ORDIN nr. 377 din 17 aprilie 2024privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN
EMITENT
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 25 aprilie 2024  În temeiul Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN,ținând cont de prevederile din Regulamentul delegat (UE) 2023/137 al Comisiei din 10 octombrie 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire,ținând seama de Hotărârea Comitetului de Avizare Metodologică nr. 4 din 10.04.2024,președintele Institutului Național de Statistică emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2025.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
  București, 17 aprilie 2024.Nr. 377.  +  ANEXĂ
  Clasificarea activităților din economia națională - CAEN Rev. 3
  Introducere
  Ce este CAEN?CAEN^1 reprezintă acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistică națională a activităților economice din România. Această clasificare a fost proiectată pentru a permite gruparea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la „unități statistice“, cum ar fi, de exemplu, o uzină sau un grup de uzine ce constituie o entitate economică, o întreprindere. Clasificarea asigură baza pentru pregătirea unei game largi de date statistice (producție, factori de producție, formarea de capital și tranzacțiile financiare) ale acestor unități.^1 CAEN - Clasificarea activităților din economia națională.
  Ce sunt clasificările statistice?O clasificare statistică prezintă următoarele caracteristici principale: a) organizare ierarhică strictă și detaliată care face posibile culegerea și prezentarea informațiilor la diverse niveluri de agregare (în funcție de disponibilitatea datelor); b) acoperirea exhaustivă a domeniului observat; c) încadrarea fiecărui fenomen sau obiect analizat într-o singură entitate de clasificare (entități ce se exclud reciproc); d) clasarea obiectelor analizate pe diverse ramuri ale clasificării este guvernată de principii metodologice omogene.
  Integrarea clasificărilor la nivel internaționalÎn decursul ultimului deceniu a avut loc o revizuire completă a clasificărilor statistice internaționale, iar noile clasificări au fost elaborate ca un sistem integrat de clasificări statistice. Astfel, diversele clasificări ale produselor au fost armonizate și corelate cu clasificările activităților economice, pe criteriul originii economice. Pe lângă această integrare la nivel mondial (în principal, sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite), alte organizații regionale, de pildă, Uniunea Europeană sau țările Americii de Nord, și-au aliniat, în grade diferite, clasificările proprii la clasificările mondiale.
  Aceasta a dat naștere unui sistem integrat în care diversele clasificări au fost armonizate și corelate la nivel mondial, la nivelul Uniunii Europene și fiecare țară a realizat sistemul național corespunzător*).
  *) Schema este reprodusă în facsimil.
  Comisia de Statistică a Organizației Națiunilor Unite (CS-ONU), cu sprijinul Grupului de experți în clasificări internaționale economice și sociale, a elaborat o tipologie proprie de clasificări în funcție de gradul de integrare în sistemul revizuit, respectiv clasificări de referință, derivate și conexe. Clasificările de referință sunt acele clasificări economice și sociale care reprezintă rezultatul unor acorduri internaționale aprobate de Comisia Statistică a Organizației Națiunilor Unite sau de alt organism competent, de exemplu, Biroul Internațional al Muncii (ILO), Fondul Monetar Internațional (IMF), UNESCO etc., în funcție de domeniul care face obiectul acestora. Clasificările de referință au dobândit o largă acceptare și un acord oficial amplu și sunt aprobate și recomandate ca linii directoare pentru elaborarea altor clasificări. Un exemplu de asemenea clasificare îl reprezintă Clasificarea Industrială Internațională Standard a Națiunilor Unite, pentru toate activitățile economice, versiunea revizuită 5 (ISIC Rev.5). Clasificările derivate se bazează pe clasificări de referință. Ele pot fi elaborate fie prin adoptarea structurii și categoriilor din clasificarea de referință, și atunci este posibilă adăugarea unor detalii suplimentare față de clasificările de referință, sau pot fi elaborate prin reorganizarea sau agregarea unor poziții din una sau mai multe clasificări de referință. Clasificările derivate sunt adesea întocmite pentru utilizarea la nivel național sau multinațional. Un exemplu de astfel de clasificare îl reprezintă clasificarea NACE Rev.2.1 a Uniunii Europene. Clasificările conexe sunt acelea care se referă parțial la clasificările de referință sau care sunt asociate cu clasificările de referință numai la anumite niveluri ale structurii. Exemple de asemenea clasificări sunt Clasificarea Industrială Standard a Australiei și Noii Zeelande (ANZSIC) sau Sistemul Nord-American de Clasificare a Industriei (NAICS).
  De ce sunt necesare revizuirile?Schimbarea structurilor economice și tehnologiile noi generează noi activități și produse care depășesc ca importanță pe cele existente. Aceste schimbări reprezintă, astfel, o provocare constantă pentru clasificările statistice. Intervalele dintre revizuiri nu trebuie să fie prea lungi, deoarece relevanța clasificării se diminuează în timp, dar nu trebuie să fie nici prea scurte, întrucât afectează negativ comparabilitatea datelor în timp. Orice revizuire a unei clasificări, mai ales dacă include și modificări structurale, poate duce la întreruperi în seriile de timp.
  De ce o revizuire acum?Avantajele sistemului integrat descris mai sus sunt unanim recunoscute. Totuși, un astfel de sistem impune restricții părților participante. Segmentul referitor la bunuri transportabile din ISIC/CPC (și segmentul european conex, din NACE/CPA)^2 se bazează pe Sistemul armonizat^3 (acronimul englez: HS). Atunci când HS se modifică, trebuie să se modifice și celelalte clasificări. O modificare structurală majoră în CPA, la nivelul de 4 cifre sau superior acestuia, depinde de o revizuire a NACE Rev.2.1, deoarece CPA este direct legat, în structura sa, de NACE Rev.2.1. NACE Rev.2.1 este legat în mod direct de structura ISIC Rev.5. Angajamentul de a menține un sistem de clasificări corelat la nivel internațional impune o revizuire a NACE Rev.2 concomitent cu ISIC Rev.4.1. Prin legăturile existente între clasificările utilizate la nivel european și clasificările naționale, acest proces de revizuire a NACE Rev.2 și crearea versiunii NACE Rev.2.1 au impus un proces similar pentru CAEN Rev.2, finalizat prin ediția revizuită a acesteia, respectiv CAEN Rev.3.
  Disponibilitatea clasificărilor europene și naționaleShowVoc, platforma Eurostat conținând clasificări, are drept scop să pună la dispoziție cât mai multe informații în legătură cu principalele clasificări statistice internaționale utilizate în diverse domenii: analiză economică, mediu, învățământ, ocupații, conturi naționale etc. Sunt disponibile informații care acoperă următoarele aspecte: descriere generală; structura clasificărilor (care constă în coduri și titluri); note explicative; tabele de corespondență între clasificări; documente metodologice; alte informații generale referitoare la clasificări. Ori de câte ori sunt disponibile, informațiile sunt prezentate în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Obiectivul este acela de a construi un loc central de referință pentru utilizatorii care solicită diverse informații despre clasificările statistice internaționale. ISIC/CPC și NACE/CPA, actualizate, sunt disponibile pe platforma ShowVoc și pot fi accesate public pe web la următoarea adresă: https://showvoc.op.europa.eu/#/datasets. SENIN, serverul conținând clasificările naționale elaborate de Institutul Național de Statistică, este pus la dispoziția utilizatorilor pe site-ul INS, la rubrica Nomenclatoare statistice.
  Sistemul de codificare al clasificării CAENSistemul de codificare pentru CAEN Rev.3 cuprinde: - un prim nivel, constând în titluri identificate printr-un cod alfabetic (secțiuni); - un al doilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de două cifre (diviziuni); - un al treilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de trei cifre (grupe); - un al patrulea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de patru cifre (clase).
  Relația cu alte clasificări de activități
  CAEN Rev.3 NACE Rev.2.1NACE reprezintă Nomenclatorul de activități utilizat în cadrul Comunității Europene. Actuala versiune a CAEN, respectiv CAEN Rev.3, asigură un raport de 1:1 cu NACE Rev.2.1.
