DECIZIE nr. 10/2CN din 28 martie 2024pentru completarea anexei nr. 3 la Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă și a lectorilor, precum și a procedurilor de evaluare și creditare a formelor de educație medicală continuă adresate medicilor stomatologi
EMITENT
  • COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 19 aprilie 2024    Având în vedere că, din cauza derulării procesului electoral pentru alegerea organelor de conducere la nivel național, perioada de timp pentru depunerea dosarelor și procesarea cererilor de acreditare a manifestărilor științifice - simpozioane, conferințe și congrese, care urmează a se organiza la nivelul țării în anul 2024, a fost redusă, pentru creșterea accesibilității participării membrilor corpului profesional la evenimente științifice acreditate,în temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:  +  Articolul IAnexa nr. 3 la Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă și a lectorilor, precum și a procedurilor de evaluare și creditare a formelor de educație medicală continuă adresate medicilor stomatologi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1157 din 6 decembrie 2021, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:– La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), perioada de depunere a documentelor necesare acreditării manifestărilor de EMC prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c) pentru anul 2024 se prelungește până la data de 30 aprilie 2024. În acest caz, cererile completate cu respectarea prezentei proceduri, pentru care s-a achitat taxa aplicabilă prevăzută la art. 26, se soluționează cel târziu până la data de 31 mai 2024.  +  Articolul IIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
    Florin-Dan-Cezar Lăzărescu
    București, 28 martie 2024.Nr. 10/2CN.-----