ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 28 iunie 2007  Având în vedere:- comisioanele de neutilizare plătite în prezent ca urmare a netragerii la timp a sumelor aferente împrumuturilor contractate de Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate ordonatorilor principali de credite;- necesitatea asigurării finanțării deficitului bugetului de stat în condiții cât mai eficiente și în condițiile limitării riscurilor aferente datoriei publice guvernamentale prin preluarea cât mai rapidă a operațiunilor de natura datoriei publice guvernamentale de către Ministerul Economiei și Finanțelor, atât pentru portofoliul existent, cât și pentru noile împrumuturi;- complexitatea și dimensiunea operațiunilor și demersurilor necesar a fi realizate în vederea preluării începând cu anul 2008 a operațiunilor specifice datoriei publice guvernamentale contractate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență fie de către ordonatorii de credite cu garanția statului sau contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora, respectiv semnarea protocoalelor de predare-primire cu ordonatorii principali de credite, modificarea acordurilor de împrumut contractate direct sau garantate de stat, precum și a actelor normative de aprobare ori de ratificare a acestora, precum și sincronizarea acestora cu etapele și calendarul procesului de elaborare a proiectului bugetului de stat pentru anul 2008, pentru care termenul limită de depunere la Guvern este 30 septembrie 2007,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1ObiectulPrezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul general și principiile administrării datoriei publice.  +  Articolul 2DefinițiiÎn înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autorizare bugetară permanentă - autorizarea Guvernului de a asigura permanent surse în bugetul de stat aferente plății ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente datoriei publice guvernamentale, conform prevederilor legale în vigoare;b) Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții si Asigurări - organismul care avizează condițiile financiare privind emiterea de garanții de stat, precum și acordarea de subîmprumuturi sub forma unor obligații de natura datoriei publice guvernamentale, ale cărui componență și competențe se aprobă prin hotărâre a Guvernului;c) datorie publică - totalitatea obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale și locale;d) datorie publică guvernamentală - totalitatea obligațiilor statului la un moment dat, provenind din finanțările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de Guvern prin Ministerul Economiei și Finanțelor, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență;d^1) titluri de stat tip benchmark - instrumentele financiare pe termen mediu sau lung, cu următoarele caracteristici:- rata cuponului, ca rată anuală a dobânzii aferente titlurilor de stat tip benchmark, este stabilită înainte de lansarea acestora, fiind menționată în prospectul de emisiune;- data emisiunii este data decontării seriei titlurilor de stat tip benchmark;- permit redeschideri, cu aceleași caracteristici cu emisiunea inițială, respectiv ISIN, rata cuponului, data plății cuponului și data scadenței; data redeschiderii este data la care se mărește valoarea nominală a seriei de titluri de stat tip benchmark aflate în circulație;- cuponul se plătește anual, data cuponului fiind o dată standard stabilită prin prospectul de emisiune;- plata dobânzii la scadența aferentă acestor titluri se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alin. 01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe»;- data scadenței coincide cu data ultimului cupon;- dobânda acumulată reprezintă dobânda calculată pentru intervalul cuprins între data cuponului, anterioară datei emisiunii/redeschiderii, și data emisiunii/redeschiderii, în funcție de rata cuponului, după metoda actual/actual;- dobânda acumulată va fi anunțată prin prospectul de emisiune al seriei de titluri de stat tip benchmark și va fi plătită de participanții pe piața primară a titlurilor de stat în ziua decontării/redeschiderii emisiunii;- dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark reprezintă venit al bugetului de stat și va fi virată la capitolul bugetar 31.01 «Venituri din dobânzi», subcapitolul 31.01.03 «Alte venituri din dobânzi»;- prețul net reprezintă produsul dintre cotația de preț exprimată cu 4 zecimale și valoarea nominală individuală a unui titlu de stat;- prețul brut reprezintă suma dintre prețul net și dobânda acumulată; (la 11-12-2015, Lit. d^1) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015. ) e) datorie publică locală - totalitatea obligațiilor unităților administrativ-teritoriale, la un moment dat, provenind din finanțările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către autoritățile administrației publice locale, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările ulterioare;f) fond de risc - fondul constituit la Ministerul Economiei și Finanțelor și la nivelul unității administrativ-teritoriale de către autoritățile administrației publice locale, din comisioanele încasate de la subîmprumutați/garantați de Guvern, respectiv de la garantații de către autoritățile administrației publice locale, precum și din alte surse prevăzute de lege;g) garantat - persoana juridică pentru care se prevede ca rambursarea finanțării garantate de stat să se facă din veniturile proprii, fără a afecta bugetul de stat, sau, în cazul garanțiilor acordate unităților administrativ-teritoriale, se prevede ca rambursarea să se facă din bugetele locale, precum și din veniturile operatorilor economici și ale serviciilor