ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016  Având în vedere faptul că, prin art. 108 alin. (2) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2012, se reglementează funcția și statutul inspectorilor sociali, respectiv "inspectorii sociali reprezintă personalul de specialitate care își exercită atribuțiile pe întreg teritoriul țării și beneficiază de statutul specific personalului cu atribuții de inspecție și control", ținând cont de faptul că, la art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2012, care prevede că "în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Agenției, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va elabora proiectul de lege privind statutul inspectorului social", în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot beneficia de statute speciale funcționarii publici care își desfășoară activitatea în cadrul unor servicii publice stabilite prin lege, având în vedere că, "în exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorul social exercită atribuții de autoritate de stat", conform art. 8 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2012, iar în relațiile cu entitățile inspectate reprezintă interesele statului și acționează conform acestor interese în îndeplinirea corespunzătoare a activității, ținând cont de faptul că din activitatea de inspecție a serviciilor sociale derulată până în prezent a rezultat faptul că sistemul de servicii sociale este slab dezvoltat ca acoperire, dar și din punct de vedere calitativ există o serie de locații în care calitatea acordării serviciilor este precară, fapt semnalat inclusiv prin articole apărute în mass-media ce fac referire la nenumărate abuzuri asupra beneficiarilor, inclusiv la decesele suspecte survenite în unele instituții care furnizează servicii sociale, atât publice, cât și private, precum și la suspiciunea de fraudă apărută în acordarea beneficiilor de asistență socială și la încadrarea în grad și tip de handicap, în grad de invaliditate sau dependență, după caz, se impune acordarea unor prerogative inspectorilor sociali în vederea prevenirii și eliminării cauzelor care au generat astfel de situații, având în vedere că neadoptarea în regim de urgență a statutului inspectorului social generează consecințe în ceea ce privește capacitatea de funcționare a instituțiilor statului și de asigurare a unui grad de securitate și siguranță socială beneficiarilor:– lipsa unor prerogative în exercitarea atribuțiilor de serviciu care să îi confere autoritate de stat;– prejudicii materiale și financiare aduse statului din cauza lipsei unei imaginii sociale și profesionale;– prejudicii aduse beneficiarilor care au fost victime ale oricărei forme de neglijență, exploatare sau abuz, de tortură sau pedeapsă ori tratamente crude, inumane sau degradante care au condus la decese în sistemul de protecție socială;– prejudicii materiale și financiare cauzate de autoritățile statului prin lipsa asumării responsabilităților de către angajați;– inexistența unor drepturi specifice ale inspectorului social conduce atât la migrarea acestora către alte instituții cu recunoaștere socială și profesională, cât și compensații suplimentare, având în vedere că în prezent Direcția de Inspecție Socială își exercită atribuțiile de control, evaluare, monitorizare și investigare în cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, instituție supusă sferei de competență a inspecției sociale, se impune modificarea structurii organizatorice prin crearea unui post distinct de inspector general cu atribuții în domeniul inspecției sociale, pe de altă parte, ținând cont că prin Legea nr. 68/2012 s-a ratificat Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, iar pentru obținerea celor 500 milioane euro stipulați în actul normativ, România este obligată să îndeplinească un număr de 20 indicatori de rezultat (DLI), obiectivul proiectului fiind "îmbunătățirea performanței generale a sistemului românesc de asistență socială, prin întărirea managementului performanței, îmbunătățirea echității și a eficienței administrative, precum și reducerea erorilor și fraudei", printre indicatorii de îndeplinit care privesc modernizarea sistemului de asistență socială se află și adoptarea Statutului inspectorului social, armonizarea sancțiunilor aplicabile în caz de nerespectare a obligațiilor aferente acordării beneficiilor de asistență socială, precum și întărirea capacității Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială în acțiunile de reducere a erorilor, fraudei, abuzului și neglijenței în sistemul de protecție socială, având în vedere faptul că statul român este obligat să îndeplinească indicatorii prevăzuți la termenele stabilite (ultimul termen fiind 31 decembrie 2017), indicatori ce trebuie notificați instituției bancare în vederea eliberării tranșelor din împrumut, astfel încât să poată beneficia de întreaga sumă a împrumutului destinată acoperirii deficitului bugetar. Până la data de 31 decembrie 2017, inspecția socială are obligația de a efectua cel puțin o campanie de control, respectiv de investigare socială, după caz, pentru fiecare DLI. Ținând cont de faptul că, începând cu anul 2017, inspecția socială pe lângă atribuțiile de control, evaluare, monitorizare și investigare socială privind respectarea drepturilor beneficiarilor de beneficii de asistență socială și servicii sociale, va avea o nouă atribuție de control și investigare socială privind acordarea pensiilor de invaliditate, fiind prevăzută realizarea a cel puțin o campanie de control, conform DLI 10, iar un alt indicator de rezultat care condiționează acordarea împrumutului, respectiv DLI 17, prevede că fiecare lege pentru următoarele programe de asistență socială: alocația de stat pentru copii, venitul minim garantat, indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități, alocația pentru susținerea familiei, indemnizația pentru creșterea copilului și ajutoarele de încălzire, trebuie să conțină "un set uniform de sancțiuni" astfel încât să fie menționat același cuantum pentru aceleași prevederi încălcate, precum și persoanele și instituțiile ce pot fi sancționate pentru nerespectarea legislației, cu obligativitatea din subsidiar ca inspecția socială să și efectueze câte o campanie de control după aprobarea setului de sancțiuni prevăzute în proiect, având în vedere măsurile de simplificare aprobate la nivelul administrației publice centrale prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și necesitatea facilitării accesului cetățenilor la beneficii de asistență socială și servicii sociale se impune necesitatea creării unui punct de acces unic la nivel local care să fie cel mai aproape de cetățean, apreciind că neluarea de urgență a unor măsuri de îmbunătățire a activității de control, evaluare, monitorizare și investigare socială a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și a structurilor sale teritoriale conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate de România, legate de prevenirea și combaterea erorilor, fraudei, abuzului și neglijenței în sistemul de protecție socială, totodată, se impune modificarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, în sensul de a accentua și clarifica atribuțiile serviciilor publice de asistență socială în ceea ce privește acordarea și administrarea beneficiilor de asistență socială, precum și a serviciilor sociale, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public, cu repercusiuni directe asupra cetățenilor, și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Statutul special al funcției publice specifice de inspector social  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează statutul funcționarilor publici numiți în funcția publică specifică de inspector social, drepturile, îndatoririle și atribuțiile specifice, incompatibilitățile, interdicțiile și conflictele de interese aplicabile inspectorului social.