NORME METODOLOGICE din 23 aprilie 2024de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2023 privind derularea operațiunilor de cooperare tehnologică și industrială în domeniile apărării și securității, înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Cooperare Tehnologică și Industrială pentru Securitate și Apărare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 29 aprilie 2024    Notă
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 438 din 23 aprilie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 29 aprilie 2024.
     +  Articolul 1Agenția Română de Cooperare Tehnologică și Industrială pentru Securitate și Apărare, denumită în continuare ARCTIS - organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, denumit în continuare MEAT, gestionează la nivel național realizarea unitară a operațiunilor de cooperare tehnologică și industrială în domeniile apărării și securității destinate protejării intereselor esențiale de securitate ale României, care sunt destinate satisfacerii necesităților de înzestrare ale instituțiilor din cadrul forțelor sistemului național de apărare, denumite în continuare FSNA, în raport cu necesitatea protejării intereselor esențiale de securitate ale României și cu angajamentele asumate în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și al Uniunii Europene.  +  Articolul 2În vederea asigurării cadrului unitar al derulării operațiunilor de cooperare tehnologică și industrială în domeniile apărării și securității, MEAT, împreună cu ARCTIS și instituțiile din cadrul FSNA interesate prin raportare la problematica vizată, organizează, trimestrial sau ori de câte ori se consideră necesar, sesiuni de lucru, în scop de planificare, privind organizarea procesului de analiză a necesității impunerii obligației de cooperare tehnologică și industrială.  +  Articolul 3(1) Ulterior stabilirii cerințelor operaționale ale achiziției, ministerul de resort din care face parte autoritatea contractantă sau conducătorul instituției administrative autonome care are calitatea de autoritate contractantă și MEAT au obligația de a iniția procesul de analiză asupra necesității identificării de măsuri pentru protejarea intereselor esențiale de securitate ale României prin derularea de operațiuni de cooperare tehnologică și industrială.(2) Pentru planurile de înzestrare/concepțiile de înzestrare, în vederea inițierii procesului de analiză a necesității impunerii obligației de cooperare tehnologică și industrială, autoritatea contractantă va transmite o notificare către MEAT și ARCTIS pentru achizițiile publice care intră sub incidența Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2023 privind derularea operațiunilor de cooperare tehnologică și industrială în domeniile apărării și securității, înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Cooperare Tehnologică și Industrială pentru Securitate și Apărare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, denumită în continuare OUG nr. 124/2023.(3) La inițiativa MEAT se constituie un grup de lucru format din reprezentanți ai autorității contractante, MEAT, ARCTIS, alți reprezentanți din cadrul FSNA la nivel de ministru/secretar de stat sau asimilat, după caz, precum și aparat tehnic.(4) Prima ședință de lucru are loc în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data înființării grupului de lucru, la sediul MEAT.(5) În prima ședință se stabilesc obiectivele și frecvența întâlnirilor. La ședințele de lucru pot fi invitate punctual instituții din cadrul FSNA, diverși specialiști în materie, precum și beneficiarul final al achiziției.(6) Termenul de analiză este stabilit în prima ședință a grupului de lucru.(7) Dacă se impun măsuri pentru protejarea intereselor esențiale de securitate ale României, raportul comun elaborat de grupul de lucru va conține propunerea privind includerea acestora.(8) Raportul cuprinzând propunerea privind includerea de măsuri pentru protejarea intereselor esențiale de securitate ale României se înaintează spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Țării, denumit în continuare CSAT, sub semnătura ministrului MEAT și a ministrului ministerului de resort din care face parte autoritatea contractantă sau a conducătorului instituției administrative autonome care are calitatea de autoritate contractantă.