PROCEDURĂ din 26 noiembrie 2021de creditare a formelor de educație medicală continuă
EMITENT
 • COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1157 din 6 decembrie 2021  Notă
  Aprobată prin DECIZIA nr. 16/2CN din 26 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1157 din 6 decembrie 2021.
   +  Capitolul I Forme de educație medicală continuă  +  Articolul 1CMSR creditează ca forme de educație medicală continuă (EMC) manifestările științifice desfășurate de furnizorii acreditați de CMSR în acest sens, precum și alte activități cu caracter educațional profesional-științific și, adițional, obținerea unor titluri de calificare postuniversitară în domeniul medical definite în prezenta procedură.  +  Articolul 2Manifestările de educație medicală continuă sunt:a) formale - furnizate numai de instituții de învățământ superior medical sau alte instituții medicale cu rol de învățământ acreditate;b) nonformale - organizate de toate tipurile de furnizori acreditați de CMSR în acest sens;c) educație medicală la distanță (EMCD) - organizate de toate tipurile de furnizori acreditați de CMSR în acest sens.  +  Articolul 3(1) Manifestările de educație medicală continuă formale cuprind următoarele: cursurile de învățământ postuniversitar și cursurile de învățământ postuniversitar la distanță organizate de instituțiile de învățământ superior medical acreditate sau alte instituții medicale cu rol de învățământ acreditate în acest sens.(2) Manifestările de educație medicală continuă nonformale cuprind următoarele:a) congrese;b) conferințe;c) simpozioane;d) cursuri cu sau fără demonstrații practice.(3) Educația medicală la distanță (EMCD) cuprinde:a) cursuri EMCD organizate numai de instituții de învățământ superior medical sau cu rol de învățământ medical acreditate pentru acest domeniu;b) programe de EMCD prin internet, online, interactive fie prin suportul informațional oferit, cu linkuri și portaluri specifice, fie prin consultanță cu lectori acreditați, cu asigurarea unei testări finale securizate, desfășurată prin acces online personalizat sau prin testare scrisă în sală, organizate de furnizori acreditați pentru acest domeniu.(4) Manifestările științifice prevăzute la art. 3 alin. (2) se pot organiza și în sistem hibrid, cu avizul prealabil al Comisiei de EMC. (la 12-10-2023, Alineatul (4), Articolul 3, Capitolul I a fost modificat de Articolul I din DECIZIA nr. 15/2CN din 29 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 12 octombrie 2023 ) (5) În situația în care manifestările științifice prevăzute la art. 3 alin. (2) se organizează conform alin. (4) sunt aplicabile și prevederile art. 6 alin. (2).  +  Capitolul II Procedura privind obținerea creditării manifestărilor științifice  +  Articolul 4Obținerea creditării manifestărilor științifice se realizează după parcurgerea procedurii de creditare de către furnizorii de EMC conform prevederilor prezentei proceduri.  +  Articolul 5(1) Organizarea unei manifestări științifice se poate face de către:a) un furnizor unic acreditat de CMSR;b) un furnizor principal acreditat de CMSR în colaborare cu unul sau mai mulți furnizori asociați, acreditați de CMSR.(2) În cazul asocierii între furnizori, furnizorul principal va fi cel care desemnează coordonatorul de program și formulează cererea de creditare a formei de EMC.  +  Articolul 6(1) În vederea creditării, furnizorii vor depune la CMSR următoarele documente:a) cererea-tip de creditare a formelor de EMC, prevăzută în anexa nr. 3a;b) programul științific, cu menționarea structurii formei de EMC, a temelor și lectorilor, inclusiv agenda programului, în condițiile prevăzute de prezenta procedură;c) împuternicirea și datele de contact ale persoanei desemnate de furnizor în vederea obținerii creditării;d) avizul prealabil al colegiului teritorial, pentru formele de EMC desfășurate pe raza acestora;e) dovada plății taxei de evaluare, respectiv a taxei de urgență, după caz.(2) Dosarul care trebuie depus de furnizorul de EMC în vederea creditării formei de EMCD va cuprinde, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), și:a) elemente de demonstrare: modul de funcționare globală a programului, existența unui server dedicat desfășurării online a formei de EMC, a unei aplicații informatice de gestiune pentru conținutul de material științific și evidența utilizatorilor, o echipă tehnică de producție alcătuită din medici/medici stomatologi și informaticieni, o schemă cu structura bazelor de date, precum și o modalitate concretă în care poate fi auditat întregul proces de desfășurare a activității de EMC, cu păstrarea logurilor de accesare și compararea cu intrările din baza de date;b) un proiect de management al formei de EMC, conținând referiri la: identificarea și analiza cerințelor, studiu de fiabilitate, obiective educaționale, strategie de implementare, analiza resurselor, evaluarea cunoștințelor.(3) Instituțiile de învățământ medical superior acreditate depun cererile pentru creditarea manifestărilor de EMC la CMSR, cu informarea colegiului teritorial pe a cărui rază se va desfășura forma de EMC.  +  Articolul 7(1) În vederea creditării manifestărilor de EMC prevăzute la art. 3 alin. (2) și (3), cererile pentru stabilirea și acordarea numărului de credite EMC, însoțite de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1), se comunică CMSR după cum urmează:a) congrese, conferințe, simpozioane - până la data de 15 noiembrie a anului anterior celui în care acestea vor avea loc;b) celelalte manifestări de EMC - cu minimum 30 de zile înainte de desfășurarea efectivă a manifestării.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), documentele necesare acreditării manifestărilor de EMC prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c) pentru anul 2022 se comunică până la data de 31 decembrie 2021. În acest caz, cererile completate cu respectarea prezentei proceduri, pentru care s-a achitat taxa aplicabilă prevăzută la art. 26, se soluționează cel târziu până la data de 31 ianuarie 2022.