HOTĂRÂRE nr. 451 din 30 aprilie 2024pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 30 aprilie 2024  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNormele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:A. Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“1. La punctul 69, alineatul (7) se abrogă.B. Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale“1. La punctul 6, alineatele (7)-(14) se abrogă.2. La punctul 7 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) în cazul deplasării produselor accizabile de la antrepozitul fiscal către clienți sau direct către clienții cumpărătorului revânzător.3. La punctul 7 alineatul (5), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) în cazul livrării de produse accizabile de către destinatarul înregistrat către clienți sau direct către clienții cumpărătorului revânzător.4. La punctul 8, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (9^1), cu următorul cuprins:(9^1) În aplicarea alin. (9), pentru antrepozitarii autorizați care produc bioetanol în cadrul antrepozitului de producție de produse energetice garanția minimă se determină prin însumarea garanției minime prevăzută pentru fiecare grupă de produse în parte.5. La punctul 8, alineatul (16) se modifică și va avea următorul cuprins:(16) În cazul antrepozitarului autorizat pentru producția de bioetanol destinat utilizării în producția de produse energetice, valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru stabilirea garanției se determină prin aplicarea nivelului accizelor prevăzut pentru benzina fără plumb, cu condiția denaturării acestui produs potrivit pct. 78 alin. (3) lit. b), în caz contrar fiind aplicabil nivelul accizelor prevăzut pentru alcoolul etilic.6. La punctul 21, alineatul (28) se modifică și va avea următorul cuprins:(28) Prin excepție de la prevederile alin. (1), bioetanolul reprezintă alcoolul etilic care poate fi realizat atât în antrepozitele fiscale de producție a alcoolului etilic, cât și în antrepozitele fiscale de producție a produselor energetice autorizate să producă bioetanol și care este destinat utilizării în producția de produse energetice și în alte industrii, cu excepția industriei alimentare.7. La punctul 21 alineatul (29) litera b), subpunctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins:(i) producție de bio-ETBE, bio-TAEE și/sau alte produse de aceeași natură realizate pe bază de bioetanol;8. La punctul 21 alineatul (29) litera b), după subpunctul (ii) se introduce un nou subpunct, subpct. (iii), cu următorul cuprins:(iii) producție de bioetanol.9. La punctul 30, după alineatul (29) se introduce un nou alineat, alin. (30), cu următorul cuprins:(30) Antrepozitarii autorizați să producă produse energetice și bioetanol în cadrul aceluiași antrepozit de producție trebuie să respecte atât condițiile pentru producția de produse energetice prevăzute la alin. (26) și (27), cât și condițiile pentru producția de alcool etilic prevăzute la alin. (12)-(14), (16), (17) și (20).10. La punctul 38, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alin. (17^1), cu următorul cuprins:(17^1) Antrepozitarii autorizați să producă bioetanol trebuie să respecte condițiile prevăzute la alin. (2), (3), (5)-(17).11. Punctul 131 se modifică și va avea următorul cuprins:131. Modelele raportului de primire de rezervă și raportului de export de rezervă, prevăzute la art. 407 alin. (1) și (4) din Codul fiscal, sunt cele prevăzute pentru modelele raportului de primire și raportului de export, prevăzute în anexele nr. 35 și 36, care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.12. Punctul 138^3 se modifică și va avea următorul cuprins:138^3. Modelul raportului de primire de rezervă prevăzut la art. 416^3 alin. (1) din Codul fiscal este cel prevăzut pentru modelul raportului de primire, prevăzut în anexa nr. 37^4.13. La punctul 152, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:152. (1) Antrepozitarii autorizați cu drept de marcare au obligația utilizării marcajelor aprobate prin nota de comandă în termen de 6 luni de la eliberarea acestora de către Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A. La expirarea acestui termen, marcajele neutilizate și marcajele deteriorate în procesul de marcare se restituie Companiei Naționale «Imprimeria Națională» - S.A., în vederea distrugerii. Termenul de restituire nu poate depăși 6 luni de la expirarea termenului de utilizare a marcajelor.14. La punctul 152, alineatul (7) se abrogă.15. La punctul 152, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) Distrugerea marcajelor neutilizate și a celor deteriorate în procesul de marcare se face cu aprobarea autorității vamale teritoriale și sub supraveghere vamală, conform procedurii aprobate prin ordin al președintelui Autorității Vamale Române, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.16. La punctul 165, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Pentru