METODOLOGIE din 8 aprilie 2024privind evaluarea conformității cu principiul "Do no significant harm" (DNSH)
EMITENT
 • MINISTERUL ENERGIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 17 aprilie 2024  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 373 din 8 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 17 aprilie 2024.
  1. PreambulPrezenta metodologie are drept scop asigurarea respectării principiului „Do no significant harm“/„a nu prejudicia în mod semnificativ“ (DNSH) și al „imunizării la schimbările climatice“ pentru măsura privind activitățile economice pentru care se solicită sprijin sub forma instrumentelor financiare ecologice dedicate măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice în industrie, denumită măsură în cele ce urmează.2. Cadrul legislativ și documente conexeLa elaborarea prezentei metodologii s-au avut în vedere:I. Prevederile Regulamentului (UE) 852/2020 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, modificat, respectiv:a) articolul 10 - Contribuția substanțială la atenuarea schimbărilor climatice;b) articolul 11 - Contribuția substanțială la adaptarea la schimbările climatice;c) articolul 12 - Contribuția substanțială la utilizarea durabilă și la protecția resurselor de apă și a celor marine;d) articolul 13 - Contribuția substanțială la tranziția către o economie circulară;e) articolul 14 - Contribuția substanțială la prevenirea și controlul poluării;f) articolul 15 - Contribuția substanțială la protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor;g) articolul 17 - Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu. Astfel:1. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES).2. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor.3. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau pentru starea ecologică bună a apelor marine.4. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului.5. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol.6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.II. Comunicarea Comisiei 2021/C 373/01 - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027III. Documente conexeRegulamentul privind taxonomia impune Comisiei să stabilească o listă a activităților durabile din punctul de vedere al mediului prin definirea criteriilor tehnice de examinare pentru fiecare obiectiv de mediu. Aceste criterii sunt stabilite prin intermediul actelor delegate. – Actul delegat privind clima [Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139] cuprinde criteriile tehnice de examinare pentru activitățile economice care contribuie substanțial la realizarea obiectivelor de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la schimbările climatice. Se aplică de la 1 ianuarie 2022. – Actul delegat privind furnizarea de informații [Regulamentul delegat (UE) 2021/2.178] completează art. 8 din Regulamentul privind taxonomia. Acesta precizează conținutul, metodologia și prezentarea informațiilor care trebuie furnizate de către întreprinderile financiare și nefinanciare cu privire la proporția activităților durabile din punctul de vedere al mediului în activitățile lor de afaceri, de investiții sau de creditare. Se aplică de la 1 ianuarie 2022.– Actul delegat complementar privind clima [Regulamentul delegat (UE) 2022/1.214] modifică Regulamentele delegate (UE) 2021/2.139 și (UE) 2021/2.178, incluzând, în condiții stricte, activități specifice privind energia nucleară și cea pe bază de gaz pe lista activităților economice vizate de taxonomia UE. Pentru informații suplimentare se vor consulta:– Finanțarea tranziției climatice;– Metodologia BEI de calcul al amprentei de carbon, versiunea 11.3, ianuarie 2023;– Taxonomia UE pentru activități durabile;– Taxonomy compass - compendiu destinat solicitantului/beneficiarului final.IV. Documente legislative relevante (europene și naționale) pentru obiectivele de mediuObiectivul de mediu 1 - Atenuarea schimbărilor climatice– Directiva (UE) 2018/844 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică (JO L 156, 19.06.2018, p. 75);– Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;– Planul național integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice 2021-2030 - PNIESC, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021.Obiectivul de mediu 2 - Adaptarea la schimbările climatice– Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații (art. 7);– Strategia națională privind adaptarea la schimbările climatice pentru perioada 2022-2030 cu perspectiva anului 2050;– Planul național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind adaptarea la schimbările climatice;– PNIESC, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021.Obiectivul de mediu 3 - Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine– Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1);– Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării (JO L 372, 27.12.2006, p. 19);– Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare și de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului și de modificare a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 348, 24.12.2008, p. 84);– Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.Obiectivul de mediu 4 - Economia circulară– Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 365, 31.12.1994, p. 