(9) Raportul va cuprinde cel puțin:a) propunerea asupra necesității introducerii de măsuri pentru protejarea intereselor esențiale de securitate ale României;b) propunerile de operațiuni de cooperare tehnologică și industrială;c) analiza principiilor care guvernează necesitatea identificării de operațiuni de cooperare tehnologică și industrială;d) cerințele specifice fiecărei propuneri de operațiuni de cooperare tehnologică și industrială care urmează a fi introduse în documentația de atribuire;e) termenul de implementare a măsurilor;f) multiplicatorii de cooperare tehnologică și industrială aplicabili, propuși de ARCTIS în considerarea elementelor prevăzute la lit. d) și e);g) procentul propus, aplicat la valoarea contractului de achiziție publică.(10) Necesitatea participării instituțiilor din cadrul FSNA la ședințele de lucru se apreciază de către acestea în funcție de nevoile proprii din planurile/concepțiile de înzestrare, respectiv de măsurile ce urmează a fi propuse în cadrul operațiunilor de cooperare tehnologică și industrială.  +  Articolul 4(1) Multiplicatorul de cooperare tehnologică și industrială este un factor de înmulțire aplicat la valoarea efectivă a unei operațiuni de cooperare tehnologică și industrială, rezultând astfel valoarea de credit a operațiunii.(2) La o operațiune de cooperare tehnologică și industrială se aplică un singur multiplicator de cooperare tehnologică și industrială. Pentru fiecare operațiune de cooperare tehnologică și industrială se va aplica multiplicatorul corespunzător.(3) Multiplicatorii de cooperare tehnologică și industrială aplicabili operațiunilor de cooperare tehnologică și industrială sunt următorii:a) pentru transferul de tehnologie se va aplica multiplicatorul maxim 5,00. Valoarea efectivă a unei operațiuni este valoarea aprobată de ARCTIS a transferului de tehnologie, care are în vedere valoarea probată de contractant, confirmată de un evaluator de terță parte, după caz, și acceptată de către beneficiarul român;b) pentru cooperarea în cercetare-dezvoltare se va aplica multiplicatorul maxim 4,00. Valoarea efectivă a unei operațiuni este valoarea aprobată de ARCTIS a activității de cercetare-dezvoltare, care are în vedere valoarea probată de contractant, confirmată de un evaluator de terță parte, după caz, și acceptată de către beneficiarul român;c) pentru subcontractare se va aplica multiplicatorul maxim 2,00. Valoarea efectivă a unei operațiuni este valoarea aprobată de ARCTIS a activității de subcontractare constând în valoare realizată a contractului/comenzii din care se scade valoarea achizițiilor de pe piața externă efectuate de beneficiarul român pentru realizarea respectivului contract/respectivei comenzi;d) pentru exportul de produse, servicii și lucrări se va aplica multiplicatorul maxim 2,00. Valoarea efectivă a unei operațiuni este valoarea aprobată de ARCTIS a exportului de produse, servicii și lucrări constând în valoare realizată a contractului/ comenzii din care se scade valoarea achizițiilor de pe piața externă efectuate de beneficiarul român pentru realizarea respectivului contract/respectivei comenzi.  +  Articolul 5(1) Autoritatea contractantă are obligația de a introduce în documentația de atribuire cerințele specifice privind operațiunile de cooperare tehnologică și industrială aprobate de CSAT ca fiind necesare pentru protejarea intereselor esențiale de securitate ale României.(2) Autoritatea contractantă are obligația de a notifica ARCTIS cu privire la operatorii economici calificați și selectați să participe la ultima etapă a procedurii de atribuire, la aceeași dată la care va transmite către aceștia invitația de a participa în ultima etapă a procedurii de atribuire.(3) În cazul contractului de tipul guvern la guvern, momentul notificării către ARCTIS este cu cel puțin 60 de zile anterior atribuirii de către Guvernul României guvernului străin a respectivului contract.  +  Articolul 6(1) În etapa prealabilă semnării acordului de cooperare tehnologică și industrială, ARCTIS analizează, cu fiecare operator economic selectat, modul de implementare a operațiunilor de cooperare tehnologică și industrială ce urmează a fi incluse în planul de cooperare tehnologică și industrială, în vederea respectării cerințelor specifice privind operațiunile de cooperare tehnologică și industrială aprobate de CSAT, prevăzute la art. 3 alin. (9) lit. d).(2) Planul de cooperare tehnologică și industrială este anexă a acordului de cooperare tehnologică și industrială.(3) Fiecare operator economic selectat în cadrul procedurii de achiziție publică realizează un plan de cooperare tehnologică și industrială prin care se propun operațiuni de cooperare tehnologică și industrială și modalitatea de implementare a acestora.