produsele prevăzute la alin. (6) care sunt prezentate sub forma unei rezerve care conține în amestec produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) și b) din Codul fiscal sau produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) și c) din Codul fiscal, fabricate în antrepozite fiscale de producție din România, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 339-341 din Codul fiscal, prevederile secțiunilor a 3-a, a 9-a și a 16-a de la capitolul I - Regimul accizelor armonizate și prevederile art. 444^1 de la capitolul II - Regimul accizelor nearmonizate, titlul VIII - Accize și alte taxe speciale din Codul fiscal.17. La punctul 166, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În cazul în care produsele accizabile sunt marcate cu timbre, autoritatea vamală teritorială desemnează un reprezentant care vizează procesul-verbal de dezlipire a marcajelor, care cuprinde seria și numărul de identificare ale timbrelor dezlipite.18. La punctul 166 alineatul (6), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:c) procesul-verbal de dezlipire a timbrelor, prevăzut la alin. (3^1), în cazul produselor marcate prin timbre.19. La punctul 166, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins:(9) O copie a procesului-verbal prevăzut la alin. (3^1) însoțește timbrele care se expediază pentru distrugere Companiei Naționale «Imprimeria Națională» - S.A.20. La punctul 167, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În cazul în care produsele accizabile sunt marcate cu timbre, autoritatea vamală teritorială desemnează un reprezentant care vizează procesul-verbal de dezlipire a marcajelor, ce cuprinde seria și numărul de identificare ale timbrelor dezlipite.21. La punctul 167 alineatul (5), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:c) procesul-verbal de dezlipire a marcajelor, prevăzut la alin. (3^1), în cazul produselor marcate prin timbre.22. La punctul 167, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins:(8) O copie a procesului-verbal prevăzut la alin. (3^1) însoțește timbrele care se expediază pentru distrugere Companiei Naționale «Imprimeria Națională» - S.A.23. La punctul 170^1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul în care produsele accizabile sunt marcate cu timbre, autoritatea vamală teritorială desemnează un reprezentant care vizează procesul-verbal de dezlipire a marcajelor, ce cuprinde seria și numărul de identificare ale timbrelor dezlipite.24. La punctul 170^1 alineatul (5), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:d) procesul-verbal de dezlipire a marcajelor, prevăzut la alin. (2^1), în cazul produselor marcate prin timbre.25. La punctul 170^1, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins:(8) O copie a procesului-verbal prevăzut la alin. (2^1) însoțește timbrele care se expediază pentru distrugere Companiei Naționale «Imprimeria Națională» - S.A.26. La punctul 170^2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În cazul în care produsele accizabile sunt marcate cu timbre, autoritatea vamală teritorială desemnează un reprezentant care vizează procesul-verbal de dezlipire a marcajelor, ce cuprinde seria și numărul de identificare ale timbrelor dezlipite.27. La punctul 170^2 alineatul (6), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:c) procesul-verbal de dezlipire a marcajelor, prevăzut la alin. (3^1), în cazul produselor marcate prin timbre.28. La punctul 170^2, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins:(9) O copie a procesului-verbal prevăzut la alin. (3^1) însoțește timbrele care se expediază pentru distrugere Companiei Naționale «Imprimeria Națională» - S.A.29. După punctul 170^2 se introduce un nou punct, pct. 170^3, cu următorul cuprins:170^3. (1) În aplicarea art. 444^1 alin. (1) din Codul fiscal nu intră sub incidența sistemului de marcare:a) produsele accizabile prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal supuse marcării, care provin din producția internă și sunt destinate exportului sau livrării în alt stat membru;b) produsele accizabile prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal supuse marcării, provenite din import, aflate în regim de tranzit sau de import temporar.(2) În aplicarea art. 444^1 alin. (3) din Codul fiscal:a) operatorii economici care produc și comercializează în România produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal au obligația de a aplica timbrele pe produse, în locurile de producție, înainte de comercializare;b) operatorii economici care achiziționează din teritoriul Uniunii Europene produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal au obligația de a aplica timbrele pe produse, în locurile de recepție autorizate, atunci când furnizorul extern nu aplică timbrele. În această situație, timbrele se aplică înainte de comercializarea pe teritoriul României, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care accizele au devenit exigibile;c) operatorii economici care importă produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal au obligația de a aplica timbrele pe produse, în antrepozite vamale, antrepozite libere sau zone libere, atunci când furnizorul extern nu aplică timbrele.