  CAEN Rev.3 ISIC Rev.5ISIC Rev.5 reprezintă Clasificarea internațională standard a activităților economice elaborată de Comisia de Statistică a Națiunilor Unite. Având în vedere raportul 1:1 dintre CAEN Rev.3 și NACE Rev.2.1, rezultă: - CAEN Rev.3 este o clasificare detaliată a ISIC Rev.5; - primul nivel din ISIC Rev.5 (secțiune) este identic cu cel din CAEN Rev.3; - la nivel de diviziune, CAEN Rev.3 este identic cu ISIC Rev.5; - la nivel de grupă și clasă, ISIC Rev.5 este detaliat în CAEN Rev.3 potrivit cerințelor impuse de NACE Rev.2.1.
  Relația cu clasificările de produse
  CPSA 2025Clasificarea produselor și serviciilor asociate activităților - CPSA, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 53/1999 (art. 4) Legătura dintre CPSA 2025 și CAEN Rev.3 apare în cadrul codului CPSA. La toate nivelurile din CPSA 2025, codificarea primelor 4 cifre este identică cu cele 4 cifre ale clasei corespunzătoare din CAEN Rev.3.
  PRODROMNomenclatorul de produse și servicii industriale - elaborat de Institutul Național de Statistică și utilizat pentru anchetele statistice de producție. Nomenclatorul PRODROM este armonizat cu nomenclatorul PRODCOM utilizat în cadrul Comunității Europene și reprezintă o detaliere a acestuia. Legătura CAEN Rev.3 cu PRODROM este asigurată la nivel de 4 cifre (clasă) întrucât pozițiile PRODROM au fost realizate prin detalierea subclaselor elementare din CPSA 2025.
  Istoric
  CAENClasificarea activităților din economia națională a fost elaborată de către Institutul Național de Statistică (INS) pentru o ordonare specifică a informațiilor corespunzătoare cerințelor economiei de piață și trecerii la sistemul conturilor naționale. CAEN substituie Clasificarea ramurilor economiei naționale - CREN, utilizată în România din 1963 în baza Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 483/1962. Introducerea CAEN în sistemul statistic și economic național a fost realizată treptat în perioada 1993-1997, beneficiind de colaborarea Oficiului Național al Registrului Comerțului și Camerei de Comerț și Industrie a României. Omologarea și implementarea CAEN la nivel național prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 satisfac obiectivul prioritar de armonizare cu Nomenclatorul activităților din Comunitatea Europeană (NACE). CAEN a cunoscut în perioada 1997-2024 trei revizuiri: - în 2002 – revizuirea CAEN și implementarea începând cu 1.01.2003 a CAEN Rev.1; - în 2007 – revizuirea CAEN Rev.1 și implementarea începând cu 1.01.2008 a CAEN Rev.2; - în 2024 – revizuirea CAEN Rev.2 și implementarea începând cu 1.01.2025 a CAEN Rev.3. Principiile de elaborare a CAEN țin seama de corespondența cu clasificările internaționale și, în special, cu cea europeană (NACE), în cadrul unui sistem integrat. Prin utilizarea CAEN, datele statistice sunt culese pe baza aceleiași structuri de clasificare (internațională și europeană), CAEN Rev.3 fiind transpus în ISIC Rev.5 (Clasificarea internațională standard a activităților elaborată de Comisia de Statistică a Națiunilor Unite) prin intermediul tabelelor de trecere.
  CAEN Rev.3Având în vedere necesitățile impuse de evoluția economiei românești și principiile de armonizare cu clasificările europene, Institutul Național de Statistică a elaborat versiunea revizuită a CAEN, respectiv CAEN Rev.3. Această versiune asigură un raport de 1:1 între CAEN Rev.3 și NACE Rev.2.1 (implementat la nivel european începând cu 1.01.2025), raport necesar având în vedere atât politica de globalizare, cât și dorința de a mări convergența dintre clasificările europene și cele utilizate în țările din America de Nord. Prin această realizare se asigură armonizarea totală cu cerințele acquis-ului comunitar în domeniul clasificărilor economice. Din experiența utilizării clasificării CAEN a reieșit că economia României nu prezintă particularități față de economia Uniunii Europene și, în consecință, menținerea unor diferențe între CAEN Rev.3 și NACE Rev.2.1 nu se justifică. CAEN Rev.3 este implementat începând cu 1 ianuarie 2025 prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024 în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN.
  Principii utilizate în elaborarea CAEN
  Criterii pentru diviziuni și grupe CAENPrincipalele criterii utilizate în delimitarea diviziunilor și a grupelor CAEN (nivel de detaliere de două și, respectiv, trei cifre) se referă la caracteristicile activităților unităților productive, care joacă un rol decisiv în determinarea gradului de similitudine dintre structurile unităților și anumite relații economice. Principalele aspecte de grupare pentru activități sunt următoarele: (i) caracterul bunurilor și al serviciilor realizate; (ii) utilizările cărora sunt destinate produsele și serviciile; (iii) mijloacele, procesul și tehnologia de producție. Ponderile atribuite acestor criterii variază de la un domeniu la altul. Într-un număr de cazuri, de exemplu: industria alimentară, textilă, de confecții și pielărie, industria construcțiilor de mașini și echipamente și domeniul serviciilor, criteriile sunt atât de echilibrate între ele încât problema atribuirii ponderilor își pierde semnificația. În cazul produselor intermediare, componența fizică și stadiul de fabricație capătă adesea o pondere importantă. În cazul produselor care implică procese de producție complicate, se acordă în mod frecvent prioritate utilizării finale, tehnologiei și fluxului de producție al produselor respective, în detrimentul compoziției fizice a produselor.
  Criterii pentru clase CAENCriteriile privind maniera în care sunt grupate activitățile în cadrul întreprinderilor ocupă locul central în definirea claselor (nivel de patru cifre). Practic, clasele permit, în majoritatea cazurilor, caracterizarea sectorului economic al unităților de producție sau al întreprinderilor în funcție de tipul de activitate, iar, din alt punct de vedere, toate unitățile clasificate într-o clasă sunt asemănătoare în privința tipului de activitate exercitată. Clasele CAEN Rev.3 sunt definite astfel încât să fie îndeplinite, cât mai bine, următoarele două condiții: (i) categoria de produse și servicii care caracterizează o clasă dată să reprezinte marea masă a producției unităților clasificate în acea clasă; (ii) o clasă să conțină unitățile care produc cea mai mare parte din categoria de mărfuri și servicii care o caracterizează.
  Forma de proprietate; forma juridicăCAEN nu face distincții în funcție de forma de proprietate și forma juridică, deoarece astfel de criterii nu au legătură cu caracteristicile activității în sine. Unitățile angajate în același tip de activitate economică sunt clasificate în același mod, chiar dacă, de exemplu, societatea comercială aparține unor proprietari particulari sau Guvernului, respectiv întreprinderea-mamă este sau nu formată din una sau mai multe unități. Clasificările „forma de proprietate“ și „forma juridică“ sunt construite în mod independent de clasificarea activităților. În mod similar, unitățile de producție sunt clasificate după activitatea principală în care sunt angajate, fie că munca este executată de mașini electrice sau manual, fie că ea este prestată într-o fabrică sau o gospodărie; modernul față de tradițional nu reprezintă un criteriu.
  Scop comercial sau necomercialÎn structura CAEN Rev.3, distincția dintre scop comercial sau necomercial (market și nonmarket) nu reprezintă un considerent. Deși există unele clase care în mod normal sunt nonmarket, pot exista alte câteva care sunt de obicei efectuate atât de societăți comerciale, cât și de instituții de stat.
  DefinițiiDefiniția activităților
  ActivitateSe spune că o activitate are loc atunci când prin combinația de resurse - echipamente, forță de muncă, tehnici de producție, fluxuri de informații sau produse - se realizează bunuri sau servicii. Orice activitate se caracterizează prin intrările de produse (bunuri sau servicii), procesul de producție și ieșirile de produse (bunuri sau servicii). În practică, majoritatea unităților de producție efectuează activități cu caracter mixt. Identificarea unei activități principale este necesară pentru a clasa o unitate într-o anumită poziție din CAEN Rev.3.
  Activitate principalăActivitatea principală este identificată prin metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos) ca fiind acea activitate care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată totală a unității luate în considerare. Activitatea principală astfel identificată nu reprezintă, în mod necesar, 50% sau mai mult din valoarea adăugată totală a unității.
  Activitate secundarăO activitate secundară este oricare altă activitate a unității, activitate care produce bunuri sau servicii.
