REGULAMENT din 29 martie 2024de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România
EMITENT
 • COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 12 aprilie 2024  Notă
  Conținut de DECIZIA nr. 1/1AGN din 29 martie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 12 aprilie 2024.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Colegiul Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare CMSR, este organizat și funcționează, în baza legii și a prezentului regulament, ca organizație profesională națională a medicilor stomatologi, apolitică, fără scop lucrativ, de drept public.(2) CMSR are autonomie instituțională în domeniul său de competență, normativ și jurisdicțional profesional, exercitându-și atribuțiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.  +  Articolul 2CMSR exercită atribuțiile conferite de lege și de prezentul regulament.  +  Articolul 3(1) CMSR, prin organismele sale, este reprezentant al corpului profesional din România în relațiile cu autoritățile și instituțiile guvernamentale și neguvernamentale, interne și internaționale.(2) La nivelul județelor și al municipiului București, atribuțiile corpului profesional sunt exercitate de colegiile teritoriale, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul regulament.  +  Articolul 4Ca organizație profesională, Colegiul Medicilor Stomatologi din România apără demnitatea și promovează drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea și independența profesională a medicului stomatolog în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medicii stomatologi a obligațiilor ce le revin față de pacient și de sănătatea publică.  +  Articolul 5CMSR exercită atribuțiile prevăzute de lege și de prezentul regulament în următoarele domenii principale de activitate:a) relații instituționale;b) etică și deontologie profesională;c) profesional-științific și învățământ;d) legislație și asigurări de sănătate;e) studii și strategii de dezvoltare;f) avizări;g) socioeconomic;h) administrativ și organizatoric;i) jurisdicție profesională și litigii.  +  Capitolul II Membrii Colegiului Medicilor Stomatologi din România  +  Secţiunea 1 Dobândirea calității de membru  +  Articolul 6Calitatea de membru al CMSR se dobândește și se păstrează în condițiile legii.  +  Articolul 7(1) Profesia de medic stomatolog se exercită pe teritoriul României în baza certificatului de membru numai de către medicii stomatologi membri ai CMSR, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) dețin certificatul de membru vizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv;b) au efectuat/au obținut numărul minim de credite de educație medicală continuă stabilit de Consiliul național al CMSR;c) au achitat cotizația la zi.(2) Înscrierea în CMSR și eliberarea certificatului de membru se fac numai pentru medicii stomatologi care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.(3) Modelul și procedura de eliberare a certificatului de membru al CMSR și de avizare anuală a acestuia se stabilesc de Consiliul național al CMSR, denumit în continuare Consiliul național.(4) Medicii stomatologi sunt înscriși și luați în evidența colegiilor teritoriale numai în baza unui cod unic de identificare profesională acordat de către CMSR în condițiile stabilite de Consiliul național.(5) Medicii stomatologi prevăzuți la alin. (4) sunt membri ai CMSR și dețin dreptul de exercitare a profesiei pe tot teritoriul României, indiferent de colegiul teritorial în care sunt înscriși, în condițiile prevăzute de lege, de prezentul regulament și de deciziile Consiliului național.(6) Membrii CMSR sunt înscriși în Registrul unic al medicilor stomatologi din România, care se publică pe site-ul oficial al corpului profesional.  +  Secţiunea a 2-a Drepturi și obligații  +  Articolul 8Membrii CMSR au drepturile și obligațiile prevăzute de lege.  +  Secţiunea a 3-a Transferul în alt colegiu teritorial  +  Articolul 9(1) Medicul stomatolog poate solicita transferul în alt colegiu teritorial, la libera sa alegere, atunci când se modifică fie locul principal de exercitare a profesiei, fie domiciliul sau, după caz, reședința pe raza altui colegiu teritorial decât cel în care este înscris.(2) Atunci când medicul stomatolog schimbă atât locul principal de exercitare a profesiei, cât și domiciliul sau, după caz, reședința pe raza altui colegiu teritorial decât cel în care este înscris, acesta are obligația de a solicita transferul în termen de 30 de zile calendaristice de la data când a intervenit modificarea.(3) Procedura de transfer al membrilor CMSR în cadrul colegiilor teritoriale se stabilește de Consiliul național.(4) Locul principal de exercitare a profesiei este reprezentat:a) de sediul principal sau secundar al formei de exercitare a profesiei al cărei titular sau asociat este și în cadrul căreia își exercită cu preponderență activitatea profesională, în cazul medicului stomatolog cu practică independentă;b) de unitatea în cadrul căreia își exercită funcția de bază stabilită în condițiile legii, în cazul medicului stomatolog care exercită profesia în regim salarial.(5) În situația membrilor CMSR care exercită profesia exclusiv în baza unor contracte încheiate în calitate de persoană fizică independentă, pe raza mai multor colegii teritoriale, locul principal de exercitare a profesiei se declară pe propria răspundere de medicul stomatolog în cadrul notificării prevăzute la art. 10, în funcție de durata desfășurării activităților profesionale prevăzută în contracte.  +  Secţiunea a 4-a Exercitarea profesiei pe raza altui colegiu teritorial  +  Articolul 10În situația în care medicul stomatolog înscris într-un colegiu teritorial exercită profesia și pe raza altui colegiu teritorial, se notifică acest colegiu în condițiile stabilite de Consiliul național în conformitate cu prevederile legii și ale Codului deontologic al medicului stomatolog.  +  Secţiunea a 5-a Suspendarea calității de membru  +  Articolul 11(1) Calitatea de membru al CMSR se suspendă la cererea medicului stomatolog în cauză sau ca sancțiune pentru nerespectarea anumitor obligații legale.(2) Dreptul de exercitare a profesiei de medic stomatolog sau, după caz, a anumitor activități profesionale se suspendă și în următoarele situații:a) în caz de neplată totală sau parțială a cotizației profesionale timp de 6 luni de la scadență, până la achitarea integrală a datoriilor, inclusiv a penalităților;b) dacă medicul stomatolog nu realizează numărul minim de credite de educație medicală continuă stabilit de Consiliul național;c) pe durata existenței unei stări de incompatibilitate, în condițiile legii;d) atunci când medicul stomatolog nu face dovada încheierii asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, în condițiile legii;e) pe durata interdicției de a exercita profesia ori anumite activități profesionale, stabilită prin decizie a comisiilor de disciplină ale CMSR ori de către instanțele judecătorești naționale;f) atunci când medicul stomatolog nu achită amenda impusă de comisia de disciplină sau Comisia superioară de disciplină în termen de 30 de zile calendaristice de la data rămânerii definitive a deciziei comisiei în cauză, fie la nivelul instanțelor de judecată, fie la nivelul CMSR pentru situația în care decizia comisiei de disciplină nu a fost atacată la instanțe.(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a)-d), competența de soluționare revine biroului executiv al colegiului teritorial în care este înscris medicul stomatolog, în condițiile stabilite de Consiliul național.(4) Decizia în baza căreia s-a dispus suspendarea calității de membru al CMSR sau a dreptului de exercitare a profesiei de medic stomatolog ori, după caz, a unor activități profesionale, respectiv decizia prin care s-a dispus încetarea suspendării calității de membru al CMSR sau a dreptului de exercitare a profesiei de medic stomatolog ori, după caz, a unor activități profesionale se comunică medicului stomatolog, Biroului executiv național, direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București, precum și, după caz, casei de asigurări de sănătate județene sau a municipiului București și unității cu care medicul stomatolog are raporturi de muncă sau colaborare.(5) Decizia biroului executiv al colegiului teritorial poate fi contestată de medicul stomatolog la Biroul executiv național al CMSR, denumit în continuare Biroul executiv național, în termen de 15 zile calendaristice de la comunicare.(6) Încetarea suspendării calității de membru se constată prin decizie a biroului executiv al colegiului teritorial.  +  Articolul 12(1) La cerere, membrii CMSR care doresc să întrerupă exercitarea profesiei de medic stomatolog, din motive obiective, care fac imposibilă exercitarea efectivă a profesiei, pe o durată care nu poate fi mai mică de 1 lună și care nu poate depăși 5 ani consecutivi, pot solicita suspendarea calității de membru pe acea durată.(2) Cererea de suspendare a calității de membru al CMSR se depune, anterior perioadei solicitate, la colegiul teritorial în a cărui evidență se află medicul stomatolog și se soluționează prin decizie a biroului executiv al colegiului teritorial.  +  Articolul 13Neplata cotizației datorate CMSR pe o perioadă de 6 luni și după atenționarea scrisă a medicului stomatolog de către colegiul teritorial atrage suspendarea dreptului de exercitare a profesiei până la plata cotizației datorate, inclusiv pentru perioada suspendării, și a penalităților aferente, în condițiile stabilite de Consiliul național.  +  Articolul 14Medicii stomatologi care nu realizează pe parcursul a 5 ani consecutivi numărul minim de credite de educație medicală continuă sunt suspendați din exercitarea profesiei până la realizarea numărului minim de credite, în condițiile și pentru perioada stabilite de Consiliul național.  +  Articolul 15(1) Existența uneia dintre stările de incompatibilitate prevăzute la art. 490 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 95/2006, atrage suspendarea dreptului de a exercita profesia de medic stomatolog pe durata stării de incompatibilitate.(2) La solicitarea medicului stomatolog în cauză sau la sesizarea oricărei persoane sau autorități/instituții interesate, precum și la autosesizarea biroului executiv teritorial, președintele colegiului teritorial în care este înscris medicul stomatolog respectiv poate constitui o comisie, special instituită pentru fiecare dintre cazurile prevăzute la art. 490 alin. (1) lit. a)-c) și e) din Legea nr. 95/2006, alcătuită din 3 medici stomatologi primari, pentru a confirma sau infirma situația de incompatibilitate.(3) În situația prevăzută la art. 490 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 în care solicitarea sau sesizarea vizează verificarea stării de sănătate fizică sau psihică a unui medic stomatolog, președintele colegiului teritorial poate solicita organelor în drept confirmarea sau infirmarea stării de incompatibilitate.(4) În condițiile legii, pentru cazul de incompatibilitate prevăzut la art. 490 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006, starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea profesiei de medic stomatolog se atestă prin certificat medical eliberat de comisia superioară de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.(5) Medicul stomatolog este obligat să anunțe colegiul teritorial în care este înscris în termen de 10 zile calendaristice de la apariția unei situații de incompatibilitate prevăzute de lege.  +  Articolul 16(1) Dreptul de exercitare a profesiei de medic stomatolog sau, după caz, a anumitor activități profesionale se suspendă pe durata interdicției de a exercita profesia ori anumite activități de medicină dentară stabilită prin decizie a comisiilor de disciplină sau a Comisiei superioare de disciplină a CMSR, în condițiile prevăzute de lege ori de către instanțele judecătorești naționale.(2) În situația în care prin decizia comisiei de disciplină s-a dispus și obligarea medicului stomatolog sancționat la efectuarea unor cursuri de perfecționare sau de educație medicală ori a altor forme de pregătire profesională, cu precizarea numărului de credite de educație medicală continuă ori a formei de pregătire și a domeniului în care acestea trebuie realizate, radierea sancțiunii se va face numai după ce medicul stomatolog prezintă dovada efectuării formei de pregătire corespunzătoare.  +  Articolul 17Pe durata suspendării la cerere a calității de membru al CMSR se suspendă drepturile și obligațiile ce decurg din lege și din prezentul regulament.  +  Secţiunea a 6-a Încetarea calității de membru  +  Articolul 18(1) Calitatea de membru al CMSR încetează în următoarele cazuri:a) la cererea medicului stomatolog, prin renunțarea scrisă la calitatea de membru;b) prin deces;c) în cazul întreruperii activității pe o durată mai mare de 5 ani consecutivi;d) prin retragerea calității de membru, cu titlu de sancțiune disciplinară, pronunțată prin decizia Comisiei superioare de disciplină.(2) Medicii stomatologi care au întrerupt exercitarea profesiei de medic stomatolog pentru o perioadă mai mare de 5 ani consecutivi pierd de drept calitatea de membru al CMSR și dreptul de a exercita profesia de medic stomatolog pe teritoriul României.(3) Retragerea calității de membru al CMSR operează de drept pe durata stabilită de instanțele judecătorești prin hotărâre definitivă cu privire la interzicerea exercitării profesiei.(4) Încetarea calității de membru al CMSR în condițiile art. 18 alin. (1) lit. a), b) și c) de mai sus se constată prin decizie a biroului executiv al colegiului teritorial.(5) Decizia prevăzută la alin. (4) este executorie.  +  Articolul 19(1) În situația în care medicul stomatolog își întrerupe activitatea profesională sau se află într-o situație de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani consecutivi, în vederea reînscrierii în CMSR este obligat să urmeze un program de pregătire profesională sub forma unui stagiu practic cu durata de 6 luni, respectiv de 1 an, dacă întreruperea este mai mare de 10 ani.(2) Desfășurarea activităților profesionale se realizează sub supravegherea medicului stomatolog coordonator în baza unui contract de stagiu în care sunt stabilite condițiile de colaborare, delegarea sarcinilor și definirea responsabilităților celor implicați. La finalul stagiului practic, medicul stomatolog coordonator îi eliberează medicului stomatolog practicant o adeverință.(3) Procedura privind modalitățile și condițiile de verificare și atestare a nivelului profesional, precum și modelul contractului și al adeverinței prevăzute la alin. (2) se stabilesc de Consiliul național.(4) Medicul stomatolog care își întrerupe activitatea profesională în România și face dovada faptului că a profesat în această perioadă pe teritoriul unui alt stat este exceptat de la prevederile alin. (1), respectiv parcurgerea stagiului practic cu durata de 6 luni sau 1 an de reatestare profesională. Dovada profesării într-un alt stat se face cu un document eliberat de autoritățile competente din statul respectiv, tradus și legalizat în limba română.(5) Pentru redobândirea calității de membru în Colegiul Medicilor Stomatologi din România, medicul stomatolog are obligația achitării tuturor taxelor restante, inclusiv penalitățile datorate până la încetarea calității sale de membru.  +  Secţiunea a 7-a Registrul unic al medicilor stomatologi din România  +  Articolul 20(1) CMSR organizează și administrează un sistem național de înregistrare, evidență și autorizare a medicilor stomatologi care exercită profesia de medic stomatolog pe teritoriul României.(2) Evidența și identificarea medicilor stomatologi se vor face în baza unui cod unic de identificare profesională acordat de către CMSR, la nivel național, în baza înscrisurilor necesare pentru înscrierea în corpul profesional sau a emiterii avizului de practică temporară ori ocazională pe teritoriul României, precum și a codului numeric personal sau, după caz, a datei nașterii, în condițiile stabilite de Consiliul național.(3) Informațiile înscrise în Registrul unic al medicilor stomatologi sunt colectate, verificate, introduse și actualizate de colegiile teritoriale care dețin responsabilitatea pentru realizarea acestor operațiuni privind membrii înscriși în colegiul teritorial.(4) Structura sistemului național de înregistrare, evidență și autorizare a medicilor stomatologi, precum și procedura de înregistrare și actualizare a informațiilor din cadrul acestuia se stabilesc de Consiliul național.  +  Articolul 21Registrul unic al medicilor stomatologi cuprinde:a) numele și prenumele medicului stomatolog;b) titlul de calificare deținut sau stadiul pregătirii profesionale;c) competențe deținute în condițiile legii;d) locuri de exercitare a profesiei;e) restrângeri ale dreptului de a exercita profesia, inclusiv cele dispuse de instanțele de judecată sau de organele de urmărire penală;f) situațiile de întrerupere a activității profesionale;g) alte mențiuni relevante, stabilite prin decizie a Consiliului național.  +  Articolul 22(1) Decizia biroului executiv al colegiului teritorial în care dorește să se înscrie sau, după caz, în care este înscris medicul stomatolog, prin care se respinge cererea de înscriere, de reînscriere sau de menținere a datelor în Registrul unic al medicilor stomatologi, se poate contesta de medicul stomatolog la Biroul executiv național, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării.(2) Contestația este suspensivă de executare.  +  Articolul 23Biroul executiv al colegiului teritorial are obligația de a supraveghea și de a coordona înregistrarea, verificarea și actualizarea informațiilor în sistemul informatic național prevăzut la art. 20.  +  Capitolul III Exercitarea profesiei cu titlu temporar sau ocazional pe teritoriul României de către medicii stomatologi cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene (UE), ai unui stat aparținând Spațiului Economic European (SEE), ai Confederației Elvețiene și de către medicii cetățeni ai unui stat terț  +  Articolul 24(1) În cazul exercitării profesiei de medic stomatolog cu caracter ocazional sau temporar, medicii stomatologi cetățeni străini sunt exceptați de la obligația de a se înscrie în colegiul teritorial, precum și de la plata cotizației de membru.(2) Medicii stomatologi prevăzuți la alin. (1) exercită profesia pe teritoriul României în baza avizului de practică temporară sau ocazională eliberat de CMSR.(3) Avizul de practică temporară poate fi reînnoit anual, în condițiile legii.(4) Procedura de acordare a avizului în vederea exercitării profesiei cu caracter temporar sau ocazional se stabilește de Consiliul național.(5) Medicii stomatologi cetățeni străini care își desfășoară activitatea în România în baza unui aviz de practică temporară sau ocazională vor fi menționați într-un registru publicat pe site-ul CMSR.  +  Articolul 25Pe durata exercitării profesiei de medic stomatolog pe teritoriul României, medicii stomatologi cetățeni străini se supun dispozițiilor cu caracter profesional, regulamentar sau administrativ ale calificărilor profesionale care definesc profesia și utilizarea titlurilor, dispozițiilor cu privire la faptele profesionale grave care afectează direct și specific protecția și securitatea consumatorilor, Codului deontologic al medicului stomatolog, regulamentelor profesiei și deciziilor organelor de conducere ale CMSR și răspund disciplinar în aceleași condiții cu cele prevăzute de lege pentru medicii stomatologi cetățeni români membri ai CMSR.  +  Capitolul IV Mecanismul de alertă  +  Articolul 26CMSR informează autoritățile competente din toate celelalte state membre ale UE, ale unui stat aparținând Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI), cu privire la medicii stomatologi cărora li s-a restrâns sau interzis de către autoritățile ori instanțele judecătorești naționale să desfășoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar și cu caracter temporar, activitățile profesionale, în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 27(1) Colegiile teritoriale au obligația de a comunica CMSR, în 3 zile lucrătoare, toate datele și informațiile deținute, necesare pentru realizarea schimbului de informații prin mecanismul de alertă din cadrul IMI.(2) Procedurile interne de declanșare a mecanismului de alertă se stabilesc de Consiliul național.  +  Capitolul V Structura organizatorică  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 28(1) Corpul profesional al medicilor stomatologi este organizat și funcționează pe criterii teritoriale, la nivel național și județean, respectiv la nivelul municipiului București.(2) La nivelul județelor, respectiv al municipiului București se organizează și funcționează câte un colegiu teritorial al medicilor stomatologi din unitatea administrativ-teritorială respectivă, denumite colegii teritoriale.(3) Între CMSR și colegiile teritoriale există raporturi de autonomie funcțională, organizatorică și financiară stabilite conform legii și prezentului regulament.(4) Niciun colegiu teritorial nu poate funcționa în afara CMSR.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România  +  Articolul 29(1) CMSR are personalitate juridică, patrimoniu și buget propriu.(2) Sediul CMSR este în municipiul București.(3) Denumirea, emblema CMSR, sediul și codul fiscal vor fi înscrise în toate documentele, actele și înscrisurile care emană de la acesta.(4) Emblema cu sigla CMSR este prevăzută în anexa nr. 1.(5) CMSR va avea cont bancar.  +  Articolul 30Organele de conducere, la nivel național, ale CMSR sunt:a) Adunarea generală națională;b) Consiliul național;c) Biroul executiv național.  +  Articolul 31Ședințele Adunării generale naționale, ale Consiliului național și ale Biroul executiv național pot fi organizate în format fizic sau online (prin mijloace electronice de comunicare la distanță).  +  Articolul 32Mijloacele electronice de comunicare la distanță utilizate trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru a permite:a) compatibilitatea cu tehnologii fixe sau mobile de acces, cu un număr cât mai mare de sisteme de operare și conectarea cu rețele publice fixe sau mobile de comunicații electronice;b) identificarea participanților și asigurarea participării efective a acestora la ședință;c) transmisiunea continuă și în timp real a ședinței, înregistrarea și arhivarea acesteia;d) comunicarea bidirecțională în timp real, astfel încât participanții să se poată adresa;e) exprimarea votului direct în cursul ședinței și înregistrarea sau prin alte mijloace de comunicare la distanță (poștă electronică etc.).  +  Articolul 33(1) Adunarea generală națională și Consiliul național pot fi convocate în ședință ordinară sau extraordinară de către:a) președintele CMSR;b) majoritatea simplă a membrilor Biroului executiv național;c) majoritatea simplă a membrilor Consiliului național.(2) Biroul executiv național se întrunește la convocarea președintelui CMSR sau a majorității simple a membrilor săi.(3) În convocator se vor indica cel puțin următoarele informații: data și ora ședinței, locul ședinței, modalitatea de desfășurare a ședinței (în format fizic sau online), ordinea de zi, termenul de transmitere a procurii de reprezentare la ședință.(4) Convocatorul se va transmite prin una dintre următoarele modalități:a) poștă electronică;b) servicii de curierat;c) scrisoare recomandată cu confirmare de primire.(5) Convocatorul va fi publicat și pe website-ul oficial al CMSR în termenul prevăzut de prezentul regulament, iar documentele și materialele care vor fi supuse dezbaterii (mapa de lucru) vor fi puse la dispoziția persoanelor convocate nu mai târziu de 72 de ore înainte de data ședinței.  +  Articolul 34(1) Lucrările Adunării generale naționale și lucrările Consiliului național vor fi consemnate într-un proces-verbal de ședință, întocmit în baza înregistrărilor audio-video de ședință.(2) După finalizarea ședințelor, Comisia pentru secretariat va întocmi procesul-verbal de ședință în termen de 15 zile lucrătoare de la finalizarea ședinței și îl va publica pe website-ul oficial al CMSR.(3) Deciziile Adunării generale naționale și deciziile Consiliului național vor fi transmise colegiilor teritoriale.(4) Președintele CMSR semnează deciziile emise de organele de conducere ale CMSR.  +  Articolul 35Participarea la ședințele organelor de conducere ale CMSR este permisă numai persoanelor care dețin, conform legii și prezentului regulament, calitatea de membri ai organului de conducere în cauză, personalului contractual desemnat, consultanților, precum și altor persoane invitate la solicitarea celui care a făcut convocarea sau a Biroului executiv național. Organele de conducere constituite la nivel național pot participa, inclusiv prin reprezentanți, la ședințele organelor de conducere ale colegiilor teritoriale, fără drept de vot.  +  Articolul 36Nerespectarea regulilor de desfășurare a ședințelor organelor de conducere ale CMSR la nivel național, aprobate prin decizie a Consiliului național, reprezintă abatere disciplinară și se sancționează în conformitate cu legea și cu regulamentele corpului profesional.Adunarea generală națională a CMSR  +  Articolul 37(1) Adunarea generală națională a CMSR, denumită în continuare Adunarea generală națională, este alcătuită din reprezentanții fiecărui colegiu teritorial aleși de adunarea generală din colegiul respectiv, prin vot direct și secret.(2) Norma de reprezentare în Adunarea generală națională este cea prevăzută de lege.(3) Numărul reprezentanților colegiilor teritoriale în Adunarea generală națională se obține prin împărțirea numărului de membri înscriși în colegiul teritorial la data organizării alegerilor la norma de reprezentare prevăzută de lege, iar fiecare colegiu teritorial va avea cel puțin un reprezentant, în condițiile prevăzute de Regulamentul electoral. În situația în care rezultatul împărțirii este un număr cu zecimale, se va face rotunjirea la cel mai apropiat număr întreg.(4) Proporțional cu numărul de medici stomatologi înscriși în evidența colegiului teritorial se va alege un număr de supleanți, în condițiile prevăzute de lege și de Regulamentul electoral.(5) În cazul în care, din motive temeinice, membrul titular nu poate participa la ședința Adunării generale naționale și cunoaște această imposibilitate cu cel puțin 72 de ore înaintea ședinței, biroul executiv al colegiului teritorial va desemna supleantul pentru reprezentarea colegiului teritorial în Adunarea generală națională, cu drept de vot. Reprezentantul desemnat poate participa la ședință numai dacă a fost comunicată Biroului executiv național delegația acestuia, în conformitate cu cerințele introduse în convocatorul de ședință, însoțită de motivul imposibilității de prezentare a membrului titular.  +  Articolul 38Deciziile Adunării generale naționale se adoptă cu majoritate simplă de voturi, în prezența a cel puțin două treimi din numărul reprezentanților aleși, cu excepția Adunării generale naționale de alegeri.  +  Articolul 39Adunarea generală națională se întrunește anual în primul trimestru al anului sau în mod extraordinar ori de câte ori este nevoie.  +  Articolul 40Adunarea generală națională exercită atribuțiile prevăzute de lege și de prezentul regulament, inclusiv:a) adoptă atât Codul deontologic al medicului stomatolog și Regulamentul de organizare și funcționare a CMSR, cât și modificările lor ulterioare;b) alege membrii Biroului executiv național pentru mandatul de 4 ani;c) dezbate și votează raportul anual de activitate prezentat de Biroul executiv național și de comisiile de specialitate ale CMSR privind activitatea desfășurată între sesiunile adunării generale;d) revocă din funcție membrii aleși, pentru abateri de la prevederile legii, ale Regulamentului de organizare și funcționare a CMSR sau ale deciziilor obligatorii ale Consiliului național, care aduc prejudicii activității organismului profesional;e) alege comisia de cenzori sau, după caz, aprobă cenzorul extern, expert contabil autorizat în condițiile legii, propus de Consiliul național al CMSR;f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli anual al CMSR;g) dezbate și votează raportul Comisiei centrale de cenzori sau, după caz, al cenzorului extern;h) stabilește obiectivele generale ale CMSR pe termen scurt, mediu și lung.  +  Articolul 41(1) Lucrările Adunării generale naționale sunt conduse de membrii Biroului executiv național.(2) Lucrările Adunării generale naționale de alegeri vor fi conduse în conformitate cu dispozițiile Regulamentului electoral.  +  Articolul 42(1) Convocarea membrilor Adunării generale naționale pentru întrunirea în ședință ordinară se va face cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfășurarea acesteia.(2) Convocarea membrilor Adunării generale naționale în ședință extraordinară se face ori de câte ori este nevoie.(3) Convocarea reprezentanților colegiilor teritoriale în Adunarea generală națională se comunică colegiului teritorial al cărui reprezentant este convocat.(4) Biroul executiv al colegiului teritorial are obligația de a comunica convocatorul către reprezentanții colegiului teritorial în Adunarea generală națională.  +  Articolul 43(1) Consiliul național este alcătuit din:a) Biroul executiv național;b) câte un reprezentant al fiecărui colegiu teritorial;c) 3 reprezentanți ai Colegiului Medicilor Stomatologi București;d) un reprezentant numit de Ministerul Sănătății;e) câte un reprezentant din fiecare minister și instituție centrală cu rețea sanitară proprie.(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), reprezentantul de drept în Consiliul național este președintele colegiului teritorial.(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), reprezentanții de drept în Consiliul național sunt președintele Colegiului Medicilor Stomatologi București și doi dintre vicepreședinți.(4) În cazuri motivate, persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) pot delega un alt membru al biroului executiv să participe cu drept de vot la ședințele Consiliului național.  +  Articolul 44Deciziile Consiliului național se adoptă cu votul favorabil a jumătate plus unu din numărul total al membrilor, în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.  +  Articolul 45Consiliul național se întrunește trimestrial în ședințe ordinare sau în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.  +  Articolul 46Consiliul național exercită atribuțiile prevăzute de lege, de prezentul regulament și de deciziile Adunării generale naționale, inclusiv:a) elaborează Codul deontologic al medicului stomatolog, Regulamentul de organizare și funcționare a CMSR, precum și proiectele de modificare a acestora;b) fixează cotizația care trebuie plătită obligatoriu de către fiecare medic stomatolog consiliului teritorial, respectiv al municipiului București, stabilind partea din această cotizație care trebuie virată către Consiliul național al CMSR, în conformitate cu legea;c) stabilește indemnizația pentru membrii Biroului executiv național și birourilor consiliilor teritoriale, precum și indemnizațiile de ședință pentru membrii Consiliului național;d) gestionează bunurile CMSR și poate să inițieze și să subvenționeze acțiuni interesând profesia de medic stomatolog și acțiuni de întrajutorare;e) coordonează, controlează și supraveghează funcțional, organizatoric și financiar colegiile teritoriale;f) soluționează, prin comisiile de lucru, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrare, contestațiile formulate împotriva deciziilor date de consiliile colegiilor teritoriale, în conformitate cu regulamentele proprii;g) colaborează cu Ministerul Sănătății la elaborarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală;h) colaborează, în domeniul său de competență, cu Ministerul Sănătății la elaborarea de norme privind exercitarea profesiei de medic stomatolog pe teritoriul României;i) colaborează cu Ministerul Sănătății la elaborarea tematicilor și a metodologiilor concursurilor și examenelor pentru medicii stomatologi;j) stabilește sistemul de credite de educație medicală continuă pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecționare profesională a medicilor stomatologi;k) stabilește condițiile privind desfășurarea publicității de către medicii stomatologi, precum și de către cabinetele și unitățile sanitare în cadrul cărora se exercită profesia de medic stomatolog și aprobă conținutul materialului publicitar;l) adoptă moțiuni în care prezintă poziția CMSR față de probleme ce interesează sau au legătură cu exercitarea profesiei de medic stomatolog, cu rolul sau statutul medicului stomatolog, precum și în orice alte probleme de interes general pentru medicii stomatologi;m) aprobă exercitarea temporară/ocazională, cu caracter didactic, de instruire, informare și schimb de experiență a profesiei de medic stomatolog de către medicii stomatologi care nu au calitatea de membru al CMSR, prin comisia stabilită conform Regulamentului de organizare și funcționare a CMSR;n) adoptă și actualizează periodic ghidurile de practică medicală aplicabile profesiei de medic stomatolog, adaptând conținutul acestora la ghidurile internaționale;o) adoptă, cu caracter de recomandare, onorariile minimale pentru serviciile prestate potrivit legii, în regim independent, de unitățile sanitare private în cadrul cărora se exercită profesia de medic stomatolog, cu excepția serviciilor prestate în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate;p) aprobă componența Comisiei superioare de disciplină, a Comisiei naționale de litigii și a comisiilor de lucru și de specialitate, în condițiile stabilite de prezentul regulament.  +  Articolul 47(1) Biroul executiv național și președintele acestuia sunt de drept organele de conducere ale Consiliului național.(2) Lucrările Consiliului național sunt conduse de membrii Biroului executiv național.  +  Articolul 48(1) Convocarea membrilor Consiliului național se comunică colegiului teritorial și ministerului sau instituției al cărui/cărei reprezentant este convocat.(2) Biroul executiv al colegiului teritorial are obligația de a comunica convocatorul reprezentanților colegiului teritorial în Consiliul național.(3) Ministerele și instituțiile centrale cu rețea sanitară proprie vor comunica convocatorul reprezentantului propriu în Consiliul național.  +  Articolul 49(1) Convocarea membrilor Consiliului național pentru întrunirea în ședință ordinară se va face cu cel puțin 7 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfășurarea acesteia.(2) Convocarea membrilor Consiliului național în ședință extraordinară se face ori de câte ori este nevoie.  +  Articolul 50(1) Deciziile Consiliului național sunt obligatorii pentru colegiile teritoriale și pentru medicii stomatologi care exercită activități stomatologice în România, precum și, în domeniul de competență stabilit de lege, pentru unitățile în cadrul cărora se desfășoară activități stomatologice.(2) Nerespectarea deciziilor Consiliului național se sancționează conform legii și regulamentelor profesiei.  +  Articolul 51(1) În cadrul Consiliului național, pentru realizarea atribuțiilor, funcționează cel puțin următoarele comisii de lucru, denumite în continuare comisiile de lucru:a) Comisia de comunicare și relații instituționale;b) Comisia pentru legislație și asigurări de sănătate;c) Comisia profesional-științifică și de învățământ;d) Comisia pentru studii și strategii de dezvoltare;e) Comisia de avizări;f) Comisia socioeconomică, administrativă și financiar-contabilă;g) Comisia pentru secretariat.(2) În cadrul Consiliului național funcționează și comisiile reprezentând specialitățile stomatologice prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, denumite în continuare comisiile de specialitate.(3) Membrii Consiliului național își exprimă opțiunile de înscriere în comisiile de lucru, iar componența comisiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă de Consiliul național, la propunerea Biroului executiv național.(4) Comisiile de lucru prevăzute la alin. (1) vor fi formate din membri ai Consiliului național, iar comisiile de specialitate prevăzute la alin. (2) vor fi formate din membri ai Consiliului național sau din alți membri ai CMSR.  +  Articolul 52Comisiile de lucru și comisiile de specialitate ale Consiliului național îndeplinesc atribuțiile stabilite de prezentul regulament sau prin decizie a Consiliului național.  +  Articolul 53(1) Comisia de comunicare și relații instituționale, denumită în continuare CCRI, are următoarele atribuții principale:a) asigură realizarea legăturilor dintre CMSR și structuri guvernamentale, neguvernamentale, locale, naționale sau internaționale;b) asigură comunicarea cu organizații de profil profesional-științific, patronal și sindical din domeniul sanitar, precum și cu organizații neguvernamentale în toate problemele ce privesc asigurarea sănătății populației, în domeniul de competență al CMSR;c) îi reprezintă pe membrii corpului profesional în relațiile cu asociațiile științifice, profesionale, patronale și cu sindicatele;d) promovează relații pe plan extern cu instituții și organizații similare;e) menține relația cu organismele similare internaționale, precum și cu organismele interne sau externe la care CMSR este afiliat;f) promovează și menține comunicarea cu Ordinul Tehnicienilor Dentari din România și cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în ceea ce privește activitatea profesională a tehnicienilor dentari și a asistenților medicali care desfășoară activitate în stomatologie;g) asigură relația cu mass-media și adoptă poziții față de diferite evenimente, prin președintele CMSR ori prin intermediul unui purtător de cuvânt desemnat de acesta;h) monitorizează știrile apărute în mass-media și semnalează Biroului executiv național sau Consiliului național situațiile de natură a încălca prestigiul profesiei de medic stomatolog, al corpului profesional și, respectiv, al membrilor acestuia;i) realizează, pe baza documentației primite, Buletinul informativ național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România;j) coordonează, îndrumă și verifică organizarea și desfășurarea formelor de educație medicală continuă (EMC) creditate;k) coordonează, îndrumă și verifică activitatea comisiilor de EMC din cadrul colegiilor teritoriale.(2) În realizarea competențelor sale, CCRI își desfășoară activitatea în două departamente:a) comunicare și relații instituționale;b) educație medicală continuă.  +  Articolul 54Comisia pentru legislație și asigurări de sănătate, denumită în continuare CLAS, are următoarele atribuții principale:a) contribuie la asigurarea aplicării unitare a regulamentelor și normelor care organizează și reglementează exercitarea profesiei de medic stomatolog, indiferent de forma de exercitare și de unitatea în care se desfășoară activitățile stomatologice;b) elaborează puncte de vedere privind exercitarea atribuțiilor CMSR;c) sintetizează și analizează proiectele de modificare a actelor normative aplicabile profesiei de medic stomatolog;d) face propuneri de modificare a Codului deontologic al medicului stomatolog și a cadrului legislativ aplicabil profesiei de medic stomatolog, în conformitate cu evoluția acesteia în Uniunea Europeană și în lume;e) participă, în domeniul său de competență, prin președintele CLAS și prin alți membri ai comisiei, alături de membri ai Biroului executiv național sau de alți reprezentanți desemnați de Consiliul național, alături de Ministerul Sănătății, la elaborarea de norme privind exercitarea profesiei de medic stomatolog pe teritoriul României;f) participă, în domeniul de competență al CMSR, prin președintele CLAS și prin alți membri ai comisiei, alături de membri ai Biroului executiv național sau de alți reprezentanți desemnați de Consiliul național, la elaborarea și negocierea contractului-cadru, precum și a normelor de acordare a asistenței medicale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;g) promovează interesele membrilor CMSR în domeniul asigurărilor de răspundere civilă profesională;h) formulează, cu caracter de recomandare, onorariile minimale pentru serviciile prestate potrivit legii, în regim independent, de unitățile sanitare private în cadrul cărora se exercită profesia de medic stomatolog, cu excepția serviciilor prestate în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate.  +  Articolul 55(1) Comisia profesional-științifică și de învățământ, denumită în continuare CPSI, urmărește și controlează în activitatea sa realizarea obiectivelor profesionale ale medicilor stomatologi din România, prin programe de educație medicală continuă, specializare, stabilirea și creșterea standardelor de practică profesională în vederea asigurării calității actului medical în unitățile sanitare, indiferent de forma de organizare a profesiei.(2) CPSI își desfășoară activitatea în cadrul următoarelor departamente:a) educație medicală continuă;b) examene și concursuri;c) forme de pregătire profesională.