ORDIN nr. 1.177 din 26 ianuarie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 1 februarie 2018  Având în vedere dispozițiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Corelațiile între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexa nr. 31b „Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici“ la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3.  +  Articolul 4Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 28 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 3 la normele metodologice (anexa nr. 23 „Contul de execuție a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul ....“) se abrogă.2. Anexa nr. 9 la normele metodologice (anexa nr. 33 „Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de...“) se abrogă.  +  Articolul 5Abrogat. (la 12-04-2018, Articolul 5 a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 1.762 din 5 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 12 aprilie 2018 )  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 26 ianuarie 2018.Nr. 1.177.  +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEprivind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017  +  Anexa nr. 2
  CORELAȚII
  între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale
   +  Titlul I Corelații între formularele de situații financiare anuale pentru sectorul Administrația publică (S1311 + S1313 + S1314) (1) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02):(1).1 Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).2 Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).3 Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).4 Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(2) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) cu formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) și cu formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 04):(2).1 (Rd. 33 + Rd. 35 + Rd. 41) col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) + Rd. 14 col. 1 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 04).(2).2 (Rd. 33 + Rd. 35 + Rd. 41) col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) + Rd. 17 col. 1 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 04). Notă
  Conform punctului 1, articolul XI din ORDINUL nr. 699 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024, începând cu situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2024 se suspendă aplicarea punctelor și subpunctelor: (1), (1).1-(1).4, (2), (2).1 și (2).2 ale titlului I „Corelații între formularele de situații financiare anuale pentru Administrația publică (S1311 + S1313 + S1314) din anexa nr. 2 „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale“ la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare:
   +  Titlul II Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311) (1) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02):(1).1 Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).2 Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).NOTĂ:Corelațiile de la pct. (1).1 și (1).2 nu se respectă în următoarele situații:a) abrogată. (la 12-01-2021, Litera a) din Subpunctul (1).1 și Subpunctul (1).2 , Punctul (1) , Titlul II , Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 1, Articolul VI din ORDINUL nr. 28 din 6 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2021 ) b) la unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităților teritoriale subordonate:891 „Bilanț de deschidere“ = 121 „Rezultatul patrimonial“sau:121 „Rezultatul patrimonial“ = 892 „Bilanț de închidere“:Excepția de la lit. b) nu este valabilă pentru situațiile financiare centralizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, unde corelațiile de mai sus trebuie respectate.(1).3 Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).4 Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).NOTĂ:Corelațiile de la pct. (1).3 și (1).4 nu se respectă în următoarele situații:a) abrogată; (la 13-01-2020, Litera a) din cadrul notei de la Punctul (1), Alineatul (1).4, Titlul II , Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) b) la unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităților teritoriale subordonate:891 „Bilanț de deschidere“ = 121 „Rezultatul patrimonial“sau:121 „Rezultatul patrimonial“ = 892 „Bilanț de închidere“Excepția de la lit. b) nu este valabilă pentru situațiile financiare centralizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, unde corelațiile de mai sus trebuie respectate. Notă
  Conform punctului 2, articolul XI din ORDINUL nr. 699 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024, începând cu situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2024 se suspendă aplicarea punctelor și subpunctelor: (1), (1).1, (1).2, (1).2 lit. b), (1).3, (1).4, (1).4 lit. b) ale ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“ din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03):(2).1 Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03).NOTA A:Corelația de la pct. (2).1 nu se respectă în următoarele situații:a) abrogată. (la 12-01-2021, Litera a) din Nota A, Punctul (2) , Titlul II , Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul VI din ORDINUL nr. 28 din 6 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2021 ) b) la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 41 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col.01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) + Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04).(2).2 Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (rd.15 col. 01) – (rd.15 col. 03) din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03).NOTA B:Corelația de la pct. (2).2 nu se respectă în următoarele situații:a) abrogată; (la 13-01-2020, Litera a) din cadrul notei B de la Punctul (2), Alineatul (2).2, Titlul II , Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) b) la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 41 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (rd. 15 col. 01) – (rd.15 col. 03) din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de .... “ (cod 03) + (rd. 17 col. 01) din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 04).(2).3 Rd. 60.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = – (Rd.15 col. 03) din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03).NOTA C:Corelația de la pct. (2).3 nu se respectă în următoarele situații:La Ministerul Finanțelor Publice și la Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru situațiile financiare centralizate, precum și la structurile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care respectă următoarele corelații:1) Rd. 21.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. (2 + 6 + 10) col. 03 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03).2) Rd. 60.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. (3 + 7 + 11) col. 03 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03).3) Trezoreria Centrală a Statului nu respectă corelația: Rd. 21.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. (2 + 6 + 10) col. 03 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03). Notă
  Conform punctului 2, articolul XI din ORDINUL nr. 699 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024, începând cu situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2024 se suspendă aplicarea punctelor și subpunctelor: (2), (2).1, (2).1 lit. b), (2).2, (2).2 lit. b), (2).3 ale ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“ din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare.