10);– Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz (JO L 269, 21.10.2000, p. 34);– Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE (JO L 266, 26.09.2006, p. 1);– Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3);– Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, p. 10);– Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (JO L 174, 1.07.2011, p. 88);– Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) (JO L 197, 24.07.2012, p. 38);– Directiva (UE) 2015/1.127 de modificare a anexei II la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile;– Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile;– Directiva (UE) 2018/852 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje;– Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;– Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare;– Planul național de gestionare a deșeurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017.Obiectivul de mediu 5 - Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau sol– Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa;– Directiva (UE) 2016/2.284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1);– Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare;– Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare.Obiectivul de mediu 6 - Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor – Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.07.1992, p. 7);– Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.01.2010, p. 7);– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.3. ContextSunt necesare evaluarea și asigurarea respectării principiului DNSH și imunizarea infrastructurii la schimbările climatice, la nivelul activităților economice pentru care se solicită sprijin sub forma instrumentelor financiare ecologice dedicate sprijinirii măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice în industrie.Se analizează și se identifică obiectivele specifice acestor măsuri și acolo unde este necesar a fi respectată obligativitatea de a imuniza activitățile economice ce fac obiectul sprijinului acordat. Astfel, se va verifica dacă măsurile de adaptare și atenuare au fost implementate de către beneficiari conform documentației tehnico-economice depuse de aceștia în cadrul proiectului.Toate investițiile propuse la nivelul activităților economice pentru care se solicită sprijin sub forma instrumentelor financiare ecologice dedicate măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice în industrie au în vedere analiza, respectiv evaluarea DNSH.Imunizarea la schimbările climatice este un proces care se integrează în dezvoltarea proiectelor care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani și care prevăd măsuri de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea, în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027. Evaluarea modului în care cele șase obiective de mediu sunt îndeplinite de către beneficiarii proiectelor depuse și finanțate prin această măsură va începe cu o analiză a tipurilor de activități propuse spre finanțare, a conformității acestora cu:1. identificarea obiectivelor specifice;2. verificarea conformității angajamentelor asumate în cadrul evaluării DNSH;3. analiza criteriilor de eligibilitate specifice DNSH;4. măsuri pentru conformitatea cu principiul DNSH.Criteriile de selecție DNSH introduse în prezenta metodologie necesită elemente specifice pe care beneficiarii trebuie să le prezinte și care vor trebui să fie implementate ulterior.Astfel, pentru asigurarea respectării principiilor DNSH se stabilesc două situații:varianta 1 - când din analiza DNSH rezultă necesitatea respectării unor măsuri obligatorii de compensare a prejudiciilor aduse obiectivelor de mediu sau a unor măsuri opționale;varianta 2 - când din analiza DNSH și a imunizării la schimbările climatice rezultă că, prin natura investițiilor, nu se impun măsuri obligatorii.Se va verifica dacă acestea respectă elementele cerute de DNSH și criteriile de eligibilitate privind rezistența la schimbările climatice (dacă este cazul). 4. Evaluarea și analiza respectării principiului DNSH și a modului în care instrumentele contribuie la îmbunătățirea eficienței energetice în industrieRespectarea principiului „de a nu prejudicia semnificativ“Măsura privind activitățile economice pentru care se solicită sprijin sub forma instrumentelor financiare ecologice dedicate măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice în industrie, denumită în continuare măsură, se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la 3 din cele 6 obiective de mediu, conform art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088.Prin măsura anterior menționată se propune finanțarea unor programe de investiții adresate operatorilor economici din industrie, inclusiv IMM-urilor, în vederea implementării măsurilor de eficiență energetică propuse în urma auditurilor energetice obligatorii, inclusiv a instalării sistemelor de telegestiune a consumului de energie electrică și a calității energiei, a înlocuirii și retehnologizării echipamentelor și a automatizării sistemelor existente.Investițiile care vizează creșterea eficienței energetice a activității economice se vor concentra asupra reducerii consumului de energie de către operatorii economici industriali, asupra dezvoltării unor sisteme de digitalizare a contorizării