  Activități auxiliareActivitățile principale și secundare sunt efectuate, în general, cu ajutorul unui număr de activități auxiliare, cum sunt: contabilitatea, transportul, depozitarea, achiziționarea, condiționarea, promovarea, repararea și întreținerea etc. Astfel, activitățile auxiliare sunt acelea care există doar pentru a sprijini activitățile productive principale și secundare ale unei unități. Activitățile auxiliare asigură bunuri și servicii consumabile pentru uzul acelei unități. Însă, dacă activitățile unei unități statistice și activitățile auxiliare corespunzătoare (de exemplu, un centru de calcul) se desfășoară în zone geografice diferite, atunci poate fi recomandabilă culegerea separată de date despre aceste unități, pentru a se obține categorii de date care să fie clasificate în funcție de zona geografică.
  Ce este o activitate auxiliară?O activitate auxiliară trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) să servească unitatea sau unitățile de care aparține; bunurile sau serviciile realizate nu trebuie să facă obiectul tranzacțiilor pe piață; b) o activitate similară să se desfășoare în unități de producție similare independente; c) să realizeze servicii sau, în cazuri excepționale, bunuri consumabile care nu fac parte din produsul final al unității; d) să contribuie la costurile curente ale unității în sine, adică să nu genereze formarea brută de capital (active imobilizate).
  Ce nu este o activitate auxiliară?Trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu definiția de mai sus, următoarele activități nu trebuie să fie considerate drept activități auxiliare: a) producerea de bunuri și servicii care fac sau contribuie la formarea brută de capital; de exemplu, activitatea de construcții pe cont propriu, care va fi clasificată separat, dacă există date disponibile privind volumul activității; b) producția, din care o parte importantă este comercializată chiar dacă o mare parte a sa este consumată în cadrul activității principale; c) producția de bunuri care ulterior devin parte integrantă a producției realizate de activitățile principale sau secundare (de exemplu, producția de cutii a unei secții dintr-o întreprindere, utilizată pentru ambalarea produselor proprii); d) producția de energie (dintr-o centrală electrică sau uzină de cocsificare integrată), chiar dacă întreaga producție este consumată în unitatea producătoare; e) achiziția de bunuri pentru revânzare ca atare; f) cercetarea și dezvoltarea, deoarece aceste activități nu asigură un serviciu care este consumat în cursul producției curente. În toate aceste cazuri, acolo unde există date separate pentru aceste activități, trebuie considerate unități separate și ele trebuie considerate ca fiind unități cu un tip de activitate propriu și clasificate în conformitate cu activitatea lor.
  Unități statistice
  Disponibilitatea datelorEste necesară o gamă largă de informații pentru a construi o imagine statistică completă a activității economice, dar nivelul organizatoric la care este posibilă culegerea de informații variază în funcție de tipul de date. De exemplu, datele privind profitul pentru o societate comercială pot fi disponibile doar la sediul central și acoperă activitatea centralizată a tuturor sucursalelor (locațiilor), în timp ce datele privind vânzările pot fi disponibile pentru fiecare sucursală (locație) în parte. Pentru a observa și analiza în mod satisfăcător datele este, prin urmare, necesar să se definească o „familie de unități statistice“. Acestea reprezintă elementele de bază pentru o încadrare corectă în activitatea corespunzătoare și determinarea datelor care pot fi culese.
  Tipuri de unități statisticeDiferitele tipuri de unități statistice sunt utilizate pentru a răspunde unei diversități de cerințe, dar fiecare unitate este o entitate specifică, care este definită în așa fel încât să poată fi recunoscută și identificată. Ea poate fi o unitate legală sau fizic identificabilă sau, de pildă, în cazul unității de producție omogene, o „unitate“ statistică.
  Comparabilitatea internaționalăPentru a asigura comparabilitatea internațională, definițiile adoptate în cadrul Uniunii Europene sunt legate în mod direct de acelea formulate în „Introducerea la Clasificarea industrială internațională standard a tuturor activităților economice a Organizației Națiunilor Unite“ (ISIC Rev.4) și Sistemul conturilor naționale al Organizației Națiunilor Unite.
  UnitățileUnitățile descrise în Regulamentul Consiliului CEE nr. 696/1993, cu privire la unitățile statistice, sunt următoarele: - grupul de întreprinderi; - întreprinderea; - unitatea cu activitate (UTA); - unitatea locală; - unitatea locală cu activitate (UTA locală); - unitatea instituțională; - unitatea de producție omogenă (UPO); - unitatea locală de producție omogenă (UPO locală). Relația dintre diferitele tipuri de unități statistice este ilustrată în tabelul următor:
  ^2 CPC: Clasificarea centrală a produselor, utilizată de Organizația Națiunilor Unite; CPA este Clasificarea produselor asociate activităților utilizată de Uniunea Europeană, derivată din CPC.^3 Sistemul armonizat de codificare și descriere a mărfurilor elaborat și actualizat de Organizația Internațională a Vămilor (înființată în 1952 sub denumirea de Consiliul de Cooperare a Vămilor).
  Una sau mai multe subunități (locații)O singură locație
  Una sau mai multe activitățiÎntreprindere Unitate instituționalăUnitate locală
  O singură activitateUTA UPOUTA locală UPO locală
  Reguli de clasificare pentru unități
  Unitățile incluse în registrul statistic sunt clasificate conform CAEN Rev.3 - nivel clasă. Fiecare unitate este clasificată pe baza activităților efectuate. În anumite cazuri, o unitate nu poate fi clasificată independent, având în vedere relațiile acesteia cu alte unități de care trebuie ținut cont. Unitățile trebuie să fie clasificate (încadrate) în poziția care le descrie cel mai bine activitatea, ținând cont nu numai de natura produselor, ci și de structura materiilor prime, inclusiv a procesului de producție.
  Reguli fundamentale de clasificare
  Valoarea adăugatăValoarea adăugată reprezintă indicatorul de bază utilizat pentru determinarea activității principale a unei unități, conform CAEN Rev.3. Reprezentând diferența dintre producție și consumul intermediar, valoarea adăugată este o măsură a contribuției fiecărei unități economice la produsul intern brut (PIB). Evaluarea acestei contribuții se face prin valoarea adăugată brută la costul factorilor. Valoarea adăugată brută la costul factorilor reprezintă suma salariilor și a altor elemente legate de costul factorilor de muncă, a profitului, a subvențiilor de exploatare, a amortizării capitalului fix, total din care se scad impozitele legate de producție. Activitățile economice sunt definite în CAEN Rev.3. O unitate poate presta una sau mai multe activități care aparțin uneia sau mai multor poziții din CAEN Rev.3. Unitățile sunt clasificate conform activității lor principale. Activitatea principală este activitatea care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată a unității.
  Doar într-o clasă CAEN?În cazul simplu în care o unitate desfășoară doar o singură activitate, clasificarea activității acelei unități este determinată de poziția din CAEN Rev.3 ce acoperă acea activitate la nivel de clasă. Acolo unde o unitate desfășoară mai mult de o activitate, dar toate acestea aparțin aceleiași poziții din CAEN Rev.3, la nivel de clasă, atunci clasificarea activității acelei unități este determinată de clasa CAEN Rev.3 în care sunt cuprinse toate aceste activități.
  În mai multe clase?În cazul în care o unitate desfășoară activități care ocupă poziții diferite în CAEN Rev.3, la nivel de clasă, sunt necesare reguli pentru determinarea activității principale. În cazul simplu în care, la nivel de clasă, o activitate contribuie cu mai mult de 50% din valoarea adăugată, aceasta determină activitatea principală. Acolo unde o unitate desfășoară activități care ocupă două poziții diferite în CAEN Rev.3 va exista întotdeauna o poziție care reprezintă mai mult de 50% din valoarea adăugată, cu excepția cazului, foarte puțin probabil, în care ambele activități, cu poziții diferite în CAEN Rev.3, au ponderi egale de 50%. În cazul mai complex în care o unitate desfășoară mai mult de două activități care aparțin mai multor poziții diferite din CAEN Rev.3, la nivel de clasă, fără ca vreuna dintre ele să reprezinte peste 50% din valoarea adăugată, stabilirea activității principale a acelei unități se face prin utilizarea metodei ordinii descrescătoare (top-down).
  Metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos)Metoda ordinii descrescătoare (top-down) urmează principiul ierarhic: încadrarea unei unități la nivelul cel mai detaliat al clasificării trebuie să fie în concordanță cu clasificarea unității la nivelurile superioare. Pentru a îndeplini această condiție, procesul începe cu identificarea poziției relevante la nivelul cel mai înalt și evoluează descendent, prin nivelurile de clasificare, în modul următor: - identificarea secțiunii care are cea mai mare contribuție relativă la valoarea adăugată; - în cadrul acestei secțiuni se identifică diviziunea care are relativ cea mai mare contribuție la valoarea adăugată; - în cadrul acestei diviziuni se identifică grupa care are relativ cea mai mare contribuție la valoarea adăugată; - în cadrul acestei grupe se identifică clasa care are relativ cea mai mare contribuție la valoarea adăugată.
  Toate nivelurile concordanteMetoda top-down respectă principiul că la nivelurile inferioare ale clasificării activitatea principală este în conformitate cu activitatea considerată principală la nivelurile superioare. La nivelurile inferioare ale clasificării, contribuția valorii adăugate a poziției care rezultă din utilizarea metodei nu va reprezenta, în mod necesar, mai mult de 50% din valoarea adăugată totală a acelei unități. Cu cât se operează mai mult, de la nivelurile superioare către cele inferioare ale structurii ierarhice a CAEN Rev.3, cu atât mai frecvent se va constata această situație.
  Până la ce nivel coborâți?În principiu, metoda top-down permite stabilirea activității principale a unei unități până la nivelul minim al clasificării ierarhice a activităților.
  Dar dacă nu se cunoaște valoarea adăugată?Pentru a determina activitatea principală a unei unități trebuie să fie cunoscute contribuțiile la valoarea adăugată pentru activitățile care ocupă diverse poziții în CAEN Rev.3. În practică însă adeseori nu este posibilă obținerea informațiilor despre valoarea adăugată a diferitelor activități desfășurate și determinarea activității trebuie să fie făcută prin utilizarea altor indicatori (substitute). Aceștia pot fi:
  Substitute bazate pe producție• producția brută a unității care este atribuită mărfurilor și serviciilor asociate fiecărei activități; • valoarea vânzărilor acelor grupe de produse aparținând fiecărei activități;
  Substitute bazate pe cheltuielile de producție (input)• câștiguri și salarii ce se pot atribui diferitelor activități; • numărul de angajați în activități, respectiv proporția personalului angajat în diverse activități ale unității.
  Dar acestea reprezintă doar aproximațiiTrebuie utilizate variabilele de înlocuire pentru datele necunoscute privind valoarea adăugată, astfel încât să obținem cea mai bună aproximație posibilă, în comparație cu rezultatul care ar fi fost obținut pe baza valorii adăugate. Utilizarea criteriilor de substituire nu schimbă metodele de determinare a activității principale. Ele reprezintă doar aproximări operaționale ale datelor despre valoarea adăugată. Totuși, utilizarea simplă a criteriilor de substituție enumerate mai sus poate duce, uneori, la confuzii, dacă structura criteriilor de substituție nu este proporțională cu valoarea adăugată (necunoscută).
  Probleme întâmpinate în legătură cu substitutele bazate pe producțieFolosind criteriile referitoare la vânzări (cifra de afaceri), devine evident faptul că, în anumite cazuri, proporționalitatea cifrei de afaceri și a valorii adăugate nu este valabilă. De exemplu, cifra de afaceri din comerț are de obicei o contribuție mult mai mică la valoarea adăugată din activitatea productivă. Alte exemple sunt cifra de afaceri a intermediarilor sau a antreprenorilor generali. Chiar în cazul procesului de producție, relația dintre cifra de afaceri și valoarea adăugată rezultată poate varia între activități și în interiorul lor. În unele cazuri, o cifră de afaceri nu are niciun sens sau nu există, de exemplu, în cazul activităților de intermediere financiară sau al activităților de asigurări. Aceleași considerente trebuie avute în vedere atunci când se utilizează drept criteriu de substituție date privind producția brută. Multe unități se ocupă de comerț și de alte activități. În astfel de cazuri, cifra de afaceri din comerț nu este indicatorul cel mai adecvat pentru înlocuirea valorii adăugate (necunoscută) a activității comerciale. În astfel de cazuri trebuie ținut cont de faptul că trebuie luate în considerare regulile de clasificare specifice pentru comerțul cu amănuntul, așa cum sunt stabilite în cele ce urmează.
  Probleme legate de substitutele criteriilor referitoare la cheltuielile de producțieAtunci când se aplică criteriile de substituție bazate pe cheltuielile de producție trebuie avute în vedere precauții similare. Proporționalitatea dintre salarii sau numărul de angajați și valoarea adăugată nu este sigură dacă intensitatea capitalului pentru diverse activități este diferită. Intensitatea mai mare a capitalului implică, în mod normal, o depreciere mai mare și o contribuție mai scăzută a salariilor la valoarea adăugată. Intensitatea capitalului variază în mod substanțial între diferite activități economice, precum și între activități din aceeași clasă a CAEN Rev.3. De exemplu, activitatea de colectare a deșeurilor va avea, probabil, o intensitate a capitalului mai scăzută decât activitatea de incinerare a reziduurilor. Totuși, ambele activități intră în aceeași clasă din CAEN Rev.3. Schimbări în clasificarea unităților Unitățile își pot schimba activitatea principală fie dintr-o dată, fie în mod treptat, pe parcursul unei perioade de timp. Activitatea principală se poate schimba în cursul unui an de la o perioadă statistică la următoarea. Aceasta fie din cauza factorilor sezonieri, fie datorită unei decizii a conducerii de a schimba structura producției. În fiecare caz apare o schimbare destul de bruscă în echilibrul activităților. De asemenea, o schimbare în structura producției sau a vânzărilor poate avea loc în mod treptat, în decurs de câțiva ani. Aceste cazuri impun schimbarea încadrării unității. Schimbările prea frecvente distorsionează statistica, până la a face interpretarea extrem de dificilă.
  Regula de stabilitatePentru a evita schimbările frecvente este necesară o regulă de stabilitate. Fără o astfel de regulă ar exista schimbări aparente în demografia economică a întreprinderilor active, care nu ar fi altceva decât niște artificii statistice. Regula de lucru este aceea că o activitate secundară trebuie să depășească, timp de doi ani, activitatea principală a unității înainte ca încadrarea să fie schimbată. Schimbările de încadrare a unităților, în scopul anchetelor statistice, nu se fac mai des decât o dată pe an sau la date fixe sau pe măsură ce informațiile devin disponibile. Schimbările mai frecvente ar duce la o neconcordanță între statisticile pe termen scurt (lunare sau trimestriale) și cele pe termen lung.
  Glosar Acest glosar oferă o descriere mai detaliată a unora dintre termenii utilizați în Introducerea la CAEN Rev.3. S-au făcut toate încercările de a asigura concordanța descrierilor cu definițiile termenilor utilizați în alte lucrări, dar aceste descrieri nu urmăresc să ofere sensuri definitive, valabile în toate împrejurările. Scopul acestui glosar este doar acela de a ajuta pe utilizatorul de CAEN Rev.3 să facă interpretări corecte.
  Produse destinate consumului intermediarUn produs destinat exclusiv consumului intermediar numit „produs exclusiv“ este un produs legat tehnologic de producția altor produse din aceeași grupă, dar care nu este produs în nicio altă grupă (de exemplu, melasele legate de producția zahărului). Produsele destinate exclusiv sunt utilizate ca materii prime pentru fabricarea altor produse. Un produs destinat consumului intermediar numit „produs obișnuit“ (adică un produs care nu este exclusiv aparținător unei singure grupe) este un produs legat, din punct de vedere tehnologic, de producerea altor produse, dar el nu este realizat în mai multe grupe (de exemplu, hidrogenul produs în timpul rafinării petrolului este legat tehnologic de cel produs în industria petrochimică și în cocsificarea cărbunelui și identic cu cel produs în grupa care cuprinde alte produse chimice de bază).
  Bunuri de capitalBunurile de capital sunt bunuri, altele decât materiile prime și combustibilul, utilizate pentru producția altor bunuri și/sau servicii. Ele includ clădirile, utilajele, locomotivele, camioanele, tractoarele etc. Terenul nu este considerat, de obicei, un bun de capital.
  MarfăMarfa este un bun transportabil cu care se poate face schimb. Poate fi un articol dintr-o serie obținută la o linie de producție, un articol unic sau suportul material pentru un serviciu (CD-ul pentru software). Acesta este un concept utilizat pentru clasificările vamale.
