ORDIN nr. 149 din 18 aprilie 2024pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite"
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 24 aprilie 2024  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 141.524 din 11.04.2024 întocmit de Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul național de dezvoltare rurală, precum și schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite“ - SA 45892 (2016/XA), modificată și completată prin SA 50855 (2018/XA), prin SA 59745 (2020/XA) și prin SA 101988 (2022/XA),în baza prevederilor:– Programului național de dezvoltare rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare;– fișei intervenției DR-08 - Împăduriri - întreținerea și îngrijirea suprafețelor împădurite de la capitolul 5 - Plăți directe, intervenții de dezvoltare sectorială și rurală specificate în strategie, subcap. 5.3 Dezvoltare rurală Intervenții, secțiunea ENVCLIM(70) - Angajamente în materie de mediu și de climă și alte angajamente în materie de gestionare, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027 al României, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022 de aprobare a planului strategic PAC 2023-2027 al României în vederea unui sprijin din partea Uniunii finanțat de Fondul european de garantare agricolă și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, cu modificările și completările ulterioare, disponibil pe site-ul www.madr.ro;– art. 62 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2022/2.472 al Comisiei din 14 decembrie 2022 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;– art. 12 și 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.172/2022 al Comisiei din 4 mai 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control din cadrul politicii agricole comune și aplicarea și calcularea sancțiunilor administrative aferente condiționalității, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 și (UE) nr. 1.307/2013, cu modificările și completările ulterioare;– art. 47 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor:– art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 27 iulie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Ajutoarele menționate la alin. (2) continuă a fi plătite prin Planul strategic PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027.2. La articolul 5, litera t) se modifică și va avea următorul cuprins:t) costuri standard - costuri unitare medii la nivel național cuantificate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea» (ICAS) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București, calculate pe tip de teren (agricol, neagricol) și forme de relief (câmpie, deal, munte), după caz, iar pentru cererile de plată depuse începând cu anul 2024 reprezintă costuri unitare medii la nivel național cuantificate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea» (ICAS) și DGDR-AM PNDR din cadrul MADR, pentru:– elaborarea proiectului tehnic de împădurire;– realizarea lucrărilor de înființare a plantațiilor, care implică costuri privind plantarea, respectiv costuri cu achiziționarea puieților forestieri, costuri legate în mod direct de plantare, precum și costuri ale altor operațiuni conexe, cum ar fi depozitarea și tratarea puieților cu materiale de prevenție și protecție necesare;– realizarea lucrărilor de împrejmuire a plantației;– realizarea lucrărilor de întreținere;– realizarea lucrărilor de îngrijire;– acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor.Costurile standard reprezintă valori fixe;3. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 21^1 Valorile costurilor standard menționate la art. 19 și 20 și revizuite în baza art. 21 se aplică pentru cererile de plată depuse de beneficiarii schemei de ajutor de stat începând cu anul 2024, inclusiv pentru plățile prevăzute la art. 1 alin. (2^1), în condițiile prevăzute de prezenta schemă.4. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 30^1Beneficiarii schemei care dețin exploatații agricole și sunt eligibili pentru orice componentă a Primei 2, ale căror plăți se încadrează în prevederile art. 1 alin. (2^1), trebuie să respecte normele privind condiționalitatea prevăzute la art. 12 și 13 din Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 și (UE) nr. 1.307/2013, cu modificările și completările ulterioare.5. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31Schema se aplică până la data finalizării perioadei de programare 2014-2020, care include și perioada de tranziție aplicabilă pentru PNDR 2014-2020, precum și pe perioada aferentă plăților menționate la art. 1 alin. (2^1).6. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32Valoarea totală a ajutorului de stat acordat în cadrul schemei, angajată pe durata de aplicare a acesteia, este de 15.762.236 euro, echivalentul în lei, la cursul Băncii Centrale Europene de la 1 ianuarie 2024, respectiv 78.426.580 lei, din care contribuția FEADR 13.110.160 euro, respectiv 65.230.912 lei, iar contribuția națională 2.652.076 euro, respectiv 13.195.668 lei, din care:a) alocarea financiară prevăzută în PNDR 2014-2020, angajată pe durata de aplicare a acestuia, este de 12.762.236 euro, echivalent în lei la cursul Băncii Centrale Europene de la 1 ianuarie 2024, respectiv 63.499.780 lei, din care contribuția FEADR 10.560.160 euro, respectiv 52.543.132 lei, iar contribuția națională 2.202.076 euro, respectiv 10.956.648 lei;b) alocarea financiară prevăzută în PS 2023-2027 pentru intervenția DR-08 - Împăduriri - întreținerea și îngrijirea suprafețelor împădurite, angajată pe durata de aplicare a PS 2023-2027, este de 3.000.000 euro, echivalent în lei la cursul BCE de la 1 ianuarie 2024, respectiv 14.926.800 lei, din care contribuția FEADR 2.550.000 euro, respectiv 12.687.780 lei, iar contribuția națională 450.000 euro, respectiv 2.239.020 lei.7. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Violeta Mușat,
  secretar de stat
  București, 18 aprilie 2024.Nr. 149.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la schemă)I. Valorile primelor anuale acordate pentru lucrările de împădurire sub forma costurilor standard, aplicabile beneficiarilor fără drept de deducere a TVA, conform legislației naționale aplicabile
  EUR/haTerenuri agricoleTerenuri neagricole
  CâmpieDealMunteCâmpieDealMunte
  Prima 1*** (rândul 1 + rândul 2 + rândul 3*)
  1Proiect tehnicConform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**
  2Înființare759145594745797747844970
  3Împrejmuire319431943194319431943194
  Prima 2**** (rândul 4 …… 9* + rândul 10 ……. 11* + rândul 12*)
  Lucrări de întreținere (maximum 6 ani)
  4Întreținere anul 1241029331056241029331056
  5Întreținere anul 2486637842636486637842636
  6Întreținere anul 3339628612501339628612501
  7Întreținere anul 41898169922318981699223
  8Întreținere anul 518989472231898947223
  9Întreținere anul 613219471111321947111
  Lucrări de îngrijire (2 ani)
  10Îngrijire 1319319389319319389
  11Îngrijire 2389389534389389534
  Compensații pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 ani)
  12Marja netă standard439439439---
  * În funcție de anul de aplicare și/sau de solicitarea beneficiarului. ** În cadrul formulei de la art. 19 se va utiliza valoarea de 1.700 euro pentru componenta VB și valoarea de 17.674 euro pentru componenta VM. *** În cazul plăților prevăzute la art. 1 alin. (2^1) costurile de refacere a plantației se acordă dacă pierderile de puieți sunt mai mari de 20%, dar mai mici de 80%.**** În cazul plăților prevăzute la art. 1 alin. (2^1) costurile de întreținere a plantației din primul sau cel de-al doilea an, afectată de factori biotici sau abiotici, se acordă dacă pierderile de puieți sunt mai mari de 20%, dar mai mici de 80%, cu respectarea prevederilor art. 13 lit. b).
  II. Valorile primelor anuale acordate pentru lucrările de împădurire sub forma costurilor standard, aplicabile beneficiarilor cu drept de deducere a TVA, conform legislației naționale aplicabile
  EUR/haTerenuri agricoleTerenuri neagricole
  CâmpieDealMunteCâmpieDealMunte
  Prima 1*** (rândul 1 + rândul 2 + rândul 3*)
  1Proiect tehnicConform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**Conform formulei de la art. 19**
  2Înființare637938313987670340204176
  3Împrejmuire268526852685268526852685
  Prima 2**** (rândul 4-9* + rândul 10-11* + rândul 12*)
  Lucrări de întreținere (maximum 6 ani)
  4Întreținere anul 12025246588720252465887
  5Întreținere anul 2408931802215408931802215
  6Întreținere anul 3285424042102285424042102
  7Întreținere anul 41595142818715951428187
  8Întreținere anul 515957961871595796187
  9Întreținere anul 6111079693111079693
  Lucrări de îngrijire (2 ani)
  10Îngrijire 1268268327268268327
  11Îngrijire 2327327449327327449
  Compensații pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 ani)
  12Marja netă standard439439439---
  * În funcție de anul de aplicare și/sau de solicitarea beneficiarului. ** În cadrul formulei de la art. 19 se va utiliza valoarea de 1.429 euro pentru componenta VB și valoarea de 14.852 euro pentru componenta VM. *** În cazul plăților prevăzute la art. 1 alin. (2^1) costurile de refacere a plantației se acordă dacă pierderile de puieți sunt mai mari de 20%, dar mai mici de 80%.**** În cazul plăților prevăzute la art. 1 alin. (2^1) costurile de întreținere a plantației din primul sau cel de-al doilea an, afectată de factori biotici sau abiotici, se acordă dacă pierderile de puieți sunt mai mari de 20%, dar mai mici de 80%, cu respectarea prevederilor art. 13 lit. b).
  -----