ORDONANȚĂ nr. 41 din 12 august 1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 29 august 1994  Ținând seama că în perioada de timp care s-a scurs de la constituirea statului român modern, România a aderat la un număr de organizații internaționale interguvernamentale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, existente la momentul respectiv,având în vedere importanța participării, în continuare, la aceste organizații pentru dezvoltarea cooperării cu alte state și pentru promovarea intereselor țării noastre,în temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanță:  +  Articolul 1Se aprobă lista organizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru care se vor achita cotizații anuale, conform baremurilor stabilite de fiecare organizație (anexa nr. 1).  +  Articolul 2Ministerul Finanțelor este autorizat să repartizeze fondurile prevăzute în legea bugetului de stat pentru plată, în mod eșalonat, a cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale, conform anexei nr. 2.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
  Teodor Viorel Meleșcanu
  Ministru de stat, ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu
  București, 12 august 1994.Nr. 41.  +  Anexa nr. 1
  LISTA ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE INTERGUVERNAMENTALE LA CARE
  ROMÂNIA ESTE MEMBRĂ
  I. Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza unor legi, decrete, hotărâri ale Guvernului
  Nr.crt.Denumirea organizațieiSediulAnulînființăriiAnul aderării RomânieiInstituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivăExplicații
  012345
  1.Organizația Națiunilor Unite (O.N.U.) New York19451955Ministerul Afacerilor Externe
  - Comitetul O.N.U. pentru eliminarea discriminării rasiale ; Geneva19661970
  - Convenția contra torturii și a altor tratamente aplicate cu cruzime, inumane sau degradanteNew York19841990
  2.Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura (F.A.O.) Roma 19451961Ministerul Agriculturii și Alimentației
  3.Organizația Internațională a Muncii (O.I.M.) Geneva19191919Ministerul Muncii și Protecției Sociale
  4.Agenția Internațională pentru Energia Atomică (A.I.E.A.)Viena19571957Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul Cercetării și Tehnologiei
  5.Organizația Meteorologică Mondială (O.M.M.) Geneva18731948Ministerul Apelor, Pădurilor și Protectiei Mediului
  6.Organizația Mondială a Turismului (O.M.T.) Madrid19751975Ministerul Turismului
  7.Organizația Maritimă Internațională (O.M.I.) Londra19481948Ministerul Transporturilor
  8.Uniunea Poștală Universală (U.P.U.) Berna18741874Ministerul Comunicațiilor
  9.Uniunea Internațională de Telecomunicații (U.I.T.) Geneva 18651865Ministerul Comunicațiilor
  10.Organizația Aviației Civile Internaționale (O.A.C.I.) Montreal19441965Ministerul Transporturilor
  11.Acordul General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.) Geneva19471971Ministerul Comerțului
  12.Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (O.M.P.I.) Geneva19271927O.S.I.M.
  13.Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) Geneva19461948Ministerul Sănătății
  14.Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) Viena 19791980Ministerul Industriilor
  15.Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (U.N.E.S.C.O.) Paris 19451956Ministerul Culturii
  16.Comisia Dunării Externe Budapesta19481949Ministerul Afacerilor
  17.Consiliul Europei Externe Strasbourg19491993Ministerul Afacerilor
  18.Uniunea Latină Externe Madrid 19541979Ministerul Afacerilor
  19.Federația Mondială a Asociațiilor pentru Națiunile Unite (F.M.A.N.U.)Geneva1956Ministerul Afacerilor Externe
  20.Biroul Internațional al Expozițiilor (B.I.E.) Paris19311960Ministerul Afacerilor Externe
  21.Forumul Internațional alTransporturilor - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică(ITF-OCDE)Paris 19531993Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
  22.Conferința Europeană a Administrațiilor de Posta și Telecomunicații (C.E.P.T.)Bonn19591990Ministerul Comunicațiilor
  23.Convenția de la Basel privind controlul deșeurilor toxice Basel19891991Ministerul Apelor, Pădurilor și Protectiei Mediului
  24.Convenția privind zonele umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor19911991Ministerul Apelor, Pădurilor și Protectiei Mediului
  25.Comisia Internațională a Marilor Baraje Paris 19281928Ministerul Apelor, Pădurilor și Protectiei Mediului
  26.Convenția de la Viena pentru protejarea stratului de ozon Viena19871993Ministerul Apelor, Pădurilor și Protectiei Mediului
  27.Protocolul de la Montreal pentru protejarea stratului de ozon Montreal 19871993 Ministerul Apelor, Pădurilor și Protectiei Mediului
  28.Comisia Europeană de Lupta contra Febrei Aftoase Roma 19531993 Ministerul Agriculturii și Alimentației
  29.Oficiul Internațional al Epizootiilor Paris1924 1927Ministerul Agriculturii și Alimentației
  30.Oficiul Internațional al Viei și Vinului Paris19241957 Ministerul Agriculturii și Alimentației
  31.Comisia Internațională pentru Irigații și Drenaje New Delhi 19501958Ministerul Agriculturii și Alimentației
  32.Societatea Internatională pentru Științe Horticole Haga 19591960 Ministerul Agriculturii și Alimentației
  33.Organizația Europeană și Mediterană pentru Protecția Plantelor Paris19511958 Ministerul Agriculturii și Alimentației
  34.Comisia Sericicolă Internațională Paris 1969Ministerul Agriculturii și Alimentației
  35.Asociația Internațională pentru Controlul Semințelor (I.S.T.A.) Zurich 19241958 Ministerul Agriculturii și Alimentației
  36.Interpol Paris19231973Ministerul de Interne
  37.Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale - Uniunea de la Berna – drepturi de autorGeneva1971O.M.P.I.1886-Berna1978O.M.P.I.1927Ministerul Culturii
  38.Consiliului Europei Strasbourg19541991Ministerul Culturii
  39.Centrul Internațional Roma de Studii pentru Conservarea și Restaurarea Bunurilor Culturale Roma 19581960Ministerul Culturii
  40.Fondul Patrimoniului Cultural Mondial Paris 19721990Ministerul Culturii
  41.Consiliul de Cooperare Vamală (C.C.V.) Bruxelles19501968Ministerul Finanțelor
  42.Biroul Internațional pentru Tarife Vamale Bruxelles18901892Ministerul Finanțelor
  43.Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat Haga18931991Ministerul Justiției
  44.Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga Haga18991899 Ministerul Justiției
  45.Biroul Internațional pentru Măsuri și și Greutăți Sevres- Franta 18751883Biroul Român de Metrologie Legală
  46.Biroul Internațional de Metrologie Legală Paris19551956Biroul Român de Metrologie Legală
  47.Institutul Internațional de StatisticăVoorburg - Olanda18851961Institutul Național de StatisticăInstitutul Național de Statistică - România are statut de membru instituțional în cadrul Institutului Internațional de Statistică.
  48.Uniunea Interparlamențară Geneva1889 1891Parlamentul României – Camera Deputaților
  49.Organizația Internațională de Standardizare (I.S.O.) Geneva19461950Institutul Român de Standardizare
  50.Comitetul European pentru Standardizare în Electrotehnică (CENELEC) Bruxelles19731991Institutul Român de Standardizare
  51.Comitetul European de Standardizare (C.E.N.) Bruxelles19611991Institutul Român de Standardizare
  52.Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (E.T.S.I.) Sophia- Antipolis- Franta 19881991Institutul Român de Standardizare
  53.Rețeaua Internațională de Terminologie (TERMNET) Viena 1979 1991Institutul Român de Standardizare
  54.Institutul Unificat de de Cercetări Nucleare (I.U.C.N.) Dubna- Federația Rusa 19561956Ministerul Cercetării și Tehnologiei
  55.Societatea Europeană de Fizica Geneva19681968Ministerul Cercetării și Tehnologiei
  56.Centrul Internațional de Seismologie New Berry- Anglia 19281971Ministerul Cercetării și Tehnologiei
  57.Centrul Internațional de Informare Științifică și Tehnică Moscova19691969Ministerul Cercetării și Tehnologiei
  58.Organizația Internațională a Uniunilor de Consumatori (I.O.C.U.) Londra 19591991 Oficiul pentru Protecția Consumatorilor
  59.Comisia Electrotehnica Internațională (C.E.I.) Geneva1906 1906 Ministerul Industriilor
  60.Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice Haga19931993Ministerul Afacerilor Externe
  61.Organizația Internațională a Francofoniei (O.I.F.) Paris1970 1993Ministerul Afacerilor Externe
  62.TRACECA Baku1998 1998Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  63.Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă Abu Dhabi 2009 2011Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri
  63^1.Organizația Europeană pentru Cercetări NucleareGeneva1953 2015 Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
  64.Fundația Europeană pentru TineretStrasbourg19721993Ministerul Tineretului și SportuluiÎn baza Legii nr. 64/1993 pentru aderarea României la Statutul Consiliului Europei, România a devenit stat membru al Consiliului Europei. Potrivit art. 2 al Statutului Fundației Europene pentru Tineret, adoptat prin Rezoluția nr. (98)31 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, membrii Fundației Europene pentru Tineret sunt statele membre ale Consiliului Europei. Prin urmare, în conformitate cu instrumentele juridice menționate, România deține calitatea de membru al Fundației Europene pentru Tineret.