  (3) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04):(3).1 Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04).(3).2 Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04).NOTĂ:a) Corelațiile de la pct. (3).1 și (3).2 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului. Trezoreria Centrală a Statului respectă corelațiile de la pct. 2.(1) lit. b) și pct. 2.(2) lit. b); (la 28-01-2019, Nota din Punctul (3).2, Punctul (3) , Titlul II. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 1.1, Punctul 1, Articolul 2 din ORDINUL nr. 129 din 18 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2019 ) b) abrogată. (la 12-01-2021, Litera b) din Nota, Punctul (3) , Titlul II , Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul VI din ORDINUL nr. 28 din 6 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2021 ) Notă
  Conform punctului 2, articolul XI din ORDINUL nr. 699 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024, începând cu situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2024 se suspendă aplicarea punctelor și subpunctelor: (3), (3).1, (3).2, (3).2 lit. a) ale ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“ din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare.
  (4) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/ capitalurilor proprii“ (cod 25):(4).1 Rd. 84 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = total de la rd. 01 col. 01 la rd. 10 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).2 Rd. 84 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = total de la rd. 01 col. 04 la rd. 10 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).3 Rd. 85 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).4 Rd. 85 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 17 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).5 Rd. 86 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 18 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).6 Rd. 86 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 18 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).7 Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).8 Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).9 Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).10 Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).11 Rd. 90 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 21 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(4).12 Rd. 90 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 21 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).NOTĂ:În cazul în care soldul contului 117 „Rezultatul reportat“, la sfârșitul anului, din col. 4 a formularului anexei 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25), este de semn contrar soldului inițial, se va înscrie pe rândul corespunzător lui astfel:– soldul final creditor cu minus se va înscrie la rd. 18 ca sold final debitor;– soldul final debitor cu minus se va înscrie la rd. 17 ca sold final creditor.În mod similar se va proceda și în cazul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.Indicatorul „Total capitaluri proprii“ de la rd. 21 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) se determină numai pentru col. 1 „Sold la începutul anului“ și col. 4 „Sold la sfârșitul anului“. Notă
  Conform punctului 2, articolul XI din ORDINUL nr. 699 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024, începând cu situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2024 se suspendă aplicarea punctelor și subpunctelor: (4), (4).1-(4).12 ale ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“ din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare.
  (5) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ și formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“: Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (5).1 Rd. 03 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 05 col. 03 din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 26) - rd. 05 col. 18 anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 04 col. 04 anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (5).2 Rd. 03 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 05 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 04 col. 17 anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (5).3 Rd. 04 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) + rd. 05 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. 03 din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 26) – rd. 19 col. 18 din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 06 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 07 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 08 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 17 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 18 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 19 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (5).4 Rd. 04 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) + rd. 05 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 06 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 07 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 08 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 18 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 19 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (5).5 Rd. 06 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (5).6 Rd. 06 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (6) Corelații în cadrul formularului anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27): Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (6).1 Rd. 02 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 02 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (6).2 Rd. 03 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 03 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (6).3 Rd. 04 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 04 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (6).4 Rd. 05 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 05 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (6).5 Rd. 07 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 07 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (6).6 Rd. 08 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 08 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (6).7 Rd. 17 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 17 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (6).8 Rd. 18 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 18 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (6).9 Rd. 19 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 19 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (6).10 Rd. 20 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 20 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (7) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17):Titluri de participare:(7).1 Rd. 08 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 256 + Rd. 264 + Rd. 274 + Rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).2 Rd. 08 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 256 + Rd. 264 + Rd. 274 + Rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Creanțe comerciale și avansuri:(7).3 Rd. 10 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 292 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).4 Rd. 10 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 292 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).5 Rd. 22 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 300 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).6 Rd. 22 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 300 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Creanțele bugetului general consolidat:(7).7 Rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 316 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTA A: Corelația de la pct. (7).7 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 328.1 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).8 Rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 316 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTA B: Corelația de la pct. (7).8 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori:(7).9 Rd. 26 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 336 + Rd 337 + Rd 338 + Rd 339) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).10 Rd. 26 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 336 + Rd 337 + Rd 338 + Rd 339) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Conturi la trezorerie, casa în lei:(7).11 Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).12 Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:(7).13 Rd. 33.1 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 14 + Rd. 15) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).14 Rd. 33.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 14 + Rd. 15) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută:(7).15 Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).16 Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTA C: Corelațiile de la pct. (7).11, (7).12, (7).13, (7).14, (7).15 și (7).16 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă următoarele corelații:a) Rd. 41 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 16 + Rd. 21 + Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).b) Rd. 41 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 16 + Rd. 21 + Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).c) Rd. 41.1 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 17 + Rd. 22 + Rd. 44 + Rd. 64 + Rd. 67) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).d) Rd. 41.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 17 + Rd. 22 + Rd. 44 + Rd. 64 + Rd. 67) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Datorii comerciale și avansuri:(7).17 Rd. 53 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 457 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).18 Rd. 53 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 457 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).19 Rd. 61 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 465 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).20 Rd. 61 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 465 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Împrumuturi pe termen lung:(7).21 Rd. 54 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 391 + Rd. 437 + Rd. 447) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).22 Rd. 54 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 391 + Rd. 437 + Rd. 447) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Provizioane pe termen lung:(7).23 Rd. 55 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 489 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).24 Rd. 55 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 489 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile:(7).25 Rd. 64 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 478 + Rd. 479 + Rd. 480) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).26 Rd. 64 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 478 + Rd. 479 + Rd. 480) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Sume datorate Comisiei Europene/alți donatori:(7).27 Rd. 66 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 484 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).28 Rd. 66 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 484 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Împrumuturi pe termen scurt:(7).29 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 422 + Rd. 427) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTA D:Corelația de la pct. (7).29 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:(Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 420) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ..." (cod 17).(7).30 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 422 + Rd. 427) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTA E: Corelația de la pct. (7).30 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:(Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 420) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Salariile angajaților:(7).31 Rd. 72 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 472 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).32 Rd. 72 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 472 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:(7).33 Rd. 73 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 473 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).34 Rd. 73 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 473 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).Provizioane pe termen scurt:(7).35 Rd. 75 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 489.3 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(7).36 Rd. 75 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 489.3 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17). Notă
  Conform punctului 2, articolul XI din ORDINUL nr. 699 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024, începând cu situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2024 se suspendă aplicarea punctelor și subpunctelor: (7) și (7).1-(7).36 ale ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“ din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare.
