LEGE nr. 249 din 13 noiembrie 2020privind prevenția și depistarea precoce a diabetului zaharat
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1079 din 13 noiembrie 2020  (la 04-09-2023, Titlul legii a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 ) Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege are drept obiect instituirea unor măsuri și mecanisme legale pentru prevenirea și depistarea precoce a diabetului zaharat, precum și pentru conștientizarea, încurajarea și sprijinirea populației să adopte și să practice un stil de viață sănătos și responsabil în vederea menținerii unei bune stări de sănătate pe toată perioada vieții. (la 04-09-2023, sintagma: diabetului a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 1^1În înțelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) măsuri de prevenire și depistare precoce a diabetului zaharat - ansamblul intervențiilor asupra factorilor cu efect nefavorabil sănătății efectuate în scopul reducerii riscurilor de diabet zaharat;b) prevenția primordială a diabetului zaharat - adaptarea strategiilor în faza de toleranță normală la glucoză pentru a opri apariția factorilor de risc;c) prevenția primară - totalitatea intervențiilor efectuate în scopul contracarării riscului de îmbolnăvire prin diabet zaharat;d) prevenția secundară - totalitatea strategiilor efectuate după depistarea diabetului zaharat pentru a preveni sau a întârzia dezvoltarea complicațiilor cronice ale bolii;e) prevenția terțiară - intervenția care se realizează în stadiul în care există deja complicații, cu scopul de a preveni progresia acestora;f) educație terapeutică a persoanei cu diabet zaharat - procesul de educație gestionat de personalul care are competență profesională în domeniul educării unei persoane diagnosticate cu diabet zaharat, a unui grup de bolnavi și/sau a familiilor acestora în sensul implicării lor în managementul propriei boli și de a preveni complicațiile acesteia, concomitent cu menținerea sau îmbunătățirea calității vieții. (la 04-09-2023, Capitolul I a fost completat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 2În vederea respectării dreptului persoanelor de a beneficia de servicii pentru prevenirea și depistarea precoce a diabetului zaharat, autoritățile și instituțiile publice competente au următoarele obligații:a) să ia măsuri adecvate de natură a determina adoptarea și menținerea de către populație a unui stil de viață sănătos și responsabil;b) să ia măsurile necesare pentru asigurarea accesului persoanelor la servicii medicale acordate în scopul depistării precoce a diabetului zaharat;c) să asigure cadrul legal și instituțional astfel încât orice persoană diagnosticată cu o formă de diabet zaharat să beneficieze de servicii medicale, servicii conexe actului medical, educație terapeutică, tratament farmacologic, dispozitive medicale și altele asemenea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (la 04-09-2023, Articolul 2, Capitolul I a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 3(1) În vederea menținerii unei bune stări de sănătate, populația este informată, încurajată și sprijinită în mod activ și regulat, pentru adoptarea și menținerea unui stil de viață sănătos și responsabil pe tot parcursul vieții, prin campanii de informare-educare-comunicare și programe de educație pentru sănătate și promovare a sănătății în comunități, potrivit prevederilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Campaniile și programele prevăzute la alin. (1) se pot desfășura la nivel național, comunitar și individual, după caz. (la 04-09-2023, Articolul 3, Capitolul I a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 4(1) Un stil de viață sănătos implică cu necesitate adoptarea și respectarea cumulativă a cel puțin următoarelor condiții de viață:a) o alimentație sănătoasă și echilibrată;b) activitate fizică constantă și regulată, inclusiv la vârste înaintate;c) o corectă corelare între perioadele de activitate cu cele de odihnă și somn;d) o bună stare psihică și emoțională tradusă, în primul rând, prin diminuarea stresului;e) abrogată; (la 04-09-2023, Litera e), Alineatul (1), Articolul 4, Capitolul I a fost abrogată de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 ) f) eliminarea unor factori de risc cum ar fi supraponderea, obezitatea, consumul de tutun și a drogurilor de orice fel, evitarea consumului în exces a grăsimilor, zaharurilor, alcoolului ori a aditivilor alimentari, precum și a automedicației.(2) Condiții specifice și detaliate pentru adoptarea și menținerea unui stil de viață sănătos se stabilesc prin planul național de prevenție a diabetului zaharat. (la 04-09-2023, sintagma: programul național de prevenție a diabetului a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 5Creșterea și dezvoltarea normală și sănătoasă a copilului, în primul an de viață, se bazează, în principal, pe adoptarea de către gravidă a unui stil de viață sănătos și a unei nutriții adecvate, precum și pe o alimentație a copilului asigurată, în primul rând, cu lapte matern.  +  Articolul 6O atitudine responsabilă din partea fiecărei persoane înseamnă:a) adoptarea și menținerea unui stil de viață sănătos;b) verificarea periodică și regulată a stării de sănătate și a factorilor de risc;c) respectarea recomandărilor medicale, inclusiv a celor legate de stilul de viață, pe tot parcursul vieții indiferent dacă este diagnosticată ori nu cu o afecțiune;d) interes pentru parcurgerea și asimilarea educației terapeutice în ceea ce privește afecțiunea personală ori a membrilor familiei sale.  +  Capitolul IIPlanul național de prevenție a diabetului zaharat (la 04-09-2023, sintagma: Programul național de prevenție a diabetului a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 7Principalul instrument, la nivel național, pentru prevenția și depistarea precoce a diabetului zaharat și de transpunere a drepturilor prevăzute la art. 2 îl constituie Planul național de prevenție a diabetului zaharat, aprobat prin hotărâre a Guvernului, pentru o durată de 4 ani. (la 04-09-2023, sintagma: Programul național de prevenție a diabetului a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 ) (la 04-09-2023, sintagma: diabetului a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 8(1) Planul național de prevenție a diabetului zaharat se elaborează de către Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate împreună cu Colegiul Medicilor din România. (la 04-09-2023, sintagma: Programul național de prevenție a diabetului a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 ) (2) Partea din Planul național de prevenție a diabetului zaharat referitoare la educație terapeutică și de adoptare și menținere a unui stil de viață sănătos ce urmează să se desfășoare prin unitățile de învățământ, inclusiv grădinițe, se elaborează de către Ministerul Educației și Cercetării cu consultarea autorităților prevăzute la alin. (1). (la 04-09-2023, sintagma: Programul național de prevenție a diabetului a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 9(1) Planul național de prevenție a diabetului zaharat cuprinde programe, proiecte și activități în vederea aplicării măsurilor de prevenire și depistare precoce a diabetului zaharat prevăzute la art. 1^1 lit. a).(2) În cuprinsul Planului național de prevenție a diabetului zaharat se includ, fără a se limita însă la acestea, prevederi referitoare la:a) obiectivele generale și specifice;b) beneficiarii și participanții la programele, proiectele și activitățile cuprinse în Planul național de prevenție a diabetului zaharat, precum și drepturile și obligațiile acestora;c) activitățile și serviciile acordate de participanții la programele, proiectele și activitățile cuprinse în Planul național de prevenție a diabetului zaharat;d) modalitățile și procedurile de colaborare între participanții la programele, proiectele și activitățile cuprinse în Planul național de prevenție a diabetului zaharat;e) competențele și responsabilitățile participanților la programele, proiectele și activitățile cuprinse în Planul național de prevenție a diabetului zaharat;f) indicatorii și rezultatele așteptate pe baza cărora se vor realiza monitorizarea evoluției și măsurarea rezultatelor implementării Planului național de prevenție a diabetului zaharat;g) responsabilitățile autorităților și instituțiilor publice cu atribuții în implementarea măsurilor de prevenire și depistare precoce a diabetului zaharat;h) implicațiile bugetare și sursele de finanțare a programelor, proiectelor și activităților cuprinse în Planul național de prevenție a diabetului zaharat.(3) Planul național de prevenție a diabetului zaharat conține cel puțin un proiect cu obiective comune ale Ministerului Sănătății și Ministerului Educației. (la 04-09-2023, Articolul 9, Capitolul II a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 10(1) Intervențiile în vederea reducerii riscului de diabet zaharat sau dizabilitate din cadrul Planului național de prevenție a diabetului zaharat sunt finanțate, după caz, de la bugetul de stat, prin bugetele autorităților și instituțiilor publice cu responsabilități în realizarea acestuia, de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la bugetele locale, din donații și sponsorizări, precum și din alte surse legal constituite, potrivit legii.(2) Fundamentarea sumelor necesare pentru realizarea intervențiilor în vederea reducerii riscului de diabet zaharat sau dizabilitate, includerea acestora în bugetul de venituri și cheltuieli și execuția sumelor alocate anual sunt în responsabilitatea fiecărei autorități și instituții publice implicate în implementarea Planului național de prevenție a diabetului zaharat. (la 04-09-2023, Articolul 10, Capitolul II a fost modificat de Punctul 7., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 11(1) Entitățile prevăzute la alin. (2) propun proiecte pentru promovarea și adoptarea unui stil de viață sănătos și responsabil de către populație, precum și pentru evaluarea periodică sau continuă a stării de sănătate în ceea ce privește prevenția diabetului zaharat, a căror sursă de finanțare se asigură potrivit Planului național de prevenție a diabetului zaharat. (la 04-09-2023, Alineatul (1), Articolul 11, Capitolul II a fost modificat de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 ) (2) Pot fi beneficiari ai finanțărilor prevăzute la alin. (1) următoarele entități, publice sau private:a) asociațiile neguvernamentale care au ca scop promovarea unui stil de viață sănătos;b) societățile profesionale din domeniul medical;c) unitățile de învățământ de orice fel, inclusiv grădinițele;d) unitățile medicale de orice fel, inclusiv cabinetele medicilor de familie;e) universitățile și facultățile.f) alte entități de drept public sau privat care au ca scop promovarea unui stil de viață sănătos; (la 04-09-2023, Alineatul (2), Articolul 11, Capitolul II a fost completat de Punctul 9., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 ) (3) Pot fi finanțate, total sau parțial, proiecte cu o durată ce acoperă cel mult durata Planului național de prevenție a diabetului zaharat. (la 04-09-2023, sintagma: Programului național de prevenție a diabetului a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 ) (4) Criteriile, metodologia de eligibilitate și de aprobare a proiectelor, precum și procedura de verificare și evaluare a executării proiectelor sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul din cadrul căruia se asigură sursa de finanțare pentru implementarea proiectului. (la 04-09-2023, Alineatul (4), Articolul 11, Capitolul II a fost modificat de Punctul 10., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 ) (5) Abrogat. (la 04-09-2023, Alineatul (5), Articolul 11, Capitolul II a fost abrogat de Punctul 11., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 ) (6) Abrogat. (la 04-09-2023, Alineatul (6), Articolul 11, Capitolul II a fost abrogat de Punctul 11., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 ) (7) Proiectele referitoare la derularea unor acțiuni prin intermediul unităților de învățământ, inclusiv prin grădinițe, se avizează în prealabil depunerii spre aprobare a finanțării de către Ministerul Educației și Cercetării. Anterior avizării, Ministerul Educației și Cercetării, prin inspectoratele școlare, sprijină și acordă consultanță de specialitate inițiatorilor pentru corelarea acestora cu programele de învățământ, cu particularitățile diferitelor unități de învățământ ori cu nevoile specifice ale unor categorii de elevi, îndeosebi cei supuși unor factori de risc ori deficiențe fizice sau psihice.(8) Dacă, din lista de proiecte depuse în vederea obținerii unor finanțări, există proiecte pentru care nu a fost aprobată o formă de finanțare, respectivele proiecte pot fi susținute financiar de către agenți economici sau de alte entități de drept privat.(9) Finanțările făcute de către agenții economici potrivit alin. (5) și alin. (7) sunt cheltuieli deductibile fiscal.