  65.Asociația Europeană a Cardurilor de Tineret (AECT)Bruxelles 20002023Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de ȘanseRomânia participă din anul 2023.
  Titlul ”Aderări în curs de ratificare de către Parlamentul României” – Abrogat.
  (la 03-02-2023, Pct. 1 din anexa 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 13 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 )
  II. Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale
  Nr.crt.Denumirea organizațieiSediulAnulînființăriiAnuladerăriiRomânieiInstituția românăcare coordoneazărelațiile cu organizațiainternaționalărespectivăExplicații
  0123456
  1.Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (O.S.C.E.) Viena 19751975Ministerul Afacerilor Externe România a semnat Actul final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa
  2.Adunarea Parlamențară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (A.P. O.S.C.E.) Copenhaga19911991Ministerul Afacerilor Externe Parlamentul României participă cu reprezentanți la reuniuni
  3.Organizația pentru Cooperare Economică a Marii NegreIstanbul19921992Ministerul Afacerilor ExterneMembru fondator
  4.Academia Diplomatică InternaționalăParis 19261926Ministerul Afacerilor ExterneMembru fondator
  5.Conferința Europeană a Aviației Civile (C.E.A.C.) Neuilly sur Seine 19541991Ministerul TransporturilorAprobare viceprim-ministru
  6.Asociația Internațională Permanentă a Congreselor de Navigație (A.I.P.C.N.) Bruxelles1885 reactua-lizat în1990 1975Ministerul TransporturilorAderare comunicată de Ministerul Transporturilor
  7.Asociația Internațională Permanentă a Congreselor Rutiere (A.I.P.C.R.) Paris19081957Ministerul TransporturilorReactualizat; aprobare viceprim-ministru din anul 1991
  8.Autostrada transeuropeană N-S (TEM).Proiect regional sub egida C.E.E./ O.N.U. și P.N.U.D. Varșovia19771977Ministerul TransporturilorAprobare viceprim-ministru
  9.Carta Europeană a Energiei Bruxelles19911991Ministerul Industriilor Aprobarea primului-ministru, din anul 1991
  10.Federația Internațională pentru Locuire, Urbanism și Amenajarea Terito-riului (F.I.H.U.A.T.)Haga19131990Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului Aprobare viceprim -ministru din anul 1990
  11.Comisia Internațională pentru Exploatarea Științifică a Mării Mediterane (C.I.E.S.M.)Monte 19251925Ministerul Apelor, Padu- rilor și Pro- tectiei Mediului Hotărârea conducerii Academiei Române
  12.Federația Europeană de ZootehnieRoma1971Ministerul Agriculturii și Alimenta- tiei România participă din anul 1971
  13.Sistemul OCDE pentru certificarea semințelor destinate comerțului internațional Paris19311969Ministerul Agriculturii și Alimenta- tiei România participă din anul 1969
  14.Asociația Internaționala de Semnalizare MaritimăParis19571966Ministerul Apărării Naționale România participă din anul 1966
  15.Comitetul Internațional de Medicină și Farmacie MilitarăLiege- Belgia 19211923Ministerul Apărării NaționaleRomânia participă din anul 1923
  16.Comisia Internaționala de Istorie Militară Porrentruy - Elveția 19261974Ministerul Apărării NaționaleRomânia participă din anul 1974
  17.Asociația Internațională a Arhivelor Francofone Quebec19891993Ministerul de Interne România participă din anul 1993
  18.Consiliul Internațional al Arhivelor Paris19481956Ministerul de InterneRomânia participă din anul 1956
  19.Comitetul Tehnic Internațional pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor Paris 1895 1895 Ministerul de Interne Membru fondator
  20.Consiliul Internațional al Muzeelor Paris 1946 1958 Ministerul Culturii România participă din anul 1958
  21.Institutul Internațional de Teatru Paris1948 1957 Ministerul Culturii România participă din anul 1957
  22.Uniunea Internațio-nală a Marionetistilor Praga 1929 1929 Ministerul Culturii H.C.M. nr. 468/1959
  23.Consiliul Internațional al Muzicii Paris 1947 1960 Ministerul Culturii România participă din anul 1960
  24.Asociația Internațională a Teatrelor pentru Copii Franta 1965 1965 Ministerul Culturii România participă din anul 1965
  25.Federația Internațională a Asociațiilor de BibliotecariHaga19301961Ministerul Culturii România participă din anul 1961
  26.Asociația Internațională a Teatrelor de AmatoriCopenhaga 19701993Ministerul CulturiiRomânia participă din anul 1993
  27.Consiliul Internațional al Monumentelor și Siturilor IstoriceFranta19651970Ministerul CulturiiRomânia participă din anul 1970
  28.Asociația Autoritatilor care Controlează Asigurările din Țările în Curs de Dezvoltare1983Ministerul FinanțelorRomânia participă din anul 1983
  29.Institutul Internațional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT) Roma19261927Ministerul Justiției Procesul-verbal al Comisiei Consiliului Consultativ de pe lângă M.A.E. din 2 decembrie 1927
  30.Federația Internațională de Astronautică (I.A.F.)Paris19601960Academia Română România participă din anul 1960
  31.Uniunea Geografică Internațională (I.B.U.) Edmonton19591959Academia RomânăH.C.M. nr. 653/1959
  32.Federația Internațională a Societăților de FilozofieFribourg1973Academia RomânăRomânia participă din anul 1973
  33.Uniunea Internațională de Științe Psihologice (I.U.P. sys) Montreal 19511964Academia RomânăRomânia participă din anul 1964
  34.Comitetul Internațional de Științe Istorice (C.I.S.H.) Geneva19261974Academia RomânăRomânia participă din anul 1974
  35.Asociația Internațională de Studii Sud-Est Europene (A.I.E.S.E.E.) București 19631963Academia RomânăRomânia participă din anul 1963
  36.Asociația Internațională de Științe Economice Paris1959Academia RomânăRomânia participă din anul 1959
  37.Federația Internațională de Informare și DocumentareHaga18951958Ministerul Cercetării și Tehnologiei România participă din anul 1958
  38.Uniunea Mondială a Nevăzătorilor 1972Secretariatul de Stat pentru HandicapațiRomânia participă din anul 1972
  39.Uniunea Europeană a Nevăzătorilor 1972Secretariatul de Stat pentru HandicapațiRomânia participă din anul 1972
  40.Asociația Internațională a Sahului în BrailleParis19511972Secretariatul de Stat pentru HandicapațiRomânia participă din anul 1972
  41.Federația Mondială a Surzilor Roma 19511963Secretariatul de Stat pentru HandicapațiRomânia participă din anul 1963
  42.Sistemul O.C.D.E. pentru aplicarea normelor internaționale la fructe și legume proaspete Paris19311969Ministerul Agriculturii și AlimentatieiAdresa Secretariatului General al Consiliului de Miniștri nr. 451/I.D./2 iulie 1969
  43.O.C.D.E. - Comitetul oțeluluiParis19601993Ministerul Industriei și Comerțului România participă din anul 1993
  44.O.C.D.E. - Comitetul pentru industria construcțiilor navale Paris19601998Ministerul Industriei și Comerțului România participă din anul 1998
  45.Rețeaua Internațională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (I.N.S.M.E.) Roma20042004Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și CooperațieRomânia participă din anul 2004
  46.Centrul pentru Dezvoltare (OCDE) Paris 19602004Ministerul Afacerilor Externe România participă din anul 2004
  47.OCDE - Programul pentru dezvoltare economică și creare a locurilor de muncă (Programul LEED - Local la nivel local Employment and Economic Development Programme) Paris 19612004Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație România participă ca membru cu drepturi depline din decembrie 2004
  48.OCDE - Comitetul Transporturilor Maritime Paris19612005Ministerul TransporturilorConstrucțiilorși Turismului România participă din anul 2005
  49.Europae Archaeologiae Consilium (EAC) 1040 Bruxelles, rue Champ du Roi 3719992002Ministerul Culturii și CultelorRomânia participă din anul 2002
  50.Federația Internațională a Consiliilor Artelor și a Agențiilor Culturale (IFACCA372 Elizabeth St., Surry Hills, Sydney, Australia 20002005Ministerul Culturii și Cultelor, Administrația Fondului Cultural NaționalRomânia participă din anul 2005
  51.Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) Bruxelles20042007Consiliul Superior al MagistraturiiRomânia participă din anul 2007
  52.Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) Bruxelles20032007Institutul Național al MagistraturiiRomânia participă din anul 2007
  53.OCDE - Comitetul de Statistică și Guvernanță în StatisticăParis19612019Institutul Național de Statistică România participă, începând cu anul 2019, cu statut de asociat, la activitatea Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică
  54.OCDE - Comitetul pentru Agricultură (CoAg) Paris19612010Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale România participă, începând cu anul 2010, ca observator permanent