publice din subordinea unităților administrativ-teritoriale care beneficiază de garanțiile acordate de către acestea, pentru care se prevede ca rambursarea să se facă din surse proprii;h) garanție - angajamentul asumat în numele și în contul statului de către Guvern, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, sau de către unitățile administrativ-teritoriale, prin autoritățile administrației publice locale, în calitate de garant, de a plăti la scadență obligațiile neonorate ale garantatului, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;i) serviciul datoriei publice - totalitatea sumelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice provenind din finanțările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către Guvern, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, ori de către unitățile administrativ-teritoriale, prin autoritățile administrației publice locale, pentru o perioadă determinată;j) subîmprumut - finanțare rambursabilă angajată de stat prin Ministerul Economiei și Finanțelor și transferată către subîmprumutat prin acordul de împrumut subsidiar;k) subîmprumutat - persoană juridică ce beneficiază de împrumuturi angajate de Ministerul Economiei și Finanțelor și a căror rambursare se asigură exclusiv din veniturile proprii ale acesteia, fără a afecta bugetul de stat, sau, în cazul unităților administrativ-teritoriale, se prevede ca rambursarea să se facă din bugetele locale;l) clauză de compensare cu exigibilitate imediată - clauză cuprinsă într-un contract de garanție financiară sau într-un alt contract care conține și clauze referitoare la garanția financiară ori colateral sau, în absența unei asemenea clauze, orice dispoziție legală în conformitate cu care, la producerea unui eveniment de executare a garanției, ca efect al regularizării sau compensării, luate împreună sau separat, se prevede că obligațiile părților devin imediat exigibile și sunt exprimate printro obligație de plată a unei sume reprezentând valoarea obligațiilor părților, calculată la acel moment, sau obligațiile se sting și sunt înlocuite prin obligația de a plăti suma în cauză; și/sau sunt stabilite datoriile reciproce ale părților în temeiul acestor obligații, inclusiv atunci când furnizorul garanției financiare - colateralului este altul decât furnizorul/debitorul principal al garanției, urmând ca partea care datorează suma cea mai mare să plătească celeilalte părți suma netă egală cu diferența acestor datorii, în conformitate cu legislația în domeniu și cu normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență; (la 05-05-2019, Litera l) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 81 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 02 mai 2019 ) m) colateral - garanția financiară sub formă de sume de bani pe care Ministerul Finanțelor o plătește sau primește în cadrul operațiunilor cu instrumente financiare derivate; (la 30-09-2022, Litera m) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 132 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 30 septembrie 2022 ) n) garanție stat membru - angajamentul asumat în numele și în contul statului de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a plăti obligațiile care derivă din participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finanțare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru. (la 22-05-2020, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 22 mai 2020 )  +  Capitolul II Datoria publică guvernamentală  +  Articolul 3Obiectivele și strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale(1) În procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale, Ministerul Economiei și Finanțelor are ca obiectiv asigurarea necesităților de finanțare guvernamentală în condițiile minimizării costurilor pe termen lung și limitării riscurilor implicate.(2) Instrumentele utilizate de Ministerul Economiei și Finanțelor în scopul atingerii obiectivelor privind administrarea datoriei publice guvernamentale se stabilesc prin norme emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. La definirea instrumentelor de datorie se vor avea în vedere reglementările în materie ale instituțiilor europene abilitate.(2^1) Pentru emisiunile de titluri de stat destinate populației se autorizează Compania Națională Poșta Română - S.A. să intermedieze vânzarea, colectarea subscrierilor și efectuarea plăților aferente acestor instrumente de datorie publică. (la 31-05-2018, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 31 mai 2018 ) (2^2) Mecanismul privind vânzarea titlurilor de stat și de plată a dobânzilor și a valorii nominale a emisiunii la scadență se stabilește prin norme aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale. (la 31-05-2018, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 31 mai 2018 ) (2^3) Sumele rezultate din vânzarea titlurilor de stat se virează în contul Ministerului Finanțelor Publice în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data încasării sumelor aferente subscrierii. (la 31-05-2018, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 31 mai 2018 ) (2^4) Eventualele sume virate eronat, peste nivelul sumelor datorate, se restituie la solicitarea Companiei Naționale Poșta Română - S.A. adresată Ministerului Finanțelor Publice. (la 31-05-2018, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 31 mai 2018 ) (2^5) Răspunderea pentru sumele solicitate pentru restituire de către Compania Națională Poșta Română - S.A. revine exclusiv acesteia. (la 30-12-2018, Alineatul (2^5) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 342 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 ) (2^6) Suma care poate fi subscrisă