DECIZIE nr. 16/2CN din 26 noiembrie 2021privind reglementarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă și a lectorilor, precum și a procedurilor de evaluare și creditare a formelor de educație medicală continuă adresate medicilor stomatologi
EMITENT
 • COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1157 din 6 decembrie 2021  Ținând cont de necesitatea protejării conceptului de educație medicală continuă în interesul îmbunătățirii actului medical și a siguranței pacienților, dar și al medicilor stomatologi,raportat la împrejurarea că educația medicală continuă a medicilor stomatologi nu trebuie să reprezinte un pretext pentru implicarea în exercitarea profesiei de medic stomatolog a diverselor persoane fizice și juridice care în fapt urmăresc obținerea de profit sau de recunoaștere ori validare socială,în condițiile în care scopul activităților de pregătire continuă tinde să nu mai urmărească dobândirea sau îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, abilități și aptitudini necesare creșterii calității actului medical și nivelului de performanță în exercitarea profesiei de medic stomatolog în concordanță cu progresul științific și tehnologic din domeniul stomatologic, pierzându-se din vedere importanța păstrării unui standard de calitate corespunzător acestui tip de activitate,având în vedere prevederile art. 512, 520 și 535 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:  +  Articolul 1Educația medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă totalitatea activităților planificate de pregătire teoretică și/sau practică destinate medicilor stomatologi în vederea dobândirii sau îmbunătățirii nivelului de cunoștințe, abilități și aptitudini necesare creșterii calității actului medical și nivelului de performanță în exercitarea profesiei în concordanță cu progresul științific și tehnologic din domeniul stomatologic, în contextul dezvoltării profesionale continue și al învățării pe tot parcursul vieții.  +  Articolul 2(1) Colegiul Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare CMSR, realizează managementul activităților de EMC prin Programul național de educație medicală continuă, în conformitate cu prevederile prezentei decizii, cu dreptul Uniunii Europene (UE) sau cu înțelegerile și recunoașterile mutuale ale creditelor stabilite cu autorități ori organisme profesionale medicale naționale, europene sau internaționale implicate, prin natura funcționării lor, în activitățile de educație sau dezvoltare profesională continuă a medicilor stomatologi.(2) Programul național de educație medicală continuă se aprobă anual de CMSR și se afișează pe pagina de internet a CMSR, împreună cu lista furnizorilor de EMC, a lectorilor acreditați, precum și a publicațiilor medicale agreate de CMSR.(3) Informațiile prevăzute la alin. (2) vor fi actualizate periodic, ori de câte ori intervine o modificare.  +  Articolul 3CMSR poate iniția și promova, în domeniul său de competență, în condițiile legii, forme de EMC și de ridicare a gradului de competență profesională a membrilor săi.  +  Articolul 4(1) Activitățile de EMC sunt cuantificate prin unități de creditare, denumite credite EMC.(2) Creditele EMC se acordă prin raportare la timpul efectiv de participare la activitatea de EMC. Pentru o oră integrală de activitate de EMC se acordă 1 credit EMC, în limita a maximum 8 credite EMC pe zi, indiferent de numărul total de ore al programului, în condițiile prevăzute de prezenta decizie.  +  Articolul 5(1) CMSR acordă credite EMC numai medicilor stomatologi înscriși în Registrul unic al medicilor stomatologi din România.(2) Creditele acordate de CMSR nu sunt transferabile.  +  Articolul 6(1) Membrii CMSR au obligația de a participa la formele de educație medicală continuă creditate conform dispozițiilor prezentei decizii și de a cumula cel puțin numărul minim de credite EMC stabilit de Consiliul național al CMSR, denumit în continuare Consiliul național.(2) În vederea creșterii gradului de pregătire profesională și asigurării unui nivel ridicat al cunoștințelor profesionale, medicii stomatologi cu drept de liberă practică trebuie să acumuleze un număr minim de 200 de credite EMC pe parcursul a 5 ani.(3) Pentru a respecta principiul continuității educației medicale, medicii stomatologi prevăzuți la alin. (2) vor acumula anual minimum 24 de credite EMC.(4) Data de referință pentru calculul punctajului creditelor EMC este data înscrierii în CMSR, respectiv data emiterii certificatului de membru al CMSR.