ORDIN nr. 2.227 din 21 noiembrie 2016pentru constituirea și funcționarea Comisiei Patrimoniului Speologic
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 16 decembrie 2016  În temeiul art. 43 alin. (5^2) și art. 45 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 pct. IV subpct. 43^2 din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Capitolul I Constituirea Comisiei Patrimoniului Speologic  +  Articolul 1Se constituie Comisia Patrimoniului Speologic care funcționează sub coordonarea autorității publice centrale pentru protecția mediului.  +  Articolul 2Comisia Patrimoniului Speologic are în componență 9 membri nominalizați astfel: 3 membri nominalizați de Institutul de Speologie «Emil Racoviță» al Academiei Române, 3 membri nominalizați de Federația Română de Speologie și 3 membri nominalizați de instituții și organizații naționale cu competențe în domeniul explorării, protecției și conservării patrimoniului speologic. Componența nominală a comisiei este prevăzută în anexa nr. 1. (la 14-06-2023, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.572 din 6 iunie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iunie 2023 )  +  Capitolul II Funcționarea și competențele Comisiei Patrimoniului Speologic  +  Articolul 3Comisia Patrimoniului Speologic funcționează în baza regulamentului propriu, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 4(1) Comisia Patrimoniului Speologic are competența de a emite autorizații pentru activitățile prevăzute la art. 45 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Modelul de cerere pentru emiterea autorizației pentru activități în peșteri este prevăzut în anexa nr. 3.(3) În cazul accesului în peșterile în care resursa de apă are rol în alimentarea cu apă potabilă a populației, pentru emiterea autorizației, Comisia Patrimoniului Speologic va consulta Administrația Națională „Apele Române“.(4) Administrația Națională „Apele Române“, prin administratorul captării, are obligația ca în baza autorizației să asigure accesul la obiectivele propuse, pe baza unei programări stabilite de comun acord cu titularul autorizațiilor, conform condițiilor pentru care au fost emise autorizațiile.  +  Articolul 5Activitățile arheologice derulate în spațiul peșterii sau intrării acesteia se supun autorizării Comisiei Patrimoniului Speologic, conform legii.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 6Autorizațiile emise de Comisia Patrimoniului Speologic se publică, la momentul emiterii acestora, pe site-ul autorității publice centrale pentru protecția mediului la secțiunea dedicată Comisiei Patrimoniului Speologic, cu excepția autorizațiilor emise în condițiile art. 44 lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.044/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Patrimoniului Speologic și Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 898/2014*) privind aprobarea componenței Comisiei Patrimoniului Speologic. Notă
  *) Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 898/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Cristiana Pașca Palmer
  București, 21 noiembrie 2016.Nr. 2.227.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  Comisiei Patrimoniului Speologic
  Membri:1. Dr. CS I Oana Teodora Moldovan, Institutul de Speologie „Emil Racoviță“ al Academiei Române;2. Dr. CS II Alexandru Petculescu, Institutul de Speologie „Emil Racoviță“ al Academiei Române;3. Dr. CS II Alexandra Maria Hillebrand-Voiculescu, Institutul de Speologie „Emil Racoviță“ al Academiei Române;4. Mihai Besesek, Federația Română de Speologie;5. Grigore-Răzvan Dumbravă, Federația Română de Speologie;6. Adrian Cristian Sopincean, Federația Română de Speologie;7. Dr. Szilárd Lehel Bücs, Asociația Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor;8. Spencer Coca, Asociația Administrațiilor de Arii Naturale Protejate;9. Traian Brad, Academia Română - Filiala Cluj-Napoca. (la 15-05-2024, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 879 din 23 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 mai 2024 )
   +  Anexa nr. 2REGULAMENTde organizare și funcționare a Comisiei Patrimoniului Speologic  +  Anexa nr. 3
  Cerere pentru eliberarea autorizației de către Comisia Patrimoniului Speologic
  Solicitantul de autorizație are obligația de a completa toate informațiile de mai jos:A. SOLICITANT ..........................................................................................................................................................................Reprezentant (pentru persoană juridică) ...................................................................................................................................Adresa ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................CNP/CUI .................., telefon ..................., fax ................., e-mail .............................B. Peștera/Peșterile* ............................................................................................................................................................... Notă
  *Se specifică denumirea și nr. de inventar al peșterii/peșterilor.
  C. Aria naturală protejată* Notă
  *Se specifică denumirea ariei naturale protejate în care se află peștera/peșterile.
  D. Scopul și activitatea solicitată* ............................................................................................................................................ Notă
  * Se vor menționa explicit una sau mai multe activități descrise în procedura de autorizare a activităților în peșteri sau obiectivele proiectului pentru care se face solicitarea.