(3) Dimensiunile timbrelor sunt prevăzute în anexa nr. 40, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.(4) Timbrele sunt hârtii de valoare cu regim special și se realizează de către Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A. prin emisiuni identificate printr-un cod și o serie de emisiune aprobate de către direcția specializată cu atribuții de control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(5) Timbrele pentru marcarea produselor prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sunt inscripționate cu următoarele elemente:a) denumirea operatorului economic cu drept de marcare și codul de marcare atribuit acestuia;b) denumirea generică a produsului, respectiv produse care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere;c) seria și numărul care identifică în mod unic timbrul.(6) Inscripționarea pe timbre a elementelor prevăzute la alin. (5) se poate face codificat, modalitatea de citire a codului fiind pusă la dispoziția organelor în drept de către Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A., la solicitarea acestora.(7) În cazul produselor prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, timbrele se aplică pe ambalajele individuale, pachete din carton sau celofanate ori cutii din diferite materiale în care sunt prezentate pentru vânzare aceste produse.(8) În situația în care dimensiunile timbrelor nu permit includerea în întregime a denumirii operatorilor economici cu drept de marcare, se inscripționează prescurtările sau inițialele stabilite de fiecare operator economic, de comun acord cu Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A.(9) Fiecărui operator economic cu drept de marcare i se atribuie un cod de marcare compus din 13 caractere. În cazul operatorilor economici care produc și comercializează în România, achiziționează din teritoriul Uniunii Europene ori importă produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, codul de marcare este codul de acciză.(10) În aplicarea prevederilor art. 444^1 alin. (12) din Codul fiscal, în vederea eliberării timbrelor, operatorii economici care produc și comercializează în România, achiziționează din teritoriul Uniunii Europene ori importă produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, după caz, depun o notă de comandă la autoritatea vamală teritorială. Modelul notei de comandă este prevăzut în anexa nr. 41, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.(11) Nota de comandă se depune în trei exemplare și este însoțită de următoarele documente:a) contractul de achiziție a produselor accizabile supuse marcării, în copie, în cazul operatorului economic care achiziționează din teritoriul Uniunii Europene ori importă produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal;b) situația livrărilor de produse accizabile marcate pe ultimele șase luni, după caz.(12) În situația în care în decursul unei luni se solicită o cantitate de timbre mai mare decât media lunară a livrărilor din ultimele 6 luni, se depune un memoriu justificativ în care sunt explicate motivele care au generat necesitățile suplimentare.(13) În termen de 7 zile lucrătoare de la depunerea notei de comandă și a documentației complete, autoritatea vamală teritorială decide asupra aprobării notei de comandă. Nota de comandă se aprobă - total sau parțial - în funcție de:a) documentația anexată;b) datele din situația lunară privind utilizarea marcajelor, după caz.(14) După aprobare, exemplarele notei de comandă au următoarele destinații:a) primul exemplar se păstrează de către solicitant;b) al doilea exemplar aprobat de autoritatea vamală teritorială se transmite de către operatorul economic cu drept de marcare către Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A. împreună cu dovada achitării contravalorii timbrelor comandate, în contul acestei companii;c) al treilea exemplar se păstrează de către autoritatea vamală teritorială.(15) Termenul de executare a comenzilor de către Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A. este de 15 zile lucrătoare de la data primirii și înregistrării notelor de comandă aprobate de autoritatea vamală teritorială.(16) Eliberarea timbrelor se face de către Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A.(17) În cazul produselor prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, achiziționate din teritoriul Uniunii Europene sau importate, după caz, pentru care aplicarea timbrelor se face de către furnizorul extern, expedierea timbrelor în vederea aplicării pe produse se realizează în termen de 15 zile lucrătoare de la eliberarea timbrelor de către Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A., de către operatorii economici care achiziționează din teritoriul Uniunii Europene sau importă produsele.