ORDIN nr. 141 din 28 februarie 2017privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2017  Având în vedere:– art. 56, art. 278 alin. (1) și art. 280 alin. (1) lit. b) și e) și din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (1) pct. 25-27, art. 8, art. 18 pct. 17 și art. 37 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și pentru modificarea și completarea unor alte acte normative în domeniul sănătății;– Referatul de aprobare nr. 268 din 28 februarie 2017 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,în temeiul dispozițiilor:– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă formularele specifice*) pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice, denumite în continuare formulare specifice, pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1. Notă
  *) Formularele specifice se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
  (2) Formularele specifice transpun prevederile protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 2(1) Inițierea și continuarea tratamentului specific unor afecțiuni cu medicamentele prevăzute la art. 1 pentru care sunt aprobate formulare specifice se realizează în conformitate cu metodologia de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate, prevăzută în anexa nr. 2. (2) Până la data implementării modalității de transmitere a cererii online în platforma informatică din asigurările de sănătate pentru înregistrarea formularului specific, transmiterea acestuia se va realiza în conformitate cu prevederile art. 4 din anexa nr. 2.(3) Inițierea și continuarea tratamentului specific unor afecțiuni cu medicamentele prevăzute la art. 1 pentru care nu sunt aprobate formulare specifice se realizează cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare. (4) Deciziile de aprobare emise de comisiile de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin își mențin valabilitatea până la data înscrisă pe decizie. În situația în care medicul curant, raportat la evoluția sub tratament a afecțiunii, decide continuarea/ întreruperea/schimbarea tratamentului cu un medicament prevăzut la art. 1, pentru care este aprobat formular specific, aceasta se realizează în conformitate cu metodologia de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă modelul de declarație pe propria răspundere a pacientului, prevăzut în anexa nr. 3, prin care se declară medicul curant în evidența căruia se află acesta și tratamentul pe care îl urmează.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Casele de asigurări de sănătate, precum și furnizorii de servicii medicale care se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligația de a pune în aplicare și de a respecta prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate la adresa www.cnas.ro și intră în vigoare începând cu data de 1 martie 2017.
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Gheorghe-Radu Țibichi
  București, 28 februarie 2017.Nr. 141.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
   + 
  Nr. crt.Cod formularspecific DCI/afecțiune
  1 A001E ORLISTATUM
  2 A008E IMIGLUCERASUM
  3 B02BX04ROMIPLOSTINUM - trombocitopenie imună primară
  4 H005E ACROMEGALIE ȘI GIGANTISM
  5 H006CTUMORI NEUROENDOCRINE - analogi de somatostatină
  6 L004C.1 BEVACIZUMABUM - cancer mamar
  7 L004C.2 BEVACIZUMABUM - cancer colorectal
  8 L004C.3 BEVACIZUMABUM - cancer renal
  9 L004C.4 BEVACIZUMABUM - cancer pulmonar
  10 Abrogat conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 480 din 13 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 22 iunie 2023
  11 Abrogat conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 480 din 13 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 22 iunie 2023