  E. Descrierea activității* ......................................................................................................................................................... Notă
  * Se vor detalia pe larg activitățile propuse a se desfășura.
  F. Traseul parcurs* ................................................................................................................................................................. Notă
  * Se va descrie traseul parcurs în subteran pentru care se cere autorizarea.
  G. Mijloace prin care se preconizează atingerea scopului* Notă
  * Pentru activitățile speologice se va face o descriere de maximum 10 rânduri; pentru activitatea de amenajare a infrastructurii turistice, activitatea de săpătură, activitatea de derocare și activitatea de colectare faună, fosile sau de obiecte de interes arheologic se va completa și Fișa de prezentare a activității și declarație pentru obținerea autorizației pentru activități în peșteră.
  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  H. Durata pentru care se solicită autorizația .........................................................................................................................I. Proporțiile activității (mărimea grupului, număr de intrări în subteran, bivuac etc.)* ........................................................... Notă
  * Pentru activitatea de amenajare a infrastructurii turistice, activitatea de săpătură, activitatea de derocare și activitatea de colectare faună, fosile sau de obiecte de interes arheologic se va completa și Fișa de prezentare a activității și declarație pentru obținerea autorizației pentru activități în peșteră.
  J. Garanțiile activității* ........................................................................................................................................................... Notă
  * Se va detalia cum se va gestiona problema deșeurilor, ocrotirea elementelor de patrimoniu, a faunei subterane etc.
  K. Atașat depunem următoarele documente:1. copie după actul de identitate al solicitantului CI/CUI.2. fișa de prezentare a activității și declarație pentru obținerea autorizației pentru activități în peșteră, după caz;3. alte documente specifice, dacă este cazul.
  Solicitant,.........................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila) Data ............................Fișă de prezentare a activității și declarație pentru obținerea autorizației pentru activități în peșteră^1 Notă
  ^1 Conținutul prezentei fișe și declarații se va adapta în funcție de specificul activității.
  Prezentul formular se va completa doar în cazul solicitărilor privind autorizarea următoarelor: proiecte, colectări de orice fel, amenajări ale peșterilor în scop speoturistic sau a infrastructurii de vizitare, derocare, săpături arheologice, paleontologice etc.Solicitantul de autorizație are obligația de a completa toate informațiile de mai jos.1. Date generale:1.1. Solicitant ........................................................................................................................................................................1.2. Încadrarea activității autorizate în*: ................................................................................................................................... Notă
  * Activitate de amenajare a infrastructurii turistice, activitate de săpătură, activitate de derocare, activitate de colectare faună, fosile sau de obiecte de interes arheologic sau antropologic, minerale, speleoteme.
   proiect: .............................................................................................................................................................................. activitate de management: ................................................................................................................................................ investiție: ...........................................................................................................................................................................
  1.3. Durata activității (preconizată) .......................................................................................................................................
  2. Activitatea preconizată:2.1. Detalierea pe larg a activității* Notă
  * Se prezintă detaliat activitatea solicitată cu informații concludente, inclusiv descrierea modalităților științifice/tehnice de realizare.
  2.2. Memoriu tehnic, plan de acțiune/execuție* Notă
  * Memoriul va cuprinde piese scrise, planșe topografice, plan de situație, amplasament (dacă este cazul) etc.
  2.3. Relația cu alte proiecte existente sau planificate (dacă se cunoaște).2.4. Materiale, aparatură și echipamente utilizate pentru realizarea activității.
  3. Motivația solicitării* Notă
  * Se va argumenta de ce activitățile menționate sunt necesare în peșterile pentru care se solicită autorizația.
  4. Planificarea, periodicitatea și securitatea activității* Notă
  * Se va detalia în cazul în care activitățile sunt planificate pentru o perioadă mai lungă de timp, inclusiv cu durata și numărul de persoane implicate.
  5. Garanții pentru protecția mediului și derularea activității în condițiile prevăzute de legislația în vigoare* Notă
  * Se va preciza modul în care se va asigura protecția elementelor de patrimoniu: mediul fizic, fauna actuală și fosilă, vestigii arheologice, arta parietală. Se vor face precizări legate de gestiunea deșeurilor, a substanțelor și preparatelor periculoase, a ambalajelor.
  În cazul intervențiilor majore se va explica modul de asigurare a protecției calității apelor, aerului, ecosistemelor, biodiversității și peisajului.Se vor specifica măsurile privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic, gradul de pregătire tehnică al participanților și echipările preconizate.Solicitant,.........................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila) Data ...............................
  ----