ORDONANȚĂ nr. 8 din 26 ianuarie 2023pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:– La articolul 4, alineatele (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Termenul de transmitere către proprietar a intenției de exercitare a dreptului de preempțiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării înștiințării, documentației și a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii; titularii dreptului de preempțiune vor prevedea în bugetul propriu sumele necesare destinate exercitării dreptului de preempțiune; valoarea de achiziționare se negociază cu vânzătorul.(8) În cazul în care Ministerul Culturii sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii nu își exercită dreptul de preempțiune în termenul prevăzut la alin. (7), acest drept se transferă autorităților publice locale. (la 14-04-2024, Articolul I a fost completat de Punctul 1. , Articolul I din LEGEA nr. 89 din 10 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 11 aprilie 2024 ) – La articolul 4, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) Autoritățile publice locale transmit cu celeritate proprietarului intenția de a-și exercita dreptul de preempțiune, respectiv comunicarea de neexercitare a dreptului, în condițiile legii, fără a depăși 30 de zile lucrătoare calculate de la data comunicării neexercitării dreptului de preempțiune de către Ministerul Culturii, respectiv de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia. (la 14-04-2024, Articolul I a fost completat de Punctul 1. , Articolul I din LEGEA nr. 89 din 10 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 11 aprilie 2024 ) – La articolul 11, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3)-(5), cu următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și ale art. 10 alin. (4), autoritățile administrației publice care au atribuția de a emite/de a aviza autorizația de construire sau de desființare, respectiv de a aproba/de a aviza documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism pot autoriza, aproba sau aviza, după caz, desființarea unor componente, elemente de construcție și corpuri, atunci când acestea sunt nocive sau fără valoare culturală, în condițiile legii.(4) Identificarea componentelor, elementelor de construcție și corpurilor prevăzute la alin. (3) se face prin documentația tehnică, de amenajare a teritoriului sau de urbanism, după caz, avizată de Ministerul Culturii, direct sau prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia, cu respectarea legislației în vigoare, elaborată în baza studiilor de fundamentare prevăzute la art. 24^1.(5) În vederea aplicării prevederilor alin. (3) și (4) se aprobă, prin ordin al ministrului culturii, norme metodologice privind elaborarea studiilor de fundamentare privind evaluarea resursei culturale a imobilelor. (la 14-04-2024, Articolul I a fost completat de Punctul 1. , Articolul I din LEGEA nr. 89 din 10 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 11 aprilie 2024 ) 1. La articolul 13, alineatele (2), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Dosarul de clasare sau de declasare este întocmit de serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii, de regulă, prin experți autorizați sau specialiști atestați înscriși în registrele Ministerului Culturii, și se înaintează compartimentului de specialitate din cadrul ministerului, care îl analizează și îl prezintă Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și, după caz, Comisiei Naționale de Arheologie, spre analiză și propuneri. Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii elaborează proiectul de ordin de clasare sau de declasare sau, după caz, răspunsul motivat privind neclasarea sau nedeclasarea, pe care îl înaintează ministrului culturii spre aprobare.(3) Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii asigură transmiterea documentelor, elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor alin. (2), către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii. (4) Răspunsul motivat privind neclasarea sau nedeclasarea sau, după caz, ordinul de clasare sau de declasare se comunică proprietarului și titularilor altor drepturi reale, precum și autorității administrației publice locale de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, în termen de 30 de zile de la data primirii lor de la Ministerul Culturii, respectiv de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, după caz.2. La articolul 15, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Comunicările privind declanșarea procedurii de clasare, de declasare sau de schimbare a grupei de clasare și ordinele de clasare, de declasare sau de schimbare a grupei de clasare sau răspunsul motivat privind neclasarea sau nedeclasarea pot fi contestate de proprietarul bunului imobil în cauză, la Ministerul Culturii, în termen de 30 de zile de la data comunicării.