ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 21 din 8 martie 2024privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 8 martie 2024  Având în vedere Declarația Consiliului Uniunii Europene din 22 mai 2023, prin care s-a luat act de faptul că următoarele alegeri pentru Parlamentul European vor avea loc în perioada care rezultă din aplicarea articolului 11 alineatul (2) primul paragraf din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct (JO L 278, 8.10.1976, p. 5), și anume între 6 și 9 iunie 2024,ținând cont de faptul că alegerile pentru Parlamentul European din iunie 2024 vor avea loc într-un context deosebit, provocările politice cu care se confruntă Uniunea și statele sale membre fiind semnificative,luând în considerare rolul definitoriu al alegerilor europene din iunie 2024 pentru viitorul Uniunii Europene în anii următori,văzând Recomandarea Comisiei Europene nr. C(2023) 8626 din 12 decembrie 2023 referitoare la procese electorale incluzive și reziliente în Uniune și la consolidarea caracterului european și a desfășurării eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European,în vederea asigurării unei reprezentativități mai mari a membrilor din România în Parlamentul European și consolidarea poziției României în Uniunea Europeană, prin transmiterea unui semnal clar că își dorește să urmeze poziția pro-UE și proiectele pentru dezvoltarea Uniunii până în cele mai mici unități administrativ-teritoriale,pentru evitarea repetării incidentelor produse la secțiile de votare din străinătate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 și pentru prevenirea apariției unor disfuncționalități majore în desfășurarea procesului electoral din străinătate, luând în considerare necesitatea asigurării accesului la vot al alegătorilor din străinătate și necesitatea asigurării exercitării dreptului de vot de către alegătorii care în ziua votării desfășoară activități care nu le permit să părăsească locul de muncă, în vederea eliminării blocajelor determinate de înscrierea olografă în listele electorale suplimentare a alegătorilor resortisanți care în ziua votării se află în străinătate, ținând cont de necesitatea asigurării unei fluidități constante a procesului de votare din străinătate și a unei funcționări optime a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, prin evitarea aglomerării și a riscului ca unii dintre alegători să nu își poată exercita dreptul de vot, pentru asigurarea obiectivității, transparenței, corectitudinii și integrității modului de desfășurare a procesului electoral în străinătate și pentru prevenirea și depistarea eventualelor fraude electorale, pentru crearea premiselor ca un număr cât mai mare de alegători să se prezinte la urne, în vederea reducerii perioadei electorale și optimizării eforturilor, în condițiile în care în România în anul 2024 se vor desfășura 4 tipuri de scrutinuri electorale,văzând faptul că, la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, alegerile europarlamentare se desfășoară în mod frecvent, la aceeași dată cu cele locale,văzând prevederile art. 120 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, observând necesitatea reglementării primare a datelor personale care vor fi incluse în listele de susținători, precum și a implementării în context electoral a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), astfel încât partidele politice și candidații independenți să poată îndeplini formalitățile necesare depunerii candidaturilor, în considerarea termenului rămas până la data-limită a depunerii candidaturilor,ținând cont de faptul că această situație este de natură să genereze disfuncționalități instituționale, administrative și financiare, cu riscuri pentru securitatea și integritatea procesului electoral, autoritățile cu atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 nedispunând de cadrul juridic, resursele și garanțiile necesare pentru a asigura evitarea acestora,având în vedere consecințele negative ale neadoptării, în regim de urgență, a prezentului act normativ, asupra bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, precum și a angajamentelor asumate de statul român în materie electorală, în acord cu principiul periodicității alegerilor autorităților administrației publice locale, dar și cu îndeplinirea condiției de tratament egal atât pentru autoritățile administrației publice locale aflate în exercițiul mandatului, cât și pentru cele care urmează să înceapă un nou mandat, pentru situația specială din anul 2024, când se propune ca data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale să fie în aceeași zi cu data desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European, având în vedere că o astfel de prevedere ține cont de necesitatea de a nu li se încălca acestor persoane dreptul de asociere în partide politice și dreptul de a fi ales, ca efect al deciziei de a decala alegerile autorităților administrației publice locale,ținând cont de faptul că pierderea de drept a mandatelor de către aceste persoane, ca urmare a faptului că și-au depus candidaturi din partea altui partid decât cel pe listele căruia au fost aleși, s-ar transforma într-o sancțiune pentru dreptul lor de asociere în partide politice, inclusiv din perspectiva depunerii candidaturilor,prin raportarea exactă la momentul intrării în exercițiul mandatului de către autoritățile administrației publice locale alese în 2024,măsurile propuse prin prezentul proiect nefiind de natură a afecta drepturile electorale, în înțelesul stabilit de jurisprudența Curții Constituționale, cum ar fi, de exemplu, deciziile Curții Constituționale a României nr. 1.189/2008, nr. 1.248/2008 și nr. 47/2018, respectiv Codul de bune practici în materie electorală, și nici nu îngreunează organizarea și desfășurarea alegerilor,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și extraordinară, în vederea desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a asigurării condițiilor necesare pentru consultarea corpului electoral, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 se desfășoară în ziua de duminică, 9 iunie 2024. (2) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, denumite în continuare, generic, alegerile din data de 9 iunie 2024, perioada electorală începe la data de 12 martie 2024 și se încheie la 3 zile de la publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 2(1) Pentru organizarea și desfășurarea operațiunilor specifice perioadei electorale la alegerile din data de 9 iunie 2024 se înființează: Biroul Electoral Central, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, birouri electorale de circumscripție județeană, Biroul electoral de circumscripție a municipiului București, birouri electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală, birouri electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București și birouri electorale ale secțiilor de votare din țară și din străinătate.(2) Biroul Electoral Central este alcătuit din 21 de membri, după cum urmează: a) 7 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, din care un președinte și un locțiitor; Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 mai 2024:Articolul XIÎn aplicarea art. 2 alin. (2) lit. a) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024, de sumele prevăzute la art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază numai judecătorii a căror prezență în cadrul birourilor electorale este obligatorie potrivit legii.
  b) președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente; c) membri propuși de partidele politice parlamentare și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care au avut grup parlamentar propriu în cel puțin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;d) membri propuși de partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;e) un membru desemnat în baza propunerii grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților; f) membri propuși de partidele politice care participă la alegerile din data de 9 iunie 2024, altele decât cele prevăzute la lit. c), d) și e), în ordinea descrescătoare a numărului de candidaturi depuse pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 și, în caz de egalitate, prin tragere la sorți.
