ORDIN nr. 45 din 25 februarie 2022pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activității operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 2 martie 2022  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole nr. 236.645 din 15.02.2022,ținând cont de prevederile:– Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– art. 34 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007;– art. 2 alin. (4) lit. c) și art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Prezentul ordin aprobă regulile privind înregistrarea în agricultura ecologică a operatorilor/grupurilor de operatori care realizează activități de producție agricolă, pregătire/prelucrare, distribuție/introducere pe piață, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie, conform prevederilor art. 34 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/848.  +  Articolul 2(1) În fiecare an, până pe data de 16 mai inclusiv, operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activitatea de producție au obligația de a-și înregistra activitatea la direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, denumite în continuare DAJ/DAMB.(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru anul 2023, operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activitatea de producție au obligația de a-și înregistra activitatea la DAJ/DAMB, până cel târziu la data de 9 iunie 2023 inclusiv. (la 15-05-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 188 din 12 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 15 mai 2023 ) (1^2) Operatorii/Grupurile de operatori, care desfășoară activitatea de producție și care nu și-au înregistrat activitatea de producție până la data-limită prevăzută de alin. (1) sau (1^1), după caz, își pot înregistra activitatea de producție până cel târziu la data de 15 noiembrie inclusiv, cu reînceperea perioadei de conversie, anul I. (la 15-05-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 188 din 12 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 15 mai 2023 ) (1^3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru anul 2024, operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activitatea de producție au obligația de a-și înregistra activitatea la DAJ/DAMB până cel târziu la data de 6 iunie 2024 inclusiv. (la 16-04-2024, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 143 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024 ) (1^4) Operatorii/Grupurile de operatori care desfășoară activitatea de producție care nu și-au înregistrat activitatea de producție până la data-limită prevăzută la alin. (1^3) își pot înregistra activitatea de producție până cel târziu la data de 15 noiembrie inclusiv, cu reînceperea perioadei de conversie, anul I. (la 16-04-2024, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 143 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activități în domeniile: pregătire/prelucrare, distribuție/introducere pe piață, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie, floră spontană, acvacultură, producătorii care intră pentru prima dată în agricultura ecologică, care s-au retras din agricultura ecologică sau care intenționează reînscrierea după o perioadă de 5 ani de la data retragerii certificatului își pot înregistra activitatea până la data de 15 noiembrie inclusiv.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), operatorii/grupurile de operatori depun, după caz, la DAJ/DAMB fișele de înregistrare ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1-8.(3^1) Fișele de înregistrare depuse la DAJ/DAMB de către operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activități în domeniile: producție, pregătire/prelucrare, distribuție/introducere pe piață, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie, floră spontană, acvacultură, depuse potrivit alin. (2), sunt valabile până: a) la data înregistrării activității în anul următor, dar nu mai târziu de data prevăzută la alin. (1) pentru operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activitatea de producție;b) la data înregistrării activității în anul următor, dar nu mai târziu de data prevăzută la alin. (2) pentru operatorii/grupurile de operatori care desfășoară activități în domeniile: pregătire/prelucrare, distribuție/introducere pe piață, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie, floră spontană, acvacultură. (la 15-05-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 188 din 12 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 15 mai 2023 ) (4) Operatorii/Grupurile de operatori care desfășoară activități de distribuție de produse ecologice și aplică etichete traduse pe produsele ambalate depun la DAJ/DAMB fișa de înregistrare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7. Prin aplicarea etichetei traduse, operatorul/grupul de operatori și organismul de control își asumă toate elementele menționate pe aceasta.(5) Operatorii/Grupurile de operatori care desfășoară exclusiv activități de depozitare a produselor ecologice sau în conversie depun la DAJ/DAMB fișa de înregistrare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8.(6) Operatorii/Grupurile de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final, exclusiv cei care realizează activități de distribuție online, sunt scutiți de la obligația de înregistrare în agricultura ecologică, cu condiția de a-și declara activitatea la DAJ/DAMB și de a îndeplini condițiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/848.(7) Pentru a beneficia de prevederile alin. (6) operatorii/grupurile de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final, exclusiv cei care realizează activități de distribuție online, depun la DAJ/DAMB în format electronic declarația pe propria răspundere pentru scutirea de la obligația de înregistrare în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9.(8) Procedura aplicabilă operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final care sunt scutiți de la înregistrarea în agricultura ecologică este prevăzută în anexa nr 10.(9) Operatorii/Grupurile de operatori care au mai multe puncte de lucru pe raza mai multor județe își înregistrează activitatea potrivit alin. (3) la DAJ/DAMB pe raza județului în care își au sediul social, menționând obligatoriu toate punctele de lucru existente.(10) Operatorii, persoane fizice, depun fișa de înregistrare la DAJ/DAMB pe raza județului unde își au domiciliul, indiferent de reședința stabilită.(11) Asociațiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice sau organismele de control în domeniul agriculturii ecologice pot, în numele operatorilor/grupurilor de operatori, să întocmească, după caz, fișele de înregistrare ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1-8, să verifice conformitatea datelor și să le depună în numele acestora la DAJ/DAMB.(12) Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească asociațiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice pentru a putea să desfășoare activitățile prevăzute la alin. (11) sunt următoarele:a) să fi desfășurat activitate în domeniul agriculturii ecologice cel puțin 5 ani;b) să dețină filiale și/sau sucursale și/sau asociații județene;c) să fie înregistrate în evidența DAJ/DAMB pe raza căreia au înregistrat sediul social.(13) Asociațiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice depun la DAJ/DAMB pe raza căreia au înregistrat sediul social, în copie conform cu originalul, următoarele documente:a) hotărârea judecătorească de înființare a asociației;b) statutul asociației;c) bilanțul contabil anual pentru anul anterior, depus și înregistrat la administrația financiară;d) lista cu filialele și/sau sucursalele și/sau asociațiile județene.(14) După verificarea documentelor prevăzute la alin. (13), DAJ/DAMB înregistrează în evidența sa asociația profesională legal constituită în domeniul agriculturii ecologice și transmite la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale lista asociațiilor eligibile, în vederea postării pe pagina de internet www.madr.ro.(15) Depunerea la DAJ/DAMB a fișelor de înregistrare prevăzute la alin. (3) se realizează astfel:a) de către operatorii/grupurile de operatori, prin depunerea documentelor în format fizic sau transmiterea documentelor prin poștă/curier ori în format electronic prin e-mail/fax;b) prin asociațiile profesionale legal constituite înregistrate potrivit prevederilor alin. (14) sau prin organismele de control în domeniul agriculturii ecologice, în situația în care operatorul/ grupul de operatori alege această opțiune. Acestea pot depune documentele operatorilor/grupurilor de operatori în format fizic sau le transmit prin poștă/curier ori în format electronic prin email/fax, utilizând semnătura electronică a reprezentantului legal al asociației/organismului de control sau a persoanei împuternicite.(16) În situația depistării unor neconcordanțe, după înregistrarea activității operatorilor/grupurilor de operatori, potrivit alin. (15), DAJ/DAMB notifică operatorul/grupul de operatori/asociația/organismul de control în vederea remedierii neconcordanțelor. Operatorul/Grupul de operatori/Asociația/ Organismul de control are obligația să remedieze neconcordanțele în termen de 7 zile de la primirea notificării.(17) Completarea fișelor de înregistrare, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1-8, se face utilizând nomenclatoarele disponibile pe pagina de internet www.madr.ro, la secțiunea „agricultură ecologică“, precum și la sediile DAJ/DAMB.  +  Articolul 3Înregistrarea operatorilor/grupurilor de operatori care valorifică produse rezultate din livezile cu pomi răzleți, subcontractarea și măsurile de control ale activităților subcontractate se realizează conform prevederilor art. 34 alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) 2018/848 și pe baza listei subcontractanților și a proprietarilor terenurilor cu pomi răzleți, condiția necesară fiind ca aceștia să fie supuși sistemului de control; se impune să existe minimum o persoană din fiecare județ pe raza căruia operatorul are puncte de colectare, care să fie înscrisă ca subcontractant pe anexa fișei de înregistrare în agricultura ecologică a activității de pregătire/prelucrare sau de distribuție/introducere pe piață de produse ecologice.  +  Articolul 4(1) Dacă operatorii sau grupurile de operatori subcontractează oricare dintre propriile activități unor părți terțe, atât operatorii sau grupurile de operatori, cât și părțile terțe cărora le-au fost subcontractate activitățile respective au obligația de a-și înregistra activitatea, cu excepția cazului în care operatorul sau grupul de operatori declară în fișa de înregistrare că rămâne responsabil în ceea ce privește producția ecologică și că nu a transferat responsabilitatea respectivă subcontractantului; în aceste cazuri, organismul de control verifică dacă activitățile subcontractate respectă Regulamentul (UE) 2018/848 în contextul controlului pe care îl efectuează la operatori/grupuri de operatori care și-au subcontractat activitățile.(2) Operatorii/Grupurile de operatori care desfășoară activitatea de producție și distribuie produsele obținute în propria exploatație trebuie să depună fișa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1. În cazul în care aceștia intenționează să distribuie și produse provenite de la terți, trebuie să depună și fișa de înregistrare a activității de distribuție/introducere pe piață în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7.(3) Operatorii/Grupurile de operatori care desfășoară activități de producție și de pregătire/prelucrare a produselor obținute în propria exploatație depun la DAJ/DAMB fișa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, și fișa de înregistrare a operatorilor/grupului de operatori care desfășoară activități de pregătire/prelucrare în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.