  Proces industrialUn proces de transformare (fizic, chimic, manual sau de orice natură) utilizat în fabricarea de noi produse (fie ele bunuri de consum, intermediare sau de investiții), în prelucrarea produselor uzate sau pentru furnizarea de servicii industriale.
  Aparatură casnică sau de uz gospodărescAparatură și echipament de un anumit tip, destinate, în principal, utilizării în gospodăriile private, de exemplu: mașini de spălat pentru menaj.
  Echipamente industrialeMașini și echipamente cunoscute în principal pentru altă utilizare decât în gospodării (de exemplu, mașini-unelte și mașini de spălat pentru spălătorii).
  Industria prelucrătoareÎn secțiunea C „Industria prelucrătoare“ sunt incluse atât mica industrie, cât și activitățile de mare anvergură. Trebuie remarcat faptul că utilizarea instalațiilor și mașinilor grele nu este exclusivă secțiunii C.
  ProdusUn produs este rezultatul activității economice. Este termenul generic aplicat bunurilor și serviciilor.
  Produs finitProduse pentru care prelucrarea s-a încheiat.
  Produs semifabricatProduse realizate printr-o serie de prelucrări, dar necesitând o prelucrare ulterioară, înainte de a fi gata pentru întrebuințare. Ele pot fi vândute altor fabricanți, pentru prelucrarea ulterioară. Exemplele tipice ar putea include piesele brute, din metal turnat, vândute pentru a fi finisate în altă parte.
  ProducțieProducția este o activitate care are drept rezultat un produs. Termenul este utilizat cu referire la întreaga gamă a activităților economice. Termenul nu este exclusiv pentru sectorul agricol, extractiv sau de prelucrare; el este folosit, de asemenea, și pentru sectorul serviciilor. În funcție de ramura de activitate se pot utiliza termeni mai specifici pentru a defini producția: prestarea de servicii, prelucrare, fabricare etc. Producția poate fi măsurată în diverse moduri, fie în unități fizice, fie în termeni valorici.
  TransformareTransformarea este un proces care modifică natura, compoziția sau forma materiilor prime, a produselor semifabricate, în scopul obținerii de produse noi.
  TratareUn proces care este executat, între altele, în scopul protejării anumitor produse, pentru a le conferi anumite proprietăți sau pentru a preveni orice efecte dăunătoare care ar putea rezulta din utilizarea lor. Exemple sunt: tratarea culturilor, a lemnului, a metalelor și reziduurilor.
  Valoare adăugatăValoarea adăugată brută este valoarea producției brute minus costul materialelor și al altor costuri intermediare.
  n.c.a.: neclasificate altundeva
  DiviziuneGrupăClasăCAEN Rev.3
  Secțiunea A - Agricultură, silvicultură și pescuit
  01Agricultură, vânătoare și servicii anexe
  011Cultivarea plantelor nepermanente
  0111Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
  0112Cultivarea orezului
  0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
  0114Cultivarea trestiei de zahăr
  0115Cultivarea tutunului
  0116Cultivarea plantelor pentru fibre textile
  0119Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
  012Cultivarea plantelor din culturi permanente
  0121Cultivarea strugurilor
  0122Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
  0123Cultivarea fructelor citrice
  0124Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
  0125Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
  0126Cultivarea fructelor oleaginoase
  0127Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
  0128Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
  0129Cultivarea altor plante permanente
  013Cultivarea plantelor pentru înmulțire
  0130Cultivarea plantelor pentru înmulțire
  014Creșterea animalelor
  0141Creșterea bovinelor de lapte
  0142Creșterea altor bovine
  0143Creșterea cailor și a altor cabaline
  0144Creșterea cămilelor și a camelidelor
  0145Creșterea ovinelor și caprinelor
  0146Creșterea porcinelor
  0147Creșterea păsărilor
  0148Creșterea altor animale
  015Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
  0150Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
  016Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare
  0161Activități auxiliare pentru producția vegetală
  0162Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
  0163Activități după recoltare și pregătirea semințelor
  017Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
  0170Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
  02Silvicultură și exploatare forestieră
  021Silvicultură și alte activități forestiere
  0210Silvicultură și alte activități forestiere
  022Exploatarea forestieră
  0220Exploatarea forestieră
  023Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
  0230Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
  024Activități de servicii anexe silviculturii
  0240Activități de servicii anexe silviculturii
  03Pescuitul și acvacultura
  031Pescuitul
  0311Pescuitul maritim
  0312Pescuitul în ape dulci
  032Acvacultura
  0321Acvacultura maritimă
  0322Acvacultura în ape dulci
  033Activități anexe pescuitului și acvaculturii
  0330Activități anexe pescuitului și acvaculturii
  Secțiunea B - Industria extractivă
  05Extracția cărbunelui superior și inferior
  051Extracția cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg)
  0510Extracția cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg)
  052Extracția cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)
  0520Extracția cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)
  06Extracția petrolului brut și a gazelor naturale
  061Extracția petrolului brut
  0610Extracția petrolului brut
  062Extracția gazelor naturale
  0620Extracția gazelor naturale
  07Extracția minereurilor metalifere
  071Extracția minereurilor feroase
  0710Extracția minereurilor feroase
  072Extracția minereurilor metalifere neferoase
  0721Extracția minereurilor de uraniu și toriu
  0729Extracția altor minereuri metalifere neferoase
  08Alte activități extractive
  081Extracția pietrei, nisipului și argilei
  0811Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
  0812Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  089Alte activități extractive n.c.a.
  0891Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
  0892Extracția turbei
  0893Extracția sării
  0899Alte activități extractive n.c.a.
  09Activități de servicii anexe extracției
  091Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
  0910Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
  099Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
  0990Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
  Secțiunea C - Industria prelucrătoare
  10Industria alimentară
  101Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne
  1011Prelucrarea și conservarea cărnii
  1012Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
  1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
  102Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
  1020Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
  103Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
  1031Prelucrarea și conservarea cartofilor
  1032Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  1039Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  104Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale
  1041Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
  1042Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
  105Fabricarea produselor lactate
  1051Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
  1052Fabricarea înghețatei
  106Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon
  1061Fabricarea produselor de morărit
  1062Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
  107Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase
  1071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  1072Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  1073Fabricarea macaroanelor, tăiețeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare
  108Fabricarea altor produse alimentare
  1081Fabricarea zahărului
  1082Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
  1083Prelucrarea ceaiului și cafelei
  1084Fabricarea condimentelor și ingredientelor
  1085Fabricarea de mâncăruri preparate
  1086Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
  1089Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  109Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
  1091Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  1092Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
  11Fabricarea băuturilor
  110Fabricarea băuturilor
  1101Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
  1102Fabricarea vinurilor din struguri
  1103Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
  1104Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
  1105Fabricarea berii
  1106Fabricarea malțului
  1107Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
  12Fabricarea produselor din tutun
  120Fabricarea produselor din tutun
  1200Fabricarea produselor din tutun
  13Fabricarea produselor textile
  131Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
  1310Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
  132Producția de țesături
  1320Producția de țesături
  133Finisarea materialelor textile
  1330Finisarea materialelor textile
  139Fabricarea altor articole textile
  1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
  1392Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
  1393Fabricarea de covoare și mochete
  1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
  1395Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
  1396Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
  1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.
  14Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
  141Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
  1410Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
  142Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii
  1421Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
  1422Fabricarea de articole de lenjerie de corp
  1423Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
  1424Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
  1429Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
  15Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor
  151Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament; prepararea și vopsirea blănurilor
  1511Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
  1512Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
  152Fabricarea încălțămintei
  1520Fabricarea încălțămintei
  16Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite
  161Tăierea și rindeluirea lemnului
  1611Tăierea și rindeluirea lemnului
  1612Prelucrarea și finisarea lemnului
  162Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte materiale vegetale
  1621Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
  1622Fabricarea parchetului asamblat în panouri
  1623Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
  1624Fabricarea ambalajelor din lemn
  1625Fabricarea de uși și ferestre din lemn
  1626Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
  1627Finisarea articolelor din lemn
  1628Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
  17Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie
  171Fabricarea celulozei, hârtiei și cartonului
  1711Fabricarea celulozei
  1712Fabricarea hârtiei și cartonului
  172Fabricarea articolelor din hârtie și carton
  1721Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
  1722Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
  1723Fabricarea articolelor de papetărie
  1724Fabricarea tapetului
  1725Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
  18Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor
  181Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi
  1811Tipărirea ziarelor
  1812Alte activități de tipărire n.c.a.