  12Abrogat conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 480 din 13 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 22 iunie 2023
  13 L012C BORTEZOMIBUM
  14 L014C RITUXIMABUM (original și biosimilar) - indicații hematologice
  15 L01BB06 CLOFARABINUM
  16 L01BB07 NELARABINUM
  17 L01BC07 AZACITIDINUM
  18 L01BC08 DECITABINUM
  19 L01CX01.1 TRABECTEDINUM - cancer ovarian
  20 L01CX01.2 TRABECTEDINUM - sarcom
  21 L01XC08 PANITUMUMABUM
  22 L01XC10 OFATUMUMAB
  23 L01XC12 BRENTUXIMAB VEDOTIN
  24 L01XE06 DASATINIBUM
  25L01XE07LAPATINIBUM - linia I în asociere cu tratament hormonal
  26 L01XE08 NILOTINIBUM
  27 L01XE10 EVEROLIMUS (VOTUBIA)
  28L01XE10AEVEROLIMUS - carcinom renal
  29 L01XE11.1 PAZOPANIBUM - carcinom renal
  30 L01XE11.2 PAZOPANIBUM - sarcom de părți moisubtipuri selectate
  31 L01XE13 AFATINIBUM
  32 L01XE14 BOSUTINIBUM
  33 L01XE16 CRIZOTINIBUM
  34 L01XE17 AXITINIBUM
  35 L01XE18RUXOLITINIBUM - mielofibroză primară sau secundară
  36 L01XE23 DABRAFENIBUM
  37 L01XE27 IBRUTINIBUM
  38 L01XX44 AFLIBERCEPTUM
  39 L01XX46OLAPARIBUM - carcinom ovarian - monoterapie
  40 L026C.1 TRASTUZUMABUM - neoplasm mamar, terapie adjuvantă
  41 L026C.2 TRASTUZUMABUM - neoplasm mamar, terapie neoadjuvantă
  42 L02BX03.1 ABIRATERONUM - post-chimio
  43 L02BX03.2 ABIRATERONUM - pre-chimio
  44 L031C.1 ERLOTINIBUM - carcinom pancreatic
  45 L031C.2 ERLOTINIBUM - carcinom pulmonar
  46 L033C TRASTUZUMABUM - neoplasm mamar metastatic
  47 L037C.1 CETUXIMABUM - cancer cap și gât
  48 L037C.2 CETUXIMABUM - cancer colorectal
  49 L038C.1 SORAFENIBUM - carcinom hepato-celular
  50 L038C.2 SORAFENIBUM - carcinom renal
  51 L038C.3 SORAFENIBUM - carcinom tiroidian
  52 L039M ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ - AGENȚI BIOLOGICI
  53L040MARTROPATIE PSORIAZICĂ - AGENȚI BIOLOGICIȘI REMISIVE SINTETICE ȚINTITE
  54 L041M SPONDILITA ANCHILOZANTĂ - AGENȚI BIOLOGICI
  55 L042C.1 SUNITINIBUM - carcinom renal
  56 L042C.2 SUNITINIBUM - GIST
  57 L043M POLIARTRITA REUMATOIDĂ - agenți biologici și remisive sintetice țintite
  58L044LPSORIAZIS - AGENȚI BIOLOGICI ȘI TERAPII CU MOLECULE MICI CU ACȚIUNE INTRACELULARĂ
  59 Abrogat conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 615 din 19 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 20 iunie 2023
  60 Abrogat conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 615 din 19 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 20 iunie 2023
  61 L04AX02 TALIDOMIDUM
  62B02BX05ELTROMBOPAG - trombocitopenie imună primară
  63 L01XC15 OBINUTUZUMAB
  64 L01XE24 PONATINIBUM
  65 A16AX07S.1 SAPROPTERINUM - hiperfenilalaninemia din fenilcetonurie
  66 A16AX07S.2 SAPROPTERINUM - hiperfenilalaninemia non-PKU prindeficit de BH4
  67 Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 314 din 3 februarie 2020,publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 5 februarie 2020
  68 Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 314 din 3 februarie 2020,publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 5 februarie 2020
  69 Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.229 din 31 august 2018,publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 3 septembrie 2018
  70 Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.229 din 31 august 2018,publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 3 septembrie 2018
  71 Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.229 din 31 august 2018,publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 3 septembrie 2018
  72 L01XC17 NIVOLUMABUM - melanom malign