de către o persoană fizică în cadrul unei emisiuni de titluri de stat destinate populației nu poate depăși suma maximă comunicată de Ministerul Finanțelor Publice prin prospectul de emisiune. (la 31-05-2018, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 31 mai 2018 ) (2^7) Titlurile de stat destinate populației pot fi vândute și prin rețeaua instituțiilor de credit, definite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, care au capacitate, experiență și interes în intermedierea tranzacțiilor cu aceste instrumente de datorie. Procedura de vânzare a acestor titluri prin rețeaua instituțiilor de credit se va stabili prin norme emise potrivit prevederilor alin. (2). (la 31-05-2018, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 31 mai 2018 ) (3) În cazul operațiunilor de administrare a riscurilor aferente obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să realizeze, în numele statului, tranzacții cu instrumente financiare derivate pentru acoperirea riscurilor asociate portofoliului de datorie publică guvernamentală. În acest scop, Ministerul Finanțelor Publice poate încheia contracte de compensare și/sau de compensare cu clauza de exigibilitate imediată cu instituții financiare și/sau cu entități înființate în acest scop de către instituțiile financiare. (la 03-09-2018, Alineatul (3) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA nr. 14 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018 ) (3^1) Contractarea de împrumuturi pentru finanțarea deficitului și refinanțarea datoriei publice se va face pe baza unor proceduri specifice, în funcție de tipul instrumentului ales, acestea urmând a fi prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, aprobate prin hotărâre a Guvernului. (la 21-07-2008, Alin. (3^1) al art. 3 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 149 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008. ) (4) Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează, cu consultarea Băncii Naționale a României, strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale, pe care o înaintează spre aprobare Guvernului și spre informare Parlamentului României; strategia este revizuibilă anual sau ori de câte ori condițiile de piață și/sau necesitățile de finanțare o impun.(5) Veniturile, respectiv cheltuielile rezultate în urma efectuării operațiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale, inclusiv operațiunile de administrare a pasivelor și operațiunile cu instrumente financiare derivate pentru acoperirea riscurilor asociate portofoliului de datorie publică guvernamentală în numele statului, reprezintă venituri, respectiv cheltuieli ale bugetului de stat. (la 03-09-2018, Alineatul (5) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 14 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018 ) (5^1) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să depună și să primească colateral în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate pentru acoperirea riscurilor asociate portofoliului de datorie publică guvernamentală în numele statului. (la 03-09-2018, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 14 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018 ) (5^2) În funcție de obiectivele privind managementul datoriei publice, colateralul depus de Ministerul Finanțelor la instituțiile financiare cu care acesta realizează tranzacții cu instrumente financiare derivate se asigură din veniturile din privatizare, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, și/sau din finanțările rambursabile de natura datoriei publice guvernamentale contractate cu scopul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. g). (la 14-05-2024, Alineatul (5^2) , Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1. , Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 mai 2024 ) (5^3) Colateralul returnat pe perioada derulării tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate de către instituțiile financiare cu care Ministerul Finanțelor realizează aceste tranzacții se va putea utiliza pentru plățile ulterioare de colateral din cadrul tranzacțiilor încheiate cu acestea. La momentul încetării fiecărei tranzacții, colateralul rămas la dispoziția Ministerului Finanțelor se va utiliza pentru reîntregirea veniturilor din privatizare, iar disponibilul rămas în scopurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) și g). În situația în care, la momentul încetării tranzacției cu instrumente financiare derivate, colateralul rămas la dispoziția Ministerului Finanțelor în contul de valută nu acoperă integral suma utilizată din veniturile din privatizare, diferența rămasă până la concurența sumei utilizate constituie cheltuială definitivă, iar obligația de reîntregire a diferenței se anulează. (la 30-09-2022, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 132 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 30 septembrie 2022 ) (5^4) Dobânda aferentă colateralului încasată în contul de valută al Ministerului Finanțelor, deschis la Banca Națională a României, de la instituțiile financiare cu care Ministerul Finanțelor realizează tranzacții cu instrumente financiare derivate se face venit la bugetul de stat. (la 30-09-2022, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 132 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 30 septembrie 2022 ) (5^5) Dobânda aferentă colateralului, datorată de Ministerul Finanțelor instituțiilor financiare cu care acesta realizează tranzacții cu instrumente financiare derivate, se asigură de la bugetul de stat. (la 30-09-2022, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 132 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 