  (3) Desemnarea judecătorilor prevăzuți la alin. (2) lit. a) se face în ședință publică, în termen de 5 zile de la începerea perioadei electorale, prin tragere la sorți, de către președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, dintre judecătorii în exercițiu ai acesteia. Rezultatul tragerii la sorți se consemnează într-un proces-verbal semnat de președinte și de prim-magistratul-asistent al Înaltei Curți de Casație și Justiție, care constituie actul de învestire. Data ședinței pentru tragerea la sorți se aduce la cunoștința publică prin presa scrisă și audiovizuală, de către președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu cel puțin 24 de ore înainte. (4) În termen de 24 de ore de la învestire, cei 7 judecători aleg din rândul lor, prin vot secret, președintele Biroului Electoral Central și locțiitorul acestuia. În termen de 24 de ore de la alegerea președintelui său, Biroul Electoral Central se completează cu președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente și cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic și al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale prevăzute la alin. (2) lit. c), d) și e), iar în termen de 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic și al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. c), d) și e), în limita numărului de membri prevăzut la alin. (2). (5) Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate este constituit din 3 judecători în exercițiu ai Tribunalului București, un reprezentant al Autorității Electorale Permanente și cel mult 10 reprezentanți ai partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale sau organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au membri în Parlamentul European la data începerii perioadei electorale și participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024. Desemnarea judecătorilor se face în ședință publică, cu 60 de zile înainte de ziua alegerilor, de către președintele Tribunalului București, prin tragere la sorți, dintre judecătorii în exercițiu ai acestuia. Data ședinței se aduce la cunoștința publică, prin presă, de președintele Tribunalului București, cu cel puțin 24 de ore înainte. Tragerea la sorți se face pe funcții, președinte și locțiitor, și se consemnează într-un proces-verbal semnat de președintele Tribunalului București, care constituie actul de învestire. Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate astfel constituit îndeplinește toate atribuțiile ce îi revin potrivit legii, urmând a fi completat în termen de 24 de ore cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente. Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 mai 2024:Articolul XIÎn aplicarea art. 2 alin. (2) lit. a) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024, de sumele prevăzute la art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază numai judecătorii a căror prezență în cadrul birourilor electorale este obligatorie potrivit legii.
  (6) Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data alegerilor, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate se completează cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale care are membri în Parlamentul European la data începerii perioadei electorale și participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024. Până la această dată, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care au membri în Parlamentul European la data începerii perioadei electorale și participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 au obligația de a transmite numele și prenumele reprezentantului lor biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare. (7) În termen de 5 zile de la expirarea termenului de completare a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale care are membri în Parlamentul European la data începerii perioadei electorale și participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 se va proceda la completarea biroului cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care nu are membri în Parlamentul European la data începerii perioadei electorale și care participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 de către președintele biroului, prin tragere la sorți în prezența membrilor biroului și a persoanelor delegate de partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale care au comunicat reprezentanții. Până la această dată, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care nu au membri în Parlamentul European la data începerii perioadei electorale și care participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 au obligația de a transmite biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate numele și prenumele reprezentanților lor. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.(8) Biroul electoral de circumscripție județeană, Biroul electoral de circumscripție a municipiului București și birourile electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 sunt formate din președinte, un locțiitor al acestuia, un reprezentant al Autorității Electorale Permanente și din 12 reprezentanți ai partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale.(9) Biroul electoral de circumscripție orășenească și biroul electoral de circumscripție municipală pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 sunt formate din președinte, un locțiitor al acestuia și din 9 reprezentanți ai partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale. (10) Biroul electoral de circumscripție comunală pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 este format din președinte, un locțiitor al acestuia și din 7 reprezentanți ai partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale.(11) Desemnarea președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora, prevăzuți la alin. (8)-(10), se face potrivit dispozițiilor Legii nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 35 de zile de la data începerii perioadei electorale. La alegerile din data de 9 iunie 2024, Autoritatea Electorală Permanentă transmite președinților tribunalelor, cu cel puțin 48 de ore înaintea datei desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora, prin intermediul poștei electronice, lista juriștilor înscriși în Corpul experților electorali care au acceptat să fie desemnați în birourile electorale de circumscripție și care cuprinde numele, prenumele, codurile numerice personale, domiciliile, adresele de e-mail și numerele de telefon ale acestora. Persoanele prevăzute în lista juriștilor înscriși în Corpul experților electorali care au acceptat să fie desemnați în birourile electorale de circumscripție și care nu au fost desemnate președinți ai birourilor electorale de circumscripție și locțiitori ai acestora, conform art. 26 alin. (5) - (11) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, vor putea fi desemnate președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitori ai acestora.(12) Birourile electorale ale secțiilor de votare din țară sunt constituite dintr-un președinte, un locțiitor al acestuia și 7 membri, reprezentanți ai partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale. (13) Desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora se face cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data votării, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare nu se prezintă la secția de votare la orele stabilite de lege, aceștia sunt înlocuiți de îndată, cu aplicarea corespunzătoare a art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare. (14) La alegerile din 9 iunie 2024, cu excepția biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, completarea birourilor electorale se face, în prima etapă, cu reprezentanți ai partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au avut grup parlamentar propriu în cel puțin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, în ordinea descrescătoare a numărului de mandate de parlamentar obținute, precum și cu reprezentantul grupului organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Camera Deputaților. În a doua etapă, completarea birourilor electorale se face cu câte un reprezentant al partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, altele decât cele cărora li s-a alocat reprezentant în prima etapă, în ordinea descrescătoare a numărului de mandate obținute. În caz de egalitate a numărului de mandate, departajarea se face prin tragere la sorți. În a treia etapă, dacă au rămas locuri libere, completarea birourilor electorale se face cu reprezentanți ai partidelor politice, alianțelor politice sau electorale, formațiunilor politice și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale neparlamentare în ordinea descrescătoare a numărului de candidaturi depuse în circumscripția respectivă, altele decât cele cărora li s-au alocat reprezentanți în primele două etape.(15) Secretarii generali ai celor două Camere ale Parlamentului, comunică Autorității Electorale Permanente, la data începerii perioadei electorale, lista partidelor politice și a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au avut grup parlamentar propriu în cel puțin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, precum și numărul de mandate ale acestora. (16) Autoritatea Electorală Permanentă comunică președintelui Biroului Electoral Central, de îndată ce a fost ales, lista partidelor politice și a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au obținut mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 și lista prevăzută la alin. (15).
   +  Articolul 3(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate sunt alcătuite dintr-un președinte, un locțiitor al acestuia și un număr între 1 și 8 membri. Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate nu pot funcționa cu mai puțin de 3 membri, dintre care unul este președinte.(2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și locțiitorii acestora sunt desemnați de către șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare cel mai târziu cu 20 de zile înaintea zilei votării. Desemnarea se realizează în baza cererilor cetățenilor cu drept de vot, semnate și datate, prin care se declară și îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a) - e) și g) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, transmise prin poștă, fax ori e-mail sau depuse la misiunile diplomatice și oficiile consulare. Deciziile privind desemnarea președinților birourilor secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora se comunică biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate care le aduce la cunoștința publică prin afișare pe site-ul propriu.(3) În 5 zile de la data desemnării președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care au membri în Parlamentul European la data începerii perioadei electorale și care participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 transmit biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, prin mijloace electronice, listele reprezentanților lor în birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, cuprinzând numele, prenumele, numerele de telefon, adresele de e-mail și codurile numerice personale ale titularului și ale supleanților, însoțite de declarațiile lor de acceptare. O formațiune politică poate avea un titular și 2 supleanți ai acestuia pentru fiecare secție de votare. Supleanții pot înlocui titularii când aceștia nu pot participa la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate.(4) În 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin. (3), președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate completează birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, ai căror președinți și locțiitori au fost desemnați. În această componență, birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate îndeplinesc toate atribuțiile prevăzute de lege. Operațiunile de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate se consemnează în procese-verbale care reprezintă actele de învestire, fiind aduse la cunoștința publică prin afișare pe site-ul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și comunicate Ministerului Afacerilor Externe.(5) Operațiunile de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate trebuie să se finalizeze până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei votării.(6) În urma învestirii într-un birou electoral al secției de votare din străinătate, președintele, locțiitorul și ceilalți membri sunt obligați să îndeplinească atribuțiile ce le revin conform legii, aceștia răspunzând pentru buna gestiune a materialelor ce le sunt predate pentru desfășurarea procesului electoral.(7) În cazul în care numărul persoanelor propuse de formațiunile politice este insuficient pentru completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, acestea sunt completate cu cetățeni români cu drept de vot propuși de către șefii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, după caz.(8) În situația în care birourile electorale ale secțiilor de votare nu pot fi completate conform alin. (3) și (7), acestea se completează de către președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu personal asigurat de către Ministerul Afacerilor Externe, precum și de alte autorități publice, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe. Costurile deplasării și cazării personalului trimis în străinătate pentru a face parte din birourile electorale ale secțiilor de votare sunt suportate de către Ministerul Afacerilor Externe. (9) În cazul în care numărul persoanelor propuse potrivit alin. (3) este insuficient sau când acestea nu au confirmat până cu 3 zile înaintea datei votării, în scris, prin e-mail sau mesaj text, că se vor prezenta la activitatea biroului electoral al secției de votare din străinătate, acesta este completat cu supleanții propuși de aceeași formațiune politică, până cel mai târziu cu două zile înaintea zilei votării, iar dacă aceștia nu confirmă prezența, se completează, inclusiv în ziua votării, de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, după informarea biroului electoral ierarhic superior, cu cetățeni români cu drept de vot propuși de către șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare. (10) În cazul în care președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate nu își îndeplinesc atribuțiile ce le revin sau săvârșesc contravenții prevăzute de Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, sunt înlocuiți, de îndată, la solicitarea biroului electoral ierarhic superior, cu locțiitorii acestora. În cazul în care ceilalți membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare nu își îndeplinesc atribuțiile ce le revin sau săvârșesc contravenții prevăzute de Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, sunt înlocuiți, de îndată, de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, după informarea biroului electoral ierarhic superior, cu cetățeni români cu drept de vot propuși de către șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare. (11) Cetățenii români cu drept de vot prevăzuți la alin. (8)-(10) trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a) - e) și g) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, dovedite prin declarație pe propria răspundere.(12) Modelul cererilor prevăzute la alin. (2), modelul declarației de acceptare prevăzută la alin. (3) și modelul declarației pe propria răspundere prevăzută la alin. (11) se stabilesc prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, în termen de 20 de zile de la data începerii perioadei electorale.  +  Articolul 4(1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, candidatul, soțul, soția, rudele sau afinii până la gradul III inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale. (2) După rămânerea definitivă a candidaturilor, persoanele aflate în situația de incompatibilitate prevăzute de alin. (1) sunt înlocuite de îndată din calitatea de membru în biroul electoral, la solicitarea celor care le-au propus.(3) În cazul în care membrul biroului electoral este chemat să participe la adoptarea unei decizii sau hotărâri care privește în mod direct sau indirect un candidat cu care are relații de rudenie de gradul IV, este obligat să informeze despre aceasta ceilalți membri ai biroului electoral și să nu ia parte la adoptarea hotărârii.(4) La alegerile din data de 9 iunie 2024, candidații nu pot fi desemnați operatori de calculator ai birourilor electorale.  +  Articolul 5(1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, alianțele electorale se constituie pe bază de protocol pentru fiecare scrutin în parte, în condițiile Legii nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare. (2) Protocolul de constituire a alianței electorale se depune la biroul electoral competent în termen de 10 zile de la data constituirii acestuia. (3) Protocolul de constituire a unei alianțe electorale, care a fost admis prin decizie a biroului electoral și care a rămas definitiv, ca urmare a necontestării sau ca urmare a pronunțării instanței competente, poate fi desființat numai prin acordul părților semnatare ale protocolului de constituire a alianței electorale. (4) Acordul de desființare a protocolului de constituire a unei alianțe electorale se depune la biroul electoral unde a fost înregistrat acesta cu cel puțin 4 zile înaintea termenului-limită de depunere a candidaturilor.  +  Articolul 6Semnele electorale se stabilesc și se comunică Biroului Electoral Central de fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la fiecare scrutin în parte, cu cel puțin 60 de zile înainte de data alegerilor, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7La alegerile din data de 9 iunie 2024, o persoană poate candida, în același timp, pentru Parlamentul European, precum și pentru funcția de consilier local, de consilier județean, de primar sau de președinte al consiliului județean, în condițiile prevăzute de Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, formularul listei susținătorilor trebuie să cuprindă ziua votării, denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale ori numele și prenumele candidatului independent, după caz, numele și prenumele susținătorului, data nașterii susținătorului, denumirea, seria și numărul actului de identitate al susținătorului, precum și semnătura acestuia. (2) Formularul listei susținătorilor utilizat la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 va conține și declarația persoanei care a întocmit lista prin care se atestă veridicitatea semnăturilor susținătorilor. Declarația cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, data nașterii, adresa, denumirea, seria și numărul actului de identitate ale persoanei care a întocmit lista de susținători. (3) Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți vor asigura informarea, prin orice mijloc, a susținătorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.(4) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, un alegător poate susține mai multe liste de candidați sau candidați independenți.  +  Articolul 9(1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, în secțiile de votare din țară, alegătorii votează în aceleași secții de votare, în același interval de timp, cu aceleași ștampile cu mențiunea „VOTAT“, pe buletine de vot separate, prezența la vot fiind consemnată pe liste electorale distincte pentru cele două tipuri de scrutin.(2) În situația prevăzută la alin. (1), alegătorii pot opta să își exercite dreptul de vot numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutinuri. (3) În cazul în care alegătorul care se prezintă la vot la o secție de votare din țară optează pentru participarea la un singur tip de scrutin, președintele biroului electoral al secției de votare sau membrul desemnat de către acesta va bara, în prezența alegătorului, cu o linie orizontală, rubrica destinată semnăturii din lista electorală permanentă aferentă tipului de scrutin pentru care nu a optat. (4) În situația prevăzută la alin. (1), pe actul de identitate al alegătorului se aplică o singură dată ștampila cu mențiunea „VOTAT“ și data scrutinului sau, după caz, un singur timbru autocolant cu mențiunea „VOTAT“ și data scrutinului, conform modelului aprobat. (5) În situația prevăzută la alin. (1), pe cartea electronică de identitate a alegătorului, astfel cum este prevăzută în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil, nu se aplică timbru autocolant cu mențiunea „VOTAT“ și data scrutinului.(6) În situația prevăzută la alin. (1), primarii vor asigura urne pentru fiecare tip de buletin de vot.(7) La secțiile de votare organizate în străinătate se utilizează numai liste electorale suplimentare care sunt generate în format electronic, în mod automat, pe baza datelor înregistrate pe terminalele informatice din cadrul Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.(8) În situația disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, listele electorale suplimentare din străinătate se întocmesc pe suport hârtie și cuprind rubrici pentru numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința alegătorului, precum și semnătura acestuia.  +  Articolul 10(1) Organizarea și numerotarea secțiilor de votare din străinătate se stabilesc și se aduc la cunoștință publică de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (7) - (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua votării.(2) Lista secțiilor de votare din străinătate se publică pe paginile de internet ale Ministerului Afacerilor Externe, Autorității Electorale Permanente, Biroului Electoral Central și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate.  +  Articolul 11La alegerile din data de 9 iunie 2024, listele electorale permanente se întocmesc și se tipăresc în conformitate cu dispozițiile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare scrutin electoral în parte.  +  Articolul 12(1) La alegerile din data de 9 iunie 2024 se utilizează Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal prevăzut de Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare. Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal trebuie să permită evidențierea prezenței la vot pentru ambele tipuri de scrutin. (2) La alegerile din data de 9 iunie 2024, prevederile Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare se aplică în mod corespunzător, numărul operatorilor de calculator desemnați de Autoritatea Electorală Permanentă trebuind să fie cu 20% mai mare decât numărul secțiilor de votare.(3) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate îndeplinesc și atribuțiile ce revin, potrivit legii, operatorilor de calculator.(4) La alegerile din data de 9 iunie 2024, alegătorii prezintă actele de identitate, respectiv documentele de identitate operatorilor de calculator, care înscriu datele personale ale acestora în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.(5) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin act de identitate se înțelege un act de identitate emis de statul român, respectiv cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar, iar în cazul elevilor din școlile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării.  +  Articolul 13(1) Pentru scrutinul privind alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024, în cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală specială, după caz, din secția de votare respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal semnalează dacă:a) persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;b) persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;c) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secție de votare;d) alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă;e) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin;f) alegătorul resortisant se regăsește în tabelul întocmit de Autoritatea Electorală Permanentă, care cuprinde cetățenii români care își exercită dreptul de vot la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Europene;g) alegătorul comunitar nu este înscris în lista electorală specială.(2) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia și a verificării actului de identitate, președintele biroului electoral al secției de votare:a) oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării, persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot și alegătorul comunitar care nu este înscris în lista electorală specială; în cazul în care persoana care figurează că i s-a interzis exercitarea dreptului de vot prezintă o hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă că nu are sau nu mai are astfel de interdicții permite alegătorului să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT“;b) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot și care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin, numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, și după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia nu și-a exercitat dreptul de vot la același scrutin; după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT“;c) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul resortisant înscris în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene numai după ce acesta dă o declarație potrivit căreia nu și-a exercitat dreptul de vot la același scrutin în alt stat membru al Uniunii Europene; după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT“;d) îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul în care acesta este arondat la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială; permite alegătorilor cu mobilitate redusă arondați la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială să voteze; după ce alegătorul cu mobilitate redusă semnează în lista electorală suplimentară, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT“;e) permite alegătorului înscris în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală specială, după caz, să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală specială, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT“;f) permite alegătorilor prevăzuți la art. 13 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, să își exercite dreptul de vot; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT“; alegătorul care votează în străinătate semnează pe terminalul informatic din cadrul Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.