(4) Fișele de înregistrare prevăzute la art. 2 alin. (3) trebuie să fie însoțite de următoarele documente:a) contractul încheiat între operator/grupul de operatori și organismul de control;b) declarația pe propria răspundere pentru deținerea documentelor necesare înregistrării în agricultura ecologică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11;c) certificatul eliberat de organismul de control pentru operatorii care se înscriu în agricultura ecologică începând cu anul II de conversie;d) lista membrilor grupului de operatori, astfel cum este definit la art. 36 din Regulamentul (UE) 2018/848.  +  Articolul 5(1) În scopul verificării informațiilor cuprinse în fișele de înregistrare, operatorul/grupul de operatori furnizează, la cererea DAJ/DAMB, documentele solicitate.(2) În situația în care unele dintre documentele prevăzute la alin. (1) sunt emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale, DAJ/DAMB solicită documentele în cauză entităților emitente, cu respectarea prevederilor art. 2^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare.(3) Fișele de înregistrare, după aprobare, se restituite în original operatorilor/grupurilor de operatori în cauză, o copie se păstrează la DAJ/DAMB, iar o copie, în format electronic, se transmite de către DAJ/DAMB organismului de control cu care operatorul/grupul de operatori are încheiat contract, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data aprobării acestora.(4) Datele din fișele de înregistrare se introduc în aplicația SII-AE, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înscrisă de către DAJ/DAMB pe aceste documente.(5) DAJ/DAMB transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), până la data de 5 a fiecărei luni, centralizatorul operatorilor/grupurilor de operatori înregistrați în agricultura ecologică, pentru toate lunile anterioare ale anului în curs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12. (la 16-04-2024, Alineatul (5) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 143 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024 )  +  Articolul 6Data de începere a perioadei de conversie este data înscrisă în fișa de înregistrare în agricultura ecologică a operatorului/grupului de operatori de către DAJ/DAMB sau, în cazul adăugării de suprafețe/animale noi, data înregistrării solicitării privind modificarea fișei de înregistrare în agricultura ecologică depuse inițial, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13.  +  Articolul 7Directorul executiv al DAJ/DAMB desemnează prin decizie persoana/persoanele responsabile pentru înregistrarea operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică, precum și pentru toate celelalte atribuții privind implementarea legislației în acest sector. Persoana responsabilă desemnată va fi diferită de cea care are atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice.  +  Articolul 8(1) Operatorii/Grupurile de operatori care și-au înregistrat activitatea în agricultura ecologică pot reveni cu modificări la fișa de înregistrare, prin completarea și depunerea unei solicitări privind modificarea fișei de înregistrare depuse inițial, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13.(2) Situațiile în care se depune solicitarea prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:a) operatorul/grupul de operatori are încheiat contract cu un organism de control ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunțării sau a retragerii aprobării de către MADR. Solicitarea, însoțită de contractul încheiat cu noul organism de control, precum și fișa de înregistrare inițială se depun la DAJ/DAMB;b) rezilierea contractului cu organismul de control menționat în fișa de înregistrare, cu depunerea dovezii acestei rezilieri și încheierea unui contract cu un alt organism de control;c) schimbarea formei de organizare;d) schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii exploatației, cu/fără modificarea CUI;e) schimbarea administratorului exploatației (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice;f) schimbarea adresei deținătorului exploatației;g) cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale:(i) decesul operatorului sau al reprezentantului legal;(ii) incapacitatea profesională de lungă durată a operatorului;(iii) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafețele agricole/de producție piscicolă ale exploatației;(iv) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploatație;(v) o epizootie care afectează parțial sau integral șeptelul operatorului sau stocul de pește;h) constatarea de către organismul de control cu care operatorul are încheiat contract a unor diferențe între datele înscrise privind producția animalieră și datele înscrise în Registrul parcelar față de datele înscrise în fișa de înregistrare depusă inițial;i) transferul total al activității cu profil ecologic;j) transferul parțial al activității cu profil ecologic;k) modificarea blocurilor fizice, parcelelor, culturilor, existența unor fluctuații ale efectivelor de animale, constatarea de diferențe între cultura înregistrată și cultura înființată, adăugarea/eliminarea de produse în/din lista de produse a distribuitorilor, modificarea statusului parcelei, modificarea dimensiunii exploatației prin adăugarea/retragerea de suprafețe de teren, luciu de apă și/sau animale/animale și organisme de acvacultură, erori materiale. Pentru aceste cazuri operatorul are obligația să depună documente care să justifice necesitatea modificării.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii care desfășoară activități de producție zootehnică sunt scutiți de obligația de depunere a solicitării privind modificarea fișei de înregistrare depuse inițial, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13, în situația în care intervin modificări care privesc categoria de vârstă a animalelor înscrise în fișa de înregistrare.(4) Pentru modificările efectuate, operatorul/grupul de operatori trebuie să prezinte la DAJ/DAMB documente justificative, prevederile art. 5 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.(5) Solicitarea prevăzută la alin. (1), după aprobare, se restituie în original operatorului/grupului de operatori în cauză, o copie se păstrează la DAJ/DAMB, iar o copie, în format electronic, se transmite de către DAJ/DAMB organismului de control cu care operatorul/grupul de operatori are încheiat contract, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data aprobării acesteia.(6) Datele din solicitarea prevăzută la alin. (1) aprobată se introduc în aplicația SII-AE, în termen de maximum 30 de zile de la data înscrisă de către DAJ/DAMB pe acest document.  +  Articolul 9(1) În situația în care operatorii/grupurile de operatori se retrag din agricultura ecologică sunt obligați să notifice DAJ/DAMB la care s-au înregistrat, prin depunerea unei notificări, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 14. Notificarea de retragere din sistemul de agricultură ecologică trebuie să fie însoțită de cererea de reziliere a contractului de certificare, aprobată de organismul de control. (la 16-04-2024, Alineatul (1) , Articolul 9 a fost modificat de Punctul 3. , Articolul I din ORDINUL nr. 143 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024 ) (2) Operatorii/Grupurile de operatori au obligația să păstreze toate înregistrările contabile și documentele emise în perioada în care au desfășurat activități în agricultura ecologică, pentru o perioadă de 5 ani începând cu data retragerii din agricultura ecologică.(3) MADR va transmite periodic către DAJ/DAMB situația raportată de organismele de control în baza art. 11 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare, privind operatorii/grupurile de operatori care au reziliat contractul de certificare în scopul retragerii din sistemul de agricultură ecologică. (la 16-04-2024, Alineatul (3) , Articolul 9 a fost modificat de Punctul 3. , Articolul I din ORDINUL nr. 143 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024 ) (4) În situația în care unui operator/grup de operatori i-a fost retras certificatul pentru neconformități grave prevăzute în Lista măsurilor pe care organismele de control (OC) le aplică operatorilor/grupurilor de operatori din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică, acesta nu mai poate depune o nouă fișă de înregistrare decât după o perioadă de 5 ani de la data retragerii certificatului.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 8 noiembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  București, 25 februarie 2022.Nr. 45.  +  Anexa nr. 1MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului .............
  FIȘA DE ÎNREGISTRARE
  a producătorilor în agricultura ecologică
  Anul ...............
  AprobatDAJ/DAMBDirector executiv,............................Nr. .............. din .....................
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  ....................................................
  1. ProducătorPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........................, cu sediul social în localitatea ..................., județul ......................., str. ................. nr. ........, bl. .............., sc. .............., ap. ................., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ..........................., CUI ........................, cod exploatație/ID ..............................., reprezentată de ......................................, în calitate de .........................., CNP .................., act de identificare .............................., tel. ................., fax ................, e-mail ..................................Persoana fizică .........................., domiciliată în .............................., localitatea ......................., județul .........................., str. ...................... nr. ........., bl. ........., sc. ................, ap. ..............., BI/CI seria ........... nr. ........, eliberat/eliberată la data de ............... de către ..........................., CNP .............................., cod exploatație/ID ..............., tel. ..........., fax ............., e-mail ......................Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru*.........................*Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.Subcontractori:
  Numele și prenumele/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitatea
  2. AngajamentSolicit înregistrarea în agricultura ecologică și mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naționale și ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, Regulamentele delegate și de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009,(UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014,(UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică.3. Alegerea organismului de control aprobatDenumirea organismului de control: .......................................Codul organismului de control: ...............................................4. Producția vegetală (Se va completa cu datele din formularul „Registrul parcelar“.)Suprafața totală agricolă exploatată (ha), din care:a) Suprafața totală în agricultura convențională (ha) ..................b) Suprafața totală în agricultura ecologică (ha) .........................– suprafața în conversie (ha):– anul 1 .....................– anul 2 .....................– anul 3 .....................– suprafața certificată (ha): ............................Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.Data .............................. Semnătura ..................................5. Producția animalierăNume producător .........................
  JudețulLocalitatea/Comuna/OrașulSpecia/CategoriaRasaEfective (capete)Modul de producție
  EcologicÎn conversieConvențional
  Speciile și rasele se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile DAJ/DAMB.
  6. Activitate de depozitare[ ] DA [ ] NU
  Locația depozituluiTipul de depozit
  Data ..............................Semnătura ..................................Nume producător .......................................
