ORDIN nr. 476 din 27 aprilie 2017privind organizarea și funcționarea structurilor care acordă asistență medicală și îngrijirea bolnavilor cu arsuri
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 18 mai 2017  Având în vedere:– Referatul de aprobare al Direcției management și structuri unități sanitare nr. FB 3.905/2017,– prevederile art. 172 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1În cuprinsul prezentului ordin, termenii utilizați au următoarele înțelesuri:a) arsurile grave sunt arsuri care pun în pericol viața pacientului aflat în stare critică. Arsurile grave necesită internare obligatorie în centrele pentru arși și unitățile funcționale pentru arși din spitale generale cu o structură complexă, multidisciplinare, cu profil de urgență;b) arsurile de gravitate medie sunt arsuri potențial severe care necesită evaluare obligatorie și internare în unitățile funcționale pentru arși;c) arsurile de gravitate redusă sunt arsuri cu risc vital minim, ce pot fi tratate corespunzător în compartimentele pentru arși sau într-o structură ambulatorie de profil, după caz.  +  Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se organizează structuri care acordă asistență medicală și îngrijirea bolnavului cu arsuri, pe trei tipuri de competență, după cum urmează:a) centrul pentru arși;b) unitatea funcțională pentru arși;c) compartimentele pentru arși.  +  Articolul 2^1(1) Pentru înființarea structurilor prevăzute la art. 2 lit. a) și b), conducerea unității sanitare transmite direcției de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății solicitarea fundamentată de înființare a acestora.(2) Pentru analiza solicitării prevăzute la alin. (1) se constituie o comisie de evaluare, în vederea verificării condițiilor stabilite de prezentul ordin.(3) Componența comisiei de evaluare se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, fiind formată din membrii desemnați și membrii supleanți, după cum urmează:a) un reprezentant și un supleant al universității de medicină și farmacie din teritoriul în care se află unitatea respectivă sau din teritoriul deservit din punct de vedere metodologic;b) un reprezentant și un supleant al Comisiei de chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă;c) un reprezentant și un supleant al Comisiei de ATI;d) un reprezentant și un supleant al direcției de sănătate publică pe teritoriul căreia se află unitatea sanitară respectivă.(4) Dacă unitatea sanitară solicitantă îndeplinește condițiile stabilite prin prezentul ordin, comisia întocmește un raport de evaluare prin care își dă acordul pentru înființarea structurilor prevăzute la art. 2 lit. a) și b), în baza căruia se vor întocmi referatul de aprobare pentru modificarea structurii organizatorice a unității sanitare solicitante și, respectiv, ordinul ministrului sănătății, de către direcția de specialitate.(5) În situația în care unitatea sanitară solicitantă nu îndeplinește condițiile prevăzute în prezentul ordin, comisia de evaluare întocmește un raport de evaluare, prin care propune respingerea solicitării.(6) Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății comunică unității sanitare solicitante ordinul/avizul pentru modificarea de structură solicitată sau motivele pentru care solicitarea acesteia a fost respinsă.(7) Unitățile sanitare care au în componență structurile prevăzute la art. 2 lit. a) și b) au obligația să solicite direcției de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății reevaluarea, ori de câte ori condițiile inițiale care au stat la baza emiterii acordului prevăzut la alin. (4) au fost modificate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la producerea acestor modificări, urmând să funcționeze în continuare până la finalizarea reevaluării.(8) După finalizarea reevaluării prevăzute la alin. (7), comisia de evaluare întocmește raportul de evaluare și transmite Ministerului Sănătății, după caz, propunerea de menținere a structurilor prevăzute la art. 2 lit. a) și b), dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezentul ordin, sau propunerea de desființare a structurilor prevăzute la art. 2 lit. a) și b), dacă deficiențele constatate nu pot fi soluționate la nivelul unității sanitare respective. (9) Modificarea structurii organizatorice a centrelor pentru arși și a unităților funcționale pentru arși este condiționată de raportul de evaluare prevăzut la alin. (4). (la 18-04-2024, Actul a fost completat de Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 )  +  Articolul 3(1) Centrul pentru arși are cel mai înalt nivel de competență în sistemul de îngrijire a bolnavului cu arsuri, care asigură tratamentul complex al acestui pacient, continuitatea îngrijirilor pe care le necesită pacientul cu arsuri în unitatea sanitară respectivă și monitorizează continuitatea tratamentului și îngrijirilor acestuia într-o unitate sanitară din județul de domiciliu, după caz, dacă este posibil.(2) La nivelul centrului pentru arși se asigură asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat, asistență medicală complexă de specialitate pentru bolnavii cu arsuri grave, precum și pentru cei proveniți din unitățile funcționale pentru arși cu competență medie, în situația în care este depășită competența structurii respective sau evoluția cazului impune acest lucru.(3) Centrul pentru arși se organizează la nivel de secție sau la nivel de compartiment în cadrul secției de chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă în cadrul unor spitale de urgență care au resursele umane și materiale necesare pentru tratamentul bolnavilor cu arsuri grave. Centrul pentru arși cuprinde între 5 și 7 paturi de terapie intensivă (TI) pentru pacientul critic, în rezerve individuale, un număr de paturi cuprins între 5 și 7 paturi de terapie intermediară și îngrijire postoperatorie (TIIP) pentru pacientul care a depășit faza critică și minimum 5 paturi chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. La nivelul unității sanitare pot fi prevăzute și paturi de spitalizare de zi, organizate cu circuite separate, conform legislației în vigoare. Accesul pacientului cu arsuri grave în centrul pentru arși se face prin zona proprie de internare. Caracteristicile structurale ale centrului pentru arși sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin. (la 18-04-2024, Alineatul (3) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) (4) În cadrul centrului pentru arși se pot trata atât pacienți copii, cât și pacienți adulți, situație în care zonele de saloane și de tratamente pentru copii trebuie să fie separate, cu condiția existenței personalului medical prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin. (la 18-04-2024, Alineatul (4) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) (4^1) Pentru eficientizarea gradului de utilizare al paturilor de la nivelul centrului pentru arși, când activitatea din cadrul acestuia permite, acestea pot fi utilizate pentru a trata și alte patologii specifice specialității chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, cu avizul șefului de secție, beneficiind de întreaga infrastructură a centrului. (la 18-04-2024, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) (5) Centrul pentru arși care funcționează la nivel de compartiment în cadrul secției chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă este condus de un medic coordonator, medic confirmat în specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. (la 18-04-2024, Alineatul (5) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) (6) Centrul pentru arși are acces permanent și de urgență la laboratoarele și compartimentele de investigații și tratament ale unității sanitare în structura căreia funcționează, dispunând de mijloace informatizate pentru vehicularea informațiilor.(7) Asigurarea consulturilor interdisciplinare se face în cadrul centrului cu medicii din cadrul unității sanitare respective, în timpul programului de muncă, cu medicii de specialitate care asigură liniile de gardă sau prin chemări de la domiciliu, după caz, în afara programului de lucru.(8) Consulturile interdisciplinare pot fi asigurate și de către medici din afara unității, dacă starea pacientului impune acest lucru.(9) Personalul care deservește centrul pentru arși este format din personalul medico-sanitar propriu cu experiență în asistența medicală și îngrijirea acestei categorii de pacienți. Încadrarea cu personal se realizează în conformitate cu prevederile din anexa nr. 2.(10) În perioada în care numărul de pacienți este redus, personalul centrului poate desfășura activitate în secțiile/compartimentele de chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă, respectiv ATI din structura spitalului.(11) Conducerea spitalului stabilește ca o linie de gardă din liniile de gardă ATI și o linie de gardă din liniile de gardă de chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă să asigure continuitatea asistenței medicale în centrul pentru arși în perioada în care există pacienți internați.(12) La nivelul centrului pentru arși se poate organiza și o linie de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă și o linie de gardă în specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 18-04-2024, Alineatul (12) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) (13) La nivelul centrului pentru arși se pot desfășura activități de învățământ și cercetare, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 4(1) Unitatea funcțională pentru arși este o unitate funcțională cu nivel de competență medie în sistemul de îngrijire a arsurilor, care asigură tratamentul pacienților cu arsuri de gravitate medie, continuitatea îngrijirilor pe care le necesită pacientul cu arsuri în unitatea sanitară respectivă și monitorizează continuitatea tratamentului și îngrijirilor acestora în unitatea sanitară sau la locul de domiciliu, după caz.(2) La nivelul unității funcționale pentru arși se asigură asistență medicală de urgență calificată și asistență medicală de specialitate pentru bolnavii cu arsuri de gravitate medie, precum și pentru cei proveniți din compartimentele pentru arși, în situația în care este depășită competența unității respective sau evoluția cazului impune acest lucru. În situația în care unitatea funcțională pentru arși este parte dintr-un spital de urgență, se pot interna și trata și pacienții cu arsuri grave, după caz. În cadrul unității funcționale pentru arși se pot trata atât pacienți copii, cât și pacienți adulți, situație în care zonele de saloane și de tratament pentru copii trebuie să fie separate, cu condiția existenței personalului medical prevăzut în anexa nr. 2. (la 18-04-2024, Alineatul (2) , Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) (3) Unitățile funcționale pentru arși se organizează la nivel de secție sau la nivel de compartiment în cadrul unor spitale de urgență care au resursele umane și materiale necesare pentru tratamentul bolnavilor cu arsuri de gravitate medie și arsuri grave, după caz. La nivelul unității funcționale pentru arși se pot organiza o linie de gardă în specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă și o linie de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 18-04-2024, Alineatul (3) , Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) (4) Unitatea funcțională pentru arși care funcționează la nivel de compartiment în cadrul secției chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă este condusă de un medic coordonator, medic confirmat în specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Unitatea funcțională pentru arși cuprinde între 3 și 5 paturi pentru pacienții cu arsuri care au depășit faza critică sau pacienții cu arsuri de gravitate medie sau redusă, număr care poate fi mai mare în situații justificate prin adresabilitate, și între 1 și 3 paturi de terapie intensivă, organizate în rezerve individuale de izolare, pacienți cu arsuri de gravitate medie si arsuri grave. Caracteristicile structurale ale unității funcționale pentru arși sunt prevăzute în anexa nr. 1. Personalul care deservește unitatea funcțională pentru arși este format din personal medico-sanitar cu experiență în asistența medicală și îngrijirea acestei categorii de pacienți. Încadrarea cu personal se realizează în conformitate cu prevederile din anexa nr. 2. (la 18-04-2024, Alineatul (4) , Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) (5) Unitatea funcțională pentru arși are acces permanent la o sală de operații cu dotările prevăzute în anexa nr. 3 și acces prioritar la laboratoarele și compartimentele de investigații și tratament ale spitalului, dispunând de mijloace informatizate pentru vehicularea informațiilor.(6) Asigurarea consulturilor interdisciplinare se face în zona în care este internat pacientul, fiind asigurate de către medicii din cadrul unității sanitare respective, în timpul programului de muncă, cu medicii de specialitate care asigură liniile de gardă sau prin chemări de la domiciliu, după caz, în afara programului de lucru.(7) Consulturile interdisciplinare pot fi asigurate și de către medici din afara unității, dacă starea pacientului impune acest lucru.(8) Recuperarea medicală se poate desfășura fie în secția de medicină fizică și de recuperare a spitalului respectiv, fie, dacă starea pacientului o permite, în alte secții de medicină fizică și de recuperare. (la 09-09-2019, Articolul 4 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.323 din 30 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 09 septembrie 2019 )  +  Articolul 5(1) Compartimentul pentru arși este un compartiment cu nivel de competență minimă, organizat distinct în toate spitalele județene ca și compartiment al secției de chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă sau chirurgie generală fără personalitate juridică, având un număr minim de 2 paturi destinate bolnavului cu arsuri, și asigură servicii de profil pentru pacienții cu arsuri de gravitate redusă sau pacienții postcritici transferați din unități funcționale pentru arși sau centre pentru arși, conform unor acorduri de colaborare asumate la nivel de unitate sanitară. (2) Compartimentul pentru arși se poate organiza și în cadrul altor spitale decât cele județene, care au resursele umane și materiale necesare pentru tratamentul și îngrijirea pacienților cu arsuri de gravitate redusă.(3) În cadrul secțiilor de chirurgie pediatrică pot fi organizate paturi pentru tratamentul copiilor cu arsuri, paturi care pot intra în structura compartimentelor/secțiilor de chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă din spitalul respectiv. Asistența medicală va fi asigurată de medici în specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică sau în echipa multidisciplinară, după caz. (la 18-04-2024, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 )  +  Articolul 6Dotările cu echipamente, aparatură și consumabile ale centrelor pentru arși și ale unității funcționale pentru arși sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 7Atribuțiile, activitățile și serviciile desfășurate în cadrul centrului pentru arși sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 8Criteriile de internare, reinternare, transfer/externare din centrul pentru arși sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 9Parcursul pacientului cu arsuri în interiorul sistemului medical, adecvat vârstei - adult/copil, este prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 10Activitățile, competențele și acțiunile în unitățile funcționale pentru arși și în compartimentele pentru arși sunt prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 12Abrogat. (la 18-04-2024, Articolul 12 a fost abrogat de Punctul 7. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 )  +  Articolul 13Abrogat. (la 18-04-2024, Articolul 13 a fost abrogat de Punctul 7. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 )  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătății nr. 1.427/2004*) privind înființarea unităților de arși se abrogă. Notă
  *) Ordinul ministrului sănătății nr. 1.427/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   +  Articolul 15Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  București, 27 aprilie 2017.Nr. 476.  +  Anexa nr. 1
  Caracteristicile structurale ale centrelor pentru arși și ale unităților funcționale pentru arși
  I. Caracteristicile structurale ale centrelor pentru arșiCentrul pentru arși are mai multe zone:A. Zonă destinată îngrijirii pacienților critici:1. zonă destinată îngrijirii pacienților;2. zonă destinată vizitatorilor - zona de acces, recepția, zona de așteptare pentru vizitatori, vestiarele pentru personal/ vizitatori, camera de consiliere, opțional - zona de cazare peste noapte a vizitatorilor și oficiul alimentar; (la 18-04-2024, Punctul 2. , Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 8. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) 3. zonă destinată activităților personalului, altele decât cele de la patul bolnavului: sala de raport de gardă/ședințe, oficiul personalului, camera de gardă, zona administrativă;4. alte spații.1. Zona destinată îngrijirii pacienților este formată din:– zona de acces;– zona de primire și pregătire a pacienților;– saloanele - rezerve individuale pentru pacienții critici;– postul de supraveghere;– sala de operații în cadrul centrului în vecinătatea rezervelor individuale pentru pacienții critici;– sala de tratamente/pansamente/baie terapeutică;– spații de depozitare pentru materiale sanitare, echipamente medicale și medicamente;– acces permanent la unitatea de transfuzie sanguină;– spațiu pentru analizor propriu pentru determinări de urgență;– opțional, bancă de piele acreditată sau acces la bancă de piele acreditată, dacă există la nivel național;– saloanele cu paturi de terapie intensivă (TI) intermediară/postoperatorie;– saloanele de chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă și arși.Întreaga structură trebuie să fie ventilată automat prin sistem HVAC, însă trebuie să se asigure și posibilitatea de ventilare naturală în cazul în care sistemul HVAC nu funcționează. (la 18-04-2024, Punctul 1. , Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 9. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) 1.1. Zona de accesSe recomandă ca pacienții, vizitatorii și personalul medical să aibă căi de acces separate. Dacă nu există posibilitatea de separare, personalul, vizitatorii și personalul medical pot folosi aceeași intrare. Aprovizionarea structurii se face prin intrarea utilizată de personalul medical sau intrarea unică, după caz. (la 18-04-2024, Subpunctul 1.1. , Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 10. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) 1.2. Zona de primire și pregătire a paciențilorZona de primire și pregătire a pacienților este poziționată la intrarea în centru/unitatea de primiri urgențe, după caz, și este formată din: o încăpere pentru intervenții rapide cu un pat/masă de operații/brancard procedural cu o suprafață de minimum 20 mp și spații de depozitare; opțional, se poate prevedea o încăpere-anexă pentru intervenții rapide în cazuri de urgență, cu 3-4 paturi, cu o suprafață minimă de 15 mp/pat. Încăperile trebuie să fie dotate cu câte un spălător cu apă sterilă, să fie dimensionate astfel încât să permită accesul personalului medical la pacient de pe toate laturile patului, personalul medical să poată manevra pacientul și echipamentele necesare în condiții de siguranță.Fiecare pat va avea caracteristicile unui pat de TI conform Ordinului ministrului sănătății, interimar, nr. 1.500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, cu completările ulterioare. (la 18-04-2024, Subpunctul 1.2. , Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 11. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) 1.3. Rezerve individuale pentru pacientul criticRezervele în care se îngrijesc bolnavii cu arsuri grave sunt rezerve cu 1 pat de terapie intensivă (TI) și au o suprafață de minimum 15 mp. Dintre rezervele din centrul pentru arși, una este cu destinație de izolator pentru pacienții colonizați/infectați cu tulpini de germeni multirezistenți; pentru rezerva izolator se recomandă un spațiu-tampon propriu.Rezervele vor fi dimensionate astfel încât să permită accesul personalului medical la pacient de pe toate laturile patului, personalul medical să poată manevra pacientul și echipamentele necesare în condiții de siguranță.Rezerva propriu-zisă are o suprafață de minimum 15 mp, în care este îngrijit pacientul (dotată cu instalație specială de tratare a aerului).Va fi prevăzut un spațiu-tampon, la intrarea în zona dedicată rezervelor individuale pentru pacienții critici și postului de supraveghere, în care se vor găsi obligatoriu: soluții de dezinfectare a mâinilor sau lavoar cu apă sterilă caldă sau rece; spațiu pentru echiparea vizitatorilor; spații de depozitare pentru materiale sterile și de unică folosință; spațiul-tampon trebuie să aibă o suprafață de minimum 5 mp; opțional, un echipament pentru spălat și dezinfectat plosca.Accesul în rezerve se face prin spațiul-tampon de la intrarea în zona dedicată rezervelor individuale sau/și de la intrarea în rezervă; aparatele de aer condiționat din rezervă trebuie să fie dotate cu filtre HEPA și/sau filtre cu penetrare ultraușoară (Ultra-Low Penetration-ULPA), pentru prevenirea contaminării virale și bacteriene a aerului.Răcirea și încălzirea aerului trebuie realizate prin sistem HVAC automatizat. Trebuie instalate facilități pentru reglarea temperaturii și a umidității, la parametrii stabiliți de echipa medicală, ținându-se cont la reglare de creșterile de căldură ce rezultă din utilizarea echipamentelor medicale. Grilele de ventilație trebuie poziționate astfel încât să nu producă disconfort pacienților.Se vor utiliza materiale și finisaje interioare adecvate la pereți și planșee, pentru asigurarea confortului fonic al pacientului.În cadrul centrului pentru arși în care se tratează atât pacienți copii, cât și pacienți adulți, zonele de saloane și de tratamente ale acestora trebuie să fie separate.La proiectarea și dimensionarea saloanelor se va ține cont și de următoarele elemente:a) să fie asigurat accesul personalului medical la pacient de pe toate laturile patului;b) personalul medical să poată manevra pacientul și echipamentele în condiții de siguranță;c) cel puțin cinci membri ai echipei medicale să poată acționa cu ușurință la patul bolnavului în situații de urgență;d) să fie posibil accesul a maximum doi vizitatori în salon.Fiecare rezervă trebuie să fie dotată cu următoarele elemente:a) un pat electric capabil de a ajunge în poziția de scaun, Trendelenberg și de resuscitare; saltea antiescară, care să elibereze presiunea și să ofere posibilitatea de terapie tip percuție vibrație, rotație laterală etc.;b) opțional, un scaun cu spătarul înalt cu dispozitiv de ridicare pentru picioare și înclinare pentru pacient;c) o consolă medicală astfel amplasată încât să fie funcțională, cu două brațe sau echivalent pentru a deservi o gamă de echipamente și pentru furnizarea de gaze medicale (opțional și gaze anestezice), conexiunea la rețeaua de curent electric și la rețelele de curenți slabi (obligatoriu la rețeaua de date);d) chiuvetă medicală pentru spălarea mâinilor și aparate pentru substanțe de dezinfectare a mâinilor;e) spațiu de depozitare închis pentru o cantitate de consumabile estimată pentru 24 de ore;f) spațiu de depozitare pentru medicamente (dulap de medicamente sau în interiorul noptierei de lângă patul pacientului);g) dispozitiv de ridicare a pacienților, de preferință, montat în plafon sau alte soluții tehnice.Consola medicală trebuie să fie conectată la o rețea de curent electric de urgență și să permită o alimentare neîntreruptă cu curent electric (poate fi și prin utilizarea de echipamente de tip UPS) la un număr de ieșiri electrice stabilit de comun acord. Prizele legate la rețeaua de urgență trebuie codificate cu culori diferite față de cele obișnuite. Pot fi prevăzute prize suplimentare cu comutator sau clapetă, conectate la circuite închise, ce pot fi instalate lângă pat și ce vor putea fi folosite pentru echipamentul portabil nemedical.Toate rezervele trebuie să poată asigura intimitate vizuală și auditivă adecvată fiecărui pacient, atunci când acesta are nevoie; trebuie să beneficieze de lumină naturală și de ferestre cu vedere spre exterior, acolo unde este posibil; este recomandat să fie asigurată lumina de veghe pe timp de noapte pentru a nu deranja pacienții. Este recomandat ca iluminatul artificial să fie reglabil și să aibă o putere suficientă și caracteristici tehnice potrivite pentru a permite intervenții chirurgicale direct în salon.Se vor utiliza pereți de sticlă sau geamuri pentru supravegherea pacienților dinspre holuri sau dinspre zonele de supraveghere, prevăzute cu dispozitive care permit asigurarea intimității pacientului atunci când este cazul.Opțional, se pot instala mijloace de supraveghere video cu circuit intern în rezerve/saloane conectate la punctul de supraveghere, ce pot fi utilizate și pentru comunicarea cu aparținătorii/vizitatorii pacientului.În rezerve se recomandă poziționarea plafonului la o înălțime de minimum 2,50 m față de pardoseală pentru a permite montarea de dispozitive suspendate și de dispozitive de ridicare a pacienților montate în plafon. Se vor lua în calcul caracteristicile tehnice (atât legate de dimensiuni, cât și legate de greutate) în montarea acestor dispozitive.În cadrul centrului, de preferat în zona de internare sau tranzit, vor fi prevăzute spații de depozitare, manevrare și circuite pentru echipamentele enumerate mai jos:a) aparat mobil de radiologie;b) sistem de monitorizare EEG;c) electrocardiograf;d) ecocardiograf;e) aparate de monitorizare cardiacă invazivă/minim invazivă;f) defibrilatoare;g) aparat de fibroscopie digestivă, bronhoscop, videolaringoscop, trusă de intubație;h) echipament pentru ventilație noninvazivă (presiune pozitivă continuă/presiune pozitivă pe două nivele; acesta poate fi montat pe consola medicală);i) dispozitiv de pansat plăgi cu sistem de terapie cu presiune negativă;j) aparate pentru aplicarea de tehnici de epurare extrarenală;k) opțional, aparate pentru plasma exchange, dializă hepatică, schimburi gazoase extracorporale; aparat de dializă peritoneală.Dacă centrul pentru arși este pentru adulți și pentru copii, organizarea zonei pentru copii va fi distinctă de cea pentru adulți și va fi prevăzută și cu spațiu de joacă și activități educaționale pentru copiii din centru. Încadrarea va fi cu personal calificat pentru această categorie de pacienți. (la 18-04-2024, Subpunctul 1.3. , Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 12. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) 1.4. Postul de supravegherePostul de supraveghere va fi amplasat astfel încât personalul să poată vedea toate rezervele, precum și calea de acces în zona destinată rezervelor individuale pentru pacienții critici. Sistemul de control acces și/sau interfonul trebuie conectat(e) la postul de supraveghere, pentru a putea fi utilizat(e) și în afara programului de lucru al personalului de la recepție.Sistemele de alarmare la incendiu, cele care semnalizează avaria dispozitivelor pentru gaz medical și a prizelor de curent electric, precum și cele de apelare-asistentă aflate în saloane trebuie conectate cu postul de supraveghere. Tot aici trebuie să se afle și monitorul central de supraveghere a parametrilor medicali ai fiecărui pacient critic.Postul de supraveghere este dotat cu un telefon pentru apeluri interne și externe. (la 18-04-2024, Subpunctul 1.4. , Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 13. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) 1.5. Sala de operațiiZona de îngrijire a bolnavilor cu arsuri grave trebuie să cuprindă și o sală de operații cu spațiile aferente acesteia. Sala de operații trebuie să dispună cel puțin de următoarele spații: spălător pentru medici cu o suprafață de minimum 10 mp, sală de operații de minimum 30 mp, sală de curățare a instrumentarului medical de minimum 5 mp, spațiu de depozitare a materialelor sterile cu o suprafață de minimum 6 mp. Sala de operații va fi amplasată în cadrul centrului în vecinătatea rezervelor individuale pentru pacienții critici. Opțional, poate cuprinde sală de pregătire a pacientului cu o suprafață de minimum 10 mp.În situații excepționale, vor putea fi utilizate și celelalte săli de operație din dotarea unității sanitare pentru tratamentul chirurgical al acestor pacienți. (la 18-04-2024, Subpunctul 1.5. , Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 14. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) 1.6. Sală de tratamente/pansamenteSala de tratamente/pansamente/baie terapeutică trebuie să aibă o suprafață de minimum 16 mp și trebuie să fie dotată cu următoarele echipamente: cadă de toaletare arși/masă de pansamente (poate fi utilizată și o masă de operații sau mici intervenții), mobilier medical, dispozitiv de ridicare și transport pentru pacienți, lampă UV.Sala de tratamente trebuie să fie dotată cu o chiuvetă cu apă sterilă. Iluminatul artificial trebuie să fie optim și să aibă o putere suficientă și caracteristici tehnice adecvate pentru a permite tratamentele. Trebuie prevăzută cu rețele electrice (în sistem IT pentru asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică) adecvate pentru echipamentele medicale ce sunt utilizate și cel puțin 4 prize trebuie conectate la rețeaua electrică de urgență conform normativelor în vigoare. (la 18-04-2024, Subpunctul 1.6. , Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 15. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) 2. Zona destinată vizitatorilor2.1. RecepțiaRecepția trebuie conectată la sistemul de control acces și la interfonul montat la intrarea vizitatorilor, dacă acestea există, și trebuie să fie dotată cu un monitor CCTV și un telefon pentru apeluri interne și externe. Este recomandat să fie conectată la sistemul CCTV pentru supravegherea intrării vizitatorilor. Zona de recepție va avea o suprafață de minimum 5 mp. (la 18-04-2024, Subpunctul 2.1. , Punctul 2. , Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 16. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) 2.2. Sala de așteptare pentru vizitatori și facilitățile asociateTrebuie să existe o ușă între sala de așteptare și zonele unde se desfășoară activitatea medicală, controlată de personal, pentru a împiedica intrarea vizitatorilor în zonele respective. În apropiere, se recomandă să existe automate pentru băuturi răcoritoare și toalete. Se recomandă și montarea unui televizor în sala de așteptare. Opțional, poate fi prevăzută o sală de așteptare separată pentru vizitatorii care petrec perioade mai lungi de timp în apropierea rezervelor de terapie intensivă. Sala de așteptare pentru vizitatori va avea o suprafață de minimum 10 mp.Având în vedere complexitatea îngrijirii pacienților arși grav și pentru a limita riscul de infecții, relația cu aparținătorii/vizitatorii, în special a pacienților critici, se va realiza prin mijloace de telemedicină, în regim controlat și limitat, pentru a respecta condițiile de asepsie/antisepsie. După caz, se va permite accesul aparținătorilor/vizitatorilor la pacient, cu avizul medicului-șef, îndeplinind cu strictețe procedurile de asepsie/antisepsie. (la 18-04-2024, Subpunctul 2.2. , Punctul 2. , Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 17. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) 2.3. Vestiar pentru vizitatoriÎn centru, vizitatorii vor putea avea acces la un vestiar-filtru, dotat cu o zonă unde aceștia își pot schimba hainele în intimitate. Acesta se va dota cu dulapuri de tip vestiar cu încuietoare pentru depozitarea hainelor și obiectelor ce nu sunt admise în secție. (la 18-04-2024, Subpunctul 2.3. , Punctul 2. , Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 18. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) 2.4. Cameră de consiliereCamera de consiliere trebuie amplasată într-o zonă liniștită din cadrul centrului și trebuie să asigure intimitatea discuțiilor dintre personalul medical și vizitatori. Camera de consiliere va avea o suprafață de minimum 7 mp.Aceasta poate fi utilizată și pentru a permite comunicarea de la distanță, utilizând mijloacele tehnologice din dotarea centrului, dintre aparținători și pacienții internați în centru. (la 18-04-2024, Subpunctul 2.4. , Punctul 2. , Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 19. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) 2.5. Zona de cazare peste noapte a vizitatorilorSe recomandă asigurarea cazării peste noapte a vizitatorilor în cadrul spitalului sau spitalul poate avea o înțelegere cu un hotel din apropiere. Acolo unde se tratează copii trebuie asigurată cazarea peste noapte a părinților.3. Zona destinată personalului3.1. Zonă de lucru pentru personalSe va prevedea o zonă de lucru, care poate fi de tip „spațiu deschis“ sau cu încăperi individuale, pentru personal, dotată cu birouri.3.2. Sală pentru raportul de gardă, miniconferințe și discuțiiTrebuie asigurată o sală pentru raportul de gardă și pentru discuțiile ce se vor purta între membrii echipei multidisciplinare de specialiști ce tratează pacienții din centru. Aceasta trebuie să fie dimensionată pentru a primi o echipă de cel puțin 20 de persoane.3.3. Oficiul personaluluiAcest oficiu este utilizat de personalul medical pentru odihnă, pregătirea și consumul hranei. Se recomandă dotarea lui cu cel puțin o chiuvetă, frigidere și cuptor cu microunde, mese și scaune.3.4. Vestiare pentru personalLa intrarea în centru se vor prevedea vestiare pentru personal. Acestea se vor dota cu dulapuri tip vestiar cu încuietoare pentru depozitarea hainelor și pantofilor cu care personalul accede dinspre exterior în centru. Cu acces facil din vestiare se vor prevedea dușuri pentru personal. Cu acces facil se vor prevedea și grupuri sanitare pentru personal. (la 18-04-2024, Subpunctul 3.4. , Punctul 3. , Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 20. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) 3.5. Camere de gardăSe va prevedea cel puțin o cameră de gardă pentru personal, localizată suficient de aproape pentru ca personalul medical să revină în caz de urgență în rezerve. Camera de gardă necesită sisteme de apelare pentru rechemarea personalului medical în zonele de îngrijire a pacientului în cazul unei urgențe.Camera trebuie să aibă o suprafață minimă de 10 mp și acces direct la un grup sanitar ce va avea în componența sa și un duș. (la 18-04-2024, Subpunctul 3.5. , Punctul 3. , Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 21. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) 4. Alte spații4.1. Spații de depozitare separate pentru: materiale sterile; materiale nesterile; medicamente; echipamente medicale; tărgi, cărucioare; lenjerie curată; lenjerie murdară; deșeuri medicale; deșeuri menajere; boxă de curățenie și spațiu de depozitare pentru materiale de curățenie; spații tehnice, după caz.Spațiile de depozitare pentru materiale sterile sau nesterile, precum și spațiul de depozitare pentru medicamente se vor poziționa astfel încât să fie ușor accesibile din toate saloanele.Spațiile de depozitare pentru echipamente, tărgi și cărucioare se vor poziționa astfel încât să fie la îndemână în situații de urgență. Va fi prevăzut un spațiu pentru decontaminarea acestora.Pentru depozitarea echipamentelor imagistice se prevede o zonă deschisă în apropierea sau în cadrul depozitului de echipamente medicale, tărgi și cărucioare. În această zonă se va prevedea un set de prize pentru încărcarea echipamentului. Tot în această zonă se va realiza depozitarea șorțurilor de protecție împotriva radiațiilor emise de aceste echipamente. Șorțurile din plumb trebuie depozitate vertical pentru a le menține capacitatea de protecție. Zona trebuie să includă și un dispozitiv mobil de radiografie și cel puțin un dispozitiv de ecografie. Vor fi respectate reglementările în vigoare care țin de utilizarea echipamentelor cu radiații ionizante.Spațiile de depozitare pentru lenjerie murdară, deșeuri medicale și menajere, boxa de curățenie și spațiul de depozitare pentru materiale de curățenie, precum și spațiile tehnice se vor poziționa astfel încât evacuarea lor să fie realizată printr-o altă cale decât cea de acces pacienți, personal și vizitatori. (la 18-04-2024, Subpunctul 4.1. , Punctul 4. , Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 22. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) 4.2. Spațiu pentru rezervă de sânge (opțional)Rezerva de sânge va fi necesară doar dacă Unitatea de transfuzie sanguină a spitalului nu se află în apropiere. Dacă este nevoie de această încăpere, aceasta va fi amplasată într-o zonă ușor accesibilă pentru personalul medical și trebuie conectată la sistemul de date central al spitalului pentru a permite trasabilitatea sângelui. Utilizarea frigiderelor pentru sânge se va face în conformitate cu reglementările în vigoare.4.3. Spațiu pentru amplasarea unui analizor rapid - aparat de gazometrie sanguină, coagulare, biomarkeri de sepsis etc. (la 18-04-2024, Subpunctul 4.3. , Punctul 4. , Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 23. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) 4.4. Opțional bancă de piele acreditată și acreditare pentru prelevare și transplant de piele, după caz. (la 18-04-2024, Subpunctul 4.4. , Punctul 4. , Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 24. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) 4.5. Oficiu pentru pacienți - opționalDotarea minimă cu chiuvetă pentru spălarea veselei și/sau pentru spălatul pe mâini, frigider, dulap pentru veselă și tacâmuri și cuptor cu microunde. (la 18-04-2024, Subpunctul 4.5. , Punctul 4. , Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 25. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) 4.6. Zonă administrativăSe vor prevedea birouri administrative pentru personalul medical (secretariat/recepție, șef de secție, asistentă-șef), psiholog etc. Opțional, se pot prevedea cabinete de consultații, tratament și pansamente, spații pentru informare, echipa tehnică, cercetare. (la 18-04-2024, Subpunctul 4.6. , Punctul 4. , Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 26. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) B. Zona de terapie intermediară/postoperatorie– la nivelul acesteia se transferă pacienții care nu mai necesită suport avansat de funcții vitale și îndeplinește criteriile structurale referitoare la zone de terapie intensivă intermediară/postoperatorie - TIIP, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății, interimar nr. 1.500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, cu completările ulterioare.C. Zona de spitalizare chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă/arși va fi organizată conform normativelor în vigoare, de preferință în saloane cu 1-2 paturi, cu grup sanitar propriu.D. Zona de spitalizare de zi va fi organizată conform normativelor în vigoare, cu circuite separate de restul circuitelor din centru.II. Caracteristicile structurale ale unității funcționale pentru arșiO unitate funcțională pentru arși cuprinde:– între 1 si 3 paturi de terapie intensivă sau paturi de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie TIIP cu caracteristicile descrise în Ordinul ministrului sănătății, interimar, nr. 1.500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, cu completările ulterioare, după caz, în funcție de starea pacientului (inclusiv condiții specifice de izolare protectivă);– între 3 și 5 paturi de chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă - pentru arși - organizate în rezerve cu 1 și 2 paturi, cu grup sanitar propriu adaptat; în situații justificate și în funcție de adresabilitate, numărul paturilor destinate pacienților cu arsuri poate fi mai mare;– acces permanent la o sală de operație dedicată prioritar îngrijirii pacienților cu arsuri;– circuite adecvate;– asigurarea continuității îngrijirilor medicale, inclusiv a celor de recuperare medicală - readaptare funcțională și psihoterapie specifice pacientului ars.
