LEGE nr. 417 din 28 decembrie 2023pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1185 din 28 decembrie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispozițiilor art. 26 alin. (2) și art. 29 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent din produsul intern brut, este de minus 5,0% în anul 2024 și de minus 4,7% în anul 2025.(2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent din produsul intern brut, este de 8,5% în anul 2024 și de 8,0% în anul 2025.  +  Articolul 3(1) Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene, pentru sfârșitul anului 2024, este de 49,8% din produsul intern brut.(2) În anul 2024, plafonul privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este în sumă de 2.000 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 3.000 milioane lei. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată anual pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum:a) 50 milioane lei, în cazul comunelor;b) 100 milioane lei, în cazul orașelor;c) 150 milioane lei, în cazul municipiilor, sectoarelor municipiului București și județelor. Notă
  Potrivit art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 11 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 16 aprilie 2024, prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 417/2023, în anul 2024 plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în limita căruia se pot efectua trageri, este de 4.500 milioane lei.
  (3) Plafoanele prevăzute la alin. (2) nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.(4) Plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor, și de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2024, este de 40.000 milioane lei.(5) Prin derogare de la prevederile art. 6 și 7 din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2024, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale și ale cheltuielilor de personal, stabilite potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. g) din aceeași lege, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(6) Prin derogare de la prevederile art. 6 și 7 din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2024, sunt stabilite plafoanele nominale ale soldului bugetului general consolidat și ale principalelor bugete componente și sunt prevăzute în anexa nr. 2.(7) În anul 2024, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de minus 51.797,3 milioane lei.
   +  Articolul 4(1) Obiectivul bugetar pe termen mediu este reprezentat de atingerea unui nivel al soldului structural anual al administrației publice de minus 1% din produsul intern brut.(2) Prin derogare de la prevederile art. 6, 7 și art. 26 alin. (3) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezenta lege nu prevede calea de ajustare către obiectivul bugetar pe termen mediu prevăzut la alin. (1), iar nivelul plafoanelor soldului structural anual al administrației publice este prevăzut în anexa nr. 3.(3) În anul 2024, prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică.  +  Articolul 5Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare, în concordanță cu prevederile Legii nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta lege.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 28 decembrie 2023.Nr. 417.  +  Anexa nr. 1
  PLAFOANELE NOMINALE
  ale cheltuielilor totale și ale cheltuielilor de personal pe anul 2024*)
  -milioane lei -
  Cheltuieli totaledin care:
  Cheltuieli de personal
  Bugetul general consolidat**)603.749,7147.708,4
  Bugetul de stat**)344.926,578.213,1
  *) Nu includ asistența financiară din partea UE sau a altor donatori.**) Plafonul privind cheltuielile de personal include și sume pentru finanțarea cheltuielilor aferente organizării și desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European, alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, alegerilor pentru Președintele României și alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale.
  -milioane lei-
  Cheltuieli totaledin care:
  Cheltuieli de personal
  Bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale***)123.757,743.296,0
  Bugetul asigurărilor sociale de stat135.102,4460,5
  Bugetul asigurărilor pentru șomaj1.776,9177,8
  Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate***)62.258,5326,0
  Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii***)44.331,824.121,6
  Alte bugete componente ale bugetului general consolidat***)16.676,41.113,4
  ***) Estimări.
   +  Anexa nr. 2
  PLAFOANELE NOMINALE
  ale soldului bugetului general consolidat și ale principalelor bugete componente pentru anul 2024
  -milioane lei-
  Bugetul general consolidat–86.635,1
  din care:
  Bugetul de stat–96.033,0
  Bugetul asigurărilor sociale de stat81,3
  Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate0,0
  Bugetul asigurărilor pentru șomaj317,5
  Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii1.856,8
   +  Anexa nr. 3
  PLAFOANELE SOLDULUI
  structural anual al administrației publice
  % din PIB
  2021*)2022*)2023*)2024*)2025*)2026*)
  Sold structural anual al administrației publice–6,2–5,9–5,4–4,3–4,3–4,1
  *) Estimări.
  ----