(18) După expirarea termenului de 15 zile, timbrele neexpediate în termen se returnează, de către operatorii economici care achiziționează din teritoriul Uniunii Europene sau importă, după caz, produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, Companiei Naționale «Imprimeria Națională» - S.A., în vederea distrugerii.(19) În cazul importurilor de produse accizabile supuse marcării, expedierea timbrelor către furnizorul extern se face numai ca bagaj neînsoțit, în regim vamal de export temporar. În vederea acordării acestui regim vamal, operatorul economic care importă produsele va prezenta autorității vamale competente:a) documentul de transport internațional, din care să rezulte că destinatarul este furnizorul mărfurilor ce urmează a fi importate;b) contractul încheiat între importator și furnizorul extern, în copie;c) autorizația de operator economic cu produse supuse accizelor nearmonizate, în copie.(20) Reimportul timbrelor se realizează odată cu importul produselor accizabile marcate.(21) Operatorii economici cu drept de marcare, care produc și comercializează în România produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, au obligația utilizării timbrelor aprobate prin nota de comandă în termen de 6 luni de la eliberarea acestora de către Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A. La expirarea acestui termen, timbrele neutilizate și timbrele deteriorate în procesul de marcare se restituie Companiei Naționale «Imprimeria Națională» - S.A., în vederea distrugerii. Termenul de restituire nu poate depăși 6 luni de la expirarea termenului de utilizare a marcajelor.(22) Operatorii economici cu drept de marcare sunt obligați să transmită lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, autorității vamale teritoriale evidența achiziționării, utilizării și returnării timbrelor pentru luna anterioară celei în care se face raportarea, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 42, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.(23) În vederea evidențierii timbrelor deteriorate în procesul de marcare, la sfârșitul fiecărei zile, aceste timbre se lipesc pe un formular special, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 43, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.(24) Procentul maxim admis de timbre distruse în procesul de marcare și care nu pot fi recuperate pentru a fi evidențiate este de 0,5% din numărul timbrelor utilizate.(25) În cazul timbrelor pierdute sau sustrase, operatorii economici cu drept de marcare au obligația ca, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea declarației, a procesului-verbal de constatare sau a sesizării scrise a persoanei care a constatat dispariția timbrelor, să anunțe autoritatea vamală teritorială în vederea luării măsurilor corespunzătoare.(26) Pentru timbrele distruse în procesul de marcare peste limita maximă admisă prevăzută la alin. (24), precum și pentru timbrele pierdute sau furate, operatorii economici datorează contravaloarea accizelor aferente cantităților de produse accizabile care ar fi putut fi marcate. În acest caz, obligația de plată a contravalorii accizelor intervine în ultima zi a lunii în care s-a înregistrat distrugerea, pierderea sau furtul, iar termenul de plată a acesteia este până la data de 25 inclusiv a lunii imediat următoare.(27) Distrugerea timbrelor neutilizate și a celor deteriorate în procesul de marcare se face cu aprobarea autorității vamale teritoriale și sub supraveghere vamală, conform procedurii aprobate prin ordin al președintelui Autorității Vamale Române, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(28) Contravaloarea timbrelor se asigură de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente produselor prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, supuse marcării, astfel:a) din suma ce urmează a se vira bugetului de stat cu titlu de accize, determinată potrivit prevederilor pct. 165 alin. (6) teza a doua, operatorii economici care produc și vând în România deduc lunar numai contravaloarea timbrelor aferente cantităților de produse vândute pe teritoriul României, pentru care a intervenit exigibilitatea accizelor în cursul lunii respective. Contravaloarea timbrelor ce urmează a se deduce din accize se determină pe baza prețurilor fără TVA;b) din suma ce urmează a se vira bugetului de stat cu titlu de accize, determinată potrivit prevederilor pct. 165 alin. (6) teza a doua, operatorii economici care achiziționează din teritoriul Uniunii Europene deduc lunar numai contravaloarea timbrelor aferente cantităților de produse recepționate pentru care a intervenit exigibilitatea accizelor în cursul lunii respective. Contravaloarea timbrelor ce urmează a se deduce din accize se determină