   +  Anexa nr. 2
  Încadrarea cu personal în structurile care asigură
  îngrijiri specializate pacienților cu arsuri grave
  I. Centrul pentru arșiCentrul pentru arși funcționează la nivel de secție sau compartiment în cadrul secției de chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă în cadrul unor spitale de urgență și va asigura continuitatea și coordonarea îngrijirilor complexe pe care le impune bolnavul cu arsuri internat la acest nivel.Centrul pentru arși cuprinde între 5 și 7 paturi de terapie intensivă (TI) pentru pacientul critic, în rezerve individuale, un număr cuprins între 5 și 7 paturi de terapie intermediară și îngrijire postoperatorie (TIIP) pentru pacientul care a depășit faza critică și minimum 5 paturi chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă.La nivelul centrului pentru arși se poate asigura o linie de gardă în specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă și o linie de gardă în specialitatea anestezie terapie intensivă.Personalul centrului pentru arși este format din:a) medic șef de secție sau medic coordonator - medic confirmat în specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă;b) asistent medical șef;c) personal din specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă pentru bolnavii cu arsuri grave:– minimum 4 medici în specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă;– 1 post asistent medical/1-2 paturi/tură;– 1 post infirmieră la 1-2 paturi/tură;– 2 posturi fiziokinetoterapeut;– 2 posturi brancardier/tură; – 1 post registrator medical;d) personal din specialitatea anestezie și terapie intensivă specializat în îngrijirea bolnavilor cu arsuri grave:– minimum 4 posturi de medic confirmat în specialitatea anestezie și terapie intensivă;– 1 post de asistent medical/3 pacienți cu epurare extrarenală, plasma exchange, dializă hepatică, schimburi gazoase extracorporeale; cu experiență pentru astfel de tehnici;– 1 post de asistent medical/1 pacient pentru efectuarea toaletei zilnice/a pansamentelor;– 1 post de asistent medical pentru baia terapeutică;– 1 post de infirmieră/1-2 paturi/tură;– 1 post de îngrijitoare/tură;e) alt personal din centru, după caz:– 1 post de medic confirmat în specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie;– 1 post de maseur;– 1 post de kinetoterapeut/tură; activitatea se desfășoară în 2 ture;– 1 post de psiholog;– 1 post de instructor de ergoterapie.Dacă centrul pentru arși asigură îngrijiri și pentru copii, încadrarea va include medic confirmat în specialitatea pediatrie și medic confirmat în specialitatea chirurgie pediatrică; pentru nou-născuți/prematuri cu arsuri trebuie organizată o abordare distinctă care să includă medic confirmat în specialitatea neonatologie, asistentă medicală cu experiență în neonatologie. Personalul trebuie să fie pregătit în managementul pacienților cu arsuri și să existe o organizare distinctă pentru pediatrie-neonatologie, după caz.În perioade cu flux redus de pacienți, medicul șef de secție propune conducerii unității sanitare să redistribuie personalul în funcție de nevoile și de volumul de muncă din centru, acesta urmând să desfășoare activitate, conform pregătirii profesionale, în secțiile/compartimentele de specialitate ale unității sanitare.II. Unitatea funcțională pentru arșiUnitatea funcțională pentru arși se organizează la nivel de secție sau la nivel de compartiment în cadrul secției de chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă în cadrul unor spitale de urgență și va asigura continuitatea și coordonarea îngrijirilor complexe pe care le impune bolnavul cu arsuri internat la acest nivel.Unitatea funcțională pentru arși cuprinde între 3 și 5 paturi pentru pacienții cu arsuri care au depășit faza critică sau pacienții cu arsuri de gravitate medie sau redusă, număr care poate fi mai mare în situații justificate prin adresabilitate, și între 1 și 3 paturi de terapie intensivă, organizate în rezerve individuale de izolare.La nivelul unității funcționale pentru arși se poate asigura o linie de gardă în specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă.Personalul unității funcționale pentru arși este format din:a) medic șef de secție sau medic coordonator - medic confirmat în specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă;b) asistent medical șef;c) personal din specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă pentru bolnavii cu arsuri grave:– minimum 4 medici în specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă;– 1 post asistent medical/1-2 paturi/tură;– 1 post infirmieră la 1-2 paturi/tură;– 1 post fiziokinetoterapeut;– 2 posturi brancardier/tură;– 1 post registrator medical;d) personal din specialitatea anestezie și terapie intensivă specializat în îngrijirea bolnavilor cu arsuri grave:– 1 post de medic confirmat în specialitatea anestezie și terapie intensivă/2 paturi în zona cu paturi dependente de terapie intensivă; – 1 post de asistent medical/4 pacienți cu epurare extrarenală, plasma exchange, dializă hepatică, schimburi gazoase extracorporeale; cu experiență pentru astfel de tehnici;– 1 post de asistent medical/1 pacient pentru efectuarea toaletei zilnice/a pansamentelor;– 1 post de asistent medical pentru baia terapeutică;– 1 post de infirmieră/1-2 paturi/tură;– 1 post de îngrijitoare/tură;e) alt personal din unitatea funcțională, după caz:– 1 post de kinetoterapeut/tură; activitatea se desfășoară în 2 ture;– 1 post de psiholog;– 1 post de instructor de ergoterapie.Dacă unitatea funcțională pentru arși asigură îngrijiri și pentru copii, încadrarea va include medic confirmat în specialitatea pediatrie și medic confirmat în specialitatea chirurgie pediatrică; pentru nou-născuți/prematuri cu arsuri trebuie organizată o abordare distinctă care să includă medic confirmat în specialitatea neonatologie și asistentă medicală cu experiență în neonatologie. Personalul trebuie să fie pregătit în managementul pacienților adulți cu arsuri și să existe o organizare distinctă pentru pediatrie-neonatologie, după caz.În perioade cu flux redus de pacienți, medicul șef de secție propune conducerii unității sanitare să redistribuie personalul în funcție de nevoile și de volumul de muncă din unitatea funcțională pentru arși, acesta urmând să desfășoare activitate, conform pregătirii profesionale, în secțiile/compartimentele de specialitate ale unității sanitare.III. Compartiment pentru arșiCompartimentul pentru arși se subordonează directorului medical și va asigura continuitatea și coordonarea îngrijirilor complexe pe care le impune bolnavul cu arsuri internat la acest nivel.Compartimentul pentru arși funcționează cu un număr minim de 2 paturi destinate bolnavului cu arsuri.Personalul compartimentului pentru arși este format din:a) medic coordonator - medic confirmat în specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă;b) asistent medical coordonator;c) personal din specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă pentru bolnavii cu arsuri grave:– 2 medici în specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă;– 1 post asistent medical/1-2 paturi/tură;– 1 post infirmieră la 1-2 paturi/tură;– 1 post fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut;– 1 post brancardier/tură;– 1 post registrator medical.În perioade cu flux redus de pacienți, medicul coordonator al compartimentului pentru arși propune conducerii unității sanitare să redistribuie personalul în funcție de nevoile și de volumul de muncă din compartimentul pentru arși, acesta urmând să desfășoare activitate, conform pregătirii profesionale, în secțiile/compartimentele de specialitate ale unității sanitare. (la 18-04-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 27. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 )
   +  Anexa nr. 3A. Dotări cu echipamente, aparatură și consumabile ale centrelor pentru arși și ale unităților funcționale pentru arșiLa nivelul centrelor pentru arși vor exista:1. aparatură și echipamente în sala de operații:– aparat de anestezie performant cu echipamente aferente, console de anestezie, lămpi scialitice, masă de operații, acces nemijlocit la microscop operator, sistem de perfuzie rapidă și încălzire a sângelui de tip level-1, acces nemijlocit la echipament chirurgical complet pentru efectuarea oricărui tip de intervenție chirurgicală, echipament pentru recoltare grefe de piele liberă despicată și conservare grefe de piele, brancard, aspirator chirurgical, lampă UV, monitorizare a parametrilor din sala de operații, mobilier, sistem de înregistrare, acces nemijlocit la echipament de intervenție laparoscopic; (la 18-04-2024, Punctul 1. , Litera A. , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 28. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) 2. alte echipamente și aparatură:a) saltea antiescară - nivel înalt de protecție și posibilitatea de cântărire și terapie respiratorie - percuție/vibrație/rotație lateral;b) sistem de monitorizare complexă de funcții vitale la fiecare pat;c) aparat de ventilație mecanică la fiecare pat - de înaltă performanță;d) sisteme de infuzie rapidă și control temperatură și ritm de administrare fluide (injectomate, infusomate, sistem de nivel I);e) echipament complet în saloane (mobilier, console ATI, sistem de încălzire pacient, acces rapid la defibrilator, aspirator, nebulizator); (la 18-04-2024, Litera e) , Punctul 2. , Litera A. , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 29. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) f) dispozitive de menținere a funcției respiratorii (sistem de administrare oxid nitric, schimburi gazoase extracorporeale - opțional/sau acces la acestea );g) aparat mobil de radiologie;h) sistem de monitorizare EEG; opțional - monitorizare multimodală de funcție cerebrală (circulație cerebrală, indice BIS bilateral, EEG continuu etc.);i) aparat de înregistrare traseu de electrocardiografie;j) aparatele de monitorizare cardiacă invazivă/miniinvazivă;k) aparat de fibroscopie digestivă/bronhoscop, videolaringoscop, trusă de intubație dificilă;l) echipamente pentru ventilație mecanică;m) dispozitiv de pansat plăgi cu sistem de terapie cu presiune negativă;n) dispozitive de epurare extrarenală/plasma exchange/dializă hepatică (opțional sau acces la acestea);o) ecograf Doppler - laser pentru măsurarea profunzimii arsurilor;p) analizoare rapide - gazometrie sanguină, coagulare, biomarkeri de sepsis;q) trusă intubație dificilă și cărucior (cart) de resuscitare;r) trusă chirurgicală (nivel de bază);s) trusă toaletă chirurgicală per primam;t) trusă debridare pansament;u) trusă debridare grefă;3. materiale specifice îngrijirii pacienților cu arsuri:a) pansamente și dispozitive medicale specifice tratamentului plăgii arse;b) sisteme de imobilizare a extremităților arse - atele, orteze, sisteme termoplastice;c) lame dermatom;d) placi meshgraft;e) lame bisturiu, fire resorbabile și neresorbabile, stapplere, broșe;f) lame cuțit calibrat, dacă există în dotare; (la 18-04-2024, Litera f) , Punctul 3. , Litera A. , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 30. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) g) produse pentru debridarea enzimatica a arsurilor;h) piese consumabile pentru echipamentele de hidrochirurgie (debridarea mecanică a arsurilor);4. materiale sanitare consumabile pentru îngrijirea postarsură (recuperare) și acces nemijlocit la echipamente necesare recuperării postcombustionale; (la 18-04-2024, Punctul 4. , Litera A. , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 31. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) 5. alte dotări necesare:a) trusă intervenții pentru sechele postcombustionale;b) truse chirurgicale: chirurgie plastică, microchirurgie, chirurgia mâinii, instrumentar recoltare și prelucrare piele;c) acces la truse: neurochirurgie, chirurgie abdominală - laparoscopie, chirurgie toracică;d) sistem telemedicină;e) arhivare electronică date, inclusiv arhivă foto;f) acces nemijlocit la echipamente necesare recuperării postcombustionale; (la 18-04-2024, Litera f) , Punctul 5. , Litera A. , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 32. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 ) g) alte echipamente și materiale consumabile necesare îngrijirii pacienților arși în stare critică sau postoperatorie.B. Dotări cu echipamente, aparatură și consumabile pentru unitatea funcțională1. Sală de operații prevăzută cu sistem de filtrare-dezinfectare aer, tip HEPA-ULPA, la care unitatea are acces:a) aparat de anestezie;b) masa de operații;c) mese instrumentar;d) lampă scialitică;e) platformă electrochirurgicală, după caz;f) aspirator chirurgical;g) instrumentar și truse chirurgicale adecvate;h) lămpi frontale;i) microscop chirurgical, după caz;j) sistem fluide medicale.2. Compartimentul pentru arșia) paturi electrice, cu minimum 3 secțiuni;b) fluide medicale;c) saltea antiescară;d) stație monitorizare funcții vitale, după caz.  +  Anexa nr. 4
  Atribuțiile, activitățile și serviciile desfășurate la nivelul centrului pentru arși
  Centrul pentru arși coordonează și îngrijirile ambulatorii pentru pacienți, asigurând și conexiuni cu structurile care acordă servicii de recuperare și readaptare funcțională specifică. Aceste servicii medicale pot fi asigurate în cadrul centrului pentru arși sau pot fi asigurate în baza unor acorduri de colaborare cu alți furnizori de servicii medicale.Centrul pentru arși:a) contribuie la diminuarea mortalității și morbidității asociate arsurilor grave prin suprafață, profunzime sau localizare și asigură pacienților săi posibilitatea de a obține cea mai bună calitate posibilă a vieții;b) oferă servicii specializate adaptate particularităților clinice ale acestor bolnavi: de terapie intensivă specializată și chirurgie a plăgilor arse, microchirurgie reconstructivă;c) coordonează activitățile efectuate pacientului, inclusiv pe cele care implică alte specialități medicale, paramedicale, mijloace tehnice specifice, elaborează planul terapeutic al fiecărui bolnav și supervizează continuitatea îngrijirilor; în acest mod se asigură individualizarea îngrijirilor conform nevoilor identificate ale fiecărui pacient în parte;d) asigură legătura pacientului cu rețeaua de asistență comunitară în vederea reintegrării socioprofesionale și/sau transferul către unități din lanțul de îngrijiri medicale specifice diagnosticului și stadiului de boală;e) contribuie la cercetare-dezvoltare și la diseminarea cunoștințelor în acest domeniu.Servicii acordate în centrul pentru arșiServiciile oferite în centrul pentru arși sunt asigurate de personal pregătit în managementul bolnavilor cu plăgi prin arsură (pentru adulți și organizare distinctă pentru pediatrie-neonatologie, după caz), astfel: În profil chirurgical se impune efectuarea unor manevre complexe, dar nu exclusiv: a) pansamente chirurgicale ale arsurilor superficiale și profunde, până la cicatrizare;b) excizia arsurilor profunde;c) autogrefe cutanate (prelevate de la pacient)/expandări, alogrefe cutanate (prelevate de la donor);d) xenogrefe cutanate (de origine animală), substituenți dermici, culturi de epiderm;e) lambouri cutanate, musculo-cutanate, pediculate sau libere;f) fixatoare externe, decorticări osoase;g) toată gama de intervenții de microchirurgie reconstructivă.Pentru eficientizarea gradului de utilizare a paturilor, în situația în care activitatea medicală din cadrul centrului o permite, acestea pot fi utilizate pentru a trata și alte patologii specifice specialității chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, cu avizul medicului șef de secție sau medicului coordonator, beneficiind de întreaga infrastructură a centrului.În cadrul centrului, pentru rezervele individuale cu paturi pentru pacienți critici se acordă îngrijiri specifice de terapie intensivă de categoria I, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății, interimar, nr. 1.500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, cu modificările și completările ulterioare (suport avansat de funcții vitale - respirator, hemodinamic, neurologic, digestiv), anestezie pentru toate clasele de risc anestezic, tehnici locoregionale ecoghidate, monitorizare multimodală de funcții vitale intraoperator și în terapie intensivă, prevenție leziuni decubit, prevenție și control infecții nozocomiale, recuperare precoce etc., după caz.Centrul pentru arși poate realiza transplant de piele și poate deține bancă de piele sau contract cu o bancă de piele, cu condiția acreditării de către Agenția Națională de Transplant.Centrul pentru arși deține ghiduri și protocoale de triaj secundar și terțiar, de transfer intra- și interspitalicesc, de management al bolnavului cu arsură pentru toate etapele de evoluție în interiorul sistemului medical.Centrul pentru arși va avea program de prevenție/control infecții nozocomiale propriu, care include: screening la internare în terapia intensivă, criterii de izolare, precauții standard și de contact (eventual și pentru transmitere prin picături în caz de infecție/colonizare respiratorie cu germeni gram negativi multirezistenți), izolare (protectivă) în cameră individuală (rezervă) pentru arsuri > 20% și personal dedicat; izolarea (de sursă) se impune și pentru pacienții cu infecții sau colonizări cu microorganisme multirezistente; supraveghere activă a colonizării cu germeni multirezistenți, igiena mâinilor - pentru a evita contaminarea încrucișată -, proceduri și protocoale locale coordonate cu cele ale spitalului și reglementările oficiale - respectate cu rigurozitate având în vedere riscul infecțios major la marii arși, plan monitorizat de medicul epidemiolog al spitalului și echipa de control infecții din spital.Centrul pentru arși va avea program de recuperare-readaptare funcțională stabilit împreună cu medici de specialitate cu experiență în domeniu, atașat la planul terapeutic multidisciplinar al fiecărui bolnav aflat în evidența sa.Centrul pentru arși va avea program de control al durerii și terapie paliativă - care să permită cea mai bună calitate a vieții prin controlul simptomelor - atât pe durata spitalizării, cât și conectat la servicii de paliație în afara centrului, cu procedurile și protocoalele locale.Centrul pentru arși va deține sistem de arhivare a datelor și în format electronic (inclusiv arhivă foto).La nivelul centrului pentru arși se va organiza un program multidisciplinar de îmbunătățire a performanței, de care răspunde medicul șef de secție sau medicul coordonator al centrului, care va include:a) program educațional pentru toate categoriile de personal implicat în activitățile centrului;b) program educațional pentru medici rezidenți;c) program de cercetare în domeniu;d) analiza periodică a morbidității/mortalității - toate complicațiile semnificative și decesele vor fi analizate periodic și documentate ca: „produse de boală“ sau „cu potențial de prevenție“ și planul de măsuri pentru a putea fi evitate (acolo unde este cazul) - documentate în scris și arhivată analiza finală;e) întruniri multidisciplinare săptămânale de analiză a evoluției pacienților - vor participa medici din fiecare specialitate necesară la elaborarea planului terapeutic al pacientului și monitorizarea acestuia;f) analiza periodică a infecțiilor asociate asistenței medicale, identificarea factorilor de risc, plan de măsuri;g) audit anual care va include cel puțin: gravitatea arsurilor, mortalitate, incidența complicațiilor, durata spitalizării;h) analiza cantitativă - număr de internări, severitatea arsurilor, a patologiei comorbide, variații sezoniere, analiza activității de terapie intensivă;i) analiza lunară a activității medicale din toate structurile implicate;j) analiza calitativă a activității centrului (scale, fișe, liste de verificare, scoruri, indicatori - rata de complicații infecțioase și noninfecțioase, de infecții nozocomiale, durata ventilației mecanice, diagnosticul leziunilor inhalatorii etc.).Centrul pentru arși asigură continuitatea și calitatea îngrijirilor la bolnavii aflați în evidența centrului și prin următoarele servicii:a) terapie recreațională pentru copii (spațiu adecvat);b) educația pacientului și a familiei referitor la programul de recuperare/readaptare funcțională specific;c) suport pentru familie și cei apropiați pacientului;d) elaborarea și coordonarea planului de externare care cuprinde evaluări medicale periodice;e) evaluarea nevoilor fizice, psihologice și de dezvoltare ale pacientului, status vocațional;f) planificarea nevoilor viitoare de reabilitare și de chirurgie reconstructivă, suport psihologic;g) integrarea cu serviciile ambulatorii/medicul de familie/expertiza capacității de muncă;h) internare temporară sau definitivă în unități de tip îngrijire cronică/hospice/paliație sau conexiunea cu asistența socială din zona de domiciliu a pacientului și/sau servicii de îngrijire. (la 18-04-2024, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 33. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 )
   +  Anexa nr. 5
  Criterii de internare, reinternare, transfer/externare din centrul pentru arși
  Criteriile de internare în centrul pentru arși sunt următoarele:a) >10% arsuri grad 2 (adulți și copii);b) arsuri la față, scalp, mâini, picioare, organe genitale, perineu, articulații mari;c) arsuri circumferențiale indiferent de vârstă;d) arsuri de grad 3, indiferent de suprafață;e) arsuri electrice;f) arsuri chimice;g) arsuri cu suspiciune de leziuni ale căilor inhalatorii;h) arsuri la pacienți cu risc (copii cu vârsta sub 4 ani, cu rahitism, malnutriție, boli metabolice, pacienți în vârstă de peste 50 de ani, indiferent de suprafața arsă, și la cei care au asociate boli generale - diabet, boli autoimune, insuficiență cardiacă sau respiratorie ori renală, boli psihice);i) arsuri asociate cu politraumatisme/traumatisme (sau convenție/contract cu o unitate sanitară cu o structură adecvată pentru managementul acestor bolnavi);j) pacienți care necesită resuscitare în urma șocului consecutiv arsurii;k) pacienți care prezintă afecțiuni asociate arsurilor, precum necroliza toxică epidermică, fasceita necrozantă, sindromul stafilococic al pielii opărite, dacă suprafața afectată este de cel puțin 10% pentru copii și vârstnici și de cel puțin 15% pentru adulți sau dacă există incertitudini legate de tratament.Planificarea proactivă a îngrijirilor va fi făcută:a) de la internare;b) în funcție de nevoile fiecărui pacient în parte, stabilite în urma evaluărilor multidisciplinare;c) cu anticiparea etapelor ulterioare: la momentul stabilizării medicale, planul de readaptare precoce, orientarea în cadrul sistemului de îngrijiri ambulatorii în zona de domiciliu a pacientului și modul în care centrul va superviza planul de îngrijiri;d) vor fi precizate în planul terapeutic mecanismele de legătură și comunicare;e) orientare în cadrul sistemului de îngrijiri al bolnavului ars - criterii de referință, traseu.Criteriile de internare în rezervele individuale cu paturi care sunt dependente de terapie intensivă pentru pacientul critic din cadrul centrului pentru arși sunt următoarele:a) adult cu arsură > 20% suprafață corporală;b) leziune prin inhalare, cu sau fără necesar de ventilație mecanică;c) pacienți cu afectare severă, potențial reversibilă, de funcții vitale, dar cu potențial letal;d) pacienți cu două sau mai multe disfuncții de organ care pot conduce către o complicație amenințătoare de viață;e) pacienți cu disfuncție de unul sau mai multe organe, clinic manifeste, în prezent stabilizați;f) pacienți cu patologie comorbidă cronică ce le limitează activitățile zilnice și alterare amenințătoare de viață a funcției respiratorii/cardiocirculatorii;g) pacienți stabilizați, cu risc de deteriorare a funcției respiratorii/cardiocirculatorii ca impact al arsurii;h) pacienți în supraveghere postoperatorie cu necesar de ventilație mecanică și/sau monitorizare intensivă de funcții vitale și/sau tratament, ca urmare a intervenției chirurgicale (pentru restul pacienților aflați în perioada postoperatorie se justifică internarea în salonul cu paturi care sunt dependente de TIIP după criteriile cuprinse în Ordinul ministrului sănătății, interimar, nr. 1.500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, cu modificările și completările ulterioare).Criteriile de externare din rezervele individuale cu paturi care sunt dependente de terapie intensivă pentru pacientul critic sunt următoarele:a) pacientul nu mai are nevoie de monitorizare continuă cardiopulmonară (în medie se apreciază că pacienții staționează în rezerve individuale cu paturi care sunt dependente de terapie intensivă 0,5-1 zi/% de suprafață cutanată arsă);b) la momentul transferului plăgile prin arsură sunt în mare parte vindecate, pacienții tolerează nutriția enterală (care le asigură întregul necesar caloric zilnic) și au început planul de recuperare-readaptare; planul terapeutic zilnic presupune schimbarea zilnică a pansamentelor și 1-2 ședințe de reabilitare. În afara complicațiilor, pacienții rămân internați în medie 1-4 săptămâni după externare, după nevoile funcționale ale fiecăruia.Criterii de transfer din rezervele individuale cu paturi care sunt dependente de terapie intensivă, în structura de recuperare-readaptare funcțională:a) plăgile sunt închise fără afectare funcțională semnificativă prin contractură;b) pacientul primește și tolerează enteral necesarul caloric zilnic;c) din punctul de vedere al programului de recuperare, pacientul este independent.Dacă nu există dizabilități funcționale induse de arsură, pacientul poate fi externat la domiciliu, fără să mai fie nevoie să treacă printr-o unitate de recuperare.În cazul unităților funcționale pentru arși ce se regăsesc în cadrul unor spitale complexe, multidisciplinare și beneficiază de dotări specifice îngrijirii arșilor gravi, cu posibilitatea de internare a pacienților critici în rezerve individuale cu paturi care sunt dependente de terapie intensivă, se pot interna/externa/transfera pacienți în acord cu criteriile mai sus menționate.Criterii de reinternare în centrul pentru arși:a) necesită chirurgie reconstructivă;b) necesită chirurgie estetică;c) prezintă deteriorarea stării generale și necesită o evaluare medicală extensivă care nu poate fi făcută în ambulator.Criterii de orientare către structuri care acordă servicii de reabilitare medicală:a) persoane cu vârsta de peste 18 ani și adolescenți cu caracteristici somatice de adulți care prezintă, ca urmare a arsurilor grave, dizabilități importante care limitează activitatea și restricționează participarea;b) arsură în zone de risc - regiuni mobile, cap, față, organe genitale;c) pacientul necesită intervenții complexe cu utilizarea platoului tehnic complex folosit pentru marii arși;d) starea pacientului impune prezența unei echipe multidisciplinare specializate;e) pacienții care nu au atinse zonele de risc menționate anterior, dar necesită monitorizarea stării generale și nu mai prezintă criterii de internare în centrul de reabilitare medicală postacută pot fi transferați într-o structură de medicină fizică și de reabilitare. (la 18-04-2024, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 34. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 )
   +  Anexa nr. 6
  Parcursul pacientului cu arsuri în interiorul sistemului medical adecvat vârstei - adult/pediatrie
  Etapa de îngrijire în sistemul medicalÎngrijiri medicale Activități impuse de etapa de îngrijire Cine răspunde
  Prespital Necesită: planuri de coordonare pentru cazuri izolate/accidente colective/dezastre - revizuite anual Plan de alertare Plan de management la fața locului/declanșare plan roșu (când este cazul) + triaj primar (în caz de victime multiple) Plan de alertare UPU Transport către UPU Sistem de identificare rapidă de paturi libere în funcție de tipul de arsură diagnosticat la fața locului Sistem telemedicină funcțional Departamentul pentru Situațiide Urgență (DSU) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) Ministerul Sănătății (MS) Ministerul Afacerilor Interne(MAI)
  Unitatea de primiriurgențe (UPU) Necesită: management la nivel de UPU și încheiere de protocoale de colaborare cu centrele/ structurile de arși Serviciile de urgență (prespital și UPU) trebuie să aibă protocoale scrise de management elaboratede comun acord cu centrul pentru arși. Serviciul de primire de urgență al centrului va avea organizare distinctă și circuit separat de cel al UPU. Pentru orice nivel de competență în îngrijirea arsurilor, toaleta plăgilor nu se face decât în spații dedicate toaletei chirurgicale (condiții de sală de operație). Triaj primar, secundar, terțiar Transfer interclinic și în afara țării la nevoie,inclusiv pentru pacient critic transportabil MS/DSU
  Stadiul acut sau critic Necesită: Îngrijiri acordate în funcție detipul arsurii și severitatea factorilor de risc asociați în: centru pentru arși,unitate funcțională pentru arși saucompartiment pentru arșiStabilizare inițială de funcții vitale Tratament ultraspecializat al plăgilor prin arsură, cu suport avansat de funcții vitale adaptat nevoilor pacientului Evaluare și abordare de către echipa interdisciplinară, inclusiv fiziokinetoterapeut Consulturi multidisciplinare disponibile la nevoie: chirurgie generală/chirurgie cardiovasculară/chirurgie toracică/ neurochirurgie/obstetrică-ginecologie/ oftalmologie/ortopedie-traumatologie/urologie/ medicină internă/pneumologie/nefrologie/ cardiologie/hematologie/neurologie/boli infecțioase/ORL/chirurgie orală și maxilo-facială/psihiatrie/ Vezi și anexa nr. 7 la ordin. Vezi și anexa nr. 7 la ordin. MS
  Stadiul postcritic sau subacut Pacientul poate avea nevoie de:- spitalizare continuă - serviciu de chirurgie plastică,microchirurgie reconstructivă și arși; - inițiere precoce a serviciilor de recuperare/ readaptare/psihoterapie. Starea medicală a pacientului este stabilă: este stabil hemodinamic și independent din punct de vedere respirator. MS
  Stadiul cronic În funcție de gravitatea leziunilor inițiale și evoluțiaulterioară, pacientul poate necesită: - spitalizare de zi; - tratament ambulatoriu; - recuperare - readaptare; - psihoterapie; - reintegrare/reorientare profesională; suport pentru reintegrare; socioprofesională;- protezare; - servicii de cosmetică și camuflaj defecte tegumentare. Această etapă presupune readaptare funcțională intensivă. Debutează imediat ce bolnavul a devenit stabil șise poate derula cu bolnavul internat sau deja externat. Susținerea reintegrării sociale și menținerea progresului dobândit în cursul spitalizării Presupune integrarea socioprofesională și la nivel de comunitate. Debutează odată cu readaptarea. Transferurile sunt coordonate de o persoană care are instrucțiuni precise și se asigură de planificarea transferului (inclusiv a întârzierilor), comunicarea telefonică, transferul documentației medicale, coordonează modalitatea de transport. MS Ministerul Muncii și Justiției Sociale
  Parcurs posibil după externare Această etapă presupune: - servicii de ambulator, sub coordonarea centrului pentru arși grav (recuperare/readaptare funcțională); - servicii de ambulator coordonate de centrul desemnat prin arondare teritorială în cadrul programului, ținând contde locul de domiciliu al pacientului; - îngrijiri la domiciliu; - îngrijiri paliative (hospice); - deces; - externare la cerere contrar avizului medical. Se preconizează arondare teritorială după localitatea de domiciliu. Se are în vedere continuitatea îngrijirilor până la definitivarea sechelelor.