  55.Rețeaua Europeană a Institutelor de Științe Criminalistice (ENFSI) Haga 19952001Institutul Național de Expertize CriminalisticeRomânia participă din anul 2001
  56.Conferința Mondială a Justiției Constituționale 20112011Curtea Constituționalăa României România participă din anul 2011
  57.Rețeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ) Amman 20102010Institutul Național al MagistraturiiRomânia participă din anul 2010
  58.Forumul European al Registrelor Comerțului (ECRF)19982004Oficiul Național al RegistruluiComerțului România participă din anul 2004
  59.Forumul Registrelor Comerțului - CRF Auckland, Noua Zeelandă 20032010Oficiul Național al RegistruluiComerțuluiRomânia participă din anul 2010
  60.Asociația Internațională a Reglementatorilor de Insolvență - IAIR Pontefract,Anglia 19952009Oficiul Național al RegistruluiComerțuluiRomânia participă din anul 2009
  61.Registrul European al Comerțului (European Business Register - EBR) Roma, Italia 19922012Oficiul Național al RegistruluiComerțuluiRomânia participă din anul 2011
  62.Academia Internațională AnticorupțieMuenchendorferStrasse 2, 2361, Laxenburg, Austria 20102010Ministerul Justiției România participă din anul 2010
  63.Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPrisHaga, Olanda20102011Administrația Națională a PenitenciarelorRomânia participă din anul 2011
  64.Asociația Internațională a Înaltei Jurisdicții Administrative (AIHJA) Place du Palais - Royal 75100Paris 01, SP-Franța 19832012Înalta Curte de Casație și Justiție România participă din anul 2012
  65.OCDE - Comitetul de Concurență Paris19612006Consiliul Concurenței România participă începând cu anul 2006 la lucrările Comitetului de Concurență
  66.EQUINET Rețeaua Europeană a Organismelor Naționale de EgalitateBruxelles 20072007Consiliul Național pentru Combaterea DiscriminăriDecizia conducerii Consiliului de aprobare a aderării la rețea
  67.Rețeaua Europeană pentru Memorie și Solidaritate (REMS) Varșovia, Polonia 20052014Ministerul CulturiiRomânia participă din anul 2014
  68.Rețeaua Traduki Berlin, Germania 20082015Ministerul CulturiiRomânia participă din anul 2015
  69.Fondul de pensii al Conferinței de la Haga de Drept Internațional PrivatHaga18931991Ministerul Justiției România participă din anul 1991 la lucrările Comisiei, devenind parte la 10 instrumente ale acestei Comisii care se aplică în relația dintre România și celelalte state semnatare
  70.OCDE - Comitetul pentru Investiții sesiune lărgită Paris19612006Departamentul pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-PrivatÎn cadrul acestei organizații România are calitatea de asociat.
  71.Rețeaua de cooperare legislativă între ministerele justiției din statele membre ale Uniunii Europene 20082009Ministerul Justiției România participă din anul 2009
  72.Asociația Internațională a Procurorilor (AIP) Haga19951996Ministerul Public prin Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție România participă din anul 1996.
  73.Directorul de Chei Publice al Organizației Aviației Civile Internaționale Montreal, Canada 20052015Direcția Generală de Pașapoarte
  74.Asociația Internațională a Securității Sociale - ISSAGeneva19272015Casa Naționalăde Pensii Publice În cadrul acestei organizații România are calitate de membru afiliat.
  75.Confederația Europeană de ProbațiuneUtrecht18921999Ministerul Justiției, prinDirecția Naționalăde ProbațiuneRomânia participă din anul 1999.
  76 OCDE - Comitetul pentru turism Paris 1948 2006 Ministerul Turismului În cadrul acestei organizațiiRomânia are calitatea de ”participant”.
  77 OCDE/Agenția pentru Energie Nucleară - Comitetul pentru gestionarea deșeurilor radioactive Paris 1948 2010 Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive În cadrul acestei organizațiiRomânia are calitatea de “participant”.
  78 OCDE/Agenția pentru Energie Nucleară - Comitetul pentru studii economice și tehnice privind energia nucleară și ciclul combustibil Paris 1948 2010 Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive În cadrul acestei organizațiiRomânia are calitatea de “participant”.
  79 OCDE/Agenția pentru Energie Nucleară - Comitetul pentru securitatea instalațiilor nucleare Paris 1973 2010 Comisia Națională pentru Controlul Activităților și Nucleare (CNCAN) În cadrul acestei organizațiiRomânia are calitatea de “participant”.
  80 OCDE/Agenția pentru Energie Nucleară - Comitetul pentru reglementarea activităților nucleare Paris 1989 2010 Comisia Națională pentru Controlul Activităților și Nucleare (CNCAN) În cadrul acestei organizațiiRomânia are calitatea de “participant”.
  81 OCDE/Agenția pentru Energie Nucleară - Comitetul pentru protecția la radiații și sănătate publică Paris 1990 2010 Comisia Națională pentru Controlul Activităților și Nucleare (CNCAN) În cadrul acestei organizațiiRomânia are calitatea de “participant”.
  82 OCDE/Agenția pentru Energie Nucleară - Comitetul pentru legislație nucleară Paris 2000 2000 Comisia Națională pentru Controlul Activităților și Nucleare (CNCAN) În cadrul acestei organizațiiRomânia are calitatea de “participant ad-hoc”,fără cotizație, deoarece acest comitet este considerat “comitet permanent” al Consiliului OCDE.
  83. OCDE - Comitetul pentru IMM-uriși antreprenoriat (WPSMEE) Paris 1993 2007 Ministerul pentru Mediul de de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat În cadrul acestei organizațiiRomânia are calitatea de “participant”.
  84.Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE - Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor Paris 1961 2016 Ministerul Finanțelor Publice România participă în calitate de asociat cu drepturi depline din anul 2016.
  85.Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA)Londra 1968 2018Secretariatul General al GuvernuluiRomânia participă din anul 2017.
  86.Sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre (UNDAC)Geneva19932018Inspectoratul General pentru Situații de UrgențăMemorandumul Ministerului Afacerilor Interne nr. 339.738 din 30.06.2016 prin care au fost aprobate obținerea de către România a statutului de stat membru în sistemul UNDAC și plata contribuției financiare a României.
  87.Centrul Internațional pentru Cercetări ArhivisticeViena20072010Arhivele Naționale ale României
  88.Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN)Viena20052020Secretariatul General al Guvernului
  89.Centrul European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki – European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats – Hybrid CoEHelsinki20172018Ministerul Afacerilor Externe
  90Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere - ROADPOLMunster - Germania19962003Inspectoratul General al Poliției RomâneROADPOL(Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere) are calitatea de succesor al TISPOL (Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa) și continuă să îndeplinească toate sarcinile, activitățile și proiectele fostei organizații.
  90^1Centrul European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor (European Center of Excellence for Civilian Crisis Management)Berlin20202020Ministerul Afacerilor Externe
  91.Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) – Comitetul de asistență pentru Dezvoltare(DAC)Paris19602018Ministerul Afacerilor ExterneÎn cadrul acestui comitet România are calitatea de «participant»
  92.Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC)Haga19932020Secretariatul General al Guvernului
  93.Uniunea Europeană - Instrumentul European pentru PaceBruxelles20212021Ministerul Afacerilor ExterneInstrumentul European pentru Pace (EPF) a fost instituit prin Decizia (PESC) 2021/509 (OJ L 102, 24.03.2021, p. 14-62) (Decizia EPF), pe întreaga durată a participării României la acțiunile derulate de către Uniunea Europeană prin EPF în cadrul Cadrului Financiar Multianual 2021-2027. În funcție de cuantumul exact al cotizației statelor membre, cuantumul cotizației Românei va fi calculat prin aplicarea coeficientului GNI de 1,62% aferent României și va fi stabilit în fiecare an în funcție de sumele care vor fi angajate prin operațiile și măsurile de asistență finanțate prin intermediul EPF.Aceste sume vor fi stabilite de Consiliu, cu unanimitate, prin decizii (PESC) adoptate în temeiul art. 42 alin. (4) și al art. 43 alin. (2) din TUE pentru operații, respectiv al art. 28 din TUE pentru măsuri de asistență. Potrivit art. 2 din Decizia EPF, plafonul financiar pentru implementarea EPF în perioada 2021-2027 este de 5,692 miliarde euro.