(10) Evaluările finale ale programelor finanțate prin Planul național de prevenție a diabetului zaharat, precum și datele și informațiile rezultate în urma finalizării proiectului au caracter public și se publică pe site-ul autorității. (la 04-09-2023, sintagma: Programul național de prevenție a diabetului a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 12(1) Anual și la finalizarea unui plan național de prevenție a diabetului zaharat, Institutul Național de Sănătate Publică face o evaluare a modului în care acesta a fost realizat, o sinteză și o analiză a rezultatelor sale pe care le face publice și le comunică comisiilor de sănătate din cadrul Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și Ministerului Educației și Cercetării. (la 04-09-2023, sintagma: program național de prevenție a diabetului a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 ) (2) În baza analizei prevăzute la alin. (1), Institutul Național de Sănătate Publică face propuneri concrete pentru noul Plan național de prevenție a diabetului zaharat către Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și către Ministerul Educației și Cercetării. (la 04-09-2023, sintagma: Program național de prevenție a diabetului a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 13Datele obținute în urma executării Planului național de prevenție a diabetului zaharat, precum și alte date și informații în legătură cu măsurile și activitățile de promovare a unui stil de viață sănătos și responsabil și de prevenție a diabetului zaharat sunt date de interes public și se pun la dispoziția celor interesați, respectându-se cerințele de protecție a datelor cu caracter personal. (la 04-09-2023, sintagma: Programului național de prevenție a diabetului a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 ) (la 04-09-2023, sintagma: diabetului a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Capitolul IIIRegistrul național de diabet zaharat și prediabet (la 04-09-2023, sintagma: diabet a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 14(1) Registrul național de diabet zaharat și prediabet este o platformă electronică dezvoltată în scopul de a realiza înregistrarea datelor personale și medicale ale pacienților cu prediabet și diabet zaharat într-o bază de date unică la nivel național și poate fi în interconexiune cu dosarul electronic de sănătate al pacientului potrivit art. 346^1-346^12 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Registrul național de diabet zaharat și prediabet se organizează și funcționează în condițiile prevăzute prin hotărâre a Guvernului.(3) Fondurile necesare pentru proiectarea, realizarea, mentenanța și dezvoltarea permanentă a platformei electronice prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, din bugetul fondurilor externe nerambursabile sau din alte surse legal constituite.(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal și medical ale pacienților cu prediabet și diabet zaharat în cadrul Registrului național de diabet zaharat și prediabet se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.(5) Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică adoptă măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate și confidențialitate a datelor, potrivit prevederilor art. 32 din Regulamentul (UE) 2016/679.(6) Înregistrarea datelor prevăzute la alin. (1) în cadrul Registrului național de diabet zaharat și prediabet este obligatorie pentru toate unitățile prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se realizează cu respectarea prevederilor alin. (4) și cu respectarea tuturor garanțiilor și exigențelor privind confidențialitatea datelor.(7) Prin utilizarea datelor înregistrate în Registrul național de diabet zaharat și prediabet se înțelege colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, transmiterea către registru, consultarea acestora de către medici, precum și de către Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică. (8) Utilizarea datelor înregistrate în Registrul național de diabet zaharat și prediabet este permisă Ministerului Sănătății și Institutului Național de Sănătate Publică și în vederea realizării de rapoarte, analize, evaluări statistice și pentru elaborarea politicilor de sănătate aferente. (la 14-04-2024, Alineatul (8) , Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 90 din 10 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 11 aprilie 2024 ) (la 04-09-2023, Articolul 14, Capitolul III a fost modificat de Punctul 12., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 15Abrogat. (la 04-09-2023, Articolul 15, Capitolul III a fost abrogat de Punctul 13., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 16(1) Registrul național de diabet zaharat și prediabet trebuie să permită înregistrarea pacienților cu un număr unic de înregistrare pe tipuri de diabet.(2) Registrul național de diabet zaharat și prediabet trebuie să permită extragerea și prelucrarea unor liste referitoare la persoanele înscrise în programul de prevenție a diabetului zaharat, precum și extragerea și prelucrarea în scop statistic și medical a informațiilor pe care acesta le stochează.(3) Medicul curant reprezentat prin medicul cu specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, medicul cu competență/atestat în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice sau în diabetologie pediatrică sau medicul de familie, după caz, are obligația de a înregistra pacientul în Registrul național de diabet zaharat și prediabet. (la 04-09-2023, Articolul 16, Capitolul III a fost modificat de Punctul 14., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Capitolul IVDerularea Planului național de prevenție a diabetului zaharat (la 04-09-2023, sintagma: Programului național de prevenție a diabetului a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 17Implementarea măsurilor de prevenire și depistare precoce a diabetului zaharat se realizează cu respectarea prevederilor actelor normative aplicabile domeniilor în care se înscriu măsurile incluse în Planul național de prevenție a diabetului zaharat. (la 04-09-2023, Articolul 17, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 15., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 18Abrogat. (la 04-09-2023, Articolul 18, Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 19Abrogat. (la 04-09-2023, Articolul 19, Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 17., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 20(1) Medicul de familie realizează o dată la doi ani sau, după caz, actualizează o evaluare pentru fiecare pacient din lista proprie cu privire la factorii ambientali în care acesta trăiește acasă și la locul de muncă, regimul și igiena alimentară, stilul de viață și atitudinea față de sănătatea proprie, starea generală de sănătate și afecțiunile cu care este în evidență. (la 04-09-2023, Alineatul (1), Articolul 20, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 ) (2) Medicul de familie, dacă apreciază că este cazul, în cadrul procesului de evaluare prevăzut la alin. (1) poate consulta medicul de medicina muncii sau, după caz, medicul de medicină școlară.(3) În funcție de rezultatul evaluării, medicul de familie decide cu privire la măsurile ce trebuie luate, inclusiv, în condițiile Planului național de prevenție a diabetului zaharat, trimiterea pacientului pentru investigații clinice și paraclinice suplimentare. (la 04-09-2023, sintagma: Programului național de prevenție a diabetului a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 ) (4) Abrogat. (la 04-09-2023, Alineatul (4), Articolul 20, Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 19., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 21(1) În conformitate cu prevederile Planului național de prevenție a diabetului zaharat, medicul de familie stabilește calendarul de evaluare pentru fiecare pacient din lista proprie. (la 04-09-2023, sintagma: Programului național de prevenție a diabetului a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 ) (2) La luarea în evidență pentru prima dată a unui pacient de către un medic de familie, acesta face o evaluare inițială privind depistarea precoce a diabetului zaharat. (la 04-09-2023, sintagma: diabetului a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 22Abrogat. (la 04-09-2023, Articolul 22, Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 20., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 23Abrogat. (la 04-09-2023, Articolul 23, Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 21., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 24Abrogat. (la 04-09-2023, Articolul 24, Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 22., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 25Abrogat. (la 04-09-2023, Articolul 25, Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 23., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 26Abrogat. (la 04-09-2023, Articolul 26, Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 24., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 27Stabilirea meniurilor în unitățile de învățământ și în unitățile medicale, inclusiv de tratament balnear, în care se asigură luarea mesei se face cu aprobarea unui dietetician.