(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), perioada de depunere a documentelor necesare acreditării manifestărilor de EMC prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c) pentru anul 2024 se prelungește până la data de 30 aprilie 2024. În acest caz, cererile completate cu respectarea prezentei proceduri, pentru care s-a achitat taxa aplicabilă prevăzută la art. 26, se soluționează cel târziu până la data de 31 mai 2024. (la 19-04-2024, Articolul 7, Capitolul II a fost completat de Articolul I din DECIZIA nr. 10/2CN din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 19 aprilie 2024 ) (3) Agenda definitivă a programului științific se depune cu minimum 10 zile înainte de data desfășurării formei de EMC.(4) În situații de excepție, documentele de solicitare a creditării pentru manifestările de EMC prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d) și art. 3 alin. (3) lit. b) pot fi depuse în limita a maximum 10 zile înaintea desfășurării manifestării, cu obligația achitării taxei de urgență.(5) Stabilirea și acordarea numărului de credite EMC se realizează numai pentru manifestările științifice ale căror cereri de creditare au fost depuse în termenul prevăzut la alin. (1) sau, după caz, la alin. (4) și au fost achitate taxele prevăzute de prezenta procedură.(6) Se supun evaluării și acreditării numai activitățile de pregătire teoretică și practică desfășurate de furnizori acreditați de CMSR.  +  Articolul 8(1) După depunerea documentației la CMSR și plata taxelor prevăzute de prezenta procedură, secretariatul Comisiei de EMC, format din 3 membri desemnați prin decizia Comisiei de EMC dintre membrii săi, analizează dosarul și comunică furnizorului solicitant necesitatea completării documentației, dacă este cazul.(2) În cazul în care a fost solicitată conform alin. (1), completarea documentației se va realiza în limita a maximum 10 zile înainte de desfășurarea manifestării, respectiv 7 zile în situația manifestărilor pentru care s-a achitat taxa de urgență, conform art. 7 alin. (4).(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru formele de EMC prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c) și art. 3 alin. (3) lit. a) completarea documentației se va realiza în cel mult 30 de zile de la data comunicării solicitării.  +  Articolul 9(1) Comisia de EMC va evalua documentația completă în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii și a plății taxelor prevăzute de prezenta procedură și va comunica furnizorului de EMC și colegiului teritorial pe raza căruia se va desfășura manifestarea științifică avizul de principiu și numărul de credite acordat.(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de internet a CMSR.(3) În cazul respingerii cererii se comunică solicitantului decizia motivată.  +  Articolul 10Creditarea manifestărilor științifice se realizează potrivit normelor de creditare prevăzute de prezenta procedură.  +  Articolul 11(1) În termen de 30 de zile de la finalizarea manifestării, furnizorul de EMC are obligația:a) să emită certificatele de absolvire medicilor stomatologi care au promovat evaluarea finală, în cazul programelor de EMCD prevăzute la art. 3 alin. (3), conform modelului-tip prevăzut în anexa nr. 3b, iar pentru medicii stomatologi care nu au promovat evaluarea finală va elibera certificate de participare, fără credite, conform anexei nr. 3c;b) să emită certificatele de participare, conform modelului-tip prevăzut în anexa nr. 3c;c) să comunice CMSR și, după caz, colegiilor teritoriale, în format electronic, prin poștă electronică, criptat, sau prin intermediul portalului național:(i) rapoartele privind desfășurarea manifestării, elaborate și pe baza chestionarului-tip prevăzut în anexa nr. 3e;(ii) lista participanților prezenți la manifestarea științifică, conținând numele, prenumele și codul unic de identificare a medicului stomatolog, respectiv, dacă este cazul, gradul profesional, specialitatea și competențele deținute de medicii stomatologi participanți;(iii) lista lectorilor care nu și-au susținut comunicările conform programului științific aprobat de CMSR, cu prezentarea motivelor, dacă există;(iv) certificatele de absolvire completate conform modelului-tip prevăzut în anexa nr. 3b, emise în format electronic, cu respectarea dispozițiilor alin. (2);(v) certificatele de participare completate conform modelului-tip prevăzut în anexa nr. 3c, emise în format electronic, cu respectarea dispozițiilor alin. (2);(vi) lista cu seria și numărul de ordine al certificatelor de absolvire/participare emise.(2) Certificatele prevăzute la alin (1) lit. a) și b) se semnează cu semnătura electronică calificată a coordonatorului de program al formei de EMC, însoțită de marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic al furnizorului de EMC.(3) În cazul furnizorilor de EMCD desfășurate prin internet sunt aplicabile și obligațiile prevăzute la art. 6 alin. (3) din anexa nr. 1 la Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021, denumită în continuare Decizia nr. 16/2CN/2021.  +  Articolul 12(1) Comisia de EMC și Comisia de EMC din cadrul colegiului teritorial pe raza căruia se desfășoară forma de EMC au obligația de a inspecta formele de EMC creditate de CMSR pentru evaluarea îndeplinirii obligațiilor prevăzute în Decizia nr. 16/2CN/2021.(2) Atribuția prevăzută la alin. (1) se realizează de o comisie formată din trei membri, dintre care doi membri sunt desemnați de Comisia de EMC constituită la nivel național și un membru este desemnat de comisia de EMC din cadrul colegiului teritorial.