  Necesită:Îngrijiri acordate în funcție de tipul arsurii și severitatea factorilor de risc asociați în: centru pentru arși, unitate funcțională pentru arși sau compartiment pentru arși (la 18-04-2024, Tabelul din Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 35. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 )
   +  Anexa nr. 7
  Activități, competențe, acțiuni în unitățile
  funcționale și în compartimentele pentru arși
  Unitatea funcțională pentru arși se regăsește în structura unor spitale de urgență și se află în relații profesionale și de coordonare față de centrul pentru arși teritorial.În cazul spitalelor multidisciplinare, complexe, în cadrul unităților ce beneficiază de rezerve individuale pentru pacienții critici dependenți de terapie intensivă și acces nemijlocit la o sală de operație ce dispune de dotări specifice pacientului ars grav, se pot trata și astfel de pacienți, după caz.
  ActivitățiCompetențeAcțiuni
  Activități în urgențăManagementul căilor aeriene Cateterizare vene centrale Escarotomii/FasciotomiiIntubația traheeiInserție cateter venos centralDecompresie chirurgicalăTratament chirurgical de urgență (excizii, incizii de decompresiune, fasciotomii)
  Menținerea homeostaziei lichidieneResuscitare hidroelectrolitică și menținerea volemieiBilanț lichidian, monitorizare în dinamică, inserție cateter urinar
  Bolnavi spitalizați cu leziuni minore - moderate și severe, după cazIndicația de excizie și grefare a arsurilor cu prioritizarea zonelorManagementul arsurilor infectate sau prezentate tardivElemente de bază - nutriție și reabilitareSuport psihologic și social Servicii de pediatrie (după caz)Excizie tangențială și grefare a arsurilor de suprafețe variabile în funcție de dotările unitățiiDebridarea arsurilor infectateTratamentul chirurgical al arsurilor infectateManagementul pre- și postoperator al arsurilorNutriție pe sonda nazogastrică și suport nutriționalDegajarea simplă a contracturilor și reconstrucție postarsurăCura chirurgicală a bridelor cicatriciale postcombustionale în serviciile de chirurgie plasticăFiziosocio- și psihoterapie
  Pregătirea personaluluiProgram educațional coordonat de nivelul terțiarSimulări periodice pentru dezastre și management de cazuri de mari arși/transfer/managementul cazurilor cronice monitorizate în comun cu centrul de nivel terțiar
  Compartimentul pentru arși face parte din structura flexibilă în caz de dezastre/calamități/situații neprevăzute; în cadrul activităților curente asigură managementul bolnavilor cu arsuri în fază acută și cronică, inclusiv ambulatorie, și funcționează în spitalele municipale, orășenești, de regulă în cadrul secțiilor de chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, dar și chirurgie generală. În cadrul compartimentului pentru arși pot fi internați și tratați pacienți cu leziuni minore și moderate cu afectare de până la 10% inclusiv suprafață corporală.
  ActivitățiCompetențeAcțiuni
  Prim ajutorEvaluarea funcțiilor vitalePrim ajutor calificat
  Evaluarea bolnavului cu arsurăAnamnezaABC îngrijire arsurăBilanț lezional completEvaluare semne și simptome de leziuni inhalatoriiEvaluarea clinică a profunzimii și suprafeței arsuriiExamen clinic completMăsuri de prim ajutor
  Proceduri simple de urgențăManagement de bază al căilor aerieneEliberarea căilor aeriene superioareAbord venos periferic
  Comunicare și documentareCorelarea cu protocoalele elaborate în domeniuCunoașterea numărului de telefon și a datelor de contact ale structurilor pentru arși arondateDocumente întocmite cu acuratețe, lizibile
  Transport în siguranțăEvaluare rapidă a alternativelorPregătirea pacientului și a documentației
  Îngrijirea arsurilor minore-moderate, după cazAnalgezie, curățare, pansarePoziționare corectăRecunoașterea profunzimii și evoluției în timp a plăgiiCunoașterea semnelor de infecțieEscarotomii/FasciotomiiAsepsie, antisepsieCurățare/Pansare arsurăCunoașterea semnelor de infecțieDecompresie chirurgicalăTratament chirurgical de urgență (excizii, incizii de decompresiune, fasciotomii)
  Bolnavi spitalizați cu leziuni minore - moderate, după caz, cu o suprafață corporală afectată de arsură de până la 10% inclusivIndicația de excizie și grefare a arsurilor cu prioritizarea zonelorManagementul arsurilor infectate sau prezentate tardivElemente de bază - nutriție și reabilitareSuport psihologic și socialServicii de pediatrie (după caz)Excizie tangențială și grefare a arsurilor de suprafețe de până la 10% în funcție de dotările compartimentuluiDebridarea arsurilor infectateTratamentul chirurgical al arsurilor infectateManagementul pre- și postoperator al arsurilorNutriție pe sonda nazogastrică și suport nutriționalDegajarea simplă a contracturilor și reconstrucție postarsurăCura chirurgicală a bridelor cicatriciale postcombustionale în serviciile de chirurgie plasticăFiziosocio- și psihoterapie
  PrevențieCunoașterea epidemiologiei locale a arsurilorCunoașterea factorilor de suport în comunitate - școli, ONG, autorități locale, presăPrevenție primară și secundară de bazăAbilități de comunicare
  (la 18-04-2024, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 36. , Articolul I din ORDINUL nr. 2.320 din 18 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 18 aprilie 2024 )
   +  Anexa nr. 8
  Evaluarea și predicția șanselor de supraviețuire a pacientului ars
   +  Pasul 1: Evaluarea probabilității de supraviețuire a pacientuluiVictimele cu arsuri sunt sortate în șase grupe (consultați tabelele de triaj) pe baza a trei criterii, adică: 1) suprafața corporală totală (SCT) arsă, 2) leziuni inhalatorii asociate și 3) vârsta pacientului.– „Ambulatorii“ sunt pacienți care nu necesită asistență specializată în spital.– Calificativele „foarte ridicată“, „ridicată“, „medie“ și „scăzută“ se referă la probabilitatea de supraviețuire până la externarea din centrul de arsuri.– Calificativul „improbabilă“ se referă la pacienții cu risc crescut de mortalitate și pentru care îngrijirea de specialitate este considerată ca oferind șanse minime de succes.Tabel de triaj (pacienți fără leziuni inhalatorii)
  Vârstă (ani)Suprafață corporală arsă (% SCT)
  0-9,910-19,920-29,930-39,940-49,950-59,960-69,970-79,980-89,990-100
  0-1,99Foarte ridicatăFoarte ridicatăRidicatăRidicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieMedie
  2-4,99AmbulatorFoarte ridicatăRidicatăRidicatăRidicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedie
  5-19,9AmbulatorFoarte ridicatăRidicatăRidicatăRidicatăRidicatăRidicatăMedieMedieScăzută
  20-29,9AmbulatorFoarte ridicatăRidicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieMedieScăzută
  30-39,9AmbulatorFoarte ridicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilă
  40-49,9AmbulatorFoarte ridicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilă
  50-59,9AmbulatorFoarte ridicatăRidicatăMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilăImprobabilăImprobabilă
  60-69,9Foarte ridicatăRidicatăMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilăImprobabilăImprobabilăImprobabilă
  ≥ 70RidicatăMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilăImprobabilăImprobabilăImprobabilăImprobabilă
  Tabel de triaj (pacienți cu leziuni inhalatorii)
  Vârstă (ani)Suprafață corporală arsă (% SCT)
  0-9,910-19,920-29,930-39,940-49,950-59,960-69,970-79,980-89,9*90-100
  0-1,99RidicatăMedieMedieMedieMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilăImprobabilă
  2-4,99RidicatăRidicatăRidicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieScăzutăScăzută
  5-19,9RidicatăRidicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieMedieScăzutăScăzută
  20-29,9Foarte ridicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilă
  30-39,9Foarte ridicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilă
  40-49,9Foarte ridicatăRidicatăMedieMedieMedieScăzutăScăzutăScăzutăScăzutăImprobabilă
  50-59,9RidicatăMedieMedieMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilăImprobabilăImprobabilă
  60-69,9MedieMedieMedieScăzutăScăzutăScăzutăImprobabilăImprobabilăImprobabilăImprobabilă
  ≥70MedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilăImprobabilăImprobabilăImprobabilăImprobabilăImprobabilă
  NOTĂ: Adaptate după Taylor S. și colab., Burn Care Res 2014: 35(1): 41-45.
   +  Pasul 2: Acordarea nivelului de prioritateUtilizând tabelul de mai jos și, în funcție de disponibilitatea paturilor pentru arși la nivel internațional, victimelor cu arsuri le este acordat un nivel de prioritate pentru evacuarea medicală internațională.
  Probabilitatea supraviețuiriiFără saturație internațională (resurse disponibile)Saturație internațională (resurse disponibile limitate)
  AmbulatorFără evacuare medicalăFără evacuare medicală
  Foarte ridicată33
  Ridicată22
  Medie11
  Scăzută14
  Improbabilă/Fără șanseFără evacuare medicalăFără evacuare medicală
   +  Pasul 3: Reevaluarea atunci când triajul este gataSe recomandă reevaluarea probabilității de supraviețuire și a nivelului de prioritate pentru evacuarea medicală internațională în cazul în care situația evoluează, în special în ceea ce privește oferta internațională de paturi pentru arși și/sau capacitatea de evacuare medicală. (la 09-09-2019, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.323 din 30 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 09 septembrie 2019 )