(2) Statutul special al funcției publice specifice de inspector social este conferit de exercitarea funcției de autoritate de stat cu care este învestit în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și de riscurile specifice la care acesta este expus.(3) Autoritatea funcției nu poate fi exercitată în interes personal.  +  Articolul 2 Funcția publică specifică de inspector social se exercită în scopul de a controla, evalua, monitoriza și investiga, după caz:a) respectarea și aplicarea unitară a legislației în domeniul protecției sociale, care include două domenii interdependențe: asistență socială și asigurări sociale;b) funcționarea și dezvoltarea eficientă a sistemului de protecție socială;c) întrunirea condițiilor de calitate în domeniul serviciilor sociale și menținerea acestora;d) accesul egal și nediscriminatoriu al cetățenilor la serviciile sociale, beneficiile de asistență socială și la încadrarea în grad și tip de handicap, în grad de invaliditate sau de dependență, după caz;e) respectarea drepturilor sociale ale cetățenilor în relația cu persoane fizice și juridice, publice și private, cu scopul de a asigura protejarea integrității fizice, psihice și a demnității personale. (la 21-04-2024, Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1. , Articolul II din LEGEA nr. 100 din 16 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 18 aprilie 2024 )  +  Articolul 3(1) Funcția de inspector social face parte din categoria funcțiilor publice specifice cu statut special și cuprinde ansamblul atribuțiilor și responsabilităților specifice misiunii de inspecție, respectiv control, evaluare, monitorizare, precum și activității de investigare socială în domeniul protecției sociale, conform prevederilor legale.(1^1) Gradele profesionale pe care este structurată funcția publică specifică de inspector social și condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice specifice de inspector social sunt cele prevăzute la art. 393, respectiv la art. 468 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. (la 16-08-2021, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 87 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 16 august 2021 ) (1^2) Funcția publică specifică de inspector social, clasa I, grad profesional debutant, asistent, principal, superior se echivalează cu funcția publică generală de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant, asistent, principal, superior. (la 16-08-2021, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 87 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 16 august 2021 ) (2) Exercitarea atribuțiilor de serviciu se realizează numai în baza legitimației, insignei și a ordinului de deplasare semnat de către conducătorul instituției centrale și/sau teritoriale, cu consemnarea misiunii de inspecție în Registrul unic de control al entității inspectate.  +  Articolul 4(1) În exercitarea atribuțiilor de autoritate de stat, inspectorul social beneficiază de stabilitate în funcție și de protecția legii, fiind apărat de orice ingerință de natură să îi influențeze libertatea de execuție, de apreciere și de decizie sau de alte influențe care pot îngrădi realizarea misiunii de inspecție sau, după caz, a activității de investigare socială.(2) Inspectorul social supus ingerințelor, influenței sau oricăror altor forme de presiune este obligat să notifice de urgență situația cu care se confruntă conducătorului ierarhic superior sau, după caz, conducătorului instituției centrale.(3) Până la înlăturarea constrângerilor care îi afectează libertatea de acțiune, inspectorul social este înlocuit din echipa de inspecție.  +  Articolul 5(1) Prin misiune de inspecție se înțelege totalitatea sarcinilor atribuite inspectorului social pentru realizarea activităților de control, evaluare și monitorizare a sistemului de protecție socială în vederea identificării situațiilor de eroare, fraudă, abuz și neglijență și transmiterii către organele abilitate a datelor și informațiilor obținute, precum și pentru verificarea modului în care se asigură respectarea drepturilor sociale ale cetățenilor și protejarea integrității fizice, psihice și a demnității personale. (la 21-04-2024, Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2. , Articolul II din LEGEA nr. 100 din 16 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 18 aprilie 2024 ) (2) Misiunea de inspecție se desfășoară la sediul instituțiilor inspectate și, după caz, la domiciliul beneficiarilor de protecție socială, în baza documentelor prevăzute de art. 8 alin. (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2012.(3) Prin activitate de investigare socială se înțelege activitatea prin care se identifică cazurile de fraudă, abuz și neglijență care au generat prejudicii materiale și financiare aduse statului, precum și încălcări grave ale drepturilor sociale ale beneficiarilor și transmiterea datelor și informațiilor obținute către organele abilitate. Activitățile de investigare socială pot deriva din rezultatele evaluării, monitorizării și controlului și stau la baza fundamentării propunerilor de îmbunătățire a activității, organizării și a procedurii de acordare a beneficiilor de asistență socială, a serviciilor sociale, a modului de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad și tip de handicap, în grad de invaliditate și grad de dependență, după caz. (la 21-04-2024, Alineatul (3) , Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2. , Articolul II din LEGEA nr. 100 din 16 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 18 aprilie 2024 ) (4) Activitatea prevăzută la alin. (3) este desfășurată de inspectorii sociali din cadrul instituției centrale, respectiv Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, care au o vechime de minimum 3 ani în activitatea de inspecție socială. Inspectorii sociali de la nivel teritorial pot efectua activități de investigare socială doar la solicitarea conducătorului instituției centrale, dar cu respectarea criteriilor de vechime a acestora. (la 21-04-2024, Alineatul (4) , Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2. , Articolul II din