  73 L01XE23-25 COMBINAȚII: DCI DABRAFENIBUM + DCI TRAMETINIBUM
  74 L01XE15 VEMURAFENIBUM
  75 L02BB04.1 ENZALUTAMIDUM - carcinom al prostatei - indicație postchimioterapie
  76 L02BB04.2 ENZALUTAMIDUM - carcinom al prostatei - indicație prechimioterapie
  77 L01XE02 GEFITINIBUM
  78 A16AB10 VELAGLUCERASE ALFA
  79 L002G SCLEROZA MULTIPLĂ - tratament imunomodulator
  80 M09AX03 ATALUREN
  81 B06AC02 ICATIBANTUM
  82 L01XC14TRASTUZUMABUM EMTANSINUM - neoplasm mamar HER2 pozitiv
  83 L01XE35OSIMERTINIB - cancer pulmonar non-microcelular
  84 L01XC17- NSCLC NIVOLUMABUM - neoplasm bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici
  85 L01XC17-RCC NIVOLUMABUM - carcinom renal avansat
  86 L01XX45CARFILZOMIBUM - mielom multiplu
  87 L033C-CG TRASTUZUMABUM - neoplasm gastric
  88 N06BX13 IDEBENONUM
  89 L034K BOALA CRONICĂ INFLAMATORIE INTESTINALĂ - AGENȚI BIOLOGICI
  90L01XE07-IILAPATINIBUM în asociere cu capecitabina – tratament boală metastatică
  91L01XC19BLINATUMOMABUM - leucemie acută limfoblastică
  92L01XC24DARATUMUMABUM - mielom multiplu
  93L01XX42PANOBINOSTATUM
  94L01XX52VENETOCLAX
  95M09AX07NUSINERSENUM
  96L01AA09BENDAMUSTINUM
  97A16AX10ELIGLUSTAT
  98H01AC03MECASERMINUM
  99L01XC18.1PEMBROLIZUMABUM - Neoplasm bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici - monoterapie
  100L01XC18.2PEMBROLIZUMABUM - melanom malign
  101L01XE33PALBOCICLIBUM - neoplasm mamar
  102L01XC21RAMUCIRUMABUM - neoplasm gastric
  103L01XC11IPILIMUMABUM - melanom malign avansat și metastatic
  104L01XC13PERTUZUMABUM - meoplasm mamar avansat în asociere cu Trastuzumab și Taxani
  105Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.122 din 4 decembrie 2019,publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 11 decembrie 2019
  106L004C.5BEVACIZUMABUM - neoplasm ovarian epitelial, trompe uterine sau peritoneal primar
  107Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 314 din 3 februarie 2020,publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 5 februarie 2020
  108Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 314 din 3 februarie 2020,publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 5 februarie 2020
  109Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 314 din 3 februarie 2020,publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 5 februarie 2020
  110L01CD04CABAZITAXELUM - Carcinom prostatic metastatic
  111L04AA26BELIMUMABUM - Lupus eritematos sistemic
  112L014AE.PPIRFENIDONUM - Fibroză pulmonară idiopatică
  113L014AE.NNINTEDANIBUM - Fibroză pulmonară idiopatică
  114L01XE12VANDETANIBUM - Carcinom medular tiroidian
  115L01XC18.3PEMBROLIZUMABUM - Neoplasm bronhopulmonar,altul decât cel cu celule mici în asociere cu Pemetrexedși derivat de platină
  116L01XC17-LHNIVOLUMABUM - limfom Hodgkin
  117L01XX50IXAZOMIB
  118L01XE39-LAMMIDOSTAURINUM - leucemie acută mieloidă
  119L01XC31AVELUMABUM - carcinom cu celule Merkel metastatic, recurent sau inoperabil
  120L01XE28CERITINIBUM - cancer pulmonar fără celule mici, avansat, ALK +, tratat anterior cu crizotinib
  121L01BC59COMBINAȚII (TRIFLURIDINUM + TIPIRACILUM) - neoplasm colorectal metastatic
  122L01XC02VASCULITELE ANCA POZITIVE - AGENȚI BIOLOGICI – RITUXIMAB
  123L04AC11SILTUXIMABUM - boala Castleman
  124L01XC17-ORLNIVOLUMABUM - carcinom scuamos de cap și gât recurent sau metastazat
  125L01XE10-TNEEVEROLIMUS - tumori neuroendocrine
  126Abrogat conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 522 din 25 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 9 mai 2024.
  127Abrogat conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 522 din 25 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 9 mai 2024.