(3) Categoria alegătorilor cu mobilitate redusă prevăzuți la alin. (2) lit. d) include persoanele a căror mobilitate este redusă ca urmare a unui handicap fizic, senzorial sau locomotor, permanent sau temporar, fără a se limita la acestea. (4) Prevederile alin. (2) și (3) privind alegătorii cu mobilitate redusă se aplică, în mod corespunzător, și în cazul exercitării dreptului de vot la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024.  +  Articolul 14Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (4^1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 9 iunie 2024, cetățenii cu drept de vot care și-au stabilit reședința în circumscripția electorală cu mai puțin de 60 de zile înaintea datei scrutinului își vor putea exercita dreptul de vot doar în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care își au domiciliul.  +  Articolul 15(1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, votarea începe la ora 7.00 și se încheie la ora 22.00. (2) La ora 22.00, președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată și dispune închiderea localului de vot. (3) La ora 22.00, urna specială trebuie să se afle în localul secției de vot. (4) Alegătorii care la ora 22.00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot pot să exercite dreptul de vot, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. (5) Alegătorii aflați în situațiile prevăzute la alin. (4) pot vota până la ora 23.59. (6) 2 membri desemnați de biroul electoral al secției de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 22.00 dacă în afara sediului secției de votare se află alegători care așteaptă să își exercite dreptul de vot și constată și monitorizează ordinea în care aceștia au acces în localul de vot, până la ora 23.59.  +  Articolul 16(1) La alegerile din data de 9 iunie 2024 se utilizează o singură urnă specială. Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială a respectivei secții de votare.(2) Dacă un alegător se află în localitatea de domiciliu sau reședință, după caz, dar nu se poate deplasa la secția de votare din cauză de boală sau invaliditate, poate vota prin intermediul urnei speciale, pe baza unei cereri însoțite de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, depusă la secția de votare la care este arondat, după domiciliu sau reședință, după caz, pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European, pentru alegerile locale sau pentru ambele scrutinuri organizate în data de 9 iunie 2024.(3) Dacă un alegător se află în altă localitate decât cea în care își are domiciliul sau reședința, după caz, poate vota prin intermediul urnei speciale, pe baza unei cereri, depusă la cea mai apropiată secție de votare de locul unde se află, doar pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024.(4) În secțiile de votare din străinătate nu se utilizează urna de vot specială.  +  Articolul 17(1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, prevederile art. 9^1, 87, 92^1, 103^1 și art. 120 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(2) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, localurile secțiilor de votare din străinătate sunt monitorizate video, în condițiile stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente la propunerea Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 18(1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, imprimarea tuturor buletinelor de vot, precum și a publicațiilor destinate birourilor electorale se asigură de Regia Autonomă „Monitorul Oficial“. Buletinele de vot se capsează sau se lipesc.(2) Cu cel puțin 20 de zile înainte de ziua votării, Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ asigură imprimarea buletinelor de vot pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(3) Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, cu cel puțin 25 de zile înaintea zilei votării, macheta buletinului de vot pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024 se prezintă membrilor Biroului Electoral Central de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial“. La prezentarea machetei buletinului de vot sunt invitați și delegați ai partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și nu au reprezentanți în Biroul Electoral Central, precum și candidații independenți. Operațiunea de prezentare a buletinului de vot se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toate persoanele prezente. Eventualele obiecții se formulează pe loc, obiecțiile ulterioare nemaifiind luate în considerare. Membrii Biroului Electoral Central și delegații împuterniciți au dreptul să solicite Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ modificarea machetei și tipărirea corectă a buletinelor de vot, dacă numele candidaților, semnul electoral, denumirea partidelor politice, a alianțelor politice, a alianțelor electorale sau a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale sunt incorect imprimate ori nu sunt vizibile.(4) Cu cel puțin 15 zile înainte de ziua votării, Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ asigură imprimarea buletinelor de vot pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2024 în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(5) Prin derogare de la prevederile art. 60 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu cel puțin 20 de zile înaintea zilei votării, prin grija Autorității Electorale Permanente, un exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, din fiecare circumscripție electorală, este prezentat membrilor biroului electoral de circumscripție județeană. Aceștia au dreptul să solicite Autorității Electorale Permanente retipărirea buletinelor de vot dacă numele candidaților, semnul electoral sau denumirea partidelor politice, a alianțelor politice ori a alianțelor electorale sau organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri sunt incorect imprimate sau nu sunt vizibile.(6) Hârtia necesară pentru imprimarea buletinelor de vot pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 se asigură și se livrează de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, la preț de înregistrare în contabilitate la valorile specificațiilor tehnice ale produsului aflat pe stoc, în condițiile legii.(7) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se restituie de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ unităților teritoriale ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale de unde a fost livrată, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatului alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, respectiv a alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2024 în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.(8) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin. (7), facturată la preț de înregistrare în contabilitate, se face de către Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de 30 de zile de la data publicării rezultatelor alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, respectiv a alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2024 în Monitorul Oficial al României, Partea I.(9) La alegerile din data de 9 iunie 2024, confecționarea timbrelor autocolante este asigurată, în condițiile legii, de Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A. până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea zilei votării.(10) La alegerile din data de 9 iunie 2024, ștampila Biroului Electoral Central se confecționează prin grija Autorității Electorale Permanente.