  94.Comisia Internațională de Salvare Alpină8302 Kloten Switzerland Elveția19482020Jandarmeria Română
  95.Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence)Sofia20132021Ministerul Afacerilor InterneÎn cadrul acestui organism, România are calitatea de «națiune sponsor»
  96.Grupul Consultativ Comun CFEViena19901992Ministerul Afacerilor ExterneRomânia și-a consolidat consecvent profilul la nivelul OSCE, promovând activ obiectivul implementării depline a principiilor și angajamentelor asumate pe cele trei dimensiuni de activitate ale organizației, inclusiv pe dimensiunea politico-militară.
  97.Comisia Consultativă Cer Deschis (OSCC)Viena19921994Ministerul Afacerilor ExterneIdem
  98.Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare EconomicăParis1961în curs de aderareMinisterul Afacerilor ExterneRomânia are statut de candidat la aderarea la OCDE, conform Deciziei Consiliului OCDE din 25 ianuarie 2022. Procesul de aderare nu implică un calendar prestabilit, ritmul progreselor fiind determinat de meritele proprii ale fiecărui stat candidat.
  99Forumul Internațional pentru EnergieRiad19912021Ministerul EnergieiRomânia participă ca membru cu drepturi depline din anul 2021.
  100.Rețeaua Francofonă a Consiliilor Judiciare (R.F.C.M.J.)Quebec20142022Consiliul Superior al Magistraturii
  101.Rețeaua Europeană a Serviciilor de Inspecție Judiciară (R.E.S.I.J.)Bruxelles20192019Inspecția Judiciară În cadrul acestui organism, Inspecția Judiciară din România are calitatea de «membru titular».
  (la 25-04-2024, Punctul II. din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 1., Articolul 2 din LEGEA nr. 111 din 19 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 22 aprilie 2024 ) Notă
  Articolul I din LEGEA nr. 61 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 18 martie 2022 prevede:
  Articolul I(1) Se aprobă plata cotizației anuale în valoare de 18.039,88 euro, pentru anul 2021, precum și plata cotizației anuale pentru anii următori, pe întreaga durată a participării României în calitate de „națiune sponsor“ la Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence).(2) Începând cu anul 2022, plata cotizației anuale prevăzută la alin. (1) se asigură în limita sumelor stabilite de Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre.(3) Echivalentul în lei al sumelor necesare plății cotizației financiare anuale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual al Ministerului Afacerilor Interne, și se calculează pe baza cursului de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României, valabil la data efectuării plății.
  Notă
  Articolul II din ORDONANȚA nr. 23 din 24 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022, prevede:
  Articolul II
  (1) Se aprobă plata cotizațiilor naționale ale României pentru Grupul Consultativ Comun CFE și Comisia Consultativă Cer Deschis, în limita echivalentului în lei al sumei de 32.000 de euro/an, respectiv 24.000 de euro/an, la care se adaugă și sumele restante de plată în valoare de 4.522,58 de euro pentru perioada 1 iulie-30 septembrie 2021, respectiv 2.363,16 de euro pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2021.
  (2) Cuantumul cotizațiilor anuale poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, în situația în care Grupul consultativ comun CFE și Comisia Consultativă Cer Deschis decid actualizarea acestora la un alt nivel.
  (3) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului oficial de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României, în vigoare la data efectuării plății.
  (4) Fondurile necesare plății cotizațiilor anuale prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, în limita fondurilor aprobate prin legile bugetare anuale.
  Notă
  Articolul II din ORDONANȚA nr. 33 din 31 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 31 august 2022, prevede:
  Articolul II(1) Se aprobă plata cotizației anuale la bugetul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE, în cuantumul care va fi stabilit anual de organizație pe întreaga perioadă de desfășurare a procesului de aderare a României, precum și plata facturilor anuale aferente cheltuielilor ocazionate de procesul de aderare a României la OCDE.(2) Sumele necesare plăților prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe și se calculează pe baza cursului de schimb valutar al Băncii Naționale a României în vigoare la data efectuării plății.
  Notă
  Articolul 1 din ORDONANȚA nr. 1 din 11 ianuarie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 33 din 11 ianuarie 2023, prevede:
  Articolul 1
  (1) Se aprobă plata cotizației financiare anuale pentru participarea Poliției Române, prin intermediul Poliției Rutiere, la Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere, denumită în continuare ROADPOL.
  (2) Pentru anul 2022, cotizația financiară reprezintă echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro.
  (3) Începând cu anul 2023, plata cotizației financiare prevăzute la alin. (1) se asigură în limita echivalentului în lei al sumei stabilite conform statutului ROADPOL.
  (4) Se aprobă plata cotizațiilor financiare restante, aferente anilor 2019-2021, în valoare de 5.000 euro/an, pentru participarea Poliției Române, prin intermediul Poliției Rutiere, la ROADPOL.
  (5) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (2)-(4) se calculează pe baza cursului oficial de schimb euro/leu al Băncii Naționale a României, valabil la data efectuării plății.
  (6) Sumele prevăzute la alin. (2)-(4) se asigură de la bugetul de stat, cu încadrarea în bugetul anual aprobat, potrivit legii, Inspectoratului General al Poliției Române.
  Notă
  Articolul 1 din LEGEA nr. 366 din 6 decembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 1103 din 7 decembrie 2023, prevede:
  (1) Se aprobă aderarea Consiliului Superior al Magistraturii, ca membru cu drepturi și obligații depline, la Rețeaua Francofonă a Consiliilor Judiciare, denumită în continuare R.F.C.M.J.
  (2) Se aprobă plata cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii, în calitate de membru cu drepturi și obligații depline la R.F.C.M.J., în limita echivalentului în lei al sumei de 4.580 euro/an.
  (3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se calculează pe baza cursului oficial de schimb euro/leu al Băncii Naționale a României valabil la data efectuării plății.
  (4) Contravaloarea în lei a sumei prevăzute la alin. (2) se asigură prin bugetul anual aprobat Consiliului Superior al Magistraturii.
  (5) În cazul în care nivelul cotizației prevăzute la alin. (2) este modificat prin hotărâre a Adunării Generale a R.F.C.M.J., plata cotizației anuale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita echivalentului în lei al sumei stabilite.
  Notă
  Articolul 1 din LEGEA nr. 111 din 19 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 22 aprilie 2024, prevede:
  Articolul 1
  (1) Se aprobă aderarea Inspecției Judiciare, ca membru cu drepturi și obligații depline, la Rețeaua Europeană a Serviciilor de Inspecție Judiciară, denumită în continuare R.E.S.I.J.
  (2) Începând cu anul 2024, se aprobă plata cotizației anuale de participare a Inspecției Judiciare, ca membru cu drepturi și obligații depline, la R.E.S.I.J., în limita echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro/an. În cazul în care nivelul cotizației prevăzute anterior este modificat prin hotărâre a Adunării Generale a R.E.S.I.J., plata cotizației anuale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita echivalentului în lei al sumei stabilite.
  (3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se calculează pe baza cursului oficial de schimb euro/leu al Băncii Naționale a României valabil la data efectuării plății.
  (4) Contravaloarea în lei a sumei prevăzute la alin. (2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Inspecția Judiciară.