(4) Planul de cooperare tehnologică și industrială se depune în termen de 10 zile de la primirea notificării din partea ARCTIS cu privire la invitația de semnare a acordului de cooperare tehnologică și industrială.(5) Planul de cooperare tehnologică și industrială trebuie să evidențieze următoarele elemente principale, care justifică, din punctul de vedere al intereselor esențiale de securitate ale României, implementarea acordului de cooperare tehnologică și industrială:a) definirea și evaluarea fiecărei operațiuni de cooperare tehnologică și industrială;b) modalitatea în care soluția identificată răspunde la îndeplinirea măsurii necesare pentru protejarea intereselor esențiale de securitate ale României;c) cerințele specifice și soluțiile tehnice conceptuale minimale de implementare a fiecărei operațiuni de cooperare tehnologică și industrială;d) opțiuni pentru implementarea fiecărei operațiuni de cooperare tehnologică și industrială;e) faze, etape, planificare și activități critice.(6) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea autorității contractante, ARCTIS transmite fiecărui operator economic selectat invitația de semnare a acordului de cooperare tehnologică și industrială și de prezentare a planului privind implementarea operațiunilor de cooperare tehnologică și industrială.  +  Articolul 7(1) Acordul de cooperare tehnologică și industrială se semnează în prealabil semnării contractului de achiziție publică cu fiecare dintre operatorii economici calificați și selectați să participe la ultima etapă a procedurii de atribuire potrivit termenului stabilit în OUG nr. 124/2023, sub condiția suspensivă a dobândirii calității de contractant în cadrul contractului de achiziție publică.(2) În cazul contractelor guvern la guvern, acordul de cooperare tehnologică și industrială se semnează în prealabil semnării contractului/acordului de tip guvern la guvern cu fiecare dintre operatorii economici indicați de către guvernul partener, sub rezerva semnării contractului/acordului de tip guvern la guvern.(3) Dacă în cadrul contractului de achiziție este stabilită o dată de intrare în vigoare diferită de momentul semnării acestuia, acordul de cooperare tehnologică și industrială intră în vigoare la data indicată în contractul de achiziție.(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării, autoritatea contractantă notifică ARCTIS despre semnarea contractului de achiziție prevăzut la alin. (1).(5) Pentru situația prevăzută la alin. (3), în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare, autoritatea contractantă notifică ARCTIS despre intrarea în vigoare a contractului de achiziție prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 8Valoarea obligației de cooperare tehnologică și industrială, multiplicatorii de cooperare tehnologică și industrială aplicabili fiecărei operațiuni de cooperare tehnologică și industrială, valoarea scrisorii de garanție bancară de bună execuție a acordului, precum și valoarea pragurilor valorice de îndeplinire a obligației de cooperare tehnologică și industrială asumate de către contractant conform calendarului aprobat de ARCTIS sunt cuprinse într-un act adițional la acord, care se semnează în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a acordului.  +  Articolul 9(1) Perioada de îndeplinire a obligației de cooperare tehnologică și industrială se stabilește de către ARCTIS la momentul semnării acordului de cooperare tehnologică și industrială.(2) Pentru situația prevăzută la art. 8 alin. (2) din OUG nr. 124/2023 se va avea în vedere și cazul în care perioada de implementare a contractului de achiziție depășește durata de 8 ani, astfel că, la solicitarea expresă scrisă a contractantului, președintele ARCTIS poate prelungi prin act adițional durata de implementare a acordului dacă stabilește că natura operațiunilor de cooperare tehnologică și industrială aferente impune un termen de implementare similar cu cel al contractului de achiziție.(3) Orice prelungire prin act adițional a duratei de implementare a acordului de cooperare tehnologică și industrială cu mai mult de 2 ani necesită avizul CSAT.  +  Articolul 10(1) Scrisoarea de garanție bancară de bună execuție a acordului de cooperare tehnologică și industrială se emite în favoarea ARCTIS de către o bancă acceptată de aceasta și se constituie ca măsură ce are ca scop garantarea satisfacerii interesului esențial de securitate prin realizarea operațiunilor de cooperare tehnologică și industrială.