  128L004C.6BEVACIZUMABUM - carcinom de col uterin
  129L01XC13.1PERTUZUMABUM - neoplasm mamar incipient,în asociere cu trastuzumab și chimioterapie
  130J05AP56SOFOSBUVIRUM + VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM - pacienți adulți fără ciroză hepatică sau cu ciroză hepatică compensată, fără răspuns la tratamentul anterior cu medicamente cu acțiune antivirală directă
  131L01XC18.4PEMBROLIZUMABUM - NSCLC metastatic scuamos - în asociere cu Carboplatin și Paclitaxel/nab-Paclitaxel
  132L01XE36ALECTINIB - NSCLC avansat ALK+ - monoterapie
  133L01XC32ATEZOLIZUMAB - carcinom urotelial
  134L01XE26CABOZANTINIBUM– carcinom cu celule renale
  135L01XC16DINUTUXIMAB BETA - neuroblastom
  136L01XE21REGORAFENIBUM - carcinom hepatocelular - monoterapie
  137L01XE42RIBOCICLIBUM - cancer mamar
  138M05BX05BUROSUMABUM - rahitism hipofosfatemic X-linkat
  139L04AX06POMALIDOMIDUM - mielom multiplu
  140L01XE39-MSMIDOSTAURINUM - mastocitoză sistemică
  141L01XX27ARSENICUM TRIOXIDUM - leucemie acută promielocitară
  142A16AB15VELMANAZA ALFA
  143A16AB17CERLIPONASUM ALFA
  144A16AX06MIGLUSTATUM
  145L04AX08DARVADSTROCEL
  146L01XC18.5PEMBROLIZUMAB - carcinom urotelial - monoterapie
  147L01XC18.6PEMBROLIZUMAB - Limfomul Hodgkin clasic - monoterapie
  148L042C.3SUNITINIB - tumori neuroendocrine pancreatice
  149L01XE50ABEMACICLIBUM - cancer mamar
  150L01XC28DURVALUMABUM - cancer bronhopulmonar NSCLC
  151L01XC32.1ATEZOLIZUMAB - cancer bronhopulmonar NSCLC -monoterapie
  152L01XX19IRINOTECANUM (ONIVYDE pegylated liposomal) - adenocarcinom pancreatic
  153L01XC21.1RAMUCIRUMAB - carcinom hepatocelular
  154L01XC11-17DCI NIVOLUMAB + DCI IPILIMUMAB - carcinom renal avansat
  155Abrogat conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 480 din 13 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 22 iunie 2023
  156L01XE18.1RUXOLITINIBUM - policitemie vera
  157B06AC01.1INHIBITOR DE ESTERAZĂ C1, UMANĂ - angioedem ereditar - tratament pre-procedural și tratament de atac
  158B06AC01.2INHIBITOR DE ESTERAZĂ C1, UMANĂ - angioedem ereditar - tratament curativ de lungă durată
  159L01XX71.1TISAGENLECLEUCEL - leucemie acută limfoblastică cu celule B
  160L01XX71.2TISAGENLECLEUCEL - limfom difuz cu celulă mare de tip B
  161L01XC26INOTUZUMAB OZOGAMICIN - leucemie acută limfoblastică
  162L01XX24PEGASPARGASUM - leucemie acută limfoblastică
  163Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 710 din 22 iulie 2021,publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 29 iulie 2021
  164A16AA04CISTEAMINĂ (MERCAPTAMINĂ BITARTRAT) - cistinoză nefropatică confirmată
  165L01XC32.2ATEZOLIZUMAB - cancer bronhopulmonar cu celule mici în stadiu extins ES-SCLC
  166L02BX03.3ABIRATERONUM - neoplasm de prostată metastazat, sensibil la terapie hormonală, cu risc crescut
  167L02BB05APALUTAMIDUM - cancer de prostată
  168L01XC18.7PEMBROLIZUMABUM - carcinom cu celule scuamoase ale capului și gâtului
  169L01XX46.1OLAPARIBUM - neoplasm mamar
  170L01XC32.3ATEZOLIZUMAB - cancer bronhopulmonar NSCLC - în asociere cu bevacizumab, paclitaxel și carboplatin
  171L01XC32.4ATEZOLIZUMAB - cancer mamar TNBC - în asociere cu nab-paclitaxel
  172L01XC28.1DURVALUMABUM - cancer bronhopulmonar cu celule mici (ES-SCLC)
  173L01XX46.2OLAPARIBUM - carcinom ovarian - în asociere cu bevacizumab
  174L01XE26.1CABOZANTINIBUM - carcinom hepatocelular
  175L01XC33CEMIPLIMAB - carcinom cutanat
  176HO5AA03PARATHYROID HORMONE
  177L01EK03TIVOZANIBUM - carcinom renal
  178L01XE54GILTERITINIB - leucemie acută mieloidă
  179L01XC37POLATUZUMAB VEDOTIN - limfom difuz cu celulă mare B
  180B02AB02INHIBITOR DE ALFA 1 PROTEINAZĂ UMANĂ (Respreeza) - emfizem pulmonar
  181L04AA25-SHUaECULIZUMAB - sindrom hemolitic uremic atipic