  1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire
  1814Legătorie și servicii conexe
  182Reproducerea înregistrărilor
  1820Reproducerea înregistrărilor
  19Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului
  191Fabricarea produselor de cocserie
  1910Fabricarea produselor de cocserie
  192Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
  1920Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
  20Fabricarea substanțelor și a produselor chimice
  201Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice și a cauciucului sintetic, în forme primare
  2011Fabricarea gazelor industriale
  2012Fabricarea coloranților și a pigmenților
  2013Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
  2014Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
  2015Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
  2016Fabricarea materialelor plastice în forme primare
  2017Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
  202Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
  2020Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
  203Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
  2030Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
  204Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere, cosmetice și de parfumerie
  2041Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
  2042Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
  205Fabricarea altor produse chimice
  2051Fabricarea biocombustibililor lichizi
  2059Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
  206Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
  2060Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
  21Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
  211Fabricarea produselor farmaceutice de bază
  2110Fabricarea produselor farmaceutice de bază
  212Fabricarea preparatelor farmaceutice
  2120Fabricarea preparatelor farmaceutice
  22Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice
  221Fabricarea articolelor din cauciuc
  2211Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
  2212Fabricarea altor produse din cauciuc
  222Fabricarea articolelor din material plastic
  2221Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
  2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
  2223Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
  2224Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
  2225Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
  2226Fabricarea altor produse din material plastic
  23Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
  231Fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă
  2311Fabricarea sticlei plate
  2312Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
  2313Fabricarea articolelor din sticlă
  2314Fabricarea fibrelor din sticlă
  2315Fabricarea de sticlărie tehnică
  232Fabricarea de produse refractare
  2320Fabricarea de produse refractare
  233Fabricarea materialelor de construcții din argilă
  2331Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
  2332Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
  234Fabricarea altor articole din ceramică și porțelan
  2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
  2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
  2343Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
  2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
  2345Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
  235Fabricarea cimentului, varului și ipsosului
  2351Fabricarea cimentului
  2352Fabricarea varului și ipsosului
  236Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos
  2361Fabricarea produselor din beton pentru construcții
  2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
  2363Fabricarea betonului
  2364Fabricarea mortarului
  2365Fabricarea produselor din azbociment
  2366Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
  237Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
  2370Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
  239Fabricarea produselor abrazive și a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
  2391Fabricarea de produse abrazive
  2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
  24Industria metalurgică
  241Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
  2410Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
  242Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
  2420Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
  243Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului
  2431Tragere la rece a barelor
  2432Laminare la rece a benzilor înguste
  2433Producția de profile obținute la rece
  2434Trefilarea firelor la rece
  244Producția metalelor prețioase și a altor metale neferoase
  2441Producția metalelor prețioase
  2442Metalurgia aluminiului
  2443Producția plumbului, zincului și cositorului
  2444Metalurgia cuprului
  2445Producția altor metale neferoase
  2446Prelucrarea combustibililor nucleari
  245Turnarea metalelor
  2451Turnarea fontei
  2452Turnarea oțelului
  2453Turnarea metalelor neferoase ușoare
  2454Turnarea altor metale neferoase
  25Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații
  251Fabricarea de construcții metalice
  2511Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  2512Fabricarea de uși și ferestre din metal
  252Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
  2521Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală; producția de generatoare de abur și boilere
  2522Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
  253Fabricarea armamentului și muniției
  2530Fabricarea armamentului și muniției
  254Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
  2540Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
  255Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract
  2551Acoperirea metalelor
  2552Tratamente termice ale metalelor
  2553Operațiuni de mecanică generală
  256Producția de unelte și articole de fierărie
  2561Fabricarea produselor de tăiat
  2562Fabricarea articolelor de feronerie
  2563Fabricarea uneltelor
  259Fabricarea altor produse prelucrate din metal
  2591Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
  2592Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
  2593Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
  2594Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
  2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
  26Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice
  261Fabricarea componentelor electronice
  2611Fabricarea componentelor electronice
  2612Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
  262Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
  2620Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
  263Fabricarea echipamentelor de comunicații
  2630Fabricarea echipamentelor de comunicații
  264Fabricarea produselor electronice de larg consum
  2640Fabricarea produselor electronice de larg consum
  265Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control și navigație; producția de ceasuri
  2651Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
  2652Producția de ceasuri
  266Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
  2660Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
  267Fabricarea de instrumente optice, suporți magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice
  2670Fabricarea de instrumente optice, suporți magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice
  27Fabricarea echipamentelor electrice
  271Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control a electricității
  2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
  2712Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității
  272Fabricarea de acumulatori și baterii
  2720Fabricarea de acumulatori și baterii
  273Fabricarea de fire și cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea
  2731Fabricarea de cabluri cu fibră optică
  2732Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
  2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
  274Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
  2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
  275Fabricarea de echipamente casnice
  2751Fabricarea de aparate electrocasnice
  2752Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
  279Fabricarea altor echipamente electrice
  2790Fabricarea altor echipamente electrice
  28Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.
  281Fabricarea de mașini și utilaje de utilizare generală
  2811Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
  2812Fabricarea de motoare hidraulice
  2813Fabricarea de pompe și compresoare
  2814Fabricarea de articole de robinetărie
  2815Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
  282Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală
  2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
  2822Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
  2823Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
  2824Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
  2825Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
  2829Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
  283Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
  2830Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
  284Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului și a mașinilor-unelte
  2841Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
  2842Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
  289Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație specifică
  2891Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
  2892Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
  2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
  2894Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
  2895Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
  2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
  2897Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)
  2899Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
  29Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
  291Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
  2910Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
  292Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
  2920Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
  293Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
  2931Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
  2932Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
  30Fabricarea altor mijloace de transport
  301Construcția de nave și bărci
  3011Construcția de nave civile și structuri plutitoare
  3012Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
  3013Construcția de nave și vase militare
  302Fabricarea materialului rulant
  3020Fabricarea materialului rulant
  303Fabricarea de aeronave și nave spațiale
  3031Fabricarea de aeronave și nave spațiale civile
  3032Fabricarea de aeronave și nave spațiale militare
  304Fabricarea vehiculelor militare de luptă
  3040Fabricarea vehiculelor militare de luptă
  309Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
  3091Fabricarea de motociclete
  3092Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
  3099Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
  31Fabricarea de mobilă
  310Fabricarea de mobilă
  3100Fabricarea de mobilă
  32Alte activități industriale
  321Fabricarea bijuteriilor, imitațiilor de bijuterii și articolelor similare
  3211Baterea monedelor
  3212Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
  3213Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
  322Fabricarea instrumentelor muzicale
  3220Fabricarea instrumentelor muzicale
  323Fabricarea articolelor pentru sport
  3230Fabricarea articolelor pentru sport
  324Fabricarea jocurilor și jucăriilor
  3240Fabricarea jocurilor și jucăriilor
  325Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
  3250Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
  329Alte activități industriale
  3291Fabricarea măturilor și periilor
  3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  33Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
  331Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal, a mașinilor și echipamentelor
  3311Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
  3312Repararea și întreținerea mașinilor
  3313Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
  3314Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
  3315Repararea și întreținerea navelor și bărcilor civile
  3316Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale civile
  3317Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
  3318Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale militare
  3319Repararea și întreținerea altor echipamente
  332Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  3320Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  Secțiunea D - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
  35Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
  351Producția, transportul și distribuția energiei electrice
  3511Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
  3512Producția de energie electrică din resurse regenerabile
  3513Transportul energiei electrice
  3514Distribuția energiei electrice
  3515Comercializarea energiei electrice
  3516Depozitarea energiei electrice
  352Producția gazelor; distribuția combustibililor gazoși prin conducte
  3521Producția gazelor
  3522Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
  3523Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
  3524Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
  353Furnizarea de abur și aer condiționat
  3530Furnizarea de abur și aer condiționat
  354Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și al gazelor naturale
  3540Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și al gazelor naturale
  Secțiunea E - Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare
  36Captarea, tratarea și distribuția apei
  360Captarea, tratarea și distribuția apei
  3600Captarea, tratarea și distribuția apei
  37Colectarea și epurarea apelor uzate
  370Colectarea și epurarea apelor uzate
  3700Colectarea și epurarea apelor uzate
  38Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile
  381Colectarea deșeurilor
  3811Colectarea deșeurilor nepericuloase
  3812Colectarea deșeurilor periculoase
  382Recuperarea materialelor
  3821Recuperarea materialelor reciclabile
  3822Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
  3823Alte activități de tratare a deșeurilor
  383Eliminarea deșeurilor
  3831Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
  3832Activități ale gropilor de gunoi sau ale depozitelor permanente de deșeuri
  3833Alte activități de eliminare a deșeurilor
  39Activități și servicii de decontaminare
  390Activități și servicii de decontaminare
  3900Activități și servicii de decontaminare
  Secțiunea F - Construcții
  41Construcții de clădiri
  410Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  4100Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  42Lucrări de geniu civil
  421Lucrări de construcții ale drumurilor și a căilor ferate
  4211Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  4212Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane
  4213Construcția de poduri și tuneluri
  422Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare
  4221Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  4222Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  429Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești
  4291Construcții hidrotehnice
  4299Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a.