  III. Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat ca urmare a aprobărilor conducerii Academiei Române sau a altor instituții centrale
  Nr.crt.Denumirea organizațieiSediulAnulînființăriiAnul aderării RomânieiInstituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivăExplicații
  012345
  1.Federația Internațională de Control în Automatică (I.F.A.C.) 1958 Ministerul Industriilor Române Hotărârea conducerii Academiei
  2.Institutul Național de Sudură Londra 1948 1957 Ministerul Industriilor Hotărârea conducerii Academiei Române
  3.Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și Resurselor Sale (I.U.C.N.) Morges- Elveția 1948 Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului Hotărârea conducerii Academiei Române
  4.Institutul Internațional de Resurse Genetice Vegetale Roma 1993 Ministerul Agriculturii și Alimentației Aprobare în ședință de Guvern din 24 martie 1993
  5.Comisia Internațională de Numismatică Paris 19501965 Ministerul Culturii Hotărârea conducerii Academiei Române
  6.Organizația Internațională a Scenografilor, Tehnicienilor și Arhitecților de TeatruPraga 19681970 Ministerul Culturii România participădin anul 1970
  7.Federația Internațională de Arta Fotografică Berna 1950 1960 Ministerul Culturii România participădin anul 1960
  8.Societatea Internațională de Muzica Contemporană Paris 1923 1923 Ministerul Culturii Aprobarea Uniuniicompozitorilor șimuzicologilor dinanul 1990
  9.Uniunea Internațională a Federațiilor Grupurilor FolcloriceNisa 1949 1991 Ministerul Culturii România participădin anul 1991
  10.Consiliul Internațional al Organizatiilor deFestivaluri Folclorice Confelans- Franta 1970 1991 Ministerul Culturii România participădin anul 1991
  11.Sistemul internanațional de inregistrare a publicatiilor în serie (I.S.D.S.) Paris 1974 1990 Ministerul Culturii Aprobare vice- prim-ministru din anul 1990
  11^1.Agenția Internațională ISBN Londra 20052005Biblioteca Națională a României- Centrul Național ISBN- ISSN-CIP România participă din anul 2005
  11^2.Agenția Internațională ISMN Berlin 1993 1996 Biblioteca Națională a României - Centrul Național ISBN-ISSN -CIP România participă din anul 1996
  12.Consiliul Internațional al Uniunilor Științifice (I.C.S.U.) Bruxelles1931 1955 Academia Română Hotărârea conducerii Academiei Române
  13.Uniunea Academică Internațională (I.A.U.) Bruxelles1919 1929 Academia Română Hotărârea conducerii Academiei Române
  14.Uniunea Internațională de Matematică (I.M.U.) Rio de Janeiro 1957 Academia Română Hotărârea conducerii Academiei Române
  15.Uniunea Astronomică Internatională (U.A.I.) Cambridge1928 1928 1967 reafiliereAcademia Română Hotărârea conducerii Academiei Române
  16.Comitetul Internațional pentru Cercetarea Spațiului (C.O.S.P.A.R.) Paris 1963 Academia Română Hotărârea conducerii Academiei Române
  17.Uniunea Internațională de Chimie Pura și Aplicată Oxford 1963 Academia Română România participădin anul 1963
  18.Confederația Internațională de Analiză Termică (I.C.T.A.)Toronto 1992 Academia Română Hotărârea conducerii Academiei Române
  19.Uniunea Internațională de Științe Biologice (I.U.B.S.) Paris 1955 1966 Academia Română Aprobarea M.A.E. nr. 10/8435/28.07.1967
  20.Federația Europeană a Societăților de Biochimie Londra 1963 Academia Română România participădin anul 1963
  21.Uniunea Internațională de Geodezile și Geofizică (I.U.G.G.) Copenhaga1919 1966 Academia Română România participădin anul 1966
  22.Uniunea Internațională de Științe Geologice Hanovra 1969 Academia Română România participădin anul 1969
  23.Programul Internațional Geosferă-Biosferă (Global change) Stockholm1991 Academia Română Hotărârea conducerii Academiei Române
  24.Asociația Internaționalâ de Științe Politice (I.P.S.A.) Oslo 1971 Academia Română România participădin anul 1971
  25.Asociația Internațională de Istorie Economică Londra 1970 Academia Română România participădin anul 1970
  26.Uniunea Internațională de Istorie și Filozofie a Științei : - Divizia de logica, metodologie și filozofie a științei - Divizia de istorie a științei MontpellierFrankfurtMain 1959 Academia Română Hotărârea conducerii Academiei Române
  27.Comitetul Internațional Permanent al Lingvistilor (C.I.P.L.) Leiden 1965 Academia Română Hotărârea conducerii Academiei Române
  28.Uniunea Internațională de Mecanică Teoretică și Aplicată New York 1956 Academia Română Hotărârea conducerii Academiei Române
  28^1.Comitetul Științific pentru Cercetări Antarctice (SCAR) Cambridge19582008 Academia Română România a devenit membru asociat în 2008
  28^2.Federația Europeană a Institutelor Naționale pentru Limbă (EFNIL)Luxemburg20032019Academia RomânăHotărârea AcademieiRomâne nr. 5I/12.09.2019
  29.Comitetul Internațional al Sportului pentru Surzi (C.I.S.S.) 1953 Secretariatul de Stat pentru Handicapați România participădin anul 1953
  30.Comitetul Internațional al Șahului Tăcut Olanda 19451953 Secretariatul de Stat pentruHandicapațiRomânia participădin anul 1953
  31.Organizația Europeană a Sporturilor pentru Surzi Danemarca19241992 Secretariatul de Stat pentruHandicapați România participădin anul 1992
  32.Organizația Internațională de Colaborare Economică și Tehnico-Științifică în Domeniul Industriei Electrotehnice (INTERELECTRO)Moscova 19731974 Ministerul Industriilor Decretul nr. 125/1974
  32.Asociația de Drept Internațional Londra 1967 Ministerul Afacerilor Externe România participădin anul 1967
  (la 15-04-2022, Poziția 28^2 de la Punctul III din Anexa nr. 1 a fost introdusă de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 15 aprilie 2022 )
   +  Anexa nr. 2
  EȘALONAREA PLĂȚII COTIZAȚIILOR LA ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALE LA CARE ROMÂNIA ESTE MEMBRĂ
   +  Anexa nr. 2.1
  COTIZAȚII
  la organismele internaționale din sistemul O.N.U.
  Nr. crt.Organismul internaționalValutăSume propuse la plată în anul 1994 (cotizații curente plus restanțe)
  0123
  Ministerul Afacerilor Externe
  1.Organizația Națiunilor Unite (O.N.U.)
  - bugetul ordinarDolari S.U.A.2.109.052
  - forțe O.N.U. de menținere a păciiDolari S.U.A.1.423.203
  2.Organizația Națiunilor Unite pentruDezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.)Dolari S.U.A.16.769
  Șilingi austrieci1.750.280
  3.Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (U.N.E.S.C.O.)Dolari S.U.A.898.653
  Ministerul Agriculturii și Alimentației
  4.Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A O.)Dolari S.U.A.1.492.601
  Ministerul Muncii și Proiecției Sociale
  5.Organizația Internațională a Muncii (O.I.M.)Franci elvețieni934.451
  Ministerul Cercetării și Tehnologiei
  6.Agenția Internațională pentru Energie Atomică (A.I.E.A.)
  - bugetul ordinarDolari S.U.A.234.599
  - contribuție voluntarăDolari S.U.A.49.725
  Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
  7.Organizația Meteorologică Mondială (O.M.M.)Franci elvețieni268.824
  Ministerul Turismului
  8.Organizația Mondială a Turismului(O.M.T.)Dolari S.U.A.62.212
  Pesetas4.455.000
  Ministerul Transporturilor
  9.Organizația Maritimă Internațională (O.M.I.)lire100.745
  10.Organizația Aviației Civile Internaționale (O.A.C.I. )Dolari S.U.A. Dolari canadieni52.185* 91.181*
  * Cotizația se plătește anual la nivelul sumelor stabilite și comunicate de Organizația Aviației Civile Internaționale (O.A.C.I.).
  Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
  11.Uniunea Poștală Universală (U.P.U.)Franci elvețieni3 unități contributive*
  12.Uniunea Internațională de Telecomunicații (U.I.T.)Franci elvețieni175.000
  Ministerul Comerțului
  13.Acordul General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.)Franci elvețieni464.522
  Ministerul Sănătății
  14.Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.)Dolari S.U.A.2.443.936
  Total în echivalent dolari S.U.A.10.656.012
  * Cuantumul cotizației anuale datorate de România este: valoarea unei unități de contribuție CHF x 3 unități.Valoarea unei unități de contribuție CHF = valoarea maximă bugetară anuală raportată la numărul total de unități contribuții al Uniunii. (la 10-01-2022, Anexa nr. 2.1 a fost modificată de Punctele 1 si 2, Articolul I din LEGEA nr. 7 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 07 ianuarie 2022 ) Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 7 din 5 ianuarie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 23 din 7 ianuarie 2022, prevede:
  Articolul II
  Cotizațiile stabilite prin prezenta lege se plătesc anual, începând cu anul 2021.
   +  Anexa nr. 2.2
  COTIZAȚII
  la alte organisme internaționale
  Nr. crt.Organismul internaționalValutăSume propuse la plată în anul 1994 (cotizații curente plus restanțe)
  0123
  Ministerul Afacerilor Externe
  1.Comisia DunăriiFranci elvețieni186.650
  2.Consiliul EuropeiFranci francezi15.466.758
  3.Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimicedolari S.U.A.Florini olandezi12.00758.547
  4.Uniunea LatinăECU10.385
  5.Federația Mondială a Asociațiilor pentru Națiunile Unite (F.M.A.N.U.)Franci elvețieni1.150
  6.Academia Diplomatică InternaționalăFranci francezi19.000
  7.Asociația de Drept Internaționaldolari S.U.A.300
  8.Comitetul O.N.U. pentru Eliminarea Discriminării Rasialedolari S.U.A.1.184
  9.Convenția contra torturii și a altor tratamente aplicate cu cruzime, inumane sau degradantedolari S.U.A.6.500
  10.Biroul Internațional al Expozițiilor (B.I.E.)Franci francezi45.000
  11Centrul European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki – European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats – Hybrid CoEeuro60.000
  11^1Centrul European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor (European Center of Excellence for Civilian Crisis Management)euro20.000
  12.Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - Comitetul de asistență pentru dezvoltare (DAC)euro11.400
  13.Grupul Consultativ Comun CFEeuro32.000Sumele reprezentând cotizațiile anuale sunt estimative și se actualizează conform procedurilor statutare și metodologiei CFE-OSCC de estimare a contribuțiilor naționale.