  REGISTRUL PARCELAR
  Anul ..............
  Informații aferente hărțilorSuprafața cadastrală a parcelei (ha)Suprafața agricolă exploatată** (ha)Suprafața în agricultura convențională (ha)CulturaSuprafața în agricultura ecologică
  JudețulLocalitatea/ Comuna/ OrașulCod SirsupNr. bloc fizicNr. parcelă agricolăSuprafața totală (ha)din care:
  Conversie anul I (ha)Conversie anul II(ha)Conversie anul III (ha)Certificată ecologic (ha)
  12 = 3 + 5345 = 6 + 7 + 8 + 96789
  **În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicați suprafața exploatată.Data ..............................Semnătura ..................................Grupul de operatori va depune lista membrilor grupului de operatori, astfel cum este definit la art. 36 din Regulamentul (UE) 2018/848, și registrul parcelar și animalier pentru fiecare membru al grupului de operatori.
  Numele membruluiAdresa sau altă formă de identificare a membrului
  Data ..............................Semnătura ..................................
   +  Anexa nr. 2MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ...........
  FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
  a unităților de producție de acvacultură ecologică
  Anul .......................
  AprobatDAJ/DAMBDirector executiv,............................Nr. .............. din .....................
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  .......................................................
  1. Unitate de producție pentru acvacultură ecologicăPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ......................................., cu sediul social în localitatea ..........................., județul ..................., str. ......... nr. ..........., bl. ............, sc. ..............., ap. ............, înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ..........................., CUI ............................., cod exploatație/ID .........................., reprezentată de ........................., în calitate de ..................................., CNP .........................., act de identificare ............................, tel. .............., fax ............., e-mail ..................................Persoana fizică .............................., domiciliată în localitatea ....................., județul ................., str. ..................... nr. ....., bl. ......., sc. ......, ap. ......., BI/CI seria ....... nr. .................., eliberat/eliberată la data de ....................... de către ........................., CNP ......................., cod exploatație/ID ..................., tel. ................., fax ................, e-mail ............................Locația amenajării piscicole/unității administrate/Puncte de lucru* ....................................................Tipul unității (pepinieră/crescătorie)** ..............................................................*Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului/grupului de operatori, indiferent de județ.**Se vor declara nominal suprafețele și locațiile pentru pepinieră și crescătorie aferente fiecărei exploatații/locații în parte.2. AngajamentSolicit înregistrarea în agricultura ecologică și mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naționale și ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, Regulamentele delegate și de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică.3. Alegerea organismului de control aprobatDenumirea organismului de control: ........................................................................................................................................Codul organismului de control: ..............................................................................................................................................4. Producția de acvacultură(Se va completa cu datele din formularul „Registrul de evidență a suprafețelor de acvacultură“.)Suprafața totală exploatată ......................, din care luciu apă ................................., număr bazine ..................................:– Suprafața în acvacultura convențională: ..............................................– Suprafața în acvacultura ecologică .................................., din care:– suprafața în conversie .................., din care:– conversie anul 1 ............................– conversie anul 2 ............................– suprafața certificată ecologic ..............................Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.Data ..............................Semnătura ..................................5. Stocul animalelor și organismelor de acvacultură, la data de .......Nume producător: ............................
  FamilieSpecie peștiSpecie organisme (alge)Efective (t)Vârsta (alevini, puiet predezvoltat, puiet vara 1, puiet vara 2, pește consum)Declarație status
  Convențional (t)Conversie (t)Ecologic (t)
  12345678
  Se vor înscrie datele ultimului raport de producție de acvacultură.
  CiprinideCaras25Vara 1250,00
  CiprinideClean40consum0,0040,00
  CiprinideCrap
  CiprinideLin
  CiprinidePlătică
  CiprinideRoșioară
  CiprinideScobar
  CiprinideSânger
  CiprinideNovac
  CiprinideCosaș
  GadideMihalț
  EsocideȘtiucă
  EsocideBiban
  PercideGhiborț
  PercideȘalău
  SalmonidePăstrăv indigen
  SalmonidePăstrăv fântânel
  SalmonidePăstrăv curcubeu
  SalmonideLostriță
  SilurideSomn
  SilurideSomn pitic
  AcipenserideSturion
  CiprinideBabușcă
  AnguillideAnghilă
  etc.
  6. Activitate de depozitare[ ] DA [ ] NU
  Locația depozituluiTipul de depozit
  Subcontractori
  Numele și prenumele/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitatea
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.Data ..............................Semnătura ..................................MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ...................................
  REGISTRUL
  de evidență a suprafețelor de acvacultură
  Anul ...................
  Informații aferente identificării suprafețelorSuprafața cadastrală a bazinului conform contractului (ha)Suprafața luciu de apă exploatată*** (ha)Suprafața în acvacultura convențională (ha)Specia de peșteSpecia de organisme acvatice (alge)Suprafața de luciu de apă în agricultura ecologică
  Localitatea/Comuna/OrașulNumăr bazin/identificareNume bazinTip bazinSuprafața totală (ha)din care:
  Conversie anul I(ha)Conversie anul II (ha)Certificată ecologic (ha)
  12345678910111213
  *** În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicați suprafața exploatată.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.Data ..............................Semnătura ..................................
   +  Anexa nr. 3MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului .............
  FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
  a operatorilor/grupului de operatori care desfășoară activități de pregătire/prelucrare în agricultura ecologică
  Anul ............................
  AprobatDAJ/DAMBDirector executiv,............................Nr. .............. din .....................
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  .......................................................
  1. Operator/Grup de operatori care desfășoară activități de pregătire/prelucrare în agricultura ecologicăPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .........................., cu sediul social în localitatea .........................., județul .........................., str. ........... nr. ......., bl. ..., sc. ....., ap. ........., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ....................., CUI ................., reprezentată de ......................, în calitate de ........................., CNP ...................., act de identificare ...................., tel. ..................., fax ......................., e-mail ..............................Persoana fizică .........................., domiciliată în .................., localitatea ....................., județul ................., str. ................. nr. ......, bl. ......, sc. ....., ap. ...., BI/CI seria ....... nr. ........, eliberat/eliberată la data de ............... de către ..................................., CNP ....................., tel. ................., fax ..............., e-mail .............................Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru* ...........................................*Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.[ ] Activități de pregătire:DivizareSeparareTranșareDecupareDezosareTocareJupuireMăcinareTăiereCurățareDecorticareRăcireÎnghețareCongelareDecongelareEtichetareTraducere eticheteSortareSacrificareAmbalareOmogenizareÎmpachetare[ ] Activități de prelucrare (Se pot realiza doar din produse neprelucrate.)Adăugare ingredientÎncălzireAfumareSărareCoacereUscareMarinareExtragereExtrudareÎmbuteliereCombinație a acestor procedeeSubcontractori:
  Numele și prenumele/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitatea
  2. AngajamentSolicit înregistrarea în agricultura ecologică și mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naționale și ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate și de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică.3. Alegerea organismului de control aprobatDenumirea organismului de control ales: ..........................................................Codul organismului de control: ..........................................................4. Specificarea locurilor de pregătire și/sau de prelucrare și/sau de depozitare și natura operațiilor și a produselor, prin precizarea locului de pregătire/prelucrare/depozitareNumele operatorului/grupului de operatori care desfășoară activități de pregătire/prelucrare/depozitare: ..........................
  Produs finit**Loc de pregătire/prelucrareCantitate realizată în anul anterior (kg, litri sau, după caz, în nr. de unități)Natura operațiilor***Locația depozituluiTipul de depozit
  Grupa****Subgrupa****/detalii produsJudețulLocalitatea
  ** Produsul care iese din unitatea de pregătire/prelucrare (de exemplu: pâine, brânză de oaie, făină de grâu).*** Operații privind:[ ] Activități de pregătire:DivizareSeparareTranșareDecupareDezosareTocareJupuireMăcinareTăiereCurățareDecorticareRăcireÎnghețareCongelareDecongelareEtichetareTraducere eticheteSortareSacrificareAmbalareOmogenizareÎmpachetare[ ] Activități de prelucrare (Se pot realiza doar din produse neprelucrate.)Adăugare ingredientÎncălzireAfumareSărareCoacereUscareMarinareExtragereExtrudareÎmbuteliereCombinație a acestor procedee**** Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile DAJ/DAMB.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.Data .................Semnătura .........................
   +  Anexa nr. 4MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ...........................
  FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
  a operatorilor/grupului de operatori din agricultura ecologică
  Flora spontană
  Anul ......................................
  AprobatDAJ/DAMBDirector executiv,............................Nr. .............. din .....................
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  ...............................