(3) În termen de 30 de zile de la finalizarea manifestării, persoanele desemnate conform alin. (2) vor întocmi un raport comun care va fi comunicat Comisiei de EMC, constituită la nivel național, și care va putea fi utilizat în vederea retragerii calității de furnizor de EMC.(4) În cazul desfășurării prin internet a formei de EMC, inspectarea acesteia și raportul prevăzut la alin. (3) se realizează de trei membri ai Comisiei de EMC.(5) Membrii comisiilor de EMC care sunt desemnați pentru inspectarea organizării și desfășurării formei de EMC nu pot avea calitatea de lector în cadrul manifestării științifice inspectate și nu pot primi credite EMC pentru participare.(6) Participanții sau lectorii pot sesiza CMSR cu privire la modul de desfășurare a formei de EMC, la conținutul și calitatea științifică a acesteia în maximum 45 de zile de la finalizarea manifestării științifice.  +  Capitolul III Norme de creditare  +  Articolul 13(1) Comisia de EMC atribuie numărul de credite pentru fiecare activitate de pregătire profesională.(2) Creditarea formelor de EMC se face în funcție de criterii legate de:a) forma manifestării de EMC: formală, nonformală, EMCD, nivelul de desfășurare: local/regional, național/internațional și de tipul furnizorului: național, regional, local;b) durata efectivă a programului științific.(3) Pentru manifestările științifice clasificate „cu participare internațională“ sau „internaționale“, în completarea documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) se vor depune CV-urile lectorilor din străinătate, dovada titlurilor deținute de aceștia, precum și avizul de practică temporară/ocazională în cazul în care manifestarea presupune și o activitate/demonstrație practică medicală susținută de aceștia.(4) Pentru ca o manifestare științifică din cele prevăzute la art. 3 alin. (2) să fie clasificată „cu participare internațională“ este necesar ca, din numărul total de lectori, minimum 3 să fie din străinătate.(5) Pentru ca o manifestare științifică din cele prevăzute la art. 3 alin. (2) să fie clasificată „internațională“ este necesar ca furnizorul de EMC să fie asociat cu o societate științifică europeană/internațională de specialitate din domeniu.  +  Articolul 14Creditarea se face astfel:a) congres - 24 de credite EMC;b) conferință/simpozion:(i) nivel național - 16 credite EMC;(ii) nivel regional - 12 credite EMC;(iii) nivel local - 8 credite EMC;c) curs cu sau fără demonstrație practică - 8 credite EMC.  +  Articolul 15(1) Structura manifestărilor științifice trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru creditarea formei de EMC cu credite EMC:a) în cazul congresului, acesta trebuie să aibă durata de 3 zile și să conțină:(i) raport pe tema congresului și prelegeri;(ii) comunicări orale, limitate la cel mult 2,5 ore din totalul programului;(iii) postere/workshopuri/actualități legislative;(iv) varia, limitate la cel mult 5% din programul congresului;b) în cazul conferinței/simpozionului, aceasta/acesta trebuie să aibă durata de două zile și să conțină:(i) raport pe tema conferinței/simpozionului și prelegeri;(ii) comunicări orale/workshopuri/actualități legislative;c) raportul de temă și prelegerile se susțin exclusiv de lectori acreditați de CMSR;d) cursurile cu sau fără demonstrație practică se pot susține de lectori acreditați de CMSR, precum și de lectori din străinătate.(2) Durata unei prelegeri este de 45 de minute. Durata discuțiilor nu poate depăși 15 minute.(3) Durata comunicărilor orale este de 8-10 minute. Durata discuțiilor nu poate depăși un sfert din durata comunicărilor orale.(4) Se poate schimba ordinea de desfășurare a prelegerilor/ comunicărilor orale cu respectarea numărului de ore alocate pentru acestea și cu respectarea programului manifestării științifice.(5) Temele prelegerilor și ale comunicărilor orale trebuie să se încadreze în tematica manifestării științifice.(6) Un lector nu poate susține și nu se poate regăsi în mai mult de 3 lucrări științifice (prelegeri și/sau comunicări orale) în cadrul uneia dintre manifestările științifice prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c).(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c), prelegerile se pot susține și de lectori din străinătate sau de lectori invitați, fără a putea depăși timpul alocat prelegerilor lectorilor acreditați de CMSR.  +  Articolul 16(1) Simpozioanele, conferințele, cursurile pre- și postcongres, satelite ale unor manifestări științifice, nu se creditează separat, suplimentar față de programul de bază.(2) Două sau mai multe sesiuni paralele la aceeași activitate de pregătire profesională se creditează o singură dată.  +  Articolul 17Pentru creditarea programelor de EMCD se aplică și următoarele reguli:a) cursurile de EMCD prin internet se creditează în funcție de durata apreciată de învățare efectivă, cu maximum 8 ore pe program, corespunzătoare a 8 credite EMC;b) durata parcurgerii programului și a învățării efective, în scopul atingerii obiectivelor educaționale, care se apreciază prin testare pe lot-pilot organizată de furnizor, trebuie să se încadreze în limitele a maximum 8 ore pentru un singur program;c) se consideră 5-8 pagini cu 2.500 de caractere pe pagină și cu trimitere la maximum două figuri sau tabele ca fiind corespunzătoare unei ore de învățare efectivă, respectiv un credit de EMC;d) testul de evaluare va permite un acces pentru maximum două încercări, va conține un număr minim de 12 întrebări pentru 8 ore efective, cu un prag de promovare de răspuns corect la minimum 75% din întrebări;e) participarea la cursuri de EMCD organizate și creditate de o instituție de învățământ superior acreditată sau de un organism profesional european ori internațional este creditată cu numărul de credite europene sau internaționale conferite de organismul respectiv, raportat la limitele prezentei proceduri.  +  Articolul 18(1) Nu pot fi introduse în calculul punctajului profesional al medicului stomatolog creditările obținute pentru participarea la mai multe programe de EMC desfășurate în aceeași perioadă de timp și în aceeași locație.(2) Prezența efectivă pe toată durata de desfășurare a manifestării științifice este obligatorie. În caz contrar, participantul nu va primi creditele aferente manifestării și nu poate solicita rambursarea taxei de participare.(3) Medicii stomatologi participanți la o formă de EMC care nu fac parte din grupul-țintă indicat de furnizorul de EMC prin cererea de creditare a activității de pregătire profesională nu beneficiază de creditele EMC acordate de CMSR decât în limita prevăzută la art. 7 alin. (2) din Decizia nr. 16/2CN/2021.  +  Articolul 19(1) Intervalul minim acceptat între două manifestări științifice organizate pe raza fiecărui colegiu teritorial este de minimum 30 de zile pentru același furnizor de EMC.(2) Furnizorul de EMC care are statut de filială poate organiza, ca forme de EMC, numai cursuri cu sau fără demonstrație practică desfășurate pe raza colegiului teritorial unde își are sediul furnizorul de EMC în cauză, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.(3) În aceeași perioadă și în aceeași localitate nu poate avea loc decât o singură formă de EMC, pe baza principiului creditării primei solicitări, nefiind admisă suprapunerea parțială sau totală a formelor de EMC creditate.  +  Articolul 20(1) Sunt interzise deschiderea sau închiderea formei de EMC de către reprezentanții societăților producătoare ori de distribuție a materialelor sau aparaturii din domeniul medical, inclusiv stomatologic, precum și intercalarea prezentării serviciilor, produselor și/sau echipamentelor între prelegerile și/sau comunicările orale susținute în cadrul formei de EMC.(2) Nu se creditează cu credite EMC niciuna dintre formele de EMC organizate de societățile înregistrate în registrul comerțului sau de alte persoane juridice cu scop lucrativ, din țară sau din străinătate.  +  Articolul 21Pentru activitatea coordonatorilor și îndrumătorilor de stagii practice de instruire care nu sunt cadre didactice, dar care sunt cooptați pentru susținerea pregătirii studenților sau a medicilor rezidenți ori pentru programele de pregătire în vederea obținerii doctoratului, masteratului, a atestatelor de studii complementare și a stagiilor de readaptare sau reconversie profesională se acordă un număr de 40 de credite EMC pe an, în baza unei dovezi emise de autoritatea competentă care atestă o activitate de cel puțin 40 de ore efective pe parcursul a minimum două luni pe an calendaristic.  +  Articolul 22(1) Pentru obținerea de titluri de calificare profesională sau științifică în domeniul medicinei dentare, certificate de Ministerul Sănătății sau Ministerul Educației, se acordă credite, adițional/suplimentar creditelor obținute prin EMC în baza prevederilor Deciziei nr. 16/2CN/2021, după cum urmează:a) obținerea titlului de medic rezident, în urma promovării concursului de rezidențiat - 40 de credite EMC;b) obținerea titlului de medic specialist - 40 de credite EMC;c) obținerea titlului de medic primar - 40 de credite EMC;d) obținerea titlului de doctor în științe medicale - 40 de credite EMC;e) obținerea unei diplome de master în domeniul medicinei dentare - 30 de credite EMC;f) obținerea unui atestat de studii complementare - 20 de credite EMC, pentru fiecare program în parte;g) absolvirea de programe postuniversitare organizate de instituții de învățământ medical superior acreditate, altele decât cele prevăzute anterior - 20 de credite EMC;h) deținerea statutului de cadru didactic universitar în instituții de învățământ superior medical acreditate, cu activitate confirmată de instituția de învățământ superior în domeniul medicinei dentare - 40 de credite EMC pe an.(2) Certificatele atestând participarea sau absolvirea unor programe de educație medicală continuă cu titluri și conținut relativ similar cu unele elemente ale unor programe de studii complementare vor conține obligatoriu mențiunea că nu fac parte integrantă dintr-un astfel de program.(3) Programele de pregătire în rezidențiat și cele pentru obținerea atestatelor de studii complementare nu se creditează, acestea constituind formare specializată. Se creditează cu credite EMC numai absolvirea formelor de învățământ postuniversitar în cauză.  +  Articolul 23Participarea cu lucrări științifice la manifestări științifice din străinătate se va credita cu un număr de 30 de credite EMC.  +  Capitolul IV Publicațiile medicale  +  Articolul 24Înscrierea în lista publicațiilor medicale agreate se face în baza fișei publicației cuprinse în anexa nr. 3d la prezenta procedură, iar criteriile de includere sunt următoarele:a) grupa A:– existența înregistrării ISI (International Scientific Indexing);b) grupa B+:1. să fie o publicație științifică medicală prin esența sa, având o periodicitate a apariției de cel puțin 4 numere pe an, în ediții tipărite și electronice;2. să dețină obligatoriu ISSN (International Standard Serial Number);3. să fie înregistrată într-o bază internațională de date;4. să conțină articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri, în domeniile medicale de specialitate bazate pe dovezi;5. să aibă adresabilitate strict medicală, generală sau pe specialități, de interes pentru domeniul medicinei dentare;6. să dețină girul științific al unei societăți științifice medicale, universități de medicină și farmacie etc., cu activitate în domeniul medicinei dentare;7. în consiliul editorial sau colectivul redacțional să fie incluse cadre didactice universitare cu rol de predare în domeniul medicinei dentare;c) grupa B:1. să fie o publicație științifică medicală prin esența sa, având o periodicitate a apariției în ediții tipărite sau electronice;2. să dețină obligatoriu ISSN (International Standard Serial Number);3. să fie înregistrată într-o bază internațională de date;4. să conțină articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri, în domeniile medicale de specialitate bazate pe dovezi;5. să aibă adresabilitate strict medicală, generală sau pe specialități, de interes pentru domeniul medicinei dentare;6. să dețină girul științific al unei societăți științifice medicale, universități de medicină și farmacie etc., cu activitate în domeniul medicinei dentare;7. în consiliul editorial sau colectivul redacțional să fie incluse cadre didactice universitare cu rol de predare în domeniul medicinei dentare.  +  Articolul 25(1) Normele de creditare stabilite pentru articole cuprinse în publicațiile medicale sunt:a) articole științifice în publicații de specialitate românești agreate de CMSR sau internaționale, catalogate BDI și ISI, după cum urmează:– grupa A - (ISI) - 40 de credite pentru un articol;– grupa B+ - (BDI+) - 30 de credite pentru un articol;– grupa B – (BDI ediție tipărită sau electronică) - 15 credite pentru un articol;b) capitole de cărți în tratate de medicină/medicină dentară - 30 de credite pentru un capitol sub 100 de pagini și 40 de credite pentru un capitol de peste 100 de pagini, ca unic autor;c) carte sau monografie medicală - 40 de credite pentru o carte, ca unic autor;d) traduceri de carte medicală - 30 de credite pentru o carte, ca unic traducător;e) existența a 2 sau mai mulți autori pentru un articol într-o publicație medicală agreată de CMSR sau a unui capitol ori unei cărți duce la împărțirea procentuală a creditelor acordate la numărul de autori menționați pentru capitolul sau cartea respectivă; autorul principal primește suplimentar 25% din punctajul celorlalți autori; prin autor principal se înțelege primul, ultimul sau autorul de corespondență sau toți dacă este stipulat că autorii au contribuit în mod egal;f) un articol publicat în mai multe reviste se creditează o singură dată;g) publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări științifice nu se creditează suplimentar față de lucrarea comunicată;h) pentru abonamente la:(i) revistele științifice medicale naționale cuprinse în lista publicațiilor medicale agreate de CMSR și aparținând categoriei B se acordă 5 credite/abonament anual;(ii) revistele categoria B+ și A, agreate de CMSR, din țară - 10 credite;(iii) reviste din străinătate din domeniul medicinei dentare, indexate Med-Line, Pubmed Resources guide, Medscape și altele similare - 10 credite pentru un abonament anual;(iv) pentru abonamentele la revistele științifice medicale din străinătate, de interes pentru domeniul medicinei dentare, editate și traduse în România, creditarea se face ca la revistele naționale;(v) pot fi luate în considerare pentru calculul punctajului profesional cel mult 2 abonamente anual valabile pentru anul pentru care se solicită acordarea punctajului.(2) Publicațiile creditate în baza prevederilor prezentei proceduri se menționează în lista publicațiilor medicale agreate care se publică pe pagina de internet a CMSR.  +  Capitolul V Taxe  +  Articolul 26(1) Taxele de evaluare a documentelor de creditare a manifestărilor științifice sunt următoarele:a) în cazul manifestărilor științifice naționale și EMCD:(i) cu durata de o zi - 200 euro;(ii) cu o durată de două zile - 300 euro;(iii) cu o durată de trei zile - 500 euro;b) în cazul manifestărilor științifice regionale sau locale:(i) cu durata de o zi - 100 euro;(ii) cu o durată de două zile - 150 euro;(iii) cu o durată de trei sau mai multe zile - 300 euro.(2) În cazul depunerii documentelor de solicitare a creditării unui eveniment educațional într-un termen mai mic de 30 de zile, dar nu mai puțin de 10 zile înaintea datei de debut a manifestării, se instituie o taxă de urgență al cărei cuantum va fi de 5 ori mai mare decât taxele prevăzute la alin. (1).(3) Taxele pentru obținerea avizului colegiului teritorial sunt următoarele:a) în cazul manifestărilor științifice naționale: 200 euro;b) în cazul manifestărilor științifice regionale sau locale: 100 euro.(4) Taxele prevăzute la art. 26 alin. (1) și (2), art. 28 și 29 se plătesc în contul CMSR, iar cele prevăzute la art. 26 alin. (3) se plătesc în contul colegiilor teritoriale care acordă avizul prealabil.  +  Articolul 27Taxele pentru evaluarea formelor de EMC se vor plăti de către toți furnizorii de EMC acreditați, în condițiile prevăzute de prezenta procedură.  +  Articolul 28(1) Taxa pentru includerea în lista publicațiilor medicale agreate este de 400 euro, cu excepția publicațiilor care aparțin colegiilor teritoriale, care îndeplinesc condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la Decizia nr. 16/2CN/2021.(2) Taxa pentru reincludere anuală este de 150 euro, cu excepția publicațiilor care aparțin colegiilor teritoriale, care se încadrează în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la Decizia nr. 16/2CN/2021.  +  Articolul 29Taxa pentru avizul CMSR de modificare a perioadei, locației sau a modalității de desfășurare a formei de EMC este egală cu taxa de acreditare inițială a formei de EMC, cu excepția situației când modificarea se solicită pentru prima dată, în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din anexa nr. 1 la Decizia nr. 16/2CN/2021.  +  Articolul 30(1) Taxele se achită în lei la cursul oficial al Băncii Naționale a României cotat în ziua plății, prin virament bancar sau în sistem online.(2) În cazul respingerii creditării formei de EMC după analiza dosarului, taxele achitate nu se returnează.  +  Capitolul VI Anexe  +  Articolul 31Anexele nr. 3a-3e fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 3ala procedura de creditare a formelor de educație medicală continuă
  CERERE-TIP
  de creditare a formelor de educație medicală continuă