  14.Comisia Consultativă Cer Deschiseuro24.000Sumele reprezentând cotizațiile anuale sunt estimative și se actualizează conform procedurilor statutare și metodologiei CFE-OSCC de estimare a contribuțiilor naționale.
  Ministerul Transporturilor
  1.Conferința Europeană a Aviației Civile (C.E.A.C.) euro34.884**
  2.Asociația Internațională Permanentă a Congreselor de Navigație (A.I.P.C.N.)euro1.900**
  3.Asociația Internațională Permanentă a Congreselor Rutiere (A.I.P.C.R.) euro8.900**
  4.Autostrada transeuropeană N-S (T.E.M.)dolari S.U.A.7.500
  5.Forumul Internațional al Transporturilor - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (ITF-OCDE)euro55.466,49 Sumele reprezentând contribuțiile anuale seactualizează conform procedurilor statutare și metodologiei OCDE de estimare a contribuțiilor naționale pentru ITF.
  6Secretariatul Permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECAeuro7.000
  7OCDE – Comitetul Transporturilor Maritimeeuro5.000
  ** Cotizația se plătește anual la nivelul sumelor stabilite și comunicate de Conferința Europeană a Aviației Civile (C.E.A.C.), Asociația Internațională Permanentă a Congreselor de Navigație (A.I.P.C.N.), respectiv de Asociația Internațională Permanentă a Congreselor Rutiere (A.I.P.C.R.
  Ministerul Comunicațiilor
  1.Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (C.E.P.T.)ECU2.178
  Ministerul Industriilor
  1.Comisia Electrotehnică Internațională (C.E.I.)Franci elvețieni227.148
  2.INTERELECTRO - Moscovadolari S.U.A.40.000
  3.Federația Internațională de Control în Automatică (L.F.A.C.)Franci elvețieni4.800
  4.Institutul Internațional de SudurăFranci elvețieni17.380
  5.Carta Europeană a EnergieiECU23.039
  6Confederația Europeană a Organismelor de Control (CEOC)euro20.490
  Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului
  1.Convenția de la Basel privind controlul deșeurilor toxicedolari S.U.A.4.780
  2.Convenția privind zonele umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor "RAMSAR" 91Franci elvețieni4.228
  3.Comisia Internațională a Marilor BarajeFranci francezi21.687
  4.Convenția de la Viena pentru protejarea stratului de ozondolari S.U.A.524
  5.Protocolul de la Montreal pentru protejarea stratului de ozondolari S.U.A.5.878
  6.Comisia Internațională pentru Exploatarea Științifică a Mării Mediterane (C.I.E.S.M.)Franci francezi80.000
  7.Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și Resurselor Sale (I.U.C.N.)Franci elvețieni35.953
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  1.Comisia Europeană de Luptă contra Febrei Aftoasedolari S.U.A.15.600
  2.Oficiul Internațional al EpizootiilorFranci francezi365.770
  3.Oficiul Internațional al Viei și VinuluiFranci francezi510.944
  4.Federația Europeană de ZootehnieFranci elvețieni15.000
  5.Comisia Internațională pentru Irigații și Drenajedolari S.U.A.7.220
  6.Societatea Internațională pentru Științe HorticoleFlorini olandezi2.300
  7.Sistemul O.C.D.E. pentru certificarea semințelor destinate comerțului internaționalFranci francezi27.000
  8.Organizația Europeană și Mediteraneană pentru Protecția PlantelorFranci francezi146.000
  9.Sistemul O.C.D.E. pentru aplicarea normelor internaționale la fructe și legume proaspeteFranci francezi86.300
  10.Asociația Internațională pentru Controlul Semințelor (I.S.T.A.)Franci elvețieni4.813
  11.Institutul Internațional de Resurse Genetice Vegetaledolari S.U.A.5.000
  12 OCDE - Comitetul pentru Agricultură (CoAg)euro10.300
  Ministerul Apărării Naționale
  1.Asociația Internațională de Semnalizare MaritimăFranci francezi29.000
  2.Comitetul Internațional de Medicină și Farmacie MilitarăFranci belgieni41.600
  3.Comisia Internațională de Istorie MilitarăFranci elvețieni550
  Ministerul de Interne
  1.InterpolFranci elvețieni138.400
  2.Asociația Internațională a Arhivelor FrancofoneFranci francezi500
  3.Consiliul Internațional al Arhivelordolari S.U.A.1.902
  4.Comitetul Tehnic Internațional pentru Prevenirea și Stingerea IncendiilorFranci elvețieni2.180
  5.Rețeaua europeană de prevenire a criminalității - EUCPNeuro2.567
  6.Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence)euro18.039,88
  Ministerul Culturii
  1.Fondul Cultural al Consiliului EuropeiFranci francezi299.460
  2.Centrul Internațional de Studii pentru Conservarea și Restaurarea Bunurilor Culturale (I.C.C.R.O.M.)dolari S.U.A.10.941
  3.Consiliul Internațional al MuzeelorFranci francezi46.800
  4.Institutul Internațional de TeatruFranci francezi13.700
  5.Comisia Internațională de NumismaticăFranci elvețieni400
  6.Uniunea Internațională a Marionetiștilordolari S.U.A.1.200
  7.Consiliul Internațional al Muziciidolari S.U.A.1.800
  8.Asociația Internațională a Teatrelor pentru Copii și Tineretdolari S.U.A.350
  9.Federația Internațională a Asociațiilor de BibliotecariFlorini olandezi2.830
  10.Asociația Internațională a Teatrelor de AmatoriCoroane daneze3.200
  11.Organizația Internațională a Scenografilor, Tehnicienilor și Arhitecților de Teatrudolari S.U.A.300
  12.Fondul Patrimoniului Cultural Mondialdolari S.U.A.5.254
  13.Consiliul Internațional al Monumentelor și Siturilor IstoriceFranci francezi1.560
  14.Federația Internațională de Artă FotograficăMărci germane800
  15.Societatea Internațională de Muzică ContemporanăMărci germane2.600
  16.Uniunea Internațională a Federațiilor Grupurilor FolcloriceFranci francezi2.000
  17.Consiliul Internațional al Organizatorilor de Festivaluri Folcloricedolari S.U.A.700
  18.Sistemul internațional de înregistrare a publicațiilor în serie (I.S.D.S.)Franci francezi16.758
  19.Asociația Directorilor Agenției Europene de Film - EFADeuro37.500
  Ministerul Finanțelor
  1.Asociația Autorităților care Controlează Asigurările din Țările în Curs de Dezvoltaredolari S.U.A.250
  2.Consiliul de Cooperare Vamală (C.C.V.)Franci belgieni772.000
  3.Biroul Internațional pentru Tarife VamaleFranci belgieni765.451
  Ministerul Justiției
  1.Conferința de la Haga de Drept Internațional Privateuro19.370,25
  2.Curtea Permanentă de Arbitraj de la HagaFlorini olandezi1.791
  3.Institutul Internațional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT)euro20.240
  4Academia Interanațională Anticorupție euro10.000
  5Fondul de pensii al Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat euro25.354
  6Rețeaua de cooperare legislativă între ministerele justiției din statele membre ale Uniunii Europeneeuro650
  Biroul Român de Metrologie Legală
  1.Biroul Internațional pentru Măsuri și GreutățiFranci francezi215.881
  2.Biroul Internațional de Metrologie LegalăFranci francezi71.240
  Institutul Național de Statistică
  1.Institutul Internațional de Statisticăeuro250 Sumele reprezentând cotizațiile anuale sunt calculate în funcție de mărimea indicatorului «Produs intern brut/locuitor» pentru România, editat în publicația «Atlas» a Băncii Mondiale.
  2.OCDE - Comitetul de Statistică și Guvernanță în Statisticăeuro23.400 Sumele reprezentând cotizațiile anuale se actualizează cu rata oficială a inflației din țara gazdă, aferentă anului calendaristic anterior celui de referință.