(2) Scrisoarea de garanție bancară de bună execuție a acordului trebuie să fie irevocabilă și necondiționată.(3) Forma scrisorii de garanție bancară de bună execuție este stabilită de ARCTIS.(4) ARCTIS are dreptul de a emite pretenții asupra scrisorii de garanție bancară de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii acordului de cooperare tehnologică și industrială, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin acord. Anterior emiterii unei pretenții asupra scrisorii de garanție bancară de bună execuție ARCTIS are obligația de a notifica contractantul, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării scrisorii, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi scrisoarea în cauză.  +  Articolul 11(1) În baza art. 10 alin. (1) din OUG nr. 124/2023, ARCTIS poate efectua la beneficiarul român al operațiunii de cooperare tehnologică și industrială o evaluare privind corectitudinea executării obligațiilor de cooperare tehnologică și industrială, informând contractantul în acest sens.(2) Activitatea de evaluare va fi executată de o echipă, după ce va prezenta beneficiarului român al operațiunii de cooperare tehnologică și industrială o autorizație pentru efectuarea activității de evaluare aprobată de președintele ARCTIS.(3) Beneficiarul român al operațiunii de cooperare tehnologică și industrială va pune la dispoziția echipei de evaluare toate documentele solicitate și va asigura condițiile și mijloacele necesare efectuării în bune condiții a evaluării.(4) La activitatea de evaluare, în calitate de observator, poate participa și contractantul.  +  Articolul 12(1) Cumulul tuturor cererilor de aprobare credite depuse de contractant și aprobate de ARCTIS, la un anumit moment al derulării acordului de cooperare tehnologică și industrială, reprezintă creditul curent al contractantului.(2) Dacă în urma evaluării periodice a creditului curent al contractantului ARCTIS constată neîndeplinirea pragurilor de îndeplinire, astfel cum sunt acestea stabilite printr-o anexă la acordul de cooperare tehnologică și industrială, se aplică penalități de neîndeplinire reprezentând un procent de 15% din valoarea neîndeplinită.(3) Îndeplinirea pragului de 50% din totalul obligației de cooperare tehnologică și industrială asumate și, respectiv, 100% din totalul obligației se stabilește de ARCTIS în termen de cel mult 30 de zile de la data împlinirii termenului asumat de contractant pentru procentele de 50%, respectiv 100%.(4) Valoarea neîndeplinită, prevăzută la alin. (2), reprezintă diferența dintre valoarea pragului de 50% din totalul obligației de cooperare tehnologică și industrială asumate, respectiv 100% din totalul obligației, din care se scade creditul curent al contractantului la momentul evaluării realizate de ARCTIS.  +  Articolul 13(1) La expirarea duratei acordului de cooperare tehnologică și industrială, în plus față de penalități, ARCTIS execută scrisoarea de garanție bancară de bună execuție a acordului prevăzută la art. 10 alin. (2), pentru neîndeplinirea obligației de cooperare tehnologică și industrială asumate, suma executată având caracterul unei executări prin echivalent a obligației asumate și determinând stingerea acesteia față de ARCTIS, dispozițiile art. 11 din OUG nr. 124/2023 aplicându-se în mod corespunzător.(2) Valoarea executată a scrisorii de garanție bancară de bună execuție a acordului se face venit la bugetul de stat.  +  Articolul 14Cu 30 de zile înainte de termenul de expirare a acordului de cooperare tehnologică și industrială, dacă se constată neîndeplinirea obligației de cooperare tehnologică și industrială, ARCTIS poate semna cu contractantul un act adițional pentru acordarea unui termen de grație de 1 an. Acordarea termenului de grație de 1 an nu aduce atingere dreptului ARCTIS de a aplica penalități de neîndeplinire și de a executa scrisoarea de garanție bancară de bună execuție a acordului.  +  Articolul 15ARCTIS poate elabora îndrumări specifice, ghiduri, instrucțiuni pe care le pune la dispoziția autorităților contractante și a operatorilor economici interesați de derularea operațiunilor de cooperare tehnologică și industrială prin publicarea acestora pe pagina de internet a instituției.  +  Articolul 16MEAT împreună cu ARCTIS organizează periodic sesiuni de informare privind derularea operațiunilor de cooperare tehnologică și industrială în domeniile apărării și securității la care vor fi invitați să participe autorități contractante, precum și reprezentanți din cadrul FSNA.-----