  182L04AA25-HPNECULIZUMAB - hemoglobinurie paroxistică nocturnă
  183A16AX08TEDUGLUTIDUM - sindrom de intestin scurt
  184R07AX30LUMACAFTOR + IVACAFTOR - fibroză chistică
  185R07AX32IVACAFTORUM + TEZACAFTORUM + ELEXACAFTORUM - fibroză chistică
  186R03DX05-UCSUrticarie cronică spontană - TERAPIE BIOLOGICĂ
  187N04BC07APOMORFINUM - concentrația 5 mg/ml (infuzie cu minipompă) - boala Parkinson
  188A16AX16GIVOSIRAN - porfirie hepatică acută
  189B02BX05-AASELTROMBOPAG - anemie aplastică severă dobândită
  190B03XA06-SMDLUSPATERCEPT - anemie din sindroamele mielodisplazice
  191L01XX63GLASDEGIB - leucemie acută mieloidă
  192L03AB15ROPEGINTERFERON ALFA-2B - policitemie vera
  193L01XE44LORLATINIBUM - cancer bronhopulmonar NSCLC
  194L01XY02COMBINAȚII (PERTUZUMABUM + TRASTUZUMABUM) - cancer mamar
  195L01XC21.2RAMUCIRUMABUM - cancer pulmonar fără celule mici
  196L01XC31.1AVELUMABUM - carcinom renal (în asociere cu axitinib)
  197L01XX46.3OLAPARIBUM - cancer de prostată
  198M09AX10RISDIPLAMUM - atrofie musculară spinală
  199B06AC05LANADELUMABUM - angioedem ereditar
  200L01XC31.2AVELUMABUM - carcinom urotelial
  201L01XC32.5ATEZOLIZUMAB - carcinom hepatocelular
  202L01BC59.1COMBINAȚII (TRIFLURIDINUM + TIPIRACILUM) - neoplasm gastric metastatic
  203A16AX18LUMASIRANUM - hiperoxaluria primară
  204B06AC04CONESTAT ALFA - angioedem ereditar
  205L01EJ02FEDRATINIBUM - mielofibroză
  206L01EL02ACALABRUTINIBUM - leucemie limfocitară cronică (LLC)/limfom limfocitic cu celula mică (SLL)
  207L01FX02GEMTUZUMAB OZOGAMICIN - leucemie mieloidă acută
  208L01FX09MOGAMULIZUMAB - micozis fungoid (MF) sau sindrom Sézary (SS)
  209L01ED04BRIGATINIBUM - cancer pulmonar nonmicrocelular
  210L04AC07TOCILIZUMABUM - arterită cu celule gigante
  211L04AC08Canakinumabum - sindroame febrile periodice
  212L03AX03VACCIN BCG - tumori vezicale superficiale
  213M09AX09ONASEMNOGEN ABEPARVOVEC - atrofie musculară spinală
  214L01EE04SELUMETINIB - neurofibroame plexiforme
  215L01XC11-17.1NIVOLUMAB+IPILIMUMAB - cancer bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC)
  216L01XC24.1DARATUMUMABUM - amiloidoză cu lanțuri ușoare (AL)
  217L01FD04TRASTUZUMABUM DERUXTECANUM - cancer mamar
  218L01XX41ERIBULINUM - neoplasm mamar
  219D11AH-L04AADERMATITA ATOPICĂ - AGENȚI BIOLOGICI (DUPILUMABUM) ȘI INHIBITORI DE JAK (BARICITINIBUM)
  220L01XC17-CENIVOLUMABUM - Cancer esofagian sau de joncțiune esogastrică - tratament adjuvant
  221L01XX46.4OLAPARIBUM - Cancer de prostată - în asociere cu abirateronă
  222J05APMedicamente cu acțiune antivirală directă - pacienți copii și adolescenți cu vârsta 3 și < 18 ani și pacienți adulți cu diverse forme clinice de infecție VHC
  223L01XC32.6ATEZOLIZUMAB - cancer bronhopulmonar NSCLC - monoterapie - linia I
  224L01XC32.7ATEZOLIZUMAB - cancer bronhopulmonar NSCLC - monoterapie - tratament adjuvant
  225L01XX46.7OLAPARIBUM - neoplasm mamar - în context adjuvant
  226L01FD04.1TRASTUZUMABUM DERUXTECANUM - cancer mamar nerezecabil sau metastazat cu HER2 scăzut
  (la 15-05-2024, Tabelul din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 539 din 30 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 15 mai 2024 )
  ANEXA nr. 1 (continuare)la Ordinul nr. 141 din 28 februarie 2017
   +  Anexa nr. 2
  METODOLOGIE
  de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate a formularelor specifice
