DECIZIE nr. 130 din 22 aprilie 2024privind aprobarea Calendarului principalelor activități pe anul 2024 ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 22 aprilie 2024  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Adresa Cancelariei Prim-Ministrului nr. 2.492 din 9 aprilie 2024, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/12.682/MA din 10 aprilie 2024,în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Calendarul principalelor activități pe anul 2024 ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, ce va fi actualizat prin consensul membrilor Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  București, 22 aprilie 2024.Nr. 130.  +  ANEXĂ
  CALENDARUL
  principalelor activități pe anul 2024 ale
  Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice
  Nr. crt.ObiectivActivitateTermenStructuri responsabileObs.
  ASIGURAREA UNUI CADRU NORMATIV COERENT ȘI UNITAR DE ACȚIUNE, LA NIVEL NAȚIONAL, ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE NAȚIONALE (ICN)
  1.Realizarea concordanței cadrului legal și procedural• Elaborarea proiectului de decizie a prim-ministrului pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenței Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia, cu modificările ulterioareTrim. I 2024• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituțional • Autoritățile publice responsabile
  Asigurarea complementarității între domeniul rezilienței entităților critice și domeniul protecției infrastructurilor critice, ca urmare a publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Directivei (UE) 2022/2.557 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 privind reziliența entităților critice și de abrogare a Directivei 2008/114/CE a ConsiliuluiTrim. III 2024
  COORDONAREA UNITARĂ A PROCESULUI DE IDENTIFICARE ȘI DESEMNARE A INFRASTRUCTURILOR CRITICE NAȚIONALE ȘI A PROCESULUI DE ELABORARE A PLANURILOR DE SECURITATE ALE PROPRIETARILOR/OPERATORILOR/ADMINISTRATORILOR DE ICN
  1.Coordonarea revizuirii periodice a procesului de identificare și desemnare a infrastructurilor critice naționale din responsabilitatea fiecărei autorități publice responsabile și actualizarea listelor cu infrastructurile critice naționale• Parcurgerea etapelor obligatorii ale procesului de identificare și desemnare a infrastructurilor critice naționale (ICN) • Centralizarea listelor cu potențiale ICN rezultate în urma procesului de identificare și desemnare • Formularea propunerilor și transmiterea listelor la CNCPIC sub semnătura conducătorului fiecărei autorități publice responsabile • Elaborarea proiectului de hotărâre de Guvern pentru modificarea/completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naționale, cu modificările și completările ulterioareTrim. IV 2024• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituțional • Autoritățile publice responsabile
  2.Organizarea cadrului general pentru desfășurarea în condiții de eficiență a procesului de evaluare și revizuire a planurilor de securitate ale proprietarilor/operatorilor/ administratorilor de ICN• Actualizarea/Revizuirea planurilor de securitate ale operatorilor de către proprietarii/operatorii/administratorii de infrastructuri critice naționalePermanent• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituțional • Autoritățile publice responsabile
  3.Dezvoltarea instrumentelor instituționale și a mecanismelor operaționale pentru realizarea unui management eficient al protecției infrastructurilor critice naționale• Continuarea demersurilor în vederea realizării mecanismului de comunicare și avertizare timpurieÎn funcție de resursele financiare alocate• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice
  • Participarea în comun la activități de pregătire și verificare privind modul de implementare a măsurilor de protecție a infrastructurilor critice naționalePermanent• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituțional • Autoritățile publice responsabile • Proprietari/Operatori/ Administratori de ICN
  COORDONARE ȘI CONTROL
  1.Verificarea capacității autorităților publice responsabile și a proprietarilor/operatorilor/ administratorilor de ICN pentru a gestiona în mod eficient activitățile de protecție a infrastructurilor critice naționale și europene din responsabilitate• Elaborarea, la nivelul fiecărei autorități publice responsabile, a planurilor de control pentru anul următor și înaintarea lor spre aprobarea conducătorului autorității publice responsabileAnual• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituțional • Autoritățile publice responsabile
  • Elaborarea, la nivel național, a planului de control în domeniul protecției infrastructurilor critice și înaintarea spre aprobare prim-ministrului GuvernuluiTrim. I 2024