  43Lucrări speciale de construcții
  431Lucrări de demolare și de pregătire a terenului
  4311Lucrări de demolare a construcțiilor
  4312Lucrări de pregătire a terenului
  4313Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  432Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții
  4321Lucrări de instalații electrice
  4322Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  4323Lucrări de izolații
  4324Alte lucrări de instalații pentru construcții
  433Lucrări de finisare
  4331Lucrări de ipsoserie
  4332Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  4333Lucrări de pardosire și placare a pereților
  4334Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  4335Alte lucrări de finisare
  434Lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  4341Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  4342Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  435Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  4350Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  436Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
  4360Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
  439Alte lucrări speciale de construcții
  4391Activități de zidărie
  4399Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  Secțiunea G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul
  46Comerț cu ridicata
  461Activități de intermediere în comerțul cu ridicata
  4611Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
  4612Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
  4613Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  4614Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  4615Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
  4616Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
  4617Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  4618Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.
  4619Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  462Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii
  4621Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  4622Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
  4623Comerț cu ridicata al animalelor vii
  4624Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
  463Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului
  4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  4632Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
  4633Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
  4634Comerț cu ridicata al băuturilor
  4635Comerț cu ridicata al produselor din tutun
  4636Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  4637Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  4638Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
  4639Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  464Comerț cu ridicata al bunurilor de consum
  4641Comerț cu ridicata al produselor textile
  4642Comerț cu ridicata al îmbrăcăminții și încălțămintei
  4643Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  4644Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
  4645Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  4646Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
  4647Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și al articolelor de iluminat
  4648Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
  4649Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  465Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
  4650Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
  466Comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri
  4661Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
  4662Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
  4663Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
  4664Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  467Comerț cu ridicata al autovehiculelor și motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule și motociclete
  4671Comerț cu ridicata al autovehiculelor
  4672Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  4673Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  468Comerț cu ridicata specializat al altor produse
  4681Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
  4682Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
  4683Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  4684Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
  4685Comerț cu ridicata al produselor chimice
  4686Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
  4687Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
  4689Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
  469Comerț cu ridicata nespecializat
  4690Comerț cu ridicata nespecializat
  47Comerț cu amănuntul
  471Comerț cu amănuntul nespecializat
  4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  4712Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  472Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun
  4721Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  4722Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  4723Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
  4724Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  4725Comerț cu amănuntul al băuturilor
  4726Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  4727Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  473Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
  4730Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
  474Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
  4740Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
  475Comerț cu amănuntul al altor produse casnice
  4751Comerț cu amănuntul al textilelor
  4752Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit
  4753Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea
  4754Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
  4755Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  476Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative
  4761Comerț cu amănuntul al cărților
  4762Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  4763Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
  4764Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
  4769Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
  477Comerț cu amănuntul al altor bunuri, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
  4771Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminții
  4772Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  4773Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
  4774Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
  4775Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  4776Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea
  4777Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
  4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  4779Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  478Comerț cu amănuntul al autovehiculelor și motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule și motociclete
  4781Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  4782Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  4783Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  479Activități de intermediere în comerțul cu amănuntul
  4791Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  4792Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
  Secțiunea H - Transport și depozitare
  49Transporturi terestre și transporturi prin conducte
  491Transporturi de călători pe calea ferată
  4911Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
  4912Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare
  492Transporturi de marfă pe calea ferată
  4920Transporturi de marfă pe calea ferată
  493Alte transporturi terestre de călători
  4931Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
  4932Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
  4933Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
  4934Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
  4939Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  494Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare
  4941Transporturi rutiere de mărfuri
  4942Servicii de mutare
  495Transporturi prin conducte
  4950Transporturi prin conducte
  50Transporturi pe apă
  501Transporturi maritime și costiere de pasageri
  5010Transporturi maritime și costiere de pasageri
  502Transporturi maritime și costiere de marfă
  5020Transporturi maritime și costiere de marfă
  503Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
  5030Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
  504Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
  5040Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
  51Transporturi aeriene
  511Transporturi aeriene de pasageri
  5110Transporturi aeriene de pasageri
  512Transporturi aeriene de marfă și transporturi spațiale
  5121Transporturi aeriene de marfă
  5122Transporturi spațiale
  52Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi
  521Depozitări
  5210Depozitări
  522Activități anexe pentru transporturi
  5221Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  5222Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
  5223Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
  5224Manipulări
  5225Activități de servicii logistice pentru transporturi
  5226Alte activități anexe transporturilor
  523Activități de intermediere pentru transporturi
  5231Activități de intermediere pentru transportul de marfă
  5232Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
  53Activități de poștă și de curier
  531Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
  5310Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
  532Alte activități poștale și de curier
  5320Alte activități poștale și de curier
  533Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
  5330Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
  Secțiunea I - Hoteluri și restaurante
  55Hoteluri și alte facilități de cazare
  551Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  5510Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  552Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  5520Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  553Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  5530Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  554Intermedieri pentru servicii de cazare
  5540Intermedieri pentru servicii de cazare
  559Alte servicii de cazare
  5590Alte servicii de cazare
  56Restaurante și alte activități de servicii de alimentație
  561Restaurante
  5611Restaurante
  5612Activități ale unităților mobile de alimentație
  562Activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație
  5621Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  5622Alte servicii de alimentație n.c.a.
  563Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  564Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
  5640Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
  Secțiunea J - Activități de editare; difuzarea de programe de radio și televiziune; activități de producție și distribuție de conținuturi
  58Activități de editare
  581Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare
  5811Activități de editare a cărților
  5812Activități de editare a ziarelor
  5813Activități de editare a revistelor și periodicelor
  5819Alte activități de editare
  582Activități de editare a produselor software
  5821Activități de editare a jocurilor de calculator
  5829Activități de editare a altor produse software
  59Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală
  591Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5912Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
  5914Proiecția de filme cinematografice
  592Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  60Activități de difuzare și transmitere de programe, agenții de știri și alte activități de distribuție de conținut
  601Activități de radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
  6010Activități de radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
  602Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
  6020Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
  603Activități ale agențiilor de știri și de distribuție a altor conținuturi
  6031Activități ale agențiilor de știri
  6039Activități de distribuție a altor conținuturi
  Secțiunea K - Telecomunicații; activități de programare și de consultanță în tehnologia informației; alte servicii informaționale
  61Telecomunicații
  611Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
  6110Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
  612Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
  6120Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
  619Alte activități de telecomunicații
  6190Alte activități de telecomunicații
  62Activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației
  621Activități de programare
  6210Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
  622Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
  6220Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
  629Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  6290Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  63Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  631Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  6310Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  639Activități ale portalurilor web și alte activități de servicii informaționale
  6391Activități ale portalurilor web
  6392Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
  Secțiunea L - Intermedieri financiare și asigurări
  64Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii
  641Intermediere monetară
  6411Activități ale băncii centrale (naționale)
  6419Alte activități de intermedieri monetare
  642Activități ale holdingurilor și canalelor de finanțare
  6421Activități ale holdingurilor
  6422Activități ale canalelor de finanțare
  643Activități ale fondurilor de investiții; fonduri mutuale și alte entități financiare similare
  6431Activități ale fondurilor de investiții de pe piața monetară și ale fondurilor de investiții din afara pieței monetare
  6432Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
  649Alte activități de intermedieri financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
  6491Leasing financiar
  6492Alte activități de creditare
  6499Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
  65Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
  651Activități de asigurări
  6511Activități de asigurări de viață
  6512Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață)
  652Activități de reasigurare
  6520Activități de reasigurare
  653Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
  6530Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
  66Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii
  661Activități auxiliare intermedierilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii
  6611Administrarea piețelor financiare
  6612Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
  6619Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
  662Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
  6621Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
  6622Activități ale agenților și brokerilor de asigurări
  6629Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
  663Activități de administrare a fondurilor
  6630Activități de administrare a fondurilor
  Secțiunea M - Tranzacții imobiliare
  68Tranzacții imobiliare
  681Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii și dezvoltare imobiliară
  6811Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  6812Dezvoltare (promovare) imobiliară
  682Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  6820Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  683Activități imobiliare pe bază de comision sau contract
  6831Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  6832Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  Secțiunea N - Activități profesionale, științifice și tehnice
  69Activități juridice și de contabilitate
  691Activități juridice
  6910Activități juridice
  692Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
  6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
  70Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management
  701Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
  7010Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
  702Activități de consultanță în afaceri și management
  7020Activități de consultanță în afaceri și management
  71Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică
  711Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea
  7111Activități de arhitectură
  7112Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  712Activități de testări și analize tehnice
  7120Activități de testări și analize tehnice
  72Cercetare-dezvoltare
  721Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
  7210Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
  722Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
  7220Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
  73Publicitate, activități de studiere a pieței și relații publice
  731Publicitate
  7311Activități ale agențiilor de publicitate
  7312Servicii de reprezentare media
  732Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  7320Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  733Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  7330Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  74Alte activități profesionale, științifice și tehnice
  741Activități de design specializat
  7411Activități de design industrial și vestimentar
  7412Design grafic și activități de comunicare vizuală
  7413Activități de design de interior
  7414Alte activități de design specializat
  742Activități fotografice
  7420Activități fotografice
  743Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  7430Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  749Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
  7491Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
  7499Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
  75Activități veterinare
  750Activități veterinare
  7500Activități veterinare
  Secțiunea O - Activități de servicii administrative și activități de servicii-suport
  77Activități de închiriere și leasing
  771Activități de închiriere și leasing cu autovehicule
  7711Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  7712Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  772Activități de închiriere și leasing cu bunuri personale și gospodărești
  7721Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
  7722Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
  773Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
  7731Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
  7732Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
  7733Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
  7734Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
  7735Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
  7739Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  774Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
  7740Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
  775Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul de bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
  7751Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
  7752Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
  78Activități de servicii privind forța de muncă
  781Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
  7810Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
  782Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
  7820Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
  79Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare și asistență turistică
  791Activități ale agențiilor turistice și ale tur-operatorilor
  7911Activități ale agențiilor turistice
  7912Activități ale tur-operatorilor
  799Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  7990Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  80Activități de investigații și protecție
  800Activități de investigații și protecție
  8001Activități de investigații și servicii private de protecție
  8009Alte activități de protecție n.c.a.
