ORDIN nr. 825 din 23 aprilie 2024pentru aprobarea procedurii de punere în aplicare a prevederilor art. 321^2 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (396) "Declarație informativă privind plățile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată"
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 29 aprilie 2024  În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 321^2 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 321^2 alin. (2), alin. (7) lit. b) și alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 740.406 din 18.04.2024,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă procedura de punere în aplicare a prevederilor art. 321^2 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul, conținutul, modul și instrucțiunile de completare ale formularului (396) „Declarație informativă privind plățile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată“, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale formularului menționat la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prevederile prezentului ordin se aplică pentru plățile transfrontaliere efectuate începând cu trimestrul 1 din 2024.  +  Articolul 6Direcția generală antifraudă fiscală și Unitatea de management al informației vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, cu suportul tehnic de specialitate al Centrului Național pentru Informații Financiare.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Nicoleta-Mioara Cîrciumaru
  București, 23 aprilie 2024.Nr. 825.  +  Anexa nr. 1
  PROCEDURĂ
  de punere în aplicare a prevederilor art. 321^2 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  1. În situația în care România este stat membru de origine sau stat membru gazdă, prestatorii de servicii de plată cărora li se aplică obligația prevăzută la art. 321^2 alin. (2) din Codul fiscal pun la dispoziție evidențele prevăzute la art. 321^2 alin. (7) lit. b) din Codul fiscal, prin depunerea formularului (396) „Declarație informativă privind plățile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată“.2. Formularul (396) „Declarație informativă privind plățile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată“ se depune exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii, până cel târziu la sfârșitul lunii care urmează după expirarea trimestrului calendaristic la care se referă informațiile, care se consideră a fi ultima zi calendaristică a respectivei luni, chiar dacă aceasta este o zi nelucrătoare.3. Prestatorii de servicii de plată trebuie să valideze datele din cuprinsul formularului (396) înainte de a-l transmite către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în conformitate cu informațiile obligatorii care trebuie raportate, prevăzute în cuprinsul anexei nr. 2 la ordin.4. Datele transmise de prestatorii de servicii de plată sunt validate inclusiv de Agenția Națională de Administrare Fiscală. În situația în care rezultatul validării este negativ, se respinge întregul formular (396), iar prestatorii de servicii de plată cărora li se aplică obligația prevăzută la art. 321^2 alin. (2) din Codul fiscal trebuie să depună un nou formular (396). Termenul de depunere pentru noul formular (396) este cel prevăzut la pct. 2. 5. În situația în care prestatorii de servicii de plată cărora li se aplică obligația prevăzută la art. 321^2 alin. (2) din Codul fiscal constată anumite erori în formularul depus inițial, aceștia pot să corecteze informațiile referitoare la datele eronate prin depunerea unui nou formular (396), cel târziu înainte de sfârșitul perioadei de 5 ani de păstrare a datelor, conform art. 24c alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată.
   +  Anexa nr. 2
  MODELUL, CONȚINUTUL, MODUL ȘI INSTRUCȚIUNILE DE COMPLETARE
  ALE FORMULARULUI (396) „DECLARAȚIE INFORMATIVĂ PRIVIND PLĂȚILE TRANSFRONTALIERE
  EFECTUATE DE PRESTATORII DE SERVICII DE PLATĂ“
  *) Formularul prevăzut în anexă este reprodus în facsimil.
  Modelul formularului (396) „Declarație informativă privind plățile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată“*)
  Modul de completare a formularului (396) I. Tipul declarațieiSe marchează cu „X“ pct. 1 sau 2, după caz.1. Inițială: se marchează cu „X“ în situația în care este depus pentru prima dată formularul (396) „Declarație informativă privind plățile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată“ pentru perioada de raportare la care se referă. 2. Rectificativă: se marchează cu „X“ în situația în care este depus un nou formular (396) „Declarație informativă privind plățile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată“, pentru aceeași perioadă de raportare. II. Date de identificare ale prestatorului de servicii de platăRândul 1. Denumire Se completează denumirea prestatorului de servicii de plată.Rândul 2. Forma juridică (din țara de origine)Se completează cu forma juridică din țara de origine a prestatorului de servicii de plată.Rândul 3. Date privind adresa sediului social din țara de origine Se completează cu date privind adresa sediului social din țara de origine a prestatorului de servicii de plată. Rândul 4. Cod de identificare fiscală din țara de origineSe completează cu codul de identificare fiscală din țara de origine a prestatorului de servicii de plată. Rândul 5. Cod de identificare comercială/Număr de evidențăSe completează cu orice cod de identificare comercială care identifică fără echivoc prestatorul de servicii de plată.III. Informații cuprinse în formularInformațiile furnizate de prestatorii de servicii de plată cărora li se aplică obligația prevăzută la art. 321^2 alin. (2) din Codul fiscal și care depun formularul (396), referitoare la plățile transfrontaliere raportate, care se transmit prin intermediul unui formular electronic pentru transmiterea datelor, sunt: 1. Cod de identificare comercială care identifică fără echivoc prestatorul de servicii de plată care transmite datele: se completează cu codul de înregistrare fiscală sau orice alt cod de identificare comercială care identifică fără echivoc prestatorul de servicii de plată care transmite datele. Câmpul se completează în mod obligatoriu.2. Numele beneficiarului plății: se completează toate numele beneficiarului plății, astfel cum figurează în evidențele prestatorilor de servicii de plată, inclusiv denumirea juridică și denumirea comercială. Câmpul se completează în mod obligatoriu.3. Codul TVA/NIF al beneficiarului plății: se completează cu orice cod de înregistrare în scopuri de TVA și/sau orice alt cod național de identificare fiscală al beneficiarului plății. Câmpul se completează în mod obligatoriu, dacă este disponibil. 