PROCEDURĂ din 26 noiembrie 2021de acreditare/reacreditare a lectorilor implicați în furnizarea de educație medicală continuă
EMITENT
  • COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1157 din 6 decembrie 2021    Notă
    Aprobată prin DECIZIA nr. 16/2CN din 26 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1157 din 6 decembrie 2021.
     +  Articolul 1(1) Formele de EMC pot fi susținute de următoarele cadre didactice universitare, care pot desfășura activități de predare: profesori, conferențiari, șefi de lucrări.(2) Formele de EMC pot fi susținute și de medici stomatologi care nu au calitatea de personal didactic de predare, dar care, la data împlinirii termenului prevăzut la art. 2, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:a) dețin titlul profesional de medic stomatolog specialist sau primar;b) dețin titlul științific de doctor în științe medicale;c) dețin calitatea de membru al CMSR;d) au prezentat, în ultimii 5 ani, cel puțin o comunicare la congrese în străinătate în domeniul pentru care doresc să susțină programul de EMC;e) au publicat, în ultimii 5 ani, minimum două articole, in extenso, în reviste de specialitate cotate ISI (International Scientific Indexing) cu factor de impact mai mare de 0,3;f) au publicat în domeniul medical sau stomatologic, în ultimii 5 ani, cel puțin una dintre următoarele: cărți, tratate, manuale (integral ori capitole care apar în aceste publicații) sau monografii, care dețin ISBN (International Standard Book Number).  +  Articolul 2(1) Acreditarea lectorilor se face pe bază de cerere și curriculum vitae tip Europass semnat, cu precizarea domeniului de specializare, comunicate până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, pentru anul următor.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), documentele necesare acreditării lectorilor pentru anul 2022 se comunică până la data de 31 decembrie 2021. În acest caz, cererile completate cu respectarea prezentei proceduri se soluționează cel târziu până la data de 31 ianuarie 2022.  +  Articolul 3Lectorii se reacreditează anual pe bază de cerere scrisă, în termenul prevăzut la art. 2, în funcție de condițiile aflate în vigoare la data acreditării.  +  Articolul 4(1) Evaluarea solicitărilor de acreditare/reacreditare se realizează de Comisia de EMC, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii complete a documentației, numai pentru cererile depuse în termenul prevăzut la art. 2.(2) Decizia privind acreditarea se comunică solicitantului, cu precizarea anului pentru care este valabilă acreditarea.(3) Acreditarea este valabilă până la data de 31 decembrie a anului ulterior celui în care a fost depusă cererea, dacă nu intervine retragerea sau încetarea calității de lector.(4) În cazul respingerii cererii se comunică solicitantului decizia motivată.  +  Articolul 5(1) Lectorii din străinătate, precum și alți profesioniști din domeniul sănătății sau din domenii conexe acestuia ori de interes pentru medicii stomatologi, invitați de furnizorii de EMC, denumiți în continuare lectori invitați, trebuie să facă dovada titlurilor profesionale, didactice și/sau academice ori a altor calificări profesionale relevante pe care le dețin și să prezinte curriculum vitae semnat.(2) Furnizorul de EMC are obligația de a comunica înscrisurile prevăzute la alin. (1) împreună cu cererea de creditare a formei de EMC.  +  Articolul 6Pentru desfășurarea cursurilor cu demonstrație practică pe pacient, lectorii sunt obligați să dețină drept de liberă practică ori, după caz, aviz de practică ocazională sau temporară pe teritoriul României, obținut în condițiile legii.  +  Articolul 7Calitatea de lector de EMC acreditat de CMSR nu reprezintă titlu didactic sau științific.  +  Articolul 8(1) Retragerea calității de lector se realizează prin decizia Comisiei de EMC în următoarele situații:a) au fost modificate condițiile avute în vedere la acreditare, respectiv ultima reacreditare, iar lectorul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta procedură;b) lectorul a încălcat obligațiile prevăzute de prezenta procedură;c) dacă lectorul, în lipsa unor motive temeinice, nu a participat la forma de EMC conform agendei programului științific comunicat de furnizor pentru creditarea formei de EMC și acceptat de lector în ceea ce privește perioada, tipul și tema lucrării științifice;d) dacă tema lucrării științifice susținute de lector nu se încadrează în tema științifică propusă prin titlul formei de EMC prevăzut în avizul de creditare emis de CMSR;e) folosirea titlului de lector al CMSR în alt scop decât informarea publicului cu privire la forma de EMC și numai împreună cu următoarele informații: precizarea titlului formei de EMC creditate în condițiile Deciziei nr. 16/2CN/2021, a locației, perioadei și modalității de desfășurare, precum și a creditelor atribuite de CMSR;f) interdicția exercitării profesiei de medic stomatolog sau a unor activități profesionale stabilită prin hotărâre judecătorească sau prin decizia comisiei de disciplină, rămasă definitivă, sau constatarea săvârșirii unui malpraxis prin hotărâre judecătorească ori prin decizia Comisiei de monitorizare și competență profesională, pentru cazurile de malpraxis, constituită în condițiile legii, rămasă definitivă;g) pierderea statutului de cadru didactic de predare.(2) În situația în care CMSR a constatat încălcarea unor obligații de către lector, cu excepția situației prevăzute la alin. (1) lit. f) și g), va înștiința în scris lectorul cu privire la cele constatate și îl va avertiza pe acesta că la o nouă încălcare a acestor obligații îi va fi revocată calitatea de lector. Dacă lectorul, deși atenționat, încalcă din nou obligațiile prevăzute de prezenta procedură, se aplică sancțiunea retragerii calității de lector.(3) Calitatea de lector de EMC poate fi redobândită numai după împlinirea unui termen de 2 ani de la aplicarea sancțiunii și după parcurgerea procedurii de reacreditare.  +  Articolul 9Încetarea calității de lector se realizează prin decizia Comisiei de EMC în următoarele situații:a) la cererea expresă a lectorului;b) în cazul în care nu a efectuat cel puțin o comunicare în cadrul unei forme de EMC, pe an, în lipsa unor motive temeinice;c) deces.  +  Articolul 10Lista lectorilor publicată pe pagina de internet a CMSR se actualizează corespunzător în cazul încetării sau calității de lector în baza prevederilor prezentei proceduri, cu precizarea statusului „radiat“.----