(11) Ștampilele cu mențiunea «VOTAT» pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 se confecționează, în condițiile legii, de Regia Autonomă „Monetăria Statului“ până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea zilei votării. Ștampila cu mențiunea «VOTAT» trebuie astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterele de pe buletinul de vot, respectiv decât distanța dintre acestea.  +  Articolul 19(1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură serviciile de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale din țară, precum și funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.(2) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură, la nivelul fiecărui județ, constituirea centrelor de intervenție operativă pentru remedierea eventualelor disfuncționalități ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură funcționarea Centrului de suport tehnic prin care furnizează asistență tehnică președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorilor de calculator.(4) Dotarea și funcționarea centrelor de intervenție operativă și a Centrului de suport tehnic se asigură de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.(5) Personalul centrelor de intervenție operativă prevăzute la alin. (2) și informaticienii prevăzuți la art. 22 alin. (5) au drept de acces în localul secției de votare pentru remedierea deranjamentelor sistemelor informatice și de comunicații utilizate în procesul electoral.(6) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitățile Serviciului de Telecomunicații Speciale efectuate pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor din data de 9 iunie 2024 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 20(1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, prevederile art. 1 - 3, 5 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice se aplică în mod corespunzător Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripție județeană, biroului electoral de circumscripție a municipiului București, birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate.(2) La alegerile din data de 9 iunie 2024, Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură resursele necesare pentru găzduirea și gestionarea adreselor de poștă electronică ale Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripție și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate.(3) Se desemnează Serviciul de Telecomunicații Speciale să furnizeze semnătură electronică calificată prin autoritatea de certificare proprie, destinată exclusiv membrilor Biroului Electoral Central, președinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție județeană, Biroului electoral de circumscripție a municipiului București, birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, în scopul îndeplinirii atribuțiilor funcționale ce le revin.  +  Articolul 21(1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică asigură editarea și tipărirea proceselor-verbale privind constatarea rezultatelor alegerilor.(2) Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică constituie stații de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor, la nivelul Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripție județeană, al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, Biroului electoral de circumscripție a municipiului București și al birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București, în care își desfășoară activitatea statisticienii asigurați de Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică.(3) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, prin statisticieni se înțelege personalul Institutului Național de Statistică și al direcțiilor teritoriale de statistică nominalizat prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică, respectiv prin decizii ale directorilor executivi ai direcțiilor teritoriale de statistică să desfășoare activități în cadrul stațiilor de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor.(4) Dotarea cu echipamente, tehnică de calcul și consumabile, precum și instruirea personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor în stațiile de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor se asigură de către Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică.(5) În cadrul stațiilor de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor, Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică asigură verificarea, scanarea și centralizarea proceselor-verbale întocmite de către Birourile electorale ale secțiilor de votare, sub autoritatea Biroul Electoral Central, birourilor electorale de circumscripție județeană, a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, Biroului electoral de circumscripție a municipiului București și a birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București.(6) La alegerile din data de 9 iunie 2024, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitățile Institutului Național de Statistică și ale direcțiilor teritoriale de statistică se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(7) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2024, modelele proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării se stabilesc prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, cu avizul Institutului Național de Statistică, cu cel puțin 20 de zile înaintea zilei votării.  +  Articolul 22(1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, iar statisticienii necesari de către Institutul Național de Statistică.(2) La alegerile din data de 9 iunie 2024, personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție județeană și al biroului electoral de circumscripție al municipiului București este asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă și prefecți, iar statisticienii necesari de către Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică.(3) La alegerile din data de 9 iunie 2024, personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București este asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă și primarii sectoarelor municipiului București, iar statisticienii necesari de către Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică.(4) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție municipală, orășenească și comunală este asigurat de către primari.(5) Din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție vor face parte, în mod obligatoriu, și informaticieni.(6) Informaticienii prevăzuți la alin. (5) vor fi desemnați de către prefecți la propunerea autorităților administrației publice locale și centrale implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor, numai pe baza evaluării efectuate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.(7) Informaticienii prevăzuți la alin. (5) asigură sprijinirea activității centrelor de intervenție operativă pentru remedierea eventualelor disfuncționalități ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.(8) Personalul tehnic auxiliar al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate este asigurat de Ministerul Afacerilor Externe împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, iar statisticienii necesari de către Institutul Național de Statistică.(9) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și operatorii de calculator ai acestora au dreptul să primească, la cerere, o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare zilei votării, pe baza adeverinței eliberate în acest sens de către biroul electoral de circumscripție județeană, biroul electoral de circumscripție al sectorului municipiului București sau Autoritatea Electorală Permanentă, după caz.(10) La cerere, membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate primesc adeverințe de la președinții Birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate care atestă activitatea desfășurată în secția de votare.  +  Articolul 23(1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, pentru activitatea desfășurată în cadrul birourilor electorale și pentru suportul tehnic al acestora se acordă următoarele indemnizații:a) 330 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, locțiitorii acestora și operatorii de calculator;b) 240 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, alții decât cei prevăzuți la lit. a);c) 300 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor electorale de circumscripție județeană, ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și pentru președintele Biroului electoral de circumscripție a municipiului București, pentru locțiitorii acestora, precum și pentru ceilalți membri ai acestor birouri electorale;d) 300 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală, precum și pentru locțiitorii acestora;e) 170 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală;f) 170 de lei pe zi de activitate pentru informaticieni;g) 170 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție, precum și pentru statisticienii acestora, acolo unde este cazul;h) 350 de lei pe zi de activitate pentru președintele Biroului Electoral Central, locțiitorul acestuia și ceilalți membri ai Biroului Electoral Central;i) 250 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, precum și pentru statisticienii acestuia;j) 330 de lei pe zi de activitate pentru președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, pentru locțiitorul acestuia, precum și pentru ceilalți membri ai acestui birou electoral;k) 250 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și pentru statisticienii acestuia;l) 730 de lei pe zi de activitate pentru președinții și locțiitorii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate;m) 660 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc și atribuțiile operatorilor de calculator;n) 600 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, alții decât cei prevăzuți la lit. l) și m).(2) Membrii birourilor electorale, operatorii de calculator, personalul tehnic auxiliar, statisticienii, informaticienii, precum și personalul Ministerului Afacerilor Interne inclus în planurile de măsuri privind activitățile specifice din competență în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor din data de 9 iunie 2024, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române, au dreptul la o indemnizație de protocol de 35 de lei de persoană pentru fiecare zi de activitate.(3) Personalul Ministerului Afacerilor Interne inclus în planurile de măsuri privind activitățile specifice din competență în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor din data de 9 iunie 2024, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române, beneficiază de o indemnizație pe zi de activitate de 250 de lei.(4) Personalul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, inclusiv personalul unităților subordonate acesteia, care asigură centralizarea, manipularea, transportul, livrarea, distribuirea, restituirea și/sau predarea hârtiei necesare tipăririi buletinelor de vot, respectiv preluarea hârtiei rămase neutilizată, au dreptul la o indemnizație de 170 de lei pe zi de activitate.(5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru indemnizațiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se datorează și se virează numai impozitul pe venit, conform legii.  +  Articolul 24Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 9 iunie 2024, după încheierea votării, listele electorale utilizate în secțiile de votare se predau și se arhivează, potrivit prevederilor art. 121 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 25(1) La alegerile din data de 9 iunie 2024, Guvernul asigură sediul și dotarea Biroului Electoral Central, prin Autoritatea Electorală Permanentă.(2) La alegerile din data de 9 iunie 2024, Autoritatea Electorală Permanentă efectuează, cu suportul logistic asigurat de prefecți, instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară. La sesiunile de instruire asistă și membrii birourilor electorale de circumscripție județeană și ai birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București. Instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate este asigurată de Ministerul Afacerilor Externe împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă și Serviciul de Telecomunicații Speciale.(3) La alegerile din data de 9 iunie 2024 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente, sumele necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuielile privind dotarea, funcționarea și întreținerea Biroului Electoral Central;b) cheltuielile pentru tipărirea buletinelor de vot și a publicațiilor destinate birourilor electorale;c) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor Biroului Electoral Central și a ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“;d) cheltuielile pentru confecționarea timbrelor autocolante;e) indemnizațiile membrilor Biroului Electoral Central, statisticienilor și ale personalului tehnic auxiliar al acestuia;f) indemnizațiile de protocol ale personalului Ministerului Afacerilor Interne inclus în planurile de măsuri privind activitățile specifice din competență în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor din data de 9 iunie 2024, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române, la Biroul Electoral Central;g) cheltuielile pentru plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor de vot.  +  Articolul 26(1) La alegerile din data de 9 iunie 2024 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile prefectului, sumele necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuielile pentru dotarea și funcționarea birourilor electorale de circumscripție județeană și Biroului electoral de circumscripție a municipiului București;b) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor birourilor electorale de circumscripție, precum și a ștampilelor de control ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară;c) cheltuielile pentru confecționarea tipizatelor prevăzute de lege;d) cheltuielile pentru asigurarea suportului logistic pentru instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară;e) cheltuielile pentru ambalarea, transportul și distribuirea buletinelor de vot, materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege, precum și pentru transportul și distribuirea publicațiilor destinate birourilor electorale;f) cheltuielile pentru confecționarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară;g) indemnizațiile membrilor birourilor electorale de circumscripție și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, ale statisticienilor și personalului tehnic auxiliar al acestora, ale operatorilor de calculator și ale informaticienilor.(2) La alegerile din data de 9 iunie 2024 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile prefectului:a) decontarea cheltuielilor de transport al președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, al locțiitorilor acestora și al operatorilor de calculator la și de la ședințele de instruire din localitatea de domiciliu sau reședință, după caz, precum și în exercitarea atribuțiilor ce le revin;b) decontarea cheltuielilor de transport al persoanelor care însoțesc dosarele prevăzute la art. 49 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al operatorilor de calculator de la biroul electoral al secției de votare la biroul electoral județean sau biroul electoral al sectorului municipiului București, precum și de la biroul electoral județean sau biroul electoral al sectorului municipiului București la localitatea de domiciliu sau reședință a acestora.(3) La alegerile din data de 9 iunie 2024 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, indemnizațiile personalului Ministerului Afacerilor Interne inclus în planurile de măsuri privind activitățile specifice din competență în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor din data de 9 iunie 2024, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române, prevăzute la art. 23 alin. (2) și (3), cu excepția indemnizațiilor de protocol de la art. 25 alin. (3) lit. f) și art. 27 alin. (1) lit. d).