(3) În realizarea competențelor sale, CPSI are următoarele atribuții principale:a) elaborează proiectele ghidurilor de practică medicală aplicabile profesiei de medic stomatolog, adaptând periodic conținutul acestora la ghidurile internaționale, și le supune spre aprobare Consiliului național;b) colaborează cu Ministerul Sănătății la elaborarea tematicilor și a metodologiilor concursurilor și examenelor pentru medicii stomatologi, inclusiv a celor pentru acordarea gradului profesional;c) evaluează și monitorizează lectorii, furnizorii de educație medicală continuă și formele de educație medicală continuă în cadrul sistemului de educație medicală continuă pentru medicii stomatologi aprobat de Consiliul național;d) elaborează programe și standarde de evaluare profesională periodică;e) participă, împreună cu Ministerul Educației și cu Ministerul Sănătății, la stabilirea numărului anual de locuri în unitățile de învățământ superior de profil acreditate, precum și a numărului de locuri în rezidențiat, ținându-se cont de numărul membrilor activi și specialiști raportat la numărul de locuitori și nevoile pieței;f) colaborează cu Ministerul Sănătății și Ministerul Educației pentru stabilirea și organizarea specialităților stomatologice, a atestatelor de studii complementare și a cursurilor de perfecționare postuniversitară;g) asigură, împreună cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății, verificarea, validarea și echivalarea calificării membrilor corpului profesional;h) colaborează cu Ministerul Sănătății la elaborarea și modificarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală;i) contribuie la susținerea activității și dezvoltării cercetării științifice în domeniul stomatologiei;j) colaborează cu Ministerul Sănătății, alături de alte organizații, persoane fizice/juridice, la formarea, specializarea și perfecționarea pregătirii profesionale a medicilor stomatologi;k) propune Consiliului național numărul total de credite de educație medicală continuă necesare fiecărui medic stomatolog pentru reavizarea periodică a certificatului de membru al CMSR;l) supraveghează aplicarea corectă a regulamentelor de concurs și examene din domeniul stomatologiei, în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 56Comisia pentru studii și strategii de dezvoltare, denumită în continuare CSSD, exercită următoarele atribuții principale:a) inițiază programe și cereri de colectare de date statistice de la nivelul organelor CMSR;b) colaborează cu celelalte comisii și colectează datele statistice de la celelalte comisii ale Consiliului național, precum și de la colegiile teritoriale, în vederea stabilirii unor strategii și a unor programe de dezvoltare;c) analizează, în funcție de nevoile României, situația statistică a personalului medical și a serviciilor de sănătate din domeniul stomatologiei și face propuneri în acest sens;d) propune obiective strategice, programe și proiecte de dezvoltare și restructurare și monitorizează implementarea acestora;e) planifică realizarea programelor de dezvoltare;f) realizează proiecte de interes pentru corpul profesional și membrii acestuia;g) elaborează informări și sinteze pentru Biroul executiv național și Consiliul național;h) realizează sinteze în legătură cu aplicarea sistemului normativ având legătură cu profesia și propune Consiliului național și Biroului executiv național adoptarea măsurilor necesare pentru modificarea și adoptarea actelor normative în beneficiul corpului profesional și al membrilor acestuia;i) efectuează studii și analize în diferite domenii relevante pentru dezvoltare, inclusiv analiza tendințelor economice, sociale, tehnologice și de mediu, pentru a informa deciziile strategice;j) colaborează cu alte instituții în ceea ce privește aspectele legate de dezvoltare, inclusiv în procesul de elaborare a politicilor publice sau de atragere a fondurilor pentru proiecte de dezvoltare;k) realizează, pe baza documentației primite, informări periodice către membri privind activitatea derulată la nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi din România și/sau de interes în exercițiul profesiei.  +  Articolul 57Comisia de avizări, denumită în continuare CAVZ, are ca obiectiv impunerea unor standarde și criterii de asigurare a calității actului medical pe teritoriul României în domeniul stomatologiei. În acest sens, CAVZ îndeplinește următoarele atribuții principale:a) participă la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare și echivalare a diplomelor, specialităților, competențelor și gradelor profesionale;b) verifică certificatele de competență lingvistică pentru absolvenții facultății de profil care au absolvit în altă limbă și acreditează instituțiile care eliberează certificatele de competență lingvistică;c) aprobă exercitarea ocazională, cu caracter didactic, de instruire, informare și schimb de experiență a profesiei de medic stomatolog de către medicii stomatologi care nu au calitatea de membru al CMSR;d) colaborează în domeniul de competență al CMSR cu instituții/autorități publice și cu organizații desemnate de Ministerul Sănătății la elaborarea criteriilor și standardelor de dotare a cabinetelor stomatologice, indiferent de forma de proprietate, și le supune spre aprobare Ministerului Sănătății, după primirea avizului Consiliului național;e) acționează, alături de instituțiile sanitare centrale și teritoriale, ca în unitățile sanitare publice și private (cabinete, ambulatorii, spitale) să fie asigurată calitatea actului medical de către medicii stomatologi;f) colaborează cu autorități/instituții publice, persoane fizice/ juridice cu atribuții desemnate de Ministerul Sănătății, în vederea stabilirii și creșterii standardelor de practică profesională, a asigurării calității actului medical în unitățile sanitare;g) controlează modul în care sunt respectate de către angajatori independența profesională a medicilor stomatologi, dreptul acestora de decizie în exercitarea actului medical și dreptul la asigurarea dezvoltării profesionale continue;h) propune Consiliului național metodologia de eliberare a certificatelor de membru al CMSR;i) propune norme privind administrarea Registrului unic al medicilor stomatologi, inclusiv privind publicarea acestuia pe pagina de internet;j) propune norme de soluționare a cererilor medicilor stomatologi cetățeni străini privind acordarea avizului de practică temporară ori ocazională în România și avizează raportul trimestrial care se înaintează Ministerului Sănătății cu privire la numărul medicilor stomatologi care beneficiază de aceste avize;k) elaborează criteriile și standardele de dotare a cabinetelor stomatologice, pe care le supune spre aprobare Ministerului Sănătății, după obținerea avizului Consiliului național;l) propune Consiliului național metodologia de acordare a avizelor de înființare a cabinetelor stomatologice, indiferent de forma lor juridică, precum și a sediilor secundare ale acestora, inclusiv a avizelor de modificare;m) avizează raportul trimestrial care se înaintează Ministerului Sănătății privind situația numerică a membrilor CMSR, precum și a evenimentelor înregistrate în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de medic stomatolog.  +  Articolul 58Comisia socioeconomică, administrativă și financiar-contabilă, denumită în continuare CSEAFC, are următoarele atribuții principale:a) gestionează patrimoniul și păstrează evidența financiar-contabilă;b) verifică stadiul de colectare a cotizațiilor datorate de colegiile teritoriale conform legii, precum și a altor venituri și informează periodic Biroul executiv național cu privire la cele constatate;c) asigură activitatea administrativă;d) fundamentează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;e) controlează bilanțurile anuale ale colegiilor teritoriale;f) sprijină instituțiile și acțiunile de prevenție și asistență medico-socială pentru medicii stomatologi și familiile acestora;g) inițiază, sprijină și promovează activitățile cultural-artistice și sportive ale membrilor săi și ale familiilor acestora;h) elaborează condițiile de utilizare de către membrii CMSR și membrii de familie ai acestora a dotărilor sociale, profesionale, culturale și sportive deținute de corpul profesional;i) propune grila de indemnizații și indemnizațiile de ședință pentru membrii birourilor executive ale colegiilor teritoriale, ai Consiliului național și ai comisiilor acestuia, pentru cenzori, precum și pentru membrii Comisiei superioare de disciplină și ai Comisiei de litigii de la nivel național;j) fundamentează și propune Consiliului național nivelul cotizației de membru al CMSR;k) fundamentează și propune Biroului executiv național necesarul de personal de execuție.  +  Articolul 59Comisia pentru secretariat, denumită în continuare CSEC, are următoarele atribuții:a) pregătește și asigură desfășurarea în bune condiții a ședințelor organelor de conducere ale CMSR, precum și ale comisiilor Consiliului național;b) asigură comunicarea deciziilor președintelui CMSR, Biroului executiv național, Consiliului național, Adunării generale naționale, precum și a punctelor de vedere adoptate de comisiile Consiliului național către colegiile teritoriale și monitorizează, unde este cazul, aplicarea deciziilor menționate anterior la nivelul colegiilor teritoriale, comunicând stadiul aplicării acestora către membrii Biroului executiv național;c) asigură comunicarea, în termenele prevăzute de prezentul regulament, a convocării la ședințele organelor de conducere și ale comisiilor Consiliului național;d) supraveghează actualizarea componenței organelor de conducere ale CMSR, a consiliilor și birourilor executive ale colegiilor teritoriale, inclusiv a componenței comisiilor Consiliului național, precum și a datelor de contact ale membrilor organelor de conducere naționale și locale și ai comisiilor Consiliului național;e) urmărește ca răspunsurile la solicitările adresate CMSR să fie transmise solicitanților în termenul prevăzut de lege, precum și stadiul sesizărilor formulate de CMSR;f) asigură evidența prezenței membrilor organelor de conducere ale CMSR la ședințele Biroului executiv național, Consiliului național și ale Adunării generale naționale, inclusiv la cele ale comisiilor Consiliului național, și informează Biroul executiv național cu privire la delegațiile transmise de colegiile teritoriale, însoțite de dovada imposibilității de prezentare a membrului titular în Adunarea generală națională sau în Consiliul național.  +  Articolul 60(1) Ședințele comisiilor de lucru ale Consiliului național vor fi convocate de membrul coordonator din cadrul Biroului executiv național indicat la art. 71 sau de Biroul executiv național, care va stabili modalitatea de desfășurare a acestora.(2) Prima ședință a comisiilor de specialitate după aprobarea componenței de către Consiliul național va fi convocată de Biroul executiv național. Ședințele ulterioare ale comisiilor de specialitate vor fi convocate, în funcție de necesități, de către președintele CMSR, Biroul executiv național și/sau președintele comisiei, numit în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de specialitate ale CMSR.  +  Articolul 61Materialele supuse spre aprobare Consiliului național vor fi avizate și fundamentate de către comisia de lucru competentă, după caz.  +  Articolul 62(1) Corespunzător comisiilor de lucru ale Consiliului național, în cadrul CMSR se pot înființa departamente ca structuri tehnice și administrative.(2) Un departament poate funcționa pentru una sau mai multe comisii.(3) Departamentele vor fi coordonate de către unul dintre membrii Biroului executiv național.(4) În afară de departamente pot fi înființate și alte structuri tehnice și administrative pentru desfășurarea activității curente a CMSR.  +  Articolul 63(1) În funcție de necesitățile concrete, Consiliul național poate aproba înființarea și componența unor alte comisii facultative.(2) Aceste comisii pot avea activitate permanentă sau temporară.(3) Fiecare comisie constituită conform alin. (1) va fi condusă de un președinte de comisie, membru al Biroului executiv național.(4) Comisiile vor fi formate din membri ai Consiliului național și din alți membri ai CMSR propuși de Biroul executiv național și aprobați de Consiliul național.(5) La lucrările comisiilor pot participa, cu aprobarea Consiliului național sau a Biroului executiv național, specialiști în diverse domenii.  +  Articolul 64(1) Opiniile, dezbaterile, materialele supuse discuțiilor și lucrările comisiilor sunt confidențiale față de terți și față de organele de conducere ale CMSR, iar membrii comisiilor se obligă să păstreze confidențialitatea acestora, sens în care se obligă să semneze acorduri individuale de confidențialitate înainte de demararea activității comisiei în cauză.(2) Orice comunicare privind activitatea și materialele întocmite la nivelul comisiei către forurile de decizie va putea fi realizată pe baza votului majorității simple a membrilor comisiei, de către președintele comisiei sau de membrul mandatat de acesta, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor de lucru ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România, aprobat de Consiliul național.(3) După verificarea conformității cu legislația în vigoare și însușirea de către organele de conducere de la nivel național, prin emiterea unui aviz, raportul de activitate și/sau materialele întocmite la nivelul comisiei vor putea fi făcute publice.(4) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (1) atrage sancțiunea revocării calității de membru în comisie, la constatarea nerespectării și cu decizia Biroului executiv național, care va informa Consiliul național în acest sens.  +  Articolul 65Consiliul național stabilește competențele și regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor din cadrul acestuia.  +  Articolul 66Biroul executiv național asigură activitatea permanentă a CMSR, în conformitate cu legea și cu regulamentele profesiei.  +  Articolul 67Biroul executiv național este alcătuit dintr-un președinte, 4 vicepreședinți, un secretar general și un trezorier, aleși în mod individual pe funcții de Adunarea generală națională dintre membrii săi, pentru un mandat de 4 ani.  +  Articolul 68Biroul executiv național lucrează legal în prezența a 4 membri și ia decizii valabile cu votul majorității simple a membrilor săi.  +  Articolul 69(1) Atribuțiile Biroului executiv național sunt următoarele:a) asigură activitatea permanentă a CMSR;b) aprobă angajarea de personal și asigură execuția bugetului;c) întocmește raportul anual de activitate, inclusiv rapoartele anuale de activitate ale comisiilor de lucru, pe care le supune votului Adunării generale naționale;d) acceptă donațiile, legatele și sponsorizările făcute CMSR;e) execută hotărârile Adunării generale naționale și ale Consiliului național;f) elaborează și supune spre avizare Consiliului național proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, luând act de propunerile CSEAFC;g) elaborează și propune pentru dezbateri, votare și aprobare proiectele în plenul Consiliului național sau, după caz, în plenul Adunării generale naționale;h) decide declanșarea sau nedeclanșarea anchetei disciplinare cu privire la membrii consiliului colegiului teritorial, ai Consiliului național, ai Adunării generale naționale, precum și la membrii comisiilor de disciplină, electorale sau de cenzori organizate la nivel teritorial ori național;i) este în drept să sesizeze autoritățile competente în situația în care medicii stomatologi, pe durata suspendării calității de membru al CMSR sau a dreptului de exercitare a profesiei ori, după caz, a anumitor activități profesionale sau pe durata încetării calității de membru al CMSR, exercită profesia sau activitățile profesionale în cauză;j) stabilește componența, atribuțiile, organizarea și funcționarea grupurilor tehnice de lucru;k) numește consilieri onorifici și poate constitui, pe perioade determinate, consilii de experți sau colective de lucru formate din specialiști;l) stabilește și menține relațiile internaționale ale CMSR cu organisme similare și cu foruri decizionale în ceea ce privește activitatea jurisdicțional-profesională, etica și deontologia medicală și alte aspecte legate de reglementarea profesiei;m) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și orice alte sarcini stabilite de Adunarea generală națională și de Consiliul național;n) aprobă contractele încheiate de CMSR în activitatea sa.(2) Membrii Biroului executiv național conduc ședințele Consiliului național și ale Adunării generale naționale.(3) Membrii Biroului executiv național, în calitate de președinți ai comisiilor de lucru ale Consiliului național, îndrumă activitatea comisiilor similare constituite la nivelul colegiilor teritoriale.  +  Articolul 70Biroul executiv național se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 71(1) Biroul executiv național coordonează activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului național, după cum urmează:a) președintele coordonează Comisia de comunicare și relații instituționale;b) fiecare dintre vicepreședinți coordonează una dintre următoarele comisii:(i) Comisia pentru legislație și asigurări de sănătate;(ii) Comisia profesional-științifică și de învățământ;(iii) Comisia pentru studii și strategii de dezvoltare;(iv) Comisia de avizăric) trezorierul coordonează Comisia socioeconomică, administrativă și financiar-contabilă;d) secretarul general coordonează Comisia pentru secretariat.(2) Biroul executiv național numește membrul din fiecare comisie de specialitate care va deține calitatea de președinte al comisiei de specialitate.(3) Președintele Comisiei de comunicare și relații instituționale, împreună cu președintele Comisiei profesional-științifice și de învățământ, va coordona împreună Comisia de educație medicală continuă.  +  Articolul 72În exercitarea mandatului, membrii Biroului executiv național primesc o indemnizație lunară al cărei cuantum este aprobat de Consiliul național și care se plătește în conformitate cu art. 148.  +  Articolul 73Președintele Biroului executiv național este președintele CMSR.  +  Articolul 74Președintele coordonează întreaga activitate a CMSR și are următoarele atribuții principale:a) reprezintă CMSR în relațiile cu persoanele fizice și juridice din țară și străinătate;b) încheie contracte și convenții în numele CMSR, cu aprobarea Biroului executiv național;c) convoacă și conduce ședințele Adunării generale naționale, ale Consiliului național și ale Biroului executiv național;d) duce la îndeplinire deciziile Adunării generale naționale, Consiliului național și Biroului executiv național date în sarcina sa;e) urmărește realizarea bugetului de venituri și cheltuieli;f) conduce, controlează și îndrumă activitatea vicepreședinților, secretarului general, trezorierului și a personalului angajat;g) propune domeniile de interes pentru înființarea și desfășurarea activității comisiilor Consiliului național și ale grupurilor de lucru;h) angajează personalul de specialitate și administrativ, cu aprobarea Biroului executiv național;i) îndeplinește orice alte atribuții date în sarcina sa de Adunarea generală națională, de Consiliul național ori de Biroul executiv național.  +  Articolul 75Președintele CMSR semnează deciziile Biroului executiv național, ale Consiliului național și ale Adunării generale naționale și are drept de semnătură în bancă.  +  Articolul 76Președintele CMSR îl poate mandata în scris pe oricare dintre membrii Biroului executiv național pentru a realiza o parte din competențele care îi revin și poate împuternici și o altă persoană cu drept de semnătură în bancă, atât timp cât nu operează o delegare substanțială sau totală a puterilor sale.  +  Secţiunea a 3-a Organizarea și funcționarea colegiilor teritoriale  +  Articolul 77(1) Colegiile teritoriale au personalitate juridică, patrimoniu și buget proprii, precum și autonomie funcțională, organizatorică și financiară, în condițiile legii și ale prezentului regulament.(2) Denumirea colegiilor teritoriale este cuprinsă în anexa nr. 2.(3) Sediul colegiului teritorial este în orașul reședință de județ, respectiv în municipiul București.(4) Denumirea, emblema colegiului teritorial, sediul și codul fiscal vor fi înscrise în toate documentele, actele și înscrisurile care emană de la acesta.(5) Colegiul teritorial va avea cont bancar.  +  Articolul 78(1) Colegiile teritoriale au următoarele atribuții principale:a) avizează înființarea cabinetelor stomatologice, indiferent de forma lor juridică, precum și modificările intervenite;b) participă, prin reprezentanți anume desemnați, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unitățile sanitare publice;c) țin evidența membrilor și efectuează înregistrările corespunzătoare în sistemul informatic național;d) eliberează și avizează anual certificatul de membru al CMSR în formatul unic stabilit și livrat de Consiliul național;e) eliberează, la cererea medicilor stomatologi înscriși, certificatul profesional curent;f) supraveghează modul de exercitare a profesiei de către medicii stomatologi;g) soluționează reclamațiile formulate împotriva medicilor stomatologi, în condițiile prevăzute de lege și de regulamentele profesiei;h) organizează cursuri de însușire a prevederilor Codului deontologic al medicului stomatolog și ale altor acte normative care reglementează profesia de medic stomatolog;i) analizează cazurile de exercitare ilegală a profesiei de medic stomatolog și le sesizează organelor competente;j) comunică CMSR, în termenul cel mai scurt posibil, toate datele și informațiile deținute, necesare pentru realizarea schimbului de informații prin mecanismul de alertă;k) supraveghează, analizează și sancționează cazurile de încălcare a prevederilor Codului deontologic al medicului stomatolog, indiferent de forma de exercitare a profesiei;l) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege și de prezentul regulament, precum și de deciziile Adunării generale naționale și ale Consiliului național.(2) Procedura de eliberare, la cererea medicilor stomatologi, a certificatului profesional curent și forma acestuia sunt stabilite de Consiliul național.  +  Articolul 79(1) Organele de conducere la nivelul colegiilor teritoriale sunt adunarea generală, consiliul colegiului teritorial și biroul consiliului, denumit și biroul executiv.(2) Participarea la ședințele organelor de conducere la nivel teritorial este permisă numai persoanelor care dețin, conform legii și prezentului regulament, calitatea de membri ai organului de conducere în cauză, personalului contractual desemnat, consultanților, precum și altor persoane invitate la solicitarea celui care a făcut convocarea sau a biroului executiv teritorial.  +  Articolul 80Adunarea generală a colegiului teritorial, denumită și adunarea generală, este alcătuită din medicii stomatologi înscriși în colegiul teritorial respectiv.  +  Articolul 81Deciziile adunării generale se adoptă cu votul favorabil a două treimi din numărul celor prezenți, cu excepția adunării generale de alegeri.  +  Articolul 82Adunarea generală se întrunește anual în primul trimestru al anului sau, în mod extraordinar, ori de câte ori este nevoie.  +  Articolul 83Adunarea generală exercită atribuțiile prevăzute de lege și de prezentul regulament, după cum urmează:a) aprobă planul de activitate al consiliului;b) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;c) alege membrii consiliului;d) alege membrii comisiei de cenzori a colegiului teritorial sau, după caz, aprobă cenzorul extern propus de colegiul teritorial;e) alege reprezentanții colegiului teritorial în Adunarea generală națională a CMSR.  +  Articolul 84(1) Lucrările adunării generale sunt conduse de membrii biroului executiv.(2) Lucrările adunării generale de alegeri vor fi conduse în conformitate cu dispozițiile Regulamentului electoral.  +  Articolul 85Adunarea generală poate fi convocată în ședință ordinară sau extraordinară de către:a) președintele colegiului teritorial;b) majoritatea simplă a membrilor biroului executiv;c) majoritatea simplă a membrilor consiliului.  +  Articolul 86(1) Convocarea membrilor adunării generale pentru întrunirea în ședință ordinară se va face cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfășurarea acesteia.(2) Convocarea membrilor adunării generale în ședință extraordinară se face ori de câte ori este nevoie.(3) Convocarea medicilor stomatologi înscriși în colegiul teritorial pentru participarea la adunarea generală se face prin afișare la sediul colegiului teritorial, pe website-ul oficial al colegiului teritorial, prin poștă electronică.(4) Adunarea generală se întrunește inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță. Dispozițiile art. 32 sunt aplicabile.  +  Articolul 87(1) Consiliul colegiului teritorial, denumit în continuare consiliul, are un număr de membri proporțional cu numărul medicilor stomatologi înscriși în evidența colegiului, la data organizării alegerilor, aleși de adunarea generală conform proporțiilor stabilite de lege.(2) Proporțional cu numărul de membri ai consiliului se vor alege supleanți, în condițiile prevăzute de lege și de Regulamentul electoral.  +  Articolul 88Deciziile consiliului se adoptă în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, cu votul favorabil a jumătate plus unu din numărul total al acestora.  +  Articolul 89Principalele atribuții ale consiliului sunt următoarele:a) conduce activitatea colegiului teritorial între ședințele adunării generale;b) alege membrii biroului executiv;c) aprobă membrii comisiei de disciplină, ai comisiei de litigii, precum și membrii comisiilor consiliului, la propunerea biroului executiv;d) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al colegiului teritorial și al comisiilor consiliului;e) duce la îndeplinire deciziile adunării generale;f) aplică și urmărește ducerea la îndeplinire a deciziilor organelor de conducere ale CMSR;g) atestă onorabilitatea și moralitatea profesională ale membrilor înscriși în colegiul teritorial, inclusiv prin eliberarea certificatului profesional curent;h) duce la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse de Adunarea generală națională sau de Consiliul național în sarcina acestuia, în vederea asigurării organizării și funcționării corespunzătoare a colegiului teritorial;i) stabilește indemnizația de ședință pentru participarea membrilor colegiului teritorial la ședințele Adunării generale naționale;j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și de prezentul regulament.  +  Articolul 90(1) Consiliul se întrunește la convocarea președintelui colegiului teritorial, în ședințe ordinare, la interval de două luni.(2) În mod excepțional, la solicitarea a două treimi din numărul membrilor săi sau a președintelui colegiului teritorial, consiliul poate fi convocat în ședințe extraordinare. Convocarea membrilor consiliului se poate face prin una dintre următoarele modalități: poștă electronică, servicii de curierat sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire.(3) Consiliul se întrunește inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță. Dispozițiile art. 32 sunt aplicabile.  +  Articolul 91(1) În cadrul consiliului, pentru realizarea atribuțiilor, se pot înființa comisii organizate în mod similar cu comisiile Consiliului național.(2) Membrii comisiilor de lucru ale consiliului pot primi o indemnizație de ședință al cărei cuantum se stabilește de consiliul colegiului teritorial.  +  Articolul 92Comisiile de lucru ale consiliului îndeplinesc atribuțiile stabilite de prezentul regulament, de deciziile Consiliului național, cele prevăzute în decizia consiliului și respectă recomandările comisiilor similare organizate la nivel național.  +  Articolul 93Comisiile de lucru ale consiliului exercită atribuții similare comisiilor de lucru ale Consiliului național, precum și următoarele atribuții specifice:a) evaluarea formelor de educație medicală continuă organizate pe raza colegiului teritorial în cadrul sistemului de educație medicală continuă pentru medicii stomatologi, aprobat de Consiliul național;b) eliberarea avizelor de înființare și funcționare a cabinetelor stomatologice;c) ținerea evidenței medicilor stomatologi cu drept de liberă practică și a unităților în cadrul cărora se desfășoară activități stomatologice în unitatea administrativ-teritorială respectivă;d) analizarea și publicarea competențelor unităților sanitare private sau publice în cadrul cărora se desfășoară activități stomatologice pe raza colegiului teritorial, în condițiile legii;e) controlarea și avizarea condițiilor tehnice și de dotare ale unităților în cadrul cărora se desfășoară activități stomatologice;f) eliberarea certificatului de membru și avizarea anuală a acestuia, în condițiile stabilite de Consiliul național;g) îndeplinirea formalităților de publicitate prevăzute de lege în vederea vânzării spațiilor cu destinație de cabinete medicale, în condițiile prevăzute de lege;h) verificarea respectării regimului publicității de către medicii stomatologi și unitățile în cadrul cărora se exercită profesia de medic stomatolog;i) avizarea desfășurării concursurilor și examenelor pentru posturile vacante de medici stomatologi de la nivelul unităților sanitare publice, în condițiile prevăzute de lege;j) desemnarea reprezentanților pentru a face parte din comisiile de concurs și din comisiile de soluționare a contestațiilor pentru posturile vacante de la nivelul unităților sanitare publice, în condițiile prevăzute de lege;k) alte atribuții stabilite prin decizii ale consiliului sau ale Consiliului național.  +  Articolul 94Ședințele comisiilor de lucru ale consiliului vor fi convocate de președintele comisiei sau de biroul executiv, care va stabili modalitatea de desfășurare a acestora.  +  Articolul 95Materialele supuse spre aprobare consiliului vor fi avizate și fundamentate de către comisia de lucru competentă, după caz.  +  Articolul 96(1) Corespunzător comisiilor de lucru ale consiliului, în cadrul colegiului teritorial se pot înființa departamente ca structuri tehnice și administrative.(2) Un departament poate funcționa pentru una sau mai multe comisii.(3) Departamentele vor fi coordonate de către unul dintre membrii biroului executiv.(4) În afară de departamente pot fi înființate și alte structuri tehnice și administrative pentru desfășurarea activității curente a colegiului teritorial.  +  Articolul 97(1) În funcție de necesitățile concrete, consiliul poate aproba înființarea și componența unor comisii facultative.(2) Aceste comisii pot avea activitate permanentă sau temporară.(3) Fiecare comisie constituită conform alin. (1) va fi condusă de un președinte de comisie, membru al biroului executiv.(4) Comisiile vor fi formate din membri ai consiliului și/sau din alți membri ai colegiului teritorial propuși și votați de consiliu.(5) La lucrările comisiilor pot participa, cu aprobarea consiliului colegiului teritorial sau a biroului executiv, specialiști în diverse domenii.(6) Opiniile, dezbaterile, materialele supuse discuțiilor și lucrările comisiilor sunt confidențiale față de terți și față de organele de conducere ale CMSR de la nivel național și local, iar membrii comisiilor se obligă să păstreze confidențialitatea acestora, sens în care se obligă să semneze acorduri individuale de confidențialitate înainte de demararea activității comisiei în cauză.(7) Orice comunicare privind activitatea și materialele întocmite la nivelul comisiei către forurile de decizie va putea fi realizată pe baza votului majorității simple a membrilor comisiei, de către președintele comisiei sau de membrul mandatat de acesta, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor de lucru ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România, aprobat de Consiliul național.(8) După verificarea conformității cu legislația în vigoare și însușirea de către organele de conducere de la nivel teritorial, prin emiterea unui aviz, raportul de activitate și/sau materialele întocmite la nivelul comisiei vor/va putea fi făcut(e) public(e).(9) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (6) atrage sancțiunea revocării calității de membru în comisie, la constatarea nerespectării și cu decizia biroului executiv teritorial, care va informa consiliul colegiului în acest sens.  +  Articolul 98Biroul executiv asigură activitatea permanentă a colegiului teritorial, în conformitate cu legea și regulamentele corpului profesional.  +  Articolul 99Consiliul colegiului teritorial va alege dintre membrii săi, prin vot secret, membrii biroului executiv, aleși în mod individual pe funcții, pentru un mandat de 4 ani. Biroul executiv are componența stabilită de lege.  +  Articolul 100(1) Biroul executiv lucrează legal în prezența a jumătate plus unu din membri și ia decizii valabile cu votul majorității simple a membrilor săi.(2) Biroul executiv se întrunește inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță. Dispozițiile art. 32 sunt aplicabile.  +  Articolul 101Biroul executiv al colegiului teritorial are următoarele atribuții principale:a) asigură activitatea colegiului teritorial între ședințele consiliului;b) aprobă angajarea de personal și asigură execuția bugetului;c) execută deciziile adunării generale și ale consiliului;d) decide declanșarea sau nedeclanșarea anchetei disciplinare;e) elaborează și supune spre avizare consiliului proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;f) execută deciziile organelor de conducere ale CMSR și răspunde de ducerea lor la îndeplinire;g) informează consiliul cu privire la deciziile emise și activitatea desfășurată între ședințele consiliului;h) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și de prezentul regulament.  +  Articolul 102(1) Biroul executiv se întrunește ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui colegiului teritorial sau a cel puțin jumătate dintre membrii săi.(2) Convocarea membrilor biroului executiv se poate face prin una dintre următoarele modalități: poștă electronică, servicii de curierat sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire.  +  Articolul 103Biroul executiv coordonează activitatea tuturor comisiilor consiliului și a departamentelor.  +  Articolul 104În exercitarea mandatului, membrii biroului executiv pot primi o indemnizație lunară al cărei cuantum este aprobat de Consiliul național și care se plătește conform art. 148.  +  Articolul 105Președintele biroului executiv este președintele colegiului teritorial.  +  Articolul 106Președintele colegiului teritorial coordonează activitatea biroului executiv și are următoarele atribuții principale:a) reprezintă colegiul teritorial în relațiile cu persoanele fizice și juridice din țară și străinătate;b) încheie contracte și convenții în numele colegiului teritorial, aprobate de biroul executiv;c) propune consiliului și biroului executiv modalitățile de aplicare și urmărire a executării contractelor;d) convoacă și conduce ședințele adunării generale, ale consiliului și ale biroului consiliului;e) duce la îndeplinire deciziile biroului executiv, consiliului, adunării generale, precum și deciziile organelor de conducere ale CMSR, date în sarcina sa;f) urmărește realizarea bugetului de venituri și cheltuieli;g) angajează personalul de specialitate și administrativ, cu aprobarea biroului executiv;h) conduce, controlează și îndrumă activitatea celorlalți membri ai biroului executiv, precum și a personalului angajat;i) propune domeniile de interes pentru înființarea comisiilor de lucru ale consiliului;j) îndeplinește orice altă sarcină stabilită de consiliu, de biroul executiv, de organele de conducere naționale ale CMSR ori prevăzută de lege sau de prezentul regulament.  +  Articolul 107(1) Președintele colegiului teritorial este în drept să exercite acțiunea civilă sau să sesizeze, după caz, organele judiciare și autoritățile competente pentru urmărirea și trimiterea în judecată a persoanelor care își atribuie sau care întrebuințează fără drept titlul ori calitatea de medic stomatolog sau care practică în mod ilegal medicina dentară.(2) Președintele colegiului teritorial este în drept să sesizeze autoritățile competente în situația în care medicii stomatologi, pe durata suspendării calității de membru al CMSR sau a dreptului de exercitare a profesiei ori, după caz, a anumitor activități profesionale sau pe durata încetării calității de membru al CMSR, exercită profesia sau activitățile profesionale în cauză.  +  Articolul 108Președintele colegiului teritorial semnează deciziile biroului executiv, ale consiliului și ale adunării generale și are drept de semnătură în bancă.  +  Articolul 109Președintele colegiului teritorial poate mandata în scris pe oricare dintre membrii biroului executiv pentru a realiza parte din competențele care îi revin și poate împuternici și o altă persoană cu drept de semnătură în bancă, atât timp cât nu operează o delegare substanțială sau totală a puterilor sale.  +  Capitolul VI Alegerea membrilor Biroului executiv național, a reprezentanților în Adunarea generală națională, a consiliilor colegiilor teritoriale și a birourilor consiliilor  +  Secţiunea 1 Alegerea reprezentanților  +  Articolul 110Alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial, a membrilor biroului consiliului, precum și a organelor de conducere de la nivel național se va face, de jos în sus, cu respectarea principiilor democratice și a egalității tuturor membrilor.  +  Articolul 111(1) Organizarea și desfășurarea alegerilor se vor stabili printr-un regulament electoral aprobat de Consiliul național.(2) În vederea organizării și desfășurării alegerilor se vor organiza comisii electorale locale de către consiliile colegiilor teritoriale, respectiv o comisie electorală centrală propusă de către Biroul executiv național și aprobată de Consiliul național.(3) Comisia electorală centrală va coordona desfășurarea alegerilor și va emite decizii de îndrumare în vederea aplicării unitare a Regulamentului electoral ori a procedurilor electorale.(4) Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective în legislatura pentru care se organizează alegerile.(5) Înaintea alegerii în această funcție, membrii comisiilor electorale se vor angaja în scris să nu candideze la o funcție electivă în legislatura pentru care se organizează respectivele alegeri.(6) Membrii comisiilor de disciplină la data organizării alegerilor electorale au dreptul de a candida. Mandatul acestora în cadrul comisiilor de disciplină va înceta la data emiterii de către Comisia electorală centrală a deciziei de validare a membrului respectiv, în următoarele cazuri:a) membrul comisiei de disciplină a fost ales într-o funcție de conducere/control în cadrul CMSR, fie la nivel național, fie la nivel local;b) membrul comisiei de disciplină a fost înscris pe lista de supleanți, iar Comisia electorală centrală a validat membrul respectiv pentru funcția vacantă.(7) În cazul alegerilor parțiale la nivel național se va menționa funcția pentru care se organizează alegerile, iar candidaturile se vor trimite direct Comisiei electorale centrale. La nivelul colegiilor teritoriale, alegerile parțiale pentru biroul executiv se organizează de către consiliul colegiului teritorial, care desemnează o comisie electorală a colegiului teritorial.(8) În cazul în care, din motive excepționale, la nivel local nu pot fi organizate și desfășurate alegerile parțiale de către consiliul colegiului teritorial, alegerile sunt organizate de către Consiliul național.(9) În aplicarea dispozițiilor alin. (8), până la data organizării și desfășurării alegerilor parțiale, la propunerea Biroului executiv național, Consiliul național aprobă perioade de interimat pentru funcțiile din cadrul biroului executiv teritorial, care nu pot fi mai mari de 12 luni, și numește persoanele care vor ocupa respectivele funcții.  +  Articolul 112Membrii CMSR pot fi aleși în organele de conducere în condițiile legii și ale Regulamentului electoral.  +  Articolul 113(1) Dreptul de a alege și de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului teritorial al cărui membru este medicul stomatolog respectiv, cu excepția alegerilor pentru membrii Biroului executiv național.(2) Dovada calității de membru al colegiului teritorial se va face, acolo unde medicul stomatolog nu se găsește pe lista alegătorilor, cu certificatul de membru al CMSR vizat la zi.  +  Articolul 114Dreptul de vot îl au numai membrii CMSR care au cotizația plătită la zi.  +  Articolul 115Numărul maxim de mandate în organele de conducere de la nivel național și/sau teritorial ce pot fi primite, respectiv exercitate este de 2 mandate pentru fiecare funcție la nivelul biroului executiv național și/sau teritorial.  +  Articolul 116Membrii în consiliile colegiilor teritoriale, birourile executive ale colegiilor teritoriale, în Adunarea generală națională și în Biroul executiv național se aleg prin vot secret, direct și liber exprimat.  +  Articolul 117În cazul alegerilor pentru Biroul executiv național, consiliul colegiului teritorial sau pentru Adunarea generală națională sunt aleși în funcție candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate, în condițiile legii.  +  Secţiunea a 2-a Încetarea calității de membru în organele de conducere  +  Articolul 118(1) Încetarea de drept a mandatului de membru al organelor de conducere intervine în următoarele situații:a) demisie;b) incompatibilitate sau nedemnitate;c) deces;d) revocare;e) imposibilitatea fizică sau psihică de exercitare a funcției atestată prin certificat medical;f) pierderea calității de membru al CMSR.(2) Locul rămas vacant în Adunarea generală națională, respectiv în consiliul colegiului teritorial va fi ocupat de către primul supleant.(3) Supleanții vor ocupa locurile devenite vacante în ordinea în care sunt înscriși în listele validate de Comisia electorală centrală, pentru perioada de mandat rămasă.