pe baza prețurilor fără TVA;c) din suma ce urmează a se vira bugetului de stat cu titlu de accize, determinată potrivit prevederilor pct. 165 alin. (6) teza a doua, operatorul economic care importă deduce cu ocazia fiecărei operațiuni de import de produse marcate numai contravaloarea timbrelor aferente cantităților de produse efectiv importate. Contravaloarea timbrelor ce urmează a se deduce din accize se determină pe baza prețurilor fără TVA.30. Anexa nr. 33 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.31. Anexa nr. 34 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.32. Anexa nr. 41 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.33. Anexa nr. 44 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  București, 30 aprilie 2024.Nr. 451.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 33 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)  +  Anexa nr. 2*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 34 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)  +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 41 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
  NOTA DE COMANDĂ Nr. .......
  pentru timbre/banderole din ........................... (ziua) (luna) (anul)
  Denumirea operatorului economic cu drept de marcare ..............................................................Codul de identificare fiscală ............................................................Codul de accize ....................................................................Codul de marcare .................................................................Sediul: ...........................................................................Județul …........................, sectorul ........................., localitatea ..............................,str. ........................................................ nr. ..................,bl. ............, sc. ........., et. ......., ap. ...........,cod poștal ............................................telefon/fax ............................................
  Dimensiunile marcajelorTipul de produsCantitatea de marcaje - buc. -Prețul unitar (fără TVA) - lei - Valoarea - lei -Valoarea TVA - lei -Valoarea totală - lei -
  Total
  Numele și prenumele ............................. Semnătura ...............................................Data aprobării comenzii ..........................Numărul marcajelor aprobate ..................Modalitatea de plată .................................Conducătorul autorității vamale teritoriale,Numele și prenumele .................................Semnătura ...................................................
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 44 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
  CERERE
  pentru înregistrarea operatorilor economici comercianți de marcatori
  și coloranți prevăzuți la art. 426 și 429 din Codul fiscal
  Denumire operator economic ..........................................................Sediul: ...................................................................Localitatea ..........................., str. ........................ nr. ......, bl. ....., sc. ..............., et. ..............., ap. ……, județul/sectorul ...................., codul poștal ................., telefon/fax ..........................Numărul de înmatriculare în registrul comerțului/anul ....................................Codul de identificare fiscală .................................................Obiect principal de activitate ..............................................., cod CAEN ..............................Subsemnatul, ................................., legitimat cu CI/BI seria .................... nr. ............., eliberat(ă) de ............................................... la data de ................................, cod numeric personal ............................, în calitate de reprezentant al .............................., solicit înregistrarea în registrul autorității vamale teritoriale, potrivit pct. 154 și 156 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal, pentru următoarele substanțe utilizate pentru marcare și/sau colorare:[ ] pentru marcare: marcatorul ACCUTRACE^TM PLUS, denumit științific Butoxibenzen (număr de înregistrare CAS 1126-79-0);[ ] pentru colorare: solvent blue 35 sau echivalent, respectiv substanța 1,4-bis (butylamino) anthracene-9,10-dione, a cărei formulă moleculară este C_22H_26N_2O_2, având nr. CAS 17354-14-2.Anexez la prezenta următoarele documente:a) copia documentului de identitate;b) dovada calității de reprezentant al .........................................................;c) certificatele de analiză prevăzute la pct. 154 alin. (4) din normele metodologice.Numele și prenumele ..............................Semnătura ...............................................Data .......................................................
  -----