4. Numărul de identificare al contului beneficiarului plății: se completează codul IBAN sau, în absența codului IBAN, orice alt identificator care identifică fără echivoc și furnizează locația beneficiarului plății. Câmpul se completează în mod obligatoriu, dacă fondurile sunt transferate într-un cont de plăți al beneficiarului plății.5. Codul BIC/Identificatorul prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plății: se completează cu codul BIC sau orice alt cod de identificare comercială care identifică fără echivoc și furnizează locația prestatorului de servicii de plată care acționează în numele beneficiarului plății. Câmpul se completează în cazul în care beneficiarul primește fonduri fără să aibă un cont de plăți.6. Adresa beneficiarului plății: se completează cu adresa beneficiarului plății, astfel cum figurează în evidențele prestatorului de servicii de plată. Câmpul se completează dacă informația este disponibilă.7. Restituire: se completează cu orice mențiune a faptului că tranzacția este o restituire și legătura cu tranzacția anterioară raportată. Câmpul se completează dacă este cazul.8. Data/ora: se completează cu data și ora efectuării operațiunii de plată sau a restituirii plății. Câmpul se completează în mod obligatoriu.9. Suma: se completează cu suma aferentă operațiunii de plată sau restituirii plății. Câmpul se completează în mod obligatoriu.10. Moneda: se completează cu moneda operațiunii de plată sau a restituirii plății. Câmpul se completează în mod obligatoriu.11. Statul membru de origine a plății: se completează cu statul membru de origine a plății primite de beneficiarul plății. Câmpul se completează în mod obligatoriu, dacă tranzacția este o plată.12. Statul membru de destinație a restituirii: se completează cu statul membru de destinație a restituirii. Câmpul se completează în mod obligatoriu, dacă tranzacția este o restituire menționată la pct. 7.13. Informații privind locul unde se află plătitorul: se completează cu mențiuni referitoare la informațiile utilizate pentru a stabili originea plății sau destinația restituirii. Nu se transmit detaliile informațiilor, pentru a se evita identificarea plătitorului. Prestatorii de servicii de plată menționează că locul a fost dedus din numărul IBAN al plătitorului, tranșa în care este cuprins numărul de identificare bancară al titularului cardului sau alte informații. Câmpul se completează în mod obligatoriu.14. Codul de identificare al tranzacției: se completează cu orice mențiune care identifică fără echivoc operațiunea de plată. Câmpul se completează în mod obligatoriu.15. Prezența fizică: se completează cu orice mențiune care indică prezența plătitorului în spațiile fizice ale comerciantului în momentul inițierii plății. Câmpul se completează doar dacă este cazul.IV. Reprezentare prinSe marchează cu „X“ în funcție de reprezentarea contribuabilului în relația cu organul fiscal, prin împuternicit/reprezentant legal, și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată, sau numărul și data documentului care atestă calitatea de reprezentant legal, după caz.Date de identificareSe completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal, după caz.
   +  Anexa nr. 3
  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare
  ale formularului (396) „Declarație informativă privind plățile transfrontaliere
  efectuate de prestatorii de servicii de plată“
  1. Prestatorii de servicii de plată cărora li se aplică obligația prevăzută la art. 321^2 alin. (2) din Codul fiscal trebuie să utilizeze formularul (396), precum și programul de asistență, disponibil pe portalul A.N.A.F. la adresa www.anaf.ro, în scopul raportării informațiilor prevăzute în ordin.2. Formularul de raportare se transmite prin portalul eguvernare.ro, secțiunea „Depunere declarații ANAF“, sub forma unui fișier PDF cu XML atașat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță. Fișierul PDF este editabil doar pentru punctele I, II și IV, iar fișierul XML atașat cuprinde datele de la punctul III.3. Pentru depunerea formularului (396), prestatorii de servicii de plată cărora li se aplică obligația prevăzută la art. 321^2 alin. (2) din Codul fiscal trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.4. Orice modificare a formularului (396) se aduce la cunoștința prestatorilor de servicii de plată cărora li se aplică obligația prevăzută la art. 321^2 alin. (2) din Codul fiscal, prin publicare pe portalul A.N.A.F., cu minimum 15 zile înainte de aplicarea modificărilor efectuate, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 5. Formularul (396) circulă în format electronic la organul fiscal central - Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin structurile de specialitate, și se arhivează, în format electronic, în arhiva electronică centralizată. Perioada de stocare a datelor este de 5 ani, calculată de la sfârșitul anului calendaristic în care au fost primite de către organul fiscal central.
  ------