  Parlamentul României - Camera Deputaților
  1.Uniunea InterparlamentarăFranci elvețieni52.637
  2.Adunarea Parlamentară a Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europadolari S.U.A.8.809
  Institutul Român de Standardizare
  1.Organizația Internațională de Standardizare (I.S.O.)Franci elvețieni112.500
  2.Comitetul European pentru Standardizare în Electrotehnică (C.E.N.E.L.E.C.)ECU7.000
  3.Comitetul European de Standardizare (C.E.N.)ECU12.000
  4.Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (E.T.S.I.)ECU6.780
  Institutul de Fizică Atomică
  1.Institutul Unificat de Cercetări Nucleare (I.U.C.N.) - Dubnadolari S.U.A,381.900
  2.Societatea Europeană de FizicăFranci elvețieni4.930
  3.Centrul Internațional de Seismologiedolari S.U.A.1.660
  Institutul Național de Informare și Documentare
  1.Federația Internațională de Informare și Documentaredolari S.U.A. Florini olandezi195 2.448
  2.Centrul Internațional de Informare Științifică și Tehnică (G.I.I.S.T.)dolari S.U.A.131
  Oficiul pentru Protecția Consumatorilor
  1.Organizația Internațională a Uniunilor de Consumatori (I.O.C.U.)dolari S.U.A.1.000
  Secretariatul de Stat pentru Handicapați
  1.Uniunea Mondială a Nevăzătorilordolari S.U.A.400
  2.Uniunea Europeană a NevăzătorilorMărci germane160
  3.Asociația Internațională a Șahului în BrailleFranci elvețieni300
  4.Comitetul Internațional al Sportului pentru Surzi (C.I.S.S.)Coroanedaneze2.075
  5.Comitetul Internațional al Șahului TăcutFranci elvețieni240
  6.Federația Mondială a Surzilordolari S.U.A.1.000
  7.Organizația Europeană a Sporturilor pentru SurziMărci germane100
  Academia Română
  1.Consiliul Internațional al Uniunilor Științifice (I.C.S.U.)dolari S.U.A.8.728
  2.Uniunea Academică Internațională (I.A.U.)Franci belgieni100.000
  3.Uniunea Internațională de Matematică (I.M.U.)Franci elvețieni4.200
  4.Uniunea Astronomică Internațională (U.A.I.)Franci elvețieni7.385
  5.Comitetul Internațional pentru Cercetarea Spațiului (C.O.S.P.A.R.)Franci francezi58.035
  6.Federația Internațională de Astronautică (I.A.F.)Franci elvețieni1.300
  7.Confederația Internațională de Analiză Termică (I.C.T.A.)dolari S.U.A.97
  8.Uniunea Internațională de Științe Biologice (I.U.B.S.)Franci francezi19.210
  9.Federația Europeană a Societăților de BiochimieMărci germane280
  10.Uniunea Geografică Internațională (I.B.U.)dolari S.U.A.750
  11.Uniunea Internațională de Geodezie și Geofizică (I.U.G.G.)dolari S.U.A.2.235
  12.Uniunea Internațională de Științe Geologicedolari S.U.A.2.900
  13.Programul Internațional Geosferă - Biosferă (Global change)dolari S.U.A.1.000
  14.Asociația Internațională de Științe Economicedolari S.U.A.1.000
  15.Asociația Internațională de Științe Politice (I.P.S.A.)dolari S.U.A.885
  16.Asociația Internațională de Istorie EconomicăFranci elvețieni200
  17.Federația Internațională a Societăților de FilozofieFranci elvețieni400
  18.Uniunea Internațională de Istorie și Filozofie a Științei:
  - Divizia de logică, metodologie și filozofie a științeidolari S.U.A.250
  - Divizia de istorie a științeidolari S.U.A.150
  19.Uniunea Internațională de Științe Psihologice (I.U.P. sys)dolari S.U.A.200
  20.Comitetul Internațional de Științe Istorice (C.I.S.H.)Franci elvețieni800
  21.Asociația Internațională de Studii Sud-Est Europene (A.I.E.S.E.E.)dolari S.U.A.600
  22.Comitetul Internațional Permanent al Lingviștilor (C.I.P.L.)dolari S.U.A.200
  23.Uniunea Internațională de Mecanică Teoretică și Aplicatădolari S.U.A.1.419
  24.Comitetul Științific pentru Cercetări Antarctice (SCAR)dolari S.U.A.15.000
  25.Federația Europeană a Institutelor Naționale pentru Limbă (EFNIL)euro7.500 Sumele reprezentând contribuțiile anuale se actualizează în conformitate cu prevederile relevante privind contribuțiile statelor membre, cuprinse în Statutul Federației Europene a Institutelor Naționale pentru Limbă
  Consiliul Superior al Magistraturii
  1.Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ)euro4.750
  2.Rețeaua Francofonă a Consiliilor Judiciare (R.F.C.M.J.)euro4.580
  Institutul Național al Magistraturii
  1(EJTN) Rețeaua Europeană de Formare Judiciarăeuro4.000
  2Rețeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ)euro5.000
  Institutul Național de Expertize Criminalistice
  1Rețeaua Europeană a Institutelor de Științe Criminalistice (ENFSI)euro2.500
  Curtea Constituțională a României
  1Conferința Mondială a Justiției Constituționaleeuro1.000
  Oficiul Național al Registrului Comerțului
  1Forumul European al Registrelor Comerțului euro4.000
  2Forumul Registrelor Comerțului euro400
  3Asociația Internațională a Reglementărilor de Insolvențălirăsterlină4.000
  4Registrul European al Comerțului euro15.0000
  Înalta Curte de Casație și Justiție
  1Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative (AIHJA)euro310
  Administrația Națională a Penitenciarelor
  1Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPriseuro6.000
  Consiliul Concurenței
  1Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – Comitetul de Concurențăeuro10.800
  Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
  1Rețeaua Europeană a Organismelor Naționale de Egalitate (EQUINET)euro2.000
  Ministerul Public
  1Asociația Internațională a Procurorilor (AIP)euro1.500
  Secretariatului General al Guvernului
  1Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA)liresterline3.000
  2Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN)euro12.000
  3Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC)euro6.500
  Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
  1.Fundația Europeană pentru Tinereteuro39.540 Sumele reprezentând contribuțiile anuale se actualizează în conformitate cu prevederile relevante privind contribuțiile statelor membre, cuprinse în Statutul Fundației Europene pentru Tineret.
  2.Asociația Europeană a Cardurilor de Tinereteuro3.500 Sumele reprezentând contribuțiile anuale se actualizează în conformitate cu prevederile relevante privind contribuțiile statelor membre, cuprinse în Statutul Asociației Europene a Cardurilor de Tineret.
  Ministerul Energiei
  1Forumul Internațional pentru EnergieDolari S.U.A.23855 pentru anul 2021
  Inspecția Judiciară
  1.Rețeaua Europeană a Serviciilor de Inspecție Judiciară (R.E.S.I.J.)euro5.000
  * Pentru următorii ani, plata cotizației anuale prevăzute se asigură în limita sumelor stabilite de Forumul Internațional pentru Energie.
  Total în echivalent dolari S.U.A. 4.398.062
  (la 25-04-2024, Anexa nr. 2.2, Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 2., Articolul 2 din LEGEA nr. 111 din 19 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 22 aprilie 2024 )
  Notă
  Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 1 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 07 iulie 2020, prevede:Articolul II(1) Se aprobă plata cotizației în valoare de 55.466,49 euro la Forumul Internațional al Transporturilor al OCDE, aferentă anului 2020, precum și plata contribuției anuale pentru anii următori, datorate de către România în calitate de membru al Forumului Internațional al Transporturilor al OCDE.(2) Sumele în lei necesare plății cotizației anuale pentru ITFOCDE se asigură din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și se calculează pe baza raportului de schimb leu/euro în funcție de cursul oficial al Băncii Naționale a României de la data efectuării plății.
  Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 23 iulie 2020, astfel cum a fost modificat și completat prin articolul unic din LEGEA nr. 43 din 17 martie 2021, publicată în Mobitorul Oficial nr. 269 din 17 martie 2021, prevede:Articolul II(1) Se aprobă plata cotizației în valoare de 39.540 euro la Fundația Europeană pentru Tineret, aferentă anului 2020.(1^1) Pentru anii următori, plata cotizației se face prin hotărâre a Guvernului.(2) Sumele necesare plății cotizației anuale pentru Fundația Europeană pentru Tineret se asigură din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului și se calculează pe baza cursului de schimb valutar, în funcție de cursul oficial al Băncii Naționale a României, în vigoare la data plății.
  Art. I din LEGEA nr. 47 din 19 martie 2021, publicată în Monitorul oficial nr. 280 din 19 martie 2021, prevede:
  Articolul I(1) Se aprobă plata cotizației anuale în valoare de 11.400 euro, pentru anul 2020, precum și plata cotizației anuale pentru anii următori, pe întreaga durată a deținerii de către România a statutului de participant în cadrul Comitetului de asistență pentru dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).(2) Începând cu anul 2021, plata cotizației anuale prevăzute la alin. (1) se asigură în limita sumelor stabilite de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al OCDE.(3) Echivalentul în lei al sumelor necesare plății cotizației anuale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual al Ministerului Afacerilor Externe, și se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României, valabil la data efectuării plății.