30 septembrie 2022 ) (5^6) Ministerul Finanțelor, în calitatea acestuia de administrator unic al datoriei publice guvernamentale, poate mandata Banca Națională a României și/sau alți administratori de piață, prin convenție sau acord, să organizeze activitățile specifice piețelor primare și/sau secundare ale titlurilor de stat. (la 14-05-2024, Articolul 3 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2. , Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 mai 2024 ) (5^7) În aplicarea alin. (5^6), administratorii de piață mandatați de Ministerul Finanțelor stabilesc reguli transparente și nediscriminatorii cu privire la condițiile de acces ale participanților și la cadrul de derulare a operațiunilor cu titluri de stat pe piețele respective, precum și măsuri aplicabile pentru nerespectarea regulilor prevăzute în reglementările emise în acest scop, cu avizul Ministerului Finanțelor. (la 14-05-2024, Articolul 3 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2. , Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 mai 2024 ) (6) Abrogat. (la 25-10-2009, Alin. (6) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 324 din 20 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 22 octombrie 2009. ) (7) Abrogat. (la 25-10-2009, Alin. (7) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 324 din 20 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 22 octombrie 2009. ) (8) Abrogat. (la 25-10-2009, Alin. (8) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 324 din 20 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 22 octombrie 2009. )  +  Articolul 4Contractarea datoriei publice guvernamentale(1) Guvernul este autorizat să angajeze în numele și în contul statului obligații de natura datoriei publice guvernamentale numai prin Ministerul Economiei și Finanțelor, în următoarele scopuri:a) finanțarea deficitului bugetului de stat, finanțarea temporară a deficitelor din anii precedenți ale bugetului asigurărilor sociale de stat, până la alocarea de sume cu această destinație, finanțarea deficitelor temporare ale bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale de stat din exercițiul curent;b) refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale;c) menținerea în permanență a unui sold corespunzător în contul curent general al Trezoreriei Statului, stabilit de Ministerul Economiei și Finanțelor, în conformitate cu criteriile prevăzute în normele metodologice elaborate în conformitate cu art. 12 alin. (1);d) finanțarea pe bază de lege a unor programe/proiecte sau a altor necesități prioritare pentru economia românească.e) susținerea balanței de plăți în conformitate cu Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 332/2002 de stabilire a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre. (la 05-05-2009, Lit. e) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 141 din 6 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 5 mai 2009, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 6 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 20 decembrie 2007. ) f) participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finanțare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru. (la 22-05-2020, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 22 mai 2020 ) g) finanțarea necesară asigurării capitalului și a colateralului aferent tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate; (la 14-05-2024, Litera g) , Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3. , Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 mai 2024 ) h) finanțarea proiectelor/cheltuielilor care sunt destinate protejării mediului înconjurător și combaterii schimbărilor climatice, precum și a celor din domeniul social și de dezvoltare durabilă, în baza unui cadru special aprobat prin hotărâre a Guvernului. (la 30-09-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 132 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 30 septembrie 2022 ) (1^1) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot angaja obligații de natura datoriei publice guvernamentale pentru achiziții în sistem leasing, pe bază de hotărâre a Guvernului, doar în condițiile în care Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de unic administrator al datoriei publice guvernamentale, acceptă angajarea datoriei publice guvernamentale de către ordonatorii principali de credite prin alegerea acestui instrument financiar, pe baza analizei costurilor și riscurilor, cu asigurarea respectării obiectivelor și principiilor strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale. (la 23-12-2007, Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 6 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 20 decembrie 2007. ) (2) În cazul alin. (1) lit. d), beneficiarii garanțiilor de stat, precum și subîmprumutații se stabilesc, pentru fiecare caz în parte, prin lege, numai după obținerea avizului din partea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări.(3) Autoritățile administrației publice centrale nu pot fi beneficiari ai garanțiilor de stat sau ai subîmprumuturilor acordate de către Ministerul Economiei și Finanțelor.(4) Pe parcursul unui an, Ministerul Economiei și Finanțelor contractează împrumuturi guvernamentale, pentru scopurile precizate la alin. (1), independent de evoluția disponibilităților existente în contul curent general al Trezoreriei Statului și de evoluția veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat în decursul acelui an.(4^1) Oportunitatea privind alegerea instrumentelor de datorie publică guvernamentală și a caracteristicilor acestora, precum și momentul atragerii resurselor financiare necesare finanțării deficitului bugetar și refinanțării datoriei publice revine Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de unic administrator al datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu alin. (1). (la 31-05-2018, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 31 mai 2018 ) (5) Finanțările rambursabile contractate de la organismele financiare internaționale destinate finanțării deficitului bugetului de stat se aprobă prin lege. (la 23-12-2007, Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 6 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 20 decembrie 2007. ) (6) Modalitatea de aprobare a operațiunilor de contractare a datoriei publice guvernamentale se stabilește prin norme emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 5Rambursarea datoriei publice guvernamentale(1) Rambursarea datoriei publice guvernamentale reprezintă o obligație a statului necondiționată și irevocabilă de plată a capitalului, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente finanțărilor rambursabile angajate sau garantate. Cheltuielile privind serviciile prestate de agențiile de rating pentru evaluarea riscului de țară, comisioanele, dobânzile, valoarea discontului și alte cheltuieli legate de angajarea finanțărilor rambursabile în numele și contul statului vor fi plătite din bugetul de stat și/sau bugetul Trezoreriei Statului, după caz. (la 17-05-2008, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 109 din 9 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 14 mai 2008. ) (2) În vederea plății serviciului datoriei publice guvernamentale, se acordă autorizare bugetară permanentă pentru efectuarea acestor cheltuieli.(2^1) Pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, în situații excepționale, Ministerul Finanțelor Publice poate utiliza sume din veniturile din privatizare pentru efectuarea plăților de dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice guvernamentale. (la 03-09-2018, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 14 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018 ) (2^2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să majoreze cu sumele din venituri din privatizare veniturile bugetului de stat la o poziție distinctă în cadrul capitolului 40.00 «Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate», precum și cheltuielile bugetului de stat și cheltuielile prevăzute în bugetul aprobat Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale la capitolul 55.01 «Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi». (la 03-09-2018, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 14 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018 ) (2^3) Veniturile din privatizare se reîntregesc cu sumele utilizate potrivit prezentului articol din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale de la o poziție distinctă de cheltuieli din cadrul titlului 81 «Rambursări de credite». (la 03-09-2018, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 14 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018 ) (2^4) Cu sumele rămase neutilizate, determinate ca diferență între creditele bugetare majorate potrivit alin. (2) și plățile efectuate din acestea, se reconstituie veniturile din privatizare. (la 03-09-2018, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 14 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018 ) (3) Sursele de plată pentru serviciul datoriei publice guvernamentale sunt, după caz, următoarele:a) disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului;b) finanțările rambursabile angajate în numele statului pentru refinanțarea datoriei publice guvernamentale;c) cheltuielile prevăzute cu această destinație în bugetul de stat;c^1) abrogată; (la 11-12-2015, Lit. c^1) a alin. (3) al art. 5 a fost abrogată de pct. 2 al art. 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015. ) d) sumele încasate de Ministerul Economiei și Finanțelor de la subîmprumutați, în baza acordurilor încheiate cu aceștia, cu respectarea condițiilor acordurilor prin care au fost angajate finanțările rambursabile;d^1) sumele în valută, reprezentând capitalul și dobânda aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, încasate de la instituțiile financiare cu care Ministerul Finanțelor realizează aceste tranzacții; (la 30-09-2022, Alineatul (3) din Articolul 5 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 132 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 30 septembrie 2022 ) e) sumele prevăzute în bugetele persoanelor juridice care au contractat finanțări rambursabile cu garanția statului;f) fondul de risc constituit la Ministerul Economiei și Finanțelor pentru situațiile în care garantații/subîmprumutații nu își onorează obligațiile prevăzute în acordurile încheiate cu Ministerul Economiei și Finanțelor;f^1) sumele intrate în Trezoreria Statului în contul împrumuturilor contractate de ordonatorii de credite cu garanția statului sau contractate de Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora și preluate spre administrare de Ministerul Economiei și Finanțelor potrivit prevederilor art. 14. (la 23-12-2007, Lit. f^1) a alin. (3) al art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 6 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 20 decembrie 2007. ) g) alte surse, în condițiile legii.(4) Banca Națională a României, în baza convențiilor încheiate cu Ministerul Economiei și Finanțelor, poate acționa ca agent al statului în rambursarea datoriei publice guvernamentale contractate în altă monedă decât moneda națională, precum și în organizarea licitațiilor de titluri de stat pe piața internă.