  • Organizarea și executarea de controale tematice și inopinate pentru sprijinirea și îndrumarea metodologică și procedurală a personalului desemnat ofițer de legătură pentru securitatea ICN (OLS)Conform calendarului aprobat de prim-ministru
  • Verificarea modului de implementare a sarcinilor stabilite prin planurile de măsuri rezultate în urma controalelor executateConform calendarului aprobat
  CREȘTEREA NIVELULUI DE PREGĂTIRE
  1.Realizarea pregătirii în sistem integrat a specialiștilor în domeniul de referință• Identificarea nevoilor de pregătire a personalului din cadrul compartimentelor specializate și inițierea demersurilor pentru asigurarea pregătirii acestora • Continuarea activităților de pregătire continuă a OLS prin includerea în programele de pregătire a unor teme specificePermanent• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Autoritățile publice responsabile • Proprietari/Operatori/ Administratori de ICN
  2.Autorizarea ofițerilor de legătură pentru securitatea ICN• Actualizarea comisiei pentru autorizarea OLS • Stabilirea calendarului pentru autorizarea OLSConform planificării• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituțional • Autoritățile publice responsabile
  3.Dezvoltarea comunicării și cooperării cu societatea civilă, mediul academic, comunitatea științifică, sectorul privat și alte organisme neguvernamentale pentru creșterea schimbului de informații în domeniul protecției infrastructurilor critice și promovarea culturii de securitate• Organizarea și participarea la conferințe, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru etc. pentru diseminarea informațiilor și valorificarea experienței în domeniul protecției infrastructurilor critice, inclusiv pentru facilitarea absorbției de fonduri europeneConform programului activităților• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Autoritățile publice responsabile
  ASIGURAREA SECRETARIATULUI TEHNIC AL GRUPULUI DE LUCRU INTERINSTITUȚIONAL PENTRU PROTECȚIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
  1.Elaborarea proiectului Calendarului principalelor activități ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice pe anul 2025• Identificarea priorităților • Preluarea, în conținutul documentului, a activităților ce nu au fost finalizate în anul curent • Prezentarea proiectului în cadrul ședinței Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice pentru adoptarea documentuluiDecembrie 2024• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituțional
  2.Organizarea și desfășurarea ședințelor lunare ale Grupului de lucru interinstituțional și realizarea informărilor de stadiu• Stabilirea agendei • Organizarea ședinței • Elaborarea documentațieiUltima decadă a fiecărei luni• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice
  3.Monitorizarea stadiului îndeplinirii obiectivelor• Stadiul realizării sarcinilor stabilite în ședințele Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor criticeLunar• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice
  • Evaluarea stadiului îndeplinirii obiectivelor stabilite prin Planul de implementare a Strategiei naționale privind protecția infrastructurilor critice pe baza datelor comunicate la Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice de către autoritățile publice responsabileAnual• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituțional • Autoritățile publice responsabile
  4.Informarea prim-ministrului cu privire la evoluțiile înregistrate în domeniul protecției infrastructurilor critice• Elaborarea, pe baza datelor comunicate de autoritățile publice responsabile, a raportului anual către prim-ministrul Guvernului cu privire la stadiul derulării activităților pe linia protecției infrastructurilor critice naționale și înaintarea acestuia către prim-ministruAnual• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituțional • Autoritățile publice responsabile
  • Elaborarea raportului-sinteză privind tipurile de riscuri, amenințări și vulnerabilități identificate la nivelul fiecărei infrastructuri critice naționaleDecembrie 2024• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Autoritățile publice responsabile
  COOPERARE INTERNAȚIONALĂ
  1. Asigurarea schimbului de date și informații specifice domeniului protecției infrastructurilor critice• Participarea la activități organizate sub egida Comisiei Europene și NATO sau la invitația statelor membre și organismelor internaționale în domeniul protecției infrastructurilor criticeConform calendarului de desfășurare• Centrul național de coordonare a protecției infrastructurilor critice • Autoritățile publice responsabile
  -----