  1. Operator/Grup de operatoriPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .........................., cu sediul social în localitatea .........................., județul ......................, str. .............. nr. ..., bl. ..., nr. ..., sc. ..., ap. .........., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul .................., CUI ........................, reprezentată de ............................, în calitate de ......................, CNP ............................., act de identificare ....................., tel. ......................, fax ................, e-mail .........................sauPersoana fizică ..................................., domiciliată în .........................., localitatea ............................., județul ................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., nr. ....., sc. ......, ap. ....., BI/CI seria ........ nr. ..........., eliberat/eliberată la data de .................. de către ....................., CNP ..........................., tel. ................., fax ................, e-mail .....................Locația unității/unității administrate/puncte de lucru* ...................................* Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.Subcontractori:
  Numele și prenume/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitatea
  2. AngajamentSolicit înregistrarea în agricultura ecologică și mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naționale și ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate și de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009,(UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE,2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE,89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică.3. Alegerea organismului de control aprobatDenumirea organismului de control: ....................................................................Codul organismului de control: .......................................................................4. Tipul de activitate(Se va completa partea A și/sau partea B.)5. Arealul de colectare– denumirea arealului/arealelor ...................................................– suprafața/suprafețele .................................................................Data .........................................................Semnătura ................................................– Partea APregătire/prelucrare floră spontanăDenumirea operatorului/grupului de operatori care desfășoară activități de pregătire/prelucrare/depozitare: ....................................
  Grupa de produse**Specia supusă operațiunii de pregătire/prelucrare***Loc de pregătire/prelucrareCantitatea estimată în anul ...... (t)Natura operațiilor****Locația depozituluiTipul de depozit
  JudețulLocalitatea
  Conform instrucțiunilor atașateConform instrucțiunilor atașate
  ** Se va completa conform autorizației (anexele nr. 2 și 4) emise conform Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 410/2008, cu modificările și completările ulterioare.*** Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu, suc de fructe de pădure, ciuperci colectate exclusiv din flora spontană).**** Operații privind:[ ] Activități de pregătire:DivizareSeparareDecupareTocareJupuireMăcinareTăiereCurățareDecorticareRăcireÎnghețareCongelareDecongelareEtichetareTraducere eticheteSortareAmbalareOmogenizareÎmpachetare[ ] Activități de prelucrare (Se pot realiza doar din produse neprelucrate.)Adăugare ingredientÎncălzireAfumareSărareCoacereUscareMarinareExtragereExtrudareÎmbuteliereCombinație a acestor procedeeSunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.Data .........................................................Semnătura ................................................
  – Partea B  +  Distribuție/introducere pe piață floră spontană(inclusiv distribuție intracomunitară)Operatorul/Grupul de operatori desfășoară activitatea de distribuție online a produselor ecologice,[ ] DA [ ] NUAdresa web ............................Link către platforma e-commerce ....................................Denumirea operatorului/grupului de operatori care desfășoară activități de distribuție/introducere pe piață/depozitare
  Grupa de produseSpecia distribuităCantitatea estimată distribuită (kg, litri sau, după caz, în nr. de unități)Numele furnizoruluiȚara de proveniență a produsuluiLocurile de depozitareDestinația produselor (consumator/unități de distribuție/unități de pregătire/prelucrare)
  JudețulLocalitatea
  Conform instrucțiunilor atașateConform instrucțiunilor atașate
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.Data .........................................................Semnătura ................................................

  INSTRUCȚIUNI
  Grupa de produseI. Plante colectate din flora spontană, părți de plantă (exclusiv ciuperci)
  Nr. crt.Denumirea populară consacrată (denumirea științifică)Partea care se recoltează (partea aeriană/flori/muguri/frunze/fructe/rădăcini etc.)
  1Afinul (Vaccinium myrtillus)Fructele + frunzele
  2Albăstrele (Centaurea cyanus)Florile
  3Alunul (Corylus avellana)Fructele + frunzele + mugurii foliari
  4Amăreală (Polygala amara)Părțile aeriene
  5Aninul negru (Alnus glutinosa)Scoarța + mugurii + frunzele
  6Arnica (Arnica montana)Inflorescența terminală
  7Barba-popii (Filipendula ulmaria)Părțile aeriene
  8Bozul (Sambucus ebulus)Toate părțile plantei
  9Bradul (Abies alba)Mugurii + frunze + lujerii tineri + conuri + scoarța + rășina
  10Brânca-ursului (Heracleum sphondylium)Rădăcinile + semințele + florile + mugurii + frunzele
  11Brândușa de toamnă (Colchicum autumnale)Semințele
  12Brusturul (Arctium lappa)Rădăcinile
  13Busuiocul-cerbilor (Mentha pulegium)Părțile aeriene
  14Calomfirul (Tanacetum balsamita)Părțile aeriene
  15Captalanul (Petasites hybridus)Rizomii + rădăcinile
  16Carpenul (Carpinus betulus)Frunzele
  17Castanul comestibil (Castanea sativa)Fructele + frunzele + scoarța + lemnul
  18Castanul porcesc/sălbatic (Aesculus hippocastanum)Fructele + frunzele + florile albe + scoarța + coaja fructelor
  19Cașul-popii/Nalba mică (Malva neglecta, Malva sylvestris)Frunzele + florile
  20Călinul (Viburnum opulus)Frunzele + florile + fructele + scoarța
  21Călțunași (Tropaeolum majus)Părțile aeriene
  22Cătina (Hippophae rhamnoides)Fructele + frunzele
  23Cătina roșie (Tamarix ramosissima)Mugurii + fructele
  24Cătușnica (Nepeta catarian)Părțile aeriene ale plantei, recoltate în timpul înfloririi
  25Cânepa-codrului (Eupatorium cannabinum)Toate părțile plantei
  26Cerențel (Geum urbanum)Rizomii + rădăcinile
  27Cervană (Lycopus europaeus)Părțile aeriene
  28Cetina de negi (Juniperus sabina)Lujerii tineri
  29Chimionul (Carum carvi)Fructele
  30Cicoarea (Cichorium intybus)Rădăcinile + părțile aeriene
  31Cimbrișorul de câmp (Thymus serpyllum)Părțile aeriene
  32Cinci degete (Potentilla reptans)Rizomii
  33Cireșul amar sălbatic (Prunus avium)Fructele + pedunculii
  34Ciuboțica-cucului (Primula officinalis; Primula veris)Florile + părțile aeriene + rizomii + rădăcinile
  35Ciumăfaia/Laurul porcesc (Datura stramonium)Toate părțile plantei
  36Ciurul-zânelor (Carlina acaulis)Toate părțile plantei
  37Cârcelul (Ephedra distachya)Părțile aeriene
  38Ciumărea (Galega officinalis)Părțile aeriene
  39Coacăzul negru (Ribes nigrum)Fructele + frunzele
  40Coada-calului (Equisetum arvense; Equisetum maximum)Tulpinile sterile
  41Coada-racului (Potentilla anserina)Părțile aeriene
  42Coada șoricelului (Achillea millefolium)Inflorescențele + părțile aeriene
  43Colții-babei (Tribulus terrestris)Părțile aeriene
  44Cornul (Cornus mas)Fructele
  45Crețișoara (Alchemilla vulgaris)Părțile aeriene
  46Crețușca (Filipendula ulmaria)Părțile aeriene
  47Crușin (Rhamnus fragula)Scoarța
  48Dracila (Berberis vulgaris)Rădăcinile + scoarța + florile + fructele
  49Drăgaica/Sânzienele (Galium verum)Părțile aeriene
  50Dudul alb (Morus alba)Fructele + frunzele + rădăcina
  51Dudul negru (Morus nigra)Fructele + frunzele + rădăcina
  52Fagul (Fagus sylvatica)Scoarța + fructele + frunzele + mugurii foliari
  53Fragul (Fragaria vesca)Fructele + frunzele
  54Frasinul (Fraxinus excelsior)Frunzele + mugurii foliari
  55Fumărița (Fumaria officinalis)Părțile aeriene
  56Gălbenele (Calendula officinalis)Florile
  57Ghimpele (Xanthium spinosum)Părțile aeriene
  58Ghințura/Lumânărica-pământului (Gentiana asclepiadea)Rizomii + rădăcinile