  Aviz prealabil al Colegiului Medicilor Stomatologi ......................................Nr. ............ din ............../....../..............(semnătură președinte/vicepreședinte)I. Informații generale despre instituția organizatoare:1. Denumirea furnizorului acreditat care propune forma de educație medicală continuă..............................................................................2. Coordonatorul de program (obligatoriu cadru didactic cu rol de predare, membru al CMSR):Nume și prenume ........................................Date de contact: Telefon............................ E-mail .........................3. Persoana desemnată de solicitant pentru a-l reprezenta în relația cu CMSR (obligatoriu membru al CMSR):Nume și prenume ..............................................Date de contact: Telefon............................ E-mail ............................II. Informații privind forma de educație medicală continuă propusă creditării1. Tipul de activitate propus[ ] congres[ ] conferință[ ] simpozion[ ] curs [ ] cu demonstrație practică [ ] fără demonstrație practică[ ] educație medicală continuă la distanță1.1. Manifestarea este parte componentă a unui program de studii complementare? [ ] Da/[ ] Nu2. Titlul activității de pregătire profesională...................................................................................3. Obiectivul educațional-științific urmărit.........................................................................................4. Data/Perioada de desfășurare.................................................................................5. Locația....................................................................................6. Modalitatea de desfășurare[ ] prezență fizică [ ] online [ ] hibrid7. Lectorii7.1. Lectori acreditați7.1.1. Nume și prenume .............................................Grad profesional ............................ Specialitate, competențe .............................................(Se completează în continuare.).................7.2. Lectori din străinătateLa activitatea de pregătire profesională sunt invitați lectori din străinătate? [ ] Da*/[ ] Nu* Se atașează CV și dovada titlurilor profesionale, științifice și/sau academice.7.2.1. Nume și prenume .................................................Grad profesional............................. Specialitate, competențe....................Alte informații relevante ..............................................................................................(Se completează în continuare.)............................7.3. Lectori invitațiLa activitatea de pregătire profesională sunt invitați și alți lectori decât cei prevăzuți anterior? [ ] Da**/[ ] Nu** Se atașează CV și dovada titlurilor profesionale, științifice și/sau academice, alte calificări profesionale relevante.7.3.1. Nume și prenume ....................................................Profesie ....................................................................Titluri profesionale, științifice și/sau academice, alte calificări profesionale .........................................................................(Se completează în continuare.)...............8. Grupul-țintă(Se precizează expres categoria medicilor stomatologi cărora li se adresează forma de educație medicală continuă: medici stomatologi și/sau specialitate, competență/competențe vizată/e; alți participanți, în afara grupului-țintă, nu beneficiază de creditele de educație medicală continuă acordate de CMSR decât în limita prevăzută la art. 7 alin. (2) din Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă și a lectorilor, precum și a procedurilor de evaluare și creditare a formelor de educație medicală continuă adresate medicilor stomatologi.)..............................................................................9. Numărul de participanți estimat(maximum 25 de participanți/cadru didactic de predare în cazul cursurilor cu demonstrație practică)...............................................................................10. Programul științific exact (Va fi atașat ca anexă, în limba română.)11. Proiectul de management al activității de pregătire profesională11.1. Cerințe de formare identificate............................................................................................11.2. Analiza cerințelor de formare identificate și motivația organizării activității de pregătire profesională............................................................................................11.3. Rezultate așteptate.......................................................................................11.4. Obiective educaționale.........................................................................................11.5. Metodologie didactică utilizată(mijloacele și metodele prin care se asigură transmiterea, asimilarea cunoștințelor și formarea deprinderilor practice)..........................................................................................11.6. Strategia de organizare.........................................................................................11.7. Evaluarea rezultatelor așteptate la finalul programului  Da/ Nu11.7.1. Precizări privind evaluarea (raportat la tipul formei de EMC):a) absolvenților/participanților (cunoștințe și abilități)  Da/ Nub) lectorilor - chestionar de opinie  Da/ Nuc) programului - chestionar de evaluare a evenimentului (anexa nr. 3e la procedura de creditare prevăzută în anexa nr. 3 la Decizia Consiliului Național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021)[ ] Da/[ ] NuNOTĂ:În temeiul acestor evaluări se alcătuiește de către furnizorul de EMC raportul asupra desfășurării activității de pregătire profesională care se trimite către CMSR în termen de maximum 30 de zile de la data încheierii formei de EMC.12. Detalii privind desfășurarea prin internet a formei de educație medicală continuă(obligatoriu pentru EMCD și pentru manifestările științifice organizate online sau în sistem hibrid pe perioada decretării stării de urgență, instituirii stării de alertă, carantinării zonale etc.)12.1. Modul de funcționare a programului......................................................................................12.2. Platforma pe care se va desfășura programul(scurtă descriere a serverului dedicat desfășurării online a programului, a aplicațiilor informatice de gestiune pentru conținutul de material științific și pentru evidența utilizatorilor)..................................................................................12.3. Echipă tehnică de producțieNume și prenume ................................................ Profesie .................................................................(Se completează în continuare.).................................12.4. Schema cu structura bazelor de date..............................................................................12.5. Modalitate concretă în care poate fi auditat procesul de desfășurare a programului...............................................................................12.6. Descrierea timpului de studiu aferent programului.....................................................................................III. Informații privind finanțarea formei de educație medicală continuă1. Denumirea sponsorilor...................................................................................2. Cuantumul sponsorizării.......................................................................................3. Tipul de activități finanțate.......................................................................................4. Alte surse de finanțare (Se menționează obligatoriu cuantumul acestora.)......................................................................................5. Cuantumul taxei de participare (Se precizează pentru toate categoriile de taxe.).....................................................................................IV. Declarație pe propria răspundere a reprezentantului solicitantuluiDeclar pe propria răspundere că activitatea de pregătire profesională propusă va fi organizată în conformitate cu procedurile, criteriile și normele prevăzute în Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă și a lectorilor, precum și a procedurilor de evaluare și creditare a formelor de educație medicală continuă adresate medicilor stomatologi.Declar că am luat cunoștință de faptul că modificarea ulterioară a condițiilor de desfășurare a formei de EMC creditate este posibilă numai pentru motive temeinice și mă oblig să anunț Colegiul Medicilor Stomatologi din România de îndată, înainte de efectuarea oricărei publicități și de desfășurarea formei de EMC, cu privire la orice modificare ulterioară survenită privind forma de EMC creditată în baza prezentei cereri.Declar lipsa oricăror interese comerciale directe ale activității de pregătire profesională propuse pentru creditare.Declarație asupra unor potențiale conflicte de interese/bias*, privind programul în general și fiecare lector implicat în program:.......................................................................................* Bias - termen utilizat pentru descrierea unei tendințe sau preferințe către o anumită perspectivă, ideologie sau rezultat, în special atunci când tendința interferează cu abilitatea de a fi imparțial și obiectiv.Data .............../................../............
  .......................................
  (solicitant)
  ...............................................
  (nume și prenume reprezentant)
  (semnătură)
   +  Anexa nr. 3bla procedura de creditare a formelor de educație medicală continuă
  Model-tip de certificat de absolvire
  Antet furnizor^1
  Certificat de absolvire
  Domnul/Doamna dr. ........................................., .............................^2 a absolvit activitatea de educație medicală la distanță (EMCD) ".........................................“^3 la data de ................................., promovând evaluarea finală^4.Coordonator program^5Număr de credite EMC acordat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România pentru absolvire: ......... credite de educație medicală continuă (EMC)Număr și dată aviz al Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR^6)Serie^7 ............... nr.^8 ............................................. Data eliberării ............/............/.....................Mențiuni privind redactarea certificatului (nu se înscriu pe certificat):^1 Numai furnizori acreditați de CMSR; în cazul asocierii se includ antetele tuturor furnizorilor, cu precizarea calității: principal sau asociat.^2 Se precizează profesia participantului, precum și gradul profesional, specialitatea și/sau competențele deținute, dacă este cazul.^3 Titlul programului EMCD absolvit, conform avizului de creditare emis de CMSR.^4 Participanții care nu au absolvit evaluarea finală nu beneficiază de creditele EMC, primind doar certificatul de participare prevăzut la anexa nr. 3c la procedura de creditare prevăzută în anexa nr. 3 la Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă și a lectorilor, precum și a procedurilor de evaluare și creditare a formelor de educație medicală continuă adresate medicilor stomatologi, fără credite EMC. ^5 În cazul asocierii se includ coordonatorii de program ai tuturor furnizorilor, cu precizarea calității: principal sau asociat.^6 Numărul și data avizului CMSR de creditare a programului.^7 Seria certificatului de absolvire alocată furnizorului de EMC prin avizul de creditare.^8 Numărul de ordine din lista participanților întocmită de furnizorul de EMC conform alocării, care se comunică CMSR în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii formei de educație medicală continuă.NOTĂ:Denumirea eventualilor sponsori ai programului nu se menționează pe certificatul de absolvire.