(2) Contestațiile depuse conform alin. (1) se analizează și se soluționează de către Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil, în termen de 30 de zile de la înregistrare. ………………………………………………………(4) În cazul în care ordinul de clasare, de declasare sau de schimbare a grupei nu este contestat, în condițiile legii, în termen de 30 de zile de la comunicare, acesta se publică, prin grija Ministerului Culturii, în Monitorul Oficial al României, Partea I.3. La articolul 15, alineatul (5) se abrogă.4. La articolul 15, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) La data publicării ordinului de declasare sau la data comunicării răspunsului motivat privind neclasarea, regimul de monument istoric al bunului încetează, iar reluarea procedurii de clasare sau de declasare nu poate interveni înainte de 3 ani, în absența descoperirii unor elemente noi care să o justifice.5. Articolul 16 se abrogă.5^1. După articolul 24 se introduce un nou articol, art. 24^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 24^1(1) Studiile de fundamentare privind evaluarea resursei culturale a imobilului care fac parte din documentația supusă avizării sunt studii științifice elaborate de specialiști sau experți atestați conform dispozițiilor art. 26 alin. (1) pct. 17.(2) Studiile de fundamentare privind evaluarea resursei culturale cuprind cel puțin:a) datele istorice, cu marcarea etapelor semnificative de evoluție a imobilului;b) evaluarea, în baza criteriilor de clasare, a imobilului și a părților acestuia;c) identificarea justificată a părților de imobil care, pentru a nu altera caracterul general al bunului cultural imobil:(i) nu pot fi transformate;(ii) pot suferi transformări limitate;(iii) pot suferi transformări majore sau pot fi substituite ori eliminate;(iv) trebuie eliminate, în considerarea caracterului lor nociv sau parazitar;d) identificarea impactului vizual și tehnic asupra vecinătăților intervențiilor propuse în proiectul supus avizării;e) identificarea restricțiilor (identificarea limitărilor generale de gabarit, de configurare a volumului, de finisaj și a altor restricții specifice elementelor purtătoare de valoare culturală a imobilului) pe care intervențiile proiectate trebuie să le respecte, precum și a permisivităților de intervenție. (la 14-04-2024, Articolul I a fost completat de Punctul 2. , Articolul I din LEGEA nr. 89 din 10 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 11 aprilie 2024 ) 6. După articolul 34^1 se introduc două noi articole, art. 34^2 și 34^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 34^2(1) Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil este organismul de specialitate, fără personalitate juridică, care se organizează și funcționează pe lângă Ministerul Culturii.(2) Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil este condusă de un președinte și funcționează în baza propriului regulament de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil este compusă din 9 membri, dintre care doi funcționari publici din cadrul direcției de specialitate a Ministerului Culturii. Membrii Comisiei, cu excepția funcționarilor publici, sunt specialiști sau experți atestați de Ministerul Culturii în domeniile protejării monumentelor istorice și patrimoniului arheologic.(4) Membrii Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil sunt numiți prin ordin al ministrului culturii și au un mandat de doi ani. (5) Membrii Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil nu pot fi simultan membri ai Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sau ai comisiilor zonale ale monumentelor istorice.(6) Pentru activitatea prestată, membrii Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil au dreptul la o indemnizație lunară, în situația în care participă la cel puțin o ședință pe lună, indiferent de numărul ședințelor organizate într-o lună, la care se adaugă decontarea cheltuielilor efectuate în vederea participării la lucrări. Cuantumul indemnizației lunare se stabilește prin ordin al ministrului culturii și nu poate depăși 10% din indemnizația lunară a unui secretar de stat.(7) Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil analizează și soluționează cu celeritate, motivat, contestațiile depuse potrivit dispozițiilor art. 15 alin. (1), precum și contestațiile depuse de proprietarii sau titularii de drepturi reale asupra imobilului în procedurile de emitere a avizelor și acordurilor, derulate de către Ministerul Culturii direct sau prin intermediul serviciilor publice deconcentrate, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare. (la 14-04-2024, Alineatul (7) al articolului 34^2 din Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3. , Articolul I din LEGEA nr. 89 din 10 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 11 aprilie 2024 ) (8) Cvorumul de ședință este întrunit în condițiile prezenței a cel puțin șase membri; în cazul neîntrunirii cvorumului menționat, ședința se reprogramează în cel mai scurt timp posibil.(9) Deciziile Comisiei se iau cu majoritatea simplă a voturilor; în caz de balotaj, votul președintelui de ședință este hotărâtor.  +  Articolul 34^3Mandatele membrilor plenului, biroului și secțiunilor de specialitate ale Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, ai comisiilor zonale ale monumentelor istorice și ai Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil pot fi reînnoite consecutiv o singură dată.  +  Articolul II(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe a Guvernului se aprobă, prin ordin al ministrului culturii, Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe a Guvernului se modifică, prin ordin al ministrului culturii, Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Contestațiile aflate în analiza Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice se soluționează potrivit prevederilor legale în vigoare la momentul depunerii acestora.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 26 ianuarie 2023.Nr. 8.-----