(5) Creditele EMC realizate în intervalul prevăzut la alin. (2) care depășesc punctajul profesional minim nu se reportează pentru următorul ciclu de 5 ani.(6) Medicii stomatologi care au depășit limita de vârstă prevăzută de lege pentru pensionare și care solicită avizul anual al CMSR în vederea desfășurării în continuare a activităților profesionale au obligația de a obține un număr de minimum 40 de credite EMC anual, acumulate în anul anterior.(7) Pentru motive temeinice, la cererea medicului stomatolog, biroul executiv al colegiului teritorial în care acesta este înscris poate acorda o perioadă de grație de maximum 3 luni pentru acumularea numărului minim de credite EMC prevăzut la alin. (2), (3) sau (6), cu avizul Comisiei profesionalștiințifice și învățământ din cadrul colegiului teritorial al CMSR, denumit în continuare colegiul teritorial.(8) Medicii stomatologi care intenționează să solicite reînnoirea avizului de prestare a activităților profesionale cu caracter temporar pe teritoriul României trebuie să facă dovada realizării numărului de credite EMC stabilit prin decizie a Consiliului național, înainte de prestarea serviciilor stomatologice.(9) În cazul în care nu se realizează numărul minim de credite EMC, calitatea de membru al CMSR, respectiv dreptul de a exercita profesia de medic stomatolog se suspendă până la realizarea acestuia conform prevederilor legale.  +  Articolul 7(1) Creditele EMC trebuie să fie acumulate prin participarea la programe de EMC formale sau nonformale preponderent în domeniul de specialitate.(2) Din numărul minim de credite EMC prevăzut la art. 6 alin. (2), (3), (6) și (8), maximum 10% poate fi obținut prin participarea medicului stomatolog la forme de EMC creditate de organisme profesionale din alte arii de specialitate din domeniul sănătății.(3) Cel puțin o treime din numărul minim de credite EMC prevăzut la art. 6 alin. (2) trebuie să fie obținut ca urmare a participării la cursuri, cu sau fără demonstrații practice.  +  Articolul 8Medicul stomatolog poate participa la orice activitate de pregătire profesională, creditată sau nu de către CMSR, în funcție de interesul său profesional.  +  Articolul 9Membrii CMSR au obligația de a ține evidența numărului de credite EMC obținut.  +  Articolul 10(1) Verificarea punctajului profesional se efectuează de către colegiul teritorial în care medicul stomatolog este înscris, urmărind respectarea obligațiilor impuse de art. 6 și 7, în următoarele situații:a) la avizarea anuală a certificatului de membru al CMSR;b) la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;c) la cererea medicului stomatolog;d) cu ocazia soluționării abaterilor disciplinare;e) în alte cazuri stabilite prin decizia consiliului colegiului teritorial.(2) Verificarea punctajului profesional se face în baza dovezilor de efectuare a formelor de EMC prezentate, în conformitate cu prevederile prezentei decizii.(3) În calculul punctajului profesional nu poate fi luată în considerare participarea la mai multe forme de EMC ale căror date de desfășurare se suprapun.(4) Intervalul minim acceptat între două participări la forme de educație medicală continuă la distanță (EMCD) este de 30 de zile. În cazul participării în aceeași perioadă la mai multe programe desfășurate prin internet, se iau în calcul creditele de EMC acordate pentru un singur program, respectiv cel având cele mai multe credite.(5) În calculul numărului minim de credite prevăzut la art. 6 alin. (2), (3), (6) și (8) nu vor fi luate în considerare creditele aferente formelor de EMC la care medicul stomatolog a participat ca urmare a aplicării unei sancțiuni disciplinare.  +  Articolul 11(1) Participarea la manifestări științifice din străinătate organizate de instituții de învățământ superior acreditate, organisme profesionale și de societăți științifice, creditate de un organism profesional acreditat în domeniu, se creditează similar cu cele naționale, în baza echivalării efectuate de Comisa de EMC, la cererea colegiului teritorial la care se depune dovada participării la forma de EMC. Procedura de echivalare se stabilește prin decizie a Comisiei de EMC, care se publică pe pagina de internet a CMSR.(2) Echivalența cu creditele europene de educație medicală continuă (ECMEC), acordate de un organism profesional acreditat, precum și cu cele acordate de American Dental Association (ADA), obținute în Statele Unite ale Americii, este de 1/1, în limita punctajului acordat formelor de EMC conform prezentei decizii.