(5) Pentru activitățile derulate de către Banca Națională a României, în conformitate cu alin. (4), în calitate de agent al statului pentru rambursarea datoriei publice guvernamentale și pentru plasarea către terți a emisiunilor de titluri de stat, Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat să plătească comisioane din bugetul de stat, al căror cuantum este stabilit prin convenție între cele două părți.(5^1) Obligațiile statului reprezentând datorie publică guvernamentală aferentă emisiunilor de stat pentru populație se consideră rambursate la momentul transferului sumelor aferente plăților de dobândă și a valorii nominale în conturi distincte deschise la dispoziția Companiei Naționale Poșta Română - S.A. deschise la Trezoreria Statului. (la 31-05-2018, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 31 mai 2018 ) (5^2) Plata dobânzilor și a valorii nominale la scadență se efectuează de Ministerul Finanțelor Publice în conturile prevăzute la alin. (5^1) din care Compania Națională Poșta Română - S.A. poate să își transfere sume în contul propriu deschis la instituții de credit sau să ridice sume în numerar fără perceperea de comisioane. În situația utilizării fondurilor proprii de către Compania Națională Poșta Română - S.A. pentru plata dobânzii și a valorii nominale către deținătorii de titluri de stat, restituirea acestor sume prin virament sau în numerar, în limita plăților astfel efectuate, se efectuează din conturile prevăzute la alin. (5^1). (la 31-05-2018, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 31 mai 2018 ) (5^3) Sumele ridicate în numerar peste nivelul plăților efectuate în numerar către deținătorii de titluri de stat se depun la Trezoreria Statului în prima zi lucrătoare de la ridicarea acestora. (la 31-05-2018, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 31 mai 2018 ) (5^4) Pentru activitățile derulate de Compania Națională Poșta Română - S.A. potrivit prevederilor art. 3 alin. (2^1), Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să plătească comisioane din bugetul de stat, al căror cuantum este de 0,1% pentru efectuarea operațiunilor legate de activitatea de vânzare a titlurilor de stat pentru populație aplicat la valoarea de închidere a emisiunii și de 0,1% pentru efectuarea plăților aferente acestor instrumente de datorie publică, aplicat la valoarea operațiunilor efectuate către deținătorii de titluri de stat. Comisionul se calculează lunar și se plătește în termen de 30 de zile de la data primirii facturii. (la 31-05-2018, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 31 mai 2018 ) (6) Prin ordin comun emis de ministrul finanțelor publice și ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională, se aprobă procedura privind modernizarea și implementarea proceselor de lucru în mediu electronic al serviciului datoriei publice guvernamentale, inclusiv reglementarea modalității de autentificare, validare și semnare. (la 11-12-2015, Alin. (6) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. 25 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015. ) (7) Rambursarea datoriei publice guvernamentale, reprezentând o obligație a statului necondiționată și irevocabilă de plată a capitalului, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri, inclusiv a garanțiilor aferente finanțărilor rambursabile contractate pentru participarea la mecanisme de garantare sau instrumente de finanțare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru, se asigură prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice guvernamentale. (la 22-05-2020, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 22 mai 2020 ) (8) Sumele recuperate potrivit mecanismelor de garantare sau instrumentelor de finanțare instituite la nivelul Uniunii Europene, respectiv la nivelul instituțiilor financiare internaționale la care România este stat membru și care revin României în calitate de parte la acestea se virează în contul de valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României. (la 22-05-2020, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 22 mai 2020 )  +  Articolul 6Fondul de risc pentru datoria publică guvernamentală(1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garanțiile de stat, precum și din subîmprumuturi se constituie fondul de risc.(2) Nivelul comisionului la fondul de risc datorat de unitățile administrativ-teritoriale se stabilește la un nivel inferior celui calculat în conformitate cu procedurile prevăzute în normele metodologice emise în baza art. 12 alin. (1), prin ordin comun al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului internelor și reformei administrative, după consultarea prealabilă a Comitetului pentru finanțe publice locale, înființat în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările ulterioare.(3) Sursele fondului de risc sunt:a) sumele încasate sub formă de comisioane de la subîmprumutați/garantați de stat;b) sumele încasate de la subîmprumutați/garantați de stat, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente finanțărilor rambursabile garantate sau subîmprumutate de stat, plătite de Ministerul Economiei și Finanțelor în numele garantatului ori al subîmprumutatului;c) dobânzi la disponibilitățile aflate în contul fondului de risc;d) majorări de întârziere, la nivelul celor prevăzute pentru neplata în termen a obligațiilor fiscale, aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutați sau garantați de stat a comisioanelor la fondul de risc și, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente finanțării rambursabile;e) sume recuperate conform legii;f) fonduri alocate de la bugetul de stat în acest scop.