficiarul Programului:a.1. Pentru componenta IMM ROMÂNIA PLUS, beneficiarul este operatorul economic care activează în domeniile de activitate eligibile, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv start-upuri, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii, așa cum sunt reglementați la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și de formele de organizare a profesiilor liberale, inclusiv start-upuria.2. Pentru componenta AGRO PLUS, beneficiarul este operatorul economic care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, fermierii definiți conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului ale căror exploatații se situează pe teritoriul României, care desfășoară activități economice și/sau agricole și îndeplinesc condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinesc condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii, așa cum sunt reglementați la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de formele de organizare a profesiilor liberale, asociațiile agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, grupurile de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.338/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005, cu modificările și completările ulterioare, organizațiile de producători din sectorul legume-fructe recunoscute în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1308 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European și al Consiliului, de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, precum și ale Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările și completările ulterioare, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, precum și din domeniul comerțului cu produse Agricole, piscicole și produse alimentare, cu exceptia băuturilor și tutunului, inclusiv start-upuri;a.3. Pentru componenta IMM PROD PLUS, beneficiarul este operatorul economic care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-up-uri;a.4. Pentru subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piata medie din sectorul construcțiilor din cadrul componentei CONSTRUCT PLUS, beneficiarul este operatorul economic care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-up-uri, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, precum și arhitecții, așa cum sunt reglementați în Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv birourile individuale de arhitectură inclusiv start-upuria.5. Pentru subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor, din cadrul componentei CONSTRUCT PLUS, beneficiarul subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale este municipiul, orașul, comuna, care are proiecte ce presupun finanțarea unor activități economice în sectorul construcțiilor.a.6. pentru componenta INNOVATION PLUS, beneficiarul schemei de ajutor de stat este operatorul economic care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv start- upuri, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și care au în componenta cheltuielilor legate de activitatea inovatoare a unei întreprinderi. Prin cheltuială cu caracter inovator se înțelege orice cheltuială care contribuie la retehnologizarea unui proces, unei activități, creșterea productivității mijloacelor fixe, achiziționate și/sau dezvoltate în interiorul companiei indiferent de domeniul de activitate, precum și cheltuielile aferente achiziționării sau încorporării unor produse/soluții noi din punctul de vedere al progresului tehnologic, validate prin brevete, patente, mărci, și cheltuielile operaționale accesorii finanțării obiectului de activitate prin programul INNOVATION;b) Microîntreprindere și întreprindere mică - întreprindere care respectă condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.c) Întreprindere mijlocie - întreprindere care respectă condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.d) întreprindere mică cu capitalizare de piață medie - întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează și întreprinderea/întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajați sau mai mult, dar mai puțin de 500 de angajați și o cifră de afaceri anuală ce nu depășește 100 de milioane euro sau al cărei bilanț anual nu depășește 86 de milioane euro.e) Unitate administrativ-teritorială - UAT - municipiul, orașul sau comuna care realizează proiecte de investiții în sectorul construcțiilor.f) Instituție de credit/finanțator - entitate definită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.g) Credit - creditul de investiții și/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituția de credit îl pune la dispoziția beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit.h) Contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Programului, instituția de credit și F.N.G.C.I.M.M. F.G.C.R./F.R.C, după caz, în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanțelor denumit în continuare M.F., reprezentat de F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C, după caz, se obligă să garanteze creditul acordat de către instituția de credit, iar beneficiarul Programului își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanției de către instituția de credit, în situația producerii riscului de credit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.i) Garant - Statul Român prin M.F. reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, pentru garanțiile acordate în numele și contul statului.j) Procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală.k) Riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Programului a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite.l) Valoarea de executare a garanției - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituției de credit de către M.F. în cazul producerii riscului de credit.m) Comision de risc - comisionul datorat MF de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C, după caz pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției și după caz, până la data plății valorii de executare a garanției de către M.F., ca procent diferențiat în funcție de durata și categoria beneficiarului garanției de stat, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, la data plății valorii de executare a garanției de către M.F în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar către MF, respectiv evidențierea diminuării acestuia de către FNGCIMM/FGCR /FRC, dacă este cazul. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.n) Comision de administrare - suma cuvenită F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C., după caz, pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program.o) Finanțare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare sau alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contactului încheiat cu instituția de credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C., după caz, în baza mandatului acordat de către M.F., acordă o garanție în numele și contul statului în condițiile prezentei Convenții;p) Garanție de stat - angajamentul expres, necondiționat și irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M/F.G.C.R/F.R.C, după caz., în numele și pe contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituția de credit ca urmare a producerii riscului de credit, în condițiile împărțirii proporționale a riscului între stat și instituțiile de credit. Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la schema de ajutor de stat nu sunt incluse în valoarea garanției de stat. Garanției de stat îi sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.q) Garanții colaterale - garanțiile reale și personale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți în favoarea instituției de credit finanțatoare și a statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare, altele decât garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituțiile de credit pentru diminuarea expunerii față de beneficiar. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanțiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane și cheltuieli ocazionate de recuperarea creanței, vor diminua, proporțional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin MF, și sumele suportate de instituția de credit finanțatoare.r) Soldul finanțării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit.s) Declararea exigibilității finanțării garantate - trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale instituției de credit și clauzele contractului de credit ca urmare a producerii riscului de credit și desființarea beneficiului rambursării creditului conform graficului de rambursare convenit cu instituția de credit, după caz.t) Perioada de valabilitate a garanției - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanției și data încetării răspunderii statului român reprezentat de MF, referitor la garanția de stat acordata în baza mandatului încredințat F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz.u) Acordul de finanțare - actul juridic, încheiat între F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, în calitate de administrator al schemei, instituția de credit și beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, aprobată prin OUG nr.18/2024.v) Codul RUE - codul unic atribuit unui beneficiar al Programului în registrul unic electronic gestionat în cadrul portalului www.imminvest.ro, generat automat în momentul în care beneficiarul transmite cererea online de înregistrare în Programul IMM PLUS.w) Ajutor de stat sub forma de Grant - finanțarea, în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării finanțăriix) Ajutoarele de stat sub forma de garanții de stat: valoarea garanției de staty) Ajutorul de stat total: suma rezultată prin cumularea ajutorului de stat sub forma de garant cu cel sub forma de garanție, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 2.250.000 euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 280.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare și 335.000 eur/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului și acvaculturii. Prin excepție, beneficiarii componentei AGRO PLUS din domeniul agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii beneficiază de un ajutor de stat total , dar nu mai mult de echivalentul în lei a 280.000 euro/întreprindere întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, respectiv echivalentul a 335.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului și acvaculturii și nu beneficiază de dobândă finanțată de la bugetul de stat în baza schemei de ajutor de stat. În cazul UAT-urilor, valoarea grantului acordat nu poate depăși echivalentul în lei a 2.250.000 euro.z) Data acordării creditului - data primei trageri a creditului, respectiv parțială sau integrala.  +  Articolul 1.2. Obiectivul programului IMM ROMÂNIA PLUS:(1) Pentru componenta IMM ROMÂNIA PLUS obiectivul Programului consta în acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv start-up uri, de către instituțiile de credit, cu excepția activităților cuprinse în cadrul celorlalte componente: AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, RURAL PLUS și INNOVATION PLUS.(2) Pentru componenta AGRO PLUS obiectivul Programului consta în acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv start-up uri, de către instituțiile de credit din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.(3) Pentru componenta IMM PROD PLUS obiectivul Programului consta în asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor realizate de către întreprinderile mici și mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-up-uri, precum și de către întreprinderile mici cu capitalizare de piata medie pentru:a) încurajarea producției autohtone de bunuri de larg consum, creșterea capacității de producție;b) reconversia de la intermediere la producție;c) digitalizarea activității;d) alinierea/îmbunătățirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul proceselor de producție;(4) Pentru componenta CONSTRUCT PLUS obiectivul Programului consta în acordarea de garanții de stat IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie din sectorul construcțiilor și unităților administrativ-teritoriale, pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor preponderent pentru beneficiarii implicați în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu implementate cu două subcomponente:a) subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-upuri;b) subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor;(5) Pentru componenta INNOVATION PLUS obiectivul Programului consta în sprijinirea realizării invențiilor și inovațiilor, susținerea activităților care promovează exportul IMM-urilor și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie care dețin o component de inovare, a celor care realizează invenții și inovații, și a susținerii activităților care promovează exportul IMM- urilor și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie constând în activități care să conducă la stimularea exporturilor românești, respectiv la susținerea tranzacțiilor internaționale și a investițiilor românești în străinătate, stimularea comerțului on-line și a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare, și care activează în industria exportatoare nepoluantă, prin acordarea de garanții guvernamentale și granturi în mod transparent și nediscriminatoriu, de maximum 90% din valoarea finanțărilor accesate de acești beneficiari.;  +  Articolul 1.3. Procentul de garantare și valoarea maxima a garanției acordate(1) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, acordă ajutor de stat sub forma de garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederile secțiunii 2.1. din Cadrul temporar de criza și de tranziție, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru. Valoarea creditului garantat de stat și/sau procentul de garantare va putea fi ajustat în vederea încadrării în plafoanele prevăzute la art. 1.1 lit. y)(2) Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, valoarea maximă a finanțărilor acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei. Pentru creditele de investiții valoarea maximă a finanțărilor acordate unui beneficiar nu poate depăși 10.000.000 lei. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului nu poate depăși 10.000.000 lei, respectiv 5.000.000 lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii.  +  Articolul 1.4. Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului IMM PLUS se compune din: rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă, diferențiată astfel:a) componenta IMM ROMÂNIA PLUS - pentru creditele de investiții, marja este de maximum 1,5% pe an, pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru marja este de maximum 1,9% pe an;b) componenta IMM PROD PLUS- pentru creditele de investiții acordate în condițiile Programului, marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an, și de maximum 1,9% pe an pentru creditele destinate acoperirii cheltuielilor de reconversie;c) componenta CONSTRUCT PLUS- pentru creditele de investiții marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an.;d) componenta AGRO PLUS - pentru creditele de investiții marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an.e) componenta INNOVATION PLUS - pentru creditele de investiții marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc.).  +  Articolul 1.5. Pentru toate categoriile de credite nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conține clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituția de credit.  +  Articolul 1.6. Finanțatorul este obligat să mențină condițiile prevăzute la art. 1.4. și art. 1.5. pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile Programului.  +  Capitolul 2. OBIECTUL CONVENȚIEI DE GARANTARE ȘI PLATĂ A GRANTURILOR  +  Articolul 2.1. Obiectul prezentei convenții de garantare și plată a granturilor îl constituie stabilirea mecanismului de lucru între F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz și Finanțator în scopul implementării Programului IMM ROMÂNIA PLUS pentru garantarea în numele și contul statului de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz în mod expres, irevocabil și necondiționat, a obligațiilor de rambursare a creditelor acordate de Finanțatori beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la cap. 3 din prezenta convenție și condițiile programului, în limita unui plafon de garantare alocat anual finanțatorului și pentru plata grantului.  +  Articolul 2.2. F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituțiile de credit a plafonului alocat și să efectueze realocări între finanțatori în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al M.F.  +  Articolul 2.3.(1) Durata maximă a finanțărilor aferente creditelor de investiții este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire. Instituțiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.(2) În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanțărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru cel puțin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției se aplica graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.(3) Durata garanțiilor acordate nu poate depăși 6 ani pentru creditele de investiții și 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.  +  Articolul 2.4.(1) Pentru creditele prevăzute la art. 1.3 alin. (2), MF plătește granturile pentru beneficiarii care au contractat credite de investiții și/sau linii de credit reprezentând dobânzile aferente acestora pe o perioada de maximum 12 luni, comisionul de administrare și comisionul de risc aferente garanțiilor de stat acordate beneficiarilor în cadrul Programului pe toată durata de valabilitate a garanției, din bugetul MF în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program.(2) Nu sunt eligibile creditele acordate pentru re finanțarea creditelor de investiții și/sau a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru garantate în cadrul programelor guvernamentale de garantare aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST ' PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul 3. CRITERII DE ELIGIBILITATE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE BENEFICIARII PROGRAMULUI IMM ROMÂNIA PLUS PENTRU A BENEFICIA DE AJUTOR DE STAT  +  Articolul 3.1. Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din toate sectoarele de activitate, cu excepția celor declarate neeligibile potrivit OUG nr. 18/2024, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:(1) Beneficiarii componentelor schemei de ajutor de stat IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS și IMM PROD PLUS din categoria IMM-urilor, inclusiv start-upuri, respectiv din categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie sunt eligibili dacă îndeplinesc cumulativ, la data transmiterii solicitării de garantare, următoarele criterii:a) se încadrează în normele de creditare ale finanțatorului și în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/, după caz;b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;c) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat;d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței în temeiul legilor aplicabile;e) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părților sociale, prezintă și alte garanții colaterale care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de soft-uri, beneficiarul prezintă și alte garanții colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În cazul creditelor de investiții, finanțarea garantată de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, proporțional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiții valoarea de piata a activelor aduse în garanție trebuie să fie mai mare sau cel puțin egala cu valoarea finanțată. În cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de soft-uri, beneficiarul prezintă și alte garanții colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părților sociale, prezintă și alte garanții asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În cazul creditelor acordate pentru refinanțarea altor credite de investiții se va menține structura de garanții aferenta creditului refinanțat. În acest sens instituția de credit care acorda creditul pentru refinanțare va transmite o declarație prin care confirma, pe proprie răspundere, menținerea structurii de garanții a creditului refinanțat, cu obligativitatea instituirii ipotecii legale mobiliare/imobiliare de rang I sau care va dobândi rang 1 ulterior refinanțării asupra bunului care face obiectul refinanțării în favoarea Statului Român și a instituției de credit, proporțional cu procentul de garantare, precum și precizarea ca finanțarea acordata inițial nu a fost utilizata pentru implementarea proiectelor finanțate fonduri europene. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru poate fi inclusă în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat;f) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare restante administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obliga să le achite din creditul/linia de credit pentru capital de lucru acordat. În cazul creditelor de investiții beneficiarul se obliga să facă dovada achitării lor înainte de solicitarea de garantare.g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;i) administratorii, persoane fizice și/sau juridice, rezidente pe teritoriul României nu au fapte înscrise în cazierul judiciar și cazierul fiscal. În cazul administratorilor persoane fizice și/sau juridice, nerezidente pe teritoriul României, se prezintă o declarație autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte ca nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidenta cazierului fiscal/judiciar, precum și ca nu sunt înregistrați fiscal în România. Declarațiile autentificate se vor emite în limba română. În cazul în care sunt emise și autentificate în alta limba decât cea română este obligatorie traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat și autentificarea acestora. Declarațiile autentice nu trebuie să depășească 30 de zile de la data solicitării garanției în cazul cazierului fiscal și 180 de zile de la data solicitării garanției în cazul cazierului judiciar,j) este afectat de criza în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene -Cadru Temporar de criza și de tranziție pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei nr. 2023/C 101/03.(conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării );(2) Beneficiarii componentei CONSTRUCT PLUS din categoria IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, inclusiv start-upuri sunt eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:a) se încadrează în normele de creditare ale finanțatorului și în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz;b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a C.R.C.;c) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat;d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței;e) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru poate fi inclusă în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat. Pentru creditele de investiții valoarea de piata a activelor aduse în garanție trebuie să fie mai mare sau cel puțin egala cu valoarea finanțată. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părților sociale, prezintă și alte garanții colaterale care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de soft-uri, beneficiarul prezintă și alte garanții colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării.f) la data acordării garanției nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare restante administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capital de lucru acordat. În cazul creditelor de investiții beneficiarul se obliga să facă dovada achitării lor înainte de solicitarea de garantare;g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;i) administratorii, persoane fizice și/sau juridice rezidente pe teritoriul României, nu au fapte înscrise în cazierul judiciar și cazierul fiscal. În cazul administratorilor persoane fizice și/sau juridice, nerezidente pe teritoriul României, se prezintă o declarație autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte ca nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidenta cazierului judiciar și în evidenta cazierului fiscal, precum și ca nu sunt înregistrați fiscal în România. Declarațiile autentificate se vor emite în limba română, iar în cazul în care sunt emise și autentificate în alta limba decât cea română este obligatorie traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat și autentificarea acestora. Declarațiile autentice nu trebuie să depășească 30 de zile de la data solicitării garanției în cazul cazierului fiscal și 180 de zile de la data solicitării garanției în cazul cazierului judiciar;j) este afectat de criza în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene-Cadru Temporar de criza și de tranziție pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei nr. 2023/C 101/03.(conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării);(3) Beneficiarii componentei CONSTRUCT PLUS din categoria UAT-urilor sunt eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat, pentru realizarea proiectelor de investiții din domeniul construcțiilor ce vizează activități economice, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:a) prezintă dovada aprobării finanțării, respectiv hotărârea consiliului local privind aprobarea contractării creditului cu garanția F.N.G.C.I.M.M.sau F.R.C., după caz;b) nu înregistrează credite restante la instituțiile de credit la data solicitării de acordare a garanției de stat;c) nu se află în situație de criză financiară sau împotriva beneficiarului nu a fost deschisă procedura insolvenței în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 35/2016, la data acordării garanției;d) prezintă certificatul de atestare fiscală valabil la data acordării garanției de către F.N.G.C.I.M.M. sau F.R.C., după caz. În cazul în care UAT înregistrează datorii se va prezenta dovada achitării acestora;e) nu au fost emise împotriva acestuia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;f) nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;g) prezintă avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Împrumuturile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat nu se încadrează în limitele prevăzute la art. 63 alin. (10) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.i) este afectat de criza în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene -Cadru Temporar de criza și de tranziție pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei nr. 2023/C 101/03.(conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării);j) prezintă instituției de credit garanții conform art.12, alin.(10) din procedura de implementare.(4) Beneficiarii componentei INNOVATION PLUS din categoria IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, inclusiv start-upuri, sunt eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) se încadrează în normele de creditare ale finanțatorului și în normele de garantare ale F.R.C.;b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;c) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat;d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței;e) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este inclusă în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat. Pentru creditele de investiții, valoarea de piață a activelor aduse în garanție trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea finanțării. În cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de softuri, beneficiarul prezintă și alte garanții colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării;f) la data acordării garanției nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite prin creditul/linia de credit pentru capital de lucru acordat. În cazul creditelor de investiție, beneficiarul se obliga să facă dovada achitării lor înainte de solicitarea de garantare;g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;i) administratorii, persoane fizice și/sau juridice rezidente pe teritoriul României, nu au fapte înscrise în cazierul judiciar și cazierul fiscal. În cazul administratorilor persoane fizice și/sau juridice, nerezidente pe teritoriul României, se prezintă o declarație autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte ca nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidenta cazierului judiciar și în evidenta cazierului fiscal, precum și ca nu sunt înregistrați fiscal în România. Declarațiile autentificate se vor emite în limba română, iar în cazul în care sunt emise și autentificate în alta limba decât cea română este obligatorie traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat și autentificarea acestora. Declarațiile autentice nu trebuie să depășească 30 de zile de la data solicitării garanției în cazul cazierului fiscal și 180 de zile de la data solicitării garanției în cazul cazierului judiciar;j) este afectat de criza în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene -Cadru Temporar de criza și de tranziție pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei nr. 2023/C 101/03.(conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării).  +  Articolul 3.2.(1) Sumele din creditul/ linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru respectiv creditul pentru investiții, acordate cu respectarea condițiilor Programului pot fi utilizate numai pentru finanțarea capitalului de lucru/investițiilor.(2) Tragerile din finanțarea garantată în cadrul Programului vor fi autorizate de către instituțiile de credit la dispoziția beneficiarului după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 23 alin. (12) din Procedura de implementare a Programului IMM PLUS.(3) Instituțiile de credit vor autoriza trageri din finanțarea garantată în cadrul Programului, doar pentru cheltuielile eligibile în cadrul Programului, prevăzute la art. 10 pct. 1-5 din Anexa la OUG nr.18/2024, după caz, și după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 12 alin.(1) și (3) din Procedura de implementare a Programului IMM PLUS - componentele: IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS și a ipotecilor convenționale, dacă este cazul în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate.  +  Articolul 3.3.(1) În cazul creditelor de investiții, garanția de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, proporțional cu procentul de garantare. În situația în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziționate prin credit, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care să acopere în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare. Valoarea de piata a bunului care face obiectul investiției și va fi adus în garanție trebuie să fie mai mare sau cel puțin egala cu valoarea finanțării garantate. În cazul în care prin Program se finanțează o achiziție de soft, beneficiarul are obligația de a constitui garanții colaterale (depozite colaterale) pe întreaga perioada de valabilitate a garanției în valoare de minim 10% din valoarea investiției aferenta softului.(2) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, garanția de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii programului la instituția de creditare, proporțional cu procentul de garantare.(3) Ipotecile imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la alin. (1) și (2) din prezenta Convenție se instituie în favoarea statului român, reprezentat de M.F., și instituției de credit, proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți și sunt valabile până la stingerea obligațiilor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.(4) Ipotecile legale prevăzute la alin. (1) și (2) din prezenta Convenție se înscriu în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidentă și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operațiunile de înscriere, reînnoire, modificare și radiere se efectuează de către instituția de credit.(5) Instituția de credit are obligația de a solicita beneficiarului finanțării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanțării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață a bunului adus în garanție. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a bunului, finanțatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuială proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanțator în baza unei convenții încheiate între beneficiar și finanțator.(6) Dreptul la despăgubirile rezultate din polițele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituției de credit și statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare. În situația în care ipoteca imobiliară și/sau mobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Programului IMM PLUS este o garanție colaterală, respectiv ipoteca convențională, și nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din polița de asigurare este cesionat în favoarea instituției de credit și a statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanție comunicată de instituția de credit prin solicitarea de garantare.  +  Articolul 3.4. Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, acordă garanția de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.  +  Capitolul 4 COSTUL GARANȚIEI  +  Articolul 4.1.(1) Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanțelor de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției și după caz, până la data plății valorii de executare a garanției de către M.F., cu un procent diferențiat în funcție de durata și categoria beneficiarului garanției de stat, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului,sau după caz până la data plății valorii de executare a garanției de către M.F în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar către MF, respectiv evidențierea diminuării acestuia de către FNGCIMM/FGCR /FRC, dacă este cazul.(2) Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea: Comision de risc = (valoarea*1) / soldul*2) garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)) / 12 *1) în anul acordării garanției comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanției. *2) pentru anii următori de acordare a garanției comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanției anului anterior *3) inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.  +  Articolul 4.2.(1) Comisionul de administrare reprezintă suma cuvenită F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a finanțării garantate sau după caz până la data plății valorii de executare a garanției de către M.F, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul. Obligația de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.(2) Formula de calcul a comisionului de administrare pentru garanțiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul Programului este următoarea: Comision de administrare = (valoarea*1) / soldul*2) garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)) / 12 *1) în anul acordării garanției comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanției. *2) pentru anii următori de acordare a garanției comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanției la 31 decembrie a anului anterior *3) inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.(3) În cazul renunțării la garanție, comisionul de administrare se restituie MF, dacă creditul nu a fost utilizat. În cazul în care cererea de plată este formulată după expirarea perioadei de valabilitate a finanțării, comisionul de administrare și de risc se datorează până la scadența finală a finanțării garantate prevăzută în contractual de credit. Dacă cererea de plată se transmite în interiorul perioadei de derulare a finanțării garantate, comisionul de administrare și de risc se datorează până la data plății efective a valorii de executare a garanției fără a depăși scadenta finala a finanțării garantate prevăzute în contractul de credit.  +  Capitolul 5. CARACTERISTICILE GARANȚIEI  +  Articolul 5.1.(1) Garanția emisă de F.N.G.C.I.M.M.,/F.G.C.R/F.R.C, după caz, în numele și în contul statului are următoarele caracteristici principale:a) este irevocabilă - furnizorul protecției nu își poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanția sau de a crește costul efectiv al garanției, cu excepția cazului în care cumpărătorul protecției nu plătește la scadență costul protecției;b) este necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecției nu deține controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadență/plățile scadente;c) este directă și expresă - protecția furnizată de garanție este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit și nu poate fi pus la îndoială;d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituției de credit, depusă în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în contractul de garantare și convenția încheiată cu instituția de credit;e) acoperă maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit;f) valoarea garanției se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporțional cu procentul de garantare;g) garanția are durată determinată și se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic și oneros;(2) Garanțiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului BNR nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 11, din 17 ianuarie 2015.  +  Capitolul 6 IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI  +  Articolul 6.1.(1) Înregistrarea beneficiarilor în Program se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:a) solicitantul de finanțare garantată trebuie să se înregistreze în aplicația online disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro la secțiunea imminvestplus;b) înscrierea online se desfășoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului și bugetului alocat programului;c) fiecare potențial beneficiar aplicant trebuie să bifeze opțiunea pentru Programul IMM PLUS pe componentele acestuia: IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS și să completeze online datele de identificare, să atașeze declarația IMM în format .pdf, completată și semnată pe formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, declarația privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și opțiunea pentru tipul de credit solicitat; În cazul bifării Subcomponentei de susținere a proiectelor de investiții pentru UAT-uri, trebuie să se completeze online datele de identificare, să atașeze o copie după codul unic de înregistrare;d) aplicația software va genera automat solicitantului un număr de înregistrare, precum și mesajul de confirmare a efectuării înregistrării. După efectuarea verificării datelor și elementelor înregistrate de potențialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului.(2) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, pune în format electronic (online) la dispoziția instituției de credit selectate de potențialul beneficiar aplicant, datele și documentele înregistrate de acesta, precum și acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.(3) Instituția de credit analizează cererea beneficiarului și adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare, până la valoarea maximă calculată în conformitate cu dispozițiile art. 1.3 alin. (2) din prezenta Convenție.(4) Fiecare instituție de credit din cadrul programului IMM PLUS va avea o secțiune proprie în portalul www.imminvest.ro la secțiunea imminvestplus și va putea accesa exclusiv informațiile beneficiarilor care l-au ales ca potențial finanțator. În acest sens, partenerii vor comunica F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, lista operatorilor desemnați pentru a se asigura mijloacele de acces necesare.  +  Capitolul 7 ANALIZA ȘI ACORDAREA GARANȚIILOR  +  Articolul 7.1. Acordarea garanției se face prin parcurgerea următoarelor etape:(1) În cazul IMM-urilor, respectiv întreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, după aprobarea facilității de către structurile sale competente, Finanțatorul, direct sau prin unitățile sale teritoriale, transmite F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, "Solicitarea de garantare" însoțită de formularul "Cunoașterea clientelei" (Anexa nr. 1a și 1c), utilizând aplicația web ............. împreună cu următoarele documente:a) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria I.M.M., pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 și 2, după caz, la Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, completată și semnată olograf sau electronic de beneficiarul finanțării înainte de data solicitării de garantare; sau, după caz, declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, completată și semnată olograf sau electronic de beneficiarul finanțării înainte de data solicitării de garantare de către instituția de credit (Anexa nr. 5a la prezenta Convenție)b) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate, prevăzută în Anexa nr. 5b la prezenta Convenție, emisă și semnată olograf sau electronic înainte de data solicitării de garantare de către instituția de creditc) Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu datele disponibile la data emiterii, din care să rezulte că nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificările și completările ulterioare;d) Certificatul de atestare fiscala al beneficiarului finanțării din care să rezulte situația fiscala a acestuia, copii de pe documentele care atesta achitarea datoriilor restante evidențiate, dacă este cazul, în cazul solicitării creditelor de investiții, a cărui valabilitate să cuprindă și data solicitării de garantare; în cazul în care valabilitatea documentului a expirat până la data aprobării garanției, instituția de credit va transmite un alt document valabil. În cazul certificatelor de atestare fiscala emise în format electronic, finanțatorul are obligația validării veridicității lui pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală la următorul link https://www.anaf.ro/VerifAdev/verificareAdeverinta.do;e) Rezultatul Consultării Oficiului Național al Registrului Comerțului materializat în extrasul certificatului constatator