   +  Anexa nr. 3cla procedura de creditare a formelor de educație medicală continuă
  Model-tip de certificat de participare
  Antet furnizor^1
  Certificat de participare
  Domnul/Doamna dr. ....................................., .................................................^2 a participat la ".................................................“^3 desfășurat la .......................................... în perioada^4 ....................................Coordonator program^5Număr de credite de educație medicală continuă (EMC) acordat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) pentru ..............................^6: ......... credite EMC^7Număr și dată aviz CMSR^8Serie^9 ............... nr.^10 ..................... Data eliberării ............/............/..........Mențiuni privind redactarea certificatului (nu se înscriu pe certificat):^1 Numai furnizori acreditați de CMSR; în cazul asocierii se includ antetele tuturor furnizorilor, cu precizarea calității: principal sau asociat.^2 Se precizează profesia participantului, precum și gradul profesional, specialitatea și/sau competențele deținute, dacă este cazul.^3 Titlul formei de EMC, conform avizului de creditare emis de CMSR.^4 Sau „la data de“, după caz.^5 În cazul asocierii se includ coordonatorii de program ai tuturor furnizorilor, cu precizarea calității: principal sau asociat.^6 Se precizează tipul formei de educație medicală continuă și titlul acesteia.^7 În situația în care forma de EMC a presupus o evaluare care nu a fost promovată de către participant, se menționează obligatoriu că participantul nu beneficiază de creditele EMC, raportat la prevederile art. 11 alin. (1) lit. a) din procedura de creditare prevăzută în anexa nr. 3 la Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă și a lectorilor, precum și a procedurilor de evaluare și creditare a formelor de educație medicală continuă adresate medicilor stomatologi.^8 Numărul și data avizului CMSR de creditare.^9 Seria certificatului de absolvire alocată furnizorului de EMC prin avizul de creditare.^10 Numărul de ordine din lista participanților întocmită de furnizorul de EMC conform alocării, care se comunică CMSR în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii formei de educație medicală continuă.NOTĂ:Denumirea eventualilor sponsori ai formei de EMC nu se menționează pe certificatul de participare.
   +  Anexa nr. 3dla procedura de creditare a formelor de educație medicală continuă
  Fișa publicației pentru includerea în lista publicațiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor Stomatologi din România
  ISSN (International Standard Serial Number)BDI (Baze de date internaționale)Clasificare1. Titlul publicației.....................................................................2. ProprietarEditor științific (denumire societate, organizație)...................................................................3. Nr. apariții/an: ......................................4. Debut publicistic (anul): .......................5. Tiraj (pe număr) ....................... (pe an) .......................6. Nr. de exemplare vândute/an .......................7. Adresabilitate ................................................8. Preț abonament anual ....................... lei ....................... EUR/USD9. Cont bancar în care se face plata abonamentului ......................................10. Redactor-șef (nume și prenume)............................................................................Adresă serviciu: ...................................................E-mail: ................................. Telefon/mobil: ......................................11. Secretar de redacție (nume și prenume)...........................................................................E-mail:..................................... Telefon/mobil: ..............................12. Persoana de legătură cu CMSR (nume și prenume)............................................................E-mail:............................... Telefon/mobil: .............................Redactor-șef,..........................................13. Evaluarea calității științifice și editoriale (per review).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
   +  Anexa nr. 3ela procedura de creditare a formelor de educație medicală continuă
  Model-tip de formă de evaluare a evenimentelor de educație medicală continuă
  1. Titlul formei de educație medicală continuă.................................................................................2. Furnizorul de EMC...............................................................................3. Data/Perioada de desfășurare...............................................................................4. Locația............................................................................5. Modalitatea de desfășurare..............................................................................6. Înregistrarea participanților la activitatea de pregătire profesională, în funcție de calitatea fiecăruia:[ ] participant/cursant [ ] lector [ ] coordonator programVă rugăm să ne comunicați părerea dumneavoastră cu privire la următoarele aspecte:1. Am învățat ceva în urma acestui eveniment?
  DaNeutruNu
  12345
  2. Va schimba acest eveniment practica mea?
  DaNeutruNu
  12345
  3. Evenimentul a fost organizat corespunzător?
  DaNeutruNu
  12345
  4. Calitatea conținutului științific a fost?
  BunăNeutrăSlabă
  12345
  5. Calitatea lectorilor a fost?
  BunăNeutrăSlabă
  12345
  6. A fost adecvată locația evenimentului?^1^1 În cazul manifestărilor științifice desfășurate cu prezență fizică sau în sistem hibrid.
  DaNeutruNu
  12345
  7. Am simțit că evenimentul a fost părtinitor?
  DaNeutruNu
  12345
  Comisia de educație medicală continuă constituită la nivel național și/sau comisiile de educație medicală continuă din cadrul colegiilor teritoriale pe raza cărora s-a desfășurat activitatea de pregătire profesională vor verifica prin sondaj, pe baza documentelor doveditoare, acuratețea celor de mai sus.
  -----