  (8) Corelații între formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie“ (cod 03) și anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17):(8).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTA A: Corelațiile de la pct. (8).1 nu se respectă în următoarele situații:a) abrogată. (la 12-01-2021, Litera a) din Punctul (8) , Titlul II , Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 4, Articolul VI din ORDINUL nr. 28 din 6 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2021 ) b) la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 14 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) = (Rd. 16 + Rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(8).2 (Rd. 15 col. 01 – rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTA B: Corelația de la pct. (8).2 nu se respectă în următoarele situații:a) abrogată; (la 13-01-2020, Litera a) din cadrul notei B de la Punctul (8), Punctul (8).2, Titlul II, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) b) la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:(rd. 15 col. 01 – rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17)(8).3 Rd. 14 col. 2 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) = Rd. 4 col. 1 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(8).4 Rd. 15 col. 2 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) = Rd. 4 col. 2 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17)(9) Corelații între formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) și anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17):(9).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTA A: a) Corelația de la pct. (9).1 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 14 col. 01 din formularul ”Situația fluxurilor de trezorerie la data... ” (cod 04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa nr. 40a ”Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de... ” (cod 17); (la 28-01-2019, Litera a) din Nota A din Punctul (9).1 , Punctul (9) , Titlul II. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 1.2.1, Punctul 1.2, Punctul 1, Articolul 2 din ORDINUL nr. 129 din 18 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2019 ) b) abrogată. (la 12-01-2021, Litera b) din Nota A, Punctul (9) , Titlul II , Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 5, Articolul VI din ORDINUL nr. 28 din 6 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2021 ) (9).2 Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTA B: a) Corelația de la pct. (9).2 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 17 col. 01 din formularul ”Situația fluxurilor de trezorerie la data... ” (cod 04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa nr. 40a ”Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de... ” (cod 17); (la 28-01-2019, Nota B din Punctul (9).2 , Punctul (9) , Titlul II. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 1.2.2, Punctul 1.2, Punctul 1, Articolul 2 din ORDINUL nr. 129 din 18 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2019 ) b) abrogată; (la 13-01-2020, Litera b) din cadrul notei B de la Punctul (9), Punctul (9).2, Titlul II, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 5, Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (9).3 Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = Rd. 54 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(9).4 Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = Rd. 54 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(10) Corelații între formularul anexa 31 „Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de ...“ și formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (10).1 Totalul general col. 03 anexa 31 „Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de ...“ (cu excepția FMI) = rd. 256 col. 02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul 40a „Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTĂ:Corelația de la pct. (10).1 nu se respectă la Ministerul Finanțelor Publice cu valoarea participațiilor deținute la FMI. Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (11) Corelații între formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) și formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29): Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (11).1 Rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = rd. 02 col. 18 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (11).2 Rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17+ rd. 18 + rd. 20) col. 19 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (11).3 Rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (11).4 Rd. 03.1 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (11).5 Rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (11).6 Rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (11).7 Rd. 05.1 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (11).8 Rd. (01 + 02 + 03 + 03.1 + 04 + 05 + 05.1) col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = rd. 22 (col. 18 la 24) din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (12) Corelații în cadrul formularului anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29): Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (12).1 Rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18+ rd. 20) col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (12).2 Rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (12).3 Rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (12).4 Rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (12).5 Rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (12).6 Rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (12).7 Rd. 22 col. 18 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 04 col. 18 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (12).8 Rd. 22 col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (12).9 Rd. 22 col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (12).10 Rd. 22 col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (12).11 Rd. 22 col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“(cod 29) = rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (12).12 Rd. 22 col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (12).13 Rd. 22 col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (12).14 Rd. 21 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (12).15 Rd. 22 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 04 + rd. 21). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (13) Corelații între formularul «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare) și formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare): Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (13).1. Rd. 1 la 12 și Rd.14 la 39.6, col. 1 din formularul «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), la articolele de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanțate proiectele cofinanțate de Uniunea Europeană sau de alți donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» și titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», întocmite pe fiecare sursă de finanțare, mai puțin sursa de finanțare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile». Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (13).2. Rd. 1 la 12 și rd. 14 la 39.6, col. 2 din formularul «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), la alineatul de cheltuieli 02, pentru articolele de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanțate proiectele cofinanțate de Uniunea Europeană sau de alți donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» și titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», întocmite pe fiecare sursă de finanțare, mai puțin sursa de finanțare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile».NOTĂ: Rândurile din corelațiile de la pct. (13).1 și (13).2 se actualizează corespunzător ca urmare a completării clasificației economice a indicatorilor finanțelor publice. Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (la 04-01-2022, Titlul II din Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul III din ORDINUL nr. 6 din 4 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2022 )
  (14) Corelații în cadrul formularului «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare): Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (14).1. Rd. 1 la 12 și rd. 14 la 39.6, col. 8 ≤ rd. 1 la 12 și rd. 14 la 39.6, col. 2 pentru alineatul de cheltuieli 02 corespunzător fondului sau programului finanțat din fonduri externe nerambursabile postaderare de la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» și la titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020».NOTĂ: Rândurile din corelația de la pct. (14).1 se actualizează corespunzător ca urmare a completării clasificației economice a indicatorilor finanțelor publice. Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (la 04-01-2022, Titlul II din Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul III din ORDINUL nr. 6 din 4 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2022 )