  59Ghiocelul (Galanthus nivalis)Bulbii + florile
  60Glădița (Gleditsia triacanthos)Scoarța + frunzele + fructele
  61Gorunul (Quercus petraea)Fructele + scoarța
  62Gutuiul (Cydonia vulgaris)Fructele
  63Hameiul sălbatic (Humulas lupulus)Fructele (conurile)
  64Iarba mare (Inula helenium)Rădăcinile
  65Iarba-tâlharului (Stachys officinalis)Părțile aeriene
  66Iasomia de pădure (Philadelphus coronarius)Florile
  67Iedera (Hedera helix)Frunzele + fructele + rădăcinile
  68Ienupărul (Juniperus communis)Pseudofructele/fructele + frunzele
  69Ipcărigea (Gypsophila paniculata)Rizomii + rădăcinile
  70Isopul (Hyssopus officinalis)Părțile aeriene în timpul înfloririi
  71Izma-calului (Mentha longifolia)Frunzele
  72Jneapănul (Pinus mugo)Mugurii + lujerii tineri
  73Lăcrămioarele/Mărgăritelul (Convallaria majalis)Părțile aeriene
  74Lemnul dulce (Glycyrrhiza glabra)Rădăcinile
  75Leurda (Allium ursinum)Frunzele + bulbii
  76Lichenul de piatră (Cetraria islandica)Părțile aeriene
  77Linarița (Linaria vulgaris)Părțile aeriene
  78Lipicioasa (Galium aparine)Părțile aeriene
  79Lumânărica (Verbascum phlomoides; Verbascum thapsus; Verbascum thapsiforme)Florile
  80Macul roșu de câmp (Papaver rhoeas)Petalele
  81Margareta (Leucanthemum vulgare)Florile + frunzele
  82Măceșul (Rosa canina)Fructele
  83Mărgelușă (Lithospermum officinale)Frunzele + fructele + rădăcinile
  84Mărul (Malus sp.)Fructele
  85Măselarița (Hyoscyamus niger)Părțile aeriene
  86Mătrăguna (Atropa belladona)Frunzele + rădăcinile
  87Menta (Mentha piperita)Părțile aeriene
  88Merișorul (Vaccinium vitis idaea)Frunzele + fructele
  89Mesteacănul (Betula verrucosa/Betula pendula)Frunzele + scoarța + mugurii
  90Mesteacănul pufos (Betula pubescens)Amenții + mugurii
  91Molidul (Picea abies)Mugurii + frunzele + lujerii tineri + conurile + scoarța + rășina
  92Murul (Rubus fructicosus)Fructele + frunzele
  93Mușețelul (Matricaria chamomilla)Părțile aeriene
  94Nalba mare (Althaea officinalis)Frunzele + rădăcinile + florile
  95Năpraznicul (Geranium robertianum)Toată planta
  96Năsturelul (Nasturtium officinale)Frunzele
  97Nemțișorul de câmp (Delphinium consolida)Florile
  98Nucul (Junglans regia)Fructele + frunzele
  99Obligeana (Acorus calamus)Rădăcinile + rizomii
  100Omagul (Aconitum species sectio)Rădăcinile
  101Opățel (Lychnis coronaria)Părțile aeriene
  102Osul iepurelui (Ononis spinosa, Ononis arvensis)Rădăcinile
  103Păducelul (Crataegus monogyna; Crataegus oxyacantha)Frunzele + florile + fructele
  104Paltinul de câmp (Acer platanoides)Frunzele + florile + scoarța
  105Păpădia (Taraxacum officinale)Frunzele + florile + rădăcinile
  106Pătlagina îngustă (Plantago lanceolata)Frunzele + semințele
  107Pătlagina lată (Plantago major)Frunzele
  108Pătlagina mică (Plantago media)Frunzele
  109Pedicuța (Lycopodium clavatum)Părțile aeriene
  110Pelinul (Artemisia absinthium)Părțile aeriene
  111Pinul silvestru (Pinus sylvestris)Mugurii + frunzele + lujerii tineri + conurile + scoarța + rășina
  112Pirul (Agropyron repens)Rădăcinile + rizomii
  113Plămânărica (Pulmonaria officinalis)Părțile aeriene
  114Plopul negru (Populus nigra)Mugurii
  115Podbalul (Tussilago farfara)Frunzele
  116Poroinicul (Dactylorhiza maculata)Tuberculii + părțile aeriene
  117Porumbarul (Prunus spinosa)Florile + frunzele + fructele
  118Pufulița cu flori mici (Epilobium parviflorum)Părțile aeriene
  119Pufulița (Epilobium hirsutum L., Epilobium angustifolium L.)Părțile aeriene
  120Răchitanul (Lythrum salicaria)Părțile aeriene
  121Rocoina (Stellaria media)Părțile aeriene
  122Roinița (Melissa officinalis)Părțile aeriene
  123Rostopasca (Chelidonium majus)Părțile aeriene
  124Ruscuța de primăvară (Adonis vernalis)Părțile aeriene
  125Salcâmul (Robinia pseudacacia)Florile
  126Salcii (Salix alba, Salix fragilis, Salix purpurea, Salix capraea)Scoarța
  127Salvia (Salvia officinalis)Părțile aeriene în timpul înfloririi
  128Saschiu (Vinca minor)Părțile aeriene
  129Sălcioara (Elaeagnus angustifolia)Ramurile tinere + mugurii + frunzele + fructele
  130Săpunarița (Saponaria officinalis)Rizomii + rădăcinile
  131Scaiul vânăt (Eryngium planum)Părțile aeriene
  132Scaiul vântului (Eryngium campestris)Părțile aeriene + rădăcina plantei
  133Scorușul de munte (Sorbus aucuparia)Frunzele + florile + fructele
  134Silur (Euphrasia rostkoviana, Euphrasia officinalis)Părțile aeriene
  135Siminoc (Helichrysum arenarium)Florile + părțile tinere ale plantei
  136Socul (Sambucus nigra)Florile + fructele + frunzele
  137Șovârvul (Origanum vulgare)Părțile aeriene
  138Spânzul (Helleborus purpurascens)Rădăcinile
  139Splinuța (Solidago virguaureae)Părțile aeriene
  140Stejarul (Quercus robur)Fructele + scoarța + mugurii foliari
  141Sulfina (Melilotus officinalis)Părțile aeriene
  142Sunătoarea (Hypericum perforatum)Părțile aeriene
  143Susanul (Sesamum indicum)Semințele
  144Șerlai (Salvia sclarea)Părțile aeriene
  145Ștevia-stânelor (Rumex alpinus)Rădăcina
  146Talpa-gâștei (Leonurus cardiaca)Partea aeriană în timpul înfloririi
  147Tătăneasa (Symphytum officinale)Rizomii + rădăcinile
  148Teiul (Tilia sp.)Florile
  149Toporașul (Viola odorata)Florile + rizomii + rădăcinile
  150Traista-ciobanului (Capsella bursa pastoris)Părțile aeriene
  151Trei-frați-pătați (Viola tricolor)Părțile aeriene
  152Trifoiște de baltă (Menyanthes trifoliata)Frunzele
  153Troscotul (Polygonum aviculare)Părțile aeriene
  154Turița mare (Agrimonia eupatoria)Părțile aeriene
  155Umbra-iepurelui (Asparagus officinalis)Rădăcina
  156Trifoiul roșu (Trifolium pratense)Părțile aeriene
  157Țintaura (Centaurium umbellatum)Părțile aeriene
  158Ulmul (Ulmus campestris)Scoarța
  159Ungurașul (Marrubium vulgare)Părțile aeriene
  160Untul-pământului (Tamus communis)Rădăcinile + rizomul
  161Urzica-moartă (Lamium album)Părțile aeriene
  162Urzica-vie (Urtica dioica)Părțile aeriene + rădăcina
  163Valeriana (Valeriana officinalis)Rădăcinile
  164Vâscul (Viscum album)Părțile aeriene
  165Ventrilica (Veronica officinalis)Părțile aeriene + rădăcinile + rizomii
  166Vetrice (Tanacetum vulgare)Părțile aeriene
  167Verbina (Verbena officinalis)Părțile aeriene
  168Vinarița (Galium odorata)Părțile aeriene
  169Vindecea (Stachys officinalis)Frunzele
  170Volbura (Convolvulus arvensis)Rădăcinile + părțile aeriene
  171Zmeurul (Rubus idaeus)Fructele + frunzele
  II. Ciuperci colectate din flora spontană*****
  Nr. crt.Denumirea științificăDenumirea/Denumirile populară(e)Atenționări
  1Boletus edulisMânătarcă
  Hrib cenușiu
  2Boletus aereusHrib negru
  Pitarcă
  Pitoancă
  3Boletus luteusPita
  Turta-vacii
  4Boletus subtomentosusBuza-caprei
  5Boletus elegansUntoasa cu inel
  6Boletus luridusChitarcă
  Pitarcă
  7Boletus badiusHribul murg
  8Boletus scaberChitarcă
  Burete de mesteacăn
  Burete-călugăresc
  9Cantharellus cibariusGălbiorul
  10Amanita caesareaBuretele domnesc
  Crăița
  11Agaricus campestrisCiuperca de gunoiPălăria uneori maronie - se poate confunda cu Amanita Phalloides - buretele viperei, care este otrăvitoare.
  Șampinionul
  12Agarius silvaticaCiuperca de pădureLa ciupercile tinere, pălăria se poate confunda cu pălăria amanitelor otrăvitoare.
  13Agaricus arvensisCiuperca de câmp
  Ciuperca oilor
  14Lepiota proceraPălăria-șarpelui
  Buretele șerpesc
  Parasolul
  15Lepiota naucinaBuretele alb al porumbeilorCiupercile tinere se pot confunda cu amanitele albe otrăvitoare.
  16Russula cyanoxanthaVinețica-porumbeilor
  17Russula aurataHulubița
  Vinețelele
  18Russula vescaVinețica
  19Russula alutaceaPâinișoară
  20Russula virescensVinețica pestriță
  21Lactarius deliciosusRâșcovul
  Bureții dulci
  Pâinea-pădurii
  Râșcovii de brad
  22Lactarius piperatusIuțarii
  Bureții iuți
  Buretele lăptos
  23Lactarius volemusBuretele dulce
  Buretele roșu
  Râșcovul lăptos
  24Tricholoma georgiiBuretele de mai
  Buretele de spin
  25Armillaria melleaGhebele
  Opinticii
  26Morchella vulgarisCiuciuleții
  27Morchella esculentaCiuciulete
  Pupi
  28Morchella conicaZbârciogii
  29Marasmius oreadesBureții de rouă
  Bureții de pajiște
  Bureciorii
  30Tuber melanosporumTrufa neagră
  Perla neagră
  31Tuber aestivumTrufa de varăSe recoltează în perioada 1 iunie-15 septembrie.
  32Tuber brumaleTrufa de toamnăSe recoltează în perioada 1 octombrie-15 decembrie.
  33Tuber macrosporumTrufa cu spori mari/Trufa usturoiatăSe recoltează în perioada 1 septembrie-1 decembrie.