LEGEA nr. 100 din 16 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 18 aprilie 2024 ) (5) Activitățile prevăzute la alin. (1) și (3) nu vor aduce atingere competențelor structurilor de specialitate organizate în instituțiile prevăzute de art. 70 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Inspectorul social, purtând asupra sa elementele care atestă exercitarea atribuțiilor de serviciu, prevăzute la art. 3 alin. (2), are dreptul la acces liber, permanent și fără înștiințare prealabilă la locul destinat furnizării de servicii sociale/în oricare alt spațiu în care există suspiciunea rezonabilă că pot fi adăpostiți beneficiari de servicii sociale, precum și la sediul unităților care stabilesc modul de încadrare în grad și tip de handicap, în grad de invaliditate sau în grad de dependență, după caz. (la 21-04-2024, Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3. , Articolul II din LEGEA nr. 100 din 16 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 18 aprilie 2024 ) (2) Inspectorul social își desfășoară activitatea la nivel central și teritorial.(3) Inspectorul social de la nivel central își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul țării și, după caz, la solicitarea ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în afara țării, cu respectarea legislației statului respectiv și a convențiilor încheiate de România cu aceste state.(4) Inspectorul social de la nivel central, care are o vechime mai mare de 3 ani în activitatea de inspecție socială, efectuează activități de supervizare profesională a inspectorilor sociali de la nivel teritorial.(5) Prin activitatea de supervizare profesională se înțelege activitatea prin care se asigură inspectorilor sociali suport în vederea creșterii performanței profesionale și personale, precum și dezvoltarea instituțională a inspecției sociale. Activitatea de supervizare profesională va fi reglementată în Normele metodologice privind pregătirea profesională specifică, precum și activitatea de supervizare profesională a inspectorilor sociali, conform art. 8 alin. (2).(6) Inspectorul social de la nivel teritorial efectuează misiuni de inspecție în raza de competență a instituției publice unde își desfășoară activitatea.(7) Inspectorul social de la nivel teritorial poate efectua misiuni de inspecție și pe întreg teritoriul țării, la solicitarea scrisă a conducătorului instituției de la nivel central.(8) Misiunea de inspecție și activitatea de investigare socială se pot desfășura și în afara orelor de program, în zilele de sâmbătă și duminică sau în zilele de sărbătoare legală, în funcție de specificul activității entității supuse controlului și/sau de programul de lucru al acesteia, la solicitarea conducătorului instituției, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(9) Inspectorul social are obligația să efectueze orice misiune de inspecție care îi este repartizată, indiferent de locul, data și tipul inspecției, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(10) Inspectorul social/Echipa de inspectori sociali poate fi desemnat/desemnată în cadrul echipelor mixte, în vederea efectuării misiunilor de inspecție pluridisciplinare și/sau monitorizării respectării prevederilor legale referitoare la drepturile sociale ale cetățenilor. (la 21-04-2024, Alineatul (10) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3. , Articolul II din LEGEA nr. 100 din 16 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 18 aprilie 2024 ) (10^1) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, direct sau prin agențiile teritoriale, poate solicita altor instituții cu atribuții în verificarea respectării calității serviciilor sociale desemnarea de personal cu atribuții de control pentru constituirea echipelor mixte. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială încheie protocoale de colaborare ce cuprind responsabilitățile fiecărei autorități de control, precum și metodologia de intervenție. (la 21-04-2024, Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4. , Articolul II din LEGEA nr. 100 din 16 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 18 aprilie 2024 ) (11) Cooptarea se efectuează și în situațiile în care obiectivele urmărite cuprind și sfere de competență ale altor autorități publice cu atribuții în control. În aceste situații actul de control întocmit este procesul-verbal de control.(11^1) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială poate contracta terțe persoane, ca voluntari, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (1) și (3)-(10) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, cu rolul de beneficiari ai serviciului social sau reprezentanți/susținători legali ai acestora, în scopul evaluării obiective a calității serviciilor sociale din perspectiva persoanei beneficiare sau a susținătorilor legali ai acesteia. (la 21-04-2024, Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5. , Articolul II din LEGEA nr. 100 din 16 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 18 aprilie 2024 ) (11^2) Condițiile de desfășurare a activității prevăzute la alin. (11^1) se stabilesc prin ghidul prevăzut la alin. (12). (la 21-04-2024, Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5. , Articolul II din LEGEA nr. 100 din 16 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 18 aprilie 2024 ) (12) Ghidul privind procedurile și metodologiile pentru desfășurarea misiunilor de inspecție și a activităților de investigare socială se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 7(1) Inspectorul social are următoarele atribuții specifice:a) controlează și monitorizează modul de stabilire și acordare a beneficiilor de asistență socială;b) controlează și monitorizează modul de acordare și de furnizare a serviciilor sociale;c) controlează modul de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad și tip de handicap, în grad de invaliditate sau în grad de dependență, după caz;d) controlează respectarea criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor din sistemul de protecție socială;d^1) controlează și monitorizează respectarea drepturilor sociale ale cetățenilor în relația cu persoane fizice și juridice, publice și private, implicate în sistemul de protecție socială, cu scopul de a se asigura protejarea integrității fizice, psihice și a demnității personale; (la 21-04-2024, Articolul 7 , Capitolul I a fost completat de Punctul 6. , Articolul II din LEGEA nr. 100 din 16 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 18 aprilie 2024 ) e) evaluează și monitorizează modul de respectare a criteriilor și standardelor minime care au stat la baza acreditării furnizorilor și serviciilor sociale, precum și a indicatorilor aferenți nivelurilor de calitate; formulează recomandări de îmbunătățire continuă a calității serviciului social evaluat, după caz;f) monitorizează modul de îndeplinire a măsurilor/ recomandărilor dispuse în activitatea de control și evaluare și, după caz, aplică sancțiunile contravenționale pentru neîndeplinirea