obținut de la RECOM Online, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul de către salariatul finanțatorului;f) rezultatul emis de Centrala Incidentelor de Plăți (CIP) din care să rezulte că nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat, cu excepția beneficiarilor de tip UAT;g) cazierul judiciar și certificatul de cazier fiscal, documente valabile la data solicitării garanției de stat sau la data acordării acesteia din care să rezulte ca administratorii nu au fapte înscrise în acestea; În cazul administratorilor persoane fizice și/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declarație autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu sunt înregistrați fiscal în România. Declarațiile autentificate se vor emite în limba română. În cazul în care sunt emise și autentificate în alta limba decât cea română este obligatorie traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat și autentificarea acestora. Declarațiile autentice nu trebuie să depășească 30 de zile de la data solicitării garanției în cazul cazierului fiscal și 180 de zile de la data solicitării garanției în cazul cazierului judiciarh) Codul RUE - codul unic atribuit beneficiarului să figureze Aprobat Banca/Finanțator;(2) În cazul UAT-urilor, după aprobarea facilității de către structurile sale competente, Finanțatorul va transmite, pe adresa F.N.G.C.I.M.M/F.R.C, după caz, în format letric, formularele "Solicitarea de garantare" și "Cunoașterea clientelei", prevăzute în Anexele nr. 1b și 1c, însoțite de următoarele documente:a) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate, prevăzută în Anexa nr. 5c la Convenția de garantare și plată a granturilor, emisă și semnată olograf sau electronic înainte de data solicitării de garantare;b) Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu datele disponibile la data emiterii din care să rezulte că nu figurează cu credite restante la data solicitării de acordare a garanției;c) hotărârea beneficiarului privind aprobarea valorii de investiție a proiectului, după caz (în copie);d) hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea garanției de stat (în copie);e) certificat de înregistrare fiscală emis de organul fiscal, după caz;f) certificat de atestare fiscală din care să rezulte situația fiscală a beneficiarului. În cazul în care înregistrează obligații fiscale restante se va prezenta dovada achitării acestora;g) copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanților legali;h) copie de pe hotărârea instanței judecătorești de numire a reprezentanților legali;i) hotărârea beneficiarului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli (în copie);j) Codul RUE - codul unic atribuit beneficiarului să figureze Aprobat Banca/Finanțator.k) avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Împrumuturile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat nu se încadrează în limitele prevăzute la art. 63 alin. (10) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.l) dovada aprobării finanțării, respectiv hotărârea consiliului local privind aprobarea contractării creditului cu garanția F.N.G.C.I.M.M. sau F.R.C., după caz.  +  Articolul 7.2.(1) În cazul IMM-urilor, respectiv întreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, analizează solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de instituția de credit conform prevederilor art. 7.1 alin. (1) și a următoarelor informații și documente obținute de F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz:a) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvență în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3.1. alin (1) lit. (d), 3.1. alin. (2) lit. (d) sau art. 3.1. alin. (4) lit. (d);b) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali încheiați, obținute de F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz ,de pe site-ul oficial al MF sau de la un furnizor de date financiare integrate;c) rezultatul consultării bazei de date a MF - certificatul de atestare fiscală de către instituția de credit. În cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituția de credit a expirat până la data aprobării garanției, finanțatorul va pune la dispoziție un nou document valabil. În situația în care solicitantul înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, acesta se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordată în cadrul programului În cazul în care pentru creditele de investiții solicitantul înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. se obliga să facă dovada achitării lor înainte de solicitarea de garantare.(2) În cazul UAT-urilor, F.N.G.C.I.M.M.sau F.R.C., după caz, analizează solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de instituția de credit conform prevederilor art. 7.1. alin. (2) și a următoarelor informații și documente obținute de F.N.G.C.I.M.M sau F.R.C, după caz.:– site-ul MF - Registrul situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale, respectiv– Registrul situațiilor de insolvență a unităților administrativ-teritoriale pentru a se verifica faptul ca UAT-ul nu este în situație de criza financiara sau în insolvență la data solicitării de acordare a garanției de stat.  +  Articolul 7.3.(1) După verificarea documentelor precum și a gradului de acoperire cu garanții, F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, comunică finanțatorului decizia să în termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte și complete a documentelor, utilizând modelul Înștiințării de aprobare a garanției prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Convenție.(2) Solicitantului trebuie să i se aducă la cunoștință decizia de acordare a creditului pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru ca ajutor de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi sau sub formă de grant, în termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitării de acordare a facilităților de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și a UAT- urilor.  +  Articolul 7.4. În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea Înștiințării de aprobare, F.N.G.C.I.M.M/F.G.C.R/F.R.C, după caz. transmite instituției de credit Acordul de finanțare și Contractul de garantare, semnat olograf sau electronic, după caz, în cel puțin 4 exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fișier pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.  +  Articolul 7.5.(1) În temeiul mandatului special acordat de F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz , conform prevederilor art. 26 alin. (2) din Procedura de implementare, instituția de credit, prin reprezentanții săi, efectuează formalitățile de înscriere a ipotecilor imobiliare și/sau mobiliare și a ipotecilor convenționale, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, în/din cartea funciară a imobilelor, în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz.(2) Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, constituite de beneficiari în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, vor avea rangul I inclusiv la data depunerii cererii de plata a garanției de către Finanțator la F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz și până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanției. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, care vor putea avea rang secund în situația în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM PLUS.(3) În cazul în care prin program se finanțează o investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, finanțate prin program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de instituția de credit și statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcției finalizate.(4) În cazul în care instituția de credit nu contesta pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza documentației care atestă respingerea cererii de plată a garanției. În solicitarea instituției de credit trebuie menționat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz.(5) În cazul în care instituția de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de F.N.G.C.I.M.M/F.G.C.R/F.R.C, după caz, la momentul comunicării de către instanța de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanției.  +  Articolul 7.6.(1) În termen de 30 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 7.4, instituția de credit remite F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz două exemplare originale ale contractului de garantare și ale acordului de finanțare semnate de bancă și beneficiar. În cazul în care beneficiarul și instituția de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.(2) După semnarea acordului de finanțare și a contractului de garantare și după constituirea și efectuarea formalităților de publicitate a ipotecilor, instituția de credit poate pune la dispoziția beneficiarului creditul garantat în condițiile programului, cu respectarea condițiilor prevăzute în reglementările sale interne. În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanțare și contractului de garantare, finanțatorul transmite F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, toate exemplarele primite, însoțite de adresa de renunțare la garanție, formulată conform Anexei nr. 9.(3) Instituția de credit autorizează tragerile din plafon aferente primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea contractului de credit și a prevederilor art. 10 pct. 1- 5, după caz din Anexa la OUG nr. 18/2024.(4) Beneficiarul creditului nu va efectua trageri din creditul/linia de credit pentru activitățile neeligibile prevăzute la art 7 din Procedura de implementare.(5) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiții/creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parțial, dar nu mai târziu de 12 luni de la data acordării garanției.  +  Articolul 7.7.(1) Solicitările de majorare a valorii garanției/majorare a procentului de garantare, sunt asimilate solicitărilor de acordare de garanții noi și se analizează de către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, pe baza documentelor și informațiilor prevăzute la art. 7.1 - art. 7.6, transmise de către instituția de credit cu încadrarea în valorile maxime ale finanțării și în plafonul anului alocat din Program pentru respectivul Finanțator. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează garanția acordată inițial.  +  Articolul 7.8.(1) În cazul în care instituția de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanțiilor constituite și solicită eliberarea/înlocuirea garanțiilor accesorii finanțării garantate, în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții, aceasta are obligația de a solicita acordul expres al F.N.G.C.I.M.M /F.G.C.R/F.R.C, după caz și de a obține confirmarea prealabilă a acestuia pentru operațiune sub sancțiunea respingerii cererii de plată a garanției. Solicitarea transmisă Fondului va fi însoțită de hotărârea instituției de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz, precum și de informații privind valoarea admisă în garanție pentru garanțiile colaterale propuse în schimbul celor pentru care se solicită eliberarea.(2) Solicitarea transmisă F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz va fi însoțită de hotărârea instituției de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz, precum și de informații privind valoarea admisă în garanție pentru garanțiile colaterale propuse în schimbul celor pentru care se solicită eliberarea.(3) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, analizează documentele transmise de instituția de credit potrivit reglementărilor proprii și prezentei convenții și comunică instituției de credit decizia să în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii complete și corecte a documentelor.(4) Instituția de credit are obligația de a notifica F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, prin adresă letric/electronic, precum și prin raportările lunare, modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:(i) situații care nu necesită act adițional la contractul de garantare:a) diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate a creditelor (linii de credit cu grafic, credite de investiții), precum și ca urmare a expirării perioadei de utilizare a finanțărilor aprobate, dar și ca urmare a expirării perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții inclusiv, în cazul rambursărilor parțiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanției. În cazul finanțărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, prin raportare conform anexelor lunare. În cazul creditelor de investiții diminuarea valorii garanției va fi posibilă în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100%. Excepție fac depozitele colaterale constituite în cazul achiziției de softuri.b) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanțării, schimbarea acționariatului, modificările privind sediul social, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanțator, ca urmare a declarației beneficiarului;(ii) situații în care F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, va întocmi act adițional la contractul de garantare:a) modificarea procentului de garantare ca urmare a diminuării finanțării, excepție fac depozitele colaterale constituite în cazul achiziției de softuri.b) suplimentarea/modificarea garanțiilor inițiale, excepție fac depozitele colaterale constituite în cazul achiziției de softuri.(5) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, confirmă notificarea în termen de 15 zile de la data primirii. În toate cazurile, notificarea se transmite F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, de către instituția de credit după aprobarea modificării condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente și înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condițiilor programului.(6) Modificările privind structura acționariatului/asociaților și schimbarea sediului social al beneficiarului se notifică F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, de către instituția de credit.  +  Articolul 7.9. Garanția de stat intră în vigoare la data semnării de către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, a contractului de garantare și este valabilă până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, în numele și contul statului.  +  Articolul 7.10.(1) Prin contractul de garantare se acordă reprezentanților legali ai instituției de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităților de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor și/sau în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidentă și publicitate asimilate, după caz.(2) În cazul rambursării integrale, la termen sau anticipat, a finanțării garantate sau în cazul neutilizării finanțării garantate, la solicitarea finanțatorului, care va fi transmisă în termen de 10 zile de la data închiderii finanțării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, cu precizarea explicită a motivului pentru care se solicită radierea, F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, emite acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, cât și a ipotecilor convenționale constituite de beneficiarul finanțării în vederea garantării creditului utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 11.(3) Solicitarea de radiere va fi însoțită de următoarele documente în copie:a) extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, și suma rambursată;b) contractul de garantare și actele adiționale ulterioare;c) extrasele de carte funciară și/sau extrasele din registrele de evidență și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor legale și convenționale imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de MF, proporțional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.(4) Se acordă F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanța.(5) Se acordă F.N.G.C.I.M.M,/F.G.C.R/F.R.C, după caz un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convențională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinației părților comune, superficii privind utilitățile publice, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Programului IMM PLUS au obligația de a efectua orice lucrare de intervenție și/sau extindere în condițiile legii și de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară și sub condiția extinderii ipotecii asupra ameliorațiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.(6) Se acordă F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, cu condiția utilizării integrale a sumelor obținute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program, după caz și în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții. În cazurile în care sumele obținute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferența va fi pusă la dispoziția beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanțator.  +  Capitolul 8 MONITORIZAREA FINANȚĂRILOR GARANTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI  +  Articolul 8.1.(1) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, monitorizează garanțiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acțiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanției și încetarea valabilității acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat pe baza situațiilor furnizate de către instituția de credit, conform prevederilor contractului de garantare.(2) Finanțatorul monitorizează creditele acordate cu garanția de stat cu diligența pe care o practică în cazul creditelor pe care le acordă fără această protecție, care, dacă este cazul, va putea fi documentată de către acesta.(3) Lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, fiecare instituție de credit va transmite către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, în format electronic, la adresa ftps://92.114.86.160/, informații referitoare la creditele garantate acordate în baza prezentei convenții, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF. Pentru raportare se utilizează Anexa nr. 4. Componenta de dobândă se raportează pe perioada de efectuare plăți în cadrul schemei de ajutor de stat. Modalitatea de completare, descrierea indicatorilor și a corelațiilor dintre aceștia sunt prezentate în Dicționarul de termeni utilizați în completarea anexelor mai sus menționate. De asemenea, instituția de credit are obligația de a notifica F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, prin anexele de raportare lunare la convențiile încheiate cu instituțiile de creditare, modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:a) diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate a liniilor de credit, precum și după expirarea perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții, inclusiv în cazul rambursărilor parțiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanției. În cazul finanțărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, prin raportare conform anexelor lunare;b) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanțării, schimbarea acționariatului, modificările privind sediul social, prin notificare letrică/electronică, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanțator, ca urmare a declarației beneficiarului.(4) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la virarea de către M.F. a contravalorii grantului conform prevederilor Schemei de ajutor de stat IMM PLUS, F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, în calitate de administrator al schemei virează fiecărui finanțator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de proprietarul schemei, în conformitate cu mecanismul financiar de transfer prevăzut în Anexa 2 la procedura de implementare.  +  Articolul 8.2.(1) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, va verifica utilizarea creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform prevederilor art. 3.2. alin. (3) din Convenție, respectiv pentru cheltuielile eligibile în cadrul Programului, prevăzute la art. 10 pct. 1-5 din Anexa la OUG 18/2024, după caz.(2) În vederea monitorizării utilizării creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, stabilește un eșantion format din beneficiari și luna pentru care se face monitorizarea. La fiecare 3 luni, F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, comunică instituțiilor de credit, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare, eșantionul pentru care trebuie transmise informațiile necesare verificării. Instituțiile de credit vor transmite în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării eșantionului, documente justificative/facturi privind utilizările din creditul de investiții/creditul/linia de credit pentru capital de lucru și extrase de cont în care să fie evidențiate utilizările din creditul de investiții/creditul/linia de credit pentru capital de lucru acordat în baza prevederilor OUG nr. 18/2024.(3) Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit și pe alte coduri CAEN eligibile componentei Programului IMM PLUS în cadrul căreia s-a acordat creditul, cu condiția ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, instituția de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziție de beneficiar, în care la secțiunea sedii/activități autorizate să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile.(4) Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat se vor face de către F.N.G.C.I.M.M/F.G.C.R/F.R.C, după caz, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituțiilor de credit.(5) Beneficiarul și instituțiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit prevăzute la art. 1.3 alin (2) din prezenta Convenție trebuie să accepte și să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.(6) Finanțatorul va înștiința în scris beneficiarul în cazul în care constată apariția unei situații de neîndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către beneficiar prin contractul de credit care a dus la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate acordată prin contractul de credit și va transmite o copie F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz. Înștiințarea va fi transmisă nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile din momentul în care finanțatorul a trecut finanțarea garantată nerambursată integral la restanță.(7) Pe perioada de valabilitate a prezentei convenții, finanțatorul este singurul care are dreptul să declare situația de neîndeplinire a obligațiilor contractuale derivate din contractele de credit încheiate cu beneficiarii.(8) Dacă beneficiarul este declarat în situația de neîndeplinire a obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de credit sau dacă în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține credit, grantul aferent acestuia sau garanția de stat, F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, va declanșa procedura de recuperare totală sau parțială a ajutorului de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(9) Data la care încetează răspunderea F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, în numele și în contul statului este:a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;b) data la care se stinge integral obligația de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;c) data la care M.F. plătește valoarea de executare a garanției;d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor referitoare la plata garanției;e) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, a comunicării instituției de credit cu privire la renunțarea la garanție.(10) Finanțatorul are obligația de a notifica F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, de îndată ce a luat la cunoștință, despre situațiile privind declanșarea procedurilor de insolvență, lichidare judiciara sau faliment a beneficiarului. Notificarea va fi transmisa prin intermediul postei electronice, la adresa de email comunicată de Fondul de garantare.  +  Capitolul 9 PLATA GARANȚIEI  +  Articolul 9.1(1) Cererea de plată, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta Convenție, se depune de către instituția de credit ulterior trecerii integrale la restanță a finanțării garantate nerambursate și după executarea garanției ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea a cel puțin 60 de zile calendaristice de la data trecerii integrale la restanta a finanțării garantate nerambursate, dar nu mai târziu de 180 de zile calendaristice calculate de la data trecerii integrale la restanță a creditului, împreună cu următoarele documente:a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;b) cererile de executare silită a beneficiarului și a tuturor terților garanți înregistrate la executorul judecătoresc și/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvență a beneficiarului/declarația de creanță, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanța competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod pașnic, a bunului afectat garanției, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;c) polita/polițele prima/primele poliță/polițe de asigurare, precum și cea/cele mai recentă/recente poliță/polițe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv polița PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terții garanți pe întreaga perioada de valabilitate a creditului, pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. și a instituției de credit, proporțional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;d) extrasele de carte funciară și/sau extrasele din registrele de evidentă și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanțiile accesorii finanțării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F. și instituției de credit, după caz, proporțional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligațiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.e) extrasul contului curent asupra căruia este înscrisă ipoteca mobiliară, la data cererii de plată, aferent ultimei luni de finanțare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;f) extrasul contului de credit restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanțării garantate nerambursate și data trecerii integrale la restanță a acesteia, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;g) notificarea transmisă de instituția de credit către beneficiarul finanțării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate, însoțită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanța a creditului, anticipat sau la scadenta finala a soldul finanțării garantate restante;h) originalul declarației pe propria răspundere a instituției de credit referitoare la respectarea prevederilor art. 10 pct. 1-5 din Anexa la OUG nr.18/2024, după caz, (Anexa nr. 6 la prezenta convenție), cu privire la tragerile efectuate de beneficiar până la prima utilizare a creditului/prima utilizare integrala a liniei de credit;i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru a obligațiilor fiscale restante, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.(2) În situația în care, finanțarea garantată pentru care se solicită plata garanției este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, după regularizarea finanțării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat. Suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanțarea restantă - valoare depozit colateral) x procent de garantare.(3) Documentația care trebuie să însoțească cererea de plată se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, într-un singur exemplar, îndosariat, paginat și opisat.(4) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, poate solicita instituției de credit, dacă este cazul, completarea documentației, în termen de 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată. Finanțatorul este obligat să le depună în termen de 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, cu cel puțin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 9.2 alin. (1). Documentele se vor adăuga la documentația depusă odată cu cererea de plată și vor fi luate în considerare la soluționarea acesteia.  +  Articolul 9.2.