ORDIN nr. 817 din 10 aprilie 2024privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicații care beneficiază de derogare de la restricția prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 19 aprilie 2024  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale deșeuri și situri contaminate nr. 129.432/DGDSC din 2.04.2024,în temeiul prevederilor:– art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare;– art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicații care beneficiază de derogare de la restricția prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– După punctul 45 se introduce un nou punct, punctul 46, cu următorul cuprins:
  ExceptareSfera și datele de aplicare
  46Cadmiul și plumbul din profilurile de plastic care conțin amestecuri produse din deșeuri de clorură de polivinil (denumite în continuare «PVC rigid recuperat»), utilizate pentru ferestrele și ușile electrice și electronice, în cazul în care concentrația din materialul PVC rigid recuperat nu depășește 0,1% cadmiu din greutate și 1,5% plumb din greutate.Începând cu 28 mai 2026, PVC-ul rigid recuperat din ferestrele și ușile electrice și electronice se utilizează numai pentru producerea de noi articole în temeiul categoriilor specificate la rubrica 63 punctul 18 literele (a)-(d) din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006.Furnizorii de articole din PVC care conțin PVC rigid recuperat cu o concentrație de plumb mai mare sau egală cu 0,1% din materialul PVC, în procente de greutate, se asigură, înainte de introducerea articolelor respective pe piață, că pe acestea figurează în mod vizibil, lizibil și indelebil mențiunea: «Conține ≥ 0,1% plumb». În cazul în care mențiunea nu poate figura pe articol din cauza naturii articolului, aceasta trebuie să figureze pe ambalajul articolului. Furnizorii de articole din PVC care conțin PVC rigid recuperat transmit autorităților naționale de aplicare a legii, la cerere, documente justificative care susțin afirmațiile conform cărora PVC-ul din articolele respective este recuperat. Pentru justificarea acestor afirmații, în cazul articolelor din PVC produse în Uniune pot fi utilizate certificate eliberate de sistemele destinate să furnizeze dovezi privind trasabilitatea și conținutul de material reciclat, cum ar fi cele elaborate în conformitate cu standardul EN 15343:2007 sau cu standarde echivalente recunoscute. Afirmațiile făcute cu privire la faptul că PVC-ul din articolele importate este recuperat trebuie să fie însoțite de un certificat care să ofere dovezi echivalente privind trasabilitatea și conținutul de material reciclat, emis de o parte terță independentă.Se aplică pentru categoria 11 și expiră la 28 mai 2028.
   +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 august 2024.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezentul ordin transpune prevederile Directivei delegate (UE) 2024/232 a Comisiei din 25 octombrie 2023 de modificare a Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru cadmiul și plumbul utilizate în profilurile de plastic ale ferestrelor și ușilor electrice și electronice care conțin clorură de polivinil rigidă recuperată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, din 10 ianuarie 2024.
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Ionuț Sorin Banciu,
  secretar de stat
  București, 10 aprilie 2024.Nr. 817.-----