consumului de energie și a progreselor în materie de eficiență energetică realizate de către operatorii economici. Astfel, investițiile pentru creșterea eficienței energetice vor avea ca impact reducerea emisiilor de GES și combaterea sărăciei energetice. Efecte pozitive se vor înregistra și la nivel macroeconomic, asigurând crearea de noi locuri de muncă, îmbunătățirea calității vieții, precum și reducerea costurilor sociale.Măsura privind activitățile economice pentru care se solicită sprijin sub forma instrumentelor financiare ecologice din domeniul eficienței energetice în industrie vizează investiții precum:1. înlocuirea echipamentelor la nivelul operatorilor economici, retehnologizarea și modernizarea sistemelor de producție, sistemelor de contorizare, monitorizare și optimizare a consumului de energie al operatorilor economici etc.;2. achiziția de platforme digitale de centralizare a datelor de consum/reducerea consumului/monitorizarea indicatorilor la nivelul operatorilor. Pentru a se asigura că măsura respectă Ghidul tehnic „A nu prejudicia în mod semnificativ“ (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate vor exclude următoarea listă de activități:(i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea acestora în aval;(ii) activități în cadrul Sistemului UE de comercializare a cotelor de emisii (ETS), care realizează emisii proiectate de gaze cu efect de seră ce nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante;(iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecano-biologică;(iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate provoca daune mediului. În plus, prin condițiile de eligibilitate se stabilește faptul că vor fi selectate doar activitățile care respectă legislația relevantă de mediu, europeană și naționalăA. Atenuarea schimbărilor climaticeN/AJustificare:Având în vedere faptul că măsura sprijină cu un coeficient de 100% obiectivul privind atenuarea schimbărilor climatice, se consideră îndeplinit principiul DNSH pentru acest obiectiv de mediu.Activitățile măsurii de creștere a eficienței energetice în industrie sunt complementare și cu măsurile de reforme și investiții prevăzute în cadrul componentei C.6 - Energie din Planul național de redresare și reziliență (PNRR) și atingerea obiectivului prevăzut în acest sens în cadrul Planului național integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice 2021-2030 (PNIESC), aflat în proces de actualizare.Implementarea măsurii va avea ca rezultat reducerea consumului de energie de către operatorii economici industriali, cu impact asupra reducerii emisiilor de GES.Activitățile măsurii sunt în linie cu prevederile Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE [modificată prin Directiva (UE) 2018/2.002].B. Adaptarea la schimbările climaticeSchimbările climatice pot genera o serie de modificări ale condițiilor meteorologice care ar putea afecta atât activitățile de proiectare, cât și de instalare/montaj, după caz, iar neadaptarea la schimbările climatice ar putea determina reducerea siguranței și creșterea costurilor de exploatare. Astfel, efectele schimbărilor climatice viitoare reprezintă o provocare semnificativă pentru activitățile economice pentru care se solicită sprijin sub forma instrumentelor financiare ecologice dedicate sprijinirii măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice în industrie. Având în vedere că activitățile aferente prezentei măsuri vizează în principal achiziția și instalarea de echipamente/ utilaje/dotări/active necorporale, în principal, în unități de producție existente, în vederea creșterii eficienței energetice și a rezilienței în industrie, se estimează că acestea nu vor avea un impact semnificativ previzibil asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la schimbările climatice, luând în considerare efectele directe de pe parcursul implementării și efectele primare indirecte de pe parcursul duratei de viață a investițiilor. Totodată, soluțiile de adaptare nu vor afecta în mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul de reziliență la riscurile fizice legate de climă a altor persoane, a naturii, a activelor și a altor activități economice și vor fi în concordanță cu eforturile de adaptare de la nivel local.Investițiile pentru care se solicită sprijin sub forma instrumentelor financiare ecologice dedicate sprijinirii măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice în industrie vor fi realizate având în vedere cele mai bune practici cu privire la eficiența energetică a echipamentelor utilizate și managementul energiei.C. Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine N/AJustificare:Având în vedere că activitățile prezentei măsuri vizează în principal achiziția și instalarea de echipamente/utilaje/ dotări/active necorporale, în principal, în unități de producție existente, în vederea creșterii eficienței energetice și a rezilienței în industrie, se estimează că acestea nu vor avea un impact semnificativ previzibil asupra obiectivului de mediu privind utilizarea sustenabilă și protecția apelor și a resurselor marine, luând în considerare efectele directe de pe parcursul implementării și efectele primare indirecte de pe parcursul duratei de viață a investițiilor. În etapa de execuție a activităților vor fi stabilite și respectate condiții, astfel încât să se excludă orice posibilitate de apariție a unor efecte negative asupra factorilor de mediu și, în special, asupra apei, solului și subsolului, aerului. Implementarea activităților nu trebuie să implice riscuri de degradare a mediului legate de păstrarea calității apei sau de accentuarea deficitului de apă, ținând seama de prevederile Directivei 2000/60/CE privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, nefiind afectate starea bună a apelor de suprafață și subterane și nici potențialul ecologic bun al acestora, așa cum sunt definite în articolul 2 punctele (22) și (23) din Regulamentul (UE) 2020/852 („Taxonomy Regulation“).D. Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilorSe va exclude următoarea listă de activități: – activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecano-biologică, cu precizarea că această excludere nu se aplică acțiunilor prevăzute de această măsură în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalațiile existente, în care acțiunile prevăzute de această măsură au ca scop creșterea eficienței energetice, captarea gazelor emise, pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni în cadrul acestei măsuri să nu aibă ca rezultat o creștere a capacității de procesare a deșeurilor uzinei/unității sau o prelungire a duratei de viață a instalațiilor, pentru care se furnizează dovezi la nivelul uzinei/unității;– activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate provoca daune mediului, cu precizarea că această excludere nu se aplică acțiunilor prevăzute de această măsură în instalațiile de tratare mecanobiologice existente, în care acțiunile prevăzute de această măsură au ca scop creșterea eficienței energetice sau reabilitarea/adaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a biodeșeurilor, cu condiția ca astfel de acțiuni în cadrul acestei măsuri să nu aibă ca rezultat o creștere a capacității de procesare a deșeurilor uzinei/unității sau o prelungire a duratei de viață a acesteia, pentru care se furnizează dovezi la nivelul uzinei/unității.Pentru astfel de activități, gestionarea deșeurilor rezultate se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a cantităților de deșeuri generate și de maximizare a reutilizării și reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deșeurilor la nivel național - Planul național de gestionare a deșeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare, și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017).Se va menține evidența gestiunii deșeurilor conform legislației privind regimul deșeurilor, Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, respectiv Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.Astfel, în conformitate cu reglementările în vigoare, deșeurile rezultate vor fi colectate selectiv, în funcție de caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizați în scopul valorificării lor. În cazul deșeurilor contaminate se vor lua măsuri speciale de gestionare a acestora (prin depozitarea separată doar pe suprafețe impermeabile), pentru a nu contamina restul deșeurilor sau solul.Sortarea deșeurilor se va realiza conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare. Se vor respecta prevederile Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, respectiv a uleiurilor și lubrifianților utilizați în procesul industrial.Deșeurile de echipamente electrice și electronice vor fi gestionate în conformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), transpusă în legislația națională prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare.Se vor avea în vedere prevederile Planului național de gestionare a deșeurilor și se va asigura reciclarea maximă la sfârșitul ciclului de viață a echipamentelor electrice și electronice, inclusiv prin acorduri contractuale cu partenerii de reciclare, aspect care trebuie să se regăsească menționat în documentațiile proiectelor.După caz, unitățile/instalațiile/echipamentele vor fi exploatate în conformitate cu Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării). Deșeurile rezultate din activitățile de întreținere vor fi cele legate în primul rând de reparațiile curente, care vor fi gestionate similar cu deșeurile generate în perioada de retehnologizare/ montaj. Având în vedere cele de mai sus, se estimează că proiectele de investiții aferente măsurii nu vor afecta în mod semnificativ obiectivul de mediu privind tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea, întrucât deșeurile generate vor fi în mare măsură sortate, reciclate și reutilizate, iar resursele naturale vor fi utilizate în mod eficient, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.E. Prevenirea și controlul poluăriiSe așteaptă ca măsura să nu conducă la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă, sol, subsol, având în vedere argumentele menționate mai jos:AerActivitățile măsurii sunt eligibile în cadrul domeniului de intervenție 024b - Eficiență energetică care respectă criteriile de eficiență energetică din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, cu un coeficient de 100% pentru obiectivul privind schimbările climatice, în condițiile în care obiectivul măsurilor este de a realiza o reducere a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în comparație cu emisiile ex ante. Implementarea