ORDIN nr. 188 din 7 iunie 2017pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 23 iunie 2017



  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM nr. 309.926 din 16.05.2017,în baza prevederilor:– Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;– Regulamentului nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului nr. 1.605/2002 al Consiliului;– Ordonanței de urgență nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016;– Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operațiunile finanțate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de management, în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Ghidul solicitantului pentru măsura I.6 - „Diversificarea veniturilor și noi forme de venit“, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Se aprobă Ghidul solicitantului pentru măsura I.23 - „Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor“, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.(3) Se aprobă Ghidul solicitantului pentru măsura II.2 – „Investiții productive în acvacultură“, prevăzut în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.(4) Se aprobă Ghidul solicitantului pentru măsura IV.4 - „Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură“, prevăzut în anexa nr. 4*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 974/2016 pentru aprobarea ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2 și IV.4 din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1008 din 15 decembrie 2016.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  București, 7 iunie 2017.Nr. 188.  +  Anexa nr. 1GHIDUL SOLICITANTULUIpentru măsura I.6 - "Diversificarea veniturilor și noi forme de venit"  +  Anexa nr. 2GHIDUL SOLICITANTULUIpentru măsura I.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitațiiși adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuitși a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor;construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor  +  Anexa nr. 3GHIDUL SOLICITANTULUIpentru măsura II.2 - "Investiții productive în acvacultură"  +  Anexa nr. 4GHIDUL SOLICITANTULUIpentru măsura IV.4 - "Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură"