ORDIN nr. 1.721 din 29 octombrie 2021privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 3 noiembrie 2021  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) și ale art. 30 alin. (3) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 742.049 din 28.10.2021,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Dispoziții generale(1) Prin prezentul ordin se stabilește competența de administrare a marilor contribuabili în sarcina Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se efectuează selecția/actualizarea acestora, pentru:a) contribuabilii mari aflați în administrarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili la data de 31 decembrie 2021;b) contribuabilii mari care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul ordin.(2) Prin excepție de la alin. (1) lit. a), nu sunt administrați de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili contribuabilii mari care:a) au fost declarați insolvabili potrivit art. 265 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, până la data selecției/actualizării;b) s-au aflat în procedura insolvenței deschisă prin sentință definitivă pronunțată până la data selecției/actualizării;c) au fost declarați în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii, până la data selecției/ actualizării;d) au fost declarați inactivi potrivit dispozițiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală, până la data selecției/actualizării;e) au fost selectați anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, conform criteriului participării directe;f) au fost selectați conform criteriului continuității, până la data selecției/actualizării. (la 06-12-2023, Alineatul (2), Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 1.945 din 28 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1097 din 6 decembrie 2023 ) (3) Selecția/Actualizarea marilor contribuabili se realizează în funcție de criteriile de selecție prevăzute la art. 3 și de regulile specifice prevăzute la art. 7.  +  Articolul 2Condiția generală de eligibilitate(1) Se consideră eligibili contribuabilii care se încadrează în una dintre următoarele categorii:a) contribuabilii prevăzuți la art. 4 alin. (2);b) persoanele juridice române înființate potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv entitățile rezultate în urma fuziunii cu alți contribuabili;c) sucursalele contribuabililor persoane juridice străine/sedii permanente desemnate/sedii permanente care își desfășoară activitatea pe teritoriul României;d) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile cu capital majoritar sau integral de stat;e) institutele naționale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prin excepție de la alin. (1), nu se consideră eligibili:a) contribuabilii care sunt declarați insolvabili potrivit art. 265 din Codul de procedură fiscală;b) contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenței prin sentință definitivă;c) contribuabilii care se află în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului și nici contribuabilii care sunt declarați inactivi potrivit prevederilor art. 92 din Codul de procedură fiscală.(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică contribuabililor selectați/actualizați potrivit criteriilor specifice prevăzute la art. 4 alin. (2) și (6).  +  Articolul 3Criterii de selecție(1) Selecția marilor contribuabili se realizează dintre contribuabilii eligibili, în funcție de următoarele criterii:a) criterii specifice;b) criteriul de bază;c) abrogată. (la 06-12-2023, Litera c), Alineatul (1), Articolul 3 a fost abrogată de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 1.945 din 28 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1097 din 6 decembrie 2023 ) (2) Contribuabilii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3), precum și cei stabiliți în ordine descrescătoare în funcție de criteriul de bază prevăzut la art. 5 sunt selectați în limita unui număr maxim de 2.000 de contribuabili. (la 01-07-2024, Alineatul (2) , Articolul 3 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 665 din 29 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 12 aprilie 2024 ) (3) Criteriile de selecție prevăzute la alin. (1) se pot modifica anual prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 4Criterii specifice(1) Din categoria marilor contribuabili fac parte contribuabilii care îndeplinesc următoarele criterii specifice de selecție:a) criteriul specific de activitate desfășurată;b) abrogată; (la 06-12-2023, Litera b), Alineatul (1), Articolul 4 a fost abrogată de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 1.945 din 28 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1097 din 6 decembrie 2023 ) c) criteriul grupului fiscal unic.(2) În criteriul specific de activitate desfășurată se încadrează:a) Banca Națională a României;b) instituțiile de credit autorizate de Banca Națională a României, cu excepția cooperativelor de credit din cadrul organizațiilor cooperatiste de credit;c) societățile de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară;d) societățile de investiții financiare;e) Societatea Română de Televiziune;f) Societatea Română de Radiodifuziune.(3) Abrogat. (la 06-12-2023, Alineatul (3), Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 1.945 din 28 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1097 din 6 decembrie 2023 ) (4) Abrogat. (la 06-12-2023, Alineatul (4), Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 1.945 din 28 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1097 din 6 decembrie 2023 ) (5) În termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării fiscale, contribuabilii nou-înființați prevăzuți la alin. (2) lit. b)-d) se preiau în administrare de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire întocmit potrivit art. 9 alin. (2). (la 06-12-2023, Alineatul (5), Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din ORDINUL nr. 1.945 din 28 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1097 din 6 decembrie 2023 ) (6) Criteriul grupului fiscal unic. Se încadrează în categoria contribuabililor mari reprezentantul fiscal și membrii aparținând grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca cel puțin unul dintre aceștia să îndeplinească criteriile de selecție prevăzute la art. 3.  +  Articolul 5Criteriul de bază(1) Criteriul de bază, reprezentând criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 3 indicatori selectați din punct de vedere economic și bugetar în următoarele proporții:a) cifra de afaceri - 50%.b) volumul obligațiilor fiscale declarate - 30%;c) volumul cheltuielilor cu personalul - 20%.(2) Indicatorii prevăzuți la alin. (1) lit. a) și c) sunt cei raportați în situațiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează selecția/actualizarea. Pentru contribuabilii care nu au depus, până la data actualizării listelor, situațiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea, indicatorii prevăzuți la alin. (1) lit. a) și c) se calculează pe baza datelor înscrise în următoarele documente:a) deconturile de taxă pe valoarea adăugată (formular D300) depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecția/actualizarea, pentru stabilirea cifrei de afaceri;b) declarațiile privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (formular D112), depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecția/actualizarea, pentru stabilirea volumului cheltuielilor cu personalul.(3) Indicatorul prevăzut la alin. (1) lit. b) este stabilit conform declarațiilor depuse de către contribuabili în cursul anului precedent celui în care se efectuează selecția/actualizarea contribuabililor.  +  Articolul 6Abrogat. (la 06-12-2023, Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 5., Articolul I din ORDINUL nr. 1.945 din 28 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1097 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 7Reguli specifice(1) Contribuabilii care îndeplinesc criteriile de selecție și care, de la data selecției/actualizării listelor și până la data de 1 ianuarie a anului următor, se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-d), cu excepția celor prevăzuți la art. 4 alin. (2) și (6), se administrează de către organele fiscale centrale în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al acestora. În situația în care, la data selecției/actualizării, acești contribuabili se află în administrarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, se predau organelor fiscale centrale în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al acestora, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 9. (la 06-12-2023, Alineatul (1), Articolul 7 a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 1.945 din 28 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1097 din 6 decembrie 2023 ) (2) Abrogat. (la 06-12-2023, Alineatul (2), Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 7., Articolul I din ORDINUL nr. 1.945 din 28 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1097 din 6 decembrie 2023 ) (3) Abrogat. (la 06-12-2023, Alineatul (3), Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 7., Articolul I din ORDINUL nr. 1.945 din 28 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1097 din 6 decembrie 2023 ) (4) Abrogat. (la 06-12-2023, Alineatul (4), Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 7., Articolul I din ORDINUL nr. 1.945 din 28 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1097 din 6 decembrie 2023 ) (5) Contribuabilii rezultați în urma divizării/reorganizării unui mare contribuabil vor fi administrați în continuare ca mari contribuabili, în condițiile prezentului ordin.(6) Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea/reorganizarea unui mare contribuabil cu un alt contribuabil va fi administrat de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei operațiuni la registrul comerțului ori de la data reorganizării, după caz.(7) Dacă un contribuabil absoarbe prin fuziune/reorganizare un mare contribuabil, acesta va fi preluat spre administrare de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei operațiuni la registrul comerțului ori de la data reorganizării, după caz.(8) În situația în care, de la data selecției/actualizării listelor și până la data de 1 ianuarie a anului următor, s-au identificat contribuabili care se încadrează în criteriul grupului fiscal unic, aceștia se preiau în administrare de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire, în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor celui în care s-a făcut selecția/actualizarea.(9) Contribuabilii care se încadrează în criteriul grupului fiscal unic după data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a făcut selecția/actualizarea vor fi preluați spre administrare de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care organul fiscal central constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.(10) Contribuabilii care sunt declarați insolvabili potrivit art. 265 din Codul de procedură fiscală după data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a făcut selecția/actualizarea vor fi preluați spre administrare de către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal, potrivit legii, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 9.(11) Abrogat. (la 06-12-2023, Alineatul (11), Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 7., Articolul I din ORDINUL nr. 1.945 din 28 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1097 din 6 decembrie 2023 ) Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 83 din 26 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2022, contribuabilii prevăzuți la art. I pct. 2 depun Declarația informativă D406 prevăzută la art. 2 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal, începând cu data de referință stabilită în anexa nr. 5 la ordinul anterior precizat, corespunzător categoriei de contribuabili în care se încadrează prin intrarea în vigoare a prezentului ordin.
   +  Articolul 8Lista marilor contribuabili, inclusiv a sediilor secundare(1) Stabilirea numărului de contribuabili, precum și lista marilor contribuabili administrați de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, inclusiv cei selectați/ actualizați conform prevederilor prezentului ordin, se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) Sediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili.(3) Ordinul prevăzut la alin. (1) și lista sediilor secundare ale marilor contribuabili se publică pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(4) Lista marilor contribuabili, inclusiv lista sediilor secundare ale acestora, se actualizează anual, pe baza criteriilor de selecție prevăzute la art. 3 și a regulilor specifice prevăzute la art. 7, până la data de 10 decembrie a fiecărui an și se publică pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Notă
  Potrivit art. I din ORDINUL nr. 2.518 din 12 decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 1207 din 15 decembrie 2022, pentru actualizarea listei marilor contribuabili, inclusiv a listei sediilor secundare ale acestora, termenul prevăzut la art. 8 alin. (4) care se împlinește în anul 2022, se prorogă până la data de 10 decembrie 2023.
  (5) În situația în care, ulterior aprobării listelor marilor contribuabili, se constată erori de selecție/actualizare, acestea se modifică prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
   +  Articolul 9Predarea-primirea marilor contribuabili(1) Contribuabilii mari stabiliți potrivit criteriilor de selecție prevăzute la art. 3 se preiau în administrare de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost efectuată selecția, cu excepția celor prevăzuți la art. 7 alin. (6)-(9).(2) Predarea-primirea dosarelor fiscale ale marilor contribuabili, inclusiv ale celor prevăzuți la art. 4 alin. (5) și art. 7 alin. (6)-(9), precum și ale sediilor secundare ale acestora se realizează între organele fiscale centrale implicate, pe bază de protocol de predare-primire, potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Modificarea competenței de administrare a contribuabililor prevăzuți la art. 4 alin. (5) și art. 7 alin. (6)-(9) se realizează în baza protocolului de predare-primire.(3) Predarea-primirea dosarelor fiscale ale marilor contribuabili prevăzuți la art. 1 alin. (2), precum și ale sediilor secundare ale acestora se realizează între organele fiscale centrale implicate, pe bază de protocol de predare-primire, potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (4) Procedura de administrare și monitorizare a marilor contribuabili este aprobată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(5) Pentru contribuabilii mari care urmează să fie preluați în administrare de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili și pentru sediile secundare ale acestora, informațiile aflate în sistemele informatice de administrare a creanțelor fiscale se transferă în format electronic între organele fiscale centrale implicate în procedura de predare-primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la închiderea anului fiscal în care se efectuează selecția/actualizarea.(6) Până la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizează selecția/actualizarea marilor contribuabili se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mari și ale sediilor secundare ale acestora.(7) Contribuabilii care fac obiectul predării sunt notificați de către organul fiscal central în a cărui administrare se află la data selecției/actualizării, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală.(8) Prevederile alin. (5)-(7) se aplică în mod corespunzător și în cazul preluării contribuabililor mari prevăzuți la art. 1 alin. (2) de către organele fiscale centrale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal, potrivit legii.  +  Articolul 10Dispoziții finale(1) Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de monitorizare venituri și sinteză, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1034 din 22 decembrie 2016, se abrogă.(3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 29 octombrie 2021.Nr. 1.721.