(3) Participarea la orice manifestare științifică în străinătate care nu are numărul de credite acordat de un organism profesional acreditat în domeniu, înscris pe certificatul de absolvire sau de participare, nu beneficiază de creditare.  +  Articolul 12Certificatul sau orice alt document eliberat de societăți înregistrate în registrul comerțului sau de alte persoane juridice cu scop lucrativ, din țară ori din străinătate, nu face dovada deținerii unei competențe dobândite în condițiile legii sau absolvirii unui program de studii complementare.  +  Articolul 13(1) CMSR, la nivel național, acreditează furnizorii și lectorii implicați în furnizarea de EMC și creditează formele de EMC organizate în condițiile prezentei decizii.(2) Acreditarea și reacreditarea furnizorilor și a lectorilor, precum și creditarea formelor de EMC se efectuează de Comisia de EMC din cadrul Consiliului național, formată din Comisia pentru imagine, relații interne și internaționale, de etică și deontologie medicală și educație medicală continuă și din Comisia profesional-științifică și învățământ.  +  Articolul 14(1) Acreditarea furnizorilor de EMC este modalitatea prin care CMSR evaluează, selectează și autorizează anual furnizorii să deruleze programe de EMC, cu respectarea standardelor de calitate agreate de corpul profesional și organizațiile naționale, europene și internaționale implicate.(2) Procedura de acreditare/reacreditare a furnizorilor de EMC este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 15Procedura de acreditare/reacreditare a lectorilor implicați în furnizarea de EMC este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 16Procedura de creditare a formelor de EMC este prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 17(1) Punctajul anual obținut ca urmare a participării la forme de EMC creditate, calculat cu respectarea dispozițiilor prezentei decizii, se înscrie de către colegiul teritorial pe anexa la certificatul de membru, în dosarul profesional și în sistemul informatic național, actualizând în mod corespunzător fișa profesională a medicului stomatolog.(2) Colegiul teritorial este obligat să întocmească, să actualizeze și să păstreze dosarul profesional al fiecărui medic stomatolog înregistrat în acel colegiu.(3) Structura dosarului profesional și a fișei profesionale este prevăzută în anexa nr. 4, respectiv în anexa nr. 5.  +  Articolul 18(1) CMSR întocmește și actualizează Registrul electronic național de evidență privind educația medicală continuă, în care sunt înscriși furnizorii de EMC și lectorii acreditați, publicațiile medicale agreate de CMSR, precum și toate formele de EMC acreditate.(2) Informațiile minime care vor fi înregistrate în Registrul electronic național de evidență privind educația medicală continuă sunt:a) informații privind furnizorii de EMC;b) informații privind lectorii;c) informații privind publicațiile medicale agreate de CMSR;d) informații privind formele de EMC, inclusiv titlul, locația, perioada și modalitatea de desfășurare, numărul de credite EMC atribuit de CMSR, numerele de ordine atribuite pentru eliberarea de certificate de absolvire/participare, alocate fiecărei manifestări de colegiul teritorial pe raza căruia se desfășoară activitatea de pregătire profesională sau de Comisia de EMC în cazul educației medicale continue la distanță;e) informații privind medicii stomatologi care au obținut credite EMC în baza prezentei decizii;f) certificatele de absolvire/participare emise de furnizorii de EMC medicilor stomatologi participanți semnate cu semnătura electronică calificată a coordonatorului de program, însoțită de marca electronică calificată și sigiliul electronic al furnizorului de EMC;g) alte informații relevante pentru educația medicală continuă a medicilor stomatologi stabilite prin decizia Comisiei de EMC.(3) Colegiile teritoriale întocmesc și actualizează Registrul electronic de evidență privind educația medicală continuă, în care sunt înscrise formele de EMC desfășurate pe raza acestora.(4) Structura registrelor prevăzute la alin. (1) și (3) se stabilește prin decizie a Comisiei de EMC, care se publică pe pagina de internet a CMSR.(5) Operațiunile aferente procedurilor de acreditare/ reacreditare a furnizorilor de EMC și a lectorilor, de creditare a formelor de EMC, precum și activităților conexe acestora vor putea fi efectuate și prin mijloace electronice, prin poștă electronică ori prin intermediul sistemului informatic național al CMSR și/sau al portalului național dedicat educației medicale continue a medicilor stomatologi, după implementarea și/sau dezvoltarea modulelor necesare.