  Art. I din LEGEA nr. 48 din 19 martie 2021, publicată în Monitorul oficial nr. 280 din 19 martie 2021, prevede:
  Articolul I(1) Se aprobă plata cotizației anuale în cuantumul echivalentului în lei al sumei de 20.000 euro pentru anul 2021, precum și plata cotizației anuale, în același cuantum, pentru anii următori, pe întreaga durată a participării României la activitatea Centrului European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor (European Center of Excellence for Civilian Crisis Management).(2) Echivalentul în lei al sumelor necesare plății cotizației anuale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual al Ministerului Afacerilor Externe, și se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.Articolul II din LEGEA nr. 7 din 5 ianuarie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 23 din 7 ianuarie 2022, prevede:Articolul IICotizațiile stabilite prin prezenta lege se plătesc anual, începând cu anul 2021.
  Articolul I din LEGEA nr. 61 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 18 martie 2022 prevede:Articolul I(1) Se aprobă plata cotizației anuale în valoare de 18.039,88 euro, pentru anul 2021, precum și plata cotizației anuale pentru anii următori, pe întreaga durată a participării României în calitate de „națiune sponsor“ la Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence).(2) Începând cu anul 2022, plata cotizației anuale prevăzută la alin. (1) se asigură în limita sumelor stabilite de Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre.(3) Echivalentul în lei al sumelor necesare plății cotizației financiare anuale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual al Ministerului Afacerilor Interne, și se calculează pe baza cursului de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României, valabil la data efectuării plății.
  Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 15 aprilie 2022 prevede:Articolul II(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Departamentul pentru dezvoltare, promovare și monitorizare proiecte de investiții în infrastructură, structură fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, care funcționează în subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se desființează.(2) Posturile structurii care se desființează potrivit alin. (1) se preiau de către Secretariatul General al Guvernului.
  Articolul II din ORDONANȚA nr. 23 din 24 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022, prevede:Articolul II(1) Se aprobă plata cotizațiilor naționale ale României pentru Grupul Consultativ Comun CFE și Comisia Consultativă Cer Deschis, în limita echivalentului în lei al sumei de 32.000 de euro/an, respectiv 24.000 de euro/an, la care se adaugă și sumele restante de plată în valoare de 4.522,58 de euro pentru perioada 1 iulie-30 septembrie 2021, respectiv 2.363,16 de euro pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2021.(2) Cuantumul cotizațiilor anuale poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, în situația în care Grupul consultativ comun CFE și Comisia Consultativă Cer Deschis decid actualizarea acestora la un alt nivel.(3) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului oficial de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României, în vigoare la data efectuării plății.(4) Fondurile necesare plății cotizațiilor anuale prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, în limita fondurilor aprobate prin legile bugetare anuale.
  Articolul II din ORDONANȚA nr. 35 din 31 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 31 august 2022, prevede:Articolul II(1) Se aprobă plata cotizației, în limita echivalentului în lei al sumei de 23.400 de euro, în vederea participării Institutului Național de Statistică - România, ca asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pentru anul 2022, precum și plata cotizației anuale actualizate cu rata oficială a inflației din țara gazdă, aferentă anului calendaristic anterior celui de referință, pentru anii următori în care Institutul Național de Statistică - România are calitatea de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.(2) Se aprobă plata cotizației, în limita echivalentului în lei al sumei de 250 de euro, în vederea participării Institutului Național de Statistică - România, ca membru instituțional în cadrul Institutului Internațional de Statistică, pentru anul 2022, precum și plata cotizației anuale pentru anii următori în care Institutul Național de Statistică - România are calitatea de membru instituțional în cadrul Institutului Internațional de Statistică, cotizație anuală calculată în funcție de mărimea indicatorului „Produs intern brut/locuitor“ pentru România, editat în publicația „Atlas“ a Băncii Mondiale.(3) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) și (2) se asigură de la bugetul de stat, prevăzut cu această destinație, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de Statistică.(4) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) și (2) se calculează pe baza cursului oficial de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României, în vigoare la data efectuării plății.
  Articolul 13 și 14 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 138 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 13 octombrie 2022, prevăd următoarele:Articolul 13Se aprobă plata din bugetul Ministerului Energiei a cotizației ce revine Ministerului Energiei, pentru participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Forumul Internațional pentru Energie, în limita echivalentului în lei al sumei de 23.855 de dolari S.U.A./an.Articolul 14Echivalentul în lei al sumelor necesare plății cotizației anuale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat cu această destinație al Ministerului Energiei și se va calcula pe baza cursului de schimb leu/dolar al Băncii Naționale a României valabil la data efectuării plății.
  Articolul II din ORDONANȚA nr. 13 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023, prevede:Articolul II(1) Se aprobă plata cotizației în valoare de 3.500 euro la Asociația Europeană a Cardurilor de Tineret (AECT), aferentă anului 2023.(2) Pentru anii următori, plata cotizației se face prin hotărâre a Guvernului.(3) Echivalentul în lei al sumelor necesare plății cotizației anuale la Asociația Europeană a Cardurilor de Tineret (AECT) se asigură din bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și se calculează pe baza cursului de schimb valutar, în funcție de cursul oficial al Băncii Naționale a României, în vigoare la data plății.
  Reproducem mai jos prevederile articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 63 din 21 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 29 iunie 2023, astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 190 din 28 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 29 iunie 2023:Articolul II(1) Începând cu anul 2023, se aprobă plata cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii, ca membru cu drepturi depline, la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ), în limita echivalentului în lei al sumei de 4.750 euro/an.(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza cursului oficial de schimb euro/leu al Băncii Naționale a României în vigoare la data efectuării plății.(3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură prin bugetul anual aprobat Consiliului Superior al Magistraturii.(4) Cotizația prevăzută la alin. (1) poate fi modificată anual prin hotărâre a Adunării Generale a RECJ, caz în care plata cotizației anuale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita echivalentului în lei al sumei stabilite.
  Articolul 1 din LEGEA nr. 366 din 6 decembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 1103 din 7 decembrie 2023, prevede:(1) Se aprobă aderarea Consiliului Superior al Magistraturii, ca membru cu drepturi și obligații depline, la Rețeaua Francofonă a Consiliilor Judiciare, denumită în continuare R.F.C.M.J.(2) Se aprobă plata cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii, în calitate de membru cu drepturi și obligații depline la R.F.C.M.J., în limita echivalentului în lei al sumei de 4.580 euro/an.(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se calculează pe baza cursului oficial de schimb euro/leu al Băncii Naționale a României valabil la data efectuării plății.(4) Contravaloarea în lei a sumei prevăzute la alin. (2) se asigură prin bugetul anual aprobat Consiliului Superior al Magistraturii.(5) În cazul în care nivelul cotizației prevăzute la alin. (2) este modificat prin hotărâre a Adunării Generale a R.F.C.M.J., plata cotizației anuale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita echivalentului în lei al sumei stabilite.
  Articolul I din LEGEA nr. 382 din 11 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1118 din 12 decembrie 2023, prevede:Articolul I(1) Se aprobă plata contribuției financiare pentru participarea Centrului Național al Cinematografiei la Asociația Directorilor Agenției Europene de Film - EFAD, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 37.500 euro, aferentă cotizației pentru anii 2014-2023.(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza cursului oficial de schimb euro/leu al Băncii Naționale a României în vigoare la data efectuării plății contribuției financiare.(3) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul Centrului Național al Cinematografiei, cu încadrarea în bugetul aprobat pentru anul 2023.
  Articolul 1 din LEGEA nr. 111 din 19 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 22 aprilie 2024, prevede:Articolul 1(1) Se aprobă aderarea Inspecției Judiciare, ca membru cu drepturi și obligații depline, la Rețeaua Europeană a Serviciilor de Inspecție Judiciară, denumită în continuare R.E.S.I.J.(2) Începând cu anul 2024, se aprobă plata cotizației anuale de participare a Inspecției Judiciare, ca membru cu drepturi și obligații depline, la R.E.S.I.J., în limita echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro/an. În cazul în care nivelul cotizației prevăzute anterior este modificat prin hotărâre a Adunării Generale a R.E.S.I.J., plata cotizației anuale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita echivalentului în lei al sumei stabilite.(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se calculează pe baza cursului oficial de schimb euro/leu al Băncii Naționale a României valabil la data efectuării plății.(4) Contravaloarea în lei a sumei prevăzute la alin. (2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Inspecția Judiciară.