(1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, aprobă sau respinge cererea de plată.(2) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, aprobă cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 9.1 alin (1), a asumării de către finanțator a obligațiilor prevăzute la art. 7.6. alin (3), după caz și a respectării art. 1.6, art. 3.3 alin (5) și (6) și art. 7.8 alin (1) din Convenție.(3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată, instituția de credit nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 7.6 alin. (1) din prezenta convenție, obligația F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz. de a soluționa cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) din prezenta convenție se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze și în privința depășirii termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la alin. (7).(4) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, respinge cererea de plată a garanției, în condițiile depunerii documentației de plată ulterior expirării termenului de 180 zile calendaristice calculat de la data trecerii integrale la restanță a creditului, netransmiterii tuturor documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzute la art. 9.1. alin (1) și/sau neasumării de către instituția de credit a verificării îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 7.6. alin (3) și/sau a nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 1.6., art. 3.3 alin (5) și alin (6) și art. 7.8. alin (1), precum și în situația în care pentru beneficiarul finanțării a fost emisa o Decizie de recuperare a ajutorului de stat ca urmare a utilizării finanțării garantate pentru activități neeligibile/neautorizate în cadrul Programului, acestea fiind considerate esențiale în analiza cererii de plata, neputând fi complinite prin prezentarea altor documente sau prin îndeplinirea în alt mod a obligațiilor prevăzute.(5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției se comunică instituției de credit și M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original.(6) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, restituie cererea de plată și documentele care o însoțesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile calendaristice de la data trecerii integrale la restanta a principalului.(7) Plata valorii de executare a garanției de stat se face de către M.F. într-un cont unic al instituției de credit indicat în cererea de plată a garanției, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, a cererii de plată.(8) Sumele garantate de către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, în numele și contul statului, se plătesc instituției de credit de către M.F. de la bugetul de stat prin bugetul M.F. - Acțiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50 și se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanțării garantate, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Pentru sumele plătite de M.F. se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, calculate și comunicate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din plata garanției de stat și până la data stingerii inclusiv, și sunt recuperate de către acestea.  +  Articolul 9.3.(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, M.F. transmite F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, dovada efectuării plății.(2) După primirea dovezii efectuării plății, F.N.G.C.I.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, întocmește un înscris act premergător procedurii de executare, prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, care se comunică debitorului - beneficiar al finanțării garantate, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății prevăzute la alin. (1). F.N.G.C.I.M.M/F.G.C.R/F.R.C, după caz, transmite titlul de creanță spre știință și instituției de credit, scanat, la o adresa de e-mail comunicată prin cererea de plată.(3) Înscrisul prevăzut la alin. (2) se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanței bugetare rezultate din executarea garanției de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în condițiile legii, împreună cu următoarele documente:a) dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul - beneficiar al finanțării garantate, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul, respectiv confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, din care rezultă efectuarea procedurii de afișare;b) contractul de garantare însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau electronic. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz,sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță;c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul.(4) Instituția de credit poate retrage cererea de plată în condițiile prevăzute în reglementările sale interne și cu respectarea condițiilor Programului.(5) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către instituția de credit și restituie acesteia documentația aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menținerea valabilității garanției cu respectarea condițiilor Programului.(6) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituția de credit transmite F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, va modifica valoarea de executare a garanției printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției. Adendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.(7) Addendumul se comunică instituției de credit și M.F. în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plății de către M.F. și fără a depăși termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanției la F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz.(8) În situația finalizării executării silite imobiliare de către A.N.A.F. pentru recuperarea valorii de executare a garanției plătite Finanțatorului de către M.F. și a tuturor accesoriilor aferente, precum și în situația recuperării integrale a creanței bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanției de către beneficiar, M.F. emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale A.N.A.F.(9) Instituțiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipoteca legală de rang I în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale A.N.A.F. însoțite de acordul M.F.  +  Capitolul 10 ALTE DISPOZIȚII  +  Articolul 10.1. Părțile recunosc că se află sub incidența prevederilor legislației bancare referitoare la confidențialitatea și secretul bancar.  +  Articolul 10.2. Forța majoră, așa cum este aceasta definită de Codul Civil, apără de răspundere partea care o invocă, sub condiția anunțării celeilalte părți în termen de 10 zile lucrătoare de la apariție și a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerț și Industrie a României. Încetarea forței majore va fi anunțată tot în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităților de anunțare a forței majore atrage decăderea părții în cauză din dreptul de a o invoca și de a beneficia de prevederile prezentului articol.  +  Articolul 10.3. Părțile garantează că persoanele care semnează prezenta convenție de garantare și plată a granturilor sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare la data semnării convenției de garantare și plată a granturilor, actelor constitutive, normelor și regulamentelor interne.  +  Articolul 10.4. Ori de câte ori în prezenta Convenție sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate, părțile înțeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia "conform cu originalul", însoțită de numele, prenumele, funcția și semnătura funcționarului bancar care face certificarea.  +  Articolul 10.5. Prezenta convenție se încheie pe toată durata de valabilitate a garanțiilor acordate în cadrul Programului.  +  Articolul 10.6. Prevederile prezentei convenții pot fi modificate prin acte adiționale semnate de ambele părți, cu excepția modificărilor și completărilor aduse O.U.G. nr. 18/2024, care se aplică în mod automat, aplicarea acestora nefiind condiționată de încheierea de acte adiționale. Prevederile prezentei convenții de garantare și plată a granturilor se completează cu dispozițiile corespunzătoare din legislația în vigoare;  +  Articolul 10.7. Prezenta convenție poate înceta la solicitarea uneia dintre părți. Denunțarea convenției se face prin notificare scrisă, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea valabilității acesteia.  +  Articolul 10.8. Pentru cazul prevăzut la art. 10.7, convenția de garantare și plată a granturilor încetează numai pentru viitor, iar răspunderea părților curge până la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de acestea în baza contractelor de garantare și acordurilor de finanțare emise în temeiul prezentei convenții de garantare și plată a granturilor.  +  Articolul 10.9. Prezenta convenție de garantare și plată a granturilor include următoarele anexe:Anexa nr. 1a Solicitare de garantare în cadrul Programului IMM PLUS pentru componentele: IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS (subprogramul de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcții)Anexa nr. 1b Solicitare de garantare în cadrul Programului IMM PLUS componenta CONSTRUCT PLUS (subprogramul de susținere a proiectelor de investiții de scara mica pentru unitățile administrative -teritoriale)Anexa nr. 1c Cunoașterea clienteleiAnexa nr. 2 Înștiințarea de aprobare a garanțieiAnexa nr. 3 Cererea de platăAnexa nr. 4 Situația finanțărilor garantate de F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, în numele și contul statului și a dobânzilor lunare aferente creditelor garantate în cadrul Programului IMM PLUS, pentru finanțatorul ............, în luna ..........;Anexa nr. 5a Declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medieAnexa nr. 5b Declarație pe propria răspundere a beneficiaruluiAnexa nr. 5c Declarație pe propria răspundere a beneficiarului de tip UATAnexa nr. 6 Declarație pe propria răspundere a finanțatoruluiAnexa nr. 7 Acord de finanțare pentru beneficiarii IMM PLUSAnexa nr. 8 Contractul de garantare IMM PLUSAnexa nr. 9 Solicitare de renunțare la garanția solicitată în cadrul Programului IMM PLUSAnexa nr. 10 Solicitare de radiere a ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român.Anexa nr. 11 Acord privind radierea ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român în cadrul Programului IMM PLUS.  +  Articolul 10.10. Prezenta convenție de garantare și plată a granturilor a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, dintre care unul va fi comunicat M.F., și unul pentru Finanțator și s-a semnat de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, în data de și de către Finanțator în data de ............ și intră în vigoare la data de .............
  BANCA ........................F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN/ /F.G.C.R./F.R.C, după caz
  Funcția Director General
   +  Anexa 1a la Anexa nr. 4
  SOLICITARE
  de garantare în cadrul Programului IMM PLUS pentru componentele: IMM
  ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS,
  INNOVATION PLUS (subprogramul de
  susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile și
  întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcții)
  Nr. ......... din data ........... emisă în baza Convenției de garantare și plată a granturilor ........./............ Finanțatorul .............., prin Centrala/Sucursala/Agenția ............., cu sediul în localitatea ............., str. ............ nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul .........., telefon ............, fax ..........., e-mail .............., înregistrat la registrul comerțului cu nr. ......... și în Registrul bancar cu nr. ......., cod unic de înregistrare .........., telefon ............, fax ............, e-mail ..........., reprezentat prin dl/dna .............., în calitate de ............., și dl/dna .............., în calitate de ............, având contul bancar nr. ............. deschis la ..............., solicită o garanție pentru Contractul de credit nr.*1) .......... din data ........... încheiat între finanțator, în calitate de creditor, *1) Se va completa în aplicația web numărul deciziei de aprobare pentru acordarea creditelor/liniilor de credit/investiții, în cazul solicitărilor pentru garanții noi. și beneficiarul .............., cu sediul social în localitatea ..............., str. ............ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul/județul ............, telefon ............, fax ............, e-mail ............., înregistrat la registrul comerțului cu nr. ........, cod unic de înregistrare .............., reprezentat de .............., CNP/CUI ..........., în calitate de ............, cont bancar nr. ......... deschis la .........., având următorul acționariat ................. . Informații despre beneficiar:1. Obiectul principal de activitate .................. Cod CAEN .............. Cod CAEN activitate finanțată ................2. Valoarea finanțării aprobate: .......... lei.3. Tipul finanțării.4. Destinația finanțării (se va completa exact destinația ce urmează a fi trecuta și în Contractul de credit; în cazul refinanțărilor se va preciza ca finanțarea inițială nu a făcut obiectul implementării proiectelor din fonduri europene ...................5. Data rambursării finale .............. (zz/ll/aa). Durata finanțării ............... (luni)6. Data expirării garanției .............. (zz/ll/aa). Durata garanției ............... (luni)7. Garanții accesorii finanțării garantate, altele decât garanția Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - S.A. - IFN/Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. - IFN/Fondul Român de Contragarantare - S.A., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, în numele și în contul statului:
  Nr. crt.Descrierea garanțiilor(inclusiv rangul ipotecii)Valoarea de piațăValoarea acceptată în garanție- lei -
  Total garanții
  În cazul creditelor de investiții valoarea garanțiilor (inclusiv garanția de stat) trebuie să acopere cel puțin 100% din valoarea finanțării garantate.
