ORDIN nr. 948 din 11 aprilie 2024pentru aprobarea Normelor privind autorizarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de menținere a competențelor profesionale pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației din cadrul operatorilor economici care desfășoară activități specifice transportului cu metroul din România
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 10 mai 2024    Având în vedere prevederile art. 2 lit. gg)-kk), mm), nn) și ss) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 309/2023 privind organizarea și funcționarea Autorității de Siguranță Feroviară Române - ASFR,în temeiul prevederilor art. 5 pct. 19 și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind autorizarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de menținere a competențelor profesionale pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației din cadrul operatorilor economici care desfășoară activități specifice transportului cu metroul din România, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Lista funcțiilor și meseriilor cu atribuții și responsabilități în siguranța circulației cu metroul este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrului transporturilor și infrastructurii, nr. 1.561/2022 privind lista funcțiilor și meseriilor cu atribuții și responsabilități în siguranța circulației feroviare sau cu metroul.  +  Articolul 3(1) Respectarea cerințelor obligatorii de siguranță a circulației pentru operatorii economici care desfășoară activități specifice transportului cu metroul impune autorizarea personalului cu responsabilități în siguranța circulației cu metroul și implementarea și dezvoltarea unui sistem de menținere a competențelor profesionale ale acestuia, conform normelor prevăzute în anexa la prezentul ordin.(2) Pentru alte categorii de personal decât cele cu responsabilități în siguranța circulației cu metroul, cuprinderea și integrarea într-un sistem de menținere a competențelor profesionale se fac potrivit procedurilor specifice proprii operatorilor economici care desfășoară activități specifice transportului cu metroul, avizate de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR, denumită în continuare ASFR.  +  Articolul 4În înțelesul prezentului ordin, prin activități specifice transportului cu metroul și pentru care sunt obligatorii prevederile prezentului ordin se înțelege activitățile desfășurate de către operatorii economici în legătură cu:a) organizarea, conducerea și efectuarea circulației și/sau a operațiunilor de manevră în transportul cu metroul;b) conducerea și deservirea vehiculelor feroviare motoare destinate transportului cu metroul;c) manipularea instalațiilor de siguranță a circulației aferente transportului cu metroul;d) verificarea, întreținerea și revizia tehnică a elementelor infrastructurii feroviare aferente transportului cu metroul;e) verificarea și revizia tehnică a vehiculelor feroviare motoare aferente transportului cu metroul.  +  Articolul 5Se desemnează ASFR ca autoritate competentă pentru autorizarea personalului cu responsabilități în siguranța circulației cu metroul din cadrul operatorilor economici care desfășoară activități specifice transportului cu metroul și pentru monitorizarea activității de implementare și de dezvoltare a sistemului de menținere a competențelor profesionale pentru acest personal.  +  Articolul 6Activitatea de autorizare a personalului prevăzută la art. 5 se efectuează de ASFR pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.  +  Articolul 7(1) Autorizațiile deținute de personalul cu responsabilități în siguranța circulației cu metroul aparținând operatorilor economici care desfășoară activități specifice transportului cu metroul, emise de aceștia până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, rămân valabile până la autorizarea de către ASFR în condițiile prevăzute în norme, dar nu mai mult de 10 ani.(2) Autorizarea personalului cu responsabilități în siguranța circulației cu metroul aparținând operatorilor economici care desfășoară activități specifice transportului cu metroul, prevăzută la alin. (1), se efectuează de către ASFR în cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.(3) Personalul cu responsabilități în siguranța circulației cu metroul aparținând operatorilor economici care desfășoară activități specifice transportului cu metroul care nu s-a prezentat în vederea autorizării în termenul prevăzut la alin. (2), precum și personalul care în urma susținerii examenului de autorizare a fost declarat „necorespunzător“ nu mai poate desfășura activități specifice în operațiunile de transport cu metroul cu responsabilități în siguranța circulației până la promovarea examenului de autorizare.  +  Articolul 8ASFR și operatorii economici care desfășoară activități specifice transportului cu metroul vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Sorin-Mihai Grindeanu
    București, 11 aprilie 2024.Nr. 948.  +  ANEXĂNORMEprivind autorizarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de menținere a competențelor profesionale pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației din cadrul operatorilor economici care desfășoară activități specifice transportului cu metroul din România