  (15) Corelații între formularul «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situațiile financiare) și formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare): Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (15).1 Rd. 02 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situațiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), întocmite pe surse de finanțare. Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (15).2 Rd. 11 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situațiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), întocmite pe surse de finanțare. Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (15).3 Rd. 20 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situațiile financiare) = titlul 60 col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), întocmite pe surse de finanțare. Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (la 16-01-2023, Punctul (15) din Titlul II , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 1.1, Punctul 1, Articolul IV din ORDINUL nr. 596 din 11 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2023 )
  (16) Corelații între formularul «Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“» și la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă» (anexa 28 la situațiile financiare) și formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare): Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (16).1 Rd. 01 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situația plăților efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR» și la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă» (anexa 28 la situațiile financiare) = titlul 61 col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), întocmite pe surse de finanțare. Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
  (16).2 Rd. 10 (col. 1, col. 10) din formularul «Situația plăților efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR» și titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă» (anexa 28 la situațiile financiare) = titlul 65 col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), întocmite pe surse de finanțare. (la 16-01-2023, Titlul II din Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 1.2, Punctul 1, Articolul IV din ORDINUL nr. 596 din 11 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2023 ) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“.
   +  Titlul III Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)(1) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02):(1).1 Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).2 Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).Abrogată. (la 12-01-2021, Nota A din Punctul (1), Titlul III , Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 6, Articolul VI din ORDINUL nr. 28 din 6 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2021 ) (1).3 Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).4 Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).Abrogată. (la 13-01-2020, Nota B de la Punctul (1), Punctul (1).4, Titlul III , Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 6, Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) Notă
  Conform punctului 3, articolul XI din ORDINUL nr. 699 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024, începând cu situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2024 se suspendă aplicarea punctelor și subpunctelor: (1), (1).1-(1).4 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“ din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03):(2).1 Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03)Abrogată. (la 12-01-2021, Nota A din Punctul (2), Titlul III , Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 7, Articolul VI din ORDINUL nr. 28 din 6 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2021 ) (2).2 „Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03).Abrogată. (la 13-01-2020, Nota B de la Punctul (2), Punctul (2).2, Titlul III, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 7, Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (2).3 Rd. 60.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = – (Rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03). Notă
  Conform punctului 3, articolul XI din ORDINUL nr. 699 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024, începând cu situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2024 se suspendă aplicarea punctelor și subpunctelor: (2), (2).1-(2).3 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“; din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare.
  (3) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04):(3).1 Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04).Abrogată. (la 12-01-2021, Nota A din Punctul (3), Titlul III , Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 8, Articolul VI din ORDINUL nr. 28 din 6 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2021 ) (3).2 Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04).Abrogată. (la 13-01-2020, Nota B de la Punctul (3), Punctul (3).2, Titlul III, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 8, Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) Notă
  Conform punctului 3, articolul XI din ORDINUL nr. 699 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024, începând cu situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2024 se suspendă aplicarea punctelor și subpunctelor: (3), (3).1, (3).2 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“; din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare.
  (4) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18):Titluri de participare:(4).1 Rd. 08 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 126 + Rd. 134 + Rd. 142) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).2 Rd. 08 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 126 + Rd. 134 + Rd. 142) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Creanțe comerciale și avansuri:(4).3 Rd. 10 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 157 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).4 Rd. 10 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 157 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).5 Rd. 22 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 165 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).6 Rd. 22 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 165 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Creanțele bugetului general consolidat:(4).7 Rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 176 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).8 Rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 176 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Sume de primit de la Comisia Europeană:(4).9 Rd. 26 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).10 Rd. 26 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Conturi la trezorerie, casă în lei:(4).11 Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).12 Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:(4).13 Rd. 33.1 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 20 + Rd. 22 + Rd. 23) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).14 Rd. 33.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 20 + Rd. 22 + Rd. 23) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută:(4).15 Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).16 Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:(4).17 Rd. 35.1 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 37 + Rd. 40 + Rd. 63 + Rd. 65) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).18 Rd. 35.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 37 + Rd. 40 + Rd. 63 + Rd. 65) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Datorii comerciale și avansuri:(4).19 Rd. 53 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).20 Rd. 53 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).21 Rd. 61 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 320 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).22 Rd. 61 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 320 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Împrumuturi pe termen scurt:(4).23 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).24 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Salariile angajaților:(4).25 Rd. 72 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 332 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).26 Rd. 72 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 332 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:(4).27 Rd. 73 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).28 Rd. 73 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Provizioane pe termen scurt:(4).29 Rd. 75 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 343 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).30 Rd. 75 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 343 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Împrumuturi pe termen lung:(4).31 Rd. 54 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 241 + Rd. 290 + Rd. 298) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).32 Rd. 54 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 241 + Rd. 290 + Rd. 298) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Provizioane pe termen lung:(4).33 Rd. 55 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 342.1 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).34 Rd. 55 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 342.1 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18). Notă
  Conform punctului 3, articolul XI din ORDINUL nr. 699 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024, începând cu situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2024 se suspendă aplicarea punctelor și subpunctelor: (4), (4).1-(4).34 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“; din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare.