acestora, conform prevederilor legale;g) îndrumă persoanele fizice și juridice, publice sau private, cu atribuții în domeniul protecției sociale, în vederea îmbunătățirii activității și prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale;g^1) solicită instituțiilor emitente suspendarea sau retragerea autorizațiilor și avizelor de funcționare a entităților inspectate, în condițiile legii, atunci când constată nereguli; (la 21-04-2024, Articolul 7 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7. , Articolul II din LEGEA nr. 100 din 16 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 18 aprilie 2024 ) g^2) propune suspendarea ori încetarea temporară sau definitivă a activității entităților controlate care oferă servicii sociale sau de natură socială, respectiv cazare, hrană, îngrijire personală, în cazul încălcării grave a drepturilor fundamentale ale beneficiarilor, care pune în pericol viața acestora, și urmărește îndeplinirea măsurilor dispuse; (la 21-04-2024, Articolul 7 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7. , Articolul II din LEGEA nr. 100 din 16 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 18 aprilie 2024 ) h) desfășoară activități de investigare socială privind modul de stabilire și acordare a beneficiilor de asistență socială, a furnizării serviciilor sociale, a modului de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad și tip de handicap, în grad de invaliditate sau în grad de dependență, după caz;h^1) analizează rezultatele activităților de control și formulează propuneri de îmbunătățire a activității, organizării și a procedurii de acordare a beneficiilor de asistență socială, a serviciilor sociale, a modului de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad și tip de handicap, în grad de invaliditate și grad de dependență, după caz; (la 21-04-2024, Articolul 7 , Capitolul I a fost completat de Punctul 8. , Articolul II din LEGEA nr. 100 din 16 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 18 aprilie 2024 ) i) utilizează echipamente specifice misiunii de inspecție și activității de investigare socială, respectiv fotografiere și/sau înregistrare, pentru susținerea cazurilor care aduc atingere vieții și siguranței beneficiarului, precum și în cazurile de fraudă, abuz și neglijență în sistemul de protecție socială;i^1) accesează bazele de date care permit interogări încrucișate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) în realizarea activității de control/investigare. (la 21-04-2024, Articolul 7 , Capitolul I a fost completat de Punctul 9. , Articolul II din LEGEA nr. 100 din 16 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 18 aprilie 2024 ) j) consemnează declarațiile persoanelor care pot oferi informații cu privire la obiectul misiunii de inspecție sau activității de investigare socială, cu sau fără prezența martorilor;k) dispune măsuri de remediere a deficiențelor constatate în timpul misiunii de inspecție ca urmare a nerespectării legislației în vigoare, stabilește termene de realizare și responsabili pentru ducerea la îndeplinire a acestora și aplică sancțiuni contravenționale, după caz;l) sesizează instituțiile abilitate, conform legislației specifice, în cazul constatării faptelor săvârșite cu încălcarea unor prevederi legale, ce excedează atribuțiilor sale;m) constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute în domeniul său de activitate, conform legislației în vigoare;n) desfășoară activități de evaluare în domeniul protecției sociale pe teritoriul altor state la solicitarea ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, cu respectarea legislației statutului respectiv și a convențiilor încheiate de România cu aceste state.(2) În procesul de evaluare, monitorizare și control, inspectorul social are în vedere opiniile tuturor părților implicate în toate etapele procesului de acordare a serviciilor sociale și utilizarea unor instrumente de verificare a obiectivității evaluării/opiniilor exprimate atât de persoanele beneficiare/ reprezentanții legali/familiile acestora, de personalul de specialitate din centrele de servicii sociale și, după caz, de serviciul public de asistență socială. (la 21-04-2024, Articolul 7 , Capitolul I a fost completat de Punctul 10. , Articolul II din LEGEA nr. 100 din 16 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 18 aprilie 2024 ) (3) În activitatea de teren, în situații justificate, inspectorul social beneficiază, la cerere, de sprijinul poliției locale sau, în unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care aceasta nu este constituită, de sprijinul organelor de poliție de pe raza teritorială în care funcționează serviciul social, în condițiile legii. (la 21-04-2024, Articolul 7 , Capitolul I a fost completat de Punctul 10. , Articolul II din LEGEA nr. 100 din 16 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 18 aprilie 2024 )  +  Articolul 8(1) Inspectorul social beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care se adaugă următoarele:a) de a beneficia de un examen medical gratuit, la finalizarea unei misiuni de inspecție/activități de investigare socială efectuată în medii care prezintă un risc pentru sănătatea fizică și psihică;b) suplimentarea numărului de zile de concediu de odihnă anual și încadrarea activității în condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase, potrivit prevederilor legale;c) de a beneficia de bilete de odihnă, tratament și recuperare, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;d) sporuri și alte drepturi bănești, ale căror cuantumuri sunt stabilite prin lege;e) de a beneficia, pe perioada efectuării misiunii de inspecție sau a activității de investigare socială desfășurată într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km de localitatea în care își are locul permanent de muncă, de o indemnizație zilnică în sumă de 50 lei și decontarea cheltuielilor de cazare la structuri turistice de categoria până la 3 stele inclusiv, conform prevederilor legale. În situația în care nu beneficiază de cazare în aceste condiții, inspectorul social are dreptul la o sumă zilnică de 100 lei;f) de a beneficia, în mod gratuit, de echipamente specifice misiunii de inspecție/activității de investigare socială, prevăzute de prezentul statut. Elementele care compun echipamentul specific și condițiile de utilizare ale acestuia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;g) de a beneficia de abonament lunar pentru transportul în comun, de suprafață și cu metroul, decontate de angajator, sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării cu autoturismul personal în interesul serviciului, aprobate de conducătorul instituției, în condițiile în care transportul nu poate fi asigurat de instituție;h) de a beneficia de o zi liberă, plătită de angajator, cu ocazia zilei Inspecției Sociale, respectiv 20 februarie. Inspectorii sociali care asigură continuitatea activității de inspecție socială în data de 20 februarie vor beneficia de o altă zi liberă;i) de a participa la programe de formare profesională continuă în domeniul specific de activitate și în domeniile conexe, utile atât în desfășurarea activității, cât și în dezvoltarea carierei profesionale, susținute de formatorii din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială sau organizate de furnizorii publici și privați de formare profesională, autorizați în condițiile legii, decontate de angajator sau din programe finanțate din fonduri externe nerambursabile, în limita sumelor alocate și cu respectarea prevederilor și regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului și la nivelul ghidurilor solicitantului. (la 21-04-2024, Litera i) , Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 11. , Articolul II din LEGEA nr. 100 din 16 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 18 aprilie 2024 ) j) de a participa la schimburi de experiență și bune practici în domeniul protecției sociale și a inspecției sociale cu instituții din alte țări, decontate de angajator.