  81Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri
  811Activități de servicii-suport combinate
  8110Activități de servicii-suport combinate
  812Activități de curățenie
  8121Activități generale de curățenie a clădirilor
  8122Activități specializate de curățenie
  8123Alte activități de curățenie
  813Activități de întreținere peisagistică
  8130Activități de întreținere peisagistică
  82Activități de secretariat, servicii-suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor
  821Activități de secretariat și servicii-suport
  8210Activități de secretariat și servicii-suport
  822Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
  8220Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
  823Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  8230Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  824Activități de intermediere pentru servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.
  8240Activități de intermediere pentru servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.
  829Activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.
  8291Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
  8292Activități de ambalare
  8299Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.
  Secțiunea P - Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public
  84Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public
  841Administrație publică generală, economică și socială
  8411Activități de administrație publică generală
  8412Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, exceptând protecția socială
  8413Reglementarea și eficientizarea activităților economice
  842Activități de servicii pentru societate
  8421Activități de afaceri externe
  8422Activități de apărare națională
  8423Activități de justiție
  8424Activități de ordine publică și de protecție civilă
  8425Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
  843Activități de protecție socială obligatorie
  8430Activități de protecție socială obligatorie
  Secțiunea Q - Învățământ
  85Învățământ
  851Învățământ preșcolar
  8510Învățământ preșcolar
  852Învățământ primar
  8520Învățământ primar
  853Învățământ secundar
  8531Învățământ secundar general
  8532Învățământ secundar, tehnic sau profesional
  8533Învățământ postsecundar, nonuniversitar
  854Învățământ superior
  8540Învățământ superior universitar
  855Alte forme de învățământ
  8551Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  8552Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
  8553Școli de conducere (pilotaj)
  8559Alte forme de învățământ n.c.a.
  856Activități de servicii-suport pentru învățământ
  8561Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
  8569Activități de servicii-suport pentru învățământ
  Secțiunea R - Sănătate și asistență socială
  86Activități referitoare la sănătatea umană
  861Activități de asistență spitalicească
  8610Activități de asistență spitalicească
  862Activități de asistență medicală ambulatorie și stomatologică
  8621Activități de asistență medicală generală
  8622Activități de asistență medicală specializată
  8623Activități de asistență stomatologică
  869Alte activități referitoare la sănătatea umană
  8691Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
  8692Transportul pacienților cu ambulanța
  8693Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
  8694Activități ale infirmierelor și moașelor
  8695Activități de fizioterapie
  8696Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
  8697Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
  8699Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
  87Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială, cu cazare
  871Activități ale centrelor de îngrijire medicală
  8710Activități ale centrelor de îngrijire medicală
  872Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
  8720Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
  873Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
  8730Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
  879Alte activități de asistență socială, cu cazare
  8791Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
  8799Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
  88Activități de asistență socială, fără cazare
  881Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
  8810Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
  889Alte activități de asistență socială, fără cazare
  8891Activități de îngrijire zilnică pentru copii
  8899Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
  Secțiunea S - Activități de spectacole, culturale, sportive și recreative
  90Activități de creație și interpretare artistică
  901Activități de creație artistică
  9011Activități de creație literară și compoziție muzicală
  9012Activități de creație în domeniul artelor vizuale
  9013Alte activități de creație artistică
  902Activități de interpretare artistică (spectacole)
  9020Activități de interpretare artistică (spectacole)
  903Activități-suport pentru creație și interpretare artistică
  9031Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
  9039Alte activități-suport pentru creație și interpretare artistică
  91Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale
  911Activități ale bibliotecilor și arhivelor
  9111Activități ale bibliotecilor
  9112Activități ale arhivelor
  912Activități ale muzeelor, colecțiilor, siturilor și monumentelor istorice
  9121Activități ale muzeelor și colecțiilor
  9122Activități ale siturilor și monumentelor istorice
  913Activități de conservare, restaurare și alte activități-suport pentru patrimoniul cultural
  9130Activități de conservare, restaurare și alte activități-suport pentru patrimoniul cultural
  914Activități ale grădinilor botanice, zoologice și ale rezervațiilor naturale
  9141Activități ale grădinilor botanice și zoologice
  9142Activități ale rezervațiilor naturale
  92Activități de jocuri de noroc și pariuri
  920Activități de jocuri de noroc și pariuri
  9200Activități de jocuri de noroc și pariuri
  93Activități sportive, recreative și distractive
  931Activități sportive
  9311Activități ale bazelor sportive
  9312Activități ale cluburilor sportive
  9313Activități ale centrelor de fitness
  9319Alte activități sportive n.c.a
  932Alte activități recreative și distractive
  9321Activități ale parcurilor tematice și de distracții
  9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  Secțiunea T - Alte activități de servicii
  94Activități asociative diverse
  941Activități ale organizațiilor economice, patronale și profesionale
  9411Activități ale organizațiilor economice și patronale
  9412Activități ale organizațiilor profesionale
  942Activități ale sindicatelor salariaților
  9420Activități ale sindicatelor salariaților
  949Alte activități asociative
  9491Activități ale organizațiilor religioase
  9492Activități ale organizațiilor politice
  9499Activități ale altor organizații n.c.a.
  95Repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
  951Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
  9510Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
  952Repararea și întreținerea articolelor personale și de uz gospodăresc
  9521Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
  9522Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
  9523Repararea și întreținerea încălțămintei și a articolelor din piele
  9524Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
  9525Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
  9529Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
  953Repararea și întreținerea autovehiculelor și motocicletelor
  9531Repararea și întreținerea autovehiculelor
  9532Repararea și întreținerea motocicletelor
  954Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
  9540Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
  96Alte activități de servicii
  961Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
  9610Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
  962Coafură, activități de înfrumusețare, tratamente spa și alte activități similare
  9621Activități de coafură și frizerie
  9622Activități de tratament și înfrumusețare
  9623Activități ale centrelor spa, saunelor și băilor de abur
  963Activități de pompe funebre și similare
  9630Activități de pompe funebre și similare
  964Activități de intermediere pentru servicii personale
  9640Activități de intermediere pentru servicii personale
  969Alte servicii personale
  9691Activități de servicii personale la domiciliu
  9699Alte servicii personale n.c.a.
  Secțiunea U - Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu
  97Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
  970Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
  9700Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
  98Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu
  981Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
  9810Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
  982Activități ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
  9820Activități ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
  Secțiunea V - Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale
  99Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale
  990Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale
  9900Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale
  -----