   +  Articolul 1La inițierea sau continuarea tratamentului specific unor afecțiuni cu medicamentele notate cu (**)^1, (**)^1Ω și (**)^1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru care sunt aprobate formulare specifice, medicul curant are obligația de a completa, semna și parafa formularul specific medicamentului pe suport hârtie și de a transmite o cerere online în platforma informatică din asigurările sociale, denumită în continuare PIAS, pentru înregistrarea informațiilor din secțiunea I a formularului specific, cerere semnată electronic.  +  Articolul 2(1) În situația în care cererea online a fost procesată și acceptată în PIAS, se emite electronic o confirmare de înregistrare a formularului specific, denumită în continuare confirmare, în baza căreia se poate prescrie tratamentul solicitat, cu respectarea perioadei cuprinse între data de începere și data de terminare a acestuia.(2) Medicul curant listează un exemplar al confirmării pe care îl înmânează asiguratului și listează un exemplar pentru evidența proprie.(3) În situația în care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prescrierea medicamentului se realizează de către alt medic prescriptor decât medicul curant, medicul curant transmite medicului prescriptor un exemplar al confirmării împreună cu scrisoarea medicală/biletul de externare din spital.  +  Articolul 3(1) În situația în care, pe perioada cuprinsă între data de începere și data de terminare a tratamentului înscrisă în confirmare, medicul curant, raportat la evoluția sub tratament a afecțiunii, decide întreruperea tratamentului, acesta completează, semnează și parafează formularul specific al medicamentului pe suport hârtie și transmite o cerere online în PIAS de întrerupere a tratamentului. Întreruperea tratamentului va fi adusă și la cunoștința medicului prescriptor, în situația în care prescrierea medicamentului se realizează de către alt medic decât medicul curant.(2) În situația în care, pe perioada cuprinsă între data de începere și data de terminare a tratamentului înscrisă în confirmare, medicul curant, raportat la evoluția sub tratament a afecțiunii, decide schimbarea tratamentului cu un alt medicament notat cu (**)^1 și (**)^1Ω , pentru care este aprobat formular specific, acesta va relua procedura menționată la alin. (1) și cea prevăzută la art. 1.  +  Articolul 4(1) În situația producerii unor întreruperi în funcționarea PIAS, constatate și comunicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ce nu permit medicului curant transmiterea online a cererii prevăzute la art. 1 și 3, acesta va transmite casei de asigurări de sănătate cu care se află în relații contractuale formularul specific medicamentului, completat, semnat și parafat, fie în format electronic pe adresa de e-mail, fie pe fax, cu confirmare de primire și va prescrie tratamentul.(2) În situația prevăzută la alin. (1), Casa Națională de Asigurări de Sănătate va înregistra și procesa formularul specific în PIAS.  +  Articolul 5În cazul neîndeplinirii de către medicul curant a obligațiilor prevăzute de prezentul ordin, se aplică la nivelul furnizorului în cadrul căruia acesta își desfășoară activitatea sancțiunea prevăzută în Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia și/sau sancțiunea prevăzută în legislația în domeniul programelor naționale de sănătate, după caz, pentru nerespectarea de către furnizori a prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. (la 31-05-2017, Articolul 5 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 406 din 30 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 31 mai 2017 )
   +  Anexa nr. 3
  Declarația pe propria răspundere a pacientului
  Subsemnatul, ……………….......……….., CNP ………………………….., declar pe propria răspundere că la data prezentei sunt în evidența medicului curant ………………………………….. pentru tratamentul cu medicamentul/medicamentele ……………………………………………………………………. pentru care urmează a fi eliberată prescripție medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în baza formularului specific.DataSemnătura pacientului/reprezentantului legal,..................................................
  ----