(2) Normele metodologice privind pregătirea profesională specifică, precum și activitatea de supervizare profesională a inspectorilor sociali se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Daunele materiale constatate prin hotărâre judecătorească definitivă, suferite de inspectorul social sau de către membrii familiei sale, în exercitarea sau ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, se vor acoperi de instituția la care acesta este angajat. Recuperarea valorii acestor daune se face de către instituția plătitoare de la cei vinovați, potrivit legii. Inspectorul social beneficiază de sprijin financiar din partea instituției prin decontarea cheltuielilor determinate de daunele materiale suferite în timpul și/sau din cauza exercitării atribuțiilor, în limitele și cu respectarea prevederilor legale.(4) În cazul unei acțiuni în instanță inițiată de către instituția controlată sau de un angajat al acesteia împotriva unui inspector social în legătură cu actele și faptele îndeplinite în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, care fac obiectul unor proceduri juridice, acesta are dreptul să solicite sprijin financiar din partea instituției prin suportarea sumelor necesare asigurării asistenței juridice. Condițiile de acordare a sprijinului financiar sau, după caz, de restituire, în situația în care inspectorul social este găsit vinovat de către instanța de judecată, se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) Personalul care ocupă funcția specifică de inspector social este asimilat personalului care îndeplinește funcții ce implică exercițiul autorității de stat, precum și a celor cu atribuții de inspecție și control.  +  Articolul 9(1) Inspectorul social are următoarele îndatoriri specifice:a) să răspundă, potrivit legii cu privire la constatările, concluziile, propunerile și măsurile înscrise în procesul-verbal de control sau în orice alt document elaborat în urma misiunii de inspecție sau activității de investigare socială;b) să cunoască, să respecte și să aplice dispozițiile legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;c) să cunoască dispozițiile legale cu privire la dreptul cetățenilor la petiționare, cât și dreptul acestora, inclusiv al presei, de a avea acces la informațiile de interes public, care privesc competența inspectorului social sau care rezultă din activitatea desfășurată de acesta;d) să cunoască și să aplice dispozițiile referitoare la regimul informațiilor clasificate și să le aplice în mod corespunzător documentelor, datelor și oricăror altor înscrisuri de care ia cunoștință în timpul misiunii de inspecție sau activității de investigare socială;e) să dovedească disponibilitate în situațiile în care este necesară prezența acestuia la locul de muncă în afara programului normal de lucru, pe timpul nopții, în zilele de sâmbătă și duminică sau în zilele de sărbătoare legală, pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu salarizarea sau compensarea timpului lucrat, potrivit legii;f) să sesizeze instituția unde își desfășoară activitatea, în caz de incompatibilitate și conflict de interese, în derularea misiunii de inspecție;g) să efectueze misiuni de inspecție/activități de investigare socială cu sau fără înștiințare prealabilă la sediul entității inspectate, la sediile altor instituții și la domiciliul persoanelor care au legătură cu actul de control/investigare socială, după caz;h) să utilizeze legitimația, insigna și ordinul de deplasare numai în timpul și în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, în limitele și competențele stabilite prin actele normative;i) să nu folosească informațiile obținute în misiunea de inspecție și activitatea de investigare socială pentru atragerea de foloase necuvenite sau pentru a prejudicia imaginea instituției în care își desfășoară activitatea, a entităților inspectate sau a beneficiarilor sistemului de asistență socială;j) să participe anual la programe de formare profesională continuă în domeniul inspecției sociale, protecției sociale sau în domenii conexe.(2) Inspectorul social care încalcă legile și regulamentele specifice domeniului de activitate, îndatoririle ce îi revin potrivit fișei postului, precum și normele de conduită, aducând astfel daune sau atingere imaginii și prestigiului instituției pe care o reprezintă, răspunde disciplinar, contravențional, civil sau penal, în condițiile legii, în funcție de natura și de gravitatea faptei săvârșite.  +  Articolul 10(1) Comunicarea informațiilor care nu au caracter public sau transmiterea documentelor ce conțin asemenea informații, la solicitarea reprezentanților unei alte autorități ori instituții publice, este permisă numai cu respectarea dispozițiilor care reglementează protejarea informațiilor clasificate și a datelor cu caracter personal.(2) În scopul prevenirii fraudei în sistemul de protecție socială, comunicarea informațiilor prevăzute la alin. (1) se poate efectua cu acordul conducerii instituției în cadrul căreia inspectorul social în cauză își desfășoară activitatea, numai după finalizarea inspecției sau investigației.  +  Articolul 11(1) Echipa de inspecție este formată din minimum 2 inspectori sociali.(2) În cadrul echipelor mixte organizate ca urmare a cooptării de către alte instituții cu atribuții de control vor fi desemnați doi inspectori sociali. Desemnarea se va face de către conducătorul instituției unde inspectorul social își desfășoară activitatea, în mod curent.  +  Articolul 12(1) Incompatibilitățile și conflictele de interese prevăzute de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător funcției publice specifice de inspector social.(2) Inspectorului social i se interzice:a) să dețină funcții și să desfășoare activități remunerate sau neremunerate în cadrul sau în interesul entităților supuse controlului;b) să efectueze misiuni de inspecție la entitățile la care el, soțul/soția sau rudele de gradele I -IV au interese directe profesionale, economice sau de altă natură;c) să efectueze misiuni de inspecție la entitățile cu care au încheiate relațiile de muncă sau de colaborare în decursul a 3 ani de la data încetării acestor relații.