  8. Data aprobării finanțării de către finanțator: .............. (zz/ll/aa)9. Garanția solicitată F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, în numele și în contul statului: Procentul de garantare a finanțării este de ...... % din finanțarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane și speze bancare aferente creditului garantat; procentul de garantare se aplică la valoarea finanțării garantate. Valoarea garanției este de ........ lei.10. Beneficiarul, în conformitate cu Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, completată pe propria răspundere, sau în conformitate cu Declarația pe propria răspundere (anexa nr. 5a la convenție), este: [ ] întreprindere mijlocie; [ ] întreprindere mică; [ ] microîntreprindere; [ ] întreprindere mică cu capitalizare de piață medie.11. Beneficiarul nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.12. Beneficiarul nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P.13. Datorii restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal ale beneficiarului * Înregistrează datorii Da [ ] Nu [ ] Dacă Da, această valoare este de ...... lei. * Datoriile vor fi achitate: din credit/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru [ ].14. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, a Acordului de finanțare, se vor completa și următoarele informații:– valoarea estimată a dobânzii pe 12 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat ...... lei*); *) nu se completează în cazul beneficiarilor componentei AGRO PLUS din domeniile agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii.– valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a creditului/liniei de credit/creditului de investiție (până la scadența finală):
  Nr crtData SoldSold Finantare Estimat
  1
  2
  3
  15. Administratorii persoane fizice și/sau juridice rezidente pe teritoriul României nu au fapte înscrise în cazierul judiciar și cazierul fiscal. În cazul administratorilor persoane fizice și/sau juridice nerezidente pe teritoriul României, au prezentat o declarație autentică pe propria răspundere din care rezultă ca nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidenta cazierului fiscal/judiciar, precum și ca nu sunt înregistrați fiscal în România. DA [ ] NU [ ]16. Beneficiarul nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile. DA [ ] NU [ ]
  Finanțatorul declară că a analizat și a aprobat documentația de finanțare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudență impuse de cerințele activității și a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 7 alin (1), alin. (2) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS. Finanțator, Persoane autorizate
   +  Anexa 1b la Anexa nr. 4
  Solicitare de garantare în cadrul Programului
  IMM PLUS componenta CONSTRUCT PLUS (subprogramul de susținere a
  proiectelor de investiții de scara mica
  pentru unitățile administrative - teritoriale)
  Nr. ..... din data ........... emisă în baza Convenției de garantare și plată a granturilor ........../.......... Finanțatorul ............., prin Centrala/Sucursala/Agenția ..........., cu sediul în localitatea .........., str. ......... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul .........., telefon .........., fax ..........., e-mail ............., înregistrat la registrul comerțului cu nr. ..... și ........... în Registrul bancar cu nr. ....., cod unic de înregistrare .........., telefon .........., fax .........., e-mail .........., reprezentat prin dl/dna ............, în calitate de ............., și dl/dna ............., în calitate de ............, având contul bancar nr. ........... deschis la ............., solicită o garanție pentru Contractul de credit nr.*1) ......... din data ........... încheiat între finanțator, în calitate de creditor, *1) Se va completa în aplicația web numărul deciziei de aprobare pentru acordarea creditelor de investiții, în cazul solicitărilor pentru garanții noi. și beneficiarul ............, cu sediul social în localitatea ................, str. ............ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul/județul ........., telefon ........., fax .........., e-mail ............, înregistrat la registrul comerțului cu nr. ..........., cod unic de înregistrare .........., CAEN activitate principală ............., reprezentat de ............., CNP/CUI ..........., în calitate de .........., cont bancar nr. .............. deschis la ............., având următorul acționariat ............... . Informații despre beneficiar:1. Obiectul principal de activitate ............ Cod CAEN ............ Cod CAEN activitate finanțată .............2. Valoarea finanțării aprobate: ...... lei, dimensionată conform normelor și procedurilor interne3. Destinația finanțării ..............4. Data rambursării finale .......... (zz/ll/aa). Durata finanțării ......... (luni)5. Data expirării garanției ......... (zz/ll/aa). Durata garanției .......... (luni)6. Garanții accesorii finanțării garantate, altele decât garanția Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - S.A. - IFN/Fondul Român de Contragarantare - S.A., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M./F.R.C, după caz, în numele și în contul statului:
  Nr. crt.Descrierea garanțiilor(inclusiv rangul ipotecii)Valoarea de piațăValoarea acceptată în garanție- lei -
  Total garanții
  În cazul creditelor de investiții valoarea garanțiilor (inclusiv garanția de stat) trebuie să acopere cel puțin 100% din valoarea finanțării garantate.
  7. Data aprobării finanțării de către finanțator: ............ (zz/ll/aa)8. Garanția solicitată F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., după caz, în numele și în contul statului: Procentul de garantare a finanțării este de ..... % din finanțarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane și speze bancare aferente creditului garantat; procentul de garantare se aplică la valoarea finanțării garantate.9. Valoarea garanției este de ..... lei.10. Beneficiarul figurează cu credite restante la instituțiile de credit la data solicitării de acordare a garanției Da [ ] Nu [ ]11. Datorii restante * Înregistrează datorii Da [ ] Nu [ ] Dacă Da, această valoare este de ..... lei. * Datoriile vor fi achitate: până la data solicitării garanției12. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., după caz, se vor completa și următoarele informații:– valoarea estimată a dobânzii pe 12 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat ..... lei– valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a creditului de investiție (până la scadența finală):
  Nr crtData SoldSold Finantare Estimat
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Finanțatorul declară că a analizat și a aprobat documentația de finanțare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudență impuse de cerințele activității și a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 7 alin. (3) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS Persoane autorizate
   +  Anexa 1c la Anexa nr. 4
  CUNOAȘTEREA CLIENTELEI
  A. Informații referitoare la verificările efectuate de instituția finanțatoare pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului– A fost efectuată evaluarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului asociat societății comerciale, asociaților și administratorilor acesteia, în conformitate cu prevederile legale și normele interne ale instituției financiare? Da [ ] Nu [ ]– Care este nivelul de risc rezultat în urma evaluării? .........................– A fost identificat, la nivelul instituției de credit, beneficiarul real al societății debitoare, în conformitate cu prevederile Legii 129/2019? În caz afirmativ, vă rugăm să ne transmiteți datele de identificare ale acestuia: ......................... ......................... .........................– Asociații/administratorii potențialului beneficiar al garanției de stat au rezidența sau provin din jurisdicții necooperante în scopuri fiscale? În caz afirmativ, vă rugăm să precizați jurisdicția asociată fiecărei persoane aflată într-o astfel de situație: ......................... ......................... .........................– A fost verificată societatea comercială și asociații/administratorii acesteia pe listele de sancțiuni internaționale? Da [ ] Nu [ ]B. Informații referitoare la evaluarea riscului de eludare a obligațiillor fiscale1. Potențialul beneficiar al garanției de stat în calitate de persoana juridică precum și asociații și administratorii acesteia intră sub incidența prevederilor prevederile Directivei (UE) 2018/822 a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2011/16 în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării, așa cum a fost transpusă în legislația națională prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare? Da [ ] Nu [ ]2. În cazul în care răspunsul la întrebarea precedentă a fost afirmativ, instituția de credit a transmis către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) formularul de raportare aprobat prin Ordinul Președintelui ANAF nr. 1029/2020? Da [ ] Nu [ ]3. Potențialul beneficiar al garanției de stat în calitate de persoana juridică precum și asociații și administratorii acesteia intră sub incidența prevederilor prevederile Directivei (UE) modificarea Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal- Standardul Comun de Raportare - transpusă în România prin intermediul Codului de Procedură Fiscală. (CRS)? Da [ ] Nu [ ]4. În cazul în care răspunsul la întrebarea precedentă a fost afirmativ, instituția de credit:– A identificat rezidența fiscală a societății sau asociaților/administratorilor acesteia? Vă rugăm să precizați rezultatul identificării............................................................................– A raportat către ANAF conturile financiare ale persoanelor fizice/juridice în cauză?Da [ ] Nu [ ] Certificăm, prin prezenta, că au fost verificate/comunicate, după caz, atât informațiile referitoare pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cât și informațiile referitoare la evaluarea riscului de eludare a obligațiillor fiscale În cadrul procesului de monitorizare a garanției FNGCIMM, își rezervă dreptul de a solicita instituției finanțatoare, pentru beneficiarii pentru care se va declanșa procedura de recuperare a ajutorului de stat incluși în eșantion., elementele probatorii ale răspunsurilor formulate în prezentul document. Finanțator, Persoane autorizate (nume și prenume) Data completării
   +  Anexa nr. 2 la Anexa nr. 4 Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii/ Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. - IFN/Fondul Român de Contragarantare - S.A. după caz. Nr. ...........
  Înștiințare de aprobare a garanției
  Către ............. În atenția ............... Referitor la Solicitarea de garantare nr. ........./......... transmisă de instituția dumneavoastră prin care solicitați garantarea unei finanțări în valoare de ....... lei în favoarea ..........., cu sediul social în localitatea ............., str. ........... nr. ....., bloc ....., scara ....., etaj ......, apartament ....., sectorul/județul ......, telefon .........., fax ............, e-mail .............., înregistrat la registrul comerțului sub nr. ........, cod unic de înregistrare ........, CAEN activitate principală ..........., vă informăm că aceasta a fost aprobată de F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, în data de ......... în următoarele condiții:a) în conformitate cu prevederile Convenției nr. ......./........ și ale O.U.G. nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, respectiv a Procedurii de implementare a Programului IMM PLUS - componentele: IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS F.N.G.C.I.M.M./ F.G.C.R/F.R.C, după caz, acordă Finanțatorului o garanție expresă, irevocabilă și necondiționată, directă și plătibilă la prima cerere scrisă a instituției de credit finanțatoare, în numele și în contul statului/în sumă de ....... lei, reprezentând .......% din valoarea creditului/liniei de credit/investiții aprobate, exclusiv dobânzi, comisioane și speze bancare aferente creditului garantatb) pentru garanția acordată, finanțatorul are obligația de a plăti F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, un comision de administrare de ...... lei, iar beneficiarul Programului de a plăti M.F. un comision de risc de ..... lei.c) garanția intră în vigoare la data semnării de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, a contractului de garantare și este valabilă până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, în numele și contul statului. Vă mulțumim pentru colaborare. Cu stimă,
   +  Anexa nr. 3 la Anexa nr. 4
  CEREREA DE PLATĂ
  nr. ...... din data de ........ privind
  Contractul de garantare nr. ....../(data)
  .......