(4) La alegerile din data de 9 iunie 2024 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, cheltuielile de mentenanță ale mijloacelor de transport furnizate Biroului Electoral Central și cheltuielile de carburant aferente.(5) La alegerile din data de 9 iunie 2024, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitățile Ministerului Afacerilor Interne din domeniul ordinii și siguranței publice se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 27(1) La alegerile din data de 9 iunie 2024 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, sumele necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuieli pentru dotarea și funcționarea biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate;b) cheltuieli pentru confecționarea ștampilei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, a ștampilelor de control ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate;c) indemnizațiile membrilor biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, ale statisticienilor și personalului tehnic auxiliar al acestuia, precum și ale membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate;d) indemnizațiile de protocol ale personalului Ministerului Afacerilor Interne inclus în planurile de măsuri privind activitățile specifice din competență în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor din data de 9 iunie 2024, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române, la biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate.(2) La alegerile din data de 9 iunie 2024, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru ambalarea, transportul, distribuirea materialelor, documentelor, terminalelor informatice și a tipizatelor prevăzute de lege în străinătate, precum și pentru serviciile de comunicații din străinătate se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.(3) La alegerile din data de 9 iunie 2024, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în vederea participării la procesul electoral ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și ale locțiitorilor acestora, ale membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate desemnați de Ministerul Afacerilor Externe în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, în limitele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 28Pentru buna desfășurare a alegerilor din data de 9 iunie 2024, cheltuielile pentru sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București, precum și cheltuielile pentru amenajarea și dotarea secțiilor de votare din țară se asigură din bugetele locale ale municipiilor, orașelor, comunelor și sectoarelor municipiului București.  +  Articolul 29(1) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, și de la prevederile art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile din data de 9 iunie 2024, Guvernul stabilește, prin hotărâre, în termen de 5 zile de la aducerea la cunoștința publică a zilei votării, la propunerea Autorității Electorale Permanente și a Ministerului Afacerilor Interne:a) calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale;b) cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor, mecanismul, beneficiarii, precum și numărul de zile pentru care se acordă indemnizațiile;c) măsurile tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor.(2) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, și de la prevederile art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile din data de 9 iunie 2024, modelele ștampilelor electorale și modelul timbrului autocolant se stabilesc prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, cu avizul Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Afacerilor Externe, în termen de 10 zile de la începerea perioadei electorale.(3) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, la alegerea membrilor României în Parlamentul European din data de 9 iunie 2024, modelul listei electorale permanente, modelul listei electorale speciale, al copiei de pe lista electorală specială, al listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală suplimentară, modelul listei susținătorilor, modelul buletinului de vot se stabilesc prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente în termen de 5 zile de la începerea perioadei electorale.  +  Articolul 30Prin derogare de la prevederile art. 53 și 54 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din data 9 iunie 2024 se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 108 - 111 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 31Prin derogare de la prevederile art. 73 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, și de la prevederile art. 27 alin. (3), art. 39 alin. (2) și art. 83 alin. (2)(4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile din data 9 iunie 2024 se aplică în mod corespunzător prevederile art. 89 și 90 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 32Prin derogare de la prevederile art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2024 pot fi efectuate cheltuieli pentru dotarea birourilor electorale constituite la alegerile din data de 9 iunie 2024, a stațiilor de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor de pe lângă acestea, a centrelor de intervenție operativă, a Centrului de suport tehnic și a Autorității Electorale Permanente.  +  Articolul 33(1) Persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dețin un mandat de ales local se pot înscrie în orice partid politic pentru a candida din partea acestuia la alegerile autorităților administrației publice locale din data de 9 iunie 2024, fără să le înceteze, în condițiile art. 160 alin. (1) lit. h), art. 193 alin. (2) și art. 204 alin. (2) lit. j), după caz, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, mandatul deținut, pe care îl pot exercita până la momentul intrării în exercițiul mandatului autorităților administrației publice locale alese în anul 2024, în condițiile prevăzute de art. 34.(2) Persoanele care au candidat în condițiile alin. (1) și care au fost declarate alese pot fi validate, depun jurământul și intră în exercițiul mandatului, conform art. 34, cu condiția apartenenței acestora la partidul politic din partea căruia au candidat sau pe listele căruia au fost alese.(3) Procedura comunicării îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (2) este cea prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 34Prin derogare de la prevederile art. 113 alin. (1), art. 114 alin. (1) și (3), art. 115 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. a), art. 149 alin. (1), art. 150 alin. (1) și art. 187 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru intrarea în exercițiul mandatului autorităților administrației publice locale alese în anul 2024, termenele reglementate în cuprinsul acestor articole încep să curgă de la data de 27 septembrie 2024.  +  Articolul 35(1) Prin derogare de la prevederile art. 45 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, în anul 2024, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, finanțarea cheltuielilor ordonatorilor principali de credite aferente organizării și desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European, alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, alegerilor pentru Președintele României și alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului în limita sumelor stabilite prin hotărâre a Guvernului.(2) Abrogat. (la 14-05-2024, Alineatul (2) , Articolul 35 a fost abrogat de Alineatul (1) , Articolul X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 mai 2024 ) (3) Abrogat. (la 14-05-2024, Alineatul (3) , Articolul 35 a fost abrogat de Alineatul (1) , Articolul X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 mai 2024 )  +  Articolul 36Abrogat. (la 14-05-2024, Articolul 36 a fost abrogat de Alineatul (1) , Articolul X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 mai 2024 )  +  Articolul 37Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  Ministrul afacerilor externe,
  Luminița-Teodora Odobescu
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Toni Greblă
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 8 martie 2024.Nr. 21.------