(6) Documentele comunicate în format electronic de furnizorii de EMC în baza prevederilor prezentei decizii vor fi semnate cu semnătură electronică avansată sau calificată de reprezentantul furnizorului de EMC, cu excepția certificatelor de absolvire/ participare la formele de EMC, care vor fi semnate cu semnătură electronică calificată de coordonatorul de program, însoțită de marca electronică calificată și sigiliul electronic al furnizorului de EMC, emise cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 257 din 28 august 2014.  +  Articolul 19(1) CMSR, prin Comisia de EMC, coordonează, îndrumă și verifică organizarea și desfășurarea formelor de EMC creditate.(2) La nivel local, atribuțiile prevăzute la alin. (1) sunt exercitate de Comisia de EMC, care reunește Comisia pentru imagine, relații interne și internaționale, de etică și deontologie medicală și educație medicală continuă și Comisia profesional-științifică și învățământ din cadrul colegiului teritorial, denumită în continuare Comisia de EMC din cadrul colegiului teritorial.(3) Comisia de EMC constituită la nivel național coordonează, îndrumă și verifică activitatea comisiilor de EMC din cadrul colegiilor teritoriale.  +  Articolul 20(1) Taxele prevăzute de prezenta decizie se plătesc anticipat în contul CMSR sau, după caz, al colegiilor teritoriale, prin virament bancar sau în sistem online.(2) Dacă cererea formulată de solicitant nu este însoțită de dovada plății taxei stabilite conform prevederilor prezentei decizii, solicitantului i se pune în vedere, sub sancțiunea anulării cererii, obligația de a achita taxa și de a transmite CMSR sau, după caz, colegiului teritorial dovada achitării taxei, în termen de cel mult 5 zile de la primirea comunicării.(3) În cazul în care se achită o sumă în plus față de taxele prevăzute în prezenta decizie, suma în cauză va fi restituită, la cererea solicitantului, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării solicitării.(4) În cazul renunțării la soluționarea cererilor adresate CMSR sau, după caz, colegiilor teritoriale, precum și în cazul respingerii cererilor prevăzute de prezenta decizie, taxa achitată de solicitant nu se restituie.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), taxa se va restitui integral în cazul cererilor adresate CMSR sau, după caz, colegiilor teritoriale, la a căror soluționare se renunță în aceeași zi în care a fost achitată.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 22La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii stomatologi și pentru aprobarea Regulamentului de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 19 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 23Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
  Ecaterina Ionescu
  București, 26 noiembrie 2021.Nr. 16/2CN.  +  Anexa nr. 1PROCEDURAde acreditare/reacreditare a furnizorilor de educație medicală continuă  +  Anexa nr. 2PROCEDURAde acreditare/reacreditare a lectorilor implicați în furnizarea de educație medicală continuă  +  Anexa nr. 3PROCEDURAde creditare a formelor de educație medicală continuă  +  Anexa nr. 4
  STRUCTURA
  dosarului profesional
   +  Articolul 1Dosarul profesional al medicului stomatolog va conține:a) documentele care au stat la baza eliberării certificatului de membru al CMSR;b) certificatul de membru al CMSR, în copie certificată pentru conformitate de președintele colegiului teritorial, cu avizele anuale eliberate;c) titlurile profesionale, științifice sau academice și alte calificări profesionale relevante pentru exercitarea profesiei;d) un exemplar al documentelor eliberate la solicitarea medicului stomatolog, alături de dovada comunicării;e) fișa profesională a medicului stomatolog, cuprinzând și fișa de evidență a EMC și, după caz, dovezile corespunzătoare.  +  Articolul 2Documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate de medicul stomatolog sau de personalul colegiului teritorial, în condițiile legii.  +  Articolul 3Dosarul profesional poate fi ținut în format electronic, în condițiile legii.  +  Articolul 4Modelul fișei profesionale a medicului stomatolog este prevăzut în anexa nr. 5 la Decizia nr. 16/2CN/2021.  +  Articolul 5Fișa profesională a medicului stomatolog se ține în format electronic prin înscrierea și actualizarea informațiilor relevante în sistemul informatic național, de către colegiul teritorial în care este înscris medicul stomatolog.