  (5) Corelații între formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) și formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18):(5).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Abrogată. (la 12-01-2021, Nota A din Punctul (5), Titlul III, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 9, Articolul VI din ORDINUL nr. 28 din 6 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2021 ) (5).2 Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Abrogată. (la 13-01-2020, Nota B de la Punctul (5), Punctul (5).2, Titlul III, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 9, Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (5).3 Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03)= Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(5).4 Rd. 15 col. 2 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) = Rd. 4 col. 2 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18)(6) Corelații între formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) și formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18):(6).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Abrogată. (la 12-01-2021, Nota A din Punctul (6), Titlul III, Anexa nr. 2 a fost abrogat de Punctul 10, Articolul VI din ORDINUL nr. 28 din 6 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2021 ) (6).2 Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Abrogată. (la 13-01-2020, Nota B de la Punctul (6), Punctul (6).2, Titlul III, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (6).3 Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = Rd. 35 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Abrogată. (la 12-01-2021, Nota C din Punctul (6), Titlul III, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 10, Articolul VI din ORDINUL nr. 28 din 6 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2021 ) (6).4 Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = Rd. 35 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).Abrogată. (la 13-01-2020, Nota D de la Punctul (6), Punctul (6).4, Titlul III, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 13 ianuarie 2020 ) (7) Anexa 31b „Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici“ cu formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (7).1 Coloana nr. 9 „Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială – Direct“ = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 2 din formularul 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (8) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25):(8).1 Rd. 84 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = total de la rd. 01 col. 01 la rd. 10 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).2 Rd. 84 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = total de la rd. 01 col. 04 la rd. 10 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).3 Rd. 85 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).4 Rd. 85 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 17 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).5 Rd. 86 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 18 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).6 Rd. 86 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 18 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).7 Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).8 Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).9 Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).10 Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).11 Rd. 90 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 21 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(8).12 Rd. 90 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 21 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).NOTĂ:În cazul în care soldul contului 117 „Rezultatul reportat“, la sfârșitul anului, din col. 4 a formularului anexei 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25), este de semn contrar soldului inițial, se va înscrie pe rândul corespunzător lui astfel:– soldul final creditor cu minus se va înscrie la rd. 18 ca sold final debitor;– soldul final debitor cu minus se va înscrie la rd. 17 ca sold final creditor.În mod similar se va proceda și în cazul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.Indicatorul „Total capitaluri proprii“ de la rd. 21 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/ capitalurilor proprii“ (cod 25) se determină numai pentru col. 1 „Sold la începutul anului“ și col. 4 „Sold la sfârșitul anului“. Notă
  Conform punctului 3, articolul XI din ORDINUL nr. 699 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024, începând cu situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2024 se suspendă aplicarea punctelor și subpunctelor: (8), (8).1-(8).12 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“; din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare.
  (9) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ și formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“: Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (9).1 Rd. 03 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 05 col. 03 din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 26) – rd. 05 col. 18 anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 04 col. 04 anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (9).2 Rd. 03 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 05 col. (22+23+24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 04 col. 17 anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (9).3 Rd. 04 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) + rd. 05 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. 03 din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 26) – rd. 19 col. 18 din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 06 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 07 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 08 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 17 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 18 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 19 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (9).4 Rd. 04 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) + rd. 05 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. (22+23+24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 06 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 07 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 08 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 18 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 19 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (9).5 Rd. 06 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (9).6 Rd. 06 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (10) Corelații în cadrul formularului anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27): Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (10).1 Rd. 02 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 02 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (10).2 Rd. 03 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 03 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (10).3 Rd. 04 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 04 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (10).4 Rd. 05 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 05 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (10).5 Rd. 07 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 07 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (10).6 Rd. 08 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 08 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (10).7 Rd. 17 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 17 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (10).8 Rd. 18 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 18 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (10).9 Rd. 19 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 19 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (10).10 Rd. 20 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 20 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27)“ Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (11) Corelații între formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) și formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29): Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (11).1 Rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = rd. 02 col. 18 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (11).2 Rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17+ rd. 18 + rd. 20) col. 19 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (11).3 Rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (11).4 Rd. 03.1 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (11).5 Rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (11).6 Rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (11).7 Rd. 05.1 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (11).8 Rd. (01 + 02 + 03 + 03.1 + 04 + 05 + 05.1) col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = rd. 22 (col. 18 la 24) din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (12) Corelații în cadrul formularului anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29): Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (12).1 Rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 20) col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (12).2 Rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (12).3 Rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (12).4 Rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (12).5 Rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (12).6 Rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (12).7 Rd. 22 col. 18 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 04 col. 18 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (12).8 Rd. 22 col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (12).9 Rd. 22 col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (12).10 Rd. 22 col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (12).11 Rd. 22 col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (12).12 Rd. 22 col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (12).13 Rd. 22 col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (12).14 Rd. 21 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (12).15 Rd. 22 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 04 + rd. 21). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (13) Corelații între formularul «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare) și formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situațiile financiare): Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (13).1. Rd. 1 la 12 și Rd. 14 la 39.6, col. 1 din formularul «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situațiile financiare), la articolele de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanțate proiectele cofinanțate de Uniunea Europeană sau de alți donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» și titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», întocmite pe fiecare sursă de finanțare, mai puțin sursa de finanțare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile». Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (13).2. Rd. 1 la 12 și rd. 14 la 39.6, col. 2 din formularul «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situațiile financiare), la alineatul de cheltuieli 02, pentru articolele de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanțate proiectele cofinanțate de Uniunea Europeană sau de alți donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» și titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», întocmite pe fiecare sursă de finanțare, mai puțin sursa de finanțare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile».NOTĂ: Rândurile din corelațiile de la pct. (13).1 și (13).2 se actualizează corespunzător ca urmare a completării clasificației economice a indicatorilor finanțelor publice. Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (la 04-01-2022, Titlul III din Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul III din ORDINUL nr. 6 din 4 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2022 )
  (14) Corelații în cadrul formularului «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare): Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (14).1. Rd. 1 la 12 și rd. 14 la 39.6, col. 8 ≤ rd. 1 la 12 și rd. 14 la 39.6, col. 2 pentru alineatul de cheltuieli 02 corespunzător fondului sau programului finanțat din fonduri externe nerambursabile postaderare de la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» și la titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020».NOTĂ: Rândurile din corelația de la pct. (14).1 se actualizează corespunzător ca urmare a completării clasificației economice a indicatorilor finanțelor publice. Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (la 04-01-2022, Titlul III din Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul III din ORDINUL nr. 6 din 4 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2022 )
  (15) Corelații între formularul «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situațiile financiare) și formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situațiile financiare): Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (15).1 Rd. 02 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situațiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situațiile financiare), întocmite pe surse de finanțare. Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (15).2 Rd. 11 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situațiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situațiile financiare), întocmite pe surse de finanțare. Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (15).3. Rd. 20 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situațiile financiare) = titlul 60 col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situațiile financiare), întocmite pe surse de finanțare. Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (la 16-01-2023, Punctul (15) din Titlul III , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2.1, Punctul 2, Articolul IV din ORDINUL nr. 596 din 11 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2023 )
  (16) Corelații între formularul «Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“» și la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă» (anexa 28 la situațiile financiare) și formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situațiile financiare): Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (16).1. Rd. 01 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“» și la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă» (anexa 28 la situațiile financiare) = titlul 61 col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situațiile financiare), întocmite pe surse de finanțare. Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“.
  (la 16-01-2023, Titlul III din Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 2.2, Punctul 2, Articolul IV din ORDINUL nr. 596 din 11 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2023 )
   +  Titlul IV Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314) (1) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02):(1).1 Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).2 Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).3 Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).4 Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02). Notă
  Conform punctului 4, articolul XI din ORDINUL nr. 699 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024, începând cu situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2024 se suspendă aplicarea punctelor și subpunctelor: (1), (1).1-(1).4 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03):(2).1 Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03).(2).2 Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03). Notă
  Conform punctului 4, articolul XI din ORDINUL nr. 699 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024, începând cu situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2024 se suspendă aplicarea punctelor și subpunctelor: (2), (2).1, (2).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare.
  (3) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04):(3).1 Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04).(3).2 Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04). Notă
  Conform punctului 4, articolul XI din ORDINUL nr. 699 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024, începând cu situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2024 se suspendă aplicarea punctelor și subpunctelor: (3), (3).1, (3).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare.
  (4) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19):Titluri de participare:(4).1 Rd. 08 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 136 + Rd. 144 + Rd. 152) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).2 Rd. 08 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 136 + Rd. 144 + Rd. 152) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Creanțe comerciale și avansuri:(4).3 Rd. 10 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 162 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).4 Rd. 10 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 162 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).5 Rd. 22 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 170 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).6 Rd. 22 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 170 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Creanțele bugetului general consolidat:(4).7 Rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 181 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).8 Rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 181 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Sume de primit de la Comisia Europeană:(4).9 Rd. 26 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 199 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).10 Rd. 26 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Conturi la trezorerie, casa în lei:(4).11 Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).12 Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 8 + Rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:(4).13 Rd. 33.1 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 15 + Rd. 17 + Rd. 18) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).14 Rd. 33.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 9 + Rd. 15 + Rd. 17 + Rd. 18) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută:(4).15 Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).16 Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:(4).17 Rd. 35.1 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 32 + Rd. 35 + Rd. 58 + Rd. 60) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).18 Rd. 35.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 32 + Rd. 35 + Rd. 58 + Rd. 60) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Datorii comerciale și avansuri:(4).19 Rd. 53 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).20 Rd. 53 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).21 Rd. 61 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 319.1 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).22 Rd. 61 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 319.1 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Împrumuturi pe termen lung:(4).23 Rd. 54 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 246 + Rd. 291 + Rd. 300) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).24 Rd. 54 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 246 + Rd. 291 + Rd. 300) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Provizioane pe termen lung:(4).25 Rd. 55 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 332.1 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).26 Rd. 55 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 332.1 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Împrumuturi pe termen scurt:(4).27 (Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).28 (Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Salariile angajaților:(4).29 Rd. 72 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 322 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).30 Rd. 72 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 322 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:(4).31 Rd. 73 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 323 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).32 Rd. 73 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 323 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).Provizioane pe termen scurt:(4).33 Rd. 75 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).34 Rd. 75 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19). Notă
  Conform punctului 4, articolul XI din ORDINUL nr. 699 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024, începând cu situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2024 se suspendă aplicarea punctelor și subpunctelor: (4), (4).1-(4).34 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare.