  1. Finanțatorul ................, prin ........... (Centrala/Sucursala/Agenția) cu sediul în localitatea ............, str. ............, nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ......, județul/sectorul ........., înregistrat în registrul comerțului sub nr. ......, cod unic de înregistrare .........., înregistrat în Registrul bancar sub numărul ......, reprezentat de ............., în calitate de ............. și de ............., în calitate de ..........., vă comunicăm că la data de ..............2. Beneficiarul: ............, înregistrat în registrul comerțului sub nr. ........., J.../...../....., CUI ........., cu sediul social în localitatea ..........., strada ........... nr. ......., bloc ......., scara ......, etaj ......., apartament ....., județul/sectorul .........., telefon ..........., fax ..........., e-mail ..........., a rambursat din linia de credit garantată (principal) în cadrul Programului IMM PLUS pentru componenta IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS, suma de ..... lei.3. Finanțare restantă: ..... lei.4. Finanțatorul solicită plata a ..... % din soldul finanțării restante, exclusiv dobânzi, comisioane și speze bancare generate de participarea la Program.5. Valoarea plății solicitate: ...... lei. Plata se va efectua în contul unic al .......... Finanțatorului deschis la ............ cod IBAN: ............ .6. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;b) cererile de executare silită a beneficiarului și a tuturor terților garanți înregistrate la executorul judecătoresc și/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvență a beneficiarului/declarația de creanță, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanța competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod pașnic, a bunului afectat garanției, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;c) polițele de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv polița PAD,, încheiată/încheiate de beneficiar/terții garanți pe toată perioada de valabilitate a creditului, pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. și a instituției de credit, proporțional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;d) extrasele de carte funciară și/sau extrasele din registrele de evidență și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanțiile accesorii finanțării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F. și instituției de credit, după caz, proporțional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligațiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.e) extrasul contului curent asupra căruia este înscrisă ipoteca mobiliară, la data cererii de plată, aferent ultimei luni de finanțare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;f) extrasul contului de credit curent și restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanțării garantate nerambursate și data trecerii integrale la restanță a acesteia, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;g) notificarea transmisă de instituția de credit către beneficiarul finanțării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate, însoțită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanță, anticipat sau la scadenta finala a finanțării garantate;h) originalul declarației pe propria răspundere a instituției de credit, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta Convenție, referitoare la respectarea prevederilor art. 10 pct. 1- 5 din Anexa la OUG nr.18/2024, după caz,cu privire la tragerile efectuate beneficiar până la prima utilizare a creditului/prima utilizare integrala a liniei de credit.i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligațiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul. Finanțatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, respectiv Procedura de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele acestuia - IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS și și-a asumat îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 2 lit. e) și f), art. 14 alin.(1), art. 27 alin.(1) și alin. (2) din Procedura de implementare.. Adresa de e-mail la care F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, transmite înscrisul comunicat beneficiarului este ....... Data ........... Finanțator .............. Persoane autorizate
   +  Anexa nr. 4 la convenție
  Situația finanțărilor garantate de FNGCIMM/FGCR/FRC,
  după caz, în numele și contul statului și
  a dobânzilor lunare aferente creditelor garantate în cadrul
  Programului IMM PLUS, pentru finanțatorul ........ în luna .........
  Nr. crt.Contract IDBancaUnitatea teritorială a bănciiBeneficiar garanțieCUITip întreprindere: Micro/ Mică/ Mijlocie/ Capitalizare medie de piață/ Mare.Număr contract de creditData de emitere a contractului de creditTip credit (investiții, linie de credit)Credit acordatScadentă credit garantatNumăr contract de garantareData emiterii contractului de garantareGaranție maximă% GarantareAcordat în luna de raportare/ majorat in luna de raportareValoare garanție acordată în luna de raportareValoare garanție diminuată în luna de raportareValoare istoric diminuariValoare angajament anulat (garantie anulata)Credit utilizatSold credit curentSold credit restantSold angajament(credit neutilizat, disponibil)Sold angajament neutilizat (garanție neutilizata)Rambursări rate (in contul garanțiilor)Sold garanție luna curentăSold garanței luna precedentăGaranție închisă în luna de raportare (DA/NU)Tip ieșire luna de raportareValoare de ieșire in luna de raportare a garanțieiVerificare valori raportate (sold precedent + intrări luna curentă - ieșiri luna curentă = sold 108urrent)Inițiere procedură de insolvență (DA/NU)Grant dobândă solicitat de bancăObservații
  în luna de raportareTotal rambursări de rate în anTotal rambursări de
  1234567891011121314151617181919.1202122232425262728293031323334353637
  Număr coloanaDenumire coloane Anexa 4Observații mod completare
  1Nr. crtSe va completa cu numărul curent
  2Contract IDSe va completa cu numărul „ContractID-ului” atribuit de către Fond
  3BancaSe va completa cu numele Băncii
  4Unitatea teritorială a bănciiSe va completa cu Unitatea Teritoriala a Băncii
  5Beneficiar garanțieSe va completa cu numele beneficiarului
  6CUISe va completa cu CUI-ul beneficiarului
  7Întreprindere:Micro/Mica/Mijlocie/ Capitalizare medie de piață/MareSe va competa cu tipul intreprinderii in funcție de dimensiunea acesteia: Micro/Mica/ Mijlocie/Capitalizare medie de piață/Mare
  8Număr contract de creditSe va completa cu numărul contractului de credit
  9Data de emitere a contractului de creditSe va completa cu data acordării contractului de credit
  10Tip credit (investiții, linie de credit)Se va completa cu tipul de credit (investitii/linie de credit). Pentru liniile de credit nu se vor completa valorile rambursărilor de rate/soldul garanției. Soldul garanției pentru liniile de credit = valoarea garanției emise de către Fond
  11Credit acordatSe va completa cu valoarea creditului acordat. In cazul majorarilor finantarilor garantate, valoarea noua a creditului va fi completata incepand cu luna urmatoare majorarii finantarii garantate.
  12Scadenta credit garantatSe va completa cu data de sfarsit a creditului acordat
  13Număr contract de garantareSe va completa cu numărul contractului de garantare emis de către Fond
  14Data emiterii contractului de garantareSe va completa cu data acordării contractului de garantare emis de către Fond
  15Valoare garanție acordataSe va completa cu valoarea garanției emise de către Fond din contractul de garantare. In cazul majorarilor finantarilor garantate, valoarea noua a garantiei va fi completata incepand cu luna urmatoare majorarii finantarii garantate.
  16% GarantareSe va completa cu valoarea procentului de garantare a creditului acordat
  17Acordat în luna de raportare/majorat in luna de raportareSe va completa cu: „Acordat in luna de raportare” pentru toate contractele de garantare emise de către Fond in luna de raportare, sau cu „Majorat in luna de raportare” pentru contractele majorate in luna de raportare
  18Valoare garanție acordata în luna de raportareSe va completa cu: valoarea garanției acordate in luna de raportare/majorate in luna de raportare, conform descriere de la punctul nr. 17
  19Valoare garanție diminuată în luna de raportareSe va completa cu valoarea garanției diminuate in luna de raportare, valoare pe care Beneficiarul o mai/nu o mai poate trage/utiliza.
  19.1Valoare istoric diminuariSe va completa cu total diminuari din lunile anterioare
  20Valoare angajament anulat (garantie anulata)Se va completa cu valoarea garanției anulate/neutilizate pe care Beneficiarul nu o mai poate trage/utiliza, conform adresei transmise de Finantator
  21Credit utilizatSe va completa cu soldul creditului utilizat
  22Sold credit curentSe va completa cu soldul creditului curent
  23Sold credit restantSe va completa cu soldul creditului restant
  24Sold angajament (credit neutilizat, disponibil)Se va completa cu soldul creditului neutilizat (disponibil)
  25Sold angajament neutilizat (garanție neutilizată)Se va completa cu valoarea garanției neutilizata ce mai poate fi utilizata
  26În luna de raportareSe va completa cu valoarea rambursării de rate din garanție in luna de raportare (pentru creditele cu grafic de rambursare)
  27Total rambursări de rate in anSe va completa cu valoarea rambursării de rate din garanție in an, in luna de raportare (pentru creditele cu grafic de rambursare)
  28Total rambursări de rateSe va completa cu valoarea totala a rambursărilor de rate din garanție (pentru creditele cu grafic de rambursare)
  29Sold garanție luna curentaSe va completa si se va verifica, astfel - pentru finantari garantate in vigoare: Soldul garanției (29) = Valoare garanție acordata (15) - Valoarea garanției diminuata in luna de raportare (19) - Total valoare garanție diminuata luna precedenta (20) - Total rambursări rate de capital (28).- pentru majorari ale valorii garantiei: Soldul garantiei (29) = Valoare garanție acordata (15) + Valoare garanție acordata în luna de raportare (18) - Valoarea garanției diminuata in luna de raportare (19) - Total valoare garantie diminuata luna precedenta (20) - Total rambursări rate de capital (28)- pentru renuntari: se va completa cu 0- pentru garantiile platite/refuzate la plata in luna de raportare, se va completa cu 0
  30Sold garanție luna precedentaSe va completa cu soldul raportat de către Banca din luna precedenta
  31Credit garantat închis în luna de raportare (DA/NU)Se va completa cu DA/NU in funcție de statusul creditului
  32Tip ieșire luna de raportareSe va completa tipul de ieșire in luna pentru finanțările garantate, astfel: pentru finanțările garantate pentru care s-a renuntat in luna de raportare cu: ,Renunțare’; pentru rambursări de rate in luna de raportare aferente finanțărilor garantate in derulare cu: ,Rambursare rata’; pentru finanțările garantate rambursate integral anticipat in luna de raportare cu: „Rambursare integrala anticipata’; pentru finanțările garantate rambursate integral la termen in luna de raportare cu: „Rambursare integrala la termen”; pentru finanțările garantate pentru careMinisterul de Finanțe a efectuat plata garanției in luna de raportare cu: „Plata garanție”; pentru finanțările garantate pentru care Fondul a emis decizia de refuz de plata in luna de raportare cu: ,Refuz plata garanție’; pentru finanțările garantate pentru care sau realizat diminuari cu: „Diminuare”. Pentru finantarile garantate pentru care s-au inregistrat 2 tipuri de iesire, acestea se vor mentionata cumulat.
  33