REGULAMENT din 28 martie 2024de organizare și funcționare a comisiilor de lucru ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România
EMITENT
  • COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 17 aprilie 2024    Notă
    Aprobat prin DECIZIA nr. 6/2CN din 28 martie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 17 aprilie 2024.
     +  Capitolul I Componența comisiilor de lucru ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România  +  Articolul 1(1) În cadrul Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, pentru realizarea atribuțiilor, funcționează cel puțin următoarele comisii de lucru, denumite în continuare comisii de lucru:a) Comisia de comunicare și relații instituționale;b) Comisia pentru legislație și asigurări de sănătate;c) Comisia profesional-științifică și de învățământ;d) Comisia pentru studii și strategii de dezvoltare;e) Comisia de avizări;f) Comisia socioeconomică, administrativă și financiar-contabilă;g) Comisia pentru secretariat.(2) Comisiile de lucru ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR) sunt propuse de membrii Biroului executiv național al CMSR și sunt aprobate de Consiliul național.(3) Membrii Consiliului național își exprimă opțiunile de înscriere în comisiile de lucru, iar componența comisiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă de Consiliul național, la propunerea Biroului executiv național.(4) Funcția de membru coordonator al comisiilor de lucru prevăzute la art. 1 alin. (1) este asigurată de un membru coordonator din cadrul Biroului executiv național al CMSR, conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România.(5) Pentru alte comisii de lucru din cadrul Consiliului național decât cele prevăzute mai sus, Biroul executiv național al CMSR va desemna membrul care va deține funcția de coordonator și care trebuie să fie membru al Biroului executiv național.(6) În prima ședință a comisiei de lucru, convocată de către membrul coordonator din cadrul Biroului executiv național al CMSR sau de Biroul executiv național al CMSR, coordonatorul comisiei va stabili secretarul comisiei, care va putea prelua temporar funcția coordonatorului, în caz de imposibilitate a exercitării funcției de către acesta.  +  Articolul 2(1) Comisiile de lucru își desfășoară activitatea profesională conform unei proceduri de lucru și unui grafic de activități stabilite de comun acord cu membrii Biroului executiv național și/sau cu comisiile de lucru ale Consiliului național al CMSR.(2) Activitatea comisiilor de lucru are la bază respectarea următoarelor principii minimale:a) ședințele pot fi convocate de către Biroul executiv național sau de coordonatorul comisiei. Convocarea comisiei se face, de regulă, cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfășurarea ședinței, utilizându-se adresa de e-mail comunicată pentru corespondență de fiecare dintre membrii comisiei;b) ședințele pot fi ordinare sau extraordinare și vor putea fi organizate cu prezența fizică a membrilor sau prin mijloace de comunicare la distanță/online sau în format hibrid (prezență fizică și online);c) ședința este statutară în prezența a două treimi din numărul total de membri ai comisiei, care iau decizii în baza votului favorabil exprimat de jumătate plus unu dintre membrii acesteia. În caz de egalitate de voturi, coordonatorul comisiei sau, în lipsa acestuia, secretarul comisiei are votul decisiv.(3) Opiniile exprimate în scris și orice alte documente elaborate de comisia de lucru, semnate de către coordonatorul comisiei de lucru, sunt considerate ca fiind asumate de comisia de lucru în ansamblu, conform mecanismelor decizionale adoptate, reprezentând un punct de vedere colectiv, reprezentativ și valid pentru obiectul de activitate al comisiei respective.(4) Opiniile, dezbaterile, materialele supuse discuțiilor și lucrările comisiilor de lucru sunt confidențiale, iar membrii comisiilor se obligă să păstreze confidențialitatea acestora.(5) Orice comunicare privind activitatea și materialele întocmite la nivelul comisiei către forurile de decizie va putea fi realizată pe baza votului majorității simple a membrilor comisiei, de către președintele comisiei sau de membrul mandatat de acesta. Materialele întocmite la nivelul comisiei vor putea fi făcută publice după verificarea conformității cu legislația în vigoare și însușirea de către organele de conducere de la nivel național, prin emiterea unui aviz în acest sens.  +  Articolul 3În cazul în care se constată disfuncționalitatea unei comisii de lucru, respectiv îndeplinirea defectuoasă a obiectivelor, neîndeplinirea și/sau îndeplinirea tardivă a sarcinilor și responsabilităților stabilite prin prezentul regulament de către unul sau mai mulți membri ai comisiei, membrii Biroului executiv național vor propune Consiliului național destituirea și înlocuirea membrului/membrilor comisiei de lucru.  +  Capitolul II Atribuțiile, responsabilitățile și sarcinile comisiilor de lucru ale CMSR  +  Articolul 4În vederea îndeplinirii atribuțiilor legale și statutare ale CMSR, în calitate de organism profesional de drept public, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, comisiile de lucru prevăzute la art. 1 alin. (1) vor îndeplini în principal atribuțiile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România.  +  Articolul 5Atribuțiile și drepturile coordonatorului comisiei de lucru sunt:a) planifică și monitorizează îndeplinirea obiectivelor comisiei de lucru;b) coordonează activitatea comisiei de lucru;c) comunică materialele întocmite la nivelul comisiei de lucru către președintele CMSR, membrii Biroului executiv național sau membrii Consiliului național al CMSR, după caz;d) prezintă rapoarte de activitate anuale ale comisiei de lucru către Consiliul național al CMSR;e) prezintă Biroului executiv național raportul anual de activitate al comisiei pe care o coordonează;f) în situații justificate, poate delega temporar atribuțiile sale către un alt membru al comisiei;g) propune Biroului executiv național suplimentarea componenței comisiei cu specialiști din domeniul de activitate pentru atingerea obiectivului/obiectivelor alocat(e) comisiei;h) desemnează secretarul comisiei de lucru și inițiază convocarea ședințelor comisiei de lucru.  +  Articolul 6Atribuțiile specifice ale secretarului comisiei de lucru sunt:a) asigură condițiile pentru buna desfășurare a ședințelor comisiei de lucru, inclusiv prin convocarea membrilor comisiei de lucru la solicitarea coordonatorului comisiei, respectiv a Biroului executiv național, conform procedurilor stabilite la nivelul fiecărei comisii;b) întocmește și gestionează documentele necesare desfășurării activității comisiei de lucru și asigură arhivarea acestora în format fizic și/sau electronic;c) întocmește și arhivează procesele-verbale de ședință;d) redactează, cu sprijinul secretariatului tehnic al CMSR, materialele aprobate de comisie și le transmite coordonatorului comisiei spre semnare.  +  Articolul 7Atribuțiile și obligațiile membrilor comisiilor de lucru, indiferent de funcția pe care o dețin în cadrul acestora, sunt:a) să participe la ședințele la care au fost convocați;b) să depună toate diligențele în vederea îndeplinirii atribuțiilor și obiectivelor specifice comisiei din care fac parte;c) să prezinte argumentarea științifică a propunerilor și recomandărilor efectuate;d) să păstreze confidențialitatea opiniilor, dezbaterilor, materialelor supuse discuțiilor și lucrărilor comisiei, sens în care se obligă să semneze acorduri individuale de confidențialitate înainte de demararea activității comisiei în cauză;e) să respecte principiul evitării conflictului de interese, respectiv să înștiințeze coordonatorul comisiei de lucru și președintele CMSR ori de câte ori un interes de orice natură impune obligația abținerii de la participarea la deliberare și de la mecanismul decizional stabilit.  +  Capitolul III Încetarea calității de membru al comisiei de lucru a CMSR  +  Articolul 8(1) Calitatea de membru al comisiei de lucru încetează în următoarele situații:a) retragerea voluntară;b) lipsa nemotivată la 2 ședințe ale comisiei de lucru într-un an calendaristic;c) refuzul de a face parte din comisiile de lucru ale Consiliului național sau, după caz, ale consiliului colegiului teritorial în care a fost desemnat;d) revocarea calității de membru de către Consiliul național al CMSR, la propunerea Biroului executiv național, pentru îndeplinirea defectuoasă a obiectivelor, neîndeplinirea și/sau îndeplinirea tardivă a sarcinilor și responsabilităților stabilite, inclusiv prin prezentul regulament, cu excepția încălcării obligației semnării acordului de confidențialitate, care atrage sancțiunea revocării calității de membru în comisie, la constatarea acesteia și cu decizia Biroului executiv național, care va informa Consiliul național în acest sens;e) deces.(2) Retragerea voluntară a membrului comisiei de lucru se realizează numai pe baza unei cereri scrise, datate și semnate olograf sau cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Existența situației prevăzute la alin. (1) lit. b) se certifică de coordonatorul comisiei de lucru sau, în lipsa acestuia, de secretarul comisiei.(4) În situația încetării calității de membru în comisiile de lucru ale CMSR, în conformitate cu dispozițiile alin. (1), locurile vacante se vor ocupa la propunerea Biroului executiv național, cu aprobarea Consiliului național.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 9(1) Membrii comisiilor de lucru pot primi o indemnizație de ședință care va fi suportată din bugetul Consiliului național sau al colegiilor teritoriale, după caz, conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România.(2) În cazul în care este necesară deplasarea membrilor comisiilor de lucru în vederea participării la ședințele convocate de către coordonatorul comisiei de lucru, respectiv de către Biroul executiv național, cheltuielile aferente transportului și/sau cazării sunt suportate din bugetul Colegiului Medicilor Stomatologi din România sau al colegiilor teritoriale, după caz.-----