(4) Sumele aflate în fondul de risc sunt destinate achitării obligațiilor aferente garanțiilor de stat și subîmprumuturilor, în cazul în care subîmprumutații sau garantații de stat nu dispun la scadență de resurse financiare proprii pentru achitarea obligațiilor de plată.(5) Fondul de risc se gestionează de către Ministerul Economiei și Finanțelor, în condițiile legii, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, avându-se în vedere siguranța, lichiditatea și rentabilitatea fondurilor.(6) Disponibilitățile aflate în fondul de risc la sfârșitul anului se regularizează cu bugetul de stat în limita sumelor alocate din acest buget. Disponibilitățile rămase în fondul de risc la sfârșitul anului după regularizarea cu bugetul de stat se reportează în anul următor cu aceeași destinație.  +  Articolul 7Recuperarea sumelor plătite de Ministerul Economiei și Finanțelor în contul subîmprumutaților sau garantaților de stat(1) Sumele plătite la scadențe de Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de împrumutat sau garant, în contul subîmprumutaților ori garantaților de stat, ca urmare a lipsei disponibilităților financiare ale acestora, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri, comisioanele datorate și neachitate la fondul de risc de către aceștia, majorările de întârziere aferente acestor categorii de debite, precum și debitele rezultate din împrumuturile acordate din contul general al Trezoreriei Statului urmează regimul juridic al creanțelor fiscale și se recuperează conform legislației în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale de către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal subîmprumutații sau garantații de stat, în baza înscrisurilor întocmite de direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, prin care se individualizează la data scadenței sumele de recuperat și care constituie, în momentul emiterii, titluri de creanță, urmând să devină potrivit legii titluri executorii. În cazul în care instanțele judecătorești s-au pronunțat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătorești definitive și irevocabile care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. (la 23-12-2007, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 6 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 20 decembrie 2007. ) (2) Cu sumele recuperate în condițiile prezentului articol se reîntregește disponibilul fondului de risc pentru datoria publică guvernamentală, precum și disponibilitățile contului Trezoreriei Statului cu debitele rezultate din împrumuturile acordate din contul curent general al Trezoreriei Statului. (la 30-09-2022, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 132 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 30 septembrie 2022 )  +  Articolul 8Raportarea datoriei publice guvernamentaleMinisterul Economiei și Finanțelor elaborează anual raportul privind datoria publică guvernamentală și îl transmite Guvernului spre aprobare. Forma aprobată a raportului este transmisă spre informare Parlamentului, dar nu mai târziu de data de 30 iulie a anului următor celui de raportare.  +  Articolul 8^1Sumele aferente operațiunilor de vânzare și de plată a titlurilor de stat sunt sume care sunt destinate unei afectațiuni speciale și nu sunt supuse executării silite prin poprire, în sensul art. 781 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare. (la 31-05-2018, Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 31 mai 2018 )  +  Capitolul III Sancțiuni  +  Articolul 9Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 9 a fost abrogat de art. 198 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 10Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 10 a fost abrogat de art. 198 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 11(1) Nerespectarea obligațiilor de raportare de către beneficiarii de împrumuturi care constituie datorie publică, conform normelor emise în acest scop în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. (la 23-12-2007, Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 141 din 6 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 20 decembrie 2007. ) (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către organele fiscale împuternicite, în condițiile legii.(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 12(1) La propunerea Ministerului Economiei și Finanțelor și a Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Guvernul aprobă norme metodologice de aplicare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Modalitățile de înregistrare și raportare a datoriei publice se stabilesc prin normele metodologice prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 13Pentru contractarea și administrarea datoriei publice locale se aplică prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările ulterioare.  +  Articolul 14(1) Începând cu anul 2009, Ministerul Economiei și Finanțelor preia spre administrare următoarele categorii de acorduri de împrumut, numai după obținerea acordului finanțatorului:a) acorduri de împrumut contractate de ordonatorii principali de credite cu garanția statului sau contractate de Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora, pentru care sursa de rambursare este bugetul de stat, prin bugetul împrumutatului/subîmprumutatului, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, astfel cum este reflectat în actele normative de ratificare/aprobare a acordului de împrumut;b) acordurile de împrumut încheiate de Ministerul Economiei și Finanțelor și operatorii economici cu băncile finanțatoare, în regim tripartit, pentru care sursa de rambursare este în integralitate bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite coordonator al operatorului economic semnatar al acordului de