LEGE nr. 89 din 10 aprilie 2024privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 11 aprilie 2024  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 8 din 26 ianuarie 2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 26 ianuarie 2023, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc trei noi puncte, cu următorul cuprins:– La articolul 4, alineatele (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Termenul de transmitere către proprietar a intenției de exercitare a dreptului de preempțiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării înștiințării, documentației și a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii; titularii dreptului de preempțiune vor prevedea în bugetul propriu sumele necesare destinate exercitării dreptului de preempțiune; valoarea de achiziționare se negociază cu vânzătorul.(8) În cazul în care Ministerul Culturii sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii nu își exercită dreptul de preempțiune în termenul prevăzut la alin. (7), acest drept se transferă autorităților publice locale.– La articolul 4, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) Autoritățile publice locale transmit cu celeritate proprietarului intenția de a-și exercita dreptul de preempțiune, respectiv comunicarea de neexercitare a dreptului, în condițiile legii, fără a depăși 30 de zile lucrătoare calculate de la data comunicării neexercitării dreptului de preempțiune de către Ministerul Culturii, respectiv de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia.– La articolul 11, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3)-(5), cu următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și ale art. 10 alin. (4), autoritățile administrației publice care au atribuția de a emite/de a aviza autorizația de construire sau de desființare, respectiv de a aproba/de a aviza documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism pot autoriza, aproba sau aviza, după caz, desființarea unor componente, elemente de construcție și corpuri, atunci când acestea sunt nocive sau fără valoare culturală, în condițiile legii.(4) Identificarea componentelor, elementelor de construcție și corpurilor prevăzute la alin. (3) se face prin documentația tehnică, de amenajare a teritoriului sau de urbanism, după caz, avizată de Ministerul Culturii, direct sau prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia, cu respectarea legislației în vigoare, elaborată în baza studiilor de fundamentare prevăzute la art. 24^1.(5) În vederea aplicării prevederilor alin. (3) și (4) se aprobă, prin ordin al ministrului culturii, norme metodologice privind elaborarea studiilor de fundamentare privind evaluarea resursei culturale a imobilelor.2. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, pct. 5^1, cu următorul cuprins:5^1. După articolul 24 se introduce un nou articol, art. 24^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 24^1(1) Studiile de fundamentare privind evaluarea resursei culturale a imobilului care fac parte din documentația supusă avizării sunt studii științifice elaborate de specialiști sau experți atestați conform dispozițiilor art. 26 alin. (1) pct. 17.(2) Studiile de fundamentare privind evaluarea resursei culturale cuprind cel puțin:a) datele istorice, cu marcarea etapelor semnificative de evoluție a imobilului;b) evaluarea, în baza criteriilor de clasare, a imobilului și a părților acestuia;c) identificarea justificată a părților de imobil care, pentru a nu altera caracterul general al bunului cultural imobil:(i) nu pot fi transformate;(ii) pot suferi transformări limitate;(iii) pot suferi transformări majore sau pot fi substituite ori eliminate;(iv) trebuie eliminate, în considerarea caracterului lor nociv sau parazitar;d) identificarea impactului vizual și tehnic asupra vecinătăților intervențiilor propuse în proiectul supus avizării;e) identificarea restricțiilor (identificarea limitărilor generale de gabarit, de configurare a volumului, de finisaj și a altor restricții specifice elementelor purtătoare de valoare culturală a imobilului) pe care intervențiile proiectate trebuie să le respecte, precum și a permisivităților de intervenție.3. La articolul I punctul 6, alineatul (7) al articolului 34^2 se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil analizează și soluționează cu celeritate, motivat, contestațiile depuse potrivit dispozițiilor art. 15 alin. (1), precum și contestațiile depuse de proprietarii sau titularii de drepturi reale asupra imobilului în procedurile de emitere a avizelor și acordurilor, derulate de către Ministerul Culturii direct sau prin intermediul serviciilor publice deconcentrate, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul IIContestațiile aflate în analiza Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluționează potrivit prevederilor legale în vigoare la momentul depunerii acestora.  +  Articolul III(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului culturii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, se modifică și se completează regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil.(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului culturii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, se modifică regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 10 aprilie 2024.Nr. 89.------