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 28(1) Autoritățile administrației publice locale, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile județene pot elabora și aproba programe de promovare, încurajare și susținere a unui stil de viață sănătos și responsabil îndeosebi prin:a) înființarea de săli și terenuri de sport, bazine de înot și alte asemenea structuri destinate publicului;b) înființarea unor parcuri noi sau modernizarea celor existente;c) înființarea pistelor de biciclete;d) dotarea, organizarea și asigurarea funcționării în spațiile și în parcurile publice, inclusiv în proximitatea imobilelor de locuințe, a unor mijloace și dotări specifice care să permită efectuarea gratuită a sportului de către populație în general și de către copii în special;e) acordarea de facilități investitorilor privați pentru înființarea, organizarea și funcționarea unor astfel de unități;f) verificarea modului în care în unitățile de învățământ sunt respectate dispozițiile legale referitoare la alimentația sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar.(2) Facilitățile pe care le pot acorda autoritățile administrației publice locale agenților economici care exploatează activitățile prevăzute la alin. (1) lit. a) pot consta în:a) scutiri sau reduceri ale taxelor locale;b) scutiri sau reduceri pentru o anumită perioadă de la plata unor impozite către bugetele locale;c) atribuirea directă, prin concesionare, a unor terenuri sau clădiri, proprietate privată a unității administrativ-teritoriale, în scopurile prevăzute la alin. (1) lit. a), agenților economici care se obligă să organizeze în mod gratuit astfel de activități;d) instituirea unor proceduri de urgentare a acordării unor avize și autorizații ce intră în competența lor.(3) În situația acordării unor facilități în condițiile prezentei legi, autoritățile administrației publice locale vor institui un sistem de verificare a modului în care agenții economici beneficiari ai facilităților acordate se conformează cerințelor și condițiilor în care facilitățile au fost acordate, iar în cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condițiile care au fost avute în vedere la momentul acordării facilității, măsurile respective vor fi revocate de către autoritatea administrației publice locale.  +  Articolul 29Autoritățile administrației publice locale, respectiv consiliile județene, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, pot încheia parteneriate cu alte autorități și instituții publice, inclusiv din domeniul medical, învățământ și social, pentru derularea unor proiecte privind prevenția unor boli, îmbunătățirea stării de sănătate a populației sau îmbunătățirea calității vieții.  +  Articolul 30(1) Autoritățile administrației publice locale pot angaja sau, după caz, pot contracta servicii de la unul sau mai mulți dieteticieni, în funcție de necesități, care să stabilească și să aprobe meniul zilnic al copiilor din unitățile de învățământ preuniversitar, inclusiv grădinițe, din subordinea autorității administrației publice locale.(2) Pentru copiii cu probleme medicale ori indicații privind adoptarea unui anumit regim alimentar, dieteticianul se consultă cu medicul de familie al copilului ori, dacă este cazul, cu un medic specialist.(3) Costurile cu angajarea dieteticienilor și cu eventualele consultații medicale se suportă din bugetul autorității publice locale.  +  Articolul 31(1) Autoritățile administrației publice locale asigură dotări specifice care să permită elevilor practicarea sportului în timpul liber, în pauze sau pe perioada vacanțelor școlare ori a zilelor libere, în fiecare unitate de învățământ din subordinea lor.(2) Pe perioada vacanțelor și a zilelor libere unitățile de învățământ sunt obligate să asigure accesul liber la terenurile de sport și la dotările specifice pentru practicarea sportului, aflate în spații deschise, și pentru elevii care nu sunt înscriși la respectiva unitate de învățământ, anunțând din timp autoritatea publică cu privire la programul de acces la terenurile de sport și la dotările specifice.(3) Autoritatea administrației publice locale, anunțată potrivit alin. (2), asigură organizarea unui sistem de pază a spațiilor și a dotărilor pentru practicarea sportului la care elevii au acces, în timpul liber, pe perioada vacanțelor și a zilelor libere, sau, după caz, asigură unităților de învățământ resursele financiare pentru a putea ele să organizeze serviciul de pază.  +  Articolul 32(1) Institutul Național de Sănătate Publică elaborează criteriile de clasificare a unităților administrativ-teritoriale din punctul de vedere al gradului de asigurare a posibilității de a face sport și mișcare, precum și procedura de aplicare a acestora. Criteriile de clasificare au în vedere, prin raportare la numărul de locuitori, în special existența și facilitatea de acces și de folosință a:a) sălilor și a terenurilor de sport;b) parcurilor;c) pistelor de bicicletă;d) bazinelor de înot;e) dotărilor suplimentare din parcuri și spațiile publice de natură a permite efectuarea sportului și exercițiilor fizice de către populație în mod gratuit;f) unor trasee pietonale;g) organizarea ori finanțarea cu regularitate a unor concursuri și competiții sportive cu caracter de masă, îndeosebi a celor organizate de către unitățile de învățământ.(2) Criteriile de clasificare și procedura de aplicare a acestora prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(3) Clasificarea și notarea fiecărei unități administrativ-teritoriale se realizează începând cu anul 2024, prin acordarea unor culori în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor de clasificare prevăzute la alin. (1), după cum urmează:a) roșu, dacă criteriile sunt îndeplinite în proporție de până la 35%;b) galben, dacă criteriile sunt îndeplinite în proporție între 35% și 70%;c) verde, dacă criteriile sunt îndeplinite în proporție mai mare de 70%.(4) Autoritatea administrației publice locale, în urma colaborării cu direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București, publică anual pe site-ul instituției stadiul îndeplinirii criteriilor de clasificare și culoarea în care se încadrează. (la 04-09-2023, Articolul 32, Capitolul V a fost modificat de Punctul 25., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 33(1) Ministerul Educației și Cercetării elaborează și aprobă curricule școlare specifice prin care elevii să fie informați și educați cu privire la necesitatea adoptării unui stil de viață sănătos și responsabil, înlocuiește sistemul de notare la orele de educație fizică și sport cu sistemul „admis“ sau „respins“ și, cu avizul Ministerului Sănătății, elaborează și implementează la nivelul unităților de învățământ curricule specifice pentru orele de educație fizică și sport adaptate nevoilor elevilor cu deficiențe fizice sau psihice. În ciclul gimnazial în cuprinsul programului școlar sunt prevăzute cel puțin 2 ore de educație fizică și sport săptămânal.(2) Unitățile de învățământ, inclusiv grădinițele, publice sau private, care organizează programe speciale pentru promovarea, încurajarea și adoptarea unui stil de viață sănătos și responsabil pot primi finanțări de la consiliile locale sau de la consiliul județean pentru aceste programe.(3) Unitățile de învățământ colaborează și sprijină organizatorii, publici sau privați, în vederea desfășurării în unitatea de învățământ a unor programe de prevenție a diabetului zaharat, dacă programul respectiv a fost avizat de direcția de sănătate publică teritorială și inspectoratul școlar teritorial. (la 04-09-2023, sintagma: diabetului a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 34Prin Planul național de prevenție a diabetului zaharat se stabilește modul de organizare și desfășurare a programelor de prevenție a diabetului zaharat pentru persoanele aflate în centrele de detenție, în centrele de plasament, în centrele sociomedicale ori medico-sociale și alte asemenea unități medicale ori sociale. (la 04-09-2023, sintagma: Programul național de prevenție a diabetului a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 ) (la 04-09-2023, sintagma: diabetului a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 35Abrogat. (la 04-09-2023, Articolul 35, Capitolul V a fost abrogat de Punctul 26., Articolul I din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 36Studenții și rezidenții din facultățile de medicină, precum și studenții uneia dintre facultățile de farmacie, nutriție și dietetică, de psihologie, de asistență socială sau de educație fizică și sport pot desfășura activități de voluntariat sau plătite în școli, grădinițe și universități de învățământ superior ori în cadrul unor acțiuni organizate de către autoritățile publice locale sau de către organizațiile nonprofit având ca obiect activități de educație privind prevenția diabetului zaharat, precum și îmbunătățirea stilului de viață. (la 04-09-2023, sintagma: diabetului a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA nr. 39 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )  +  Articolul 37În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educației și Cercetării adoptă normele de aplicare a prevederilor art. 11 alin. (7) din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 13 noiembrie 2020.Nr. 249.-----