(3) Inspectorul social care se află în una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute la alin. (1) și (2) răspunde disciplinar, contravențional, civil sau penal, în condițiile legii, în funcție de natura și de gravitatea faptei săvârșite.  +  Articolul 13(1) Numirea în funcția de inspector social se realizează prin act administrativ al conducătorului instituției în care acesta urmează să își desfășoare activitatea, în condițiile legii.(2) Inspectorul social beneficiază de modalitățile de promovare în funcția publică.  +  Articolul 14 Începând cu anul 2017, ziua de 20 februarie a fiecărui an se declară Ziua Inspecției Sociale.  +  Articolul 15(1) Reglementările prezentei ordonanțe de urgență se completează cu celelalte dispoziții prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile actelor normative care reglementează funcția publică.(2) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cuprinsul actelor normative în vigoare, care fac referire la activitatea desfășurată de inspectorii sociali, sintagma "domeniul asistenței sociale" se înlocuiește cu sintagma "domeniul protecției sociale".(3) Asigurarea fondurilor prevăzute de prezentul act normativ se suportă din bugetul anual al instituțiilor publice unde inspectorii sociali își îndeplinesc funcția publică specifică.  +  Capitolul II Modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative  +  Articolul 16Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 23 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2012, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Agenția are ca scop:a) administrarea și gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și a altor programe privind servicii sociale susținute de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;b) realizarea de activități de evaluare și monitorizare a serviciilor sociale, precum și controlul măsurilor de protecție socială privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților, realizate de autoritățile administrației publice centrale și locale și de alte persoane fizice și juridice;c) realizarea activităților de control și investigare socială privind modul de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad și tip de handicap, în grad de invaliditate sau de dependență.2. La articolul 5, literele c) și e) vor avea următorul cuprins:c) prevenirea erorii, fraudei, abuzului și neglijenței în sistemul de protecție socială, în modul de acordare a beneficiilor de asistență socială, de furnizare a serviciilor sociale, a modului de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad și tip de handicap, în grad de invaliditate sau grad de dependență, modalitățile de sesizare ale instituțiilor/organelor competente conform legii, fiind stabilite prin ordin de ministru în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență; ................................................................................................e) evaluarea, monitorizarea și controlul respectării criteriilor și standardelor minime care au stat la baza acreditării furnizorilor și licențierii serviciilor sociale.3. La articolul 6 alineatul (1), litera k) va avea următorul cuprins:k) asigură evidența la nivel național a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistență socială.4. La articolul 6 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:a) asigură evaluarea, monitorizarea și controlul calității în domeniul serviciilor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.5. La articolul 6 alineatul (3), literele c^1), e^1) și f) vor avea următorul cuprins:c^1) dispune autorităților administrației publice care au stabilit drepturile sociale reactualizarea anchetei sociale, reanalizarea dosarelor beneficiarilor, după caz, iar în situația în care există suspiciuni de eroare, fraudă, abuz și neglijență în sistemul de protecție socială, sesizează organele de urmărire penală competente; ................................................................................................e^1) efectuează activități de investigare socială cu privire la furnizarea serviciilor sociale, acordarea beneficiilor de asistență socială, modul de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad și tip de handicap, în grad de invaliditate sau în grad de dependență, pentru a identifica eventualele situații de eroare, fraudă, abuz și neglijență în sistemul de protecție socială și transmite organelor competente probele și informațiile rezultate în urma controalelor efectuate, în scopul declanșării anchetei penale, dacă este cazul;f) desfășoară activități de investigare socială derivate din rezultatele controlului și formulează propuneri de îmbunătățire a activității, organizării și a procedurii de acordare a beneficiilor de asistență socială, a serviciilor sociale, a modului de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad și tip de handicap, în grad de invaliditate și grad de dependență, după caz.6. La articolul 8, alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins:(5) Inspectorii sociali își desfășoară activitatea de inspecție/investigare socială în baza legitimației, insignei și a ordinului de deplasare semnat de inspectorul general/directorul executiv, având acces la toate documentele și informațiile care conțin date relevante în legătură cu realizarea activităților de inspecție/investigare socială.(6) În baza legitimației, insignei și a ordinului de deplasare semnat de inspectorul general al Agenției, inspectorii sociali își pot desfășura activitatea de inspecție pe întreg teritoriul țării, indiferent de agenția în care își desfășoară activitatea în mod curent.7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) În exercitarea atribuțiilor de conducere, directorul general are în subordine un director general adjunct cu atribuții în domeniul administrării, gestionării și plății beneficiilor de asistență socială și al susținerii programelor de servicii sociale și un inspector general, funcție specifică de conducere, echivalentă funcției publice generale de conducere, de director general adjunct, cu atribuții în domeniul inspecției sociale.(2) Directorul general adjunct și inspectorul general sunt numiți prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în condițiile legii.(3) Atribuțiile și responsabilitățile directorului general adjunct și ale inspectorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al Agenției.8. La articolul 16 alineatul (2), literele h) și j) se abrogă.9. La articolul 16 alineatul (3), litera e) va avea următorul cuprins:e) controlează și monitorizează modul în care sunt stabilite și acordate beneficiile de asistență socială, serviciile sociale, modul de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad și tip de handicap, în grad de invaliditate sau în grad de dependență, după caz;  +  Articolul 17Articolul 28^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28^1(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei neîndeplinirea de către primar a obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) și alin. (7)-(9), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13^1 alin. (3) și (4), art. 14^1 alin. (3), art. 15 alin. (3), art. 17 alin. (1) și art. 20 alin. (3).