împrumut, astfel cum este reflectat în actele normative de ratificare/aprobare a acordului de împrumut; în cazul în care în actul normativ de aprobare/ratificare a acestor acorduri se specifică drept sursă de rambursare sursele proprii ale operatorilor economici și, în completare, de la bugetul de stat, se va considera că aceasta este obligația de drept a operatorului economic beneficiar al împrumutului și, în consecință, nu se preia în sarcina Ministerului Economiei și Finanțelor pentru scopurile prezentei ordonanțe de urgență;c) acordurile de împrumut contractate de operatori economici și garantate de stat, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, pentru care sursa de rambursare este în integralitate bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite coordonator al operatorului economic semnatar al acordului de împrumut, astfel cum este reflectat în actele normative de ratificare/aprobare a acordului de împrumut.(2) Începând cu anul 2009, în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj nu se mai aprobă credite bugetare destinate plății ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor interne și externe contractate de către ordonatorii principali de credite și/sau de operatorii economici cu garanția statului ori contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora, definite la alin. (1), ale căror surse de rambursare sunt bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Economiei și Finanțelor asigură includerea în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor - «Acțiuni generale», a fondurilor necesare efectuării plății serviciului datoriei publice aferente împrumuturilor externe și interne contractate de către ordonatorii de credite cu garanția statului sau contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora.(4) Începând cu anul 2009, nu se mai includ în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj sume alocate din împrumuturile interne și externe contractate de către ordonatorii principali de credite și/sau de operatorii economici cu garanția statului ori contractate de către Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate acestora, definite la alin. (1), ale căror surse de rambursare sunt bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, cu excepția sumelor aferente acreditivelor deschise și operaționale și după data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse în continuare în bugetul ordonatorului principal de credite ca sume alocate din intrări de credite externe.(5) Cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumuturile prevăzute la alin. (4) vor fi cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj, în cadrul sumelor alocate de la aceste bugete, cu excepția sumelor aferente acreditivelor deschise și operaționale și după data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse în continuare în bugetul ordonatorului principal de credite ca sume alocate din intrări de credite externe.(6) Ministerul Economiei și Finanțelor va efectua tragerile din împrumuturile prevăzute la alin. (4) și va utiliza sumele respective pentru finanțarea deficitului bugetului de stat și pentru efectuarea plăților externe în contul datoriei publice guvernamentale.(7) Obligațiile financiare rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol se preiau de către Ministerul Economiei și Finanțelor pe bază de protocol de predare-preluare încheiat cu ordonatorii principali de credite ai bugetelor respective și/sau cu operatorii economici care au astfel de obligații. Aceste protocoale se vor încheia până cel târziu la data de 31 decembrie 2008.(8) Propunerile pentru proiectul bugetului de stat pe anul 2009, în vederea aplicării prevederilor prezentului articol, se vor face de către Ministerul Economiei și Finanțelor în colaborare cu ordonatorii principali de credite și/sau cu operatorii economici implicați în aplicarea acestor prevederi.(9) Până la data de 1 august 2008, acordurile de împrumut contractate direct sau garantate de stat, precum și actele normative de aprobare ori ratificare a acestora se modifică în mod corespunzător, în vederea aplicării prevederilor prezentului articol. În cazul în care nu se obține acordul finanțatorilor, se aplică prevederile din acordurile de împrumut încheiate cu aceștia și din actele normative de aprobare sau ratificare a acordurilor încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(10) Toate cheltuielile ocazionate de amendarea acordurilor de împrumut contractate direct sau garantate de stat în baza alin. (9) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor - «Acțiuni generale».  +  Articolul 15(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea datoriei publice nr. 313/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum și prevederile art. 77 alin. (1) lit. c) și d), iar din alin. (2) - normele de trimitere la alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările ulterioare.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, norma de trimitere la art. 20 din Legea datoriei publice nr. 313/2004 din cuprinsul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.031 din 27 decembrie 2006, se consideră trimitere la art. 3 din prezenta ordonanță de urgență.(3) Procedurile de contractare a datoriei publice, aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii acestora, cu respectarea prevederilor art. 14.(4) Derularea împrumuturilor active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se va face conform procedurilor stabilite prin legislația aplicabilă până la acea dată, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 14.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  București, 27 iunie 2007.Nr. 64.