măsurii va avea ca rezultat reducerea consumului de energie de către operatorii economici industriali, cu impact asupra reducerii emisiilor de GES.Ca urmare a creșterii eficienței energetice și a reducerii consumului de combustibili, pe lângă reducerea emisiilor de GES se reduc și alte emisii de substanțe poluante, precum dioxidul de sulf (SO_2) și particulele fine în suspensie (PM10, PM2,5).Activitatea de realizare a lucrărilor de retehnologizare/montaj include deopotrivă și surse mobile de emisii, reprezentate de utilajele necesare desfășurării lucrărilor, de vehiculele care vor asigura transportul materialelor/echipamentelor/instalațiilor, precum și de aprovizionarea cu materiale necesare lucrărilor de construcție/echipamentelor/instalațiilor, dar și de vehiculele necesare evacuării deșeurilor de pe amplasament. ApăPe parcursul etapei de execuție se vor lua măsurile necesare astfel încât deșeurile rezultate, precum și materialele necesare pentru retehnologizare/montaj să fie corect depozitate pentru a se evita infiltrațiile în stratul acvifer sau în apele de suprafață, ca urmare a antrenării acestora de către apele pluviale sau de către vânt.Măsuri ce vor fi avute în vedere pentru reducerea/eliminarea poluării apelor sunt:1. utilajele să nu aibă pierderi (scurgeri) de lubrifianți;2. în cazul intervenției la utilaje pentru reparare se vor lua toate măsurile de protecție a mediului.De asemenea, se interzice depozitarea deșeurilor rezultate din activitate și a celor menajere la întâmplare. Acestea vor fi colectate/depozitate în locuri special amenajate și preluate de către societăți autorizate.În etapa de operare a instalațiilor, potențialele surse de poluare a apei vor fi similare cu cele din etapa de retehnologizare/montaj, lucrările fiind realizate cu aceleași tipuri de utilaje.Se estimează că măsura nu va conduce la o creștere semnificativă a poluanților în apele de suprafață și nici în cele subterane.Protecția solului și subsoluluiÎn perioada de retehnologizare/montaj, condițiile de contractare a lucrărilor vor include măsuri specifice pentru gestionarea deșeurilor generate la fața locului, pentru a evita poluarea solului.În mod concret, în etapa de retehnologizare/montaj se vor lua următoarele măsuri:1. Se va evita/interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri uzate de la utilajele și mijloacele de transport utilizate pentru executarea lucrărilor;2. Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol și nici nu se vor îngropa deșeuri menajere. Deșeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie, ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipiente sau în containere destinate colectării acestora;3. În cazul unei poluări accidentale, în vederea limitării și înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângerea în saci, transportul și depozitarea temporară, după care se vor preda unităților specializate pentru eliminare.În etapa de operare a instalațiilor, potențialele surse de poluare a solului/subsolului vor fi similare cu cele din etapa de retehnologizare/montaj, lucrările fiind realizate cu aceleași tipuri de utilaje.Se estimează că măsura nu va conduce la o creștere semnificativă a poluanților în sol/subsol.Zgomot și vibrațiiÎn perioada de execuție a lucrărilor proiectate, sursele de zgomot vor avea caracter și durată temporare, se vor manifesta local și intermitent și vor fi reprezentate în principal de:– activitățile de manevrare a materialelor/echipamentelor/ instalațiilor, respectiv de încărcare și descărcare a acestora;– funcționarea utilajelor antrenate în procesul de retehnologizare/montaj.În perioada de operare nu se estimează efecte semnificative în ceea ce privește afectarea acestui factor de mediu.Având în vedere specificul lucrărilor, nu sunt așteptate efecte semnificative asupra receptorilor sensibili; în plus, în etapa de execuție toate lucrările se realizează pe timp de zi, când limitele maxim admisibile sunt mai permisive față de cele pe timp de noapte. Prin urmare, nu sunt prevăzute amenajări sau dotări speciale pentru protecția împotriva zgomotului sau a vibrațiilor, deoarece nivelul produs de acestea nu este semnificativ.În etapa de operare a instalațiilor, potențialele surse de poluare de zgomot și vibrații vor fi similare cu cele din etapa de retehnologizare/montaj.Se estimează că măsura nu va conduce la o creștere semnificativă a nivelului poluării fonice.F. Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor N/AJustificare:Având în vedere că activitățile prezentei măsuri vizează în principal achiziția și instalarea de echipamente/utilaje/ dotări/active necorporale ce vor fi instalate, în principal, în unități de producție existente, în vederea creșterii eficienței energetice și a rezilienței în industrie, se estimează că acestea nu vor avea un impact semnificativ previzibil asupra obiectivului de mediu privind protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, luând în considerare efectele directe și efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.5. Măsuri propuse pentru asigurarea conformității cu principiul DNSHA. Tipurile de acțiuni pentru care este necesară introducerea de măsuri de atenuare/compensare/adaptare
  PrioritateObiectiv specificAcțiuneOM AOM BOM COM DOM EOM FAsigurarea imunizării la schimbările climatice
  Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrialSprijinirea investițiilor în modernizarea, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial1. Achiziția și înlocuirea echipamentelor la nivelul operatorilor economici din industrieNUDANUDADANU
  2. Achiziția de platforme digitale de centralizare a datelor de consum/reducere a consumului/monitorizarea indicatorilor pentru fiecare echipament individual la nivelul operatorilor/ramurii de activitate/digitalizare.NUDANUDADANU
  B. Adaptarea la schimbările climaticeCriterii de eligibilitate:Pentru a asigura compatibilitatea proiectelor selectate cu activitățile evaluate ca fiind conforme cu principiul DNSH vor fi incluse ca măsuri obligatorii următoarele măsuri de adaptare prin care solicitantul își va asuma că în funcție de specificul fiecărui proiect ce vizează activitățile economice pentru care se solicită sprijin sub forma instrumentelor financiare ecologice dedicate sprijinirii măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice în industrie vor fi implementate diferite măsuri de adaptare la schimbările climatice, luând în considerare folosirea eficientă a resurselor, respectiv:– utilizarea unor soluții tehnice care să permită adaptarea la temperaturile maxime actuale;– măsuri de adaptare în conformitate cu specificul climatic al zonei.În afara măsurilor de atenuare care vor fi aplicate acolo unde este cazul pentru fiecare proiect în sine, vor fi luate în calcul și efectele negative ale climatului actual și ale climatului exterior asupra persoanelor, asupra naturii și asupra activelor.Totuși, ținând cont de activitățile economice aferente prezentei măsuri, echipamentele utilizate în cadrul investițiilor vor îndeplini cerințele legale stabilite în conformitate cu respectarea prevederilor incidente deciziilor Comisiei Europene privind cele mai bune tehnici disponibile la nivelul categoriei de echipament pentru care se solicită finanțare, deciziilor de punere în aplicare ale Comisiei Europene, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului.După caz, se vor lua măsuri pentru creșterea rezistenței componentelor proiectelor de investiții aferente măsurii la schimbările climatice și la alte vulnerabilități. Aceste măsuri de adaptare vor contribui la sporirea rezistenței la schimbările climatice, la condițiile meteorologice extreme și la alte dezastre naturale. Orice alte măsuri suplimentare asumate de beneficiar față de criteriile minime menționate mai sus se vor puncta suplimentar în etapa de selecție. C. Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilorCriterii de eligibilitate:Pe perioada executării lucrărilor de construcție necesare instalării echipamentelor, constructorii se vor asigura că deșeurile nepericuloase rezultate din construcții și demolări vor fi sortate pentru a facilita reutilizarea și valorificarea materială, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. În ceea ce privește echipamentele nou-achiziționate, acestea vor respecta prevederile legale în vigoare, inclusiv standardele europene, cu privire la producerea acestora conform Directivei (EC) 2009/125 din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Echipamentele utilizate nu vor conține substanțele restricționate enumerate în Directiva (EU) 2011/65 din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, iar la sfârșitul duratei de viață a echipamentelor se va avea în vedere respectarea prevederilor Directivei (EU) 2012/19 din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.D. Prevenirea și controlul poluăriiCriterii de eligibilitate:În vederea îndeplinirii cerințelor acestui obiectiv de mediu va fi implementată cel puțin o măsură de prevenire și control al poluării aerului, apei sau solului, în funcție de tipul lucrărilor propuse prin proiect, după cum urmează:– proiectul este în conformitate cu planurile existente la nivel european, național, regional sau local pentru reducerea poluării;– emisiile se încadrează în sau sunt mai mici decât nivelurile de emisie asociate cu cele mai bune tehnici disponibile asociate nivelurilor de emisie (BAT-AEL) stabilite în concluziile celor mai bune tehnici disponibile (BAT) sau cu documentele de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) din sector (https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference).Aer– Funcționarea utilajelor necesare etapei de realizare a lucrărilor va fi intermitentă, în funcție de un program de lucru și de graficul lucrărilor, evitându-se astfel funcționarea simultană a unui număr mare de echipamente.– Utilajele de construcție și mijloacele de transport vor fi foarte bine întreținute pentru a minimiza emisiile de gaze; acestea vor fi verificate periodic în ceea ce privește nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament și vor fi puse în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni.Apă– Pe parcursul etapei de execuție se vor lua măsuri cu privire la depozitarea corectă a materialelor de construcție și a deșeurilor în așa fel încât să nu afecteze stratul acvifer sau apele de suprafață.Sol– Poluarea solului va fi evitată prin măsuri specifice de gestionare a deșeurilor.– Materialele vor fi depozitate în locuri special amenajate, și nu direct pe sol, astfel încât să nu pună în pericol siguranța angajaților și calitatea mediului.
  -----