  (5) Corelații între formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) și formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19):(5).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(5).2 Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(5).3 Rd. 14 col. 2 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) = rd. 4 col.1 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19)(5).4 Rd.15 col.2 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) = rd. 04 col.2 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19)(6) Corelații între formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) și anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19):(6).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(6).2 Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd.61) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(6).3 Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = Rd. 30 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(6).4 Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = Rd. 30 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(7) „Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25):(7).1 Rd. 84 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = total de la rd. 01 col. 01 la rd. 15 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).2 Rd. 84 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = total de la rd. 01 col. 04 la rd. 15 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).3 Rd. 85 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).4 Rd. 85 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 17 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).5 Rd. 86 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 18 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).6 Rd. 86 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 18 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).7 Rd. 87 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).8 Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).9 Rd. 88 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).10 Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).11 Rd. 90 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 21 col. 01 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).(7).12 Rd. 90 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 21 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25).NOTĂ:În cazul în care soldul contului 117 „Rezultatul reportat“, la sfârșitul anului, din col. 4 a formularului anexei 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25), este de semn contrar soldului inițial, se va înscrie pe rândul corespunzător lui astfel:– soldul final creditor cu minus se va înscrie la rd. 18 ca sold final debitor;– soldul final debitor cu minus se va înscrie la rd. 17 ca sold final creditor.În mod similar se va proceda și în cazul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.Indicatorul „Total capitaluri proprii“ de la rd. 21 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) se determină numai pentru col. 1 „Sold la începutul anului“ și col. 4 „Sold la sfârșitul anului“. Notă
  Conform punctului 4, articolul XI din ORDINUL nr. 699 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024, începând cu situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2024 se suspendă aplicarea punctelor și subpunctelor: (7), (7).1-(7).12 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare.
  (8) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ și formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“: Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (8).1 Rd. 03 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 05 col. 03 din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 26) – rd. 05 col. 18 anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 04 col. 04 anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (8).2 Rd. 03 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 05 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 04 col. 17 anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (8).3 Rd. 04 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) + rd. 05 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. 03 din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 26) – rd. 19 col. 18 din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 06 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 07 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 08 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 17 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 18 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28) + rd. 19 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (8).4 Rd. 04 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) + rd. 05 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 19 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) + rd. 06 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 07 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 08 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 18 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) + rd. 19 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (8).5 Rd. 06 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 28). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (8).6 Rd. 06 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = rd. 20 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (9) Corelații în cadrul formularului anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27): Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (9).1 Rd. 02 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 02 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (9).2 Rd. 03 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 03 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (9).3 Rd. 04 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 04 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (9).4 Rd. 05 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 05 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (9).5 Rd. 07 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 07 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (9).6 Rd. 08 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 08 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (9).7 Rd. 17 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 17 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (9).8 Rd. 18 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 18 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (9).9 Rd. 19 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 19 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (9).10 Rd. 20 col. (17 – 21) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27) = Rd. 20 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ (cod 27). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (10) Corelații între formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) și formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29): Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (10).1 Rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = rd. 02 col. 18 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (10).2 Rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17+ rd. 18 + rd. 20) col. 19 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (10).3 Rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (10).4 Rd. 03.1 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (10).5 Rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (10).6 Rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (10).7 Rd. 05.1 col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (10).8 Rd. (01 + 02 + 03 + 03.1 + 04 + 05 + 05.1) col. 04 din formularul anexa 34 „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (cod 25) = rd. 22 (col. 18 la 24) din formularul anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (11) Corelații în cadrul formularului anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29): Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (11).1 Rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 20) col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (11).2 Rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (11).3 Rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (11).4 Rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (11).5 Rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (11).6 Rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (11).7 Rd. 22 col. 18 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 04 col. 18 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (11).8 Rd. 22 col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (11).9 Rd. 22 col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (11).10 Rd. 22 col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (11).11 Rd. 22 col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (11).12 Rd. 22 col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (11).13 Rd. 22 col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (11).14 Rd. 21 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (11).15 Rd. 22 col. 17 din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29) = (rd. 04 + rd. 21). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ (cod 29). Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (12) Corelații între formularul «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare) și formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare): Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (12).1. Rd. 1 la 12 și Rd. 14 la 39.6, col. 1 din formularul «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), la articolele de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanțate proiectele cofinanțate de Uniunea Europeană sau de alți donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» și titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», întocmite pe fiecare sursă de finanțare, mai puțin sursa de finanțare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile». Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (12).2. Rd. 1 la 12 și rd. 14 la 39.6, col. 2 din formularul «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), la alineatul de cheltuieli 02, pentru articolele de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanțate proiectele cofinanțate de Uniunea Europeană sau de alți donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» și titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020» întocmite pe fiecare sursă de finanțare, mai puțin sursa de finanțare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile».NOTĂ: Rândurile din corelațiile de la pct. (12).1 și (12).2 se actualizează corespunzător ca urmare a completării clasificației economice a indicatorilor finanțelor publice. Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (la 04-01-2022, Titlul IV din Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul III din ORDINUL nr. 6 din 4 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2022 )
  (13) Corelații în cadrul formularului «Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situațiile financiare): Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (13).1. Rd. 1 la 12 și rd. 14 la 39.6, col. 8 ≤ rd. 1 la 12 și rd. 14 la 39.6, col. 2 pentru alineatul de cheltuieli 02 corespunzător fondului sau programului finanțat din fonduri externe nerambursabile postaderare de la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» și la titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020».NOTĂ: Rândurile din corelația de la pct. (13).1 se actualizează corespunzător ca urmare a completării clasificației economice a indicatorilor finanțelor publice. Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (la 04-01-2022, Titlul IV din Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul III din ORDINUL nr. 6 din 4 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 04 ianuarie 2022 )
  (14) Corelații între formularul «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situațiile financiare) și formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare): Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (14).1 Rd. 02 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situațiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), întocmite pe surse de finanțare. Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (14).2 Rd. 11 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situațiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), întocmite pe surse de finanțare. Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (14).3 Rd. 20 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situațiile financiare) = titlul 60 col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), întocmite pe surse de finanțare. Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (la 16-01-2023, Punctul (14) din Titlul IV , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 3.1, Punctul 3, Articolul IV din ORDINUL nr. 596 din 11 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2023 )
  (15) Corelații între formularul «Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“» și la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă» (anexa 28 la situațiile financiare) și formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare): Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (15).1 Rd. 01 (col. 1 la col. 10) din formularul «Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“» și la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă» (anexa 28 la situațiile financiare) = titlul 61 col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), întocmite pe surse de finanțare. Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (15).2. Rd. 10 (col. 1, col. 10) din formularul «Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“» și la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă» (anexa 28 la situațiile financiare) = titlul 65 col. 7 din formularul «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situațiile financiare), întocmite pe surse de finanțare. Notă
  Potrivit art. VII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, începând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții:
  3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.
  (la 16-01-2023, Titlul IV din Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 3.2, Punctul 3, Articolul IV din ORDINUL nr. 596 din 11 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2023 )
   +  Articolul XIÎncepând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2024 se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții din anexa nr. 2 „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale“ la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare:1. punctele și subpunctele: (1), (1).1-(1).4, (2), (2).1 și (2).2 ale titlului I „Corelații între formularele de situații financiare anuale pentru Administrația publică (S1311 + S1313 + S1314)“;2. punctele și subpunctele: (1), (1).1, (1).2, (1).2 lit. b), (1).3, (1).4, (1).4 lit. b), (2), (2).1, (2).1 lit. b), (2).2, (2).2 lit. b), (2).3, (3), (3).1, (3).2, (3).2 lit. a), (4), (4).1-(4).12, (7) și (7).1-(7).36 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“;3. punctele și subpunctele: (1), (1).1-(1).4, (2), (2).1-(2).3, (3), (3).1, (3).2, (4), (4).1-(4).34, (8), (8).1-(8).12 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“;4. punctele și subpunctele: (1), (1).1-(1).4, (2), (2).1, (2).2, (3), (3).1, (3).2, (4), (4).1-4.(34), (7), (7).1-(7).12 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“. (la 16-04-2024, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul XI din ORDINUL nr. 699 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024 )
   +  Anexa nr. 3(Anexa 31b la normele metodologice)Județul ....(denumirea).....Cod județ ....................................................UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ …..(denumirea).......Codul de identificare fiscală ....................................................
  Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect
  de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici
  Nr. crt.Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirectUnitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorul economic.Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială (lei)Pondereaîn capitalul social
  Codul de identificare fiscalăCodul CAEN al activității principale a operatorului economicDenumirea operatorului economicTip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)Capitalul social al operatorului economic (lei)DirectIndirectDirectIndirect
  1234567891011 = 9/6*100 11 = 10/6*100
  Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate………………………. ……………………….NOTĂ:Centralizarea acestei anexe se realizează printr-un program informatic distinct.
  Notă
  Art. I și X din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 11 aprilie 2023, prevăd:
  Articolul I(1) Situațiile financiare trimestriale centralizate, întocmite de instituțiile publice pentru trimestrele I-III ale anului 2023, nu se mai transmit pe suport hârtie la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate.(2) Situațiile prevăzute la alin. (1) se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor, precum și scanate prin e-mail, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare, semnate de către persoanele cu atribuții în acest sens, însoțite de o adresă de înaintare.(3) Adresele de e-mail la care/de la care se transmit documentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanțelor sau unitățile subordonate, după caz, și instituțiile publice.(4) Răspunderea privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate, potrivit alin. (2), la Ministerul Finanțelor sau la unitățile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituțiilor publice.(5) Documentele prevăzute la alin. (2) transmise la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate se semnează fie olograf, fie cu semnătură electronică calificată.(6) Termenele de transmitere la Ministerul Finanțelor - Direcția generală de contabilitate publică - a situațiilor financiare trimestriale și anuale și centralizate sunt cele prevăzute de reglementările în vigoare.
  Articolul XLa data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziții contrare se abrogă.