REGULAMENT din 28 martie 2024de organizare și funcționare a comisiilor de litigii ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România
EMITENT
  • COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 12 aprilie 2024    Notă
    Aprobat prin DECIZIA nr. 5/2CN din 28 martie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 12 aprilie 2024.
     +  Articolul 1(1) La nivelul fiecărui colegiu teritorial se va organiza și va funcționa o comisie de litigii alcătuită din 3 membri, propuși de către biroul executiv și aprobați de consiliul colegiului teritorial, respectiv din 5 membri, la nivel național, propuși de către Biroul executiv național și aprobați de Consiliul național.(2) Membrii comisiilor de litigii trebuie să aibă o vechime în profesie de peste 10 ani și să nu fi suferit sancțiuni disciplinare în exercițiul profesiei.(3) Mandatul de membru în Comisia de litigii este incompatibil cu mandatul de membru în Comisia de disciplină.(4) După aprobarea componenței, la prima ședință la care au fost convocate, comisiile de litigii își aleg un președinte dintre membrii acestora, prin vot secret, cu majoritate simplă.(5) Prima ședință a comisiilor de litigii după aprobarea componenței de către Consiliul național, respectiv consiliul colegiului teritorial, va fi convocată de Biroul executiv național sau de biroul executiv de la nivel teritorial, după caz. Ședințele ulterioare ale comisiilor de litigii vor fi convocate, în funcție de necesități, de către președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR), Biroul executiv național/teritorial și/sau președintele comisiei numit în conformitate cu prezentul regulament.(6) Convocatorul se va transmite prin poștă electronică, servicii de curierat sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire.  +  Articolul 2Rolul comisiilor de litigii este acela de a organiza și desfășura procedura de conciliere în situațiile litigioase ori divergențele profesionale dintre membrii corpului profesional, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România.  +  Articolul 3(1) Membrii CMSR sunt obligați ca atunci când se găsesc față de alt membru al corpului profesional în orice situație litigioasă ori divergență profesională, înaintea oricărui demers public, inclusiv înainte de a se adresa mass-media sau instanțelor de judecată, să apeleze la medierea comisiei de litigii constituite la nivelul colegiului teritorial din care fac parte.(2) În cazul în care membrii aflați într-o situație litigioasă ori divergență profesională sunt înscriși în colegii teritoriale diferite, competența de soluționare revine comisiei de litigii constituite pe lângă colegiul teritorial din care face parte medicul stomatolog care a făcut primul sesizarea.(3) Procedura de conciliere se desfășoară în fața comisiei de litigii de la nivel național atunci când una dintre părți are calitatea de membru al consiliului colegiului teritorial, al Consiliului național, al Adunării generale naționale, al comisiilor de disciplină, electorale sau de cenzori organizate la nivel teritorial ori național.(4) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) constituie abatere disciplinară.  +  Articolul 4Procedura de soluționare a unui litigiu pe cale amiabilă se declanșează prin decizia Biroului executiv teritorial sau național, după caz, care, primind sesizarea cu privire la existența unui litigiu ori solicitarea privind declanșarea procedurii de stingere a unui litigiu pe cale amiabilă, după verificarea condițiilor de jurisdicție teritorială, dispune convocarea comisiei de litigii.  +  Articolul 5(1) Decizia de declanșare a procedurii se comunică președintelui comisiei de litigii, care convoacă membrii comisiei și părțile aflate în litigiu în termen de maximum 15 zile calendaristice.(2) În situația în care una dintre părți, din motive obiective, nu poate fi prezentă la data stabilită de către comisia de litigii, președintele comisiei va stabili un nou termen pentru desfășurarea ședinței de conciliere, care nu poate depăși cu mai mult de 15 zile calendaristice termenul stabilit inițial.(3) În măsura în care unul dintre membrii comisiei de litigii are, după caz, vreun interes personal în cauză, în orice mod, fiind într-un conflict de interese, ori se află într-o situație conflictuală sau este rudă ori afin până la gradul IV inclusiv cu una dintre persoanele implicate în dosar, își va declina calitatea de membru al comisiei de litigii, urmând ca locul acestuia să fie preluat, pentru cazul judecat, de președintele Comisiei pentru legislație și asigurări de sănătate teritorială sau națională, după caz.(4) În cazul în care situația prevăzută la alin. (3) apare în cursul soluționării dosarului disciplinar, persoana în cauză va înștiința de îndată președintele comisiei de litigii și va formula o declarație de abținere.(5) Comisia de litigii este obligată să primească și să soluționeze orice litigiu aflat în competența sa într-un termen care să nu depășească 60 de zile de la înregistrarea sesizării și declanșarea procedurii de conciliere.  +  Articolul 6În adresa de convocare a părților pentru participarea la ședința de conciliere, comisia de litigii va putea solicita acestora transmiterea tuturor documentelor, înscrisurilor ori informațiilor pe care le găsesc utile în soluționarea litigiului respectiv, acordându-le acestora un termen pentru comunicarea lor.  +  Articolul 7(1) La data, ora și locul stabilit în vederea desfășurării ședinței de conciliere a părților și stingere pe cale amiabilă a litigiului, părțile se întâlnesc exclusiv cu membrii comisiei de litigii, fiind exclusă prezența sau participarea altor persoane, cu excepția persoanei mandatate cu întocmirea procesului-verbal al ședinței.(2) În situația în care, în baza documentelor puse la dispoziție de părți și a discuțiilor purtate în cadrul ședinței de conciliere, președintele comisiei apreciază necesar, se va stabili un nou termen, la care poate permite și prezența altor persoane la ședință, cu obligația acestora din urmă să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor dezvăluite în cursul ședinței.  +  Articolul 8(1) Pe tot parcursul procedurii, comisia de litigii va acționa cu tact și moderație, fără a se antepronunța sau emite opinii personale în niciun mod cu privire la situația în cauză.(2) Comisia de litigii va putea pune la dispoziția părților orice informație utilă înțelegerii de către aceștia a situației ori pentru luarea unei decizii corecte.  +  Articolul 9(1) Persoanele implicate în procedura de conciliere sunt obligate să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor despre care au luat cunoștință în timpul procedurii și nu vor putea face declarații publice cu privire la existența cauzei ori referitor la orice altă chestiune legată de aceasta.(2) Membrii comisiei de litigii se obligă să semneze un acord de confidențialitate înainte de începerea activității comisiei de litigii.  +  Articolul 10Pe baza informațiilor prezentate, comisia de litigii va stărui și va încerca împăcarea părților ori, după caz, punerea de acord a acestora cu privire la conduita viitoare, respectiv termenul de implementare a deciziei agreate de părți.  +  Articolul 11(1) La terminarea procedurilor de soluționare amiabilă a litigiului dintre părți, comisia de litigii va încheia un proces-verbal, în care va consemna situația de fapt, pozițiile părților, probele administrate și rezultatul final.(2) Procesul-verbal se va semna de către toate persoanele prezente, urmând ca o copie certificată de președintele comisiei pentru conformitate cu originalul să fi eliberată fiecărei părți care a apelat la procedura de conciliere.(3) Dosarul constituit și procesul-verbal semnat de participanții la procedura de conciliere se vor arhiva la nivelul colegiului teritorial pentru o perioadă de 5 ani.  +  Articolul 12Dacă una dintre părțile aflate în divergență nu se prezintă la ședința de conciliere ori refuză să semneze procesul-verbal, procedura de conciliere se consideră finalizată.  +  Articolul 13(1) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiilor de litigii, medicii stomatologi membri ai acestora pot beneficia de o indemnizație stabilită prin decizie a consiliului colegiului teritorial, respectiv a Consiliului național, după caz, în limita bugetului aprobat.(2) În cazul exercitării atribuțiilor în afara localității de domiciliu, membrii comisiilor de litigii, la nivel național și local, beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare cu respectarea prevederilor legale aplicabile.  +  Articolul 14(1) Calitatea de membru al comisiei de litigii încetează în următoarele situații:a) retragerea voluntară;b) lipsește nemotivat la 2 ședințe succesive ale comisiei de litigii la care a fost convocat;c) revocarea calității de membru de către Consiliul național al CMSR sau consiliul colegiului teritorial, la propunerea Biroului executiv național, respectiv a biroului executiv teritorial, pentru îndeplinirea defectuoasă a obiectivelor, neîndeplinirea și/sau îndeplinirea tardivă a sarcinilor și responsabilităților stabilite inclusiv prin prezentul regulament;d) deces.(2) Retragerea voluntară a membrului comisiei de litigii se realizează numai pe baza unei cereri scrise, datate și semnate olograf sau cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Existența situației prevăzute la alin. (1) lit. b) se certifică de președintele comisiei de litigii.(4) În situația încetării calității de membru în comisiile de litigii pentru motivele menționate la alin. (1), locurile vacante se vor ocupa la propunerea Biroului executiv național cu aprobarea Consiliului național, în ceea ce privește comisia de litigii constituită la nivelul Consiliului național, respectiv la propunerea biroului executiv teritorial cu aprobarea consiliului colegiului teritorial, în ceea ce privește comisiile de litigii constituite la nivelul colegiilor teritoriale.------