  34Tuber mesentericumTrufa încrețităSe recoltează în perioada 1 septembrie-1 decembrie.
  35Tuber brumaleTrufa de iarnăSe recoltează în perioada 1 decembrie-15 martie.
  36Tuber borchiiTrufa de primăvarăSe recoltează în perioada 1 februarie-30 aprilie.
  37Tuber magnatumTrufa de toamnăSe recoltează în perioada 1 octombrie-15 decembrie.
  38Choiromyces meadriformisTrufa porceascăSe recoltează în perioada 1 iulie-30 octombrie.
  39Pleurotus ostreatusNegrișorii
  Buretele negru de fag
  40Polyporus squamosusPăstrăvul de nuc
  Păstrăvul de ulm
  41Clavaria botrytisBureții creți
  Creasta-cocoșului
  Rămurelele
  42Clavaria aureaLaba-ursului
  Togmagiorii
  43Coprinus comatusBuretele cu perucă
  Buretele de cerneală
  ***** Conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 246/2006 pentru stabilirea Listei ciupercilor comestibile din flora spontană a căror recoltare sau achiziție și comercializare sunt permise, cu modificările ulterioare.
   +  Anexa nr. 5MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ...........................
  FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
  a importatorilor de produse ecologice
  Anul .........................
  AprobatDAJ/DAMBDirector executiv,............................Nr. .............. din .....................
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  ...............................
  1. ImportatorPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............., cu sediul social în localitatea .................., județul ......................., str. ..........., nr. ....., bl. ..., sc. ....., ap. ....., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul .................., CUI ............................, reprezentată de .............................., în calitate de ...................., CNP ......................., act de identificare ................., tel. .............., fax ................, e-mail ......................................Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru* ...........................................* Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.Subcontractori:
  Numele și prenume/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitatea
  2. AngajamentSolicit înregistrarea în agricultura ecologică și mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naționale și ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate și de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică.3. Alegerea organismului de control aprobatDenumirea organismului de control ales: .................................Codul organismului: .......................................4. Localizarea țării de origine a produselor ecologice importate și natura produselor, cu precizarea locurilor de depozitareDenumire importator: ..........................................
  ProdusulCodul produsuluiȚara de origine (țări terțe)Locul de depozitareCantitatea importată (în: kg, litri sau, după caz, în nr. de unități)
  GrupaSubgrupa/ Detalii produsȚaraJudețulLocalitateaAnul anteriorAnul în curs
  Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile DAJ/DAMB.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii.Data ..............................Semnătura ..................................
   +  Anexa nr. 6MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ......................
  FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
  a exportatorilor de produse ecologice
  AprobatDAJ/DAMBDirector executiv,............................Nr. .............. din .....................
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  ...............................
  1. ExportatorPersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială............................................., cu sediul social în localitatea ...................................., județul......................................, str. ................. nr. ......, bl. ......., nr. ...., sc. …, ap. ...., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ........................, CUI ........................, reprezentată de .............................., în calitate de ......................., CNP .................................., act de identificare .................................., tel. ...................., fax ................., e-mail .............................Locația fermei/unității administrate/Puncte de lucru* ...........................................* Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului, indiferent de județ.2. Activitate de depozitare[ ] DA [ ] NU
  Locația depozituluiTipul de depozit
  Subcontractori:
  Numele și prenume/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitatea
  3. AngajamentSolicit înregistrarea în agricultura ecologică și mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naționale și ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate și de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică;4. Alegerea organismului de control aprobatDenumirea organismului de control ales: ...........................Codul organismului de control: ......................................5. Localizarea unității de origine a produselor ecologice exportate și natura produselor, cu precizarea destinației exportuluiDenumire exportator: ...........................................................
  ProdusulCantitatea exportată în anul anterior (kg, litri sau, după caz, în nr. de unități)Unitatea din care se efectuează exportulȚara de destinație a exportului
  Grupa**Subgrupa**/Detalii produsUnitateaJudețulLocalitatea
  ** Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile și la sediile DAJ/DAMB.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii.Data ..............................Semnătura ..................................
   +  Anexa nr. 7MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului .....................
  FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
  a operatorilor/grupurilor de operatori care desfășoară activități de distribuție/introducere pe piață de produse ecologice
  AprobatDAJ/DAMBDirector executiv,............................Nr. .............. din .....................
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  ...............................
  1. Operator/Grup de operatori care desfășoară activități de distribuție/introducere pe piață de produse ecologicePersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ............................, cu sediul social în localitatea ....................................., județul ................, str. ............... nr. ....., bl. ......, nr. ...., sc. ..., ap. ...., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ......................, CUI ........................., reprezentată de ............................., în calitate de....................., CNP ..................., act de identificare .........................., tel. ................., fax ................, e-mail ........................Locația fermei/unității administrate*................................* Se vor declara toate punctele de lucru ale operatorului/grupului de operatori, indiferent de județ.Operatorul/Grupul de operatori desfășoară și activitatea de traducere a etichetelor și aplicarea acestora pe produsele ecologice ambalate.  DA  NUOperatorul Grupul de operatori desfășoară activitatea de distribuție online a produselor ecologice.[ ] DA [ ] NUAdresa web ............................Link către platforma e-commerce ....................................Subcontractori:
  Numele și prenumele/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitatea
  2. AngajamentSolicit înregistrarea în agricultura ecologică și mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naționale și ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate și de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 999/2001,(CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014,(UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a directivelor 98/58/CE,1999/74/CE,2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică.3. Alegerea organismului de control aprobatDenumirea organismului de control ales: ...............................Codul organismului de control: .........................................Nume operator/grup de operatori: .............................................................
  ProdusulCantitatea introdusă pe piață/distribuită în anul anterior (kg, litri sau, după caz, în nr. de unități)Nume producător/pregătitor/prelucrător/distribuitor/importator și țara de proveniență a produsuluiLocurile de depozitareDestinația produselor (consumator/unități de distribuție/unități de pregătire/prelucrare)Traducere etichetă
  GrupaDetalii produsNume producător/ pregătitor/ prelucrător/ distribuitor/ importatorȚara de proveniențăȚaraJudețulLocalitatea
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii.Data .............................. Semnătura .........................
   +  Anexa nr. 8MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ........................
  FIȘĂ DE ÎNREGISTRARE
  a operatorilor care desfășoară activitatea de depozitare a produselor ecologice sau în conversie
  Anul .........................
  AprobatDirector executiv,.............................................Nr. .............. din .....................
  Avizat
  Responsabil agricultură ecologică,
  ..................................
  1. Activitate de depozitarePersoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .............., cu sediul social în localitatea .................., județul ......................., înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ........................, CUI ................., reprezentată de ................, în calitate de ..............., CNP .............., act de identificare ................., tel. .............., fax. ..............., email ......................................Puncte de depozitare* .....................................* Se vor declara toate punctele de depozitare ale operatorului, indiferent de județ.2. AngajamentSolicit înregistrarea în agricultura ecologică și mă angajez să respect prevederile următoarelor acte normative naționale și ale Uniunii Europene:– Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, regulamentele delegate și de punere în aplicare;– Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE,1999/74/CE, 2007/43/CE,2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de supraveghere a activității acestora în agricultura ecologică.3. Alegerea organismului de control aprobatNumele organismului de control ales: .................................Codul organismului de control: .......................................4. Țara de origine a produselor depozitate și natura produselor, cu precizarea locațiilor depozitelorNume operator - activitate de depozitare: ..........................................
  Nr. crt.JudețulLocalitateaDate de contactCapacitatea de depozitareSuprafața depozituluiGrupa de produseVolumul de mărfuri depozitat
  Anul anteriorAnul în curs
  Grupa de produse se va completa conform nomenclatoarelor disponibile la sediile DAJ/DAMB.Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii.Data ..............................Semnătura ..................................
   +  Anexa nr. 9MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului .............Nr. ...................din ........................
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  pentru scutirea operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice
  preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final de la obligația de înregistrare în agricultura ecologică
  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........................, cu sediul social în localitatea ........................., județul .........................., str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ......, înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ....................., CUI ................., reprezentată de ..................... în calitate de .................................., CNP ..........................., act de identificare .............................., tel. ................., fax ................, e-mail .........................., declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele:– vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final;– nu produc, nu pregătesc și nu depozitez produsele distribuite altfel decât în legătură cu punctul de vânzare;– nu import astfel de produse dintr-o țară terță;– nu subcontractez astfel de activități unui alt operator.Locația/Puncte de vânzare* .......................................................Data ..................................Semnătura ..............................* Se vor declara toate punctele de vânzare prin care operatorul distribuie produse ecologice preambalate către consumatorul/utilizatorul final.
