ORDIN nr. 1.156 din 8 aprilie 2024privind acordarea a două titluri de parc industrial Societății GEVAGRO - S.R.L.
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 12 aprilie 2024  Având în vedere prevederile:– art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;– art. 8 alin. (7) și (8) și ale art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se dispune acordarea a două titluri de parc industrial Societății GEVAGRO - S.R.L., cu sediul social în județul Timiș, satul Moșnița Nouă, comuna Moșnița Nouă, strada Calea Medves nr. 100, cod unic de înregistrare 14042529, care administrează parcurile industriale constituite pe terenurile având datele de identificare prevăzute la art. 2.(2) Durata titlurilor de parc industrial acordate potrivit alin. (1) este de 50 de ani, în condițiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 2(1) Terenurile pentru care se acordă titlurile de parc industrial sunt amplasate pe teritoriul administrativ al comunei Moșnița Nouă, județul Timiș și au următoarele caracteristici:a) prima locație are o suprafață de 7,31 ha și este identificată în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 400711 și 405007, eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara, la data de 13.11.2023;b) a doua locație are o suprafață de 9,91 ha și este identificată în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 401063, 401064, 404999, 405003, 405006 și 411680, eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara, la data de 13.11.2023.(2) Locațiile terenurilor pentru care se acordă titlurile de parc industrial sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Societatea-administrator transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației un raport anual privind dezvoltarea fiecăruia dintre cele două parcuri industriale.  +  Articolul 4Titlurile de parc industrial, acordate potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcurile industriale dreptul la facilitățile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, și de art. 456 alin. (1) lit. i) și art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în situația îndeplinirii condițiilor stipulate în:a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;b) Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Furnizorul ajutorului de stat/de minimis acordat în temeiul titlurilor de parc industrial instituite potrivit prezentului ordin este comuna Moșnița Nouă, județul Timiș.(2) Furnizorul ajutorului de stat/de minimis acordat în temeiul titlurilor de parc industrial instituite potrivit prezentului ordin are obligația respectării prevederilor referitoare la monitorizarea ajutoarelor de stat și încărcarea datelor și informațiilor relevante în Registrul ajutoarelor de stat din România, conform prevederilor art. 25, 29, 42 și 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  București, 8 aprilie 2024.Nr. 1.156.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.-----