REGULAMENT din 21 noiembrie 2016de organizare și funcționare a Comisiei Patrimoniului Speologic
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 16 decembrie 2016    Notă
    Aprobat de Ordinul nr. 2.227 din 21 noiembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.013 din 16 decembrie 2016.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Bunurile patrimoniului natural speologic, conform legii, cuprind următoarele elemente naturale:a) peștera și resursele acesteia așa cum sunt precizate la art. 43 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) zona de protecție a peșterii, stabilite conform art. 42 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2 Obiectivele principale ale Comisiei Patrimoniului Speologic sunt:a) autorizarea activităților speologice în peșteri;b) încadrarea/reîncadrarea peșterilor în clase de protecție;c) evaluarea peșterilor în baza studiilor științifice asumate;d) monitorizarea stării de conservare a peșterilor.  +  Articolul 3 Comisia Patrimoniului Speologic colaborează cu entități care au responsabilitate în reglementare și control asupra peșterilor.  +  Capitolul II Organizarea Comisiei Patrimoniului Speologic  +  Articolul 4(1) Membrii Comisiei Patrimoniului Speologic sunt nominalizați pentru un mandat de 3 ani, cu cel mult 2 mandate consecutive, fără a fi limitat numărul de mandate. (la 14-06-2023, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.572 din 6 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iunie 2023 ) (2) Selectarea membrilor Comisiei Patrimoniului Speologic se realizează în mod transparent de către direcția de specialitate din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului, în baza unei metodologii și a nominalizărilor primite din partea instituțiilor și organizațiilor naționale cu competențe în domeniul explorării, protecției și conservării patrimoniului speologic.(3) Comisia Patrimoniului Speologic își desfășoară activitatea curentă în baza procedurilor operaționale de lucru proprii, adoptate cu majoritate de voturi de plenul comisiei și cu acordul direcției de specialitate din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului și publicate pe site-ul web al acesteia la secțiunea dedicată Comisiei Patrimoniului Speologic.(4) Înlocuirea unui membru al Comisiei Patrimoniului Speologic are loc în următoarele situații:a) retragerea din proprie inițiativă sau deces;b) absența nejustificată la 3 sesiuni de lucru în plen consecutive;c) săvârșirea unor fapte care contravin prezentului regulament sau deciziei Comisiei Patrimoniului Speologic, cu votul majorității membrilor;d) expirarea mandatului de 3 ani;e) alte situații prevăzute de lege.  +  Articolul 5(1) Membrii Comisiei Patrimoniului Speologic au următoarele drepturi:a) să participe activ la sesiunile de lucru sau la alte activități stabilite în calendarul Comisiei Patrimoniului Speologic;b) să exprime puncte de vedere motivate asupra documentelor analizate;c) să fie delegați pentru reprezentarea Comisiei Patrimoniului Speologic în diverse structuri și comisii la nivel local și național;d) să elaboreze documentații, evaluări, monitorizări și să emită puncte de vedere asupra peșterilor și mediului carstic;e) să exprime condiționări ale activităților speologice supuse autorizării în baza unor argumente temeinice;f) să își exprime votul asupra unei solicitări de autorizare a activităților speologice primită din partea unei instituții/organizații care i-a nominalizat.(2) Membrii Comisiei Patrimoniului Speologic au următoarele obligații:a) să respecte Regulamentul de organizare și funcționare și procedurile operaționale de lucru ale Comisiei Patrimoniului Speologic;b) să participe la sesiunile de lucru în plen sau vot electronic ori de câte ori sunt solicitați;c) să exprime un vot asupra documentelor sosite spre autorizare; în cazul unui vot negativ, acesta va fi justificat;d) să realizeze un raport către președintele Comisiei Patrimoniului Speologic atunci când a fost delegat pentru reprezentare în diverse structuri și comisii la nivel local și național;e) să se abțină de la exprimarea votului în următoarele situații:1. dacă au participat la elaborarea unor studii, documentații, evaluări sau monitorizărilor ale peșterilor și mediului carstic aflate în proces de evaluare sau autorizare;2. atunci când solicită, în nume propriu sau sunt parte a echipei de lucru, autorizații pentru activități speologice în peșteri.  +  Articolul 6 Comisia Patrimoniului Speologic este condusă de un președinte ales din rândul membrilor, la propunerea unuia sau a mai multor membri, prin votul majorității absolute.  +  Articolul 7 Președintele Comisiei Patrimoniului Speologic are următoarele atribuții:a) coordonează întreaga activitate și secretariatul Comisiei Patrimoniului Speologic;b) semnează autorizațiile și documentele oficiale emise de Comisia Patrimoniului Speologic;c) reprezintă Comisia Patrimoniului Speologic în raport cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și alte instituții;d) reprezintă Comisia Patrimoniului Speologic în plan național și internațional prin delegare de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului;e) conduce ședințele de lucru ale Comisiei Patrimoniului Speologic;f) convoacă sesiunile de lucru ordinare cu 30 de zile înainte;g) convoacă sesiunile de lucru extraordinare cu 5 zile înainte;h) realizează raportul anual și răspunde la solicitările autorității publice centrale pentru protecția mediului.  +  Articolul 8(1) Secretariatul tehnic al Comisiei Patrimoniului Speologic este asigurat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului prin direcția de specialitate.(2) Secretariatul Comisiei Patrimoniului Speologic îndeplinește funcția tehnică și are următoarele responsabilități:a) organizează sesiunile ordinare și extraordinare de lucru în plen;b) gestionează și răspunde de toate documentele Comisiei Patrimoniului Speologic;c) înregistrează corespondența Comisiei Patrimoniului Speologic în registrul de intrări-ieșiri;d) transmite moderatorului grupului online de discuții toate solicitările conform atribuțiilor Comisiei Patrimoniului Speologic în vederea dezbaterii acestora;e) abrogată. (la 14-06-2023, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 8 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.572 din 6 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iunie 2023 ) (3) Pentru eficientizarea activității Comisiei Patrimoniului Speologic, secretarul poate colabora și cu alte persoane desemnate de președinte, prin decizie.(4) Dezbaterile membrilor Comisiei Patrimoniului Speologic asupra subiectelor supuse autorizării se realizează într-un grup de discuții online, iar votul electronic final stă la baza întocmirii autorizațiilor. (la 14-06-2023, Alineatul (4) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.572 din 6 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iunie 2023 ) (5) Grupul de discuții online este moderat de către un membru al Comisiei Patrimoniului Speologic desemnat de președinte, secretarul Comisiei Patrimoniului Speologic nefiind membru al acestui grup.(6) Moderatorul grupului online are următoarele atribuții:a) gestionează grupul online de discuții și întocmește procesele-verbale ale ședințelor în plen; (la 14-06-2023, Litera a) din Alineatul (6) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.572 din 6 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iunie 2023 ) b) întocmește documentele pentru sesiunile de vot electronic, centralizează rezultatele și întocmește deciziile Comisiei Patrimoniului Speologic care stau la baza emiterii autorizațiilor; (la 14-06-2023, Litera b) din Alineatul (6) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.572 din 6 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iunie 2023 ) c) centralizează și transmite secretarului orice alte puncte de vedere solicitate membrilor Comisiei Patrimoniului Speologic.d) întocmește autorizațiile pe care le înaintează spre semnare președintelui Comisiei Patrimoniului Speologic. (la 14-06-2023, Alineatul (6) din Articolul 8 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.572 din 6 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iunie 2023 )  +  Articolul 9(1) Comisia Patrimoniului Speologic poate invita specialiști sau experți din domeniile specifice speologiei sau conexe acesteia, care să participe la sesiunile de lucru sau la misiunile de teren, atunci când este necesară opinia acestora.(2) Invitațiile de participare la sesiunile de lucru sau misiunile de teren ale Comisiei Patrimoniului Speologic se fac la propunerea majorității simple a membrilor.(3) Persoanele cu statut de invitat nu au dreptul să participe la procedura de vot din sesiunile de lucru ale Comisiei Patrimoniului Speologic.  +  Capitolul III Atribuțiile Comisiei Patrimoniului Speologic  +  Articolul 10 Comisia Patrimoniului Speologic are următoarele atribuții:a) stabilește încadrarea/reîncadrarea peșterilor sau sectoarelor de peșteri în clasele A, B, C și D în baza studiilor de fundamentare științifică însușite;b) autorizează activitățile de cercetare științifică, explorare speologică, turism speologic specializat și documentare în peșterile cu clasă de protecție A;c) autorizează activitățile de explorare speologică, activitățile de documentare, cercetare științifică, amenajările turistice sau a altor forme de valorificare în peșterile cu clasă de protecție C;d) autorizează activitățile care necesită săpături, derocări sau colectări de faună, fosile sau de obiecte de interes arheologic din peșteri cu clasă de protecție A, B, C, D și neclasificate;e) autorizează activitățile de amenajare a infrastructurii pentru turism sau orice altă formă de utilizare ori exploatare a resurselor peșterilor cu clasă de protecție A, B, C, D și neclasificate;f) evaluează valorile de patrimoniu ale cavităților naturale, rezervelor speologice și a zonelor carstice sau asociate carstului, în scopul clasificării peșterilor;g) evidențiază elementele rare, vulnerabile sau reprezentative pentru peșteri și carstul românesc;h) identifică factorii de risc asupra peșterilor, carstului și elementelor de patrimoniu speologic, rezultați ca urmare a acțiunii umane, cum ar fi, dar fără a se reduce la: poluare, activități industriale și economice, explorare neadecvată, modificarea factorilor climatici și ambientali;i) monitorizează toate activitățile și intervențiile antropice în peșteri și zonele de protecție aferente, care au implicații directe sau indirecte asupra integrității sau echilibrului natural al peșterilor, conform legii;j) monitorizează starea de conservare a peșterilor și a resurselor acesteia.  +  Articolul 11(1) Autorizația pentru activități în peșteră se eliberează în baza evaluării din partea membrilor Comisiei Patrimoniului Speologic a unei cereri scrise care conține precizări privind scopul, mijloacele, durata, proporțiile, garanțiile acțiunii, conform procedurii de emitere a autorizației pentru activități în peșteri.(2) Autorizarea activităților în peșteri de către Comisia Patrimoniului Speologic se face cu avizul emis de administratorul/custodele ariei naturale protejate, în condițiile art. 43 alin. (7) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.(3) În vederea desfășurării activității de turism speologic specializat, așa cum este definită la art. 4 alin. (32) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Comisia Patrimoniului Speologic, prin consultarea administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate și agențiilor de protecție a mediului, întocmește lista peșterilor sau sectoarele de peșteră, conform planurilor de management și regulamentelor aprobate, pentru care Comisia Patrimoniului Speologic poate autoriza activității de turism speologic specializat.(4) Suspendarea sau retragerea autorizației pentru activități în peșteră se face, când obiectul autorizării pentru care a fost eliberată nu este respectat sau în cazul în care termenii autorizației stabiliți se încalcă de către titularul acesteia, precum și în alte situații prevăzute de lege.  +  Articolul 12 Comisia Patrimoniului Speologic are obligația de a sesiza autoritățile competente cu atribuții de control și verificare în domeniu, ca urmare a autosesizării sau luării la cunoștință despre efectele negative asupra peșterilor.  +  Articolul 13(1) În scopul evidenței încadrării peșterilor sau sectoarelor de peșteri în clasele de protecție A, B, C și D sau în categorii de arii naturale protejate și a identificării peșterilor pentru care au fost emise autorizații se constituie registrul cu denumirea Repertoriul Peșterilor din România, prin grija Comisiei Patrimoniului Speologic.(2) Repertoriul Peșterilor din România este un instrument și o bază de date de stocare și analiză a peșterilor, constituit cu sprijinul direcției de specialitate din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului, care cuprinde informații generale referitoare la peșterile din România, atât în starea lor naturală, cât și aflate sub presiunea antropică.(3) Repertoriul Peșterilor din România utilizează, în baza unui acord, încadrarea geografică și datele de identificare existente la Institutului de Speologie "Emil Racoviță" al Academiei Române și "Lista consolidată a ariilor naturale protejate din România" prevăzută în anexa nr. I la Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările ulterioare.(4) Informațiile cuprinse în Repertoriul Peșterilor din România sunt informații de interes public, cu excepția situației prevăzute la art. 43 alin. (6) și art. 44 lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Funcționarea Comisiei Patrimoniului Speologic  +  Articolul 14(1) Comisia Patrimoniului Speologic își desfășoară activitatea în sesiuni ordinare, în plen, programate la intervale de 6 luni, sau în sesiuni extraordinare convocate ori de câte ori este nevoie, fiind statutare prin participarea a două treimi din numărul membrilor.(2) Deciziile Comisiei Patrimoniului Speologic se iau în sesiune de lucru statutară, în plen, după cum urmează:a) în situația încadrării/reîncadrării peșterilor în clase de protecție sau autorizării unor intervenții antropice cu scopul de amenajare/reamenajare turistică al unei peșteri sau sector de peșteră, cu votul favorabil a două treimi din numărul total al membrilor, exprimat direct în sesiunea de lucru;b) în restul situațiilor, cu majoritate simplă de voturi.(3) În situațiile în care Comisia Patrimoniului Speologic nu se întrunește în sesiune de lucru, în plen, deciziile se iau prin vot transmis electronic, cu majoritate simplă de voturi, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) a prezentului regulament.(4) Autorizațiile Comisiei Patrimoniului Speologic pot fi contestate, în scris pe bază de argumente temeinice, în termen de 3 zile de la data publicării.  +  Articolul 15(1) Votul exprimat de membrii Comisiei Patrimoniului Speologic poate fi "pentru", "împotrivă" sau "abținere".(2) Votul "pentru" poate fi însoțit de condiționări sau comentarii, caz în care este necesară respectarea lor.(3) Condiționările exprimate vor fi comunicate solicitantului sau administratorului/custodelui ariei protejate, prin intermediul autorizației.(4) Votul "împotrivă" trebuie temeinic justificat.  +  Articolul 16(1) Neparticiparea nejustificată, timp de trei sesiuni de vot electronic la date diferite, a unui membru al Comisiei Patrimoniului Speologic, conduce la primirea unui avertisment din partea președintelui, care se aduce la cunoștința membrului Comisiei Patrimoniului Speologic.(2) În cazul în care, la următoarea sesiune de vot electronic și după aplicarea avertismentului, membrul Comisiei Patrimoniului Speologic nu participă la sesiunile de vot electronic, se va convoca o sesiune de urgență a Comisiei Patrimoniului Speologic și se va supune la vot cererea de înlocuire a acestuia, care va fi transmisă autorității publice centrale pentru protecția mediului. Decizia de înlocuire se ia cu votul a două treimi din numărul membrilor Comisiei Patrimoniului Speologic. -------