   +  Anexa nr. 5
  STRUCTURA
  fișei profesionale a medicului stomatolog
  - model -
  I. Identificarea) nume și prenume;b) domiciliu/reședință;c) număr Registru unic;d) date de contact: telefon, poștă electronică.II. Informații privind înscrierea în corpul profesionala) colegiul teritorial inițial (cu precizarea datei de înscriere în CMSR/data eliberării primului certificat de membru);b) certificatele de membru/avizele de practică temporară/ocazională deținute: tip practică, seria, numărul, data emiterii, denumirea emitentului, durata de valabilitate a avizului, dacă este cazul;c) avizări anuale (cu precizarea valabilității asigurării de răspundere civilă profesională - seria, numărul, data și denumirea societății de asigurare);d) transferuri: colegiile teritoriale implicate, data transferului.III. Formare profesională** Se precizează pentru fiecare caz în parte seria, numărul, dată emiterii documentului doveditor, denumirea emitentului, inclusiv cu privire la recunoașterea calificării profesionale/titlului, dacă este cazul.a) titlul profesional deținut conform diplomei de licență (doctor-medic stomatolog, doctor-medic dentist, medic dentist etc.);b) gradul profesional (rezident, specialist, primar), specialitatea;c) atestate de studii complementare, competențe, supraspecializări deținute;d) forme de învățământ postuniversitar absolvite;e) titluri științifice, academice deținute.IV. Educație medicală continuăNumărul de credite EMC obținute în fiecare an (Se precizează sfârșitul fiecărui ciclu de 5 ani.)V. Exercitarea profesiei**** Se precizează denumirea formei de exercitare a profesiei/angajatorului, sediul, codul de identificare fiscală.a) practică independentă: cabinet medical individual (asociat sau grupat, dacă este cazul); societate medicală; societate constituită conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (societate cu răspundere limitată, societate în nume colectiv; societate în comandită simplă; societate pe acțiuni; societate în comandită pe acțiuni); persoană fizică autorizată;b) salariat.VI. Sancțiuni disciplinarea) tipul sancțiunii;b) măsuri complementare, dacă este cazul;c) numărul, data, emitentul deciziei de sancționare rămase definitivă prin necontestare/respingerea contestației/acțiunii în anulare;d) mențiuni privind radierea sancțiunii disciplinare.VII. Suspendarea dreptului de practică/calității de membrua) cauza suspendării;b) sfera de aplicare a suspendării;c) perioada suspendării;d) seria, numărul, data emiterii documentului prin care s-a constatat existența cazului de suspendare ori s-a dispus măsura, denumirea emitentului;e) încetarea suspendării.VIII. Încetarea calității de membru al CMSRa) cauza încetării calității de membru;b) seria, numărul, data emiterii documentului prin care s-a constatat cazul de încetare ori s-a dispus măsura, denumirea emitentului.
  ----