   +  Anexa nr. 10
  PROCEDURA
  aplicabilă operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice preambalate direct
  consumatorului sau utilizatorului final care sunt scutiți de la înregistrarea în agricultura ecologică
  I. Obligațiile operatorilor/grupurilor de operatori1. Operatorii/Grupurile de operatori care sunt scutiți de la înregistrarea în agricultura ecologică au următoarele obligații:a) să își declare activitatea la DAJ/DAMB* pe teritoriul căreia își desfășoară activitatea prin depunerea formularului „Declarație pe propria răspundere pentru scutirea operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final de la obligația de înregistrare în agricultura ecologică“, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9 la ordin;* Direcțiile pentru agricultură județene/Direcția pentru Agricultură a Municipiului București.b) să solicite furnizorului și să dețină la punctul de vânzare certificate pentru toate produsele distribuite [certificate emise în conformitate cu art. 35 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/848 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice];c) să notifice DAJ/DAMB pe teritoriul căreia își desfășoară activitatea, în situația în care intervin modificări în ceea ce privește activitățile pe care le desfășoară și care presupun înregistrarea în agricultura ecologică;d) să separe produsele obținute din producția ecologică de cele obținute din producția convențională.2. Nu sunt scutiți de la înregistrarea în agricultura ecologică:a) operatorii/grupurile de operatori de produse ecologice care realizează activități de distribuție în țări UE sau non-UE, operatorii care importă produse ecologice direct sau preluate de la alte firme din România;b) operatorii/grupurile de operatori de produse ecologice care, pe lângă vânzarea cu amănuntul către consumatorul/utilizatorul final, distribuie produse ecologice către alți distribuitori, care la rândul lor revând aceste produse consumatorului/utilizatorului final;c) operatorii/grupurile de operatori care realizează activități de distribuție online a produselor ecologice;d) operatorii/grupurile de operatori care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/848.II. Obligațiile DAJ/DAMB1. DAJ/DAMB țin o evidență a operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului/utilizatorului final scutiți de la înregistrarea în agricultura ecologică, pe care o transmit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale/Direcției generale politici agricole.2. În vederea urmăririi trasabilității produselor ecologice, a îndeplinirii condițiilor care stau la baza scutirii de la înregistrarea în agricultura ecologică a operatorilor/grupurilor de operatori care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final și a obligațiilor prevăzute la pct. I, consilierii cu atribuții de inspecții tehnice în agricultura ecologică din cadrul DAJ/DAMB vor efectua verificări și vor transmite lunar către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale/Direcția generală control antifraudă și inspecții/Direcția monitorizare inspecție, verificare și control rezultatele verificărilor.
   +  Anexa nr. 11
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  pentru deținerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică
  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........................., cu sediul social în localitatea .............., județul .................., str. ......................... nr. ...., bl. ..., sc. ...., ap. ......, înscrisă la oficiul registrului comerțului cu numărul ................., CUI .................., reprezentată de ................................, în calitate de .................................., CNP ......................., cod de exploatație/ID .................., act de identificare ..............., tel. ................., fax ................, e-mail ....................;sauPersoana fizică ........................., domiciliată în ........................., localitatea ..................., județul ................................., str. .................. nr. ......., bl. ..., sc. ...., ap. ..., BI/CI seria ....... nr. ................, eliberat/eliberată la data de ........................... de către ......................, CNP .................., cod de exploatație/ID .................., tel. ................., fax ................, e-mail .................,declar pe propria răspundere că dețin următoarele documente:
  Nr. crt.Denumirea documentuluiDANU
  0123
  1Contractul încheiat între operator/grup de operatori și organismul de control (copie)
  2Buletin de identitate/Carte de identitate/Pașaport (pentru cetățeanul străin) al/a titularului, al/a administratorului sau al/a împuternicitului (copie)
  3Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016 (copie)
  4Certificatul de înregistrare fiscală, după caz
  5Certificatul constatator, eliberat de oficiul registrului comerțului*
  6Dovada înscrierii în Registrul societăților agricole/Registrul unităților de acvacultură (licența de acvacultură)
  7Dovada înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor, după caz
  8Titlul de proprietate
  9Extras de carte funciară
  10Contract de vânzare-cumpărare
  11Act de donație
  12Contract de arendă/Tabelul contractelor de arendă încheiate, avizate de secretarul consiliului local, cuprinzând numărul și data contractelor, numele și prenumele arendatorului, suprafața de teren arendată
  13Contract de închiriere înregistrat la administrația finanțelor publice teritorială
  14Contract de comodat/Contract de concesiune
  15Contract de asociere/asociere în participațiune (din care să reiasă sau să existe documente atașate care atestă dovada dreptului de proprietate/folosință a suprafeței de teren care se va înscrie în agricultura ecologică)
  16Procură notarială din care să reiasă folosirea terenului pentru care se solicită înscrierea în agricultura ecologică, în cazul deținătorilor de teren care sunt plecați sau care nu îl mai pot lucra din motive întemeiate: vârstă, boală etc., după caz
  17Alte documente (notariale) care pot dovedi dreptul de folosință a terenului pentru care se solicită înscrierea în agricultura ecologică
  18Adeverința de la Registrul agricol din care să reiasă suprafața aflată în folosință, după caz
  19Harta cu amplasarea culturilor
  20Certificatul eliberat de organismul de control (pentru operatorii care se înscriu în agricultura ecologică începând cu anul II de conversie)
  21Licență de import AGRIM**
  22Licență de export sau certificat de fixare în avans AGREX**
  23Extras din SNIIF - Sistemul privind identificarea și înregistrarea animalelor în România
  24Decizia privind schimbarea categoriei de folosință, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare (copie)
  25Autorizație de plantare, conform Legii pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau conform Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare (copie)
  26Certificat de atestare pentru activitatea de producere/prelucrare/comercializare a semințelor și a materialului săditor, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar, nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici și eliberare a autorizației pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și materialului săditor, cu modificările și completările ulterioare (copie)
  27Avizul eliberat de Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii - Academia Română
  28Autorizația emisă conform Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 410/2008, cu modificările și completările ulterioare
  29Acordul scris prin care subcontractanții și proprietarii de teren sunt de acord să fie supuși sistemului de control
  * Operatorul este obligat să dețină certificatul constatator pentru toate punctele de lucru pe care le înscrie în fișa de înregistrare în agricultura ecologică.** Documentele emise conform reglementărilor UE în vigoare privind schimburile comerciale.Data ........................Semnătura ..............................
   +  Anexa nr. 12MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului .....................Nr. ........... din ................AprobatDirector executiv,.........(numele și prenumele/semnătura)........AvizatResponsabil agricultura ecologică,......(numele și prenumele/semnătura).......
  CENTRALIZATORUL
  operatorilor/grupurilor de operatori din agricultura ecologică
  Perioada.....................  +  Partea A: Producători agricoli
  Declarația pe propria răspundereInformații aferente hărțilorSuprafața totală în agricultura ecologică, din care:Producția animalieră
  Nr. crt.Proiecte PNDR/PNSNumărul măsurii din PNDR/PNS* sau POP** accesateDenumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/CUICod exploatație/IDLocalitateaJudețulAdresaTel./faxNr./data fișei de înregistrare la DAJDenumirea OC (codul OC)Nr./data contractului încheiat cu OCU.M. (ha, capete, familie de albine, t, l)JudețulLocalitateaCod SirsupNr. bloc fizicNr. parcelă agricolăSuprafața cadastrală a parcelei (ha)Suprafața agricolă exploatată (ha)Suprafața în agricultura convențională (ha)Cultură/DenumireC an 1 (ha)C an 2 (ha)C an 3 (ha)Suprafața certificată ecologic (ha)Categoria de animaleConversieCertificareConvenționale
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
  * Programul național de dezvoltare rurală/Planul Național Strategic** Programul operațional pentru pescuit.C - ConversieOC - Organism de control
   +  Partea B: Unități de producție de acvacultură
  Nr. crt.Declarația pe propria răspundereDenumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/CUILocalitateaJudețulAdresaTel./faxNr./data fișei de înregistrare la DAJDenumirea OC (codul OC)Nr./data contractului cu OCU.M. (t, buc.)FamilieSpecieEfective (t)VârstaDeclarație statusInformații aferente identificării suprafețelorSuprafața de luciu de apă în agricultura ecologică, din care:
  Proiecte PNDRNumărul măsurii din PNDR/PNS POP accesate(alevini, puiet predezvoltat, puiet vara 1, puiet vara 2, pește consum), algeConvențional (t)Conversie (t)Ecologic (t)JudețulLocalitateaNr. bazin/identificareNume bazinTip bazinSuprafața cadastrală a bazinului, conform contractuluiSuprafață luciu de apă exploatată (ha)Suprafața în acvacultura convențională (ha)Specie de pește/organisme acvatice (alge)Suprafața totală (ha)C1 (ha)C2 (ha)Certificată ecologic (ha)
  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
   +  Partea C: Operatori/Grupuri de operatori care desfășoară activitatea de pregătire
  Nr. crt.Declarația pe propria răspundereDenumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/CUILocalitateaJudețulAdresaTel./faxNr./data fișei de înregistrare la DAJDenumirea OC (codul OC)Nr./data contractului cu OCU.M. (capete, l, t, buc.)Produs finit*Loc de pregătire/prelucrareCantitate realizată în anul...Activități de pregătire/prelucrare Natura operațiilor**Subcontractori
  Proiecte PNDR/PNSNumărul măsurii din PNDR/PNS sau POP accesateGrupaSubgrupa/Detalii produsJudețulLocalitateaNumele și prenumele/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitatea
  1234567891011121314151617181920212223
  * Produsul care iese din unitatea de pregătire/prelucrare (de exemplu: pâine, brânză de oaie, făină de grâu).** Operații privind:
   Activități de pregătire: Activități de prelucrare (Se pot realiza doar din produse neprelucrate.):
  DivizareaAdăugare ingredient
  SeparareaÎncălzire
  TranșareaAfumare
  DecupareaSărare
  DezosareaCoacere
  TocareaUscare
  JupuireaMarinare
  MăcinareaExtragere
  TăiereaExtrudare
  CurățareaÎmbutelierea
  DecorticareaCombinație a acestor procedee
  Răcirea
  Înghețarea
  Congelarea
  Decongelarea
  Etichetarea
  Traducere etichete
  Sortarea
  Sacrificarea
  Ambalarea
  Omogenizarea
  Împachetarea
   +  Partea D: Operatori floră spontană (A - pregătire și/sau prelucrare/B - distribuție/introducere pe piață sau A și B)
  Nr. crt.Denumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/CUILocalitateaJudețulAdresaTel./faxNr./data fișei de înregistrare la DAJDenumirea OC (codul OC)Nr./data contractului cu OCU.M. (ha, to)Pregătire/PrelucrareIntroducere pe piață
  SubcontractoriLoc de pregătire/PrelucrareGrupa de produseSpecia distribuită/Produsul distribuitCantitatea realizată introdusă pe piață (t)Numele furnizoruluiȚara de origine a produsuluiLocația depozitelorDestinația produselor
  Numele și prenumele/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitateaGrupa de produseSpecia supusă operațiunii de pregătire/prelucrare*/Produs finitJudețulLocalitateaCantitatea realizată (t) în anul.......Activități de pregătire/prelucrare Natura operațiunilor**JudețulLocalitateaConsumatorUnități distribuitoareUnități pregătire/prelucrare
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031
   +  Partea E: Exportatori
  Nr. crt.Denumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/CUILocalitateaJudețulAdresaTel./faxNr./data fișei de înregistrare la DAJDenumirea OC (codul OC)Nr./data/Contractul cu OCU.M. (ha, capete, familii de albine, t, l)ProdusulCantitatea exportată realizată anul anterior (kg/l/buc./t)Unitatea de unde se face exportulȚara de destinație a exportului
  GrupaSubgrupa/Detalii produsUnitateaJudețulLocalitatea
  123456789101112131415161718
   +  Partea F: Importatori
  Nr. crt.Denumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/CUILocalitateaJudețulAdresaTel./faxNr./data fișei de înregistrare la DAJDenumirea OC (codul OC)Nr./data/Contractul cu OCU.M. (ha, capete, familii de albine, t, l)ProdusulCodul produsuluiȚara de origine (țări terțe)Locurile de depozitareCantitatea importată (kg, litri sau, după caz, în nr. de unități)
  GrupaSubgrupa/Detalii produsȚaraJudețulLocalitateaAnul anterior (cantitate realizată)Anul în curs (cantitate estimată)
  1234567891011121314151617181920
   +  Partea G: Distribuitori
  Nr. crt.Denumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/CUILocalitateaJudețulAdresaTel./faxNr./Data fișei de înregistrare la DAJDenumirea OC/Codul OCNr./Data contractului cu OCU.M. (kg, l, buc., familii de albine, buc., t)SubcontractoriProdus finitCantitatea realizată distribuită (kg, l, buc., t)Numele producătorului/pregătitorului/ distribuitorului/importatorului și țara de origine a produsuluiLocurile de depozitareDestinația produselor
  Numele și prenumele/DenumireaCNP/CUIJudețulLocalitateaGrupaSubgrupa/Detalii produsNumele producătorului/pregătitorului/distribuitorului/importatoruluiȚara de origine a produsuluiȚaraJudețulLocalitateaConsumatorUnități de distribuțieUnități de pregătire/prelucrare
  1234567891011121314151617181920212223242526
   +  Partea H: Depozitari
  Nr. crt.Denumirea operatorului/grupului de operatoriCNP/ CUILocalitateaJudețulAdresaTel./faxNr./Data fișei de înregistrare la DAJDenumirea OC/Codul OCNr./Data contractului cu OCCapacitatea de depozitareSuprafața depozitului(mp)Grupa de produseVolumul de mărfuri depozitat
  Anul anteriorAnul în curs
  thlthlmcthlmc
  1234567891011121314151617181920
  (la 16-04-2024, Anexa nr. 12 a fost modificată de Punctul 4. , Articolul I din ORDINUL nr. 143 din 11 aprilie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 16 aprilie 2024 )
   +  Anexa nr. 13
  SOLICITARE
  privind modificarea fișei de înregistrare în agricultura ecologică depuse inițial
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură ........................Nr. ............ din ................AprobatDirector,DAJ/DAMB............................................(numele și prenumele/semnătura)
  Avizat
  Responsabil agricultura ecologică
  ............................................
  (numele și prenumele/semnătura)

  Solicitare privind modificarea fișei de înregistrare în agricultura ecologică depuse inițial
  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială .........................., cu sediul în localitatea ..........................., județul .............................., str. ............ nr. ...., bl. ....., sc. ....., ap. ...., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ......................., CUI .........................., reprezentată de ..............................., CNP ........................., cod de exploatație/ID ....................., telefon ...................., fax ......................, e-mail ......................;Persoana fizică ............................, domiciliată în localitatea ......................, județul ...................., str. ........................... nr. ....., bl. ..., sc. ....., ap. ......, BI/CI seria ..... nr. ........................., CNP .........................., cod de exploatație/ID .........................., telefon ....................., fax ....................., e-mail ....................... .Tip operator/grup de operatori ................................1. Solicit modificarea fișei de înregistrare în agricultura ecologică depuse inițial, întrucât mă aflu în una dintre următoarele situații*:a) operatorul/grupul de operatori are încheiat contract cu un organism de control ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunțării sau a retragerii aprobării de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Solicitarea, însoțită de contractul încheiat cu noul organism de control, precum și fișa de înregistrare inițială se depun la DAJ/DAMB;b) rezilierea contractului cu organismul de control menționat în fișa de înregistrare, cu depunerea dovezii acestei rezilieri și încheierea unui contract cu un alt organism de control;c) schimbarea formei de organizare;d) schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii exploatației cu/fără modificarea CUI;e) schimbarea administratorului exploatației (numele, prenumele, CNP) - în cazul persoanelor juridice;f) schimbarea adresei deținătorului exploatației;g) cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale:(i) decesul operatorului sau al reprezentantului legal;(ii) incapacitatea profesională de lungă durată a operatorului;(iii) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafețele agricole/de producție piscicolă ale exploatației;(iv) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor/bazinelor piscicole aflate pe exploatație;(v) o epizootie care afectează parțial sau integral șeptelul operatorului sau stocul de pește;h) constatarea de către organismul de control cu care operatorul are încheiat contract a unor diferențe între datele înscrise privind producția animalieră și datele înscrise în Registrul parcelar față de datele înscrise în fișa de înregistrare depusă inițial;i) transferul total al activității cu profil ecologic;j) transferul parțial al activității cu profil ecologic;k) modificarea blocurilor fizice, parcelelor, culturilor, existența unor fluctuații ale efectivelor de animale, constatarea de diferențe între cultura înregistrată și cultura înființată, adăugarea/eliminarea de produse în/din lista de produse a distribuitorilor, modificarea statusului parcelei, modificarea dimensiunii exploatației prin adăugarea/retragerea de suprafețe de teren, luciu de apă și/sau animale/animale și organisme de acvacultură, erori materiale. Pentru aceste cazuri operatorul are obligația să depună documente care să justifice necesitatea modificării.*Se va/vor bifa situația/situațiile care a/au condus la depunerea acestei solicitări. Pentru aceste situații operatorul/grupul de operatori are obligația să depună documente care să justifice necesitatea modificării.2. ObservațiiOperatorul/Grupul de operatori va menționa diferențele față de fișa de înregistrare depusă inițial........................................................................................În scopul verificării informațiilor cuprinse în această solicitare, operatorul/grupul de operatori furnizează documente, la cererea MADR/DAJ/DAMB. În situația în care unele dintre documente sunt emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale, MADR/DAJ/DAMB solicită documentele în cauză entităților emitente, cu respectarea prevederilor art. 2^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare.Declar pe propria răspundere, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu au survenit alte modificări în informațiile prezentate în Fișa de înregistrare nr. ................./data .................. decât cele precizate.Data ...................Semnătura operatorului/administratorului grupului de operatori ..............................
   +  Anexa nr. 14
  NOTIFICARE
  privind retragerea din agricultura ecologică
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură .................................Nr. ............ din ...............
  Notificare privind retragerea din agricultura ecologică
  Persoana juridică/Persoana fizică autorizată/Întreprinderea individuală/Întreprinderea familială ........................., cu sediul în localitatea ........................, județul .........................., str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ...., ap. ......, înscrisă la registrul comerțului cu nr. .................., CUI ............................., reprezentată de ..........................., CNP ................., cod de exploatație/ID ......................., telefon .................., fax ......................., e-mail .........................;sauPersoana fizică ....................., domiciliată în localitatea ....................., județul ..................., str. .................. nr. ...., bl. ..., sc. ....., ap. ....., BI/CI seria ................. nr. ............................., CNP ...................., cod de exploatație/ID ................, telefon ........................, fax ........................., e-mail ...................... .Tip operator/grup de operatori ........................Declar că mă retrag din agricultura ecologică, începând cu data de ............................. .Mă angajez să mențin pentru o perioadă de 5 ani înregistrările contabile, precum și toate documentele emise în perioada activării mele în agricultura ecologică.Data ..........................Semnătura operatorului/administratorului grupului de operatori ..........................
  -----