(4) Supleantul va exercita funcția în calitate de membru al organului de conducere după validarea de către Comisia electorală centrală, în condițiile prevăzute de Regulamentul electoral.(5) În cazul Biroului executiv național și al biroului executiv al colegiului teritorial se organizează alegeri parțiale pentru locul vacant.(6) În cazul în care se constată vacanța funcției pentru unul dintre membrii biroului executiv teritorial, consiliul colegiului teritorial poate aproba perioade de interimat, care nu pot fi mai mari de 12 luni, iar biroul executiv teritorial numește persoana care va ocupa postul vacant pe perioada de interimat. Interimatul nu se consideră mandat.(7) În cazul în care se constată vacanța funcției pentru unul dintre membrii Biroului executiv național, Adunarea generală națională poate aproba perioade de interimat, care nu pot fi mai mari de 12 luni, iar Biroul executiv național numește persoana care va ocupa postul vacant pe perioada de interimat. Interimatul nu se consideră mandat.  +  Articolul 119(1) Revocarea din funcție sau din calitatea de reprezentant în organele de conducere ale CMSR, atât la nivel național, cât și la nivel teritorial, se face de către forul care l-a ales pe cel în cauză.(2) Revocarea se poate face pentru abateri de la prevederile legii, ale prezentului regulament sau ale deciziilor obligatorii ale Consiliului național, care aduc prejudicii activității organismului profesional.  +  Articolul 120(1) Atunci când este afectată în mod grav funcționarea, organizarea sau situația financiară a unui colegiu teritorial, Adunarea generală națională poate dispune, la propunerea Consiliului național:a) revocarea din funcție a membrilor consiliului colegiului teritorial;b) dizolvarea consiliului colegiului teritorial în situația în care numărul membrilor rămași în funcție este mai mic decât jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului colegiului teritorial și dacă acesta nu a putut fi completat cu supleanți;c) organizarea de alegeri parțiale pentru perioada rămasă din mandatul în curs, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice de la data deciziei Adunării generale naționale.(2) Revocarea din funcție a membrilor consiliului colegiului teritorial se poate dispune de către Adunarea generală națională pentru abateri de la prevederile legii și ale prezentului regulament, care aduc prejudicii activității organismului profesional, inclusiv în situația în care aceștia nu duc la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse de Adunarea generală națională sau de Consiliul național în sarcina acestora, în vederea asigurării organizării și funcționării corespunzătoare a colegiului teritorial.(3) În situația prevăzută la alin. (1), calendarul alegerilor se stabilește prin decizie a Consiliului național, iar atribuțiile consiliului colegiului teritorial prevăzute de prezentul regulament și de Regulamentul electoral se exercită de către Consiliul național.(4) Costurile aferente organizării alegerilor la nivel local se suportă de colegiul teritorial în cauză.  +  Articolul 121(1) Sunt revocați de drept membrii organelor de conducere care:a) lipsesc nemotivat la 2 ședințe consecutive ale Adunării generale naționale;b) lipsesc nemotivat la 2 ședințe într-un an calendaristic ale Consiliului național sau, după caz, ale consiliului colegiului teritorial;c) lipsesc nemotivat la 3 ședințe pe semestru ale Biroului executiv național sau, după caz, ale biroului executiv al colegiului teritorial;d) refuză să facă parte din comisiile de lucru ale Consiliului național sau, după caz, ale consiliului colegiului teritorial ori nu participă la activitățile acestora, lipsind nemotivat la 3 ședințe pe an.(2) Nu constituie absență nemotivată: (i) participarea la ședințe prin intermediul unui împuternicit având o procură emisă în condițiile legii și ale prezentului regulament; sau (ii) înștiințarea secretariatului de la nivel național sau teritorial (după caz), înainte de începerea ședinței, cu privire la imposibilitatea participării la ședința respectivă, însoțită de indicarea motivului absenței și dovada aferentă, în măsura în care este posibil. În situația în care evenimentul care a cauzat absența nu a putut fi prevăzut înainte de data desfășurării ședinței, înștiințarea poate fi comunicată în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii ședinței.(3) Constatarea încetării mandatului se face prin decizie a președintelui CMSR în cazul membrilor Consiliului național și al membrilor Adunării generale naționale, respectiv a președintelui colegiului teritorial în cazul membrilor consiliilor colegiilor teritoriale.(4) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (3) se află în imposibilitate de a semna decizia menționată la același alineat, dreptul de semnătură revine vicepreședintelui care coordonează CLAS din cadrul Consiliului național sau, după caz, din cadrul consiliului colegiului teritorial.  +  Capitolul VII Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Medicilor Stomatologi din România  +  Secţiunea 1 Principiile cercetării disciplinare  +  Articolul 122(1) Constituie abatere disciplinară nerespectarea legilor și regulamentelor profesiei de medic stomatolog, a Codului deontologic al medicului stomatolog, a regulilor de bună practică profesională, a prezentului regulament, a deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMSR, precum și săvârșirea de fapte în legătură cu profesia sau în afara acesteia care sunt de natură să prejudicieze onoarea și prestigiul profesiei sau ale CMSR.(2) Fiecare medic stomatolog beneficiază de prezumția de nevinovăție până la soluționarea definitivă a cauzei.  +  Articolul 123(1) Abaterea disciplinară angajează răspunderea disciplinară a făptuitorului, căruia i se va aplica una dintre sancțiunile prevăzute de lege:a) mustrare;b) avertisment;c) vot de blam;d) amendă de la 500 lei la 5.000 lei;e) interdicția de a exercita profesia ori anumite activități de medicină dentară pe o perioadă de la o lună la un an;f) retragerea calității de membru al CMSR.(2) La sancțiunile menționate la alin. (1) se poate prevedea, după caz, obligarea celui sancționat la efectuarea unor cursuri de perfecționare sau de educație medicală continuă ori a altor forme de pregătire profesională.(3) Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate pentru abaterile disciplinare stabilite prin acte normative ca fiind abateri disciplinare grave nu pot consta în mustrare sau avertisment.  +  Articolul 124(1) Acțiunea disciplinară poate fi pornită în termen de cel mult 6 luni de la data săvârșirii faptei sau de la data cunoașterii consecințelor prejudiciabile, dar nu mai târziu de 1 an de la data la care fapta a fost săvârșită.(2) Pe tot parcursul cercetării disciplinare, medicul stomatolog are dreptul de a fi asistat de avocat.  +  Articolul 125(1) Răspunderea disciplinară este angajată în funcție de gravitatea abaterii.(2) Repetarea unei abateri disciplinare până la radierea sancțiunii aplicate constituie o circumstanță agravantă, care va fi avută în vedere la aplicarea noii sancțiuni.  +  Articolul 126Unitățile sanitare sau cele de medicină legală au obligația de a pune la dispoziția comisiilor de disciplină documentele medicale solicitate, precum și orice alte date și informații necesare soluționării cauzei.  +  Articolul 127Consiliile colegiilor teritoriale sunt obligate să țină evidența sancțiunilor aplicate fiecărui membru, să le înregistreze în sistemul informatic național și să comunice această evidență, la solicitare, celor în drept.  +  Secţiunea a 2-a Competența organelor jurisdicționale  +  Articolul 128(1) În cadrul fiecărui colegiu teritorial se organizează și funcționează comisia de disciplină, independentă de conducerea colegiului teritorial, care judecă în complet de 3 membri aleși în mod aleatoriu abaterile disciplinare săvârșite de medicii stomatologi înscriși în colegiul respectiv, precum și de medicii stomatologi care exercită profesia în regim temporar sau ocazional pe raza colegiului teritorial.(2) La nivelul CMSR se organizează și funcționează Comisia superioară de disciplină, independentă de conducerea colegiului, care judecă în complet de 5 membri aleși în mod aleatoriu:a) abaterile săvârșite de membri ai consiliului colegiului teritorial, ai Consiliului național sau ai Adunării generale naționale, precum și de membrii comisiilor de disciplină, electorale sau de cenzori organizate la nivel teritorial ori național;b) contestațiile formulate împotriva deciziilor comisiilor de disciplină teritoriale.(3) Unul dintre membrii comisiilor de disciplină poate fi desemnat de direcțiile de sănătate publică, la nivel teritorial, și de Ministerul Sănătății, la nivelul Comisiei superioare de disciplină.(4) Cei 3, respectiv 5 membri din completele care judecă abaterile disciplinare vor fi aleși prin tragere la sorți, pentru a se asigura corectitudinea, legalitatea și transparența procedurilor disciplinare.  +  Articolul 129(1) La nivelul fiecărui colegiu teritorial se organizează și funcționează o comisie de disciplină, alcătuită din 5 până la 7 membri, dintre care un membru poate fi desemnat de către direcția de sănătate publică, iar ceilalți sunt propuși de biroul executiv și aprobați de consiliul colegiului teritorial.(2) Membrii comisiilor de disciplină propuși de biroul executiv trebuie să aibă cel puțin gradul profesional de specialist, cu o vechime în specialitate de minimum 7 ani sau o vechime de peste 10 ani în profesie.(3) La nivelul CMSR se organizează și funcționează Comisia superioară de disciplină, alcătuită din 7 membri, dintre care un membru poate fi desemnat de Ministerul Sănătății, iar ceilalți sunt propuși de Biroul executiv național și aprobați de Consiliul național. În eventualitatea în care Ministerul Sănătății nu desemnează un membru în Comisia superioară de disciplină, toți cei 7 membri vor fi propuși de Biroul executiv național și aprobați de Consiliul național.(4) Membrii Comisiei superioare de disciplină propuși de Biroul executiv național trebuie să aibă cel puțin gradul profesional de specialist, cu o vechime în specialitate de minimum 10 ani sau o vechime de peste 15 ani în profesie.(5) Funcția de membru al comisiei de disciplină este incompatibilă cu orice altă funcție în cadrul CMSR, exceptând calitatea de membru al adunării generale a colegiului teritorial.  +  Articolul 130(1) Durata mandatului membrilor comisiilor de disciplină este de 4 ani.(2) Calitatea de membru al comisiei de disciplină, la nivel teritorial sau național, încetează, de drept, prin deces, demisie, pierderea calității de membru al CMSR, survenirea unor situații de nedemnitate sau incompatibilitate ori prin numirea unui alt reprezentant, în cazul membrilor desemnați de către Ministerul Sănătății sau de direcția de sănătate publică.(3) La nivelul colegiilor teritoriale, calitatea de membru al comisiei de disciplină încetează și în cazul transferului medicului stomatolog în cauză în alt colegiu teritorial.(4) Calitatea de membru al comisiei de disciplină, la nivel teritorial sau național, se suspendă pe durata restrângerii sau interzicerii desfășurării activităților profesionale, în întregime sau în parte, precum și pe durata desfășurării unei acțiuni disciplinare pornite împotriva persoanei care deține această calitate.(5) În situația aplicării unei sancțiuni disciplinare, rămasă definitivă fie la instanțele de judecată, fie la nivelul CMSR atunci când decizia comisiei de disciplină nu a fost atacată în fața instanțelor de judecată, calitatea de membru al comisiei de disciplină deținută de medicul stomatolog sancționat se revocă de drept prin decizie a președintelui colegiului teritorial, respectiv a președintelui CMSR, după caz.  +  Secţiunea a 3-a Aspecte procedurale  +  Articolul 131(1) Sesizarea poate fi depusă de:a) pacient în nume propriu, prin reprezentant legal sau prin reprezentant cu împuternicire specială;b) succesorii pacientului decedat.(2) Sesizării i se va da curs numai în cazul în care conține următoarele elemente de identificare:a) numele, prenumele, domiciliul și calitatea petentului;b) numele și prenumele medicului stomatolog împotriva căruia se face sesizarea, precum și, dacă este cazul, locul exercitării profesiei;c) descrierea faptei și indicarea datei când aceasta a avut loc;d) solicitările petentului;e) semnătura olografă a petentului, în original, sau semnătura electronică extinsă, în condițiile prevăzute de lege.(3) În cazul în care petentul nu poate indica numele și prenumele medicului stomatolog împotriva căruia își îndreaptă plângerea, dar face dovada demersurilor efectuate în acest sens, colegiul teritorial va solicita unităților sanitare în care medicul stomatolog își desfășura activitatea informațiile necesare identificării acestuia.(4) În condițiile prevăzute de Regulamentul de organizare și desfășurare a activității comisiilor de disciplină ale CMSR, aprobat de Consiliul național, biroul executiv al colegiului teritorial sau Biroul executiv național se poate sesiza și dispune începerea anchetei disciplinare din oficiu.(5) Sesizările care au ca obiect restituirea unor sume de bani nu sunt de competența CMSR.  +  Articolul 132(1) Decizia pronunțată se comunică medicului stomatolog, persoanei care a făcut sesizarea și Biroului executiv național.(2) Deciziile privind aplicarea sancțiunilor care se soldează cu suspendarea sau interzicerea exercitării profesiei se comunică și Ministerului Sănătății și, respectiv, angajatorului.(3) În termen de 15 zile calendaristice de la comunicare, medicul stomatolog sancționat sau persoana care a făcut sesizarea poate contesta decizia pronunțată de comisia de disciplină a colegiului teritorial la Comisia superioară de disciplină.  +  Articolul 133(1) Contestația se formulează în scris și va conține în mod obligatoriu cel puțin următoarele elemente:a) numele și prenumele sau, după caz, denumirea contestatarului;b) domiciliul, respectiv sediul contestatarului;c) obiectul contestației;d) motivarea contestației;e) mijloacele de probă pe care se sprijină contestația;f) semnătura olografă a contestatarului, a reprezentantului legal sau a reprezentantului cu împuternicire specială, în original, sau semnătura electronică extinsă, în condițiile prevăzute de lege.(2) Contestația se depune, sub sancțiunea nulității, la comisia de disciplină de la nivel teritorial, care, în termen de 5 zile lucrătoare, este obligată ca împreună cu dosarul cauzei să o trimită Comisiei superioare de disciplină.(3) Contestația este suspensivă de executare.(4) Prin contestație nu pot fi invocate aspecte care nu au făcut obiectul sesizării care a stat la baza declanșării anchetei disciplinare, sub sancțiunea nulității.  +  Articolul 134(1) Decizia Comisiei superioare de disciplină nu mai poate fi atacată la nivelul CMSR.(2) Împotriva deciziei Comisiei superioare de disciplină medicul stomatolog sancționat poate formula o acțiune la secția de contencios administrativ, în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 135(1) Sancțiunile prevăzute la art. 123 alin. (1) lit. a)-d) se radiază în termen de 6 luni de la data executării lor, iar cea prevăzută la lit. e), în termen de un an de la data expirării perioadei de interdicție.(2) În cazul aplicării sancțiunii prevăzute la art. 123 alin. (1) lit. f), medicul stomatolog poate face o nouă cerere de redobândire a calității de membru CMSR după expirarea perioadei stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă de interdicție a exercitării profesiei sau după 2 ani de la data rămânerii definitive a sancțiunii dispuse de comisia de disciplină. Redobândirea calității de membru al CMSR se face în condițiile prezentului regulament.(3) În situația în care prin decizia comisiei de disciplină s-a dispus și obligarea medicului stomatolog sancționat la efectuarea unor cursuri de perfecționare sau de educație medicală ori a altor forme de pregătire profesională, cu precizarea numărului de credite de educație medicală continuă ori a formei de pregătire și a domeniului în care acestea trebuie realizate, radierea sancțiunii se va face numai după ce medicul stomatolog prezintă dovada efectuării formei de pregătire corespunzătoare.  +  Articolul 136Procedura de organizare și desfășurare a activității comisiilor de disciplină se stabilește în Regulamentul de organizare și desfășurare a activității comisiilor de disciplină ale CMSR, aprobat de Consiliul național.  +  Capitolul VIII Soluționarea litigiilor  +  Articolul 137(1) Membrii CMSR sunt obligați ca atunci când se găsesc în orice situație litigioasă ori divergență profesională față de alt membru al corpului profesional, înaintea oricărui demers public, inclusiv înainte de a se adresa mass-media sau instanțelor de judecată, să apeleze la medierea Comisiei de litigii constituite la nivelul colegiilor teritoriale sau, după caz, la nivel național.(2) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) constituie abatere disciplinară.  +  Articolul 138(1) Comisia de litigii este formată, la nivelul colegiului teritorial, din 3 membri ai acestuia, propuși de către biroul executiv și aprobați de consiliul teritorial, iar la nivel național este formată din 5 membri ai CMSR, propuși de Biroul executiv național și aprobați de Consiliul național.(2) Membrii Comisiei de litigii trebuie să aibă o vechime de peste 10 ani în profesie și să nu fi fost sancționați pentru abateri disciplinare.(3) Mandatul de membru în Comisia de litigii este incompatibil cu mandatul de membru în Comisia de disciplină.  +  Articolul 139Procedura de conciliere se desfășoară în fața Comisiei de litigii de la nivel național atunci când una dintre părți are calitatea de membru al consiliului colegiului teritorial, al Consiliului național, al Adunării generale naționale, al comisiilor de disciplină, electorale sau de cenzori organizate la nivel teritorial ori național.  +  Articolul 140Comisia de litigii va convoca părțile în divergență și, pe baza probelor administrate de către părți și a acelora pe care le consideră necesare, va încerca soluționarea amiabilă a conflictului.  +  Articolul 141(1) La terminarea procedurilor de soluționare amiabilă a conflictului dintre părți, Comisia de litigii va încheia un proces-verbal în care va consemna situația de fapt, pozițiile părților, probele administrate și rezultatul final.(2) Procesul-verbal va fi semnat de către membrii Comisiei de litigii și de către părți.  +  Articolul 142Dacă situația conflictuală nu a fost soluționată amiabil și cel puțin una dintre părți solicită declanșarea procedurii disciplinare, Comisia de litigii va comunica cererea biroului executiv al colegiului teritorial sau, după caz, Biroului executiv național.  +  Capitolul IX Etica cercetării științifice  +  Articolul 143(1) La nivelul Consiliului național se constituie Comisia de etică a cercetării științifice, care va fi formată din 5 membri ai Consiliului național sau alți membri ai CMSR propuși de Biroul executiv național și aprobați de Consiliul național.(2) Activitatea comisiei prevăzute la alin. (1) se desfășoară în conformitate cu legea și cu Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică a cercetării științifice.  +  Articolul 144Comisia de etică a cercetării științifice are următoarele atribuții:a) aprobă studiile clinice/științifice desfășurate pe subiecți umani în cadrul cabinetelor stomatologice;b) supraveghează respectarea principiilor de etică în cercetarea științifică desfășurată în afara centrelor universitare;c) colaborează cu alte comisii și/sau instituții în ceea ce privește aspectele legate de desfășurarea studiilor clinice/ științifice în afara centrelor universitare;d) elaborează puncte de vedere cu privire la legislația aplicabilă cercetării științifice.  +  Capitolul X Venituri și cheltuieli  +  Articolul 145Veniturile CMSR se constituie în condițiile legii.  +  Articolul 146Taxa de înscriere în CMSR este de 10% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată de la momentul înscrierii.  +  Articolul 147Taxele pentru serviciile prestate membrilor corpului profesional și persoanelor care nu sunt membre ale CMSR se stabilesc de către Consiliul național, respectiv de consiliul colegiului teritorial.  +  Articolul 148(1) Următoarele cheltuieli, costuri și indemnizații vor fi suportate de Consiliul național:a) cheltuieli cu deplasarea și indemnizația de ședință ale membrilor numiți pentru participarea la ședințele Comisiei superioare de disciplină, Comisiei naționale de litigii și Comisiei de etică a cercetării științifice;b) cheltuieli cu deplasarea și indemnizația de ședință ale membrilor Biroului executiv național pentru participarea la ședințele Adunării generale naționale, Consiliului național, respectiv comisiilor de lucru din care fac parte, precum și indemnizația lunară aferentă funcției de membru al Biroului executiv național;c) cheltuieli cu deplasarea și remunerația membrilor numiți pentru participarea la ședințele comisiilor de specialitate, în limita bugetului alocat de către Biroul executiv național;d) indemnizația sau costuri per proiect, în conformitate cu decizia Biroului executiv național, aferente participării la grupurile de lucru numite de Biroul executiv național, respectiv la comisiile de specialitate numite de Consiliul național.(2) Cheltuielile cu deplasarea și indemnizația de ședință ale reprezentanților biroului executiv teritorial pentru participarea la ședințele Adunării generale naționale, Consiliului național, ședințele comisiilor de lucru ale Consiliului național, respectiv ale membrilor comisiilor de lucru constituite la nivel teritorial, precum și indemnizația lunară aferentă funcției de membru în biroul executiv teritorial vor fi suportate din bugetul colegiilor teritoriale.(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică întocmai și în ceea ce privește împuterniciții persoanelor indicate mai sus în vederea substituirii acestora din urmă la ședințele organelor de conducere ale CMSR și comisiilor Consiliului național.  +  Articolul 149(1) Cotizațiile datorate și neplătite de către membrii CMSR în termenul fixat de Consiliul național determină plata unor penalități în cuantumul prevăzut de lege.(2) Aceeași penalitate se va aplica și colegiilor teritoriale care nu varsă către CMSR partea de cotizație datorată, în condițiile stabilite de Consiliul național.  +  Articolul 150(1) Cuantumul cotizației de membru al CMSR se stabilește de către Consiliul național.(2) Partea din cotizație aferentă funcționării CMSR va fi virată până cel mai târziu la sfârșitul lunii următoare celei pentru care a fost percepută cotizația, înaintea oricăror alte plăți, cu excepția sumelor datorate la bugetul de stat.  +  Articolul 151(1) Partea de cotizație datorată Consiliului național, nefiind venit al consiliilor colegiilor teritoriale, se va vira către acesta înaintea oricăror alte plăți.(2) Obligația urmăririi și efectuării vărsării cotei aferente Consiliului național revine președintelui consiliului teritorial.(3) Neîndeplinirea acestei obligații se sancționează de Comisia superioară de disciplină, la sesizarea Biroului executiv național, prin aplicarea uneia dintre sancțiunile prevăzute de lege.  +  Articolul 152(1) Veniturile pot fi utilizate pentru cheltuieli cu organizarea și funcționarea, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale și servicii, cheltuieli de capital, pentru perfecționarea pregătirii profesionale, acordarea de burse prin concurs medicilor stomatologi, întrajutorarea medicilor stomatologi cu venituri mici, crearea de instituții cu scop filantropic și științific, acordarea de premii pentru membrii cu activități profesionale deosebite sau alte cheltuieli aprobate, după caz, de consiliul colegiului teritorial, respectiv de Consiliul național.(2) Modul de alocare a fondurilor prevăzute la alin. (1) se stabilește, după caz, de consiliul colegiului teritorial, respectiv de Consiliul național.  +  Articolul 153(1) Președinții colegiilor teritoriale au obligația de a transmite anual, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ședința Adunării generale naționale ordinare, bugetul pentru anul în curs, aprobat de către consiliul colegiului teritorial, precum și bilanțul și contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli ale anului anterior, aprobate de adunarea generală a colegiului teritorial.(2) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) vor fi certificate pentru conformitate de către președintele colegiului teritorial.  +  Articolul 154Membrii CMSR care pierd calitatea de membru nu au niciun drept să revendice vreo parte din patrimoniul sau veniturile colegiului și nici să ridice pretenții asupra taxelor de înscriere, cotizațiilor sau altor eventuale contribuții bănești ori materiale virate către CMSR.  +  Capitolul XI Dispoziții finale  +  Articolul 155Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1*)la regulament*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  SIGLA
  Colegiului Medicilor Stomatologi din România
   +  Anexa nr. 2la regulament
  Denumirea colegiilor teritoriale
  Nr. crt.Unitatea administrativ-teritorialăDenumirea colegiului teritorial
  1.Județul AlbaColegiul Medicilor Stomatologi Alba
  2.Județul AradColegiul Medicilor Stomatologi Arad
  3.Județul ArgeșColegiul Medicilor Stomatologi Argeș
  4.Județul BacăuColegiul Medicilor Stomatologi Bacău
  5.Județul BihorColegiul Medicilor Stomatologi Bihor
  6.Județul Bistrița-NăsăudColegiul Medicilor Stomatologi Bistrița-Năsăud
  7.Județul BotoșaniColegiul Medicilor Stomatologi Botoșani
  8.Județul BrașovColegiul Medicilor Stomatologi Brașov
  9.Județul BrăilaColegiul Medicilor Stomatologi Brăila
  10.Municipiul BucureștiColegiul Medicilor Stomatologi București
  11.Județul BuzăuColegiul Medicilor Stomatologi Buzău
  12.Județul Caraș-SeverinColegiul Medicilor Stomatologi Caraș-Severin
  13.Județul CălărașiColegiul Medicilor Stomatologi Călărași
  14.Județul ClujColegiul Medicilor Stomatologi Cluj
  15.Județul ConstanțaColegiul Medicilor Stomatologi Constanța
  16.Județul CovasnaColegiul Medicilor Stomatologi Covasna
  17.Județul DâmbovițaColegiul Medicilor Stomatologi Dâmbovița
  18.Județul DoljColegiul Medicilor Stomatologi Dolj
  19.Județul GalațiColegiul Medicilor Stomatologi Galați
  20.Județul GiurgiuColegiul Medicilor Stomatologi Giurgiu
  21.Județul GorjColegiul Medicilor Stomatologi Gorj
  22.Județul HarghitaColegiul Medicilor Stomatologi Harghita
  23.Județul HunedoaraColegiul Medicilor Stomatologi Hunedoara
  24.Județul IalomițaColegiul Medicilor Stomatologi Ialomița
  25.Județul IașiColegiul Medicilor Stomatologi Iași
  26.Județul IlfovColegiul Medicilor Stomatologi Ilfov
  27.Județul MaramureșColegiul Medicilor Stomatologi Maramureș
  28.Județul MehedințiColegiul Medicilor Stomatologi Mehedinți
  29.Județul MureșColegiul Medicilor Stomatologi Mureș
  30.Județul NeamțColegiul Medicilor Stomatologi Neamț
  31.Județul OltColegiul Medicilor Stomatologi Olt
  32.Județul PrahovaColegiul Medicilor Stomatologi Prahova
  33.Județul Satu MareColegiul Medicilor Stomatologi Satu Mare
  34.Județul SălajColegiul Medicilor Stomatologi Sălaj
  35.Județul SibiuColegiul Medicilor Stomatologi Sibiu
  36.Județul SuceavaColegiul Medicilor Stomatologi Suceava
  37.Județul TeleormanColegiul Medicilor Stomatologi Teleorman
  38.Județul TimișColegiul Medicilor Stomatologi Timiș
  39.Județul TulceaColegiul Medicilor Stomatologi Tulcea
  40.Județul VasluiColegiul Medicilor Stomatologi Vaslui
  41.Județul VâlceaColegiul Medicilor Stomatologi Vâlcea
  42.Județul VranceaColegiul Medicilor Stomatologi Vrancea
  -----