(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei următoarele fapte:a) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuții în domeniul protecției sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale a documentațiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziție, precum și nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1) și art. 12 alin. (3);b) neîndeplinirea de către agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă și inspectoratul teritorial de muncă a obligațiilor prevăzute la art. 15 alin. (2).(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligațiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) și art. 14^1 alin. (1).(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac după cum urmează:a) de către inspectorii sociali, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2);b) de către primari sau persoanele împuternicite de aceștia, în cazul contravenției prevăzute la alin. (3).(5) Constatarea contravențiilor se poate efectua și de către celelalte organe de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, conform atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(6) În situația prevăzută la alin. (5), organul de control al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are obligația de a transmite de îndată procesul-verbal de constatare organului de control competent potrivit alin. (4) în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de lege.(7) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contravenție ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1)-(3), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(8) Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la alin. (1)-(3) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(9) Procesele-verbale întocmite de către personalul împuternicit în condițiile alin. (4) lit. a) vor fi depuse în fotocopie la primarul comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București, după caz.  +  Articolul 18Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 35 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei neîndeplinirea de către primar a obligațiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 16, art. 21, art. 23 alin. (3) și (4), art. 25 alin. (1) și (2) și art. 33 alin. (2).(2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei următoarele fapte:a) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale a documentațiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziție, precum și nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 15 alin. (2);b) neîndeplinirea de către inspectoratul școlar județean a obligațiilor prevăzute la art. 27 alin. (1).(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei neîndeplinirea de către titularul alocației pentru susținerea familiei a obligațiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) și art. 24 alin. (1).(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac după cum urmează:a) de către inspectorii sociali, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2);b) de către primari sau de către persoanele împuternicite de aceștia, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (3).(5) Constatarea contravențiilor se poate efectua și de către celelalte organe de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, conform atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(6) În situația prevăzută la alin. (5), organul de control al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are obligația de a transmite de îndată procesul-verbal de constatare organului de control competent potrivit alin. (4) în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de lege.(7) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contravenție ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1)-(3), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(8) Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la alin. (1)-(3) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(9) Procesele-verbale întocmite de către personalul împuternicit în condițiile alin. (4) lit. a) vor fi depuse în fotocopie la primarul comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București, după caz.2. Articolul 36 se abrogă.  +  Articolul 19Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 629 din 2 septembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:1. Articolul 33 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei nerespectarea de către primar a dispozițiilor prevăzute la art. 8 alin. (7), art. 14 alin. (5), art. 15 alin. (1), art. 17, art. 19 alin. (3)-(6), art. 25 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 27 alin. (3) și art. 31 alin. (3).(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei următoarele fapte:a) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistență socială a documentațiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziție, precum și nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la art. 14 alin. (7), art. 15 alin. (1) și art. 17 alin. (2) și (7);b) nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (1) și (2), art. 21 alin. (1)-(5), art. 23 alin. (1)-(5) și art. 31 alin. (3);c) nerespectarea de către asociația de proprietari/locatari a dispozițiilor art. 20 alin. (1)-(4), art. 22 alin. (3) și art. 24 alin. (3).(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, situația în care titularul nu a respectat prevederile art. 14 alin. (3) și art. 19 alin. (1).(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac după cum urmează:a) de către inspectorii sociali, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) și alin. (2) lit. a);b) de către primari, persoanele împuternicite de aceștia, pentru contravențiile prevăzute la alin. (2) lit. b) și c) și alin. (3).(5) Constatarea contravențiilor se poate efectua și de către celelalte organe de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, conform atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(6) În situația prevăzută la alin. (5), organul de control al Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice notifică de îndată organul de control competent potrivit alin. (4) în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de lege.(7) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contravenție ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1)-(3), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(8) Nerespectarea prevederilor art. 28 constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările și completările ulterioare.(9) Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la alin. (1)-(3) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(10) Procesele-verbale întocmite de către personalul împuternicit în condițiile alin. (4) lit. a) vor fi depuse în fotocopie la primarul comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București, după caz.2. Articolul 34 se abrogă.  +  Articolul 20Articolul 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei nerespectarea de către primar a prevederilor art. 14 alin. (2) și art. 19 alin. (2).(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 25.(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei nerespectarea de către beneficiari a prevederilor art. 19 alin. (1).(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se fac de către inspectorii sociali.(5) Constatarea contravențiilor se poate efectua și de către celelalte organe de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, conform atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(6) În situația prevăzută la alin. (5), organul de control al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are obligația de a transmite de îndată procesul-verbal de constatare organului de control competent potrivit alin. (4) în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de lege.(7) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contravenție ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1)-(3), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(8) Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la alin. (1)-(3) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(9) În situația contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2), procesele-verbale întocmite de către personalul prevăzut la alin. (4) și (5) vor fi depuse în fotocopie la entitatea controlată.  +  Articolul 21După articolul 10 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 10^1(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei următoarele fapte:a) nerespectarea de către serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București a prevederilor art. 5 alin. (1);b) nerespectarea de către inspectoratul școlar județean, respectiv a municipiului București, a prevederilor art. 5 alin. (2) și (3);c) nerespectarea de către unitățile de învățământ din subordinea altor autorități ale administrației publice centrale de specialitate a prevederilor art. 5 alin. (4).(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei nerespectarea de către persoanele cărora li se face plata alocației de stat pentru copii a prevederilor art. 7 alin. (1).(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) se fac de către inspectorii sociali.(4) Constatarea contravențiilor se poate efectua și de către celelalte organe de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, conform atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(5) În situația prevăzută la alin. (4), organul de control al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are obligația de a transmite de îndată procesul-verbal de constatare organului de control competent potrivit alin. (3) în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de lege.(6) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contravenție ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) și (2), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(7) Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la alin. (1) și (2) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(8) Procesele-verbale întocmite de către personalul împuternicit în condițiile alin. (3) și (4) vor fi depuse în fotocopie la entitatea controlată prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 22 După articolul 100 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi articole, art. 100^1 și 100^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 100^1Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei următoarele fapte:a) nerespectarea de către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București a prevederilor art. 23 alin. (3), art. 42 alin. (6), art. 88, art. 903 alin. (2) și (7);b) nerespectarea de către comisiile de evaluare a prevederilor art. 89 alin. (1) și (4);c) nerespectarea de către primăriile în a căror rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap grav a prevederilor art. 37 alin. (3), art. 39 alin. (1) și (2), art. 40 alin. (1), art. 44;d) nerespectarea de către serviciile publice de asistență socială a prevederilor art. 40 alin. (2);e) nerespectarea de către consiliile județene, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București a prevederilor art. 85 alin. (5).  +  Articolul 100^2(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la art. 100^1 se fac de către inspectorii sociali.(2) Constatarea contravențiilor se poate efectua și de către celelalte organe de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, conform atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(3) În situația prevăzută la alin. (2), organul de control al Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are obligația de a transmite de îndată procesul-verbal de constatare organului de control competent potrivit alin. (1) în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de lege.(4) Sumele obținute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.(5) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contravenție ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 100^1, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(6) Procesele-verbale întocmite de către personalul prevăzut la alin. (1) vor fi depuse în fotocopie la entitatea controlată prevăzută de art. 100^1.  +  Articolul 23Alineatul (1) al articolului 32 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 31 se realizează de către inspectorii sociali.  +  Articolul 24Legea asistenței sociale nr. 292/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 114 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) prin serviciile publice de asistență socială, pentru atribuțiile prevăzute la alin. (2) lit. f), h) și i) pentru beneficiile de asistență socială asigurate din bugetul propriu, stabilite prin hotărâre a consiliului județean, și, după caz, a celor prevăzute în legile speciale și pentru atribuțiile prevăzute la alin. (3) lit. a)-o) și lit. s) în ceea ce privește acordarea și administrarea serviciilor sociale;2. La articolul 116 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) prin serviciul public de asistență socială, pentru atribuțiile prevăzute la alin. (2) lit. h)-j) pentru beneficiile de asistență socială asigurate din bugetul propriu, stabilite prin hotărâre a consiliului județean, și, după caz, a celor prevăzute în legile speciale;  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 25 Dispozițiile art. 17-22 din prezenta ordonanță de urgență se aplică de la data de 1 ianuarie 2017.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și
  persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  p. Ministrul educației naționale
  și cercetării științifice,
  Laurențiu-Dănuț Vlad,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Ioan-Dragoș Tudorache
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 16 noiembrie 2016. Nr. 82. -----